AGREEMENT

n 1. угода, договір, домовленість 2. згода - acceptable ~ прийнятна угода - across the board ~ розм. всеохоплююча угода; домовленість по всіх питаннях - adequately supervised ~ угода, що контролюється належним чином - adequately verified ~ угода, що контролюється належним чином - administrative commission ~ домовленість адміністративних комісій - amending ~ домовленість про внесення поправок - arms-control ~ угоди про контроль над озброєннями - armistice ~ угода про перемир'я - behind the scenes ~ закулісна угода - bilateral ~ двостороння угода - binding international ~ міжнародна угода, що має обов'язкову силу - binding and effective international ~ обов'язкова і ефективна міжнародна угода - broad-based ~ угода на широкій основі - cease-fire ~ угода про припинення вогню - chancellery ~ угода між (державними, міністерськими) канцеляріями - clearing ~ клірингова угода - collaborating ~ угода про співробітництво - collateral ~ допоміжна угода - collective ~ колективна угода - commercial ~ торгова угода - commodity ~ торгова угода - concerted ~ взаємоприйнятна угода - conference ~ угода про умови проведення конференції/ наради/ засідання - consensus ~ угода, досягнута шляхом консенсусу - cultural exchange ~ угода про культурний обмін - devolution ~ передаточна угода - disarmament ~ угода про роззброєння - durable ~ довгострокова угода - equitable ~ рівноправна угода - executive ~ виконавча угода - first stage ~ угода стосовно першої фази - foreign investment ~ угода про іноземні інвестиції - general ~ загальна угода - General A. on Tariffs and Trade Генеральна угода з тарифів і торгівлі - General A. on Trade in Services Генеральна угода про торгівлю послугами - general armistice ~ угода про загальне перемир'я - general ~ limiting naval armaments загальна угода про обмеження морських озброєнь - gentlemen's ~ джентльменська угода - honorable ~ почесна угода - implementing ~ робоча угода - inter-agency ~ міжвідомча угода - intergovernmental ~s міжурядові угоди - interim ~ тимчасова угода - international ~ міжнародна угода - interstate ~ міждержавна угода - intergovernmental ~ міжурядова угода - legally binding ~ юридично обов'язкова угода - long-term ~ довгострокова угода - multilateral ~ багатостороння угода - multipartite ~ багатостороння угода - military ~ військова угода - model ~ типова угода - model status of forces ~ типова угода про статус військових сил - multilateral ~ багатостороння угода - mutual ~ взаємна згода - oral ~ усна домовленість; усна угода - overall trade ~ загальна торгова угода - package ~ комплексна угода - parole ~ усна домовленість; усна угода - peace ~ мирна угода - peaceful ~ мирна угода - permanent ~ постійна угода - preliminary ~ попередня домовленість - procedural ~ угода/ домовленість з процедурних питань - quadripartite ~ чотиристороння угода - reduction ~ угода про скорочення - regional ~ регіональна угода - safeguards ~ домовленість про гарантії - secret ~ секретна/ таємна угода - separate ~ сепаратна угода - special ~ часткова угода - standstill ~ угода про збереження статусу - strategic arms limitation ~ угода про скорочення стратегічних озброєнь - tacit ~ мовчазна згода - tariff ~ тарифна угода - tentative ~ попередня домовленість, попередня угода - trade ~ торгова угода - trilateral ~ тристороння угода - tripartite ~ тристороння угода - verbal ~ усна домовленість; усна угода - verifiable ~ угода, виконання якої піддається перевірці - well-balanced ~ добре збалансована угода - working ~ робоча угода - ~ and arrangement угода і домовленість - ~s by exchange of notes or letters угода, що заключається шляхом обміну нотами або листами - ~ in force діюча угода - ~ on the establishment of diplomatic relations угода про встановлення дипломатичних відносин - ~ on limiting nuclear weapons угода про обмеження ядерних озброєнь - ~ on measures to reduce the risk of the outbreak of nuclear war угода щодо зменшення ризику ядерної війни - ~ on a wide range of issues угода з широкого кола питань - ~ on tariffs and trade угода про торгівлю і тарифи - ~ of opinion єдина думка - ~ on participation and procedure домовленість про участь і процедуру - ~ on the prevention of nuclear war угода про відвернення ядерної війни - ~ in principle принципова домовленість - ~ of unlimited duration безстрокова угода - ~ in written form письмова угода - ~ in writing письмова угода - ~ is not subject to denunciation договір не підлягає денонсації - ~ on technical cooperation договір про технічне співробітництво - application of the ~ застосування угоди - as part of the ~ в рамках угоди - circumvention of the ~ обхід угоди - drafting of the text of an ~ вироблення тексту угоди - drawing up of the text of an ~ вироблення тексту угоди - duration of an ~ термін дії угоди - entry of an ~ into force вступ угоди в силу - expiration of an ~ закінчення строку дії угоди - first stage of the ~ project перший етап проекту угоди - implementation of the ~ виконання угоди - measure of ~ ступінь домовленості; ступінь угоди - ratification of an ~ ратифікація угоди - termination of an ~ закінчення строку дії угоди - viability of an ~ життєздатність/ дієвість угоди - violation of an ~ порушення угоди - to abide by the ~ дотримуватися угоди, виконувати угоду - to abrogate an ~ анулювати угоду - to accede to an ~ приєднатися до угоди - to annul an ~ анулювати угоду - to apply ~s застосовувати угоди - to be competent to enter into ~s мати право укладати угоди - to be covered by an ~ підпадати під угоди, бути охопленим угодою - to be ~ with smbd. погоджуватися з кимсь - to break an ~ порушити угоду - to circumvent an ~ зірвати угоду; обійти угоду - to come to an ~ on/ about smth. дійти згоди з якогось питання - to conclude an ~ укласти угоду - to denounce an ~ денонсувати угоду - to draft the text of an ~ виробити текст угоди - to draw up the text of an ~ виробити текст угоди - to endorse an ~ одобрити угоду; підписати угоду - to enter into an ~ укласти угоду - to express ~ with the previous speaker виразити згоду з попереднім оратором - to finalize the text of an ~ завершити роботу над текстом угоди - to guard against circumvention of the ~ попередити випадки обходу угоди - to honour an ~ дотримуватися угоди - to make an ~ заключити угоду - to negotiate ~ вести переговори стосовно угоди - to observe an ~ дотримуватися угоди - to produce an ~ привести до заключення угоди - to provide for verification of the implementation of an ~ передбачити перевірку виконання угоди - to ratify an ~ ратифікувати угоду - to reach an ~ досягнути домовленості - to revoke an ~ відмінити угоду - to sign an ~ підписати угоду - to undermine an ~ підривати угоду - to violate an ~ порушити угоду - to welcome an ~ вітати угоду - to wreck an ~ зірвати угоду - by ~ за домовленістю - by custom or ~ за звичаєм або за домовленістю - by mutual ~ за взаємною згодою/ домовленістю - in accordance with the ~ achieved згідно з досягнутою домовленістю - in complete ~ with smth. у повній відповідності з чимось - the ~ expires термін дії угоди закінчується

Англо-український дипломатичний словник 

AGRÉMENT →← AGREED

T: 0.083329371 M: 3 D: 3