VERIFICATION

n 1. перевірка, контроль; дослідження 2. звіряння (тексту тощо) 3. підтвердження, визначення правильності (чогось) 4. затвердження, ратифікація 5. юр. засвідчення, посвідчення 6. доведення обґрунтованості/ правильності 7. перевірка дотримання угоди; контроль за виконанням угоди - adequate ~ адекватна перевірка - agreed ~ узгодженна перевірка; узгоджений контроль - appropriate ~ procedure відповідна процедура перевірки/ контролю - national ~ teams національні групи контролю (виконання угоди) - on-site ~ перевірка на місці - sophisticated ~ methods сучасні методи перевірки/ контролю виконання/ дотримання угоди - ~ arrangement заходи з перевірки/ контролю (виконання угоди) - ~ methods методи перевірки/ контролю - ~ personnel персонал, який проводить перевірку/ контроль - ~ system система перевірки/ контролю (виконання угоди) - ~ technique методи перевірки/ контролю - ~ of an agreement перевірка/ контроль виконання угоди - ~ of flag перевірка прапора - ~ of the fulfillment of the obligations перевірка виконання зобов'язань - (adequate) measures of ~ (відповідні) заходи з перевірки/ контролю (виконання угоди) - issue of ~ питання перевірки (виконання угоди) - modalities and extent of ~ умови і обсяг/ об'єм перевірки/ контролю (виконання угоди) - national (technical) means of ~ національні (технічні) засоби контролю/ перевірки - problem of ~ проблеми перевірки/ контролю (виконання угоди) - subject to ~ що підлягає перевірці/ дослідженню - system of ~ система перевірки виконання домовленості - to ensure ~ of compliance with the obligations забезпечити контроль за виконанням зобов'язань - to hinder ~ by national technical means перешкоджати перевірці національними технічними засобами - to impede ~ by national technical means перешкоджати перевірці національними технічними засобами

Англо-український дипломатичний словник 

VERIFY →← VERIFIABLE

T: 0.137953164 M: 3 D: 3