Найдено 200+ «A»

ACCLAIM

Англо-український дипломатичний словник

v шумно, бурно аплодувати комусь; вітати когось- to ~ smbd.'s visit вітати чийсь візит

ACT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. справа, поступок 2. дія, процес 3. акт, закон, постанова, рішення (суду) 4. акт, документ - arbitrary ~ одностороння дія - complex ~ складне діяння

ADMINISTRATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj адміністративний- ~ facilities адміністративні пільги - ~ hierarchy адміністративна ієрархія - ~ staff адміністративний персонал - principal ~ positions

ADMISSION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. доступ, допуск, прийом в члени 2. в'їзд (іноземців на територію іншої держави) - damaging ~s дискредитуючі/ компрометуючі признання - ~ to the country до

ADMIT

Англо-український дипломатичний словник

v приймати (в організацію), впускати; допускати, дозволяти- to ~ to a country дозволити в'їзд в країну - to ~ to an organization приймати в організацію

ADMITTANCE

Англо-український дипломатичний словник

n доступ, дозвіл на доступ/ на ввіз/ на вхід- to gain ~ отримати доступ/ дозвіл на ввіз тощо - to obtain ~ отримати доступ, дозвіл на ввіз тощо

ADMITTED

Англо-український дипломатичний словник

adj визнаний, загальновизнаний- ~ fact загальновизнаний факт

ADOPT

Англо-український дипломатичний словник

v приймати; затверджувати; займати позицію- to ~ the agenda прийняти порядок денний - to ~ an amendment прийняти поправку - to ~ an attitude зайняти позицію

ADOPTION

Англо-український дипломатичний словник

n прийняття, затвердження- ~ of the agenda затвердження порядку денного - ~ of a proposal прийняття пропозиції - ~ of a recommendation прийняття рекомендацій

ADVANCE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. просування вперед 2. прогрес, успіх, покращення 3. амер. попередня підготовка, підготовчі заходи до візиту державного діяча тощо 4. наперед підготовл

ADVANCED

Англо-український дипломатичний словник

adj передовий, прогресивний, розвинутий- ~ nations розвинуті країни

ADVISORY

Англо-український дипломатичний словник

adj консультативний, дорадчий- ~ opinion дорадча думка - to have ~ capacity в якості консультанта

ADVOCACY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. пропаганда (поглядів тощо) 2. захист - departure from open ~ відхід від відкритої пропаганди

ADVOCATE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. захисник, заступник, прихильник (поглядів тощо) 2. адвокат, захисник II v відстоювати, захищати, виступати на захист - to ~ a point of view/ viewpoi

AEGIS

Англо-український дипломатичний словник

n егіда; протегування; захист- under the ~ of international organizations під егідою міжнародних організацій

AFFAIR

Англо-український дипломатичний словник

n справи, заняття- domestic ~s внутрішні справи - external ~s міжнародні/ закордонні справи - foreign ~s міжнародні/ закордонні справи - internal ~s внутрішн

AFFECT

Англо-український дипломатичний словник

v діяти, впливати на що-небудь; зачіпати (інтереси); відбиватися на чомусь- to ~ the atmosphere впливати на атмосферу - to ~ smbd.'s interests зачіпати чиїсь і

AFFIDAVIT

Англо-український дипломатичний словник

n юр. афідевіт; письмові покази, підтверджені присягою або урочистою заявою- sworn ~ письмова заява/ письмові покази під присягою - ~ of support письмове підт

AFFILIATE

Англо-український дипломатичний словник

I v (to, with) приєднувати(ся) до чогосьII n філія - foreign ~ іноземна філія

AFFILIATION

Англо-український дипломатичний словник

n (in) приналежність (до), членство, прийняття в члени; приєднання- ~ fee вступний внесок - political ~ політична приналежність - irrespective of party ~ неза

AFFIRM

Англо-український дипломатичний словник

v 1. підтверджувати; затверджувати (рішення суду тощо) 2. юр. робити заяву; урочисто заявляти 3. скріпляти підписом/ печаткою - to ~ a decision підтвердити р

AFFIRMATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. заява, запевнення; твердження; підтвердження 2. юр. урочиста заява (замість присяги)

AFFIRMATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj стверджувальний- ~ answer стверджувальна відповідь - ~ vote голос, голосування "за"

AFFIX

Англо-український дипломатичний словник

v поставити підпис, поставити печатку- to ~ the seal скріпити печаткою - to ~ one's signature поставити підпис

AFFRONT

Англо-український дипломатичний словник

v образа (публічна)- to produce an ~ to smbd. образити когось, нанести образу комусь

AGENCY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. агентство, представництво; орган, організація; заклад; установа 2. сприяння, посередництво 3. сила, фактор, засіб - catch-all ~ розм. універсальний закл

AGENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. агент, представник, посередник, довірена особа 2. засіб, агент, отруйна речовина - ~ appointed призначений представник - bacterial ~ бактеріологічна отру

AGGRESSOR

Англо-український дипломатичний словник

n агресор, нападаюча сторона- ~ nation держава-агресор - potential ~ потенційний агресор - to aid the ~ допомагати агресору - to curb an ~ стримати агресора

AGITATION

Англо-український дипломатичний словник

n агітація- to carry on ~ for/ against smth проводити агітацію за/ проти чогось

AGREATION

Англо-український дипломатичний словник

n фр. запит про агреман (на призначення посла)

AGREE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. погоджуватися; домовлятися 2. відповідати, гармоніювати - to ~ to a compromise погоджуватися, йти на компроміс - to ~ with the facts відповідати фактам

AGREEABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj прийнятний, відповідний- ~ as to the order of the day у відповідності з порядком денним - ~ to the standards той, що відповідає вимогам

AGREEMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. угода, договір, домовленість 2. згода - acceptable ~ прийнятна угода - across the board ~ розм. всеохоплююча угода; домовленість по всіх питаннях - ade

AGRÉMENT

Англо-український дипломатичний словник

n фр. агреман- request for ~ запит агремана - to apply for ~ запитувати агреман

AID

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. допомога, сприяння, підтримка 2. помічник - disinterested ~ безкорислива допомога - economic ~ економічна допомога - education ~ допомога в області о

AIDE

Англо-український дипломатичний словник

n помічник- chief ~ головний помічник

AIM

Англо-український дипломатичний словник

n мета, намір; прагнення, задум- immediate ~ найближча/ безпосередня мета - ultimate ~ кінцева мета - to attain one's ~ досягнути мети; здійснити задум - to

AIR-SPACE

Англо-український дипломатичний словник

n повітряний простір- ~ above the high seas повітряний простір над відкритим океаном

AIRING

Англо-український дипломатичний словник

n публічне обговорення, "вентилювання"

AIRLINE

Англо-український дипломатичний словник

n авіалінія, повітряна траса, повітряна лінія

AIRPORT

Англо-український дипломатичний словник

n аеропорт- free ~ відкритий аеропорт - international ~ міжнародний аеропорт - ~ of departure аеропорт відправки - ~ of embarkation аеропорт відправки

ALBATROSS

Англо-український дипломатичний словник

n 1. тяжка ноша; джерело постійної тривоги 2. перешкода

ALIEN

Англо-український дипломатичний словник

n іноземець (в міжнародному праві)- enemy ~s ворожі іноземці, громадяни ворожої держави - legal ~s іноземці, що проживають в країні на законних засадах - nonr

ALIENATE

Англо-український дипломатичний словник

v відходити від чогось, віддаляти, охолоджувати

ALIGN

Англо-український дипломатичний словник

v розміщати на одній лінії; ставити; шикувати в шеренгу- to ~ oneself with smbd. блокуватися з кимсь, ставати на чиюсь сторону - to be ~ed with the policy of s

ALIGNMENT

Англо-український дипломатичний словник

n угруповання, блок; розстановка- restricted military ~ замкнута військова група - present ~ of forces in the world сучасна розстановка сил у світі

ALLEGATION

Англо-український дипломатичний словник

n голослівне твердження; юр. заява, ствердження- unsubstantiated ~ безпідставні/ нічим не підкріплені заяви - unsupported ~ безпідставні/ нічим не підкріплені

ALLEGE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. стверджувати, заявляти (звич. голослівно) 2. наводити як доказ/ у підтвердження - to ~ an authority посилатися на чийсь авторитет - to ~ a fact посилати

ALLEGEDLY

Англо-український дипломатичний словник

adv як стверджується (звич. голослівно); ніби- ~ impossible ніби неможливий - ~ successful ніби успішний

ALLEGIANCE

Англо-український дипломатичний словник

(allegiancy) n вірність, лояльність, відданість (звич. державі, уряду тощо)- absolute ~ глибока/ стійка/ непохитна вірність, відданість - firm ~ глибока/ стій

ALLIANCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. союз (звич. державами); альянс 2. спілка, об'єднання, федерація (організацій, партій тощо) - ~ solidarity солідарність учасників союзу - commercial ~ то

ALLOCATION

Англо-український дипломатичний словник

n асигнування; розподіл- ~ of seats within committee розподіл місць в комітеті

ALLOW

Англо-український дипломатичний словник

v 1. дозволяти 2. визнавати справедливим/ правильним - to ~ a claim визнавати справедливою вимогу/ претензію; задовольняти вимогу/ претензію - to ~ time надав

ALLOWANCE

Англо-український дипломатичний словник

n грошова допомога; утримання- accommodation ~ грошова допомога на оплату квартири (ООН) - subsistence ~ грошова допомога на час перебування (ООН) - ~ for car

ALLUSION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. посилання; згадка (усна або письмова) 2. натяк - casual ~ випадковий натяк - hypocritical ~ лицемірний натяк; лицемірне посилання - obscure ~ туманний н

ALLY

Англо-український дипломатичний словник

n союзник- faithful ~ відданий/ надійний союзник - longtime ~ давній союзник - loyal ~ відданий/ надійний союзник - perfidious ~ підступний союзник - recalc

ALPHABETICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj алфавітний- ~ order of states in the official language of the conference розміщення держав в алфавітному порядку офіційної мови конференції, наради тощо

ALTER

Англо-український дипломатичний словник

v змінювати, переробляти, міняти, видозмінювати, вносити/ робити зміни- to ~ an agreement робити зміни в договорі

ALTERATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. зміна, перебудова 2. юр. зміна умов договору (угодою сторін) - basic ~s основні зміни - profound ~s суттєві/ кардинальні зміни - significant ~s значні

ALTERNATE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. альтернат, почергове старшинство 2. протокольна (по дипломатичному старшинству) розсадка дипломатичних представників; почергове головування (звич. за а

ALTERNATIVE

Англо-український дипломатичний словник

I n альтернатива, вибір- constructive ~ конструктивна альтернатива - preposterous ~ абсурдна альтернатива - sensible ~ розумна альтернатива - undesirable ~

AMALGAMATE

Англо-український дипломатичний словник

v об'єднувати, з'єднувати, зливати, укрупнити- to ~ interests об'єднувати інтереси

AMALGAMATION

Англо-український дипломатичний словник

n злиття, об'єднання- compulsory ~ обов'язкове злиття - industrial ~ злиття промислових підприємств - ~ of draft resolutions об'єднання проектів резолюцій

AMBASSADOR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. посол 2. посланець, вісник 3. посередник, представник - ~-at-large посол з особливих доручень, спеціальний представник (держави) - ~-designate призначен

AMBASSADORIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj посольський- ~ law посольське право - ~ rank ранг посла - ~ talks переговори на рівні послів/ між послами - at the ~ level на рівні послів

AMBASSADORSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ранг посла 2. функції і повноваження посла

AMBIGUITY

Англо-український дипломатичний словник

n неясність, двозначність, невизначеність- apparent ~ очевидна двозначність - deliberate ~ навмисна двозначність - to answer without any ~ дати пряму/ недвозн

AMBIGUOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj неясний, нечіткий, що допускає двояке тлумачення, двозначний- ~ allusions двозначні натяки - ~ answer невизначена відповідь - ~ form of words двозначне фо

AMBIT

Англо-український дипломатичний словник

n сфера (діяльності, застосування), межі- to fall within the ~ of ... підпадати під дію ...

AMBITION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. честолюбство, властолюбство 2. звич. pl честолюбний задум 3. амбіції, прагнення - lofty ~s благородні прагнення - national ~s національні прагнення -

AMBITIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. честолюбний 2. який прагне чогось - ~ draft resolution претензійний проект резолюції; проект резолюції, що переслідує далекоглядні цілі

AMEND

Англо-український дипломатичний словник

v вносити зміни, поправки- to ~ an agreement вносити зміни/ поправки в угоду - to ~ a resolution вносити поправки в резолюцію - to ~ a proposal внести поправк

AMENDED

Англо-український дипломатичний словник

adj виправлений, з внесеними поправками- ~ resolution резолюція з внесеними поправками - ~ version варіант з поправками, виправлений варіант - as ~ з поправко

AMENDMENT

Англо-український дипломатичний словник

n поправка- ~ procedure процедура внесення поправок - clear-cut ~ чітко/ ясно сформульована поправка - consequential ~ поправка, викликана іншою поправкою -

AMICABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj дружній; мирний- ~ arrangement дружня угода - ~ meeting дружня зустріч - ~ relations дружні відносини - ~ settlement розв'язання питання мирним шляхом, д

AMNESTY

Англо-український дипломатичний словник

n амністія- complete ~ повна амністія - general ~ загальна амністія - partial ~ часткова амністія - to grant ~ надати амністію - to proclaim ~ проголошувати

AMPLIFY

Англо-український дипломатичний словник

v розвивати (думку тощо); детально описувати, наводити деталі- to ~ one's position детально викласти свою позицію

ANALOGUE

Англо-український дипломатичний словник

n особа, що займає аналогічну позицію в іншому відомстві або державі- British Foreign Minister and his French ~ міністр закордонних справ Великобританії та його

ANALYSIS

Англо-український дипломатичний словник

n (pl analyses) аналіз, дослідження, детальний розгляд- gnoseological ~ гносеологічний аналіз - obscure ~ непереконливий аналіз - operationalist ~ операційни

ANALYST

Англо-український дипломатичний словник

n коментатор, оглядач- diplomatic ~ коментатор із зовнішньополітичних питань

ANTAGONISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ворожнеча, антагонізм 2. антагоністичне протиріччя - ~ to/ against smbd./ smth. вороже відношення до когось/ чогось - to be brought into ~ with smth. вст

ANTAGONIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. викликати протидію 2. породжувати антагонізм, ворожість

ANTECEDENCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. передування 2. первинність; первісність; першість; пріоритет

ANTI-MILITARIST

Англо-український дипломатичний словник

I n антимілітаристII adj антимілітаристський

ANTIBALLISTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj протиракетний- ~ missile протиракета, антиракета

ANTIMISSILE

Англо-український дипломатичний словник

I n протиракета, антиракетаII adj протиракетний

ANTIPODE

Англо-український дипломатичний словник

n антипод, пряма/ повна протилежність- exact ~s of opinions діаметрально протилежні точки зору

ANTIPOLLUTANT

Англо-український дипломатичний словник

n антиполютант, протизабруднювач навколишнього середовища

ANTIPOLLUTION

Англо-український дипломатичний словник

n те, що захищає навколишнє середовище від забруднення

ANTISOCIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj антисоціальний, антигромадський

ANTIWAR

Англо-український дипломатичний словник

adj антивоєнний- ~ feelings антивоєнні настрої

APANAGE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. апанаж, доля 2. залежна територія 3. передумова, атрибут

APOLIDE

Англо-український дипломатичний словник

n аполід; апатрид; особа без громадянства

APOLITICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. аполітичний 2. той, що не має політичної ваги/ не має впливу на політику

APOSTOLIC(AL)

Англо-український дипломатичний словник

adj папський; той, що має відношення до Папи римського

APPEAL

Англо-український дипломатичний словник

I n заклик, звернення - ~ against the ruling of the President опротестування постанови голови; протест проти постанови голови - an ~ for peace заклик до миру

APPEAR

Англо-український дипломатичний словник

v 1. з'явитися перед кимсь; виступати 2.знаходитися, бути - to ~ on the agenda бути на порядку денному - to ~ before a Committee бути присутнім/ виступати в к

APPEARANCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. поява, виступ 2. ймовірність, правдоподібність - to make public ~ публічно виступати - to make a television ~ виступати по телебаченню - by all ~s судяч

APPEASE

Англо-український дипломатичний словник

v заспокоювати, умиротворювати, проводити політику умиротворення

APPEASEMENT

Англо-український дипломатичний словник

n умиротворення- policy of ~ політика умиротворення

APPEND

Англо-український дипломатичний словник

v додавати, докладати- ~ signature to поставити підпис під - ~ed documents документи, що додаються

APPLICABILITY

Англо-український дипломатичний словник

n можливість застосування- (non)~ of statutory limitations (не)можливість застосування строку давності

APPLICABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj застосовний, придатний, відповідний, підхожий- ~ to all cases який можна застосувати у всіх випадках

APPLICANT

Англо-український дипломатичний словник

n той, що подає заяву, заявник; кандидат, претендент- to recommend the ~ for membership рекомендувати прийняти заявника в члени

APPLICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. заява 2. застосування, використання - abusive ~ зловживання - mandatory ~ обов'язкове застосування - provisional ~ тимчасове застосування - territorial

APPLY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. звертатися із заявою, просьбою, клопотанням 2. використовувати, застосовувати 3. застосовуватися; стосуватися, відноситися - to ~ for agrement звернутися

APPOINT

Англо-український дипломатичний словник

v 1. призначати (на посаду), затвердити (на посаді) 2. призначати, домовлятися про місце або час - to ~ smbd. ambassador призначити послом - to ~ a commission

APPOINTIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj який займається за посадою; невиборний- ~ office невиборна посада; посада, на яку призначають

APPOINTMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. призначення (на пост, посаду тощо) 2. посада, місце, призначення 3. зустріч, ділова зустріч - indefinite ~ призначення на невизначений термін - midnight

APPRAISAL

Англо-український дипломатичний словник

n оцінка (також перен.)- sober ~ of existing realities твереза оцінка існуючих фактів - to differ with smbd. in the ~ розходитися з кимсь в оцінці/ в поглядах

APPRECIATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. оцінювати, високо ставити; бути вдячним за щось 2. цінити, справедливо оцінювати; розуміти цінність/ значення

APPRECIATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. висока оцінка, вдячність за щось 2. справедлива оцінка; правильне розуміння 3. спец. зростання цінності чогось; подорожчання - to express ~ давати висок

APPROACH

Англо-український дипломатичний словник

I n підхід (до розгляду, ви вчення чогось)- absorption ~ абсорбційний підхід - abstract-dogmatical ~ абстрактно-догматичний підхід - ~ acceptable to both sid

APPROPRIATE

Англо-український дипломатичний словник

I adj належний, відповідний- ~ examples відповідні/ доречні приклади - ~ means належні заходи - ~ measures належні заходи - ~ steps належні заходи - ~ to t

APPROPRIATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. присвоєння (звич. незаконне) 2. асигнування, виділення для спеціальних цілей (звич. грошових сум) - military ~s військові асигнування - not to be subje

APPROVAL

Англо-український дипломатичний словник

n схвалення, одобрення, затвердження, санкція; згода- public ~ підтримка громадськості - ~ by acclamation прийняття без голосування на основі загального схвале

APPROVE

Англо-український дипломатичний словник

v затверджувати, приймати, санкціонувати- to ~ in first reading затвердити у першому читанні - to ~ the minutes of the meeting затвердити протокол наради - to

APT

Англо-український дипломатичний словник

adj підхожий; придатний; доречний; відповідний- ~ words відповідне формулювання

ARBITRAL

Англо-український дипломатичний словник

adj арбітражний, третейський- ~ award арбітражна ухвала; ухвала суду - ~ court арбітражний суд - ~ procedure арбітражне судочинство

ARBITRARY

Англо-український дипломатичний словник

adj довільний, випадковий- ~ act одностороння дія

ARBITRATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. виносити третейське рішення; бути третейським суддею 2. передавати питання на вирішення третейського суду

ARBITRATION

Англо-український дипломатичний словник

n арбітраж, третейський суд- to settle by ~ вирішити суперечку третейським судом - Permanent Court of A. Міжнародний суд в Гаазі

ARCHIVE

Англо-український дипломатичний словник

n архів- diplomatic ~s архіви посольства - consular ~s архіви консульства - inviolability of ~s недоторканість архівів - to remain deposited in the ~ зберіга

AREA

Англо-український дипломатичний словник

n 1. район 2. сфера (діяльності); область дослідження 3. площа - free trade ~ зона вільної торгівлі - headquarters ~ штаб-квартира - problem ~ обговорюваний

ARENA

Англо-український дипломатичний словник

n місце дії- ~ of politics політична арена - in the world ~ на світовій арені

ARGUE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. аргументувати, наводити докази 2. (into) переконати в чомусь; (out of) переконати у протилежному 3. стверджувати, доказувати 4. свідчити, служити доказом

ARGUMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. доказ, аргумент 2. аргументація 3. дискусія, суперечка - inductive ~ індуктивний доказ - invulnerable ~ незаперечний доказ - pseudoscientific ~s псевдо

ARGUMENTATION

Англо-український дипломатичний словник

n аргументація, наведення доказів

ARISE

Англо-український дипломатичний словник

v - to ~ out of smth. витікати з чогось

ARM-TWISTING

Англо-український дипломатичний словник

n жарг. шантаж; грубий натиск, викручування рук

ARMAMENT

Англо-український дипломатичний словник

n озброєння- ~ drive гонка озброєнь - ~(s) limitation обмеження озброєнь - ~ race гонка озброєнь - ~s truce "перемир'я в озброєннях" - atomic ~ ядерні озбро

ARMED

Англо-український дипломатичний словник

adj озброєний, збройний- active ~ forces регулярні війська - ~ attack збройний напад - ~ conflict збройний конфлікт - ~ forces війська, збройні сили - ~ int

ARMISTICE

Англо-український дипломатичний словник

n перемир'я, припинення військових дій- general ~ загальне перемир'я - partial ~ часткове перемир'я

ARMS

Англо-український дипломатичний словник

I n гербII n зброя, озброєння - all-out ~ race масова гонка озброєнь - ~ build-up нарощування озброєнь - ~ control контроль над озброєннями - ~ cut скоро

ARMY

Англо-український дипломатичний словник

n армія, збройні сили країни- active ~ особовий склад армії на дійсній службі - hostile ~ армія противника - regular ~ регулярна армія - ~ of liberation визв

ARRANGE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. домовлятися, досягнути угоди 2. врегульовувати, владнати - to ~ for an appointment домовитися про (ділову) зустріч - to ~ differences залагоджувати розбі

ARRANGEMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. домовленість, угода; договір 2. розв'язання (складного питання); врегулювання 3. pl заходи, приготування 4. розташування у певному порядку - ad hoc ~ с

ARREST

Англо-український дипломатичний словник

n арешт, затримання- ~ of a ship затримання судна - to free smbd. from house ~ звільнити когось з-під домашнього арешту - to keep smbd. under house ~ тримати

ARRIVAL

Англо-український дипломатичний словник

n прибуття- ~ visits візити після прибуття - ~ of a head of mission прибуття глави дипломатичного представництва - visits after ~ візити після прибуття

ARSENAL

Англо-український дипломатичний словник

n арсенал- military ~ військовий арсенал - nuclear ~s ядерні арсенали - ~s of nuclear weapons арсенали ядерної зброї - elimination of ~s знищення арсеналів

ARTICLE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. пункт, параграф, стаття (договору), параметр 2. pl договір, угода - additional ~ доповнююча стаття (документу) - expository ~ пояснюючі статті до догово

ASCENDANCY

Англо-український дипломатичний словник

n влада, панування, домінуючий вплив- to ~ over smbd. панувати над кимсь

ASPECT

Англо-український дипломатичний словник

n аспект- security ~ аспект безпеки - temporal ~s of internationally wrongful act часові аспекти міжнародно-протиправного діяння

ASPIRANT

Англо-український дипломатичний словник

n претендент, кандидат, пошукувач

ASPIRATION

Англо-український дипломатичний словник

n прагнення- expansionist ~s експансіоністські настрої - hegemonistic ~s гегемоністські настрої - ~s for peace прагнення до миру - ~s towards universal peace

ASSASSIN

Англо-український дипломатичний словник

n 1. вбивця (політичного або громадського діяча) 2. підступний/ найманий вбивця

ASSASSINATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. вбивати з політичних мотивів 2. підступно вбивати

ASSASSINATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. вбивство з політичних мотивів 2. підступне вбивство - attempted ~ спроба вбивства, спроба вбивства з політичних мотивів

ASSAULT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. атака, наступ, напад 2. різкий виступ проти когось/ чогось, нападки - unprovoked ~ неспровоковані нападки - ~ upon the constitution різкий виступ прот

ASSENT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. згода 2. дозвіл, санкція - qualified ~ згода із застереженням - reluctant ~ згода, дана з неохотою - silent ~ мовчазна згода - tacit ~ мовчазна згод

ASSERTION

Англо-український дипломатичний словник

n твердження, заява- mere ~ голослівне твердження, голослівна заява - to vindicate one's ~ доказати справедливість свого твердження/ своєї заяви

ASSESS

Англо-український дипломатичний словник

v 1. оцінювати 2. визначати суму, оцінювати - to ~ a statement оцінювати заяву - to ~ a tax визначити суму податку

ASSESSMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. оцінка 2. визначення суми - unbiased ~ неупереджена оцінка - ~ of the situation оцінка ситуації - ~ for taxation визначення розміру податку

BLIND ALLEY

Англо-український дипломатичний словник

1. безвихідь, глухий кут; безвихідне становище2. безперспективна справа - ~ employment/ job/ occupation безперспективна робота, безперспективна діяльність - to

Время запроса ( 1.302217029 сек)
T: 1.306097258 M: 1 D: 0