Найдено 50+ «A»

ATTAIN

Англо-український дипломатичний словник

v досягати, добиватися- to ~ aims досягати мети - to ~ independence добитися незалежності - to ~ national sovereignty добитися національної незалежності/ суве

ATTAINMENT

Англо-український дипломатичний словник

n здобуття- ~ of independence здобуття незалежності

ATTEMPT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. спроба 2. замах - fierce ~s запеклі спроби - futile ~s марні спроби/ намагання - mediation ~s посередництво, діяльність посередника - sophisticated

ATTEND

Англо-український дипломатичний словник

n відвідувати, бути присутнім, брати участь- to ~ a conference брати участь в конференції

ATTENDANCE

Англо-український дипломатичний словник

n участь, присутність- compulsory ~ обов'язкова присутність - your ~ is requested просимо Вас бути присутнім

ATTENTION

Англо-український дипломатичний словник

n увага, пильність- national ~ увага всієї країни - unremitting ~ неослабна увага - to bring smth. to the ~ of smbd. звертати чиюсь увагу на щось - to call s

ATTITUDE

Англо-український дипломатичний словник

n позиція, відношення, підхід, погляд- businesslike ~ діловий підхід - deep-rooted ~ глибокий підхід - deep-seated ~ глибокий підхід - firm ~ тверда позиція

ATTORNEY

Англо-український дипломатичний словник

n юр. 1. адвокат, повірений, юрист 2. чиновник органів юстиції 3. прокурор, атторней

ATTRIBUTION

Англо-український дипломатичний словник

n присвоєння- an ~ to the State of the conduct of its organs присвоєння державі поведінки його органа - conditions for ~ to the State of an act умови присвоєнн

AUDIENCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. аудієнція 2. можливість висловитися 3. аудиторія, слухачі - an ~ with the President прийом/ аудієнція в Президента - private ~ приватна аудієнція - to

AUSPICE

Англо-український дипломатичний словник

n патронат, сприяння- under the ~s of smbd. під патронатом/ за сприяння когось - under the ~s of the UN під егідою оон

AUSTERITY

Англо-український дипломатичний словник

n суворість, строгість- policy of ~ політика обмежень

AUTHENTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. справжній, автентичний 2. юр. дійсний, документально доказаний, що має законну силу - ~ interpretation автентичне тлумачення - ~ signature справжній п

AUTHENTICATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. завіряти, скріпляти (печаткою тощо); свідчити 2. встановлювати справжність/ автентичність - to ~ a signature завірити підпис - treaty ~d in two or more l

AUTHENTICATION

Англо-український дипломатичний словник

n установлення/ засвідчення справжності; завірення (підпису, документа)- ~ of the text of a treaty встановлення автентичності тексту договору

AUTHENTICITY

Англо-український дипломатичний словник

n достовірність; автентичність- ~ of the text оригінальність/ автентичність тексту

AUTHOR

Англо-український дипломатичний словник

n автор; суб'єкт- an ~ of the conduct суб'єкт діяння

AUTHORITATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj впливовий, авторитетний, що заслуговує уваги- ~ body авторитетний орган - ~ information повідомлення з авторитетних джерел - ~ sources авторитетні джерела

AUTHORITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. влада 2. повноваження; право, права; компетенція 3. орган керівництва 4. звич. pl влада, начальство, адміністрація 5. авторитет, вага, вплив 6. автор

AUTHORIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. повноваження 2. дозвіл, санкція - prior written ~ попередня письмова згода

AUTHORIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. дозволяти, санкціонувати 2. уповноважувати - act authorizing warfare акт, який санкціонує військові дії - to ~ smbd. to act for smbd. уповноважувати кого

AUTHORIZED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. уповноважений 2. дозволений, санкціонований - ~ agent уповноважений агент - duly ~ належним чином уповноважений

AUTONOMOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj автономний- ~ body автономний орган

AUTONOMY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. автономія 2. право на самоуправління 3. автономна держава - full ~ повна автономія - to grant full ~ to smbd. надати комусь повну автономію

AVAIL

Англо-український дипломатичний словник

I n користь, вигода - to be of no ~ бути непотрібним II v - to ~ oneself of an article послатися на статтю

AVAILABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. придатний, корисний 2. наявний, що є в розпорядженні 3. амер. перспективний, популярний (про кандидата в президенти) 4. що погодився балотуватися - t

AVERT

Англо-український дипломатичний словник

v запобігати, відвертати, уникати (небезпеки тощо); відхиляти- to ~ a crisis відвернути кризу - to ~ a nuclear catastrophe відвернути ядерну катастрофу - to ~

AVOID

Англо-український дипломатичний словник

v 1. уникати, ухилятися 2. юр. відміняти, анулювати, робити недійсним - to ~ an agreement анулювати угоду - to ~ a conflict уникати конфлікту - to ~ a contr

AVOIDANCE

Англо-український дипломатичний словник

n юр. відміна, анулювання, розірвання- ~ of an agreement анулювання/ розірвання угоди - ~ of a treaty анулювання/ розірвання договору - ~ of war запобігання

AVOW

Англо-український дипломатичний словник

v відкрито признати, заявити- to ~ one's determination заявити про свою рішучість - to ~ one's mistakes визнати помилки, відкрито заявити про помилки

AVULSION

Англо-український дипломатичний словник

n відрив, розрив, насильне роз'єднання

AWARD

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. (присуджена) нагорода або покарання 2. присудження (нагороди або премії) II v присуджувати щось; нагороджувати чимось - to ~ an order нагороджувати

AWARE

Англо-український дипломатичний словник

adj той, що знає про щось, що усвідомлює щось- being ~ of smth. враховуючи/ усвідомлюючи те, що ... - fully aware of the danger of war повністю усвідомлюючи не

AWARENESS

Англо-український дипломатичний словник

n свідомість; усвідомлення, розуміння- political ~ політична свідомість - ~ of the responsibility усвідомлення відповідальності

AXE

Англо-український дипломатичний словник

v розм. затримувати проходження (законопроектів), знімати з обговорення (питання)

AXIOLOGY

Англо-український дипломатичний словник

n аксіологія- bourgeois ~ буржуазна аксіологія

HEIR APPARENT

Англо-український дипломатичний словник

n перен. найбільш ймовірний наступник (президента, диктатора тощо)

POLICE ACTION

Англо-український дипломатичний словник

"дії з наведення порядку" (формула для позначення бойових дій регулярної армії проти партизанів, повстанців)

STATUS QUO ANTE

Англо-український дипломатичний словник

лат. становище, яке існувало раніше

STATUS QUO ANTE BELLUM

Англо-український дипломатичний словник

лат. становище, яке існувало до війни

LANCET ARCH

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`lɑːnsɪt`ɑːʧ]стрельчатая аркаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LATENT ABILITY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

скрытая способность, неразвившиеся способностиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LATIN AMERICA

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

Латинская АмерикаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LATIN AMERICAN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`lætɪn`ə`merɪkən]латино-американскийжитель Латинской АмерикиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LAUGH AT BEARD

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

смеяться в лицо кому-либопытаться одурачить кого-либоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LAUGH LIKE A DRAIN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

лопаться со смеху, громко хохотатьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LAY DOWN ARMS

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

сложить оружие, сдатьсязаключить мирАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LAY IT ON WITH A TROWEL

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

грубо льститьделать очень грубо, утрировать, хватить через крайАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LAY ON WITH A TROWEL

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

грубо льститьделать очень грубо, утрировать, хватить через крайАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LAY ONE'S ACCOUNT WITH SMTH

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

рассчитывать на что-либопринимать что-либо в расчетАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LAY OUT A GARDEN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

разбивать садАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LB. AV

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

английский торговый фунтАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LEAD A LOOSE LIFE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

развратничать, распутничатьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LEAD AN ORCHESTRA

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

дирижировать оркестромАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LEAD AWAY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

увлечь, увестиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LEAD SMB A CHASE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

заставить погоняться за собойАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LEAD SMB A DANCE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

вынуждать спешно передвигаться с места на место, бесцельно таскать за собойводить за носАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LEAK AWAY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

вытекатьпостепенно терятьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LEAVE ALONE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

оставлять, не трогатьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LEAVE ASIDE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

не удаваться, не принимать во вниманиеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LEAVE OF ABSENCE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

отпускАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LEAVE OUT OF ACCOUNT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

не принимать во вниманиеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LEGAL ADVISER

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

юрисконсультАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LEGISLATIVE ASSEMBLY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

законодательное собраниеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LENDLEASE ACT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

закон о лендлизеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LESS AGE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

несовершеннолетниеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LET OUT A GASP

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

онеметь от изумленияАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LET OUT A REEF

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

отпускать рифраспустить поясАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LET OUT AT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

дратьсяругатьсяАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LIE AHEAD

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

предстоять в будущемАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LIE AT ANCHOR

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

стоять на якореАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LIFE ACTIVITY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

жизнедеятельностьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LINEAR ALGEBRA

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

линейная алгебраАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LIVE AMMUNITION

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

боевые патроны или снарядыАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LIVE BUT AND BEN WITH EACH OTHER

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

жить друг напротив другаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LIVE IN A FOOL'S PARADISE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

жить иллюзиямиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LIVE LIKE PHILEMON AND BAUCIS

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

«жить как Филемон и Бавкида», о долголетнем супружеском счастьеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LIVE TO A GREAT AGE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

дожить до глубокой старостиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LOAD A PISTOL

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

заряжать пистолетАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LODGING ALLOWANCE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

квартирные деньгиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LOITER ABOUT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

слоняться, шататьсяАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LOITER AWAY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

тратить бесцельно, попусту растрачиватьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LONG AND SHORT OF IT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

(the long and (the) short of it) короче; суть в том, что; как бы там ни былоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LONG ARM

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

ружье с длинным стволомустройство для поднимания, обрезания ветвейАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LONG ARM OF THE LAW

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

полиция; правохранительные органыАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LONGRANGE ARTILLERY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

дальнобойная артиллерияАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LOOK AFTER

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

следить глазами, взглядомприсматривать, ухаживать за, заботиться оубиватьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LOOK AT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

смотреть на что-либо, на кого-либопосмотреть, проверитьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LOOK DAGGERS AT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

злобно смотреть, бросать гневные взглядыАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LORD HIGH ADMIRAL

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

лорд (верховный) адмиралАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

Время запроса ( 0.161559735 сек)
T: 0.165417009 M: 1 D: 0