Найдено 100+ «B»

BACK

Англо-український дипломатичний словник

v підтримувати (також ~ up)- to ~ an argument with proof підкріплювати аргументацію/ аргумент доказом - to ~ an appeal підтримати заклик - to ~ a draft resolu

BACKALLEY

Англо-український дипломатичний словник

adj непривабливий, непоказний; сумнівний- ~ political schemes сумнівні політичні махінації

BACKBENCHER

Англо-український дипломатичний словник

n рядовий член парламенту, "задньолавочник"

BACKBONE

Англо-український дипломатичний словник

n сутність, основа- the ~ of the idea суть ідеї

BACKDROP

Англо-український дипломатичний словник

(backdrop) n фон- against the ~ of crisis в кризовій ситуації

BACKGROUND

Англо-український дипломатичний словник

n 1. основа, передумова 2. задній план, фон - ~ for negotiations основа/ передумова для переговорів - to stay in the ~ залишатись на задньому плані/ в тіні -

BACKING

Англо-український дипломатичний словник

n підтримка, допомога, схвалення- to enjoy the ~ of smbd. користуватись чиєюсь підтримкою - to secure the ~ of smbd. заручитись чиєюсь підтримкою

BACKLASH

Англо-український дипломатичний словник

I n негативна реакція, удар у відповідь- white ~ "білий бумеранг", реакція білих расистів на права негрів - to provoke a ~ against smth. викликати негативні д

BACKLOG

Англо-український дипломатичний словник

n 1. невирішені/ нерозібрані справи 2. невиплачені суми - ~ of payment невиплачені платежі - ~ of work відставання у роботі

BACKOUT

Англо-український дипломатичний словник

n амер. відмова від обіцянки/ від своєї позиції

BACKROOM

Англо-український дипломатичний словник

adj позалаштунковий- ~ compromise позалаштункові компроміси

BACKROOM

Англо-український дипломатичний словник

n частіше амер. місце, де відбувається таємна діяльність (особливо політична); позалаштункові переговори

BACKROUNDER

Англо-український дипломатичний словник

n амер. 1. прес-конференція інформаційного характеру; роз'яснення позиції уряду (журналістам) 2. пам'ятна записка, що роздається журналістам, з викладенням поз

BACKSET

Англо-український дипломатичний словник

n завада, погіршення (становища), перешкода

BACKSTOP

Англо-український дипломатичний словник

n підтримка; сприяння, допомога- to provide a ~ бути/ служити опорою

BACTERIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj бактеріальний- ~ agent бактеріальний засіб - ~ disease хвороба, викликана мікробами - ~ toxin бактеріальний токсин

BACTERIOLOGICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj бактеріологічний- ~ warfare бактеріологічна війна - ~ weapons бактеріологічна зброя

BADGE

Англо-український дипломатичний словник

n значок, емблема, орден- neck ~ нашийний орден

BAFFLEGAB

Англо-український дипломатичний словник

n амер. несхв. бюрократична абракадабра; мова офіційних документів; незрозумілий; той, що вводить в оману

BAG

Англо-український дипломатичний словник

n дипломатична пошта- consular ~ консульська пошта - diplomatic ~ дипломатична пошта, валіза - free circulation of diplomatic ~s вільне перевезення дипломатич

BAGGAGE

Англо-український дипломатичний словник

n багаж- checked ~ a) зареєстрований багаж b) оглянутий багаж - excess ~ надлишок багажу - free ~ безкоштовний багаж - passenger ~ багаж пасажирів - perso

BALANCE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. співвідношення сил, розстановка сил 2. рівновага, баланс, сальдо 3. вирішальний фактор, вирішальне значення - defensive ~ військова рівновага - delic

BALANCED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. збалансований, співрозмірний 2. обдуманий, виважений - ~ conclusion обдуманий висновок - ~ draft resolution детально продуманий проект резолюції - ~ j

BALANCESHEET

Англо-український дипломатичний словник

n 1. підсумок, картина 2. зведений баланс, балансовий звіт - to draw up a ~ змалювати повну картину

BALANCING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. балансування, врівноважування 2. компенсація - foreign exchange ~ балансування обмінним курсом

BALLISTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj балістичний- ~ missile балістична ракета - ~ rocket балістична ракета

BALLOT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. балотування, голосування; жеребкування 2. виборчий бюлетень, балотувальна куля 3. список кандидатів для голосування 4. результати голосування, кількість

BALLOTBOX

Англо-український дипломатичний словник

n ящик для балотування; скринька для голосування

BALLOTRIGGER

Англо-український дипломатичний словник

n співучасник, учасник фальсифікації виборів; фальсифікатор результатів виборів

BALLOTRIGGING

Англо-український дипломатичний словник

n фальсифікація виборів- to maintain one's position by ~ зберегти свої позиції шляхом фальсифікації виборів

BAN

Англо-український дипломатичний словник

I n заборона- adequately-verifiied comprehensive test ~ (CTB) надійні засоби перевірки виконання загальної заборони випробовувань - comprehensive nuclear test

BANKROLL

Англо-український дипломатичний словник

I n амер. грошові засоби; фінансові ресурси (країни або окремої особи)II v фінансувати, надавати субсидії

BANNING

Англо-український дипломатичний словник

n заборона- ~ of the use of cosmic space for military purposes заборона використання космічного простору для військових цілей

BANQUET

Англо-український дипломатичний словник

n бенкет, святковий обід- official ~ офіційний бенкет - to give a ~ дати обід/ бенкет

BARE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. непідтверджений, голослівний 2. ледве достатній; мізерний, мінімальний, незначний - ~ chance мінімальна можливість, мінімальний шанс - ~ excuses пусті

BARGAIN

Англо-український дипломатичний словник

I n переговори; укладення договору, угоди- to drive a hard ~ вести важкі переговори II v вести переговори; домовлятись (про умови тощо) - to ~ for better c

BARGAINING

Англо-український дипломатичний словник

n переговори, ведення переговорів- ~ chip "козирна карта" (для торгу на переговорах), перевага, яка може бути використана на переговорах - ~ counter засіб тиск

BARREL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ствол (вогнепальної зброї) 2. амер. розм. "кубушка" (кошти для проведення політичної кампанії) - to be over a ~ бути в скрутному/ незручному становищі

BARRIO

Англо-український дипломатичний словник

n квартали, населені національними меншинами (вихідцями із Пуерто-Рико, Мексики тощо); іспаномовні міські квартали (США)

BARRISTER

Англо-український дипломатичний словник

n баристер- revising ~ парл. особа, яка перевіряє виборчі списки в окрузі

BASE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. основа, підвалини; базис; база; основний момент, пункт 2. база, опорний пункт - air ~ військово-повітряна база - hard missile ~ ракетна база, обладнана у

BASELINE

Англо-український дипломатичний словник

I n основна лінія- normal ~s нормальні основні лінії - straight ~s прямі основні лінії - waters on the landward side of the ~ води, розташовані до берега від

BASIC

Англо-український дипломатичний словник

adj основний, головний, найістотніший; вихідний- ~ argument основна/ головна думка/ довід/ аргумент - ~ data вихідні дані - ~ document основний документ - ~

BASIS

Англо-український дипломатичний словник

n (pl bases) базис, основа, підвалини- class ~ класова основа - purely consensual ~ чисто консенсуальна основа - social ~ соціальна основа - ~ of a complain

BASKET

Англо-український дипломатичний словник

n "кошик", група питань, що підлягають обговоренню в сукупності

BAT

Англо-український дипломатичний словник

n розм. крок, темп- at a good ~ швидко, у хорошому темпі - right off the ~ без зволікання, відразу

BATTER

Англо-український дипломатичний словник

v перен. громити, бити (ідейного противника тощо); розносити, піддавати нищівній критиці

BATTLE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. битва, бій 2. боротьба; битва 3. двобій, поєдинок - losing ~ безнадійна боротьба; приречена на провал діяльність - ~ for civil rights боротьба за громад

BATTLESHIP

Англо-український дипломатичний словник

n мор. лінійний корабель, лінкор

BEAM

Англо-український дипломатичний словник

n промінь- anti-satellite lazer ~ протисупутниковий лазерний промінь

BEARING

Англо-український дипломатичний словник

n відношення, аспект, бік, підхід- legal ~s of the case юридичний бік справи - to consider smth. in all its ~s всесторонньо розглянути щось - to have a direct

BEEF UP

Англо-український дипломатичний словник

нарощувати, підсилювати, укріплювати- the police was ~ed up by troops на допомогу поліції було кинуто війська

BEHALF

Англо-український дипломатичний словник

n - in ~ of для, заради; на користь, на захист - on ~ of від особи, від імені кого-небудь - to intervene on smbd.'s ~ втрутитись від імені кого-небудь - to sp

BEHAVIOUR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. поведінка, манери; вчинки 2. поводження, ставлення (до - ~ to, towards) commissive ~ поведінка, що полягає в дії; поведінка, пов'язана з дією - ommissive

BEHIND THE SCENES

Англо-український дипломатичний словник

за лаштунками- ~ agreement позалаштункова угода - ~ diplomatic activities позалаштункова дипломатична діяльність - ~ of politics політичні кулуари

BEING

Англо-український дипломатичний словник

n буття- ~ determines consciousness буття визначає свідомість

BELLICOSE

Англо-український дипломатичний словник

adj войовничий, агресивний- ~ attitude войовнича/ агресивна позиція - ~ and cold-war type statements войовничі і витримані в дусі "холодної війни" заяви - ~ s

BELLIGERENCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. войовничість 2. юр. стан війни

BELLIGERENCY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. войовничість 2. юр. стан війни - recognition of ~ визнання стану війни

BELLIGERENT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. юр. воююча сторона 2. pl держави, які знаходяться в стані війни II adj 1. юр. той, що знаходиться в стані війни, воюючий 2. перен. войовничий; а

BELT

Англо-український дипломатичний словник

n - maritime ~ морський пояс - ~ of the sea морський пояс

BENEFICIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. благотворний, корисний 2. вигідний - ~ cooperation вигідна співпраця - ~ effect позитивний вплив

BENEFIT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. перевага, привілей; користь, благо 2. прибуток, вигода (особ. грошова); матеріальна допомога - fringe ~s додаткові пільги - mutual ~ взаємна вигода -

BENT

Англо-український дипломатичний словник

adj нечесний, корумпований- ~ politicians продажні політикани

BESMIRCH

Англо-український дипломатичний словник

v чорнити, порочити; заплямувати, ганьбити (репутацію та ін.); кидати тінь

BEVANITES

Англо-український дипломатичний словник

іст. парл. бівеністи (ліві лейбористи) (Велика Британія)

BIAS

Англо-український дипломатичний словник

I n небезсторонність, упередження; упереджене ставлення- job ~ дискримінація у сфері праці - political ~ політична необ'єктивність, політична дискримінація -

BICAMERAL

Англо-український дипломатичний словник

adj двопартійний (про законодавчу систему або про парламент)- ~ system двопартійна система

BID

Англо-український дипломатичний словник

n 1. пропозиція 2. пропозиція ціни (на аукціоні), заявка (на торгах) 3. стремління 4. кампанія - ~ for disarmament пропозиція про роззброєння - to make a ~

BIDE

Англо-український дипломатичний словник

v вичікувати- to ~ one's time очікувати сприятливого моменту/ підходящого випадку

BILATERAL

Англо-український дипломатичний словник

adj двосторонній- ~ agreement двостороння угода - ~ negotiations двосторонні переговори - ~ treaty двосторонній договір

BILATERALISM

Англо-український дипломатичний словник

n принцип двосторонніх відносин (напр. про взаємне надання привілеїв в міжнародній торгівлі тощо)

BILL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. біль, законопроект 2. рахунок - hotel ~ рахунок за проживання в готелі - hot-head ~ необдуманий/ необачний/ прийнятий спрожогу закон - right-to-work ~ з

BIND

Англо-український дипломатичний словник

v (bound)1. зобов'язувати (законом тощо) 2. зв'язувати (договором тощо) - to ~ oneself брати на себе зобов'язання; зв'язувати себе договором - to be bound by

BINDING

Англо-український дипломатичний словник

I adj зобов'язуючий, обов'язковий; той, що має обов'язкову силу- ~ agreement угода, що має обов'язкову силу - ~ character обов'язковий характер - ~ clause об

BIPARTITE

Англо-український дипломатичний словник

adj двосторонній (про угоду тощо)

BIRTHDAY

Англо-український дипломатичний словник

n день народження- Official B. офіційний день народження монарха (національне свято у Великій Британії та країнах Співдружності)

BLACKANDWHITE

Англо-український дипломатичний словник

adj крайній, непримиренний- ~ judgment безкомпромісне/ безапеляційне судження

BLACKMAIL

Англо-український дипломатичний словник

I n шантаж; вимагання- nuclear ~ ядерний шантаж - political ~ політичний шантаж - means of ~ засоби/ способи шантажу II v шантажувати, вимагати (гроші тощ

BLACKWASH

Англо-український дипломатичний словник

I n наклеп, обмоваII v зводити наклеп, обмовляти

BLANKET

Англо-український дипломатичний словник

adj загальний, повний, загальноохоплюючий, без застережень- ~ ballot голосування списком - ~ proposal комплексна пропозиція

BLAST

Англо-український дипломатичний словник

n вибух, вибухова хвиля, ударна хвиля

BLEMISH

Англо-український дипломатичний словник

n недолік, вада- social ~ соціальне зло

BLIND ALLEY

Англо-український дипломатичний словник

1. безвихідь, глухий кут; безвихідне становище2. безперспективна справа - ~ employment/ job/ occupation безперспективна робота, безперспективна діяльність - to

BLINDALLEY

Англо-український дипломатичний словник

adj безвихідний, безперспективний- ~ policy безперспективна політика

BLITZKRIEG

Англо-український дипломатичний словник

n нім. бліцкриг, блискавична війна

BLOATED

Англо-український дипломатичний словник

adj роздутий, надмірний- ~ majority величезна більшість

B

Португальско-русский словарь

m = Bбе (вторая буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

B

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. B- (рейтинг обыкновенных акций низкого уровня, присваиваемый агентством "Стандард энд Пурз"; означает самое низкое качество из категорий акций низког

B

Англо-русский словарь технических аббревиатур

B-negative - отрицательный вывод источника напряжения; минус анодной батареи; отрицательный вывод источника анодного питанияАнгло-русский словарь технических аб

B

Большой испанско-русский словарь

I f2-я буква испанского алфавита беII сокр. от balboa; = b.бальбоа (денежная единица Панамы)III сокр. от banco; = bбанкIV сокр. от bolívarболивар (денежная едини

B

Англо-русский словарь Мюллера

B, b [bi:] n (pl Bs, B's [bi:z]) 1) 2-я буква англ. алфавита 2) условное обозначение чего-л., следующего за первым по порядку, сортности и т.п. 3) муз. си ◊ no

B

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) вторая буква норвежского алфавита 2) муз. си бемоль (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

B

Англо-русский вспомогательный словарь

1. быть; 2. биллион; миллиард; 3. Бельгия; 4. база; основа; 5. перед; до; 6. уроженец; родившийся; 7. ширина; 8. британский; английский

B

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = b2-ая буква французского алфавита••le B a ba — первые шаги; азыБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

B

Англо-русский словарь общей лексики

I [¤Ђ] мат. обозначение (известного) числа, элемента множества II сокр. от bar IV бар (единица давления) III сокр. от bit III бит (минимальная единица информации

B

Новый большой англо-русский словарь

B [bi:] n (pl Bs, b‘s [bi:z]) 1. 2-я буква английского алфавита 2. (B) амер. отметка «хорошо» a B in history - «хорошо» по истории 3. (b) мат. b (обозначение

B

Новый большой англо-русский словарь

[bi:] n (pl Bs, b's [bi:z])1. 2-я буква английского алфавита2. (B) амер. отметка «хорошо»a B in history - «хорошо» по истории3. (b) мат. b (обозначение известног

B

Энциклопедический словарь

B (Си бемоль) — седьмая ступень (Si) гаммы Do, пониженная на полтона. Эта буква служит для сокращевия названия: B = Basso, cB = col Basso (с басом); Contra Basso

B

Англо-русский словарь общей лексики

I [¤Ђ] мн. - Bs, B's [¤ЂЄ] 1) (вторая буква англ. алфавита; B - прописная, b - строчная) 2) (как часть акронима в коротких текстовых сообщениях; используется для

B

Новый большой англо-русский словарь

[bi:] n (pl Bs, b's [bi:z])1. 2-я буква английского алфавита2. (B) амер. отметка «хорошо»a B in history - «хорошо» по истории3. (b) мат. b (обозначение известног

B

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) вторая буква норвежского алфавита2) муз. си бемоль (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

B

Немецко-русский автосервисный словарь

(Kraftstoffverbrauch) расход топлива (условное обозначение)Deutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

B

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр.1. (код страны) Belgium2. авто категория Bсм. category B3. мед. группа крови III (обозначение третьей группы крови по международной системе классификации гр

B

Химическая энциклопедия

Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.Под ред. И. Л. Кнунянца.1988.

B

Химическая энциклопедия

Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.Под ред. И. Л. Кнунянца.1988.

B

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(Си бемоль) — седьмая ступень (Si) гаммы Do, пониженная на полтона. Эта буква служит для сокращения названия: B = Basso, cB = col Basso (с басом); Contra Basso (

B

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Bandлента; полоса; диапазонII сокр. от Blindleitwertреактивная проводимостьIII сокр. от Barometerstandпоказание барометраIV сокр. от basischосновныйV

B

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (binary) двоичный; двойной 2) см. bit 3) (British) британский, английский 4) (byte) байт

B

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) вторая буква немецкого алфавита 2) муз. си бемоль II см. bar III = Beschleunigung физ.ускорениеБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

B

Англо-русский дополнительный словарь

s-o-b - (pl. s-o-b's; abbr. of son of a bitc euphem. сукин сын b.o. - body odor - запах тела, пота b.y.o. - приносить с собой; надпись на кафе и ресторанчиках, г

B

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от bacillusбацилла, палочкаII сокр. от back1) спина, спинка 2) тыльная часть III сокр. от ballокруглое телоIV сокр. от bicuspidдвухвершинныйV сокр. от bl

B

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = B III рел., сокр. от beato, beata, = B блаженный, блаженная; благословенный, благословенная Итальяно-русский словарь.2003.

B

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[bi:]барродившийся; рожденный; уроженецАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

B

Англо-русский технический словарь

<phys.> индукция магнитнаяАнгло-русский технический словарь.

B

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[biː]сиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

B

Португальско-русский словарь

m = bPortuguese-russian dictionary.2013.

B

Азербайджанcко-русский словарь

Вторая буква азербайджанского алфавита.

B

Англо-русский экономический словарь

1) фин., амер. B (в долгосрочном рейтинге долговых обязательств по системе агентства "Стандард энд Пурз": рейтинг, присваиваемый долговым обязательствам с качест

B

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от asparagine or aspartic acidаспарагин или аспарагиновая кислота (в неясных случаях)* * *• asparagine or aspartic acid• bacillus• back• ball• bicuspid• bl

B

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от barбарII сокр. от barnбарн, бIII сокр. от baryeмикробар, мкбарDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

B

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = B Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

B

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от bague cylindriqueкольцевой калибрII сокр. от baseбаза (транзистора)III сокр. от bâtiстанинаIV сокр. от batterieбатареяV сокр. от belбел, БVI сокр. от

B

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Barбар (единица давления)II сокр. от BarnбарнIII сокр. от beruhigtуспокоенный (о стали)IV сокр. от BeschleunigungускорениеDeutsch-Russische Wörterbuch

B

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

n =, =1) вторая буква немецкого алфавита2) муз. си бемольБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

B

Музыкальная энциклопедия

        b (лат.) 1) Вторая буква алфавита музыкального. В период раннего средневековья служила названием и буквенным обозначением второй ступени звукоряда, осн.

B

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(Си бемоль) — седьмая ступень (Si) гаммы Do, пониженная на полтона. Эта буква служит для сокращения названия: B = Basso, cB = col Basso (с басом); Contra Basso (

B

Венгерско-русский словарь

1. {hang, betű) б, Б;B-vitamin — витамин Б;I/B. osztály — класс 1/б.;2. zene. b-hang си бемоль;B-dúr — си бемоль-мажорMagyar-orosz szótár.2013.

B

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. bacillus - бацилла; палочковидная бактерия;2. background - фон; фоновый;3. bag - мешок; вымя; добыча;4. bale - брикет; тюк; кипа;5. band - полоса частот; диап

B

Англо-русский словарь Мюллера

B, b [bi:] n (pl Bs, B's [bi:z])1) 2-я буква англ. алфавита2) условное обозначение чего-л., следующего за первым по порядку, сортности и т.п.3) муз. си◊ not to k

B

Латинско-русский словарь

bвторая буква латинского алфавита; в сокращенияхb. — bonus, beneb. a. — bonis avibusb. m. — bonae memoriaeb. o. — bono omineb. p. — bono publicob. v. v. — bene v

B

Немецко-русский автосервисный словарь

(Batterie Minus) обозначение клеммы (на генераторе или регуляторе напряжения), соединяемой с отрицательным полюсом аккумуляторной батареиDeutsch-russische wörter

B

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Бор (B)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

B

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[degree Beaume] — градус Боме* * *• градус Боме• нижняя ограничивающая поверхность пласта• подошва пластаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

B 1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

B 1, B 2, B 3 -... — символы для обозначения поколений от обратных скрещиваний, или беккроссов. Первый беккросс получают путем скрещивания особи с одним из родит

B 2

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

B 1, B 2, B 3 -... — символы для обозначения поколений от обратных скрещиваний, или беккроссов. Первый беккросс получают путем скрещивания особи с одним из родит

B)

Англо-русский словарь по компьютерам

(смайл) я ношу очки в роговой оправе

B+

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. B+ (в рейтинговой системе агентства "Стандард энд Пурз": рейтинг обыкновенных акций среднего уровня; означает самый низкий уровень из категории акций

B+

Англо-русский словарь технических аббревиатур

B-positive - положительный вывод источника напряжения; положительный вывод источника анодного питания; плюс анодной батареиАнгло-русский словарь технических абб

B+

Немецко-русский автосервисный словарь

(Batterie Plus) обозначение клеммы (на генераторе или регуляторе напряжения), соединяемой с положительным полюсом аккумуляторной батареиDeutsch-russische wörterb

B.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) англ. [Beavan's Reports] сборник судебных решений, составитель Бивен (1838-1866)2) [bid] предложение цены (со стороны покупателя)3) [bill of exchange] пе

B.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= bei, beimу, при, возлеБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

B.

Португальско-русский словарь

скр от becoпереулокPortuguese-russian dictionary.2013.

B.

Англо-русский экономический словарь

родившийся; уроженец.born.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

B.

Англо-русский словарь общей лексики

сокр. от born родился, родилась (перед датой или местом рождения) Jane Austen (b.1775, d.1817) — Джейн Остин (род. 1775, ум. 1817) b. in London of Flemish descen

B.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от baseбазисII сокр. от boréalсеверныйDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

B.

Англо-русский словарь по пластикам

сокр. от degree Baumeградус БомеEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

B...

Англо-русский словарь терминов GSM

коммутатор или часть коммутатора, закрепленные за вызываемым абонентом (B), напр. линейно-магистральная группа (LTG) B

B/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[base, bottom of given formation] — подошва пласта; нижняя ограничивающая поверхность пластаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

B/

Англо-русский юридический словарь

сокр. от bill of exchangeпереводный вексель, траттаАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

B0

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 1000 x 1414Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостиц

B1

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 707 x 1000Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицк

B1 SECURITY

Англо-русский словарь компьютерных терминов

уровень безопасности B1 ( реализующий произвольные методы обеспечения безопасности с применением системы грифов министерства обороны США )

B1 SECURITY

Англо-русский словарь по компьютерам

уровень безопасности B1 (реализующий произвольные методы обеспечения безопасности с применением системы грифов министерства обороны США )

B10

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 31 x 44Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.

B12FOLATE ACHRESTIC ANEMIA

Англо-русский медицинский словарь

болезнь Израэльса-Уилкинсона, болезнь Уилкинсона Англо-русский медицинский словарь.2012.

B12FOLATEACHRESTIC ANEMIA

Англо-русский медицинский словарь

анемия В12-фолиево-ахрестическая Англо-русский медицинский словарь.2012.

B19

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сленг крупная женщинаАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

B2

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 500 x 707Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицки

B2B

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

«бизнес для бизнеса»Англо-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

B2B

Словарь бизнес терминов

Business - to - business Система электронной коммерции по обслуживанию физических лицСловарь бизнес-терминов.Академик.ру.2001.

B2B

Англо-русский экономический словарь

эк. сокр. от business-to-businessАнгло-русский экономический словарь.

B2B

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(business-to-business) электронная коммерция по схеме "бизнес-бизнес" ("предприятие - предприятие") схема оптовой торговли, по которой сделки через Интернет осущ

B2B

Англо-русский словарь общей лексики

сокр. от business-to-business, - b2b "бизнес для бизнеса" а) (взаимодействие между предприятиями; схема организации такого взаимодействия, в т.ч. с привлечением

B2B (BUSINESSTOBUSINESS)

Англо-русский экономический словарь

бизнес-бизнес.системы электронной коммерции, в которых в качестве субъектов процессов продажи и покупки выступают коммерческие структуры. Такие системы обычно ис

B2B (BUSINESSTOBUSINESS)

Англо-русский экономический словарь

бизнес-бизнес.системы электронной коммерции, в которых в качестве субъектов процессов продажи и покупки выступают коммерческие структуры. Такие системы обычно ис

B2B ADVERTISING AGENCY

Англо-русский экономический словарь

рекл. агентство деловой [промышленной\] рекламы* (рекламное агентство, специализирующееся на рекламе товаров промышленного назначения)Syn:industrial advertising

B2B SELLING

Англо-русский экономический словарь

марк. = industrial sellingАнгло-русский экономический словарь.

B2C

Англо-русский экономический словарь

эк. сокр. от business-to-consumerАнгло-русский экономический словарь.

B:)

Англо-русский словарь по компьютерам

(смайл) солнечные очки на голове

B′

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

B′ — символ для обозначения хроматидного разрыва (см. Хроматида).Англо-русский толковый словарь генетических терминов. — М.: Изд-во ВНИРО.Арефьев В.А., Лисовенко

B′′

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

B′′ — символ для обозначения хромосомного разрыва: 2B′′ — два хромосомных разрыва.Англо-русский толковый словарь генетических терминов. — М.: Изд-во ВНИРО.Арефье

Время запроса ( 3.591615702 сек)
T: 3.594833404 M: 1 D: 0