Найдено 50+ «C»

CORPS

Англо-український дипломатичний словник

n корпус- consular ~ консульський корпус - C. diplomatique/ diplomatic ~ дипломатичний корпус - precedence in the consular ~ старшинство у консульському корпу

CORRECT

Англо-український дипломатичний словник

v 1. виправляти, коригувати 2. нейтралізувати, усувати (шкідливий вплив тощо)

CORRECTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. виправлення, правка 2. поправка, виправлення

CORRELATION

Англо-український дипломатичний словник

n співвідношення, взаємозв'язок- ~ of forces співвідношення сил - to upset the ~ of forces порушити співвідношення сил

CORRESPONDENCE

Англо-український дипломатичний словник

n кореспондеція, листування- confidential ~ таємне листування - official ~ офіційне листування - private ~ приватне листування - semi-official ~ напівофіційн

CORRESPONDENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. кореспондент (газети тощо) 2. особа, з якою проводиться листування

CORROBORATE

Англо-український дипломатичний словник

v підтверджувати, підкріплювати (теорію, думку, твер дження)- these facts ~ their statement ці факти підтверджують їхню заяву

CULTURE

Англо-український дипломатичний словник

n культура- bourgeois ~ буржуазна культура - philosophy of ~ філософія культури

CUMBERSOME

Англо-український дипломатичний словник

adj громіздкий, незграбний, обтяжливий- ~ ceremonies обтяжливі формальності - ~ procedure громіздка/ обтяжлива процедура

CUMULATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj накопичений, сукупний, кумулятивний- ~ evidence сукупність доказів - ~ method кумулятивний метод - ~ vote/ voting кумулятивні вибори (система виборів, при

CURB

Англо-український дипломатичний словник

I n приборкання- ~ to violence приборкання насильства II v приборкувати - to ~ an aggressor приборкати агресора - to ~ the nuclear arms race призупинити/

CURFEW

Англо-український дипломатичний словник

n комендантська година- to impose a ~ вводити комендантську годину - to lift the ~ скасувати комендантську годину

CURRENCY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. валюта, гроші 2. грошовий обіг - foreign ~ іноземна валюта - local ~ місцева валюта - to confiscate foreign ~ (upon entry) конфіскувати іноземну валюту

CURRENT

Англо-український дипломатичний словник

I n хід, плин, перебіг- historical ~s історичні тенденції/ напрямки - ~ of events перебіг подій II adj поточний, теперішній, сучасний - ~ conflict існуючи

CURSORY

Англо-український дипломатичний словник

adj поверховий, побіжний, курсорний- ~ reading of a report поверхове ознайомлення з доповіддю

CURTAIL

Англо-український дипломатичний словник

v скорочувати, вкорочувати, урізати, зменшувати- to ~ military expenditure скорочувати військові видатки - to ~ a visit скоротити візит

CURTSY

Англо-український дипломатичний словник

I n реверансII v робити реверанс

CUSTODY

Англо-український дипломатичний словник

n - to place (an instrument) in the ~of a depositary здати (документ) на зберігання депозитарію

CUSTOM

Англо-український дипломатичний словник

n звичай, звичка- international ~ міжнародний звичай - local ~ місцевий звичай - ~ accepted by the receiving state прийнята в країні перебування практика - t

CUSTOMS

Англо-український дипломатичний словник

n мито- ~ duties мито - ~ facilities митні пільги - ~ fees митні збори - ~ free безмитний - ~ matters митні справи - ~ officials митні чиновники - to get

CUT

Англо-український дипломатичний словник

I n скорочення, зниження, зменшення- arms ~ скорочення озброєнь - deep ~s in the nuclear arsenals значне скорочення ядерних арсеналів - equal percentage-wise

CUTBACK

Англо-український дипломатичний словник

n зменшення, скорочення, зниження- ~ in production скорочення виробництва

CUTTING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. вирізка (з газети, журналу) 2. зниження, зменшення

CYCLE

Англо-український дипломатичний словник

n цикл, повне коло; період- business ~ економічний цикл, цикл економічної активності - inflationary ~ інфляційний цикл - product ~ цикл продукту

CYNICISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. цинізм 2. (C.) іст. кінізм, цинізм

ENACTING CLAUSE

Англо-український дипломатичний словник

1. преамбула закону2. постановляюча частина закону

FRENCH CANADIANS

Англо-український дипломатичний словник

канадійці, які розмовляють французькою мовою, франкоканадійці

FUN CITY

Англо-український дипломатичний словник

перен. ірон. місто розваг (жартівлива назва Нью-Йорка)

HARD CORE

Англо-український дипломатичний словник

1. основне ядро (групи, партії тощо)2. амер. (також - ~ unemployed) постійно безробітні; люди, що втратили надію отримати роботу

JIM CROW

Англо-український дипломатичний словник

амер. 1. през. Джім Кроу, негр (прізвисько, дане неграм американськими расистами) 2. расова дискримінація, расизм; ізоляція негрів - ~ laws антинегритянські з

KITCHEN CABINET

Англо-український дипломатичний словник

(K.) неофіційні радники президента (США)

MOTHER COUNTRY

Англо-український дипломатичний словник

1. батьківщина, вітчизна2. метрополія (стосовно колоній)

RED CARPET

Англо-український дипломатичний словник

червона килимова доріжка (розстеляється перед почесним гостем)- ~ welcome святкова зустріч, почесна зустріч - to roll out the ~ for smbd. прийняти кого-небудь з

RED CROSS

Англо-український дипломатичний словник

Червоний Хрест- ~ hospital госпіталь Червоного Хреста - ~ Society товариство Червоного Хреста

ROMAN CATHOLIC

Англо-український дипломатичний словник

католик; людина, яка належить до римо-католицької церкви

RULES COMMITTEE

Англо-український дипломатичний словник

комітет з процедурних питань, розпорядчий комітет (встановлює черговість розгляду питань тощо)

SHADOW CABINET

Англо-український дипломатичний словник

тіньовий кабінет, кабінет міністрів, що призначається лідерами опозиції (Велика Британія)

TOTO CAELO

Англо-український дипломатичний словник

лат. в значній мірі; повністю- to disagree ~ повністю/ діаметрально розходитися в оцінках

VICTORIA CROSS

Англо-український дипломатичний словник

(V.C.) Хрест Вікторії (найвища військова нагорода у Великій Британії)

WINDSOR CASTLE

Англо-український дипломатичний словник

Віндзорський замок (одна з офіційних заміських резиденцій англійських королів в м. Віндзор)

WORKING CLASS

Англо-український дипломатичний словник

1. робітничий клас2. pl трудящі; трудові верстви населення; знев. нижчі класи, простолюд - ~ party партія робітничого класу; пролетарська партія - ~ vote гол

CALL LOAN RATE

Англо-русский словарь Финансы и долги

call loan rateсм.call money rateФинансы и долги. — М.: Весь мир.1997.

CALL OPTION

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.option d'achat; option de rachat; primeисп.opción de compraопцион «колл»Опцион на приобретение определенных ценных бумаг по определенной цене в установленный

CALL PREMIUM

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.prime de remboursementисп.prima de rescateпремия за досрочное погашение займа; отзывная премияПремия, выплачиваемая сверх номинальной стоимости облигации при

CALLABLE SWAP

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.swap à terme variableисп.swap de intereses; intercambio de interesesотзывной своп; процентный своп, который можно завершить досрочноПроцентный своп, предполаг

CAP; CAPPED FLOATING RATE NOTE

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.cap; contrat de cap; contrat de taux plafonnéисп.bono con tope máximo de interés; pagaré con tope máximo de interés«шапка», «кэп», потолок взимаемой платы; об

CAPITAL BASE

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.assise financière; parfois: fonds propresисп.base de capital«капитальная база»Весь капитал организации, т.е. капитал плюс резервы.Финансы и долги. — М.: Весь

CAPITAL ISSUE

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.émission de titresисп.emisión de valores de capitalэмиссия ценных бумаг, формирующих капиталЭмиссия ценных бумаг для финансирования капитальных вложений.Финан

CAPITAL MARKET

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.marché financier; marché de(s) capitauxисп.mercado de capital(es)рынок капиталовРынок, в рамках которого осуществляются операции по купле-продаже долгосрочных

CAPITALDEEPENING INVESTMENT

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.investissement de productivitéисп.inversión orientada a aumentar la productividadинвестиция, способствующая более интенсивному использованию основных фондовИн

CARIBBEAN DEVELOPMENT FACILITY

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.Mécanisme de développement des Caraïbesисп.Mecanismo de financiamiento para el desarrollo de la región del CaribeПрограмма развития стран Карибского регионаСп

CASH AGAINST DOCUMENTS (CAD)

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.paiement contre documentsисп.pago contra (presentación de) documentos«наличные против документов»Форма оплаты, используемая в международной торговле, согласно

CASH AND CARRY

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.opération d'achat de titres au comptant et de vente de contrats à terme; cash and carryисп.operación de compra de valores al contado y venta de contrtratos a

CASH MANAGEMENT

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.gestion de (la) trésorerieисп.gestión de caja; gestión de liquidez; administración de fondosуправление наличностьюКонтроль и использование ликвидных средств.Ф

CASH MANAGEMENT ACCOUNT (CMA)

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.compte de gestion de trésorerieисп.cuenta de administración de fondosсчет управления наличностьюТекущий, приносящий проценты счет, который обычно имеет вкладч

CERTIFICATE

Англо-русский словарь Финансы и долги

certificateсм.bond certificate;debt certificate;dividend-right certificate;investment certificate;participation certificate;pass-through certificate;scrip certif

CERTIFICATE OF INDEBTEDNESS

Англо-русский словарь Финансы и долги

certificate of indebtednessсм.debt certificateФинансы и долги. — М.: Весь мир.1997.

CERTIFICATES OF ACCRUAL ON TREASURY SECURITIES (CHATS)

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.chatsисп.bonos sin cupón con garantía del Tesoro de los EE.UU.облигации «кошки»; облигации с нулевым купоном на основе казначейских бумагЦенные бумаги Казначе

CERTIFIED CHECK

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.chèque certifiéисп.cheque certificado; cheque intervenidoудостоверенный чек; чек клиента с гарантией банкаЧек, подлинность которого удостоверена банком в форм

CHARTIST

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.chartisteисп.analista de bolsaчартист; биржевой аналитикТехнический аналитик, исследующий условия обращения на рынке акций, ценных бумаг и товаров и разрабаты

CIRCUS SWAP; CURRENCY COUPON SWAP

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.swap de monnaies et d'intérêtисп.swap de monedas y de intereses; intercambio de monedas y de interesesвалютно-процентный своп; своп «цирк»Валютно-процентный с

CLAUSE

Англо-русский словарь Финансы и долги

clauseсм.bisque clause;cross-default clause;drop lock;goodwill clause;illegality clause;jeopardy clause;multicurrency clause;negative pledge clause;pari passu cl

CLOSEDEND (INVESTMENT) FUND, COMPANY (CEIC)

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.société d'investissement à capital fixe (SICAF); société d'investissement fermée; fonds de placement ferméисп.sociedad de inversión con número de acciones fij

CLUB DEAL, LOAN

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.crédit consortial (sans chef de file); prêt syndiqué en circuit ferméисп.préstamo concedido por un consorcio; préstamo concedido sin banco director«клубная» с

COLEAD MANAGER

Англо-русский словарь Финансы и долги

colead managerсм.comanagerФинансы и долги. — М.: Весь мир.1997.

COLLATERALIZATION

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.constitution d'une garantie; constitution d'un gageисп.constitución de una garantíaгарантия обеспеченияЭмиссия ценных бумаг промышленно развитой страной, выст

COLLATERALIZED (BOND)

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.(obligation) gagéeисп.(bono) garantizado(облигация), имеющая обеспечение; обеспеченная облигацияОблигация, обеспеченная эмиссией ценных бумаг в промышленно ра

COLLATERALIZED (DEBT) DEFEASANCE; DEBT DEFEASANCE

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.plan de réduction de la dette (avec garantie)исп.anulaciуón de deudas a cambio de un activo financieroаннулирование долга с обеспечениемПогашение задолженност

COLLATERALIZED FLOATING RATE BOND

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.obligation à taux flottant gagéисп.bono garantizado de interés variableобеспеченная облигация с плавающей процентной ставкойФормальное название недавнего (янв

COLOAN

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.prêt cofinancéисп.préstamo cofinanciadoсофинансируемый заемЗаем, финансируемый несколькими кредиторами.Финансы и долги. — М.: Весь мир.1997.

COMMERCIAL PAPER (CP); COMMERCIAL BILLS

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.effets de commerce; papier commercial; papier financier; billets de trésorerieисп.efectos comerciales; paper comercialкоммерческие бумаги; коммерческие вексел

COMMITTEE ON BANKING REGULATIONS AND SUPERVISORY PRACTICES; BASLE SUPERVISORS' COMMITTEE; COOKE COMMITTEE

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires; Comité de contrôle bancaire de Bôle; Comité Cookeисп.Comité sobre Regulación Bancaria y P

COMMODITYINDEXED BOND

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.obligation indexée sur les prix de produits de baseисп.bono indizado según el precio de un producto básicoоблигация, индексированная относительно цены (какого

COMMON STOCK

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.actions ordinaries; actions de capitalисп.acciones ordinariesобыкновенная акцияДоля собственности в государственной корпорации.Финансы и долги. — М.: Весь мир

CONSOL

Англо-русский словарь Финансы и долги

consolсм.nonmaturing, nonredeemable government bondФинансы и долги. — М.: Весь мир.1997.

CONTESTABLE MARKET

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.marché disputableисп.mercado de acceso irrestrictoконкурентный рынокРынок, на котором отсутствуют барьеры входа и выхода. Потенциальные участники могут вступа

CONTINGENCY FINANCING FACILITY

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.dispositif de financement pour imprévusисп.servico de financiamiento para contingenciasвозможность финансирования при непредвиденных обстоятельствахВозможност

CONTINGENT INVESTMENT SUPPORT FACILITY

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.dispositif d'appui conditionnel à l'investissementисп.servicio contingente de apoyo a la inversiónвозможность (система) получения инвестиционной поддержки при

CONTINGENT OBLIGATION [IBRD]

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.engagement conditionnelисп.obligación contingenteусловная, обусловленная облигация (МБРР)Разновидность займа МБРР типа «Би», при котором заем изначально целик

CONTINGENT SWAP FACILITY [IBRD]

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.Mécanisme de couverture de swapsисп.Servicio contingente de intercambio de monedasмеханизм, возможность осуществления валютного свопа при чрезвычайных обстоят

CONTINUATION RATE

Англо-русский словарь Финансы и долги

continuation rateсм.contango rateФинансы и долги. — М.: Весь мир.1997.

(WORLD BANK) PROGRAM OF SPECIAL ASSISTANCE (TO MEMBER COUNTRIES) (SAP)

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.Programme d'assistance spéciale (de la Banque mondiale aux pays membres)исп.Programa de asistencia especial (del Banco Mundial a los países miembros)Программа

BISQUE CLAUSE

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.clause de dérogation temporaireисп.cláusula de aplazamiento de pagosоговорка, предоставляющая фору заемщикуОговорка в соглашении о предоставлении займа, согла

BROKEN CROSS RATES; TRIANGULAR ARBITRAGE

Англо-русский словарь Финансы и долги

фр.taux croisés divergentsисп.tipos de cambio cruzados disparesдиспаритет кросс-курсов; тройственный арбитражМожет иметь место в области купли-продажи иностранно

DIRECTDIAL MODEM CONNECTION

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

соединение через модем путем прямого набора номера см. тж. dial-up connection, dial-up line, modem

WEATHER CONDITIONS

Англо-русский словарь Мюллера

weather conditions метеорологические условияАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

WHITE COAL

Англо-русский словарь Мюллера

white coal [ˏwaɪtˊkəυl] n бе́лый у́голь, гидроэне́ргияАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

WHITE CORPUSCLES

Англо-русский словарь Мюллера

white corpuscles physiol. белые кровяные шарикиАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

WHITE CROW

Англо-русский словарь Мюллера

white crow белая ворона, редкостьАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

WILDGOOSE CHASE

Англо-русский словарь Мюллера

wild-goose chase сумасбродная затея, погоня за недостижимым, за несбыточнымАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

Время запроса ( 0.168066702 сек)
T: 0.172309706 M: 1 D: 0