Найдено 100+ «C»

CABINET

Англо-український дипломатичний словник

I n уряд, кабінет (міністрів) - ~ changes зміни у складі уряду - ~ council a) засідання кабінету b) іст. Кабінет Міністрів (Велика Британія) - inner ~ вну

CABLE

Англо-український дипломатичний словник

n телеграма- ~ address адреса для телеграм, телеграфна адреса

CALAMITOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj згубний, шкідливий- ~ error згубна помилка

CALAMITY

Англо-український дипломатичний словник

n лихо, біда; велике нещастя, катастрофа- ~ issue амер. гостре питання, яке небезпечно ставити чи піднімати

CALCULATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. підраховувати, вираховувати 2. (on) розраховувати - to be ~d to do smth. бути розрахованим на щось, підрахувати вартість чогось

CALCULATED

Англо-український дипломатичний словник

adj навмисний- a ~ shot at smbd. навмисний випад/ гостре зауваження на чию-небудь адресу

CALCULATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. розрахунок, обчислення, підрахунок 2. амер. передбачення, прогноз - by smbd.'s ~ за чиїмись підрахунками - on a rough ~ за приблизними підрахунками

CALENDAR

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. календар; літочислення, стиль 2. амер. порядок денний, розклад 3. амер. список законопроектів, резолюцій тощо у порядку їх постановки на обговорення

CALL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. заклик 2. скликання (наради тощо) 3. рішення національного комітету партії про скликання з'їзду для висунення кандидатур 4. виклик (офіцій не запрошен

CALM

Англо-український дипломатичний словник

v заспокоювати, умиротворяти- to ~ fears розвіяти побоювання

CAMERA

Англо-український дипломатичний словник

n кабінет, приміщення- in ~ при зачинених дверях, без публіки, без сторонніх - off ~ на відкритому засіданні, при відчинених дверях

CAMOUFLAGE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. маскування, камуфляж 2. хитрість, викрут для відводу очей, окозамилювання - propaganda ~ пропагандистський викрут; пропагандистське маскування II v

CAMP

Англо-український дипломатичний словник

n табір, стан, сторона- opposition ~ табір опозиції - socialist ~ соціалістичний табір - to be in different ~s належати до різних таборів

CAMPAIGN

Англо-український дипломатичний словник

I n кампанія, боротьба- abuse ~ наклепницька кампанія - compulsory literacy ~ кампанія по боротьбі з неграмотністю - deliberate scare ~ навмисна кампанія зал

CANALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v спрямувати у певне русло- to ~ public opinion спрямувати громадську думку у певне русло

CANARD

Англо-український дипломатичний словник

n газетна плітка, сенсаційна вигадка, фальшиві чутки

CANCEL

Англо-український дипломатичний словник

v анулювати, скасувати, відмінити- to ~ an agreement розірвати угоду - to ~ a contract розірвати контракт - to ~ a debt анулювати борг - to ~ the existing en

CANCELLATION

Англо-український дипломатичний словник

n анулювання, припинення, скасування- ~ of an agreement анулювання угоди - ~ of a treaty анулювання договору

CANDIDATE

Англо-український дипломатичний словник

n кандидат- competence of a ~ особисті якості кандидата - the Republican ~ for president кандидат на посаду президента від Республіканської партії - to agree

CANDIDATURE

Англо-український дипломатичний словник

n кандидатура- to declare a ~ in order оголосити кандидатуру в порядку надходження - to declare a ~ out of order оголосити кандидатуру не в порядку надходження

CAPABILITY

Англо-український дипломатичний словник

n можливість, потенціал, потенційні можливості- assured destruction ~ потенціал гарантованого знищення - credible first strike ~ достовірний потенціал обеззбро

CAPACITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. можливість, потенціал 2. здатність, компетенція 3. посада, становище, якість 4. номінальна потужність 5. правоздатність - contractual ~ договірна право

CAPITAL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. столиця 2. капітал 3. капітал, капіталісти, клас капіталістів 4. вигода, перевага - ~ concentration концентрація капіталу - private ~ приватний капітал

CAPITALISM

Англо-український дипломатичний словник

n капіталізм- "people's" ~ "народний капіталізм" - state-monopoly ~ державно-монополістичний капіталізм - analogy of ~ аналогія капіталізму - to prop up ~ пі

CAPITALIST

Англо-український дипломатичний словник

adj капіталістичний- ~ system система капіталізму

CAPITALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. ек. перетворювати на капітал; капіталізувати 2. наживатись 3. використовувати що-небудь для своєї вигоди - to ~ on smth. спекулювати на чому-небудь, доб

CAPITOL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. іст. Капітолій, (пагорб та храм у Римі) 2. Капітолій, будинок Конгресу США; будинок законодавчих зборів у кожному штаті - C. Hill a) Капітолійський паго

CAPITULATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. капітулювати, здаватись 2. (with) вести переговори, домовлятися, укладати угоду

CAPITULATIONISM

Англо-український дипломатичний словник

n капітулянство, капітулянська політика

CAPSULE

Англо-український дипломатичний словник

I n резюме, короткий виклад промови/ статтіII v складати резюме, коротко викласти - to ~ the news дати стисле зведення (останніх) новин

CAPSULIZE

Англо-український дипломатичний словник

v викладати (новини, інформацію, думку тощо) у стислому вигляді, резюмувати

CAPTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. заголовок статті (в газеті, журналі) 2. титр (кіно) 3. текст під ілюстрацією (в газеті)

CARD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. картка 2. квиток (членський) - ~ vote/ voting система голосування, при якій кількість голосів делегата визначається кількістю членів організації (перев.

CARDBOARD

Англо-український дипломатичний словник

n картон- ~ of government маріонетковий уряд

CARDCASE

Англо-український дипломатичний словник

n футляр/ коробочка для візитних карток

CAREER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. професія, заняття 2. кар'єра - ~ diplomat(ist) професійний дипломат - ~ guarantees гарантоване службове становище - to follow diplomacy as a ~ стати про

CARP

Англо-український дипломатичний словник

v висловити невдоволення, критикувати, вишукувати недоліки- to ~ at smth. висловлювати невдоволення з приводу чогось; критикувати щось

CARPET

Англо-український дипломатичний словник

n килим- red ~ урочиста зустріч - to be on the ~ a) обговорюватись, розглядатись (про питання) b) отримати прочухана - to roll out the red ~ for smbd. прийн

CARPETBAGGER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. член парламенту, що не проживає в окрузі, який він представляє або переїхав туди з політичних міркувань (Велика Британія) 2. розм. політичний авантюрист

CARRIAGE

Англо-український дипломатичний словник

n екіпаж- ceremonial ~ представницький екіпаж

CARRY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. отримати перемогу, перемогти 2. приймати (рішення тощо) 3. підтримувати, підтвердити - to ~ a bill прийняти законопроект - to ~ an election перемогти, о

CARTE BLANCHE

Англо-український дипломатичний словник

n карт-бланш- to give ~ (на)дати повну свободу дій

CARTEL

Англо-український дипломатичний словник

n картель- international ~ міжнародний картель

CARVEUP

Англо-український дипломатичний словник

n шахрайська змова; розподіл; поділ (здобичі, території, сфери впливу)

CASE

Англо-український дипломатичний словник

n доводи, докази, аргументи, міркування, аргументація- ~ against smth. аргументи проти чогось - ~ for smth. аргументи на користь/ на захист чогось - to base o

CAST

Англо-український дипломатичний словник

v (cast) кидати; метати- to ~ an affirmative vote проголосувати за - to ~ a dissenting vote проголосувати проти - to ~ doubt on smth. піддати щось сумніву -

CASTING

Англо-український дипломатичний словник

adj той, що дає перевагу, вирішальний- ~ vote вирішальний голос; голос, що дає перевагу

CASUAL

Англо-український дипломатичний словник

adj філос. причинний, казуальний; той, що виражає причинну обумовленість або зв'язок причини та наслідку

CASUALTY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. постраждалий, жертва 2. часто pl втрати живої сили - ~ list список поранених та вбитих - heavy casualties важкі втрати живої сили - to inflict heavy ca

CASUS BELLI

Англо-український дипломатичний словник

лат. казус беллі, привід для війни

CATACLYSM

Англо-український дипломатичний словник

n катаклізм, політичний або соціальний переворот

CATASTROPHE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. катастрофа, лихо, нещастя 2. загибель, трагічний кінець 3. переворот, крутий перелом у ході подій - nuclear ~ ядерна катастрофа

CATASTROPHISM

Англо-український дипломатичний словник

n катастрофізм, теорія катастроф

CATCH 22

Англо-український дипломатичний словник

"пастка 22", становище, з якого неможливо вийти; бюрократичні перепони на шляху до мети/ до змін тощо

CATEGORICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. категоричний; безумовний, беззастережний; рішучий; ясний, недвозначний 2. філос. категоричний, безумовний (про судження) 3. філос. категоріальний - ~

CATEGORY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. категорія, розряд, клас 2. філос. категорія - socio-economic ~ соціально-економічна група

CATHOLIC

Англо-український дипломатичний словник

I n католикII adj 1. католицький 2. апостольський; ортодоксальний, кафолічний - ~ Church вселенська церква - Roman ~ католицький (Велика Британія)

CATHOLICIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. навертати у католицтво 2. приймати католицтво, ставати католиком

CAUCUS

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. амер. секретні збори лідерів партій для змови про кандидатів, заключення компромісів 2. амер. закриті збори однієї із фракцій конгресу, рішення яких о

CAUSE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. діло, справа 2. судова справа, процес - good ~ праве/ добре/ справедливе діло; добра справа - lost ~ програна справа - ~ of peace справа миру - ~ of th

CAUTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. обачність, обережність 2. осторога, передбачливість - to exercise ~ виявляти обачність - to use ~ виявляти обачність

CAVE IN

Англо-український дипломатичний словник

поступатись, піддаватись, здаватись

CEASE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. припинення 2. сигнал про припинення вогню II v 1. припиняти, зупиняти; призупиняти (щось); покласти край (чомусь) 2. припинятись, призупинятись

CEASEFIRE

Англо-український дипломатичний словник

n припинення вогню, перемир'я- ~ negotiations переговори про припинення вогню - to bring about a ~ добитись припинення вогню - to negotiate for ~ вести перего

CEDE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. здавати територію; передавати, поступатись територією, правом тощо 2. поступатись у суперечці; признавати чиюсь правоту - to ~ a point допускати

CEILING

Англо-український дипломатичний словник

n військ. максимум; межа; стеля; пік напруження- absolute ~ військ. абсолютна межа озброєння - common ~ for overall ground force manpower загальна межа сукуп

CELEBRATION

Англо-український дипломатичний словник

n святкування- ~ of an event святкування події - ~ of a national holiday святкування національного свята

CENSURE

Англо-український дипломатичний словник

I n засудження, осудження - ~ motion пропозиція про вотум недовіри - vote of ~ вотум недовіри II v засуджувати, осуджувати

CENSUS

Англо-український дипломатичний словник

n перепис- ~ enumerator лічильник підчас перепису населення - ~ interviewer лічильник підчас перепису населення - ~ taker лічильник підчас перепису населення

CENSUSPAPER

Англо-український дипломатичний словник

n бланк, що заповнюється при переписі; опитувальний листок

CENTRAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. основний; найважливіший; ведучий 2. центральний; головний - ~ committee центральний комітет - ~ figure центральна фігура; керівник, видатний діяч - ~

CENTRALISM

Англо-український дипломатичний словник

n централізм- democratic ~ демократичний централізм - principle of democratic ~ принцип демократичного централізму

CENTRE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. центр; середина 2. центр, установа, бюро, пункт 3. перев. C. політичний центр - control and communicating ~ системи управління та зв'язку - military co

CENTURY

Англо-український дипломатичний словник

n століття, вік- centuries of oppression вікове гноблення - lie of the ~ "брехня століття" - vision of an "American" ~ "мрія про американський вік" - at the

CEREMONIAL

Англо-український дипломатичний словник

I n церемоніал; розпорядок, встановлений дипломатичним протоколом або етикетом - appropriate ~ відповідний церемоніал - diplomatic ~ дипломатичний церемоніал

CEREMONY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. церемонія, урочистість 2. формальності; церемоніал; етикет - exceptional protocolar ceremonies особливо важливі/ виняткові протокольні церемонії - extrao

CERTIFICATE

Англо-український дипломатичний словник

n посвідчення, свідоцтво, сертифікат- author's ~ авторське свідоцтво - marriage ~ свідоцтво про шлюб - ~ of birth метрика; свідоцтво про народження - ~ of ch

CERTIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. свідоцтво, посвідчення 2. засвідчення (факту, документа) - consular ~ консульська легалізація

CERTIFIED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. завірений, засвідчений 2. перевірений, гарантований, (офіційно) схвалений - ~ copy завірена копія

CERTIFY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. засвідчувати, посвідчувати; підтверджувати 2. запевняти, переконувати (когось); ручатися (за когось - ~ to); 3. видавати довідку (про захворювання); 4. ко

CESSATION

Англо-український дипломатичний словник

n припинення, зупинка- ~ of an act припинення діяння - ~ of all nuclear-weapon testing припинення випробувань всіх видів ядерної зброї - ~ of the arms race пр

CESSION

Англо-український дипломатичний словник

n цесія- Treaty of ~ договір про цесію

CHAIN

Англо-український дипломатичний словник

n 1. послідовність, зв'язок, хід, ланцюг подій тощо 2. група газет, пов'язаних між собою, газетний концерн - ~ broadcasting радіо одночасна передача однієї про

CHAIR

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. (the ~) головування; місце голови 2. голова (зборів), головуючий 3. піднес. високе становище; трон - ~ of authority кермо влади - ~ of state висока д

CHAIRMAN

Англо-український дипломатичний словник

n голова, головуючий- acting ~ виконуючий обов'язки голови - ~'s ruling постанова голови - interim ~ тимчасовий голова - non-voting ~ не голосуючий голова -

CHAIRMANSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. головування, обов'язки голови 2. посада голови, головування - rotating ~ почергове головування - under the ~ of smbd. під чиїмсь головуванням - to hand

CHALLENGE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. виклик 2. сумнів; заперечення 3. претензія 4. задача, проблема; випробування (своїх) сил; щось, що потребує мужності/ праці; труднощі 5. погроза 6.

C

Энциклопедический словарь

C (це) — в музыке название ноты до или ut, первой ступени диатонической гаммы. C-dur — название мажорной гаммы до, C-moll — название минорной гаммы до. С служит

C

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. авто категория Cсм. category C2. авто Classic vehicle (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого

C

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) третья буква норвежского алфавита2) муз. ля (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

C

Латинско-русский словарь

cтретья буква латинского алфавита (вначале обозначавшая и звук G); в сокращенияхC. — Cajus (Gajus)C. — Caja (Gaja)C. = condemno — осуждаю (в судейской подаче г

C

Англо-русский дополнительный словарь

сто долларов commonwealth - содружество b/c - bulk cargo - насыпной, навалочный или наливной груз; бестарный груз

C

Англо-русский словарь компьютерных терминов

C 1. имя жесткого диска; 2. (по)смотри, увидимся (сокращение, принятое в электронной почте и в чатах); 3. язык Си

C

Латинско-русский словарь

M. Tullius Cicero106-43 до н. э.Латинско-русский словарь.2003.

C

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от candela nouvelleкандела, кдII сокр. от capacité1) ёмкость2) конденсатор3) производительность; мощность4) грузоподъёмность; пропускная способностьIII с

C

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от complementкомплементII сокр. от cysteineцистеинIII сокр. от cytosineцитозин* * *• complement• cysteine• cytosineEnglish-russian biological dictionary.

C

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[si:]содружествоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

C

Новый большой англо-русский словарь

[si:] n (pl Cs, c's [si:z])1. 3-я буква английского алфавита2. (C) амер. отметка «удовлетворительно»a C in history - «удовлетворительно» по истории3. (c) мат. c

C

Словарь компьютерных терминов

C — Язык программирования высокого уровня, разработанный Бьярном Страуструпом в 1983 году. C++ — улучшенная версия языка С, в которой добавлены объектно-ориентир

C

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Code, KodeкодII сокр. от Coulombк, кулонIII сокр. от KapazitätёмкостьDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

C

Итальяно-русский автомобильный словарь

(carbonio) углеродDizionario italiano-russo Automobile.2013.

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) третья буква немецкого алфавита 2) муз. до II = konstantes Kapital эк.постоянный капиталIII = Lichtgeschwindigkeit физ.скорость светаIV = Zenti-с = са

C

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

1. Содержание ДНК в расчете на гаплоидное число хромосом. 2. см. constant part * * *C — обозначение: а) цитозина (6-амино-2-гидрокси-пиримидин), пиримидинового

C

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Углерод (C)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

C

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl 1) If we only could lay our hands on five C's! — Нам бы только достать пятьсот зеленых! That suit cost me two C's — Этот костюм обошелся мне в двести

C

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [center] — центр2. [centigrade] — температурная шкала Цельсия || стоградусный; со стоградусной шкалой3. [carbonate] — карбонат || карбонатный4. [completing] —

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. cable - кабель; телеграмма;2. calibration - калибровка; градуировка; тарирование;3. call - вызов; позывной;4. calorie - калория; килокалория;5. calyx - чашечк

C

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ csi: ]C n AmE sl 1. If we only could lay our hands on five C's! Нам бы только достать пятьсот зеленых! That suit cost me two C's Э

C

Новый большой англо-русский словарь

C [si:] n (pl Cs, c‘s [si:z]) 1. 3-я буква английского алфавита 2. (C) амер. отметка «удовлетворительно» a C in history - «удовлетворительно» по истории 3. (c

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) третья буква немецкого алфавита2) муз. доII = centum лат.стоIII = Coulomb фр. физ.к = кулонIV = Curie уст.см. CiV = Zentrumцентр (почтовый индекс)Боль

C

Новый большой англо-русский словарь

[si:] n (pl Cs, c's [si:z])1. 3-я буква английского алфавита2. (C) амер. отметка «удовлетворительно»a C in history - «удовлетворительно» по истории3. (c) мат. c

C

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

• (calibration) калибровка• (case) кожух, корпус• (control) орган управления, управление1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Инт

C

Англо-русский словарь Мюллера

C, c [si:] n (pl Cs, C's [si:z])1) 3-я буква англ. алфавита2) муз. до3) амер. сто до́лларовАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

C

Англо-русский словарь Мюллера

C, c [si:] n (pl Cs, C's [si:z]) 1) 3-я буква англ. алфавита 2) муз. до 3) амер. сто до́лларовАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.19

C

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(це)в музыке название ноты до или ut, первой ступени диатонической гаммы. C-dur — название мажорной гаммы до, C-moll — название минорной гаммы до. С служит ключе

C

Англо-русский словарь по компьютерам

язык программирования С (произносится СИ )

C

Англо-русский словарь общей лексики

I [©Ђ] мат. константа, постоянная величина (в формуле, выражении) II сокр. от centimetre сантиметр III сокр. от carat карат (0,2 грамма) IV - C.; сокр. от centur

C

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от CurieкюриII сокр. от KonzentrationконцентрацияIII сокр. от Zenti- с, санти- (десятичная приставка к единицам измерения) IV сокр. от Zirrusперистое обл

C

Португальско-русский словарь

I скр от coulomb, culom элкулонII m = cPortuguese-russian dictionary.2013.

C

Англо-русский словарь общей лексики

I [©Ђ] мн. Cs, C's [©ЂЄ] 1) третья буква англ. алфавита; C - прописная, c - строчная 2) как часть акронима, используется для обозначения звукосочетания [©Ђ] - CU

C

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) третья буква норвежского алфавита 2) муз. ля (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

C

Англо-русский вспомогательный словарь

1. 100 долларов; бак; 2. музыкальный тон; 3. калория; малая калория, грамм-калория; 4. груз; 5. (судебное) дело; 6. цент; 7. сантиметр; 8. глава; 9. около; прибл

C

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [codex] кодекс2) [confidential] доверительный; секретный3) [confinement] арест; заключение4) [contract] договор5) [copy] копия; экземпляр6) [copyright] а

C

Англо-русский экономический словарь

1) фин., амер. С (в долгосрочном рейтинге долговых обязательств по системе агентства "Стандард энд Пурз": рейтинг, присваиваемый в случае, если в отношении эмите

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

C-negative - отрицательный вывод источника напряжения; минус сеточной батареи; отрицательный вывод источника напряжения смещения на сеткеАнгло-русский словарь т

C

Азербайджанcко-русский словарь

Третья буква азербайджанского алфавита.

C

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[siː]доконстанта, постоянная величинасто доллароввекоколо, приблизительномалая калория, грамм-калориябольшая калория, килограмм-калориясантиметрАнгло-русский бол

C

Большой испанско-русский словарь

I f3-я буква испанского алфавита сеII топ.; сокр. от CaboмысIII спорт.; сокр. от canoaканоэIV спорт.; сокр. от carreraзабег, заездV сокр. от Celsiusпо Цельсию, в

C

Англо-русский словарь по социологии

abbrev.1. константа;2. контрольная группа.* * *сокр.1) константа;2) контрольная группа.Англо-русский словарь по социологии.2011.

C

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[coarse] — грубый (о настройке); крупнозернистый * * *Си (универсальный язык программирования; первоначально разработан как язык системного программирования для

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

радиообозначение ёмкостиБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C

Энциклопедия кораблей

«C»подводная лодка (Великобритания) Тип:подводная лодка (Великобритания).Водоизмещение:295/325 тонн.Размеры:43 м х 4 м х 3,5 м.Силовая установка:одновальная, бе

C

Музыкальная энциклопедия

        1) Третья буква алфавита музыкального; название и буквенное обозначение III ступени распространённого в раннем средневековье муз. звукоряда, осн. тоном к

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. calorie - грамм-калория; калория; кал;2. calyx - чашечка; чашевидная часть;3. capacitance - ёмкость; ёмкостное сопротивление;4. capacity - ёмкость; мощность;

C

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = c чи (буква алфавита); с come Como — "чи" как в слове Комо (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II лат., сокр. от centum 100 (

C

Англо-русский словарь по компьютерам

1. имя жесткого диска; 2. (по)смотри, увидимся (сокращение, принятое в электронной почте и в чатах); 3. язык си

C

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от calorieкалорияII сокр. от calyxчашечка, чашевидная частьIII сокр. от capacity1) объём, ёмкость 2) мощность, производительность IV сокр. от cause1) при

C

Англо-русский технический словарь

<electr.> <abbr.> кулонАнгло-русский технический словарь.

C

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

C.См. константная область [молекулы].(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995

C

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = c3-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C

Англо-русский словарь по иммунологии

1) сокр. от complement комплемент 2) сокр. от cytosine цитозин Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред

C

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (see) смотри, посмотри, увидимся аббревиатура, принятая в электронной почте (например, C U later) 2) язык Си процедурный язык программирования, разработанный

C

Англо-русский словарь военных терминов

сокр. от 1. cannoneer 2. cargo aircraft (воен.)

C

Немецко-русский автосервисный словарь

I(elektrische Kapazität) электрическая ёмкостьII(Container) контейнерDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

C

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = C Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C

Англо-український комп'ютерний словник

Сі (мова програмування, розроблена компанією Bell Laboratories в 70-х рр. 20 ст.)

C

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

сокр. от confidentialконфиденциально; для служебного пользованияАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

C

Португальско-русский словарь

m = Cсэ (третья буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

C

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от candela nouvelleкандела, кдII сокр. от capacité1) ёмкость 2) конденсатор 3) производительность; мощность 4) ёмкость, пропускная способность III сокр.

C

Англо-русский словарь по пластикам

1. (сокр. от capacity) ёмкость2. (сокр. от concentration) концентрацияEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

C

Англо-русский словарь по биотехнологиям

цитозин (сокр. Ц)English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

C $

Англо-русский экономический словарь

канадский долларАнгло-русский экономический словарь.

C $

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= Cordoba исп.кордова, кордоба (денежная единица Никарагуа)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C /

Португальско-русский словарь

1) скр от com prep с2) скр от conta счётPortuguese-russian dictionary.2013.

C$

Англо-русский экономический словарь

constant dollars; C$"постоянные доллары": доллары базового периода, используемые для определения реальной покупательной способности; мера измерения покупательной

C'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

сокр.; см. ce Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C+

Англо-русский словарь технических аббревиатур

C-positive - положительный вывод источника напряжения; плюс сеточной батареи; положительный вывод источника напряжения смещения на сеткеАнгло-русский словарь те

C++

Англо-український комп'ютерний словник

покращена версія мови Сі, в якій додані об'єктно-орієнтувальні розширення

C++

Аббревиатуры

термин языка программирования C++

C++

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

язык C++ язык программирования высокого уровня, разработанный Бьёрном Страуструпом (Bjarne Stroustrup) в AT&T Bell Laboratories (Муррей-Хилл, Нью-Джерси) в 1983

C.

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. Centigrade - по шкале Цельсия; °С; стоградусный;2. collected - полученный;3. contract - контракт;4. court - суд;5. currency - валютаАнгло-русский словарь техн

C.

Немецко-русский словарь по искусству

= ca.Deutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

C.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от circa около, ок. 2) юр. сокр. от codice кодекс 3) сокр. от comune коммуна 4) сокр. от città город, г. 5) сокр. от corrente текущий (например, год

C.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от centimètreсантиметр, смII сокр. от codeкодIII сокр. от contrôleur1) диспетчер; контролёр2) контрольный приборIV сокр. от courseходDictionnaire polytec

C.

Португальско-русский словарь

I скр от ист Conto (conto de réis)конто (денежная единица, равная тысяче крузейро в Бразилии, тысяче эскудо в Португалии); ист миллион рейсII скр от calçadaшоссе

C.

Португальско-русский словарь

I скр от cantoпеснь, героическая поэмаII скр от cenaсцена, явлениеIII скр от centoсотняPortuguese-russian dictionary.2013.

C.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Cent англ.цент (монета в США и др. странах)II = currentis лат.текущего года ( месяца )Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) англ. [Chancellor] канцлер2) англ. [Chancery] канцлерский суд; канцлерское отделение3) [Chapter] глава (напр. закона)4) [Code] кодекс5) [Code of Justinia

C.

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(cycle)цикл, герц (частота)Англо-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов Г. М.; под ред. и с доп. А. А. Королева.1963.

C.

Англо-русский словарь Мюллера

c. I carat noun карат (200 миллиграммов) II curie noun кюри (единица радио-активности) III C. - centigrade noun по стоградусной шкале (о температуре)Англо-русски

C.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

караткюрипо стоградусной шкалеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

C.

Англо-русский экономический словарь

1) эк. сокр. от cent 2) эк. сокр. от centime 3) эк. сокр. от centavo 4) юр., брит. сокр. от chapter 2),* * *кубический.cubic.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращен

C/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[contractor] — буровой подрядчикАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

C0

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 917 x 1297Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицк

C1

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 648 x 917Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицки

C1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

С1, С2, С3 — обозначение последовательных поколений полиплоидных организмов (см. Полиплоид), полученных при полиплоидизации с применением колхицина, т. н. колхип

Время запроса ( 4.58699428 сек)
T: 4.589869434 M: 1 D: 0