Найдено 50+ «D»

DEMILITARIZED

Англо-український дипломатичний словник

adj демілітаризований- ~ zone демілітаризована зона

DEMISE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. передавати владу чи титул 2. відрікатися від престолу

DEMOCRACY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. демократія 2. демократизм 3. демократична держава 4. D. амер. Демократична партія, політика Демократичної партії - genuine ~ справжня демократія - inn

DEMOCRAT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. демократ 2. (D.) демократ, член Демократичної партії

DEMOCRATIC(AL)

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. демократичний 2. (D.) амер. демократичний, той, що відноситься до Демократичної партії - D. candidate кандидат від Демократичної партії - ~ institutio

DEMOCRATIZE

Англо-український дипломатичний словник

v демократизувати, демократизуватися

DEMOGRAPHICS

Англо-український дипломатичний словник

n демографічні дані, демографічна статистика

DEMOLISH

Англо-український дипломатичний словник

v спростовувати, розбивати- to ~ arguments розбивати докази/ доведення - to ~ objections розбивати заперечення

DEMOLITION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ломка, руйнування, скасування 2. руйнування, знос - ~ of rights скасування прав

DEMONSTRATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. демонструвати, показувати 2. брати участь в демонстрації - to ~ against smth. брати участь в демонстрації протесту проти чогось; протестувати проти чогось

DEMONSTRATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (вулична) демонстрація, маніфестація 2. показ, демонстрація - anti-nuke ~ демонстрація проти проведення ядерної політики - armed ~ збройна/ військова дем

DEMONSTRATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. наочний; що ясно показує/ ілюструє, показовий 2. переконливий, доказовий - ~ science наука, що ґрунтується на доказах - readily ~ легко доказовий; що л

DEMORALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v дезорганізовувати, деморалізувати

DENATIONALIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. денаціоналізація 2. втрата національних особливостей

DENATIONALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. денаціоналізувати 2. позбавляти національних прав чи національного характеру

DENATURALIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. денатуралізація, позбавлення підданства чи прав громадянства, вихід з підданства 2. втрата/ позбавлення природних властивостей

DENATURALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. денатуралізувати, позбавляти підданства чи прав громадянства 2. позбавляти природних властивостей; спричиняти переродження

DENIAL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. заперечення, спростування, відхилення, відвід 2. відмова, незгода 3. зречення - flat ~ категоричне спростування - strong ~ категоричне спростування - s

DENIGRATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. обмовляти 2. зводити наклеп - to ~ a country зводити наклеп на країну - to ~ a liberation movement очорнити визвольний рух - to ~ a policy очорнити полі

DENIGRATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. наклеп, дифамація 2.очорнення

DENIZEN

Англо-український дипломатичний словник

I n натуралізований іноземецьII v надавати (іноземцю) права громадянства

DENOMINATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. назва, ім'я найменування 2. віросповідання

DENOMINATIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj що відноситься до певного віросповідання

DENOUNCE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. засуджувати; звинувачувати, викривати 2. денонсувати, відмовлятися від угоди, розривати - to ~ a treaty денонсувати угоду

DENUCLEARIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n створення без'ядерної зони- ~ treaty угода про створення без'ядерної зони - ~ of nuclear powers відмова ядерних держав від ядерної зброї - ~ aspects of the

DENUCLERIZE

Англо-український дипломатичний словник

v перетворювати у без'ядерну зону

DENUCLERIZED

Англо-український дипломатичний словник

adj без'ядерний- ~ zone без'ядерна зона

DENUDE

Англо-український дипломатичний словник

v позбавляти, відбирати- to ~ smbd. of political rights позбавити когось політичних прав

DENUNCIATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. засудження, звинувачення, викриття 2. денонсація, денонсування, розірвання угоди - hot ~ пристрасне викриття - scathing ~ жорсткий/ нещадний осуд - sizz

FOREFATHER'S DAY

Англо-український дипломатичний словник

річниця сходження на американський берег перших англійських колоністів

IPSE DIXIT

Англо-український дипломатичний словник

лат. голослівне твердження/ заява

LAME DUCK

Англо-український дипломатичний словник

n 1. невдаха, банкрут 2. що втратив свій попередній вплив/ став другорядним 3. офіційна особа, яка втратила можливість бути переобраною, але виконує службові о

QUAI D'ORSAY

Англо-український дипломатичний словник

n фр. Міністерство закордонних справ Франції

RAISON D'ETRE

Англо-український дипломатичний словник

n фр. розумна підстава/ смисл (існування чогось)

RAISON D'ÉTAT

Англо-український дипломатичний словник

n фр. часто ірон. державницькі міркування

REMEMBERANCE DAY

Англо-український дипломатичний словник

(Rememberance Sunday) поминальна неділя (день пам'яті загиблих під час Першої та Другої світових воєн)

TAG DAY

Англо-український дипломатичний словник

амер. день збирання коштів для якогось фонду

TESTIMONIAL DINNER

Англо-український дипломатичний словник

обід за підпискою (для збору коштів, звич. на виборчу кампанію)

VJ DAY

Англо-український дипломатичний словник

n День перемоги над Японією (15 серпня 1945 р.)

TWOWINDING SPINDLE DRIVE

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

привод шпинделя от электродвигателя с двумя обмотками возбуждения

ULTRASONIC FLAW DETECTOR

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) ультразвуковой дефектоскоп 2) ультразвуковой искатель

UNDIMENSIONED DRAWING

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

эскиз детали с непроставленными размерами, чертёж детали с непроставленными размерами

UNITTYPE DRILL HEAD

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сверлильная бабка агрегатного станка 2) унифицированная сверлильная бабка

UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

Универсальная десятичная классификация, УДК (международная классификация, охватывающая все отрасли знаний)

UNMANNED DIAGNOSTIC CONTROL APPARATUS

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

устройство диагностического контроля в режиме безлюдной технологии

USAGE HISTORY DATA SHEET

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

карта архивных данных применения (напр. измерительных инструментов)

VARIABLE NEUTRAL DENSITY LASER GOGGLES

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

лазерные защитные очки с нейтральными светофильтрами переменной (оптической) плотности

VECTORMEASURING DEVICE

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

вектометр, векторметр (прибор для одновременного измерения угла и модуля вектора)

VEEBELTMOTOR DRIVE

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

привод от двигателя через клиноремённую передачу, привод от электродвигателя через клиноремённую передачу

VERTICAL DOG

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

упор изменения характеристик вертикального перемещения (напр. направления, скорости)

VERTICAL DOUBLERAM BROACHING MACHINE

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

- vertical double-slide broaching machine сдвоенный вертикально-протяжной станок

VIRTUAL DESIGN SYSTEM

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

виртуальная система проектирования, обобщённая система проектирования (напр. для автоматического контроля и управления производственными процессами)

VISCOUS DAMPED TOOL

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

инструмент с фрикционным демпфером (напр. расточная головка)

VISUAL DISPLAY UNIT

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) дисплей 2) устройство индикации, устройство цифровой индикации

VOICE OUTPUT DEVICE WITH LIMITED VOCABULARY

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

устройство речевого вывода с ограниченным набором слов, устройство речевого вывода данных с ограниченным набором слов

Время запроса ( 0.116671744 сек)
T: 0.120638379 M: 1 D: 0