Найдено 200+ «D»

DAILY

Англо-український дипломатичний словник

I n щоденна газетаII adj щоденний; повсякденний - ~ paper щоденна газета

DANGER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. небезпека 2. загроза 3. ризик - ~ space простір ураження - ~ zone небезпечна зона - implicit ~ прихована небезпека - mounting ~ зростаюча небезпека -

DANGEROUS

Англо-український дипломатичний словник

adj небезпечний, загрозливий- ~ doctrine небезпечна доктрина - ~ weapon небезпечна зброя

DARE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. сміти, насмілюватись 2. нехтувати небезпекою

DARING

Англо-український дипломатичний словник

adj сміливий, відважний; зухвалий- ~ attempt смілива спроба - ~ plan зухвалий план

DARK

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. таємниця, секретність 2. неуцтво, незнання - to be in the ~ about/ on smth. не знати про щось - to keep smbd. in the ~ приховувати щось від когось -

DATA

Англо-український дипломатичний словник

n (pl від datum) вихідні дані, факти- adequate ~ відповідні дані - adjusted ~ оброблені дані, скоректовані дані - aggregated ~ сукупні дані, дані в цілому -

DATE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. дата, число, день 2. час, термін, період, епоха 3. амер. той самий день - arrival ~ дата прибуття - to advance the ~ запропонувати дату, виступити і

DATE-LINE

Англо-український дипломатичний словник

n рядок (у статті, документі), де пишуть дату і місце

DATE-LINED

Англо-український дипломатичний словник

adj що має позначення дати і місця

DAY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. день; певний, визначений день, число 2. вирішальний день, битва - ~ reception денний прийом - travelling ~s час, проведений у дорозі - Victory D. День П

DE FACTO

Англо-український дипломатичний словник

лат. де-факто, насправді, фактично- the government ~ уряд, що насправді знаходиться при владі

DE FIDE

Англо-український дипломатичний словник

лат. те, що приймається на віру

DE-ESCALATION

Англо-український дипломатичний словник

n деескалація (війни тощо), згортання, зменшення, зменшення розмаху

DEADLINE

Англо-український дипломатичний словник

n кінцевий термін- handover ~ останній/ кінцевий термін передачі (території) - ~ for the submission of smth. останній/ кінцевий термін для представлення чогось

DEADLOCK

Англо-український дипломатичний словник

I n безвихідь, безвихідне становище - to be at a ~ бути в безвиході, в скрутному становищі - to break the ~ вийти з безвиході/ із скрутного становища - to br

DEADLY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. смертельний, смертоносний 2. нещадний - ~ enemy смертельний ворог - ~ weapon смертельна зброя

DEALING

Англо-український дипломатичний словник

n звич. pl ділові стосунки, торгові справи- exclusive ~s домовленості із наданням виняткових прав - to have ~s with smbd. вести (торгові) справи з кимсь

DEAN

Англо-український дипломатичний словник

n дуаєн, старійшина дипломатичного корпусу

DEBATE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. дискусія, обговорення, дебати 2. суперечка, полеміка 3. (the ~s) офіційний звіт про парламентські засідання (Велика Британія) - ample ~ широка дискусі

DEBRIS

Англо-український дипломатичний словник

n уламки, руїни; сміття- radioactive ~ радіоактивні рештки/ опади

DECAPITATE

Англо-український дипломатичний словник

v амер. розм. замінювати/ скидати керівництво урядових закладів (особливо після перемоги на виборах)

DECAY

Англо-український дипломатичний словник

n послаблення, занепад; розпад, загнивання- moral ~ моральний розклад - to fall into ~ приходити в занепад

DECEIT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. обман, брехня 2. хитрість, трюк, шахрайська витівка - flagrant ~ кричуща/ скандальна брехня

DECEMVIR

Англо-український дипломатичний словник

n (pl ) правлячий орган/ рада, що складається з десятьох людей

DECENCY

Англо-український дипломатичний словник

1. пристойність, благопристойність2. ввічливість, чемність 3. pl дотримання правил доброго тону/ пристойності - breach of ~ порушення пристойності/ декоруму

DECEPTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. обман, шахрайство 2. хитрість, брехня - deliberate ~ навмисна брехня - ~ of the public opinion обман громадської думки - to count on ~ робити ставку на

DECERTIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n амер. анулювання урядом повноважень профспілки

DECIDE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. вирішувати, приймати рішення 2. піти (на щось), приймати певне рішення; робити вибір - to ~ against smth. відхилити щось; вирішити якесь питання негативно

DECISION-MAKING

Англо-український дипломатичний словник

n прийняття рішень (об'єкт дослідження у теорії міжнародних відносин)- ~ process процес прийняття рішень - methods of ~ методи прийняття політичних рішень

DECISIVELY

Англо-український дипломатичний словник

adv 1. остаточно, переконливо 2. рішуче - to act ~ діяти рішуче

DECLAIM

Англо-український дипломатичний словник

v 1. промовляти з пафосом; ораторствувати; виголошувати помпезні промови 2. виголошувати промову (на задану тему) - to ~ against smth. засуджувати щось, різко

DECLAMATION

Англо-український дипломатичний словник

n ораторське мистецтво, красномовство; прославляння, "риторика"

DECLARATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj декларативний- ~ act декларативний акт

DECROWN

Англо-український дипломатичний словник

v позбавляти корони, скидати з престолу, розвінчувати

DEDUCE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. робити висновок 2. підводити підсумок - ~ an inference (from the facts) зробити висновки (з фактів)

DEDUCTIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj дедуктивний- ~ method дедуктивний метод - ~ reasoning хід суджень від загального до конкретного, дедуктивне мислення

DEFAMATORY

Англо-український дипломатичний словник

adj наклепницький- ~ statement наклепницьке твердження

DEFENSE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. оборона, захист 2. pl військові укріплення, оборонні споруди, система оборони - air ~ протиповітряна оборона (ППО) - civil ~ цивільна оборона - collect

DEFER

Англо-український дипломатичний словник

v відкладати, відстрочувати, затримувати (повідомлення тощо)- to ~ a discussion затягувати обговорення - ~ a visit відкладати візит

DEFICIENCY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. відсутність чогось, нестача, дефіцит 2. вада, недолік

DEFUSE

Англо-український дипломатичний словник

v перен. розрядити (вибухонебезпечну ситуацію), зняти гостроту ситуації, послаблювати- to ~ tension(s) пом'якшити напругу

DELEGATED

Англо-український дипломатичний словник

adj уповноважений; той, що має повноваження- ~ legislation юр. урядові постанови; законодавство, що приймається урядом в рамках його повноважень, наданих йому

DEMARCATE

Англо-український дипломатичний словник

v проводити демаркаційну лінію; розмежовувати, розділяти- to ~ the frontier of a country встановити кордон країни

DEMILITARIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n демілітаризація- total ~ повна демілітаризація

DEMISE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. передавати владу чи титул 2. відрікатися від престолу

DEMOCRACY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. демократія 2. демократизм 3. демократична держава 4. D. амер. Демократична партія, політика Демократичної партії - genuine ~ справжня демократія - inn

DEMOCRATIZE

Англо-український дипломатичний словник

v демократизувати, демократизуватися

DEMOGRAPHICS

Англо-український дипломатичний словник

n демографічні дані, демографічна статистика

DEMOLISH

Англо-український дипломатичний словник

v спростовувати, розбивати- to ~ arguments розбивати докази/ доведення - to ~ objections розбивати заперечення

DEMONSTRATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (вулична) демонстрація, маніфестація 2. показ, демонстрація - anti-nuke ~ демонстрація проти проведення ядерної політики - armed ~ збройна/ військова дем

DENATIONALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. денаціоналізувати 2. позбавляти національних прав чи національного характеру

DENATURALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. денатуралізувати, позбавляти підданства чи прав громадянства 2. позбавляти природних властивостей; спричиняти переродження

DENIGRATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. обмовляти 2. зводити наклеп - to ~ a country зводити наклеп на країну - to ~ a liberation movement очорнити визвольний рух - to ~ a policy очорнити полі

DENOMINATIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj що відноситься до певного віросповідання

DENUCLEARIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n створення без'ядерної зони- ~ treaty угода про створення без'ядерної зони - ~ of nuclear powers відмова ядерних держав від ядерної зброї - ~ aspects of the

DENUDE

Англо-український дипломатичний словник

v позбавляти, відбирати- to ~ smbd. of political rights позбавити когось політичних прав

DENY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. заперечувати, відхиляти 2. відмовляти, не давати 3. відмовлятися, брати назад - to ~ a request відмовити у проханні - to ~ one's signature відмовитися в

DEONTOLOGY

Англо-український дипломатичний словник

n деонтологія, вчення про моральні норми, етика

DEPARTURE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. від'їзд, відхід 2. ухилення, відхилення; відступ від чогось - ~ from class positions відхід від класових позицій - ~ from the law відступ від закону - ~

DEPENDENCY

Англо-український дипломатичний словник

n підпорядкована, підвладна або ж залежна країна

DEPLOYMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. розміщення, розгортання (ядерної зброї тощо) 2. розміщення сил, дислокація, базування - "advance" ~ "передове базування" (концепція агресивного характеру)

DEPOSITARY

Англо-український дипломатичний словник

n депозитарій- ~ government уряд-депозитарій - to appoint a ~ призначити депозитарія - to place (an instrument) in the custody of a ~ здати (документ) на збер

DEPRECATE

Англо-український дипломатичний словник

v протестувати, різко/ енергійно засуджувати

DEPRECATION

Англо-український дипломатичний словник

n заперечення, протест, засудження

DEPRECIATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. обезцінювати, зменшувати цінність чогось 2. недооцінювати, применшувати

DEPRECIATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. обезцінення, обезцінювання, зменшення вартості 2. зменшення, руйнування, знехтування

DEPRIVATION

Англо-український дипломатичний словник

n позбавлення, відібрання, втрата

DEPRIVE

Англо-український дипломатичний словник

v позбавляти, відбирати- to ~ smbd. of human rights позбавляти когось прав людини

DEPUTATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. депутація, делегація 2. делегування

DEPUTE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. передавати повноваження або владу комусь, делегувати, направляти,посилати 2. доручати вести справи, призначати своїм представником

DEPUTIZE

Англо-український дипломатичний словник

v представляти когось, виступати в якості представника; амер. призначати представником, обирати депутатом

DEPUTY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. представник, депутат, делегат 2. заступник, помічник - ~ chairman заступник голови - ~ high commissioner заступник верховного комісара - ~ minister заст

DERIVE

Англо-український дипломатичний словник

v отримувати, здобувати- to ~ benefit from smth. отримувати користь від чогось

DEROGATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. (from) применшувати (заслуги, достоїнства), опорочити 2. юр. частково скасувати закон - to ~ from smbd.'s reputation підривати чиюсь репутацію - ~ from

DEROGATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. зменшення, ослаблення, утискання 2. підрив влади/ авторитету 3. припинення, применшення достоїнства - in ~ of smbd./ of smbd.'s character з метою опорочи

DESCRIBE

Англо-український дипломатичний словник

v описувати, зображати, інформувати- to ~ in detail детально інформувати

DESIGNED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. спланований 2. визначений, пристосований, придатний

DESIGNEE

Англо-український дипломатичний словник

n кандидат на посаду; підібраний, але ще не призначений співробітник

DESIGNING

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. той, що планує, проектує 2. інтригуючий; той, що замислює зло

DESIST

Англо-український дипломатичний словник

v 1. переставати, утримуватися 2. припиняти - to ~ from attempts відмовитися від спроб - to ~ from doing smth. утриматися від чогось - to ~ from the use of m

DESK

Англо-український дипломатичний словник

n 1. відділення, сектор префектури 2. амер. редакція газети

DESKMAN

Англо-український дипломатичний словник

n амер. 1. адміністративний працівник 2. помічник редактора (в газеті), літературний співробітник

DESPERATE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. відчайдушний, доведений до відчаю 2. безнадійний, безвихідний - ~ condition безнадійне становище, стан

DESPERATION

Англо-український дипломатичний словник

n безглуздість, безумство- political ~ політична безглуздість

DESPOTISM

Англо-український дипломатичний словник

n деспотія, деспотизм, свавілля, деспотичність

DESTABILIZE

Англо-український дипломатичний словник

v дестабілізувати, вивести зі стану рівноваги

DESTROY

Англо-український дипломатичний словник

v руйнувати, розбивати, нищити, винищувати- to ~ civilization знищити цивілізацію - to ~ a document знищити документ - to ~ the foundation (of talks) зруйнува

DESTRUCTIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. руйнівний, нищівний 2. шкідливий, згубний - ~ criticism нищівна критика

DESUETUDE

Англо-український дипломатичний словник

n застарілість (закону, звичаю)у невживаність- ~ of the treaty застарілість, невживаність договору - to fall into ~ виходити з ужитку - to pass into ~ виходит

DETACH

Англо-український дипломатичний словник

v роз'єднувати, розділяти, відокремлювати- to ~ a region from a country відокремити область від країни

DETACHMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. роз'єднання, відокремлення, від'єднання, відчіплення 2. безсторонність, неупередженість, незалежність (суджень тощо)

DETAIL

Англо-український дипломатичний словник

n деталь, подробиця- to provide ~s дати/ представити подробиці - in ~ детально, в подробицях, ретельно

DETAILED

Англо-український дипломатичний словник

adj детальний, в подробицях, ретельний- ~ study детальне/ ретельне вивчення

DETECT

Англо-український дипломатичний словник

v виявляти, помічати, відкривати, знаходити- to ~ a true nature of foreign policy розпізнати справжній/ істинний характер зовнішньої політики

DETECTION

Англо-український дипломатичний словник

n виявлення, відкриття, розслідування- ~ capability здатність виявлення - ~ range дальність виявлення - ~ station станція виявлення - ~ threshold поріг виявл

DETERIORATE

Англо-український дипломатичний словник

v погіршувати, псувати, погіршуватися, псуватися

DETERIORATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. погіршення; псування 2. виродження 3. нівечення, ушкодження; знос; спрацювання - ~ of the international situation погіршення міжнародного становища - ~

DETERMINE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. визначати, встановлювати 2. обумовлювати, детермінувати 3. вирішувати, розв'язувати 4. приймати рішення, зважуватися, робити вибір 5. закінчувати - to

DETERMINED

Англо-український дипломатичний словник

adj рішучий, сповнений рішучості, непохитний- ~ attack рішучий удар - ~ efforts рішучі зусилля

DETERRENCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. стримування шляхом залякування 2. засіб залякування - active ~ активна стратегія залякування - adequate ~ адекватне залякування - conventional ~ звичайн

DETRACTOR

Англо-український дипломатичний словник

n наклепник; той, що лихословить, применшує чи порочить щось, критикує

DETRIMENTAL

Англо-український дипломатичний словник

adj той, що спричиняє шкоду/ збитки, шкідливий, згубний

DICTATE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. припис, веління 2. розпорядження, повеління, наказ 3. диктат, нав'язаний договір II v прописувати, диктувати - to ~ terms нав'язувати/ диктувати ум

DIFFER

Англо-український дипломатичний словник

v 1. відрізнятися, розрізнятися 2. розходитися у думках, не погоджуватися - to agree to ~ облишити спроби переконати один одного; залишитися зі своєю думкою -

DIFFERENTIATE

Англо-український дипломатичний словник

v відрізняти, розрізняти, робити або встановлювати відмінності, диференціювати

DIFFERENTIATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. встановлення відмінностей, розмежування, розрізнення; диференціація 2. поділ, спеціалізація, диференціація - ~ of labour поділ праці

DIFFICULT

Англо-український дипломатичний словник

adj важкий, складний, скрутний, неприємний- ~ problem важка/ складна проблема, складне питання - ~ question важка/ складна проблема, складне питання - ~ situa

DIGNIFY

Англо-український дипломатичний словник

v віддавати почесть, возвеличувати

DIGNITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. гідність, почуття власної гідності 2. високе становище, високий пост; титул, звання, сан - to maintain one's ~ тримати(ся)/ вести себе з гідністю - to pr

DILATORY

Англо-український дипломатичний словник

adj те, що відтягується/ відстрочується- ~ motion парл. проект чи поправка, мета яких загальмувати проходження законопроекту або перешкодити прийняттю рішення

DIPLOMAT

Англо-український дипломатичний словник

n дипломат- career ~ кар'єрний дипломат - discreet ~ обережний дипломат - professional value of ~ професійна майстерність дипломатів - recall of a ~ відклика

DIPLOMATIC

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. дипломатичний 2. ввічливий, тактовний - ~ activity дипломатична діяльність, активність - ~ agent дипломатичний представник - ~ bag дипломатична валіза

DIRECTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. управління, керівництво 2. перен. галузь, напрям, лінія 3. правління, дирекція 4. pl інструкція, директиви - general ~ загальне керівництво - ~ of a

DIRECTLY

Англо-український дипломатичний словник

adv 1. прямо, відкрито, відверто 2. безпосередньо 3. відразу, негайно, зараз же, дуже швидко, незабаром - ~ responsible що несе безпосередню відповідальність

DIRECTOR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. член правління/ директорату 2. керівник, начальник - ~ of division директор департаменту - ~ of political affairs начальник департаменту політики

DISACCORD

Англо-український дипломатичний словник

I n незгода, розбіжність, розходження, невідповідністьII v розходитись (у поглядах), не погоджуватися; не відповідати

DISAGREEMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. відмінність, розходження, невідповідність, протиріччя 2. розходження у думках, незгода, полеміка 3. суперечка, розлад, чвари - ~ in the cabinet незгода/

DISAPPOINTING

Англо-український дипломатичний словник

adj невтішний, що викликає розчарування

DISAPPROVE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. не схвалювати, засуджувати 2. відкидати, відхиляти, не схвалювати (законопроект тощо)

DISARMAMENT

Англо-український дипломатичний словник

v роззброєння- adequately safeguarded ~ забезпечений належними гарантіями план роззброєння - balanced ~ збалансоване/ узгоджене роззброєння - comprehensive ~

DISASTER

Англо-український дипломатичний словник

n лихо, нещастя, катастрофа- political ~ політична катастрофа

DISTINCTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. розрізнення, розпізнавання, розмежування 2. різниця, відмінність 3. знатність 4. нагорода - honorary ~s почесні нагороди - person of ~ знатна особа

DISTORT

Англо-український дипломатичний словник

v спотворювати, викривляти, пересмикувати- to ~ facts спотворювати/ пересмикувати факти - to ~ the picture of political life спотворити картину політичного жит

DISTRACT

Англо-український дипломатичний словник

v 1. відволікати, відводити в сторону, розсіювати 2. збентежити, викликати розгубленість, засмучувати - to ~ smbd.'s attention відволікати чиюсь увагу

DISTRACTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. відволікання уваги 2. чвари, розбрат; плутанина, безпорядок - political ~s політичні чвари

DISTRIBUTE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. розділяти, роздавати 2. поширювати 3. розділяти, розподіляти; класифікувати

DISTRIBUTION

Англо-український дипломатичний словник

v 1. розподіл, роздача 2. поширення, розміщення, розташування 3. розподіл, розділення, класифікація - general ~ загальний розподіл; загальна розсилка (докумен

DISTRICT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. округ, район, дільниця, дистрикт, військовий округ 2. область, місцевість, район 3. амер. виборча дільниця - agricultural ~ сільськогосподарський район,

DISUNION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. роз'єднання, відокремлення, поділ, роз'єднаність, відокремленість 2. розбіжність, розлад

DIVERGENCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. розходження, відхилення, відмінність 2. відхід, відступ, відхилення (від норми, стандарту) - ~ of interest розходження інтересів

DIVERGENT

Англо-український дипломатичний словник

adj що відхиляється, що відрізняється, що розходиться, суперечливий- ~ interpretation суперечливе тлумачення - ~ opinions різні думки - ~ positions суперечлив

DIVERSIFIED

Англо-український дипломатичний словник

adj різноманітний, різнобічний, багатогалузевий

DIVERSION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. відхилення, відхід, перен. ухилення, відступ 2. відволікання (уваги тощо) - trade ~ товарна диверсифікація

DIVERT

Англо-український дипломатичний словник

v 1. відхилятися, відводити, відвертати; направляти в іншу сторону 2. збивати (зі шляху), відводити в сторону 3. відволікати (увагу тощо) - to ~ smbd.'s atten

DIVIDENDS

Англо-український дипломатичний словник

n зекономлені кошти- disarmament ~ кошти, що зекономлені в результаті роззброєння

DIVORCE

Англо-український дипломатичний словник

v розривати, відривати, роз'єднувати- to ~ form from the matter відривати форму від змісту

DO

Англо-український дипломатичний словник

v (did, done) здійснювати, виконувати- done at Kyiv вчинено в Києві (про документи)

DOCTRINAIRE

Англо-український дипломатичний словник

I n доктринер, начетник, схоластII adj доктринерський, начетницький, схоластичний

DOCTRINE

Англо-український дипломатичний словник

n доктрина, теорія, вчення- common law ~ of judicial precedent загальноправова доктрина судового прецеденту; доктрина судового прецеденту англійського звичаєвог

DOCUMENTATION

Англо-український дипломатичний словник

n документація, видача документів- additional ~ додаткова документація - comprehensive ~ широка/ детальна/ вичерпна документація

DOG

Англо-український дипломатичний словник

n - ~s of war біди/ жахи війни - to let loose the ~s of war розв'язати війну

DOGMATIC

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. догматичний, доктринерський 2. категоричний, безапеляційний - ~ philosophy догматична філософія - ~ statement категорична/ безапеляційна заява

DOGMATISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. догматизм 2. догматичність - callous ~ безперечний/ бездумний догматизм

DOLE

Англо-український дипломатичний словник

n (the ~) виплата по безробіттю, невелика допомога, доброчинна подачка- to be on the ~ отримувати виплати - to go on the ~ перейти на виплати

DOMESTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. внутрішній 2. місцевий, вітчизняний - ~ affairs внутрішні справи країни - ~ counter-revolution внутрішня контрреволюція - ~ laws of receiving state на

DOMINANCE

Англо-український дипломатичний словник

(dominancy) n панування, переважання, перевага, вплив

DOMINATE

Англо-український дипломатичний словник

v панувати, володарювати, домінувати, переважати, впливати, мати найбільший вплив

DOMINATION

Англо-український дипломатичний словник

n панування, влада, володарювання- global ~ світове панування - indirect ~ непряме панування - political ~ політичне панування - world ~ світове панування -

DOMINEERING

Англо-український дипломатичний словник

adj деспотичний, владний, що не допускає заперечень, зарозумілий

DOMINION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. домініон 2. суверенітет, суверенне право, суверенна влада 3. pl володіння землі (короля) - D. day проголошення домініону (відзначається у Канаді 1 липня

DONATE

Англо-український дипломатичний словник

v передати в якості дару, передавати в дар

DONATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. передача в дар 2. дао, пожертва - to make a ~ of smth. to smbd. передати щось в дар комусь

DONKEY

Англо-український дипломатичний словник

(D.) осел (неофіційна емблема Демократичної партії, США)

DOOM

Англо-український дипломатичний словник

I n рок, доля, фатумII v прирікати, засуджувати, призначати, визначати

DOPE

Англо-український дипломатичний словник

n (секретна) інформація, відомості- inside ~ неофіційна інформація

DOPE STORY

Англо-український дипломатичний словник

1. огляд політичних подій (в газеті), колонка коментатора2. інформація з надійних джерел (для публікування у газеті без посилання на ці джерела)

DOUBLE-DEALING

Англо-український дипломатичний словник

n обман, лицемірство, дворушництво, дволичність

DOUBTFUL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. що сумнівається, повний сумніву, що вагається 2. сумнівний, неясний, невизначений - ~ future невизначене майбутнє - ~ state штат, де не визначено резул

DOVE

Англо-український дипломатичний словник

n "голуб", прибічник миру/ мирного вирішення спірних питань

DOWNFALL

Англо-український дипломатичний словник

n падіння, руйнування, крах, загибель, розорення

DOWNPLAY

Англо-український дипломатичний словник

v применшувати, приглушити, загладжувати; применшувати значення; стримано говорити про щось- to ~ the reports of terrorism стримано подавати повідомлення про те

DRAFT

Англо-український дипломатичний словник

I n проект, план, начерк- agreed ~ узгоджений проект - ambitious ~ resolution амбіційний проект резолюції - balanced ~ resolution збалансований проект резолю

DRAFTSMAN

Англо-український дипломатичний словник

n укладач (документу); автор (законопроекту)

DRAFTSMANSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n мистецтво складання/ редагування (документу)- a piece of good ~ добре відредагований документ

DRAG

Англо-український дипломатичний словник

v тягнути, затягувати, тягнутися; затягуватися- to ~ countries into war втягнути країни у війну - to ~ out the discussion затягувати обговорення/ дебати - to

DRAMATIC

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. драматичний (про подію); важливий 2. хвилюючий, яскравий - ~ decision важливе рішення

DRASTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj рішучий, крутий, радикальний, корінний- ~ measures рішучі міри

DRAW

Англо-український дипломатичний словник

I n рівний поділ голосівII v (drew, drawn) 1. отримувати (відповідь, підтвердження тощо) 2. добувати (відомості, інформацію) 3. отримати урок, зробити вис

DRESS

Англо-український дипломатичний словник

n плаття, одяг- full ~ парадна форма - mourning ~ візитка з траурними атрибутами

DRIFT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. повільна течія, повільне переміщення 2. напрямок (розвитку), тенденція 3. пасивність, бездіяльність - policy of ~ політика бездіяльності II v перес

DRIVE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. гонка (озброєнь тощо), поспіх 2. амер. (громадянська) кампанія 3. стимул, спонукання, внутрішній імпульс 4. тенденція, напрямок - armament(s) ~ гонк

DUAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. подвійний 2. двоякий - ~ citizenship подвійне громадянство/ підданство - ~ nationality подвійне громадянство/ підданство - ~ ownership спільне володін

DUMMY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. маріонетка, знаряддя в чужих руках 2. "пішак", підставна особа

DUPLICATION

Англо-український дипломатичний словник

n розмножування, копіювання (документу)

CHARGÉ D'AFFAIRES

Англо-український дипломатичний словник

фр. повірений у справах- ~ ad interim тимчасовий повірений у справах

THROTTLE DOWN

Англо-русский технический словарь

сбавлять газАнгло-русский технический словарь.

THROTTLED DOWN

Англо-русский технический словарь

с прикрытой дроссельной заслонкойАнгло-русский технический словарь.

THROUGHHOLE DEVICE

Англо-русский технический словарь

прибор для "штырькового" монтажаАнгло-русский технический словарь.

THROW OF DICE

Англо-русский технический словарь

броня игральных костейАнгло-русский технический словарь.

THYRISTOR DRIVE

Англо-русский технический словарь

тиристорный электроприводАнгло-русский технический словарь.

TIE DOWN AIRPLANE

Англо-русский технический словарь

швартовать самолетАнгло-русский технический словарь.

TILTINGBLADE DOZER

Англо-русский технический словарь

бульдозер с качающимся ножомАнгло-русский технический словарь.

TIME DEMODULATION

Англо-русский технический словарь

демодуляция по времениАнгло-русский технический словарь.

TIME DIAGRAM

Англо-русский технический словарь

временная диаграммаАнгло-русский технический словарь.

TIME DILATATION

Англо-русский технический словарь

растяжение времениАнгло-русский технический словарь.

TIME DISCRIMINATOR

Англо-русский технический словарь

временной дискриминаторАнгло-русский технический словарь.

TIME DIVERSITY

Англо-русский технический словарь

временное разнесениеАнгло-русский технический словарь.

TIME DIVISION

Англо-русский технический словарь

1) временное разделение2) разделение во времениАнгло-русский технический словарь.

TO DITHER

Англо-русский технический словарь

<comput.> растрироватьАнгло-русский технический словарь.

TO THE DETRIMENT

Англо-русский технический словарь

в ущербАнгло-русский технический словарь.

TO THROTTLE DOWN

Англо-русский технический словарь

<engin.> дросселироватьАнгло-русский технический словарь.

TOLERABLE DISTORTION

Англо-русский технический словарь

допустимое искажениеАнгло-русский технический словарь.

TOLERANCE FOR DIAMETER

Англо-русский технический словарь

допуск на диаметрАнгло-русский технический словарь.

TORPEDO DIVIDER

Англо-русский технический словарь

торпедный делительАнгло-русский технический словарь.

TORSION DYNAMOMETER

Англо-русский технический словарь

крутильный динамометрАнгло-русский технический словарь.

TORSIONAL DAMPER

Англо-русский технический словарь

демпфер крутильных колебанийАнгло-русский технический словарь.

TOTAL DEFORMATION

Англо-русский технический словарь

суммарная деформацияАнгло-русский технический словарь.

TOTAL DERIVATIVE

Англо-русский технический словарь

полная производнаяАнгло-русский технический словарь.

TOTAL DISCHARGE

Англо-русский технический словарь

суммарный дебитАнгло-русский технический словарь.

TOTAL DISPLACEMENT

Англо-русский технический словарь

полное водоизмещениеАнгло-русский технический словарь.

TRACKING DISTORTION

Англо-русский технический словарь

угловые искажения воспроизведенияАнгло-русский технический словарь.

TRACTION DYNAMOMETER

Англо-русский технический словарь

тяговый динамометрАнгло-русский технический словарь.

TRAFFIC DISTRIBUTOR

Англо-русский технический словарь

распределитель вызововАнгло-русский технический словарь.

TRAIN DESCRIBER

Англо-русский технический словарь

1) <railways> известитель2) оповеститель централизованныйАнгло-русский технический словарь.

TRAIN DISPATCHING

Англо-русский технический словарь

управление движением поездовАнгло-русский технический словарь.

TRANSFORMATION DIAGRAM

Англо-русский технический словарь

диаграмма превращенийАнгло-русский технический словарь.

TRANSFORMED DIFFERENTIAL

Англо-русский технический словарь

дифференциал образовАнгло-русский технический словарь.

TRANSMISSION DELAY

Англо-русский технический словарь

задержка передачиАнгло-русский технический словарь.

TRANSMITTING DIRECTION

Англо-русский технический словарь

направление передачиАнгло-русский технический словарь.

TRANSPIRATION DRYING

Англо-русский технический словарь

транспирационная сушкаАнгло-русский технический словарь.

TRAVELLING DOMAIN

Англо-русский технический словарь

движущийся доменАнгло-русский технический словарь.

TRAYTYPE DEAERATOR

Англо-русский технический словарь

тарельчатый деаэраторАнгло-русский технический словарь.

TREADLE DRIVE

Англо-русский технический словарь

педальный приводАнгло-русский технический словарь.

TRILATERAL DIMENSION

Англо-русский технический словарь

измерение трехсторонееАнгло-русский технический словарь.

TRIMMING DIE

Англо-русский технический словарь

обрезной штампАнгло-русский технический словарь.

TRIPPING DEVICE

Англо-русский технический словарь

<engin.> расцепАнгло-русский технический словарь.

TRUNK DIALLING

Англо-русский технический словарь

дальный наборАнгло-русский технический словарь.

TRUTH DIAGRAM

Англо-русский технический словарь

диаграмма истинностиАнгло-русский технический словарь.

TUBELOCATION DIAGRAM

Англо-русский технический словарь

схема расположения лампАнгло-русский технический словарь.

TUNED DIPOLE

Англо-русский технический словарь

настроенный вибраторАнгло-русский технический словарь.

TUNGSTEN DIOXIDE

Англо-русский технический словарь

двуокись вольфрамаАнгло-русский технический словарь.

TUNING DIAL

Англо-русский технический словарь

шкала настройкиАнгло-русский технический словарь.

TUNNEL DIODE

Англо-русский технический словарь

тоннельный диодАнгло-русский технический словарь.

TUNNEL DRIER

Англо-русский технический словарь

тоннелная сушилкаАнгло-русский технический словарь.

TURBINE DISK

Англо-русский технический словарь

диск турбиныАнгло-русский технический словарь.

TURN DOWN

Англо-русский технический словарь

изгиб внизАнгло-русский технический словарь.

TURN DOWNWIND

Англо-русский технический словарь

разворачиваться по ветруАнгло-русский технический словарь.

TURNING DIAMETER

Англо-русский технический словарь

максимальный диаметр обточкиАнгло-русский технический словарь.

TURNOFF DELAY

Англо-русский технический словарь

задержка при выключенииАнгло-русский технический словарь.

TURNON DELAY

Англо-русский технический словарь

задержка при включенииАнгло-русский технический словарь.

TURNOVER DEVICE

Англо-русский технический словарь

кантовательАнгло-русский технический словарь.

TURNOVER DOOR

Англо-русский технический словарь

дверь опрокидывающаяся вверхАнгло-русский технический словарь.

TURNPIKE DRIVING

Англо-русский технический словарь

езда по загородным дорогамАнгло-русский технический словарь.

TURNSTILE DIPOLE

Англо-русский технический словарь

турникетный вибраторАнгло-русский технический словарь.

TURNTABLE DRIVE

Англо-русский технический словарь

привод электропроигрывателяАнгло-русский технический словарь.

TURRET DIAPHRAGM

Англо-русский технический словарь

револьверная диафрагмаАнгло-русский технический словарь.

TWICE DIFFERENTIABLE

Англо-русский технический словарь

бидифференцируемыйАнгло-русский технический словарь.

TWINNING DISLOCATION

Англо-русский технический словарь

<phys.> дислокация двойникующаяАнгло-русский технический словарь.

TWIST DRILL

Англо-русский технический словарь

винтовое сверлоАнгло-русский технический словарь.

TWISTED DEGREE

Англо-русский технический словарь

подкрученная степеньАнгло-русский технический словарь.

TWOCHANNEL DUPLEX

Англо-русский технический словарь

двухканальный дуплексАнгло-русский технический словарь.

TWOCOMPARTMENT DOMESTIC

Англо-русский технический словарь

двухкамерный домашнийАнгло-русский технический словарь.

TWODIMENSIONAL DISPLAY

Англо-русский технический словарь

растровая разверткаАнгло-русский технический словарь.

TWOFREQUENCY DUPLEX

Англо-русский технический словарь

двухчастотный дуплексАнгло-русский технический словарь.

TYING DOWN

Англо-русский технический словарь

швартовкаАнгло-русский технический словарь.

TYPE DAUGE

Англо-русский технический словарь

депонентАнгло-русский технический словарь.

TYPE DESIGNATION

Англо-русский технический словарь

обозначение типаАнгло-русский технический словарь.

TYPEDEF DECLARATION

Англо-русский технический словарь

переименование типовАнгло-русский технический словарь.

TYPOGRAPHIC DESIGN

Англо-русский технический словарь

группировка строкАнгло-русский технический словарь.

ULTRASONIC DRILLING

Англо-русский технический словарь

ультразвуковое сверлениеАнгло-русский технический словарь.

UNCONGEALABLE DYNAMITE

Англо-русский технический словарь

морозостойкий динамитАнгло-русский технический словарь.

UNCONVENTIONAL DESIGN

Англо-русский технический словарь

<engin.> конструкция необычнаяАнгло-русский технический словарь.

UNCRITICAL DOGMATISM

Англо-русский технический словарь

начетничествоАнгло-русский технический словарь.

UNDER DEFORMATION

Англо-русский технический словарь

при деформацииАнгло-русский технический словарь.

UNDER DOME

Англо-русский технический словарь

подкупольныйАнгло-русский технический словарь.

UNDER DUE ADVICE

Англо-русский технический словарь

при соответствующем уведомленииАнгло-русский технический словарь.

UNFAST DYE

Англо-русский технический словарь

легколиняющий красительАнгло-русский технический словарь.

UNIDIRECTIONAL DRIVE

Англо-русский технический словарь

нереверсивная передачаАнгло-русский технический словарь.

UNIFORM DEFORMATION

Англо-русский технический словарь

равномерная деформацияАнгло-русский технический словарь.

UNIFORM DISTRIBUTION

Англо-русский технический словарь

1) равномерное распределение2) равнораспределение3) равнораспределенностьАнгло-русский технический словарь.

UNIFORM DYEING

Англо-русский технический словарь

гладкое крашениеАнгло-русский технический словарь.

UNIFORMLY DIFFUSE

Англо-русский технический словарь

идеальнорассеяннныйАнгло-русский технический словарь.

UNIFORMLY DISTRIBUTED

Англо-русский технический словарь

1) равномерно распределенный2) равнораспределенныйАнгло-русский технический словарь.

UNIMODAL DISTRIBUTION

Англо-русский технический словарь

<math.> распределение одномодальноеАнгло-русский технический словарь.

UNIQUE DEPENDENCE

Англо-русский технический словарь

однозначная зависимостьАнгло-русский технический словарь.

UNIT DIGIT

Англо-русский технический словарь

единичная цифра набораАнгло-русский технический словарь.

UNITS DIGIT

Англо-русский технический словарь

цифра разряда единицАнгло-русский технический словарь.

UNIVERSAL DEVELOPER

Англо-русский технический словарь

универсальный проявительАнгло-русский технический словарь.

UNIVERSALSHAFT DRIVE

Англо-русский технический словарь

карданный приводАнгло-русский технический словарь.

UNIVERSE OF DISCOURSE

Англо-русский технический словарь

область рассужденияАнгло-русский технический словарь.

UNLEAVENED DOUGH

Англо-русский технический словарь

пресное тестоАнгло-русский технический словарь.

UNREGULATED DISCHARGE

Англо-русский технический словарь

незарегулированный расходАнгло-русский технический словарь.

UNSTEADYSTATE DIFFUSION

Англо-русский технический словарь

нестационарная диффузияАнгло-русский технический словарь.

UNWINDING DEVICE

Англо-русский технический словарь

раскаточное устройствоАнгло-русский технический словарь.

UPDATE DATA

Англо-русский технический словарь

обновлять данныеАнгло-русский технический словарь.

UPPER DECK

Англо-русский технический словарь

<engin.> палуба верхняяАнгло-русский технический словарь.

UPPER DIE

Англо-русский технический словарь

пуансонАнгло-русский технический словарь.

UPSETTING DEVICE

Англо-русский технический словарь

осадочный механизмАнгло-русский технический словарь.

UPWARD DRAFT

Англо-русский технический словарь

восходящая тягаАнгло-русский технический словарь.

USE OF TYPE DESIGNS

Англо-русский технический словарь

типовое проектированиеАнгло-русский технический словарь.

VACUUM DEGASSING

Англо-русский технический словарь

дегазация в вакуумеАнгло-русский технический словарь.

VACUUM DEPOSITION

Англо-русский технический словарь

1) напыление в вакууме2) <engin.> напыление вакуумноеАнгло-русский технический словарь.

VACUUM DISTILLATION

Англо-русский технический словарь

перегонка под вакуумомАнгло-русский технический словарь.

VALVE DIAMETER

Англо-русский технический словарь

диаметр гнезда клапанаАнгло-русский технический словарь.

VANED DIFFUSION

Англо-русский технический словарь

лопаточный диффузорАнгло-русский технический словарь.

VARIOUSLY DISTRIBUTED

Англо-русский технический словарь

разнораспределенныйАнгло-русский технический словарь.

VARYING DUTY

Англо-русский технический словарь

переменный режим или переменная нагрузкаАнгло-русский технический словарь.

VAT DYE

Англо-русский технический словарь

кубовый красительАнгло-русский технический словарь.

VAULT DOWNFALLER

Англо-русский технический словарь

сводообрушительАнгло-русский технический словарь.

VEIN DEPOSIT

Англо-русский технический словарь

жильное месторождениеАнгло-русский технический словарь.

VELOCITY DIAGRAM

Англо-русский технический словарь

диаграмма скоростейАнгло-русский технический словарь.

VELOCITY DIGRAM

Англо-русский технический словарь

эпюра распределения скоростейАнгло-русский технический словарь.

VELOCITY DISPERSION

Англо-русский технический словарь

разброс по скоростиАнгло-русский технический словарь.

VENTILATING DAMPER

Англо-русский технический словарь

вентиляционная заслонкаАнгло-русский технический словарь.

VERNIER DIAL

Англо-русский технический словарь

нониусный лимбАнгло-русский технический словарь.

VERTICAL DATUM

Англо-русский технический словарь

<geod.> горизонт исходныйАнгло-русский технический словарь.

VERTICAL DIVE

Англо-русский технический словарь

отвесное пикированиеАнгло-русский технический словарь.

VERTICAL DOG

Англо-русский технический словарь

собачка подъемнаяАнгло-русский технический словарь.

VERTICALSLIDING DOOR

Англо-русский технический словарь

опускная дверьАнгло-русский технический словарь.

VESSEL IS IN DISTRESS

Англо-русский технический словарь

судно терпит бедствиеАнгло-русский технический словарь.

VIBRATION DAMPER

Англо-русский технический словарь

демпфер вибрацийАнгло-русский технический словарь.

VIDEO DETECTION

Англо-русский технический словарь

детектирование видеосигналаАнгло-русский технический словарь.

VIEW DOWNWARD

Англо-русский технический словарь

нижний обзорАнгло-русский технический словарь.

VIOLATE DIRECTIONS

Англо-русский технический словарь

нарушать указаниеАнгло-русский технический словарь.

VISCOUS DAMPING

Англо-русский технический словарь

вязкостное демпфированиеАнгло-русский технический словарь.

VISUAL DISPLAY

Англо-русский технический словарь

вибрационный индикаторАнгло-русский технический словарь.

VOICEFREQUENCY DIALING

Англо-русский технический словарь

1) искание звукочастотное2) искание тональной частотой3) тональный наборАнгло-русский технический словарь.

VOICEFREQUENCY DIALLING

Англо-русский технический словарь

тональный наборАнгло-русский технический словарь.

VOLTAGE DEVIATOR

Англо-русский технический словарь

дивиатор напряженияАнгло-русский технический словарь.

VOLTAGE DIGITIZER

Англо-русский технический словарь

прибор для цифрового преобразования напряженияАнгло-русский технический словарь.

VOLTAGE DIVIDER

Англо-русский технический словарь

делитель напряженияАнгло-русский технический словарь.

VOLTAGE DROP

Англо-русский технический словарь

падение напряженияАнгло-русский технический словарь.

VOLTAGEOUTPUT DAC

Англо-русский технический словарь

ЦАП с потенциальным выходомАнгло-русский технический словарь.

VOLUME DISPLACEMENT

Англо-русский технический словарь

объемное водоизмещениеАнгло-русский технический словарь.

VORTEX DETACHMENT

Англо-русский технический словарь

отделение вихрейАнгло-русский технический словарь.

VORTEX DRAG

Англо-русский технический словарь

вихревое сопротивлениеАнгло-русский технический словарь.

WAGECATEGORY DIFFERENTIAL

Англо-русский технический словарь

<econ.> разница заработной платы межразряднаяАнгло-русский технический словарь.

WALKING DRAGLINE

Англо-русский технический словарь

шагающий драглайнАнгло-русский технический словарь.

WARPING DEFECT

Англо-русский технический словарь

дефект сновкиАнгло-русский технический словарь.

WARPING DRUM

Англо-русский технический словарь

сновальный барабанАнгло-русский технический словарь.

WASH DRILLING

Англо-русский технический словарь

бурение с промывкойАнгло-русский технический словарь.

WASHING DRUM

Англо-русский технический словарь

промывной барабанАнгло-русский технический словарь.

WASTE DISPOSAL

Англо-русский технический словарь

удаление отходовАнгло-русский технический словарь.

WATER DELUTING

Англо-русский технический словарь

водоразбавляемыйАнгло-русский технический словарь.

WATER DISCHARGE

Англо-русский технический словарь

расход водыАнгло-русский технический словарь.

WATER DISHARGE

Англо-русский технический словарь

водоспускнойАнгло-русский технический словарь.

WATER DISPLACING

Англо-русский технический словарь

водовытесняющийАнгло-русский технический словарь.

WATER DROPLET

Англо-русский технический словарь

<meteor.> капля водянаяАнгло-русский технический словарь.

WATERBEARING DEPOSIT

Англо-русский технический словарь

обводненное месторождениеАнгло-русский технический словарь.

WATERDIVERSION DITCH

Англо-русский технический словарь

водоотводная канаваАнгло-русский технический словарь.

WATERINSOLUBLE DYE

Англо-русский технический словарь

нерастворимый в воде красительАнгло-русский технический словарь.

WATERSOLUBLE DYE

Англо-русский технический словарь

растворимый в воде красительАнгло-русский технический словарь.

WAVE DISPERSION

Англо-русский технический словарь

дисперсия волнАнгло-русский технический словарь.

WAVE DISTANCE

Англо-русский технический словарь

<phys.> длина волноваяАнгло-русский технический словарь.

WAVE DISTURBANCE

Англо-русский технический словарь

волновое возмущениеАнгло-русский технический словарь.

WAVE DUCT

Англо-русский технический словарь

<radio> канал волновойАнгло-русский технический словарь.

WAVEGUIDE DIODE

Англо-русский технический словарь

волноводный диодАнгло-русский технический словарь.

WEATHER DECK

Англо-русский технический словарь

верхняя палубаАнгло-русский технический словарь.

WEB DEPTH

Англо-русский технический словарь

глубина захватаАнгло-русский технический словарь.

WEB DIVIDER

Англо-русский технический словарь

делитель ватки прочесаАнгло-русский технический словарь.

WEIGHING BY DIFFERENCE

Англо-русский технический словарь

взвешивание по разностиАнгло-русский технический словарь.

WEIGHT DENSIMETER

Англо-русский технический словарь

весовой плотномерАнгло-русский технический словарь.

WELD DOWNHAND

Англо-русский технический словарь

сваривать в нижнем положенииАнгло-русский технический словарь.

WELDING DEFECT

Англо-русский технический словарь

дефект сваркиАнгло-русский технический словарь.

WELL DEPTH

Англо-русский технический словарь

глубина потенциальной ямыАнгло-русский технический словарь.

WEST DUSTING

Англо-русский технический словарь

увлажненное опыливаниеАнгло-русский технический словарь.

WESTERLY DEVIATION

Англо-русский технический словарь

западная девиация компасаАнгло-русский технический словарь.

WET DRILLING

Англо-русский технический словарь

мокрое бурениеАнгло-русский технический словарь.

WET DROPS

Англо-русский технический словарь

жирный съемАнгло-русский технический словарь.

WET DUST

Англо-русский технический словарь

смачивать пыльАнгло-русский технический словарь.

WETTED DEPTH

Англо-русский технический словарь

глубина промачиванияАнгло-русский технический словарь.

WHEEL DISK

Англо-русский технический словарь

диск колесаАнгло-русский технический словарь.

WHEEL DRESSING

Англо-русский технический словарь

алмазкаАнгло-русский технический словарь.

WIDEBAND DIPOLE

Англо-русский технический словарь

диапазонный вибраторАнгло-русский технический словарь.

WILDCAT DRILLING

Англо-русский технический словарь

<energ.> бурение пробное выборочноеАнгло-русский технический словарь.

WIND DRIFT

Англо-русский технический словарь

снос ветромАнгло-русский технический словарь.

WIND DRUM

Англо-русский технический словарь

барабанная лебедка лифтаАнгло-русский технический словарь.

WINDING DRUM

Англо-русский технический словарь

навивочный барабанАнгло-русский технический словарь.

WINE DISTILLATION

Англо-русский технический словарь

садка винаАнгло-русский технический словарь.

WITH DIFFICULTY

Англо-русский технический словарь

затруднительноАнгло-русский технический словарь.

WITHDRAW DRILL

Англо-русский технический словарь

отводить сверлоАнгло-русский технический словарь.

WOOD DRILL

Англо-русский технический словарь

сверло по деревуАнгло-русский технический словарь.

WOODEN BOX DRAIN

Англо-русский технический словарь

дощатая дренаАнгло-русский технический словарь.

WORTH DOING

Англо-русский технический словарь

стоящийАнгло-русский технический словарь.

WRITE DOWN

Англо-русский технический словарь

проставкаАнгло-русский технический словарь.

WRITE DRIVER

Англо-русский технический словарь

формирователь записиАнгло-русский технический словарь.

WRITING DOWN

Англо-русский технический словарь

записьАнгло-русский технический словарь.

YAW DAMPER

Англо-русский технический словарь

демпфер рысканияАнгло-русский технический словарь.

YESORNO DECISION

Англо-русский технический словарь

1) <math.> ресурс технический2) решение альтернативноеАнгло-русский технический словарь.

YIELD DROP

Англо-русский технический словарь

зуб текучестиАнгло-русский технический словарь.

ZERO DEGREES

Англо-русский технический словарь

нуль градусовАнгло-русский технический словарь.

ZERO DEMAND

Англо-русский технический словарь

нулевой спросАнгло-русский технический словарь.

ZERO DIVISOR

Англо-русский технический словарь

делитель нуляАнгло-русский технический словарь.

ZERO DRIFT

Англо-русский технический словарь

дрейф нуляАнгло-русский технический словарь.

ZINC DUST

Англо-русский технический словарь

конденсаторная пыльАнгло-русский технический словарь.

Время запроса ( 0.298890868 сек)
T: 0.306422435 M: 1 D: 0