Найдено 100+ «D»

DAILY

Англо-український дипломатичний словник

I n щоденна газетаII adj щоденний; повсякденний - ~ paper щоденна газета

DAMAGE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. шкода, пошкодження; збитки 2. pl збитки - collateral ~ супутні/ побічні збитки - liquidated ~s наперед обумовлені збитки - radiation ~ ураження раді

DANGER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. небезпека 2. загроза 3. ризик - ~ space простір ураження - ~ zone небезпечна зона - implicit ~ прихована небезпека - mounting ~ зростаюча небезпека -

DANGEROUS

Англо-український дипломатичний словник

adj небезпечний, загрозливий- ~ doctrine небезпечна доктрина - ~ weapon небезпечна зброя

DARE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. сміти, насмілюватись 2. нехтувати небезпекою

DARING

Англо-український дипломатичний словник

adj сміливий, відважний; зухвалий- ~ attempt смілива спроба - ~ plan зухвалий план

DARK

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. таємниця, секретність 2. неуцтво, незнання - to be in the ~ about/ on smth. не знати про щось - to keep smbd. in the ~ приховувати щось від когось -

DATA

Англо-український дипломатичний словник

n (pl від datum) вихідні дані, факти- adequate ~ відповідні дані - adjusted ~ оброблені дані, скоректовані дані - aggregated ~ сукупні дані, дані в цілому -

DATE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. дата, число, день 2. час, термін, період, епоха 3. амер. той самий день - arrival ~ дата прибуття - to advance the ~ запропонувати дату, виступити і

DATELINE

Англо-український дипломатичний словник

n рядок (у статті, документі), де пишуть дату і місце

DATELINED

Англо-український дипломатичний словник

adj що має позначення дати і місця

DAY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. день; певний, визначений день, число 2. вирішальний день, битва - ~ reception денний прийом - travelling ~s час, проведений у дорозі - Victory D. День П

DDAY

Англо-український дипломатичний словник

n іст. день висадки союзних військ в Європі (6 червня 1944 р.)

DE FACTO

Англо-український дипломатичний словник

лат. де-факто, насправді, фактично- the government ~ уряд, що насправді знаходиться при владі

DE FIDE

Англо-український дипломатичний словник

лат. те, що приймається на віру

DEAD END

Англо-український дипломатичний словник

безвихідь- to be at a ~ бути в безвиході/ в скрутному становищі - to come to a ~ потрапити в безвихідь/ в скрутне становище - to reach a ~ потрапити в безвихід

DEADLINE

Англо-український дипломатичний словник

n кінцевий термін- handover ~ останній/ кінцевий термін передачі (території) - ~ for the submission of smth. останній/ кінцевий термін для представлення чогось

DEADLOCK

Англо-український дипломатичний словник

I n безвихідь, безвихідне становище - to be at a ~ бути в безвиході, в скрутному становищі - to break the ~ вийти з безвиході/ із скрутного становища - to br

DEADLOCKED

Англо-український дипломатичний словник

adj що знаходиться у безвиході- ~ issue проблема, обговорення якої зайшло у безвихідь

DEADLY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. смертельний, смертоносний 2. нещадний - ~ enemy смертельний ворог - ~ weapon смертельна зброя

DEAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. угода 2. амер. політичний курс; економічна політика - balanced ~ збалансоване вирішення питання - behind-the-scenes separate ~ закулісна сепаратна уг

DEALING

Англо-український дипломатичний словник

n звич. pl ділові стосунки, торгові справи- exclusive ~s домовленості із наданням виняткових прав - to have ~s with smbd. вести (торгові) справи з кимсь

DEAN

Англо-український дипломатичний словник

n дуаєн, старійшина дипломатичного корпусу

DEBATABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. суперечливий, спірний, дискусійний 2. про який іде суперечка - ~ ground a) територія, про яку сперечаються дві країни b) предмет суперечки - ~ land

DEBATE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. дискусія, обговорення, дебати 2. суперечка, полеміка 3. (the ~s) офіційний звіт про парламентські засідання (Велика Британія) - ample ~ широка дискусі

DEBATER

Англо-український дипломатичний словник

n учасник дебатів/ обговорення

DEBATING

Англо-український дипломатичний словник

adj суперечливий, дискусійний- ~ point дискусійне питання

DEBRIEF

Англо-український дипломатичний словник

v вислуховувати доповідь чи звіт (офіційного представника уряду в іншій країні)

DEBRIS

Англо-український дипломатичний словник

n уламки, руїни; сміття- radioactive ~ радіоактивні рештки/ опади

DEBT

Англо-український дипломатичний словник

n борг, зобов'язання- odious ~ одіозний борг - war ~ воєнний борг - ~ of gratitude борг вдячності

DECADE

Англо-український дипломатичний словник

n десятиріччя- Disarmament D. десятиріччя розброєння (ООН)

DECAPITATE

Англо-український дипломатичний словник

v амер. розм. замінювати/ скидати керівництво урядових закладів (особливо після перемоги на виборах)

DECAY

Англо-український дипломатичний словник

n послаблення, занепад; розпад, загнивання- moral ~ моральний розклад - to fall into ~ приходити в занепад

DECEIT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. обман, брехня 2. хитрість, трюк, шахрайська витівка - flagrant ~ кричуща/ скандальна брехня

DECEMVIR

Англо-український дипломатичний словник

n (pl ) правлячий орган/ рада, що складається з десятьох людей

DECENCY

Англо-український дипломатичний словник

1. пристойність, благопристойність2. ввічливість, чемність 3. pl дотримання правил доброго тону/ пристойності - breach of ~ порушення пристойності/ декоруму

DECEPTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. обман, шахрайство 2. хитрість, брехня - deliberate ~ навмисна брехня - ~ of the public opinion обман громадської думки - to count on ~ робити ставку на

DECEPTIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj оманливий, що вводить в оману

DECERTIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n амер. анулювання урядом повноважень профспілки

DECIDE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. вирішувати, приймати рішення 2. піти (на щось), приймати певне рішення; робити вибір - to ~ against smth. відхилити щось; вирішити якесь питання негативно

DECIDED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. визначений, остаточний 2. явний, очевидний - ~ opinion визначена думка - to give a ~ answer дати остаточну відповідь

DECISION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. рішення 2. рішучість - agreed ~ узгоджене рішення - ambiguous ~ неоднозначне рішення - concerted ~ узгоджене рішення - dramatic ~ важливе рішення - ha

DECISIONMAKING

Англо-український дипломатичний словник

n прийняття рішень (об'єкт дослідження у теорії міжнародних відносин)- ~ process процес прийняття рішень - methods of ~ методи прийняття політичних рішень

DECISIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. кінцевий, остаточний 2. рішучий, сповнений рішучості - ~ actions рішучі заходи - ~ answer остаточна відповідь - ~ attack основний удар - ~ direction

DECISIVELY

Англо-український дипломатичний словник

adv 1. остаточно, переконливо 2. рішуче - to act ~ діяти рішуче

DECLAIM

Англо-український дипломатичний словник

v 1. промовляти з пафосом; ораторствувати; виголошувати помпезні промови 2. виголошувати промову (на задану тему) - to ~ against smth. засуджувати щось, різко

DECLAMATION

Англо-український дипломатичний словник

n ораторське мистецтво, красномовство; прославляння, "риторика"

DECLAMATORY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. ораторський 2. помпезний - ~ manner помпезна манера - ~ style помпезний стиль

DECLARANT

Англо-український дипломатичний словник

n амер. іноземець, який подав документи на здобуття американського громадянства

DECLARATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. декларація (документ) 2. оголошення; заявка 3. ~ for/ against smth. висловлення на користь/ проти чогось 4. митна декларація - ~ day день оголошення рез

DECLARATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj декларативний- ~ act декларативний акт

DECLARE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. оголошувати, заявляти, проголошувати 2. пред'являти речі, які обкладаються митом (на митниці) - to ~ one's determination заявити про свою рішучість - to

DECLARED

Англо-український дипломатичний словник

adj проголошений, оголошений- ~ state of war офіційно оголошений стан війни

DECLASSIFY

Англо-український дипломатичний словник

v розсекречувати (матеріали, документи тощо)

DECLINE

Англо-український дипломатичний словник

I n падіння, занепад; спад; виснаження; зниження (цін)- general ~ загальна криза, загальний спад - to be in ~ переживати кризу - on the ~ в стані спаду II

DECOLONIZE

Англо-український дипломатичний словник

v деколонізувати, надати незалежність колонії

DECONTROL

Англо-український дипломатичний словник

I n спец. звільнення від (державного) контролю- II v спец. звільнити від (державного) контролю - to ~ prices зняти контроль над цінами

DECORATE

Англо-український дипломатичний словник

v нагороджувати знаками відзнаки або орденами- to ~ smbd. with an order нагородити когось орденом

DECORATION

Англо-український дипломатичний словник

v 1. орден, знак відзнаки, нагорода 2. pl святкові прапори/ знамена; гірлянди; святкове убрання/ оздоблення - ~ ribbon орденська стрічка - foreign ~s іноземн

DECORUM

Англо-український дипломатичний словник

n (pl тж decora)1. зовнішня пристойність, декорум 2. звич. pl правила пристойності, етикет - breach of ~ порушення правил гарного тону

DECREE

Англо-український дипломатичний словник

I n указ, декрет, наказ; закон- to establish by ~ визначити/ врегулювати/ встановити законом - to issue a ~ видати указ II v видавати наказ, декрет; наказу

DECRETIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. декретний 2. що має силу декрету

DECROWN

Англо-український дипломатичний словник

v позбавляти корони, скидати з престолу, розвінчувати

DEDICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. присвячення 2. присвята, напис (у книзі)

DEDUCE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. робити висновок 2. підводити підсумок - ~ an inference (from the facts) зробити висновки (з фактів)

DEDUCTIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj дедуктивний- ~ method дедуктивний метод - ~ reasoning хід суджень від загального до конкретного, дедуктивне мислення

DEED

Англо-український дипломатичний словник

n 1. вчинок, дія, справа 2. подвиг, діяння

DEEP

Англо-український дипломатичний словник

adj серйозний, глибокий, фундаментальний, ґрунтовний- ~ argument вагомий доказ/ аргумент - ~ politicians передбачуваний політик

DEESCALATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. згортати, стримувати 2. послаблювати, зменшувати, скорочувати розмах - to ~ one's expectation облишити надії - to ~ the war згортати військові дії

DEESCALATION

Англо-український дипломатичний словник

n деескалація (війни тощо), згортання, зменшення, зменшення розмаху

DEESCALATORY

Англо-український дипломатичний словник

adj розрахований на деескалацію, сприятливий для деескалації/ згортання/ зменшення/ послаблення розмаху- ~ move крок в сторону деескалації - ~ step крок в стор

DEFACE

Англо-український дипломатичний словник

v псувати, нівечити, спотворювати- ~ a deed зменшити значення подвигу

DEFAMATION

Англо-український дипломатичний словник

n дифамація, обмова, наклеп- ~ of character дискредитація, дифамація

DEFAMATORY

Англо-український дипломатичний словник

adj наклепницький- ~ statement наклепницьке твердження

DEFAULT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. бездіяльність, пасивність 2. нестача, брак (чогось), бідність 3. ек. відмова держави проводити виплати по боргах

DEFEASANCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. юр. анулювання, скасування, відміна; знищення 2. умова відміни; застереження в документі (що анулює його після виконання певних умов)

DEFEASIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj що може бути скасований/ анульований/ відмінений

DEFEAT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. поразка, розгром 2. крах/ руйнування надій - ~ of a bill неприйняття законопроекту в парламенті - ~ of a party поразка партії (на виборах тощо) - to

DEFECTIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. неповний 2. недостатній, недосконалий - ~ rules неповні/ нечіткі правила

DEFEND

Англо-український дипломатичний словник

v 1. захищати, обороняти 2. відстоювати, підтримувати (думку тощо) - to ~ one's country захищати свою країну - to ~ the general principles підтримувати загаль

DEFENDER

Англо-український дипломатичний словник

n захисник- ~ of the free enterprise system захисник системи вільного підприємництва - ~ of peace борець за мир

DEFENSE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. оборона, захист 2. pl військові укріплення, оборонні споруди, система оборони - air ~ протиповітряна оборона (ППО) - civil ~ цивільна оборона - collect

DEFENSIVE

Англо-український дипломатичний словник

I n оборона, оборонна позиція- to act on the ~ оборонятися, захищатися - to be on the ~ оборонятися, захищатися II adj захисний, оборонний - ~ balance рів

DEFER

Англо-український дипломатичний словник

v відкладати, відстрочувати, затримувати (повідомлення тощо)- to ~ a discussion затягувати обговорення - ~ a visit відкладати візит

DEFERENCE

Англо-український дипломатичний словник

n повага, пошана, шанобливе ставлення- to pay ~ to smbd. ставитися до когось шанобливо/ з повагою - to show ~ to smbd. ставитися до когось шанобливо/ з повагою

DEFIANCE

Англо-український дипломатичний словник

n повна зневага, демонстративна непокора- ~ of the plan невиконання плану - ~ of resolution невиконання/ ігнорування резолюції - in ~ of smth. a) наперекір ч

DEFIANT

Англо-український дипломатичний словник

adj визивний, відверто/ демонстративно непокірний

DEFICIENCY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. відсутність чогось, нестача, дефіцит 2. вада, недолік

DEFICIT

Англо-український дипломатичний словник

n дефіцит, нестача, прорахунок- constant ~ постійний/ хронічний дефіцит, постійна нестача - ~ in the balance of payments дефіцит платіжного балансу

DEFINE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. визначати, давати (точне) визначення 2. характеризувати, визначати, встановлювати 3. окреслювати/ встановлювати межі - to ~ boundary between two countrie

D

Энциклопедический словарь

D — служит на монетах условным знаком монетных дворов: лионского — на французских до 1880 г.; аурихского — на прусских до 1848 г.; дюссельдорфского — также на пр

D

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от depth глубина 2) сокр. от depth of cut глубина резания 3) сокр. от double reduction unit двухступенчатый редуктор

D

Польско-русский словарь

owi|ec, ~okę, ~ecze, ~ókł, ~okła, ~ekli, ~eczony сов. дотащить

D

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = d4-я буква французского алфавитаsystème D (от débrouillez-vous) разг. — смекалка, находчивость, ловкость, сноровкаБольшой французско-русский и русско-францу

D

Англо-русский вспомогательный словарь

1. (сокр.) ты; вы; мы; 2. ежедневно; 3. день; 4. десятичный; 5. демократ; 6. глубина; 7. дигитальный; цифровой; 8. 500; 9. манекен; макет; 10. подставное лицо; 1

D

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны, Deutschland) Germany2. авто категория Dсм. category D3. авто collectible vehicle (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практиче

D

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) четвёртая буква немецкого алфавита2) муз. реII = Dezimalpotenzдесятичная степень (в гомеопатии)III = Durchgangszugскорый поезд прямого сообщенияIV = D

D

Англо-русский словарь биологических терминов

= D* * *• dam • deciduous • descendant • dominant English-russian biological dictionary.2013.

D

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) четвёртая буква норвежского алфавита2) муз. ре (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

D

Португальско-русский словарь

I m = Dдэ (четвёртая буква португальского алфавита)II1) скр от dia день2) скр от dina физ динаPortuguese-russian dictionary.2013.

D

Музыкальная энциклопедия

        1) Четвёртая буква алфавита музыкального; название и букв. обозначение IV ступени распространённого в период раннего средневековья звукоряда, осн. тоном

D

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

авто дизель (в обозначении двигателя) Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

D

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (decode) декодирование уровень конвейера RISC-архитектуры SPARC 2) условное обозначение стратегий диспетчеризации в соответствии с ближайшим сроком исполнения

D

Англо-русский словарь Мюллера

D, d [di:] n (pl Ds, D's [di:z]) 1) 4-я буква англ. алфавита 2) муз. ре 3) тех. что-л., име́ющее фо́рму D [см. dee 2)]Англо-русский словарь. — М.: Советская энц

D

Англо-русский экономический словарь

1) фин., амер. D (в долгосрочном рейтинге долговых обязательств по системе агентства "Стандард энд Пурз": один из рейтингов, присваиваемых долговым обязательства

D

Большой испанско-русский словарь

I f5-я буква испанского алфавита деII шахм.; сокр. от damaладьяIII сокр. от donдон (обращение)IV сокр. от Doctor; = Dr.; = Doc.докторV = D.aдонья (обращение)

D

Англо-русский словарь по компьютерам

1. имя жесткого диска; 2. условное обозначение стратегий диспетчеризации в соответствии с ближайшим сроком исполнения задачи; 3. а) декодирование б) dimensio

D

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. coefficient of diffusion - коэффициент диффузии;2. dam - матка, самка; плотина; дамба; запруда;3. data - данные; сведения;4. date - срок; период;5. datum - да

D

Большой медицинский словарь

(греч. glykys сладкий; син.: виноградный сахар, декстроза) моносахарид из группы альдогексоз, входящий в состав полисахаридов и гликопротеидов и являющийся одним

D

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Дальтон, Д — единица измерения массы вещества (см. Молекулярный вес), равная массе атома водорода (1,661 × 10-24 г), используемая в биологии для измерения массы

D

Португальско-русский словарь

m = dPortuguese-russian dictionary.2013.

D

Словарь медицинских терминов

D- (греч. glykys сладкий; син.: виноградный сахар, декстроза) — моносахарид из группы альдогексоз, входящий в состав полисахаридов и гликопротеидов и являющийся

D

Сборный англо-русский словарь

defenseСборный англо-русский словарь.Академик.ру.2011.

D

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от dam; = dмать, матка, самкаII сокр. от date; = dсрок; периодIII сокр. от dead; = dмёртвыйIV сокр. от deciduous; = d1) опадающий; осыпающийся2) лиственн

D

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[diː]четвертая буква англ. алфавитаречто-либо, имеющее форму Dдемократ, член демократической партии; демократический, принадлежащий к демократической партиидочьА

D

Англо-русский автомобильный словарь

• drive – движение• вниз (down)English-russian automobile dictionary.2013.

D

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от date; - d. II сокр. от day; - d. III сокр. от denarius; - d. (старый) пенни, один (старый) пенс см. тж. p, old penny 1d (one penny) — один пенс 8d (ei

D

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = D Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

D

Англо-русский дополнительный словарь

D.A. (district attorney) - окружной прокурор

D

Аббревиатуры

дательный падеж

D

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Dativ - дательный падежБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

D

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I dimension 1) размер; величина; объем 2) измерение 3) размерность

D

Англо-русский словарь военных терминов

сокр. от 1. distance 2. division 3. driver (воен.)

D

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [Darcy] — дарси2. [density] — плотность* * *• плотность• разжиженныйАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

D

Англо-русский словарь общей лексики

I [¬Ђ] мн. - Ds, D's [¬ЂЄ] четвертая буква англ. алфавита; D - прописная, d - строчная II [¬Ђ] 1) муз. а) - D natural ре D sharp — ре-диез D double-sharp — ре-ду

D

Венгерско-русский словарь

1. {hang v. betű) д;kis d — строчное «д»;2. zene. d(-hang) ре;felső d — верхнее ре;\d-dúra) fn. — ре-мажор;b) mn. ре-мажорный;\d-dúr hangsor/skála — ре-мажорная

D

Англо-русский онлайн словарь

сокр. ты, вы, сокр. мы

D

Англо-русский словарь по биотехнологиям

дейтерийEnglish-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

D

Азербайджанcко-русский словарь

Пятая буква азербайджанского алфавита.

D

Англо-русский словарь компьютерных терминов

D 1. имя жесткого диска; 2. условное обозначение стратегий диспетчеризации в соответствии с ближайшим сроком исполнения задачи; 3. см.: а) Decode;б) Dimension(a

D

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Deuteronдейт(р)онII сокр. от Dezi- д, деци- (десятичная приставка к единицам измерения) III сокр. от DichteплотностьIV сокр. от DickeтолщинаV сокр. от

D

Немецко-русский автосервисный словарь

(Dieselmotorenöl) дизельное моторное маслоDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

D

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = d ди (буква) d come Domodossola — "ди" как в слове Домодоссола (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II 1) лат., муз., ист. ре

D

Итальяно-русский автомобильный словарь

1) (densità) плотность2) (diametro) диаметр3) (durezza) жёсткость, плотностьDizionario italiano-russo Automobile.2013.

D

Новый большой англо-русский словарь

I[di:] (pl Ds, d's [di:z])1. 4-я буква английского алфавита2. 4-й номер серииvitamin D - витамин D3. мат. d (обозначение знака дифференциала)4. (D) муз. реD majo

D

Англо-русский словарь по пластикам

1. d, D (сокр. от density) плотность 2. (сокр. от derivative) производное 3. (сокр. от dextrorotatory) правовращающий English-russian plastics terminology dic

D

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от dimension - 1) размер; величина; объем 2) измерение 3) размерность - 2D - 3D II сокр. от development - 1) разработка; развитие; (у)совершенствование -

D

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от angle droitпрямой уголII сокр. от déclinaisonмагнитное склонениеIII сокр. от densitéплотностьIV сокр. от déplacementсмещениеV сокр. от détendeurредукц

D

Англо-русский словарь редакция bed

n. музыкальная нота "ре"; что-либо в форме буквы d

D

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

1) deciphera) операция расшифрования или дешифрования б) расшифровывать, расшифровать; дешифровать2) decipheringa) расшифрование; б) дешифрованиеАнгло-русский сл

D

Латинско-русский словарь

dчетвёртая буква латинского алфавита; в сокращениях (преим. в надписях)D. — Decimus (praenomen), dies, divus, deus, dominus, decuriodabam — я дал, учинил, написа

D

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Dativ - дательный падежБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

D

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. d (в системе краткосрочного кредитного рейтинга эмитентов, используемой компанией "A. M. Бест": рейтинг, обозначающий, что эмитент финансовых инстру

D

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [day] — день, сутки 2. [deep] — глубокий 3. [depth] — глубина, толщина, мощность 4. [diameter] — диаметр 5. [direct] — прямой, точный 6. [distance] — ра

D

Немецко-русский автосервисный словарь

(Dynamo Minus) обозначение отрицательной клеммы (генератора или регулятора напряжения), соединяемой с отрицательной клеммой генератораDeutsch-russische wörterbuc

D

Венгерско-русский словарь

+1{római szám 500} пятьсот+2 röv. ю;ld. még dél 1.Magyar-orosz szótár.2013.

D

Новый большой англо-русский словарь

D I [di:] (pl Ds, d‘s [di:z]) 1. 4-я буква английского алфавита 2. 4-й номер серии vitamin D - витамин D 3. мат. d (обозначение знака дифференциала) 4. (D) м

D

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от degréградусII сокр. от degré d'angleугловой градусIII сокр. от densitéплотностьIV сокр. от dextrogyreправовращающийV сокр. от diamètreдиаметрVI сокр.

D

Немецко-русский политехнический словарь

Iсм. daII сокр. от DampfschiffпароходIII pl; сокр. от DatenданныеIV сокр. от DeckпалубаV горн.; сокр.(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});от Deckgeb

D

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) четвёртая буква немецкого алфавита 2) муз. ре II = Denarденарий (древнеримская монета)III = Denier фр. текст.деньеIV = Dezi-д = деци- (десятичная прис

D

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) четвёртая буква норвежского алфавита 2) муз. ре (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

D

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от depth глубина 2) сокр. от depth of cut глубина резания 3) сокр. от double reduction unit двухступенчатый редуктор

D

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

— служит на монетах условным знаком монетных дворов: лионского — на французских до 1880 г.; аурихского — на прусских до 1848 г.; дюссельдорфского — также на прус

D /

Португальско-русский словарь

скр от diaрабочий деньPortuguese-russian dictionary.2013.

D'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

prép; см. de Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

D.

Португальско-русский словарь

1) скр от deve дебет2) скр от digno достойный (в письмах)3) скр от direita правая сторонаPortuguese-russian dictionary.2013.

D.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

датаденьпенни, один пенсдиаметрскончалсядоллардозаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

D.

Англо-русский словарь по социологии

abbrev.deviation* * * сокр. от drive Англо-русский словарь по социологии.2011.

D.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от détection1) обнаружение2) радиолокационная разведкаII сокр. от détonationдетонацияIII сокр. от direction1) направление2) управление; наведениеIV сокр.

D.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [daughter] дочь2) [deceased] скончавшийся, умершийАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

D.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [defence; defendant] защита; ответчик; обвиняемый, подсудимый2) [dictum] высказывание судьи, не имеющее нормообразующего значения3) [Digesta] лат. Дигест

D.

Англо-русский словарь Мюллера

d. I date noun дата II day noun день III denarius noun lat. пенни, одинпенс (0,01 фунта стерлингов) IV diameter noun диаметр V died noun скончался VIdollar n

D.

Англо-русский металлургический словарь

F.R.A. Drop Forging Research AssociationАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

D.

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

уст. сокр. от лат. denarius, denarii - penny, pence (употр. обыкн. в сочетании с цифрами; напр., 6d ['©э°©Ј†­©]; см. тж. LSD I)

D.

Англо-русский экономический словарь

дата.date.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

D.

Англо-русский словарь по социологии

abbrev.drive* * *сокр. от driveАнгло-русский словарь по социологии.2011.

D.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= doctor theologiae лат.доктор теологии ( богословия ) (протестантской церкви)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

D.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от dead, deceased скончался, умер (перед датой смерти) Abraham Lincoln, d. 1865. — Авраам Линкольн, ум. 1865. II сокр. от dollar III сокр. от daughter IV

D.

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (defendant) ответчик 2) (degree) градус; степень; порядок 3) (delete) вычеркивать; удалять 4) (department) отдел, подразделение; министерство 5) (design) пром

D.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от débranchementразъединение; отключение; выключениеII сокр. от décontaminationдезактивацияIII сокр. от détecteurдетекторDictionnaire polytechnique Franç

D1 LAMP

Англо-русский автомобильный словарь

газоразрядная лампа первого поколенияEnglish-russian automobile dictionary.2013.

D1 TRISOMY SYNDROM

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

D1-трисомии синдром — врожденный дефект у человека, обусловловленный присутствием лишнейАнгло-русский толковый словарь генетических терминов. — М.: Изд-во ВНИРО.

D1800

Англо-русский словарь терминов GSM

digital mobile radio communication network, GSM1800 standard цифровая сеть мобильной радиосвязи, стандарт GSM1800

D1900

Англо-русский словарь терминов GSM

digital mobile radio communication network, GSM 1900 standard цифровая сеть мобильной радиосвязи, стандарт GSM1900

D2

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[diesel N2] — дизель N2 (в приводе буровой установки)* * *дизель 2Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

D2 CODING

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

дуобинарное трехуровневое кодирование

D20/4

Англо-русский словарь технических аббревиатур

density at 20°C referred to water at 4°C - плотность при 20°C, отнесённая к плотности воды при 4°САнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

D204

Англо-русский словарь по пластикам

D204сокр. от density at 20° refered to water at 4 °плотность при 20°, отнесенная к плотности воды при 4°English-russian plastics terminology dictionary.2013.

D2B

Англо-русский словарь технических аббревиатур

domestic digital bus - бытовая цифровая магистральАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

D2D

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(Developer-to-Developer) разработчик разработчику акроним, обозначающий любой тип взаимодействия между разработчиками см. тж. developer

D2EHPA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ди-(2-етилгексил)фосфорна кислота

D2M

Англо-русский словарь терминов GSM

карта ИКМ-интерфейса. Обеспечивает физический интерфейс к TDMA-каналам общего пользования на основании номинальной скорости передачи 2 Мбит/с.

D2S

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[dressed two sides] — заточенный с двух сторон Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

Словарь иностранных слов русского языка

Д° или D°условный знак в торгов. счетах, сокращ. dito, detto; см. эти сл.Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н.,1910..

Время запроса ( 4.513192253 сек)
T: 4.518080907 M: 1 D: 0