Найдено 50+ «E»

ECONOMIZE

Англо-український дипломатичний словник

v економити, економно витрачати або використовувати

EFFECT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. результат, наслідок 2. дія, вплив 3. здійснення, сповнення, реалізація - adverse ~ негативний вплив - beneficial ~ благотворний вплив - disastrous ~

EFFECTIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. дієвий; ефективний; успішний; корисний 2. діючий; той, що має силу (про закон тощо) - ~ date дата вступу в силу - ~ control ефективний контроль - ~ co

EFFORT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. зусилля; напруження 2. спроба 3. зусилля; боротьба за що-небудь 4. pl діяльність - all-out ~ усесторонні зусилля - atomic ~ колосальні зусилля - comb

ELECTABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. мати право бути обраним 2. заслуговуючий на обрання

ELECTION

Англо-український дипломатичний словник

n вибори- ~ agent of a candidate довірена особа кандидата - ~ campaign виборча кампанія - ~ committee a) виборча комісія b) амер. двопартійна виборча коміс

ELECTORAL

Англо-український дипломатичний словник

adj виборчий- ~ district виборча дільниця - ~ law виборчий закон - ~ qualification виборчий ценз - ~ reform реформа виборчої системи - ~ register список виб

ELIGIBILITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. право на обрання; пасивне виборче право 2. прийнятність, придатність, бажаність - ~ of officers дані, необхідні для того, щоб обійняти посаду (напр. , вік

EMBARGO

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. ембарго; заборона (ввозу, вивозу, заходу в порти тощо) 2. накладення арешту на судно/ вантаж 3. заборона 4. перешкода - ~ list список товарів, які за

EMBASSY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. посольство 2. посланці 3. посольські повноваження - to be (temporarily) assigned to the ~ бути (тимчасово) відрядженим для роботи в посольстві - to be o

EMINENT

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. видатний, знаменитий, визначний; що займає високе становище 2. чудовий, прекрасний 3. церк. преосвященний - most ~ високопреосвященний

EMPIRICISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. філос. емпіризм 2. отримання знань шляхом споглядання та експерименту 3. практицизм; діляцтво

EMPLOY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. наймати; тримати на службі/ роботі; давати роботу; користуватися послугами 2. вживати, застосовувати, використовувати - to ~ devious methods вдаватися до

EMPLOYMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. праця, робота (за наймом); служба 2. заняття, професія, фах 3. зайнятість (робочої сили) 4. пост, посада 5. використання, вживання; застосовування - ~

ENABLE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. давати змогу/ можливість/ право (зробити щось) 2. робити можливим; полегшувати 3. юр. уповноважувати 4. юр. узаконювати; надавати юридичного статусу -

END

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. кінець; край; закінчення; остання/ заключна частина; завершення 2. мета, намір 3. амер. аспект, бік, сторона - ~ of diplomatic mission завершення дип

ENDLESS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. нескінчений, безконечний; безмежний 2. незлічений 3. багаторазовий - ~ debate безкінечні дебати; нескінченні суперечки - ~ attempts численні спроби -

ENERGY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. енергія; сила 2. pl зусилля; активність, діяльність 3. потужність - application of atomic ~ for peaceful purposes застосування атомної енергії у мирних

ENFORCE

Англо-український дипломатичний словник

1. примушувати, змушувати, вимушувати; натискувати2. нав'язувати; проводити в життя (закон тощо); забезпечувати додержання/ виконання - to ~ laws проводити зако

ENHANCE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. збільшувати (небезпеку тощо); посилювати (вину) 2. підвищувати (ціну, якість, авторитет, значення тощо) - to ~ deterrence підвищувати ефективність засобів

ENJOY

Англо-український дипломатичний словник

v користуватися (правом); мати (право)- to ~ diplomatic immunities користуватися дипломатичним імунітетом; мати дипломатичний імунітет - to ~ diplomatic privil

ENTER

Англо-український дипломатичний словник

v вступати, входити; ставати членом (якоїсь організації); 2. записувати, заносити (до списків); реєструвати; вводити, вносити- to ~ a name зареєструвати кого-не

ENTERTAIN

Англо-український дипломатичний словник

v приймати гостей; виявляти гостинність; влаштовувати прийом (гостей)- to ~ at/ to dinner запрошувати друзів на обід; влаштовувати званий обід

ENTRUST

Англо-український дипломатичний словник

v покладати (обов'язки); доручати, довіряти; надавати- to ~ a committee with smth. передати що-небудь в комітет, доручити що-небудь комітетові - to ~ custody o

ENTRY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. вступ 2. список учасників (конкурсу, виставки тощо) 3. в'їзд - diplomatic ~ visa дипломатична в'їзна віза - ~ permit в'їзна віза - ~ visa в'їзна віза

ENUMERATED

Англо-український дипломатичний словник

adj перелічений, названий, зазначений, наведений- ~ powers перераховані в Конституції США повноваження Конгресу і уряду

ENVIRONMENT

Англо-український дипломатичний словник

n навколишнє оточення/ середовище; навколишня обстановка- enterprise ~ conscious підприємство, яке дотримується правил охорони оточуючого середовища - human ~

ENVOY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. посланник 2. головний дипломатичний представник (посол) 3. посланець 4. агент, представник, уповноважений - ~ extraordinary and plenipotentiary надзвича

EQUAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. однаковий, рівний 2. рівноправний - ~ numerical reductions рівно-кількісні скорочення - ~ partners рівноправні члени - ~ percentage-wise reductions ск

EQUIVOCAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. двозначний; неясний, нечіткий 2. сумнівний; що викликає підозру; незрозумілий - ~ clause стаття, що допускає подвійне тлумачення - ~ outcome незрозуміл

ERECTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. спорудження, побудова 2. будівля, будова, споруда 3. основа (організації тощо)

ESCALATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. розгортати; розширювати; посилювати 2. розгортатися; розширюватися; посилюватися 3. загострювати (конфлікт тощо) 4. загострюватися (про конфлікт) 5. (in

ESCORT

Англо-український дипломатичний словник

I n ескорт; почет; охорона; супровідII v 1. супроводжувати; проводжати; ескортувати (почесного гостя тощо) 2. військ. конвоювати; прикривати - to ~ a dele

ESSENCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. суть, сутність 2. філос. сутність, субстрат - class ~ класова сутність - ~ of a contract суттєві умови договору - in ~ по суті

ESTABLISH

Англо-український дипломатичний словник

v 1. засновувати, закладати; створювати; організовувати 2. установлювати, влаштовувати 3. зміцнювати, утверджувати 4. з'ясовувати, визначати 5. військ. розг

EVENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. подія; важливе явище; значний факт 2. випадок 3. наслідок, результат 4. захід (вечір, прийом тощо) - formal ~ офіційна подія (засідання тощо) - history

EXCEPTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. виняток 2. заперечення 3. несхвалення (чогось), дорікання (за щось) 4. юр. застереження (в документі тощо) - by way of ~ як виняток - to be beyond ~ н

EXCHANGE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. обмін 2. іноземна валюта 3. біржа - bill of ~ тратта - commodity ~ товарна біржа - cultural ~ культурний обмін - fruitful ~ плідний обмін - goods

EXCUSE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. виправдання 2. привід; відмовка - ~ for aggression привід для агресії II v 1. бути/ служити виправданням 2. звільняти (від обов'язків, роботи) - t

EXECUTIVE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. (the E.) виконавча влада 2. (the E.) виконавчий орган 3. (the E.) виконком (партії) 4. E. амер. глава виконавчої влади; Chief E. а) президент (США);

EXECUTORY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. чинний; що підлягає виконанню; що має силу (про закон тощо) 2. юр. що набирає чинності лише в майбутньому; що підлягає виконанню лише в майбутньому

EXISTING

Англо-український дипломатичний словник

adj існуючий- ~ parity існуючий паритет; паритет, що встановився - ~ strategic balance існуюча військово-стратегічна рівновага

EXPAND

Англо-український дипломатичний словник

n 1. розширювати; розвивати; поширювати 2. розширюватися; розвиватися; поширюватися - to ~ cultural exchanges розширювати/ розвивати культурний обмін - to ~ d

EXPANSION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. зростання, розвиток, поширення 2. розширення, розтягування; збільшення (в обсязі) 3. простір 4. експансія 5. докладний виклад - commercial ~ комерційна

EXPARTE

Англо-український дипломатичний словник

adj лат. юр. односторонній, що виходить від однієї сторони (без відома другої – про заяву, клопотання тощо)

EXPATRIATE

Англо-український дипломатичний словник

I adj що відмовився від батьківщини; що покинув батьківщину; що емігрувавII v 1. позбавляти громадянства 2. виганяти з батьківщини 3. звич. to ~ oneself а

EXPATRIATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. експатріація; позбавлення громадянства 2. вигнання з батьківщини, висилка за кордон 3. еміграція, виїзд з рідної країни 4. відмова від громадянства 5. в

EXPENDITURE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. використання; витрачання 2. стаття витрат 3. pl видатки - armaments ~s витрати на озброєння - current ~s поточні витрати - defence ~s військові витрат

DEAD END

Англо-український дипломатичний словник

безвихідь- to be at a ~ бути в безвиході/ в скрутному становищі - to come to a ~ потрапити в безвихідь/ в скрутне становище - to reach a ~ потрапити в безвихід

REPLACEABLE ELEMENT

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

заменяемый элемент* * *заменяемый элементАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

RESERVOIR ENERGY

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1) пластовая энергия 2) энергия коллектора () * * *• пластовая энергия • энергия коллектора • энергия пласта Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.20

RESERVOIR ENGINEER

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

инженер-промысловик; инженер-эксплуатационщик* * *инженер-технолог по разработке нефтяных и газовых месторождений; инженер-промысловик* * *инженер-промысловик; и

RESERVOIR EVALUATION

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

оценка свойств и запасов коллектора ()* * *• оценка (свойств и запасов) коллектора • оценка коллектора Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

ROD END HYDRAULIC CUSHION

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

гидравлический амортизатор штоковой полостиАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

ROD TRANSFER ELEVATOR

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

вспомогательный элеватор для глубинно-насосных штанг* * *• вспомогательный элеватор для глубиннонасосных штанг • вспомогательный элеватор для глубинно-насосных ш

RODTRANSFER ELEVATOR

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

вспомогательный элеватор для насосных штангАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

ROLLERREAMER EFFECT

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

спиралевидная проточка в нижней части скважины, образовавшаяся в результате использования расширителяАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

ROLLING CUTTER EXPANDABLE DRILLING BIT

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

шарошечное раздвижное буровое долото режущего типа* * *• шарошечное раздвижное буровое долото • шарошечное раздвижное буровое долото режущего типа Англо-русский

ROLLING EXPANDABLE DRILLING BIT

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

шарошечное раздвижное буровое долотоАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

ROPE END TICKET

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

заделка конца канатаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

ROTARY DRILLING EQUIPMENT

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

оборудование для роторного бурения* * *оборудование для роторного буренияАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

ROTARY EQUIPMENT

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

оборудование для вращательного [роторного] бурения* * *оборудование для вращательного бурения* * *оборудование для роторного бурения* * *• оборудование для враща

ROTARYDRIVE ENGINE

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

двигатель привода ротораАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

ROTARYFIELD ELECTROMAGNETIC METHOD

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

электромагнитный метод вращающегося поляАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

ROTATING EQUIPMENT

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

• вращающееся оборудование • вращающееся оборудование - любое оборудование, включающее в себя вращающиеся механизмы • динамическое оборудование Англо-русский сло

ROTATING ROCKET EXHAUST DRILL

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

вращающийся ракетный бур* * *вращающийся ракетный бурАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

ROUGH EDGE

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

зазубренный крайАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

ROUGH EVACUATION

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

предварительное откачивание* * *предварительное откачиваниеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

ROUND TRIP EQUIPMENT

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

спускоподъёмное оборудование* * *спускоподъемное оборудованиеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

RUBBER TIRE EXCAVATOR

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

экскаватор на колесном ходуАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

RUN A GAS ENGINE

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

включать газовый двигательАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

RUNNING END

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

ходовой конец (каната, цепи)* * *ходовой конец (<)* * *• ходовой конец • ходовой конец талевого каната Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

RUNNING EQUIPMENT

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

оборудование для спуска (колонн, хвостовиков и т. п.)* * *оборудование для спуска (колонн, хвостовиков)* * *1) оборудование для спуска (<) 2) оборудование для сп

RUNNING EXPENSES

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

эксплуатационные расходы* * *эксплуатационные расходыАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

RUNNING LINE END PULL

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

натяжение ходового конца талевого каната* * *натяжение ходового конца талевого канатаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SACK ELEVATOR

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

• мешкоподъемник • элеватор для мешков Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAFETY ANALYSIS FUNCTIONAL EVALUATION

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

функциональная оценка анализа условий обеспечения безопасностиАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

• система управления в области ОТ, ТБ и ООС • ТБ и ООС Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAFETY EMBANKMENT

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

предохранительная дамбаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAFETY ENCLOSURE

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

защитное ограждениеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAFETY ENGINEERING

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

техника безопасностиАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAFETY ENGINEERING INSPECTOR

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

инспектор по технике безопасностиАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAFETY ENGINEERING RULES

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

правила техники безопасности* * *• правила по технике безопасности • правила техники безопасности Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAFETY EQUIPMENT

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

аппаратура, обеспечивающая безопасность работы* * *оборудование, обеспечивающее безопасность работ* * *оборудование, обеспечивающее безопасность работ* * *• аппа

SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

сертификат безопасности оборудованияАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAFETY EVALUATION

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

оценка безопасности* * *оценка безопасностиАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAFETY EXPLOSIVE

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

безопасное взрывчатое вещество* * *безопасное взрывчатое веществоАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAFETY TEST ENGINEERING PROGRAM

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

программа инженерного обеспечения испытаний на безопасность* * *программа инженерного обеспечения испытаний на безопасностьАнгло-русский словарь нефтегазовой про

SALARIED EMPLOYEE

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

работник на ставкеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SALT EFFLORESCENCE

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

выветривание кристалловАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SALT ELIMINATION

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

обессоливаниеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SALT ERROR

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

солевая ошибкаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SALT EXTRACTOR

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

солеотделительАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SALVATION EQUILIBRIUM

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

сольватационное равновесиеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAMPLE EXTRUDER

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

керноизвлекатель* * *керноизвлекательАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAMPLING EQUIPMENT

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

оборудование для отбора пробАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAMPLING ERROR

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

погрешность опробования* * *• выборочная погрешность • ошибка опробования Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAND & GREASE TRAP EFFLUENT PUMP MOTOR

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

электродвигатель насоса откачки жидкости из ловушки песка и маслаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

SAND ENTRY

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

поступление песка из пласта в скважинуАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

Время запроса ( 0.241216742 сек)
T: 0.244979062 M: 1 D: 0