Найдено 100+ «E»

EAGLE

Англо-український дипломатичний словник

n орел (герб і емблема США)- to fly the ~ проповідувати американський шовінізм

EARL

Англо-український дипломатичний словник

n граф- E. Marshal голова геральдичної палати

EARLY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. ранній, початковий 2. своєчасний 3. близький, очікуваний в найближчому майбутньому - ~ elections дострокові вибори - ~ Middle Ages раннє середньовіччя

EARTHQUAKE

Англо-український дипломатичний словник

n землетрус- social and political ~ образ. соціальний і політичний катаклізм

EASE

Англо-український дипломатичний словник

v послабити, пом'якшувати, зменшити, знизити- to ~ the confrontation послабити конфронтацію - to ~ the deadlock знайти вихід з тупика - to ~ international ten

EAST

Англо-український дипломатичний словник

n 1. схід 2. схід країни 3. амер. східна частина США

EASTERNER

Англо-український дипломатичний словник

n мешканець східних районів країни

EAVESDROPPING

Англо-український дипломатичний словник

n підслуховування/ перехоплення телефонних розмов- electronic ~ амер. стеження за допомогою електронних приладів

EBB

Англо-український дипломатичний словник

n погіршення- ~ and flow падіння і підйом - to be at an ~ бути у складній ситуації - to be at a low ~ бути у складній ситуації

ECCLESIASTICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj духовний, церковний, що відноситься до церкви

ECHELON

Англо-український дипломатичний словник

n інстанція; кола- higher ~ високопоставлені особи, керівна верхівка - top ~ високопоставлені особи, керівна верхівка

ECLAT

Англо-український дипломатичний словник

n фр. відомий- diplomat of great ~ дипломат, який користується повагою; відомий дипломат

ECLECTIC

Англо-український дипломатичний словник

I n еклектикII adj еклектичний - ~ method еклектичний метод - ~ school еклектична школа - ~ system еклектична система

ECLECTICISM

Англо-український дипломатичний словник

n еклектизм, еклектицизм, еклектика

ECLIPSE

Англо-український дипломатичний словник

n втрата блиску, занепад- ~ of feudalism занепад феодалізму

ECONOMIC

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. економічний; народногосподарський; господарський 2. економний; економічно вигідний або доцільний; рентабельний - ~ forces економічні фактори - ~ policy

ECONOMICS

Англо-український дипломатичний словник

n 1. економіка; народне господарство 2. економічна наука; політична економіка 3. господарське життя; господарство

ECONOMIST

Англо-український дипломатичний словник

n 1. економіст 2. економний господар

ECONOMIZE

Англо-український дипломатичний словник

v економити, економно витрачати або використовувати

ECONOMY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. господарство, економіка 2. економія, бережливість - non-market ~ неринкова економіка - political ~ політична економія - rural ~ сільське господарство; е

ECUMENIC(AL)

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. всесвітній; екуменічний 2. церк. вселенський (собор)

EDGE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. критичне положення; критичний момент 2. амер. розм. перевага - to have a slight ~ мати невелику перевагу

EDICT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. едикт; указ 2. непорушний закон - ~s of nature закони природи

EDICTAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. що стосується едикту 2. вказівний, декретуючий 3. законодавчий - ~ power a) законодавча влада b) право видавати закони

EDIFICE

Англо-український дипломатичний словник

n струнка система поглядів, доктрина

EDIT

Англо-український дипломатичний словник

v 1. редагувати, готувати до друку 2. бути редактором 3. ірон. спотворювати, піддавати довільній тенденційній переробці - to ~ the news тенденційно викладати

EDITION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. видання 2. випуск (газети тощо) - evening ~ вечірній випуск (газе ти) - morning ~ ранковий випуск (газети)

EDITORIAL

Англо-український дипломатичний словник

I n передова стаття, передовиця, редакційна стаття- astringent ~ передова стаття, написана у суворому тоні II adj редакторський; редакційний - ~ board реда

EDITORIALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v амер. робити повідомлення тенденційним- without editorializing безпристрасно, без тенденційного редакторського опрацювання

EDUCATED

Англо-український дипломатичний словник

adj освічений, розвинутий- ~ at Eton той, що отримав освіту в Ітоні (Велика Британія)

EDUCATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. освіта, навчання 2. виховання 3. освіченість; культура - all-round ~ всебічна/ широка освіта - compulsory ~ обов'язкове навчання - elementary ~ початко

EDUCATIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. освітній; виховний 2. навчальний 3. педагогічний 4. просвітній - ~ qualification освітній ценз

EFFECT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. результат, наслідок 2. дія, вплив 3. здійснення, сповнення, реалізація - adverse ~ негативний вплив - beneficial ~ благотворний вплив - disastrous ~

EFFECTIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. дієвий; ефективний; успішний; корисний 2. діючий; той, що має силу (про закон тощо) - ~ date дата вступу в силу - ~ control ефективний контроль - ~ co

EFFECTIVENESS

Англо-український дипломатичний словник

n ефективність; дієвість- ~ of a foreign policy ефективність зовнішньої політики

EFFICACY

Англо-український дипломатичний словник

n ефективність, дієвість- ~ of the provisions of the treaty дієвість положень договору

EFFICIENCY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ефективність, дієвість 2. продуктивність, рентабельність 3. філос. дієвість - dynamic ~ динамічна ефективність - economic ~ економічна ефективність -

EFFICIENT

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. ефективний, дієвий 2. кваліфікований, вмілий; той, що знає свою справу - ~ cause of smth. причина чогось

EFFORT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. зусилля; напруження 2. спроба 3. зусилля; боротьба за що-небудь 4. pl діяльність - all-out ~ усесторонні зусилля - atomic ~ колосальні зусилля - comb

EFFRANCHISE

Англо-український дипломатичний словник

v надавати права чи привілеї (переважно право брати участь у виборах)

EGALITARIAN

Англо-український дипломатичний словник

adj егалітарний; зрівняльний; зрівнялівський

EGO

Англо-український дипломатичний словник

n філос. я (сам); его; суб'єкт думки

EGOCENTRIC

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. прихильник чи послідовник егоцентризму 2. крайній індивідуаліст, егоцентрист II adj егоцентричний

EGOCENTRISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. філос. егоцентризм, соліпсизм 2. крайній егоїзм чи індивідуалізм

EGOIST

Англо-український дипломатичний словник

n егоїст; той, що любить тільки себе

EGOTISM

Англо-український дипломатичний словник

n філос. 1. самозакоханість 2. еготизм, зарозумілість

EGRESS

Англо-український дипломатичний словник

n право виходу/ виїзду- free ingress and ~ вільний в'їзд і виїзд

ELABORATE

Англо-український дипломатичний словник

- I adj 1. старанно/ детально розроблений; продуманий; підготовлений 2. складний 3. ускладнений; удосконалений 4. ретельний; старанний - ~ plan добре продума

ELABORATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. старанна розробка; вироблення (плану тощо) 2. розвиток, уточнення; удосконалення 3. старанність 4. складність

ELASTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj гнучкий, розтяжний- ~ resolution нечітко сформульована резолюція - ~ rules нестрогі правила - ~ term невизначений термін - ~ clause "гумовий пункт" Конст

ELASTICITY

Англо-український дипломатичний словник

n гнучкість, здатність швидко пристосовуватися до обставин або відходити від удару

ELATION

Англо-український дипломатичний словник

n піднесений настрій; душевне піднесення, захват; бурхлива радість, ентузіазм

ELECT

Англо-український дипломатичний словник

I n обраний (на посаду); той, що заново обраний, але ще не зайняв посаду- mayor ~ щойно обраний мер - president ~ щойно обраний на посаду президента II v 1

ELECTABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. мати право бути обраним 2. заслуговуючий на обрання

ELECTEE

Англо-український дипломатичний словник

n обраний, вибраний (голосуванням)

ELECTION

Англо-український дипломатичний словник

n вибори- ~ agent of a candidate довірена особа кандидата - ~ campaign виборча кампанія - ~ committee a) виборча комісія b) амер. двопартійна виборча коміс

ELECTIONEER

Англо-український дипломатичний словник

v проводити передвиборчу кампанію

ELECTIONEERER

Англо-український дипломатичний словник

n учасник виборчої кампанії; агітатор (за кандида та)

ELECTIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. виборчий; що стосується виборів 2. який має право вибирати - ~ body a) виборці, контингент виборців, електорат b) виборчий орган - ~ constitution пол

ELECTOR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. виборець 2. вибірник 3. амер. член колегії виборців (на президентських виборах) - pledged ~s виборці з імперативним мандатом (на президентських виборах

ELECTORAL

Англо-український дипломатичний словник

adj виборчий- ~ district виборча дільниця - ~ law виборчий закон - ~ qualification виборчий ценз - ~ reform реформа виборчої системи - ~ register список виб

ELECTORATE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. виборці, контингент виборців, електорат 2. виборчий округ

ELECTORSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n статус виборця/ вибірника; 2. виборчий округ

ELEMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. верства/ прошарок суспільства 2. група (людей)

ELEMENTAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. стихійний; природний 2. сильний; непереборний 3. основний; первинний

ELEMENTARY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. елементарний, простий 2. початковий, первинний

ELEPHANT

Англо-український дипломатичний словник

n (the E.) "Слон" (емблема Республіканської партії США)

ELEVATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. підвищувати (на посаді, у званні тощо) 2. піднімати; підносити; розвивати - to ~ smbd. to a post підвищувати когось на посаді

ELEVATION

Англо-український дипломатичний словник

n підняття, підвищення (на посаді, у званні тощо)

ELIGIBILITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. право на обрання; пасивне виборче право 2. прийнятність, придатність, бажаність - ~ of officers дані, необхідні для того, щоб обійняти посаду (напр. , вік

ELIGIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. що може/ має право бути обраним 2. підхожий, прийнятний; бажаний - ~ for membership що має право бути обраним/ стати членом - ~ list список кандидатів

ELIMINATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. усувати; виключати 2. ліквідувати, знищувати 3. ігнорувати, не брати до уваги; не зважати - to ~ all unnecessary words усунути всі зайві слова - to ~ fo

ELIMINATION

Англо-український дипломатичний словник

n усунення; знищення; ліквідація- complete ~ повна ліквідація - ~ of arms arsenals ліквідація запасів зброї - ~ of chemical weapons знищення хімічної зброї -

ELITE

Англо-український дипломатичний словник

n фр. еліта, добірна частина, цвіт (суспільства тощо)

ELOCUTION

Англо-український дипломатичний словник

n ораторське мистецтво; красномовність

ELOQUENCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. красномовність; ораторське мистецтво 2. риторика, елоквенція

ELOQUENT

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. красномовний; промовистий 2. яскравий, виразний; переконливий - ~ evidence переконливий/ яскравий доказ - ~ silence красномовна тиша/ мовчанка

ELUCIDATE

Англо-український дипломатичний словник

v висвітлювати; пояснювати, роз'яснювати- to ~ the point дати пояснення щодо питання - to ~ a text роз'яснювати текст

ELUCIDATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj пояснювальний; висвітлюючий; що проливає світло

ELUDE

Англо-український дипломатичний словник

v уникати, ухилятися- to ~ argument уникати суперечки - to ~ definition не піддаватися визначенню - to ~ a treaty ухилятися від виконання/ дотримання договору

ELUSIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj невловимий; ухильний, уникливий- ~ reply ухильна відповідь

ELUSORY

Англо-український дипломатичний словник

adj що вислизає; що ухиляється- ~ problem проблема, що не піддається вирішенню

EMANCIPATE

Англо-український дипломатичний словник

v звільняти; визволяти (від залежності, рабства тощо); емансипувати- to ~ from civil disabilities знімати обмеження громадянських прав

EMANCIPATED

Англо-український дипломатичний словник

adj вільний; звільнений, визволений; емансипований

EMANCIPATION

Англо-український дипломатичний словник

n звільнення, визволення; емансипація- ~ of colonies звільнення колоній - E. Proclamation іст. маніфест (А. Лінкольна) про звільнення рабів (США)

E

Латинский словарь

eex (c abl.)из, с, от

E

Итальяно-русский автомобильный словарь

(limite elastico) предел текучестиDizionario italiano-russo Automobile.2013.

E

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

(encipher, enciphering)1) операция (за) шифрования2) шифроватьАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

E

Латинско-русский словарь

ee, ex (c abl.)из, с, отЛатинско-русский словарь.2003.

E

Латинско-русский словарь

ee contarioнаоборотЛатинско-русский словарь.2003.

E

Англо-русский словарь по машиностроению

I сокр. от efficiencyкоэффициент полезного действия, кпдII сокр. от elasticityупругостьАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

E

Англо-русский словарь компьютерных терминов

E имя жесткого диска; электронный

E

Турецко-русский словарь

= -asür-mek — продолжаться, длитьсяsüre — срок, промежуток времениTürkçe-rusça sözlük.2013.

E

Англо-русский экономический словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});1) фин., амер. E (в системе долгосрочного кредитного рейтинга по национальной шкале, используемой компанией "Фи

E

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = E Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

E

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[efficiency] — коэффициент полезного действия, производительность * * *• аварийный • восток • высота над уровнем моря • заземление • земля Англо-русский словарь

E

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от efficiency1) эффективность; производительность; продуктивность; отдача 2) коэффициент полезного действия II сокр. от energyэнергияIII сокр. от errorош

E

Новый большой англо-русский словарь

E [i:] n (pl Es, e‘s [i:z]) 1. 5-я буква английского алфавита 2. 5-й номер серии 3. (e) мат. неперово число, основание натуральных логарифмов 4. (E) муз. ми

E

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Е — символ для обозначения экстрахроматиновых поперечных дисков гигантских хромосом (см. Хромосомы гигантские).Англо-русский толковый словарь генетических термин

E

Венгерско-русский словарь

+11. {hang v. betű) e, э;2. zene. e(-hang) мн s., nrag.;felső \e — верхнее ми;\e-dúra) fn. — ми-мажор;b) mn. ми-мажорный;\e-dúr hangsor/skála — ми-мажорная гамма

E

Философская энциклопедия

E первая гласная лат. слова nego — отрицаю; условный знак в логике, обозначающий общеотрицательное суждение. Философский энциклопедический словарь.2010. .

E

Турецко-русский словарь

1) в начале предложения выражает согласие с ранее высказанным ла́дно уж, раз так, коль уж такe, gitsin! — ла́дно уж, пусть ухо́дит!2) выражает удивление, любопыт

E

Химическая энциклопедия

Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.Под ред. И. Л. Кнунянца.1988.

E

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

или ми — название ноты. Е — первая ступень диатонической гаммы ми мажор и ми минор, вторая ступень гамм ре мажор и ре минор (d-dur, d-moll), третья ступень (меди

E

Англо-русский словарь Мюллера

E, e [i:] n (pl Es, E's [i:z]) 1) 5-я буква англ. алфавита 2) муз. ми 3) мор. су́дно 2-го кла́ссаАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер

E

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[iː]мисудно 2-го классаэргАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

E

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

ионосферный слой, находящийся на расстоянии 95 - 130 км от земной поверхности - sporadic E-

E

Англо-русский словарь общей лексики

I прист. 1) (передает значение "отсутствие или утрата того, что названо основой") edentate — неполнозубый; беззубый 2) (указывает на направленность вовне, наружу

E

Азербайджанcко-русский словарь

Шестая буква азербайджанского алфавита.

E

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны, Espana) Spain2. авто категория Eсм. category E3. авто амер. сокр. endorse(ment) — разрешение(я), одобрение(я)Англо-русский универсальный дополнит

E

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Elektro-электро-II сокр. от Elektrolyt-электролитическийDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

E

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от éclairementосвещённостьII сокр. от élasticitéэластичность, упругостьIII сокр. от électricitéэлектричествоIV сокр. от électriqueэлектрическийV сокр. от

E

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = e5-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

E

Португальско-русский словарь

I m = Eэ (пятая буква португальского алфавита)II conj = E1) (соединительный) и; а; да a mãe e o filho — мать и сынalcançar e ultrapassar — догнать и перегнать2)

E

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от BeleuchtungsstärkeосвещённостьII сокр. от EmpfangприёмIII сокр. от Eilzugскорый поездIV сокр. от Eingabeввод (информации)V сокр. от Einphasenstromодно

E

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от einfachwirkendпростого действияII сокр. от effektivэффективныйIII сокр. от Elementarladungэлементарный зарядDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnisch

E

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) пятая буква немецкого алфавита offenes ( geschlossenes ) e фон. — е открытое ( закрытое )langes ( kurzes ) e фон. — е долгое ( краткое )2) муз. ми IIд

E

Англо-русский словарь общей лексики

I [Ђ] мн. - Es, E's [ЂЄ] пятая буква англ. алфавита; E - прописная, e - строчная II 1) муз. а) - E natural ми E sharp — ми-диез E double sharp — ми-дубль-диез E

E

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от glutamic acidглутаминовая кислота* * *glutamic acidEnglish-russian biological dictionary.2013.

E

Португальско-русский словарь

I m = eII conj = eIII скр от erg = ePortuguese-russian dictionary.2013.

E

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от earth заземление, земля

E

Латинско-русский словарь

eпятая буква латинского алфавита; в сокращенияхE. — emeritus или evocatusE. M. V. — egregiae memoriae virE. P. — equo publicoE. Q. R. — eques RomanusER. — eres (

E

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

амер. транскр. read as in 'met'Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

E

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. coefficient of elasticity - коэффициент упругости;2. early - ранний; преждевременный; скороспелый; раннеспелый;3. earth - земля; заземление; заземлять;4. east

E

Латинско-русский словарь

ē praep. — см. exЛатинско-русский словарь.2003.

E

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

(electronic) электронный (префикс, употребляемый со многими словами; обозначает, что соответствующее действие происходит с участием Интернета; напр. см. e-mail,

E

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

или ми — название ноты. Е — первая ступень диатонической гаммы ми мажор и ми минор, вторая ступень гамм ре мажор и ре минор (d-dur, d-moll), третья ступень (меди

E

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [earth] — земля, заземление2. [East] — восток3. [elevation] — высота над уровнем моря4. [emergency] — аварийный* * *• аварийный• восток• высота над уровнем мо

E

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от écritureнадписьII сокр. от électronэлектронIII сокр. от épaisseurтолщинаIV сокр. от ergэрг.V сокр. от excitationвозбуждениеDictionnaire polytechnique

E

Англо-русский словарь по компьютерам

имя жесткого диска; электронный

E

Энциклопедический словарь

E или ми — название ноты. Е — первая ступень диатонической гаммы ми мажор и ми минор, вторая ступень гамм ре мажор и ре минор (d-dur, d-moll), третья ступень (ме

E

Новый большой англо-русский словарь

[i:] n (pl Es, e's [i:z])1. 5-я буква английского алфавита2. 5-й номер серии3. (e) мат. неперово число, основание натуральных логарифмов4. (E) муз. ми5. (E) мор.

E

Новый большой англо-русский словарь

I[i:-] prefвстречается в словах от латинских корней; указывает на1. отсутствие или утрату:edentate - беззубыйecaudate - бесхвостый2. направление вовне:evaporate

E

Англо-русский автомобильный словарь

end – конецEnglish-russian automobile dictionary.2013.

E

Англо-русский вспомогательный словарь

1. восток; 2. экстази; 3. (воен.) срочнослужащий; 4. энергия; 5. противник; 6. инженер; 7. английский; 8. электронный

E

Норвежско-русский словарь

-'et, -'er1) пятая буква норвежского алфавита2) муз. миE-dur — ми мажорe-moll — ми минорНорвежско-русский словарь.2013.

E

Латинско-русский словарь

ē- приставка — см. ex-Латинско-русский словарь.2003.

E

Англо-русский словарь терминов GSM

erlang эрланг. Безразмерная единица измерения интенсивности сетевого трафика.

E

Новый большой англо-русский словарь

e- I [i:-] pref встречается в словах от латинских корней; указывает на 1. отсутствие или утрату: edentate - беззубый ecaudate - бесхвостый 2. направление вов

E

Англо-русский дополнительный словарь

E. - East; eastern - восток; восточный; English - английский; engineer - инженер i.e. -id est n. лат. то есть

E

Норвежско-русский словарь

-'et, -'er1) пятая буква норвежского алфавита 2) муз. миE-dur — ми мажорe-moll — ми минорНорвежско-русский словарь.2013.

E

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

вспомогательный глагол essere Итальяно-русский словарь.2003.

E

Большой испанско-русский словарь

I f6-я буква испанского алфавита еII сокр. от EsteвостокIII сокр. от Ejército; = Ejtoармия

E

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) пятая буква немецкого алфавитаoffenes ( geschlossenes ) e фон. — е открытое ( закрытое )langes ( kurzes ) e фон. — е долгое ( краткое )2) муз. миII =

E

Польско-русский словарь

межд. 1. э, ну;2. (okrzyk) эй

E.

Англо-русский словарь по пластикам

1. (сокр. от electron) электрон 2. (сокр. от electronic charge) электронный заряд English-russian plastics terminology dictionary.2013.

E.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

сокр. от ente организация, учреждение, общество, объединение, агентство, ассоциация, центр и т. п. Итальяно-русский словарь.2003.

E.

Большой испанско-русский словарь

ком.; сокр. от envíoотправленный груз

E.

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от émetteur1) (радио)передатчик2) эмиттер3) излучательDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

E.

Англо-русский металлургический словарь

modulus of elasticityАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

E.

Португальско-русский словарь

1) скр от editor издатель2) скр от esquerda левая сторона3) геогр скр от Este ВостокPortuguese-russian dictionary.2013.

E.

Англо-русский словарь Мюллера

E. I East; eastern noun восток; восточный II English noun английский IIIengineer noun инженерАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1

E.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от error ошибкаАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

E.

Англо-русский металлургический словарь

efficiencyАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

E.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

восток; восточныйанглийскийинженерАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

E.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) англ. [Easter term] пасхальная судебная сессия2) [ecclesiastical] церковный3) [Edward] Эдуард (имя короля)4) [emergency] чрезвычайное положение5) [equity

E0

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. electroaffinity - электрохимическое сродство;2. mean translational energy of molecule of ideal gas at 0°C - средняя поступательная энергия идеального газа при

E1

Англо-русский словарь компьютерных терминов

используемая в Европе цифровая сеть передачи данных с полосой 2.048 Mbps

E1

Англо-русский словарь компьютерных терминов

E1 линия E1 (скорость передачи данных 2,048 Мбит/с)

E1

Англо-русский словарь по компьютерам

используемая в Европе цифровая сеть передачи данных с полосой 2.048 Mbps

E1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

e1, e2, e3 — обозначение 1, 2, 3-го и т. д. поколений организмов, подвергнутых к.-л. воздействиям (напр., Х-лучами) в эксперименте.Англо-русский толковый словарь

E1

Англо-русский словарь по компьютерам

линия e1 (скорость передачи данных 2,048 мбит/с)

E1

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

линия E1 высокоскоростная цифровая магистраль со скоростью передачи данных 2,048 Мбит/с, делится на 30 каналов DS0. Европейский аналог линий T-1 см. тж. bandwidt

E100

Пищевые добавки

Название: Куркумины (CURCUMINS)(I) Куркумин (Curcumin) Натуральный краситель из Curcuma longa и других видов(II) Турмерик (Turmeric) Турмерик - порошок корневищ

E1000

Пищевые добавки

Название: Холевая кислота(CHOLIC ACID) Использование в России: Разрешено Основные функции: Эмульгатор Степень опасности: Вредное действие, противопоказания: Доп

E1001

Пищевые добавки

Название: Холин, соли и эфиры (ацетат, карбонат, хлорид, цитрат, тартрат, лактат холина)(CHOLINE SALTS AND ESTERS) Использование в России: Разрешено Основные фу

E101

Пищевые добавки

Название: Рибофлавины RIBOFLAVINS)(I) Рибофлавин (Riboflavin)(II) Натриевая соль рибофлавин 5-фосфат (Riboflavin 5-phosphate sodium) Использование в России: Раз

E102

Пищевые добавки

Название: Тартразин (TARTRAZINE) Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вредное действие, противопоказания: Воз

E102

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

хим. tartrazine (жёлтый краситель, E102)тартрази́нтетрази́н► http://en.wikipedia.org/wiki/TartrazineАнгло-русский универсальный дополнительный практический перев

E103

Пищевые добавки

Название: Алканет, Алканин, Кризоиновый резорцин, Кризоин S (ALKANET) Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вр

E104

Пищевые добавки

Название: Желтый хинолиновый (QUINOLINE YELLOW) Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вредное действие, против

E105

Пищевые добавки

Название: Жёлтый прочный AB, жёлтый кислотный G Использование в России: Запрещено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вредное действие, против

E106

Пищевые добавки

Название: Натриевая соль рибофлавин 5-фосфат (Riboflavin 5-phosphate sodium) Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: По

E107

Пищевые добавки

Название: Желтый 2G (YELLOW 2G) жёлтый прочный, лизамин Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вредное действие

E:)

Англо-русский словарь по компьютерам

(смайл) я - оператор коротковолнового радио

E?

Венгерско-русский словарь

ли, льtudod-e, hogy ... — зна́ешь ли ты, что ...Magyar-orosz szótár.2013.

Время запроса ( 3.38096144 сек)
T: 3.386510548 M: 1 D: 0