Найдено 50+ «F»

FABIAN

Англо-український дипломатичний словник

I n член фабіанського товаристваII adj 1. фабіанський 2. обережний; повільний; вичікувальний - ~ policy політика вичікування/ зволікань - ~ society фабіан

FACE

Англо-український дипломатичний словник

I n - in the ~ of danger перед лицем небезпеки - in the ~ of overwhelming odds незважаючи на надзвичайні труднощі - in the ~ of strong opposition незважаючи н

FACEOFF

Англо-український дипломатичний словник

n амер. зіткнення; конфронтація- ~ between generations конфлікт поколінь - ready for a ~ with smbd. готовий зустрітися віч-на-віч з кимсь

FACILITY

Англо-український дипломатичний словник

n pl 1. можливості; сприятливі умови; пільги 2. зручності; засоби обслуговування 3. устаткування; обладнання; засоби; пристрої - communication facilities зас

FACT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. факт; подія, явище; обставина 2. істина, реальність, дійсність 3. pl дані; аргументи 4. вчинок, діяння 5. pl юр. докази; звинувачення - accomplished

FAILURE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. невдача, неуспіх, провал 2. невдала спроба 3. невиконання, нездійснення 4. неспроможність; банкрутство; припинення платежів - crop ~ неврожай, недорід

FAIRLY

Англо-український дипломатичний словник

adv чесно; справедливо; неупереджено, безсторонньо- to settle disputes ~ справедливо вирішувати спірні питання - to solve disputes ~ справедливо вирішувати спі

FAITHFUL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. вірний, відданий (комусь, чомусь – to) 2. чесний; що заслуговує довір'я 3. точний, правдивий - ~ and obedient servant відданий і покірний слуга - ~ to

FALANGIST

Англо-український дипломатичний словник

n іст. фалангіст (член фашистської організації в Іспанії)

FATHER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. батько 2. заступник, захисник 3. творець, створювач 4. родоначальник; прародитель, предок 5. найстаріший член/ діяч 6. F. Бог 7. духовний отець; свяще

FAULT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. вада, дефект, недолік 2. вина, провина 3. помилка, промах, хиба 4. проступок, провинність; порушення (закону) - ~ in/ of a theory недолік/ вада теорії

FAVO(U)R

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. прихильність, доброзичливість 2. заступництво 3. підтримка, допомога; сприяння 4. дозвіл 5. повідомлення, лист - under ~ зважусь зауважити - your ~

FEDERAL

Англо-український дипломатичний словник

I n (звич. F.) федералістII adj 1. федеральний, союзний 2. амер. загальнодержавний, урядовий, федеральний 3. амер. іст. лояльний щодо уряду США (у гром

FEDERALIST

Англо-український дипломатичний словник

I n (звич. F.) федераліст; прихильник ідеї федералізмуII (federalistic) adj федералістський; що підтримує ідею федерації

FIAT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. лат. указ, декрет; наказ; розпорядження судді/ суду 2. вказівка; спонука 3. згода, схвалення; санкція - ~ of conscience веління сумління - ~ of will зу

FIDUCIARY

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. піклувальник; опікун 2. юр. довірена особа, фідуціар II adj 1. довірений, доручений 2. конфіденційний; який користується довір'ям; фідуціарний 3.

FIGURE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. цифра 2. персона, постать, особистість - ambitious ~ честолюбний діяч - control ~s контрольні цифри - key ~s контрольні цифри - political ~ політик,

FILECLERK

Англо-український дипломатичний словник

n амер. канцелярський службовець, діловод, реєстратор

FINALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. остаточність 2. завершеність, закінченість 3. завершення; заключна процедура 4. філос. телеологізм - ~ of a decision остаточні рішення - ~ of a statem

FINANCE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. pl фінанси; прибутки; гроші 2. грошові відносини, фінансові стосунки; фінанси - F. act закон про набрання чинності державним бюджетом - ~ bill фінанс

FINANCIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. фінансовий 2. який платить внески 3. розм. платоспроможний; матеріально забезпечений - ~ circles фінансові кола - ~ standing фінансове становище - ~

FIND

Англо-український дипломатичний словник

v (found)1. знаходити; відшукувати 2. виявляти 3. досягати, попадати, потрапляти 4. переконуватися, приходити до висновку 5. зробити висновок, скласти думку

FIRE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. запал; натхнення; збудження 2. військ. стрільба, стрілянина; гарматний вогонь 3. перен. град (критичних) зауважень - ~ at will поодинокий вогонь -

FIX

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. розм. скрутне становище; дилема 2. місцеперебування; координати 3. ав. рад. засічка 4. розм. відступне; хабар - tax ~es пільги по податках, що на

FLAG

Англо-український дипломатичний словник

n 1. прапор, знамено, стяг 2. мор. флагман, флагманський корабель - black ~ чорний/ піратський прапор - national ~ національний/ державний прапор - personal

FLASH

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. спалах (почуття тощо) 2. амер. коротке телеграфне повідомлення (в газетї); "блискавка" - bulletin ~ підсумок про хід виборів (який передається по раді

FLEXIBILITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. гнучкість 2. еластичність 3. піддатливість, поступливість 4. рухливість, маневреність 5. пристосовуваність

FOREIGN

Англо-український дипломатичний словник

adj іноземний, зовнішній- ~ affairs міжнародні справи/ відносини - ~ aid допомога іноземним державам, іноземна допомога - ~ assistance допомога іноземним держ

FORELOOK

Англо-український дипломатичний словник

n 1. амер. погляд у майбутнє 2. заст. передбачення

FORESIGHT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. передбачення, хист передбачення 2. передбачливість - political ~ передбачливість в політиці

FORM

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. форма, вид, формулювання 2. вид, різновид, тип, форма 3. анкета, форма 4. церемоніал, порядок - aligned ~s узгоджені бланки - intermediary ~s проміж

FORMATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. утворення, формування, створення 2. військ. з'єднання - mechanized ~s механізоване з'єднання - ~ of a committee утворення/ формування комітету/ комісії

FOUNDATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. pl основи, принципи 2. основа, база, вихідний пункт 3. заснування, організація (партії тощо) - ~ conference установча конференція - political ~ політич

FRAMEWORK

Англо-український дипломатичний словник

n 1. структура, будова, основа 2. рамки, межі - ~ of government структура уряду - ~ of society суспільний лад - within the ~s of negotiations у межах/ рамках

FRANCOAMERICAN

Англо-український дипломатичний словник

n 1. американець французького походження 2. канадійський француз, канадієць французького походження

FREE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. вільний, незалежний 2. вільний, без перешкод 3. що не обкладається податками - ~ city вільне місто - ~ country вільна країна - ~ cultural exchange ві

FRUSTRATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. зрив, порушення чиїхось планів 2. крах - ~ of contract неможливість належного виконання договору - ~ of one's opponents розгром противників - ~ of smbd.

FULL

Англо-український дипломатичний словник

adj повний, вичерпний- ex-officio ~ power повноваження згідно зі службовим положенням - ~ consideration всестороннє обговорення - ~ equality повна рівноправні

FUN CITY

Англо-український дипломатичний словник

перен. ірон. місто розваг (жартівлива назва Нью-Йорка)

FUNCTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. звич. pl посадові обов'язки, функції; коло зобов'язань 2. урочиста церемонія, урочистість - consular ~s консульські функції - official ~s офіційні функ

FUNDAMENTAL

Англо-український дипломатичний словник

I n звич. pl основне правило, принцип, основи, засади- ~s of a problem суть проблеми; основні аспекти проблеми - to agree upon ~s домовлятися з основних пит

DE FACTO

Англо-український дипломатичний словник

лат. де-факто, насправді, фактично- the government ~ уряд, що насправді знаходиться при владі

MATTER OF FACT

Англо-український дипломатичний словник

n реальна дійсність; факт; фактична обставина- as a ~ насправді; фактично

WAR FOOTING

Англо-український дипломатичний словник

n воєнне становище, бойова готовність- to put on a ~ переводити на воєнне становище, приводити в бойову готовність

FMMON

Англо-русский словарь терминов GSM

FM monitoring контроль в рамках функции FM . У класса объектов FMMON нет атрибутов, но имеется два метода: Activate для запуска процессов мониторинга и Deactiva

FMTU

Англо-русский словарь терминов GSM

Function Test Module of Test Unit (DLUB) модуль функционального тестирования тестового блока (DLUB)

FN

Англо-русский словарь терминов GSM

Frame Number номер кадра. Идентифицирует позицию конкретного TDMA-кадра в гиперкадре.

FNS

Англо-русский словарь терминов GSM

file name segment сегмент имени файла. Эти сегменты предотвращают присвоение эксплуатационным персоналом таких имен файлам, которые внутренне генерируются систе

FOLLOWON CALL

Англо-русский словарь терминов GSM

"последующий вызов". Функция, позволяющая предоплатному абоненту завершать текущий вызов путем ввода определямой классом обслуживания DTMF-последовательности и и

FOREIGN TERMINAL

Англо-русский словарь терминов GSM

терминал с другой операционной системой (отличной от OS , используемой Siemens)

FOREIGN TERMINAL ACCESS

Англо-русский словарь терминов GSM

доступ к терминалу с другой операционной системой

FORSTER ACT

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

закон Форстера (1870; первый закон по народному образованию, положивший начало государственной системе обязательного обучения детей от 5 до 12 лет в общеобразова

FORTH BRIDGE

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

мост через залив Ферт-оф-Форт (железнодорожный; в восточной Шотландии; построен в 1890; длина 521 м)

FORTH ROAD BRIDGE

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

автодорожный мост через залив Ферт-оф-Форт (в восточной Шотландии; построен в 1964; длина 1006 м)

FORTIC

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Фортик" (фирменное название водонагревателей компании "Ай-эм-ай рейндж" [IMI Range])

FORTNUM AND MASON

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Фортнум энд Мейсон" (универсальный магазин в Лондоне на улице Пиккадилли [Piccadilly I]; рассчитан на богатых покупателей; известен своими экзотическими продово

FORTY YEARS ON

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Через сорок лет" (гимн привилегированной мужской средней школы Харроу(-Скул) [Harrow School]) по первым словам песни

FORTYFIVE

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

якобитское восстание сорок пятого года, восстание якобитов [см. Jacobite] 1745-46 годов (возглавлялось Младшим Претендентом [Young Pretender]; ср. Fifteen)

FORTYFIVE

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

грампластинка на 45 оборотов в минуту (обыкн. то же, что extended play)

FORWARD HANDOVER

Англо-русский словарь терминов GSM

эстафетная передача по инициативе GPRS MS. Общее название процедуры хендовера в GPRS. GPRS MS инициирует корректировку зоны маршрутизации в узле SGSN (GMM), обсл

FORWARDED LEG OF A CALL

Англо-русский словарь терминов GSM

линия переадресации вызова (расстояние между VMSC и абонентом C)

FORWARDING CONDITION

Англо-русский словарь терминов GSM

условие переадресации. При условной переадресации вызова: критерий, по которому вызов будет переадресован, например, если абонент занят, не отвечает и т. д.

FOSSE WAY

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Фосс-Уэй (одна из основных римских дорог [см. Roman road] в Британии [Britannia I 1)]; соединяла гг. Линкольн и Эксетер) от foss - канава + way - дорога (по обеи

FOUNDATION

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

фонд колледжа (в Оксфордском или Кембриджском университете [Oxford University, Cambridge University], а тж. некоторых частных школ; составляется из различных дох

FOUNDATION SCHOLARSHIP

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

стипендия, выплачиваемая из фонда колледжа или школы [foundation]

FPH

Англо-русский словарь терминов GSM

freephone "бесплатный телефон". Эта дополнительная услуга позволяет пользующемуся ей мобильному абоненту с одним или более абонентскими терминалами принимать вы

FPLMTS

Англо-русский словарь терминов GSM

Future Public Land Mobile Telecommunications System Перспективная сухопутная мобильная телекоммуникационная система общего пользования. Проект ITU ; новое назва

FR

Англо-русский словарь терминов GSM

receive frequency частота приема

FR

Англо-русский словарь терминов GSM

1. Frame Relay технология пакетной передачи Frame Relay 2. full-rate полноскоростной (канал) 3. см. fR

FRAME

Англо-русский словарь терминов GSM

кадр. Набор последовательных временных (канальных) интервалов, в котором позиция каждого временного интервала идентифицируется с помощью сигнала кадровой синхрон

FRAMES

Англо-русский словарь терминов GSM

Future Radio Wideband Multiple Access System Перспективная широкополосная система радиосвязи с многостанционным доступом. Проект радиоинтерфейса TDMA/CDMA, разр

FREL

Англо-русский словарь терминов GSM

forced release (method) принудительное разъединение (метод)

FREQUENCY BAND

Англо-русский словарь терминов GSM

полоса частот, частотный диапазон. Группа прилегающих друг к другу без промежутков частот электромагнитных волн, обычно определямеая нижним и верхним пределом ча

BEFORE ONE HAS FINISHED

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml Stop screwing around with my typewriter. You'll bust it before you've finished — Оставь мою пишущую машинку в покое. Дело кончится тем, что ты ее сло

BELLY FLOP

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

I vi infml I get so embarrassed when I belly flop — Я всегда очень смущаюсь, когда шмякаюсь животом о воду II n infml He jumped off the boat and did a belly f

CAMBRIDGE FOOTLIGHTS

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Кембридж футлайтс" (любительская театральная труппа студентов Кембриджского университета [Cambridge University]. Создана в 1883) букв. "Кембриджские огни рампы"

CARRY FLAG

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(CF) признак переноса одноразрядный регистр или разряд слова состояния процессора, принимающий значение 1, если при выполнении команды произошел перенос из опред

CHEW FACE

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr AmE sl A couple of kids were in the doorway chewing face — Двое подростков сосались в подъезде

CHEW THE FAT

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml We sat there drinking beer and chewing the fat until it was time to go home — Мы потягивали пиво и говорили за жизнь, пока не пришло время идти домой

CHURCH URBAN FUND

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

церковный городской фонд (добровольная организация англиканской церкви [Church of England]; оказывает финансовую помощь "внутренним городам" [см. inner city] и д

COUNCIL FOR THE PROTECTION OF RURAL ENGLAND

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Совет по охране сельской Англии (благотворительная организация; охраняет природу и окружающую среду в сельских районах, особ. вокруг городов)

COUNTY FAMILY

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

местная помещичья семья; местное дворянское семейство (с имением и усадьбой в данном графстве)

DIAGNOSTIC TESTING FACILITY

Англо-русский словарь терминов GSM

средство диагностического тестирования. Позволяет проводить дополнительные тесты, которые служат для более точной локализации возможных проблем в тех случаях, ко

DO A HOT FOOT

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr AmE infml I wasn't sure them guys were muggers but I did a hot foot just the same — Я не был уверен, что эти парни грабители, но тем не менее поспешил смыт

OPENHEARTH FURNACE

Новый большой англо-русский словарь

open-hearth furnace [͵əʋpənʹhɑ:θ͵fɜ:nıs] метал. мартеновская печь

OYSTER FARM

Новый большой англо-русский словарь

oyster farm [ʹɔıstəfɑ:m] устричный садок

PASTURE FARMING

Новый большой англо-русский словарь

pasture farming [ʹpɑ:stʃə͵fɑ:mıŋ] выгонное или пастбищное хозяйство

PATENT FLOUR

Новый большой англо-русский словарь

patent flour [͵peıt(ə)ntʹflaʋə] мягкая пшеничная мука высшего сорта

PAY FREEZE

Новый большой англо-русский словарь

pay freeze [ʹpeıfri:z] замораживание заработной платы

PUT FORWARD

Новый большой англо-русский словарь

put forward [ʹpʋtʹfɔ:wəd] phr v 1. выдвигать, предлагать to ~ a proposal - выдвинуть /внести/ предложение to ~ a new plan [a theory] - предложить /выдвинуть/ н

QUARANTINE FLAG

Новый большой англо-русский словарь

quarantine flag [ʹkwɒrənti:n͵flæg] жёлтый карантинный флаг

Время запроса ( 0.335651077 сек)
T: 0.339889412 M: 1 D: 0