Найдено 100+ «F»

FABIAN

Англо-український дипломатичний словник

I n член фабіанського товаристваII adj 1. фабіанський 2. обережний; повільний; вичікувальний - ~ policy політика вичікування/ зволікань - ~ society фабіан

FABRIC

Англо-український дипломатичний словник

n структура, будова, устрій; лад- social ~ суспільний лад - ~ of society суспільний лад

FABRICATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. вигадувати, видумувати 2. фабрикувати; підробляти (документ тощо) - to ~ a charge вигадати звинувачення - to ~ papers виготовити фальшиві документи

FABRICATED

Англо-український дипломатичний словник

adj підроблений, сфабрикований, сфальсифікований- ~ evidence підроблені/ сфальсифіковані/ сфабриковані докази - ~ fact сфальсифікований факт

FABRICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. вигадка, брехня 2. підробка, фабрикація, фальшивка; підробляння - hackneyed ~ заяложена вигадка - unsubstantiated ~ безпідставна вигадка

FACE

Англо-український дипломатичний словник

I n - in the ~ of danger перед лицем небезпеки - in the ~ of overwhelming odds незважаючи на надзвичайні труднощі - in the ~ of strong opposition незважаючи н

FACEOFF

Англо-український дипломатичний словник

n амер. зіткнення; конфронтація- ~ between generations конфлікт поколінь - ready for a ~ with smbd. готовий зустрітися віч-на-віч з кимсь

FACESAVING

Англо-український дипломатичний словник

n врятування престижу/ доброго імені/ репутації- unsuccessful attempt at ~ невдала спроба врятувати престиж

FACEVALUE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. номінальна вартість (акціл тощо) 2. видима/ гадана цінність - to take smth. at it ~ прийняти щось за чисту монету; оцінювати щось за зовнішнім виглядом -

FACILE

Англо-український дипломатичний словник

adj поверховий; поспішний, квапливий- ~ decision поспішне рішення - ~ generalization поверхові/ швидкі узагальнення

FACILITATE

Англо-український дипломатичний словник

v полегшувати; допомагати, сприяти; просувати- to ~ economic recovery сприяти відбудові економіки - to ~ the execution of a task полегшити виконання завдання

FACILITY

Англо-український дипломатичний словник

n pl 1. можливості; сприятливі умови; пільги 2. зручності; засоби обслуговування 3. устаткування; обладнання; засоби; пристрої - communication facilities зас

FACT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. факт; подія, явище; обставина 2. істина, реальність, дійсність 3. pl дані; аргументи 4. вчинок, діяння 5. pl юр. докази; звинувачення - accomplished

FACTFINDING

Англо-український дипломатичний словник

I n розслідування обставин; з'ясування фактів/ деталейII adj що займається розслідуванням обставин/ з'ясуванням фактів/ уточненням деталей - ~ body комісія/

FACTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. фракція 2. кліка 3. фракційність 4. незгоди; чвари, розбрат; суперечки

FACTOR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. фактор, рушійна сила, складовий елемент 2. агент; представник 3. довірена особа - class-motivated ~ класовий фактор - complementary ~ додатковий фактор

FACTUAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. фактичний, пов'язаний з фактами 2. справжній, дійсний, реальний; фактично існуючий - ~ error помилка в даних - ~ report виклад фактів; звіт про фактичн

FAIL

Англо-український дипломатичний словник

v 1. зазнати невдачі 2. не збуватися; не вдаватися; не досягати; не зробити 3. підводити, не справдити надій/ сподівань - their attempts ~ed їх спроби не вдал

FAILING

Англо-український дипломатичний словник

prep за відсутністю; у разі відсутності; у випадку; якщо- ~ any such provisions or agreement за відсутності такого положення чи домовленості

FAILURE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. невдача, неуспіх, провал 2. невдала спроба 3. невиконання, нездійснення 4. неспроможність; банкрутство; припинення платежів - crop ~ неврожай, недорід

FAIR

Англо-український дипломатичний словник

I n ярмарок- World F. Всесвітня виставка II adj 1. чесний; справедливий; безсторонній; законний 2. досить добрий, стерпний 3. посередній - ~ deal чесна у

FAIRDEALING

Англо-український дипломатичний словник

n чесність, прямота; неупередженість

FAIRLY

Англо-український дипломатичний словник

adv чесно; справедливо; неупереджено, безсторонньо- to settle disputes ~ справедливо вирішувати спірні питання - to solve disputes ~ справедливо вирішувати спі

FAIRTRADE

Англо-український дипломатичний словник

n торгівля на основі взаємності; законна торгівля

FAITHFUL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. вірний, відданий (комусь, чомусь – to) 2. чесний; що заслуговує довір'я 3. точний, правдивий - ~ and obedient servant відданий і покірний слуга - ~ to

FAITHFULLY

Англо-український дипломатичний словник

adv 1. вірно, чесно 2. точно - yours ~ з пошаною (закінчення листа)

FAKE

Англо-український дипломатичний словник

I n розм. підробка; фальшивкаII v 1. підробляти; фальсифікувати; фабрикувати 2. шахраювати; дурити, обманювати - to ~ the results підробляти/ підтасовуват

FAKED

Англо-український дипломатичний словник

adj фальшивий; підроблений; фальсифікований; сфабрикований- ~ report сфальсифікований звіт

FALANGE

Англо-український дипломатичний словник

n іст. фаланга (фашистська організація в Іспанії)

FALANGIST

Англо-український дипломатичний словник

n іст. фалангіст (член фашистської організації в Іспанії)

FALL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. падіння 2. занепад 3. спад; зниження - dramatic ~ in prices різке/ значне зниження цін II v (fell, fallen) 1. падати; спадати; знижуватися; схилят

FALLOUT

Англо-український дипломатичний словник

n радіоактивні опади; випадіння радіоактивних опадів- radioactive ~ радіоактивні опади; випадіння радіоактивних опадів - radiological ~ радіоактивні опади; вип

FALSE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. хибний, помилковий, невірний; фальшивий 2. нещирий; облудний; віроломний; удаваний 3. підробний, фальшивий 4. юр. неправомірний, протизаконний - ~ im

FALSEHOOD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. брехня, неправда, обман 2. брехливість, віроломність 3. юр. підробка, фальш

FALSIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. фальсифікація, підробка; перекручення 2. юр. фальшивка; підміна, підробка (документа)

FALSIFIED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. фальсифікований; перекручений 2. підроблений, сфабрикований, фальшивий

FALSIFY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. фальсифікувати, перекручувати 2. підробляти (документи) 3. обманювати, обдурювати; не справдити (надій) 4. довести неправдоподібність/ необґрунтованість;

FAMILY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. родина, сім'я; рід; сімейство 2. співдружність, об'єднання - well-to-do ~ процвітаюча сім'я - the President's (officials) ~ амер. члени уряду - ~ allow

FARCICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. фарсовий, жартівливий 2. сміховинний, безглуздий; блазенський - ~ elections інсценовані/ фарсові/ сміховинні вибори

FAREWELL

Англо-український дипломатичний словник

I n прощання- to take ~ of попрощатися - to make one's ~ попрощатися II adj прощальний - ~ dinner прощальний обід - ~ speech прощальна промова

FARFETCHED

Англо-український дипломатичний словник

adj неприродний; натягнутий; штучний; притягнутий за вуха (про доказ, аргумент)- ~ idea дивна/ премудра ідея

FARMING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. хліборобство, землеробство; заняття сільським господарством 2. здача в оренду/ у відкуп - high ~ інтенсивне землеробство - ~ problems проблеми сільського

FARREACHING

Англо-український дипломатичний словник

adj далекосяжний; широкий; що приховує (в собі) серйозні наслідки- ~ aims далекоглядні цілі - ~ consequences далекосяжні наслідки - ~ effect далекосяжні наслі

FARSEEING

Англо-український дипломатичний словник

adj далекоглядний; прозорливий, передбачливий

FARSIGHTED

Англо-український дипломатичний словник

adj далекоглядний; прозорливий; передбачливий- ~ politician далекоглядний політик/ політичний діяч

FARSIGHTEDNESS

Англо-український дипломатичний словник

n далекоглядність; прозорливість; передбачливість

FASCICLE

Англо-український дипломатичний словник

n окремий випуск (офіційних звітів, напр. Генеральної Асамблеї ООН)- prefatory ~ попередній випуск

FAT

Англо-український дипломатичний словник

I n краща частина (чогось)- ~ cat амер. розм. капіталіст, що фінансує політичну кампанію; "грошовий мішок" - ~ frying амер. розм. тиск з метою одержання к

FATHER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. батько 2. заступник, захисник 3. творець, створювач 4. родоначальник; прародитель, предок 5. найстаріший член/ діяч 6. F. Бог 7. духовний отець; свяще

FAULT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. вада, дефект, недолік 2. вина, провина 3. помилка, промах, хиба 4. проступок, провинність; порушення (закону) - ~ in/ of a theory недолік/ вада теорії

FAULTY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. помилковий, неправильний; хибний 2. що має хиби/ вади/ недоліки; недосконалий 3. винний, винуватий - ~ argument неправильний доказ

FAVO(U)R

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. прихильність, доброзичливість 2. заступництво 3. підтримка, допомога; сприяння 4. дозвіл 5. повідомлення, лист - under ~ зважусь зауважити - your ~

FAVO(U)RABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. сприятливий; підхожий; зручний 2. прихильний; доброзичливий; настроєний прихильно/ доброзичливо 3. схвальний; позитивний - ~ answer позитивна відповідь

FAVO(U)RED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. привілейований; який має переваги 2. благодатний (про клімат тощо); сприятливий - most ~ nation країна, яка має режим найбільшого сприяння - most ~ nat

FEAR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. страх, острах, боязнь 2. побоювання - to capitalize on the ~ використовувати страх у своїх інтересах

FEASIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. здійсненний 2. підхожий, придатний 3. можливий; імовірний - ~ plan здійсненний/ реальний план - ~ story правдоподібна історія

FEATURE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. особливість, характерна риса; ознака, властивість; деталь 2. стаття, нарис (у газеті, журналі) 3. сенсаційний матеріал (у статті тощо) 4. постійний ро

FEATUREWRITER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. нарисовець, журналіст 2. автор текстів для радіопередач

FEDERACY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. союз, договір 2. федерація, союз

FEDERAL

Англо-український дипломатичний словник

I n (звич. F.) федералістII adj 1. федеральний, союзний 2. амер. загальнодержавний, урядовий, федеральний 3. амер. іст. лояльний щодо уряду США (у гром

FEDERALISM

Англо-український дипломатичний словник

n федералізм- new ~ новий федералізм

FEDERALIST

Англо-український дипломатичний словник

I n (звич. F.) федераліст; прихильник ідеї федералізмуII (federalistic) adj федералістський; що підтримує ідею федерації

FEDERALIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n федералізація; утворення федерації

FEDERALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v федералізувати; утворювати федерацію/ союз

FEDERALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv 1. федерально 2. амер. державно, по-урядовому - ~ directed керований федеральним урядом; здійснюваний за вказівкою уряду США

FEDERATE

Англо-український дипломатичний словник

I n учасник угоди/ ліги; союзникII adj федеративний III v 1. об'єднувати на федеративних засадах 2. об'єднуватися у федерацію

FEDERATION

Англо-український дипломатичний словник

n федерація; союз (держав); об'єднання організацій/ товариств; 2. утворення федерації, об'єднання у федерацію- reunited ~ возз'єднана федерація - International

FEE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. внесок 2. збір, мито 3. юр. право успадкування без обмежень; абсолютне право власності - admission ~ вступний внесок - customs-house ~s митний збір -

FELLOWMEMBER

Англо-український дипломатичний словник

n член однієї і тієї ж організації; товариш по партії

FELLOWSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. товариство, братство, компанія; співдружність 2. корпорація; співтовариство 3. членство (у науковому товаристві)

FELLOWSUBJECT

Англо-український дипломатичний словник

n співвітчизник; підданий тієї ж держави

FETISH

Англо-український дипломатичний словник

n 1. фетиш, амулет 2. ідол, кумир - to make a ~ of the past ідеалізувати минуле

FEUD

Англо-український дипломатичний словник

n ворожнеча, антагонізм- political ~ of long standing давні політичні суперечності

FEUDAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. феодальний 2. ворогуючий - ~ law феодальне право - ~ lord феодал - ~ system феодалізм

FEUDALISTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj феодальний; характерний для феодалізму

FEUDALIZE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. феодалізувати 2. перетворювати на васалів

FEUDATORY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (to) васальний; підлеглий 2. залежний (про державу)

FEVERISH

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. збуджений, схвильований, неспокійний 2. нестійкий - ~ activity гарячкова діяльність

FIAT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. лат. указ, декрет; наказ; розпорядження судді/ суду 2. вказівка; спонука 3. згода, схвалення; санкція - ~ of conscience веління сумління - ~ of will зу

FICTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. белетристика; художня література; художня проза 2. художній твір (роман тощо) 3. вигадка; фікція - legal ~ юридична фікція - ~ of law юридична фікція

FIDELITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. вірність, відданість; лояльність 2. точність, правильність - the ~ of the translation точність перекладу - ~ to one's principles вірність принципам, прин

FIDUCIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. що ґрунтується на вірі/ довірі 2. юр. фідуціарний 3. прийнятий за основу порівняння - ~ time опорний час

FIDUCIARY

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. піклувальник; опікун 2. юр. довірена особа, фідуціар II adj 1. довірений, доручений 2. конфіденційний; який користується довір'ям; фідуціарний 3.

FIELD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ділянка; майдан (призначений для чогось) 2. геол. родовище 3. поле бою 4. галузь, поле/ сфера діяльності - flying ~ льотне поле; аеродром - gold ~s зо

FIERY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. полум'яний 2. гарячий, запальний - ~ speech запальна/ пристрасна промова

F

Англо-русский словарь биологических терминов

I- double FII сокр. от phenylalanineфенилаланин* * *phenylalanineEnglish-russian biological dictionary.2013.

F

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Femininum - женский родБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

F

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. activity coefficient for molar concentration - молярный коэффициент активности;2. family - семейство; семья;3. female - самка; матка; женский;4. femto-фемто..

F

Англо-русский словарь по компьютерам

(условное обозначение стратегий диспетчерирования в соответствии с наименьшим запасом времени ) II сокр. от failure - отказ; повреждение; неисправность; сбой III

F

Венгерско-русский словарь

1. (hang v. betű) ф; (az orosz \f betű régi neve) ферт;2. zene. f (-hang) фа;\f-dúra) fn. — фа-мажор;b) mn. фа-мажорный;\f-dúr hangsor/skála — фа-мажорная гамма;

F

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Brennweiteфокусное расстояниеII сокр. от fein1) тонкий 2) мелкий 3) точный 4) чистый III сокр. от fest1) прочный 2) твёрдый 3) неподвижный IV сокр. от

F

Музыкальная энциклопедия

        1) Шестая буква алфавита музыкального; название и буквенное обозначение VI ступени распространённого в период раннего средневековья звукоряда, осн. тоном

F

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ef]фанеудовлетворительная оценкаплохо успевающий студент, «двоечник»по шкале Фаренгейтаморская саженьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.r

F

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) шестая буква немецкого алфавита2) муз. фа••nach Schema F — по шаблону (делать что-л.)II = Farad эл.ф = фарадаIII = First Class англ. ав.первый классБо

F

Португальско-русский словарь

I m = Fэфе (шестая буква португальского алфавита)II скр от fot физфотPortuguese-russian dictionary.2013.

F

Новый большой англо-русский словарь

[ef] n (pl Fs, f's [efs])1. 6-я буква английского алфавита2. 6-й номер серии3. (F) муз. фа4. (F) амер. отметка «плохо»5. (F) отметка «удовлетворительно»6. в грам

F

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от family1) семейство 2) семья II сокр. от femaleсамка, матка || женскийIII сокр. от fissionделение (клетки); расщепление, дробление, сегментацияIV сокр.

F

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Faradф, фарадаII сокр. от Faradaykonstanteпостоянная ФарадеяIII сокр. от Federung1) подвеска2) подрессориваниеIV сокр. от FernhörerтелефонV сокр.(adsb

F

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от coefficient de frottementкоэффициент тренияII сокр. от femto...фемто..., фIII сокр. от filtreфильтрIV сокр. от focaleфокусное расстояниеV сокр. от for

F

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от (distance) focaleфокусное расстояниеII сокр. от effortусилиеIII сокр. от facteur de bruitкоэффициент шумаIV сокр. от faradфарад, ФV сокр. от Faradayчи

F

Венгерско-русский словарь

röv. Ф ld. Fahrenheit Magyar-orosz szótár.2013.

F

Новый большой англо-русский словарь

[ef] n (pl Fs, f's [efs])1. 6-я буква английского алфавита2. 6-й номер серии3. (F) муз. фа4. (F) амер. отметка «плохо»5. (F) отметка «удовлетворительно»6. в грам

F

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри число Фарадея (F)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

F

Англо-русский словарь технических аббревиатур

F-negative - отрицательный вывод источника напряженияАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

F

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. авто full — полный (уровень топлива)2. forward — вперед3. (код страны) France4. авто out of country (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный пр

F

Новый большой англо-русский словарь

F [ef] n (pl Fs, f‘s [efs]) 1. 6-я буква английского алфавита 2. 6-й номер серии 3. (F) муз. фа 4. (F) амер. отметка «плохо» 5. (F) отметка «удовлетворительн

F

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) шестая буква немецкого алфавита 2) муз. фа ••nach Schema F — по шаблону (делать что-л.)II = forte ит. муз.форте, громкоIII = Frequenz физ.частотаIV =

F

Энциклопедический словарь

F — в музыке: 1) сокращение музыкального термина forte (см.); 2) употребляемое в Германии и Англии название ноты фа (см.).

F

Большой французско-русский и русско-французский словарь

существительное женского родаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

F

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = f6-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

F

Англо-русский словарь по пластикам

1. (сокр. от degree Fahrenheit) градус Фаренгейта2. (сокр. от fluorine) фторEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

F

Азербайджанcко-русский словарь

Восьмая буква азербайджанского алфавита.

F

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины грузовых автомобилей и автобусов для движения со скоростью до 80 км/чII(Fahrzeugwagen) железнодорожный вагон для перевозки автомобилейIIIзнак, наносимый на

F

Португальско-русский словарь

I скр от farad, fárade физфарадаII m = fPortuguese-russian dictionary.2013.

F

Англо-русский словарь общей лексики

I [ў§] мн. - Fs, F's [ў§©] (шестая буква англ. алфавита; F - прописная, f - строчная) II 1) муз. а) - F natural фа F sharp — фа-диез F double-sharp — фа-дубль-ди

F

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Коэффициент инбридинга — см. Инбридинга (инцухта) коэффициент. Райта коэффициент инбридинга.Райта коэффициент инбридинга, коэффициент и.1. Вероятность, с которой

F

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I ( условное обозначение стратегий диспетчерирования в соответствии с наименьшим запасом времени ) II failure отказ; повреждение; неисправность; сбой III false л

F

Англо-русский словарь общей лексики

I лингв.; сокр. от feminine женский род II сокр. от foot фут (единица длины; - 30, 48 см) III мор.; сокр. от fathom фатом, фадом, морская сажень IV сокр. от foll

F

Словарь медицинских терминов

F- (англ. fertility плодовитость; син.: половой фактор бактерий, секс-фактор) — плазмида, определяющая конъюгационные свойства мужских штаммов бактерий.

F

Большой медицинский словарь

(англ. fertility плодовитость; син.: половой фактор бактерий, секс-фактор) плазмида, определяющая конъюгационные свойства мужских штаммов бактерий.

F

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) шестая буква норвежского алфавита2) муз. фа (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

F

Англо-русский словарь редакция bed

n. неудовлетворительная оценка, плохо успевающий студент

F

Англо-русский словарь Мюллера

F, f [ef] n (pl Fs, F's [efs]) 1) 6-я буква англ. алфавита 2) муз. фа 3) амер. неудовлетвори́тельная оце́нка (в школе и некоторых колледжах) 4) амер. разг. пло́

F

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от footфут (0,305 м)* * *• forward – вперед • full – полный (уровень топлива) English-russian automobile dictionary.2013.

F

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. degree Fahrenheit - градус Фаренгейта; Ф;2. factor - фактор; причина; коэффициент; показатель; фактор; гормон; витамин; управляющий имением;3. factor of safet

F

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Femininum- женский родБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

F

Латинско-русский словарь

fшестая буква латинского алфавита, соответствующая русскому ф; в сокращенияхF — filius, fecit, fidēlis, felixFF — fecēruntF. J. — fiĕri jussitF. M. — fecit monum

F

Англо-русский экономический словарь

1) фин., амер. (обозначение в газетной котировке сделки с ценными бумагами на заграничных рынках; первая буква слова foreign)See:quotation 4)2) фин. (обозначение

F

Немецко-русский автосервисный словарь

(Frühzündung) раннее зажиганиеDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

F

Англо-русский вспомогательный словарь

(сокр.) 1. женщина; женский (пол); 2. пятница; 3. неудовлетворительная оценка; 4. потерпеть неудачу; провалиться; провал; 5. музыкальная нота "фа"; 6. фальшивый,

F

Словарь медицинских терминов

F- (лат. ductio ведение, отведение; син. секс-дукция) — процесс

F

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[foot] — фут * * *сокр.1) [failed] отказавший (); неисправный2) [failure] отказ (); неисправность* * *• градус Фаренгейта • неисправность • неисправный • отказ

F

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Фтор (F)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

F

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от full полный* * *• forward – вперед• full – полный (уровень топлива)English-russian automobile dictionary.2013.

F

Религиозные термины

     Шестая буква английского алфавита, у которой нет эквивалента в еврейском языке. Это есть двойное F эолиан, которая по некоторым таинственным причинам

F

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = FБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

F

Большой французско-русский и русско-французский словарь

fémininБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

F

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) шестая буква норвежского алфавита 2) муз. фа (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

F

Большой испанско-русский словарь

I f7-я буква испанского алфавита эфеII грамм.; сокр. от femeninoженский род

F

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

в музыке: 1) сокращение музыкального термина forte (см.); 2) употребляемое в Германии и Англии название ноты фа (см.).Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и

F

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

(sostantivo) femminile — существительное женского рода Итальяно-русский словарь.2003.

F

Аббревиатуры

женский род (существительное)

F$

Англо-русский экономический словарь

доллар ФиджиАнгло-русский экономический словарь.

F+

Англо-русский словарь технических аббревиатур

F-positive - положительный вывод источника напряженияАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

F.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от followedперед названием судебного решения означает, что данное решение явилось прецедентомАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

F.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от und die folgende Seiteи следующая страница (как ссылка в оглавлении книги)Deutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

F.

Португальско-русский словарь

I скр от feminino1) женский 2) грам женский родII скр от folhaлист (книги)III скр от formaформаPortuguese-russian dictionary.2013.

F.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от feriale рабочий день 2) грам. сокр. от femminile женский род 3) см. frutto 3) Итальяно-русский словарь.2003.

F.

Португальско-русский словарь

1) скр от frente авансцена2) скр от fulano такой-то, имярек3) скр от fundo глубина (сцены)Portuguese-russian dictionary.2013.

F.

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (following) следующий 2) (following page) следующая страница

F.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от filamentнить накала; прямонакальный катодII сокр. от forageбуровая скважинаDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

F.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= folgende (Seite)след. стр. = следующая страницаБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

F.

Латинско-русский словарь

femininum - женский родЛатинско-русский словарь.2003.

F.

Англо-русский словарь Мюллера

f. I feminine noun женский II foot noun футАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

F.

Немецко-русский автосервисный словарь

(Fernsprecher) телефонDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

F.

Немецко-русский геологический словарь

1. [Fahrenheit ]градусы по Фаренгейту2. [Fall ]случайDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

F.

Англо-русский металлургический словарь

factor of safetyАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

F.

Англо-русский экономический словарь

фут(ы).foot (feet).ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

F.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от Federal Reporterсборник решений Федеральных апелляционных судовАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

F.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

женскийфутАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

F/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[flowing] — фонтанирование с дебитом (о скважине)* * *• from• фонтанирование с дебитомАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

F1

Англо-русский экономический словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});1) фин., амер. F1 (в системе краткосрочного кредитного рейтинга, используемой компанией "Фитч Рейтингс": рейтин

F1

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

F1.См. дочернее поколение.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

F1

Словарь медицинских терминов

F1 - (син. половой фактор замещенный) — F-фактор, содержащий фрагмент хромосомы бактерии.

F1

Большой медицинский словарь

(син. половой фактор замещенный)-F-фактор, содержащий фрагмент хромосомы бактерии.

F1

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

(Formula One)Формула-11. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» № 5. Русак Д.А. Англо-ру

F1

Энциклопедия стрелкового оружия

Пистолет-пулемет F1 Калибр: 9x19mm Luger/ParaВес: 3,26 кг без патроновДлина: 715 ммДлина ствола: 203 ммТемп стрельбы: 600 выстрелов в минутуЕмкость магазина

F1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

первое (дочернее) поколениеПотомство первого экспериментального (искусственного) скрещивания.* * *F1, F2 — символы для обозначения потомства первого (F1), второг

F1 KEY

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

1) кнопка вызова из памяти номеров звонивших абонентов (многофункционального ТФА) 2) вчт. функциональная клавиша F1

F1 LAYER

Англо-русский физический словарь

слой F1English-russian dictionary of physics.2013.

F1 LAYER

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

ионосферный слой на высоте 200 - 300 км

F1, F2, F3

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(finishing mill)порядковые номера чистовых клетей (непрерывного тонколистового стана)Англо-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов

F111

Сборный англо-русский словарь

материал куполаСборный англо-русский словарь.Академик.ру.2011.

F1B MODULATION

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

модуляция сдвигом частоты (без использования модулирующей ЗЧ)

F1METHODE

Немецко-русский автомобильный словарь

fисследовательский метод (оценки детонационной стойкости топлива)Deutsch-russische wörterbuch automobil.2013.

F1METHODE

Немецко-русский автосервисный словарь

f; см. F1-Verfahren Deutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

F1REGION

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

F1-подслой, (дневной) ионосферный подслой, находящийся на расстоянии 160 - 250 км от земной поверхности (для круглосуточной ВЧ-связи)

F1VERFAHREN

Немецко-русский автомобильный словарь

nисследовательский метод (оценки детонационной стойкости топлива)Deutsch-russische wörterbuch automobil.2013.

Время запроса ( 2.758541495 сек)
T: 2.7618278 M: 1 D: 0