Найдено 200+ «G»

GAFFE

Англо-український дипломатичний словник

n прикра помилка, хибний крок, недоречний вчинок чи недоречне зауваження- political ~ політична помилка

GAG

Англо-український дипломатичний словник

n парл. жарг. припинення дебатів- ~ law a) амер. жарг. закон, який обмежує свободу слова b) парл. жарг. політика затикання рота; жорсткий регламент - ~

GAIN

Англо-український дипломатичний словник

I n pl досягнення, завоювання- revolutionary ~s революційні завоювання II v 1. здобути користь, вигоду 2. добитися, завоювати; відстояти свою позицію/ точ

GALLERY

Англо-український дипломатичний словник

n галерея, балкон- distinguished strangers' ~ місця для почесних гостей - public ~ місця для публіки (в ООН тощо) - ~ for the press місця для представників пр

GAMBIT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. поступка для одержання переваги в майбутньому, цілеспрямований маневр 2. перший крок (у підприємництві, діях); пробний крок, (будь-який) цілеспрямований ма

GAMBLE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. спекулювати, грати (на біржі) 2. (with) ризикувати

GAME

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (ризикована) гра, (ризикований) захід 2. розм. задум, план, проект, справа 3. перен. велика здобич, перемога (заради якої багатьом довелося ризикувати)

GAMESMANSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n жарт. мистецтво гри, мистецтво вигравати сумнівними, хоч і забороненими методами

GAMING

Англо-український дипломатичний словник

n проведення ігор (військових, управлінських, тощо)

GANGWAY

Англо-український дипломатичний словник

n парл. прохід, який розділяє палату общин на дві частини (Велика Британія)- Members above the ~ члени уряду і члени "тіньового кабінету" (Велика Британія) -

GAP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. прірва, провалля 2. інтервал, проміжок 3. розходження у поглядах 4. військ. прорив (оборони) - communications ~ взаємне непорозуміння - credibility ~

GARBLE

Англо-український дипломатичний словник

I n спотворення, фальсифікаціяII v спотворювати, фальсифікувати, підтасовувати - to ~ evidence підробити свідчення - to ~ a text спотворювати текст, робити

GARDEN PARTY

Англо-український дипломатичний словник

прийом гостей в саду, на відкритому повітрі

GARTER

Англо-український дипломатичний словник

I v нагородити орденом Підв'язки- II G. n орден Підв'язки (Велика Британія)

GAS

Англо-український дипломатичний словник

I n газ- binary nerve ~ бінарний газ нервово-паралітичної дії - ~ area район зараження стійкими отруйними речовинами - ~ attack хімічна атака - ~ bomb хіміч

GAS-POISONING

Англо-український дипломатичний словник

n отруєння газом; ураження отруйними речовинами

GASSED

Англо-український дипломатичний словник

adj уражений/ заражений отруйними речовинами- ~ area ділянка зараження отруйними речовинами

GATHER

Англо-український дипломатичний словник

v накопичувати, поступово накопичувати, набувати (якихось якостей, властивостей)- to ~ experience накопичувати досвід, набувати досвіду - to ~ facts збирати фа

GATHERING

Англо-український дипломатичний словник

n зібрання; зустріч друзів- political ~ політичне зібрання, політичний мітинг - social ~ зібрання (товариства, організації)

GAZETTE

Англо-український дипломатичний словник

n офіційний друкований орган; урядовий бюлетень, вісник

GEE-WHIZZ

Англо-український дипломатичний словник

adj жарг. сенсаційний- ~ journalism сенсаційна журналістика

GENERAL

Англо-український дипломатичний словник

I n генерал- ~ of the army генерал армії II adj 1. загальний, всезагальний 2. широкий; розповсюджений, загальноприйнятий, звичайний 3. загальний, загально

GENERALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. твердження загального характеру; pl загальні місця 2. (the ~) більшість; переважна більшість - ~ of voters більшість виборців, більша частина виборів -

GENERALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. узагальнювати, робити загальні висновки 2. надавати невизначеності; говорити невизначено/ загально - to be inclined to ~ on everything мати звичку говорит

GENERALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv загально, як правило; загалом- ~ acceptable text загальноприйнятий текст - ~ accepted principles загальновизнані принципи - ~ agreed text текст, який отри

GENESIS

Англо-український дипломатичний словник

n походження, виникнення, генезис

GENEVA

Англо-український дипломатичний словник

n Женева- ~ brassard пов'язка "Червоного Хреста" - ~ Convention Женевська конвенція - ~ Cross Червоний Хрест

GENTLEFOLK(S)

Англо-український дипломатичний словник

n pl вжив. з дієсл. у мн. дворянство, знать

GENTLEMAN

Англо-український дипломатичний словник

(pl gentlemen) n джентльмен- ~'s (gentlemen's) agreement джентльменська угода - honorable and gallant ~ почесний і доблесний джентльмен (звер нення одного з ч

GENTRY

Англо-український дипломатичний словник

n джентрі, нетитуловане дрібне дворянство (Велика Британія)

GENUINE

Англо-український дипломатичний словник

adj правдивий, істинний, справжній- ~ democracy справжнє народовладдя; справжня демократія - ~ text of a treaty справжній/ оригінальний текст договору - ~ "ze

GEO-WARFARE

Англо-український дипломатичний словник

n війна з використанням геофізичних засобів

GERM

Англо-український дипломатичний словник

n мікроб, бактерія- ~ war бактеріологічна війна - ~ warfare бактеріологічна війна

GERRYMANDER

Англо-український дипломатичний словник

I n передвиборча махінація (особл. пов'язана з неправильним поділом на округи); махінаціяII v 1. влаштовувати передвиборчі махінації 2. спотворювати факти,

GESTURE

Англо-український дипломатичний словник

n перен. дія, вчинок- buying-time ~s дія, розрахована на те, щоб виграти час - conciliatory ~ жест примирення - fine ~ благородний жест/ вчинок - friendly ~

GET

Англо-український дипломатичний словник

v (got, got, амер. gotten) добиватися; отримувати- to ~ one's liberty добитися свободи, завоювати свободу - to ~ the victory отримати перемогу, перемогти - t

GET-AWAY

Англо-український дипломатичний словник

n виправдання, відмовка (особл. придумана наперед)

GET-TOGETHER

Англо-український дипломатичний словник

n амер. 1. неофіційна нарада 2. зборище, вечірка - ghetto n (pl ~es) a) гетто b) нетрі, район нетрів (у місті) - black ~ негритянське міське гетто

GHOST TOWN

Англо-український дипломатичний словник

амер. місто-привид, місто, покинуте жителями (особл. в західних штатах через згортання видобутку вугілля, США)

GI

Англо-український дипломатичний словник

n (скор. від government issue) амер. солдат (тж GI Joe)

GILDED

Англо-український дипломатичний словник

adj позолочений- G. chamber Палата лордів (Велика Британія)

GIMMICK

Англо-український дипломатичний словник

n трюк, хитрощі; заковика- election ~ передвиборчий трюк - to find the ~ виявити таємницю - to pull a ~ обманути когось

GINGER

Англо-український дипломатичний словник

n - ~ group парл. група членів парламенту, яка наполягає на більш рішучих діях з боку своєї партії

GIST

Англо-український дипломатичний словник

n суть, сутність, головне питання; основний, головний пункт, сутність (угоди, договору тощо)- ~ of the matter суть справи

GIVE

Англо-український дипломатичний словник

I n податливість, поступливість- ~ and take взаємні поступки; компроміс II v давати, надавати - to ~ the floor надавати слово - to ~ a hearing задовольнит

GIVEN

Англо-український дипломатичний словник

prep при наявності, з урахуванням- ~ good will, the proposal could be carried into effect при наявності доброї волі пропозицію можна було б прийняти

GLAD-HANDER

Англо-український дипломатичний словник

n жарг. політикан, який видає себе за "свого хлопця" (з метою завоювання голосів)

GLOBAL

Англо-український дипломатичний словник

adj світовий, всесвітній; загальний, всезагальний- ~ disarmament всезагальне роззброєння - ~ interests глобальні інтереси - ~ responsibility міжнародна відпов

GLORIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj знаменитий, славний- ~ battle знаменита битва - ~ victory славна перемога

GLORY

Англо-український дипломатичний словник

n слава- to win ~ прославитися - Old G. державний прапор США

GO

Англо-український дипломатичний словник

v (went, gone)1. іти, ходити 2. ставати 3. (into) вступити в організацію, стати членом товариства 4. бути в обігу - to ~ Conservative стати консерватором -

GO-AHEAD

Англо-український дипломатичний словник

n розм. 1. дозвіл/ наказ рухатися вперед 2. прогрес, рух уперед - to give smbd. a ~ дати комусь дозвіл на щось

GO-BETWEEN

Англо-український дипломатичний словник

n посередник- to act as a ~ бути посередником

GOAL

Англо-український дипломатичний словник

n ціль, завдання- agreed ~ узгоджена ціль - foreign policy ~ ціль зовнішньої політики - genuine ~ істинна ціль - jointly set ~s спільно визначені цілі - lon

GOOD

Англо-український дипломатичний словник

n добро, благо; користь- public ~ загальне благо - for the ~ of smth. заради чогось; на благо чогось - ~ offices a) добрі послуги; посередництво b) вплив, п

GOODWILL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. добра воля 2. доброзичливість - policy of ~ політика доброї волі

GOPSTER

Англо-український дипломатичний словник

n жарг. член Республіканської партії США

GOSPELLER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. євангеліст 2. проповідник, захисник - hot ~ of smth. палкий/ пристрасний захисник/ прибічник чогось

GOVERN

Англо-український дипломатичний словник

v 1. правити, управляти 2. керувати, направляти 3. визначати (смисл), обумовлювати; бути визначальним (фактором) - to be ~ed by common sense керуватися здоров

GOVERNING

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. керівний; що керує/ контролює 2. головний, основний - ~ body керівний орган - ~ class панівний клас - ~ motive основний принцип/ мотив - ~ principle

GOVERNMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (часто G.) уряд 2. форма правління 3. управління, керівництво 4. провінція (якою керує губернатор); штат - authoritarian ~ диктаторська форма правління

GOVERNMENT-IN-EXILE

Англо-український дипломатичний словник

n уряд в екзилі, у вигнанні (під час Другої світової війни); уряд в еміграції, емігрантський уряд

GOVERNMENT-MAN

Англо-український дипломатичний словник

n урядовий чиновник; вірний прихильник існуючого уряду

GOVERNMENTAL

Англо-український дипломатичний словник

adj урядовий, державний- ~ red tape урядова бюрократія

GOVERNOR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. губернатор 2. правитель 3. член правління - ~ of a state губернатор штату - to run for ~ of a state балотуватися на посаду губернатора штату

GOVERNOR-GENERAL

Англо-український дипломатичний словник

n генерал-губернатор; губернатор, який призначається англійським монархом вкраїни, які входять у склад Спільноти

GOVERNORSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. посада губернатора 2. влада/ юрисдикція губернатора 3. територія, підвладна губернатору

GOWN

Англо-український дипломатичний словник

n 1. плаття 2. мантія - black ~ амер. "чорна сутана", католицький священик

GRACE

Англо-український дипломатичний словник

n (G.) світлість, милість (форма звертання до герцога, герцогині, архієпископа)- Your/ His G. Ваша/ Його світлість

GRADUALISM

Англо-український дипломатичний словник

n вчення про поступове здійснення соціальних перетворень; реформізм

GRADUALIST

Англо-український дипломатичний словник

n прихильник поступового проведення реформ; супротивник швидких радикальних змін; поступовець

GRAND

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. грандіозний, величний 2. великий (також про титули) 3. головний, основний - G. Duke a) великий герцог b) великий князь - ~ project грандіозний проек

GRANGER

Англо-український дипломатичний словник

n амер. фермер; член асоціації фермерів

GRANT

Англо-український дипломатичний словник

v 1. дозволяти, давати дозвіл на щось; задовольняти (прохання тощо) 2. дарувати, складати пожертву - to ~ access to smth. надати доступ до чогось - to ~ a dec

GRANTED

Англо-український дипломатичний словник

conj за умови; беручи до уваги- ~ the difficulty of the undertaking, the success was impressive якщо врахувати складність заходу, то успіх був вражаючим - ~ a

GRANTING

Англо-український дипломатичний словник

n згода, дозвіл- ~ of oral petition дозвіл на подання усної петиції

GRASS-ROOTS

Англо-український дипломатичний словник

I n амер. прості люди, широкі масиII adj амер. розм. стихійний; той, що виник у народі; низовий, масовий - ~ movement стихійний рух - ~ opposition опози

GRATEFUL

Англо-український дипломатичний словник

adj вдячний- to be ~ to smbd. for smth. бути вдячним комусь - I am grateful to you я вам щиро вдячний

GRATITUDE

Англо-український дипломатичний словник

n вдячність- sincere ~ щира вдячність - to express one's ~ висловити свою вдячність

GRATUITOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. нічим не викликаний/ не обумовлений 2. безкоштовний, дарований - ~ assumption необґрунтоване припущення - ~ speech необґрунтована промова/ виступ - ~

GRAVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. серйозний, вагомий, важливий 2. важкий, загрозливий 3. сумний, похмурий 4. впливовий - ~ error серйозна помилка - ~ figure впливова особа - ~ news с

GRAVEL

Англо-український дипломатичний словник

v розм. перервати, зупинити (доповідача, оратора)- he was ~led for lack of time його зупинили через брак часу

GRAVEYARD

Англо-український дипломатичний словник

n амер. розм. таємниця, великий секрет- this is ~ про це – ані слова

GRAVITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. серйозність, важливість 2. складність, небезпека (становища тощо) - ~ of the occasion важливість події - ~ of the political situation серйозність політич

GREEN

Англо-український дипломатичний словник

adj зелений, зеленого кольору- to give the ~ light одобрити - ~ berets "зелені берети", десантно-диверсійні війська США - G. Jackets розм. "зелені куртки" (п

GREET

Англо-український дипломатичний словник

v 1. вітати 2. зустрічати (вигуками, аплодисментами тощо) - to ~ with applause зустріти аплодисментами - to ~ formally вітати офіційно

GREETING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. привітання 2. зустріч (аплодисментами тощо); прийом, - cordial ~ сердечна зустріч; теплий прийом - friendly ~ дружнє вітання; дружній прийом

GRIEVANCE

Англо-український дипломатичний словник

n скарга, невдоволення, образа- ~s against the Administration, etc. невдоволення адміністрацією тощо

GRIP

Англо-український дипломатичний словник

n схоплювання; стиснення- to come to ~s with a problem серйозно взятися за проблему, постаратися вирішити проблему - to get to/ at ~s with a problem серйозно в

GROOM

Англо-український дипломатичний словник

v амер. готуватися до певної діяльності- He was ~ed for political office його готували до політичної кар'єри

GROUND

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. основа, причина, мотив 2. предмет, тема (розмови, дослід ження, суперечки) - common ~ питання, на яке обидві сторони знаходять спільне рішення - debat

GROUND-SWELL

Англо-український дипломатичний словник

n амер. масовий ентузіазм; широка суспільна підтримка (кандидата тощо)

GROUNDWORK

Англо-український дипломатичний словник

n основа- to lay the ~ for smth. закласти основи чогось

GROUP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. група 2. угруповання, фракція - discussion ~ група для обговорення, колоквіум - "leftist" ~ ліве угруповання - political ~ політичне угруповання - stud

GROUPING

Англо-український дипломатичний словник

n угруповання- military ~ військове угрупування - political ~ політичне угруповання - to enlarge military-political ~s розширювати військово-політичні угрупов

GROWTH

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ріст, розвиток 2. збільшення, посилення - immizerizing ~ розорююче зростання - steady ~ of the productive forces стабільний ріст виробничих сил

GUARANTEE

Англо-український дипломатичний словник

I n гарантія (тж перен.); гарант- credible ~ гарантія, яка заслуговує довіри - dependable ~ надійна гарантія - extended ~s широкі гарантії - fail-safe ~ на

GUARANTOR

Англо-український дипломатичний словник

n юр. поручитель; гарант- ~ of nuclear retaliation гарант ядерного удару у відповідь

GUARD

Англо-український дипломатичний словник

v 1. оберігати; берегти, зберігати 2. (against, from) захищати, стояти на сторожі (інтересів тощо) - to ~ against accidental or unauthorized use of nuclear wea

GUBERNATORIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj губернаторський, який стосується губернатора- ~ campaign кампанія з виборів губернатора, передвиборча боротьба за посаду губернатора (США)

GUERRILLA

Англо-український дипломатичний словник

n 1. партизан 2. партизанська війна - ~ war партизанська війна - ~ warfare партизанська війна - ~ warrior партизан - to shield ~s захищати/ прикривати парти

GUEST

Англо-український дипломатичний словник

n тість- distinguished ~ почесний гість - honorary ~ почесний гість - ~ of distinction почесний гість - ~ of honour почесний гість - ~s of note відомі гості

GUIDANCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. керівництво; керівники 2. управління, наведення (ракети) - homing ~ самонаведення; система самонаведення - political ~ політичне керівництво - ~ of the

GUIDE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. направляти, керувати, бути керівником 2. управляти - to ~ a state керувати державою

GUIDELINE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. директива, керівна вказівка 2. pl основні/ базові принципи/ положення, керівні принципи - agreed ~s узгоджені принципи - general ~s загальні принципи -

GUIDING

Англо-український дипломатичний словник

adj направляючий, ведучий, керівний- ~ principle керівний принцип

GULF

Англо-український дипломатичний словник

n перен. прірва, безодня- to widen the ~ поглибити/ посилити різницю, поглибити прірву

GUNBOAT

Англо-український дипломатичний словник

n канонерський човен- ~ diplomacy дипломатія канонерок - ~ policy політика канонерок

HORSE GUARDS

Англо-український дипломатичний словник

1. кінний полк2. споруда, в якій розташовано деякі відділи військового міністерства (Велика Британія) - Royal ~ королівський полк кінної гвардії (Велика Британі

TAINTED GOODS

Англо-український дипломатичний словник

товари, які бойкотуються членами профспілки з політичних мотивів

VISITOR'S GALLERY

Англо-український дипломатичний словник

галерея для публіки в палаті громад (Велика Британія)

WILD GOOSE

Англо-український дипломатичний словник

- ~ chase марна, безглузда затія; погоня за недосяжним; химера

NEEDLE GAP

Англо-русский технический словарь

разрядник игольчатыйАнгло-русский технический словарь.

NOBLE GAS

Англо-русский технический словарь

благородный газАнгло-русский технический словарь.

NODE OF GRAPH

Англо-русский технический словарь

вершина графаАнгло-русский технический словарь.

NOGO GAGE

Англо-русский технический словарь

калибр непроходнойАнгло-русский технический словарь.

NOISE GENERATOR

Англо-русский технический словарь

генератор шумаАнгло-русский технический словарь.

NONCOOPERATIVE GAME

Англо-русский технический словарь

некоалиционная играАнгло-русский технический словарь.

NONDEGENERATE GAS

Англо-русский технический словарь

невырожденный газАнгло-русский технический словарь.

NONINDICATING GAUGE

Англо-русский технический словарь

бесшкальный приборАнгло-русский технический словарь.

NONSPLINTERING GLASS

Англо-русский технический словарь

безосколочное стеклоАнгло-русский технический словарь.

NORMAL GAUGE

Англо-русский технический словарь

нормальный калибрАнгло-русский технический словарь.

NOSE GEAR

Англо-русский технический словарь

<aeron.> стойка шасси передняяАнгло-русский технический словарь.

NOTCH GENERATOR

Англо-русский технический словарь

<tech.> генератор импульсов отметкиАнгло-русский технический словарь.

NOXIOUS GAS

Англо-русский технический словарь

вредный газАнгло-русский технический словарь.

NUMBER GROUPING

Англо-русский технический словарь

образование групп чиселАнгло-русский технический словарь.

NUMBER OF GEARS

Англо-русский технический словарь

число передачАнгло-русский технический словарь.

OCCLUDED GAS

Англо-русский технический словарь

окклюдированный газАнгло-русский технический словарь.

OF EQUAL GENUS

Англо-русский технический словарь

равнородныйАнгло-русский технический словарь.

OF FINITE GENUS

Англо-русский технический словарь

конечного родаАнгло-русский технический словарь.

OFFLINE GUIDING

Англо-русский технический словарь

<tech.> обучение автономноеАнгло-русский технический словарь.

OIL GALLERY

Англо-русский технический словарь

масляный каналАнгло-русский технический словарь.

OIL GAS

Англо-русский технический словарь

нефтяной газАнгло-русский технический словарь.

OIL GAUGE

Англо-русский технический словарь

масляный манометрАнгло-русский технический словарь.

OIL GAUGE GLASS

Англо-русский технический словарь

маслоуказательное стеклоАнгло-русский технический словарь.

OIL GROOVE

Англо-русский технический словарь

смазочная канавкаАнгло-русский технический словарь.

OIL GUSHER

Англо-русский технический словарь

нефтяной фонтанАнгло-русский технический словарь.

OIL PRESSURE GAUGE

Англо-русский технический словарь

манометр маслаАнгло-русский технический словарь.

OILDEPTH GAUGE

Англо-русский технический словарь

измеритель уровня маслаАнгло-русский технический словарь.

OILWELL GAS

Англо-русский технический словарь

1) <energ.> газ из буровых скважин2) газ попутныйАнгло-русский технический словарь.

ON GOOD GOING

Англо-русский технический словарь

при условии хорошей проходимостиАнгло-русский технический словарь.

ON SURE GROUND

Англо-русский технический словарь

на твердой почвеАнгло-русский технический словарь.

ONECIRCLE GONIOMETER

Англо-русский технический словарь

однокружный гониометрАнгло-русский технический словарь.

OPACIFY GLASS

Англо-русский технический словарь

заглушать стеклоАнгло-русский технический словарь.

OPAL GLASS

Англо-русский технический словарь

молочное стеклоАнгло-русский технический словарь.

OPAQUE GLASS

Англо-русский технический словарь

непрозрачное стеклоАнгло-русский технический словарь.

OPAQUE GLAZE

Англо-русский технический словарь

глухая глазурьАнгло-русский технический словарь.

OPEN GRUB

Англо-русский технический словарь

незаросший свищАнгло-русский технический словарь.

OPENLOOP GAIN

Англо-русский технический словарь

<electr.> коэффициент усиления без обратной связиАнгло-русский технический словарь.

OPERA GLASSES

Англо-русский технический словарь

театральный бинокльАнгло-русский технический словарь.

OPERATED GAP

Англо-русский технический словарь

зазор при притянутом якореАнгло-русский технический словарь.

OPERATING GROOVE

Англо-русский технический словарь

рабочий контур кулачкаАнгло-русский технический словарь.

OPTICAL GAGE

Англо-русский технический словарь

<tech.> оптикаторАнгло-русский технический словарь.

OPTICALACOUSTIC GAS ANALYZER

Англо-русский технический словарь

оптико-акустический газоанализаторАнгло-русский технический словарь.

ORBITAL GYROSCOPE

Англо-русский технический словарь

<cosm.> гироорбитАнгло-русский технический словарь.

ORE GANTRY

Англо-русский технический словарь

рудный перегружательАнгло-русский технический словарь.

ORESORTING GRIZZLY

Англо-русский технический словарь

рудоразборный грохотАнгло-русский технический словарь.

ORIENTED GRAPH

Англо-русский технический словарь

1) <math.> граф направленный2) граф ориентированныйАнгло-русский технический словарь.

OUT OF GEAR

Англо-русский технический словарь

с выключенным сцеплениемАнгло-русский технический словарь.

OUTGOING GAUGE

Англо-русский технический словарь

толщина полосы после прокаткиАнгло-русский технический словарь.

OUTPUT GOODS

Англо-русский технический словарь

выпускаемые продуктыАнгло-русский технический словарь.

OVERINTERROGATION GATE

Англо-русский технический словарь

ограничитель запросовАнгло-русский технический словарь.

OVERLAPPING BIN GATE

Англо-русский технический словарь

перекрывающий бункерный затворАнгло-русский технический словарь.

OVERPOUR GATE

Англо-русский технический словарь

опускные шлюзные воротаАнгло-русский технический словарь.

OVERSPEED GOVERNOR

Англо-русский технический словарь

автомат безопасностиАнгло-русский технический словарь.

OXYGEN GAS

Англо-русский технический словарь

газообразный кислородАнгло-русский технический словарь.

OXYGEN GOUGING

Англо-русский технический словарь

кислородная строжкаАнгло-русский технический словарь.

OXYGENCONVERTER GAS

Англо-русский технический словарь

кислородно - конвертерный газАнгло-русский технический словарь.

PACK GLAND

Англо-русский технический словарь

набивать сальникАнгло-русский технический словарь.

PAN GRANULATOR

Англо-русский технический словарь

чашечный грануляторАнгло-русский технический словарь.

PAPER GLOSS

Англо-русский технический словарь

лоск бумагиАнгло-русский технический словарь.

PARALLAXCORRECTION GRAPH

Англо-русский технический словарь

график параллактических поправокАнгло-русский технический словарь.

PARALLEL TO GRAIN

Англо-русский технический словарь

параллельное волокноАнгло-русский технический словарь.

PARENTHETIC GROUPING

Англо-русский технический словарь

скобочная группировкаАнгло-русский технический словарь.

PARTIAL GROUND

Англо-русский технический словарь

неполное замыкание на землюАнгло-русский технический словарь.

PARTICLE GROUP

Англо-русский технический словарь

группа частицАнгло-русский технический словарь.

PATTERN GENERATOR

Англо-русский технический словарь

генератор испытательного сигналаАнгло-русский технический словарь.

PEAT GAS

Англо-русский технический словарь

торфяной газАнгло-русский технический словарь.

PELLET GETTER

Англо-русский технический словарь

таблеточный геттерАнгло-русский технический словарь.

PENCIL GATE

Англо-русский технический словарь

карандашный питательАнгло-русский технический словарь.

PENDULUM GOVERNOR

Англо-русский технический словарь

маятниковый регуляторАнгло-русский технический словарь.

PENDULUMPOSITIONED GYRO

Англо-русский технический словарь

гироскоп с маятниковой коррекциейАнгло-русский технический словарь.

PERFORMANCE GUARANTEE

Англо-русский технический словарь

<comput.> характеристики гарантированныеАнгло-русский технический словарь.

PERMANENT GAS

Англо-русский технический словарь

неконденсирующийся газАнгло-русский технический словарь.

PERMANENTMAGNET GENERATOR

Англо-русский технический словарь

<engin.> магнитоэлектрический генераторАнгло-русский технический словарь.

PERMUTATION GROUP

Англо-русский технический словарь

группа перестановокАнгло-русский технический словарь.

PERPENDICULAR TO GRAIN

Англо-русский технический словарь

перпендикулярное волокноАнгло-русский технический словарь.

PERSPECTIVE GEOMETRY

Англо-русский технический словарь

1) <geom.> аксонометрия2) начертательная геометрияАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO GODEL

Англо-русский технический словарь

геделивскийАнгло-русский технический словарь.

PHANTOM GROUP

Англо-русский технический словарь

фантомная группаАнгло-русский технический словарь.

PHOTOAUDIO GENERATOR

Англо-русский технический словарь

низкочастотный фотогенераторАнгло-русский технический словарь.

PHOTOCHROMIC GLASS

Англо-русский технический словарь

фотохромное стеклоАнгло-русский технический словарь.

PHOTOELECTRIC GENERATOR

Англо-русский технический словарь

фотоэлектрический генераторАнгло-русский технический словарь.

PHRASESTRUCTURE GRAMMAR

Англо-русский технический словарь

грамматика составляющихАнгло-русский технический словарь.

PHREATIC GAS

Англо-русский технический словарь

фреатический газАнгло-русский технический словарь.

PICK GUM BY HAND

Англо-русский технический словарь

собирать камедь вручнуюАнгло-русский технический словарь.

PIECE GOODS

Англо-русский технический словарь

штучные товарыАнгло-русский технический словарь.

PIGMENTED GLAZE

Англо-русский технический словарь

окрашенная глазурьАнгло-русский технический словарь.

PINPOINT GATE

Англо-русский технический словарь

точечный литникАнгло-русский технический словарь.

PIPE GROUND

Англо-русский технический словарь

заземление из трубАнгло-русский технический словарь.

PISTONRING GROOVE

Англо-русский технический словарь

канавка поршневого кольцаАнгло-русский технический словарь.

PIT GRAVEL

Англо-русский технический словарь

карьерный гравийАнгло-русский технический словарь.

PITCH GYRO

Англо-русский технический словарь

<rocket> гировертикантАнгло-русский технический словарь.

PITCH GYROSCOPE

Англо-русский технический словарь

1) <tech.> гироскоп поворота2) гироскоп тангажаАнгло-русский технический словарь.

PITCH OF GEAR

Англо-русский технический словарь

модуль шестерниАнгло-русский технический словарь.

PITCHIN GMOMENT

Англо-русский технический словарь

момент тангажаАнгло-русский технический словарь.

PIVOT OF GYRO

Англо-русский технический словарь

цапфа гироскопаАнгло-русский технический словарь.

PIVOTLEAF GATE

Англо-русский технический словарь

клапанные шлюзные воротаАнгло-русский технический словарь.

PLAIN GATE

Англо-русский технический словарь

плоский затворАнгло-русский технический словарь.

PLAIN GAUGE

Англо-русский технический словарь

гладкий калибрАнгло-русский технический словарь.

PLAN GROOVE

Англо-русский технический словарь

немодулированная канавка записиАнгло-русский технический словарь.

PLANE GEODESY

Англо-русский технический словарь

геодезия на плоскостиАнгло-русский технический словарь.

PLANE GEOMETRY

Англо-русский технический словарь

<geom.> планиметрияАнгло-русский технический словарь.

PLANYCLIC GEAR

Англо-русский технический словарь

планетарная зубчатая передачаАнгло-русский технический словарь.

PLASMA GENERATION

Англо-русский технический словарь

возбуждение плазмыАнгло-русский технический словарь.

PLASMA GUN

Англо-русский технический словарь

плазменный прожекторАнгло-русский технический словарь.

PLASMAFORMING GAS

Англо-русский технический словарь

рабочий газАнгло-русский технический словарь.

PLATE GLASS

Англо-русский технический словарь

витринное стеклоАнгло-русский технический словарь.

PLATE GRANULATOR

Англо-русский технический словарь

тарельчатый грануляторАнгло-русский технический словарь.

PLUG GAGE

Англо-русский технический словарь

калибр-пробкаАнгло-русский технический словарь.

PLUG GAUGE

Англо-русский технический словарь

калиберная пробкаАнгло-русский технический словарь.

PLUNGE GRINDING

Англо-русский технический словарь

способ шлифовки врезаниемАнгло-русский технический словарь.

POISON GAS

Англо-русский технический словарь

ядовитый газАнгло-русский технический словарь.

POLE GAP

Англо-русский технический словарь

полюсный зазорАнгло-русский технический словарь.

POLE GUY

Англо-русский технический словарь

оттяжка опорыАнгло-русский технический словарь.

POLISH GLASS

Англо-русский технический словарь

полировать стеклоАнгло-русский технический словарь.

POLYCRYSTALLINE GERMANIUM

Англо-русский технический словарь

поликристаллический германийАнгло-русский технический словарь.

PONY GIRDER

Англо-русский технический словарь

вспомогательная балкаАнгло-русский технический словарь.

POOR GAS

Англо-русский технический словарь

низкокалорийный газАнгло-русский технический словарь.

POOR GEOMETRY

Англо-русский технический словарь

плохая геометрияАнгло-русский технический словарь.

POSITION GYRO

Англо-русский технический словарь

корректировать гироскопАнгло-русский технический словарь.

POSITIVE G FORCES

Англо-русский технический словарь

<phys.> перегрузкиАнгло-русский технический словарь.

POTASSIUM GLASS

Англо-русский технический словарь

калийное стеклоАнгло-русский технический словарь.

POTENTIAL OF GRAVITATION

Англо-русский технический словарь

потенциал сил тяготенияАнгло-русский технический словарь.

POWER GAS

Англо-русский технический словарь

силовой газАнгло-русский технический словарь.

POWER GRADER

Англо-русский технический словарь

самоходный грейдерАнгло-русский технический словарь.

POWER GRID

Англо-русский технический словарь

единая энергосистемаАнгло-русский технический словарь.

POWERED GYRO

Англо-русский технический словарь

силовой гироскопАнгло-русский технический словарь.

POWERED GYROSCOPE

Англо-русский технический словарь

несвободный гироскопАнгло-русский технический словарь.

PRACTICAL GEOLOGY

Англо-русский технический словарь

прикладная геологияАнгло-русский технический словарь.

PREMIUM GASOLINE

Англо-русский технический словарь

1) высокосортный бензин2) <energ.> бензин высококачественныйАнгло-русский технический словарь.

PRESERVATION IN GLASS

Англо-русский технический словарь

консервирование в стеклянной посудеАнгло-русский технический словарь.

PRESERVE GENERALITY

Англо-русский технический словарь

для сохранения общностиАнгло-русский технический словарь.

PRESS GLASS

Англо-русский технический словарь

прессовать стеклоАнгло-русский технический словарь.

PRESSED GIRDER

Англо-русский технический словарь

штампованная балкаАнгло-русский технический словарь.

PRESSURE GAGE

Англо-русский технический словарь

<tech.> манометрАнгло-русский технический словарь.

PRESSURE GAS WELDING

Англо-русский технический словарь

<tech.> сварка газопрессоваяАнгло-русский технический словарь.

PRESSURE GAUGE

Англо-русский технический словарь

1) указатель давления2) манометрАнгло-русский технический словарь.

PRESSURE GRADIENT

Англо-русский технический словарь

градиент давленияАнгло-русский технический словарь.

PRIMING GASOLINE

Англо-русский технический словарь

пусковой бензинАнгло-русский технический словарь.

PRIMITIVE GROUP

Англо-русский технический словарь

примитивная группаАнгло-русский технический словарь.

PROCESS GAS

Англо-русский технический словарь

технологический газАнгло-русский технический словарь.

PRODUCER GAS

Англо-русский технический словарь

генераторный газАнгло-русский технический словарь.

PROFILE GAUGE

Англо-русский технический словарь

резьбовое лекалоАнгло-русский технический словарь.

PROJECTIVE GEOMETRY

Англо-русский технический словарь

проективная геометрияАнгло-русский технический словарь.

PROJECTIVE GROUP

Англо-русский технический словарь

проективная группаАнгло-русский технический словарь.

PROMOTE GRAPHITIZATION

Англо-русский технический словарь

ускорять графитизациюАнгло-русский технический словарь.

PROMPT GAMMAS

Англо-русский технический словарь

мгновенное гамма-излучениеАнгло-русский технический словарь.

PROPELLER GUARD

Англо-русский технический словарь

ограждение гребного винтаАнгло-русский технический словарь.

PROPORTIONAL GAIN

Англо-русский технический словарь

<comput.> коэффициент передачи пропорционального регулятораАнгло-русский технический словарь.

PROPORTIONING BIN GATE

Англо-русский технический словарь

дозирующий бункерный затворАнгло-русский технический словарь.

PROPULSION GENERATOR

Англо-русский технический словарь

главный генераторАнгло-русский технический словарь.

PROTECTIVE GROUNDING

Англо-русский технический словарь

защитное заземлениеАнгло-русский технический словарь.

PROVING GROUND

Англо-русский технический словарь

испытательный полигонАнгло-русский технический словарь.

PULLTYPE GRADER

Англо-русский технический словарь

прицепной грейдерАнгло-русский технический словарь.

PULSE GATE

Англо-русский технический словарь

импульсный вентильАнгло-русский технический словарь.

PULSE GENERATION

Англо-русский технический словарь

генерация импульсовАнгло-русский технический словарь.

PULSE GENERATOR

Англо-русский технический словарь

1) генератор импульсов2) <commun.> импульсный генераторАнгло-русский технический словарь.

PULSE GROUP

Англо-русский технический словарь

цуг импульсовАнгло-русский технический словарь.

PULSEBURST GENERATOR

Англо-русский технический словарь

генератор пачек импульсовАнгло-русский технический словарь.

PUMPED GAS

Англо-русский технический словарь

возбужденный газАнгло-русский технический словарь.

PURE GLYCERIN

Англо-русский технический словарь

чистый глицеринАнгло-русский технический словарь.

PURIFIED GASOLINE

Англо-русский технический словарь

очищенный бензинАнгло-русский технический словарь.

PUSHER GRADE

Англо-русский технический словарь

<railways> уклон тягиАнгло-русский технический словарь.

PUSHPULL GENERATOR

Англо-русский технический словарь

двухтактный генераторАнгло-русский технический словарь.

PUT IN GEAR

Англо-русский технический словарь

включать передачуАнгло-русский технический словарь.

PUT TRANSMISSION IN GEAR

Англо-русский технический словарь

включать сцеплениеАнгло-русский технический словарь.

QUANTUMMECHANICAL GENERATOR

Англо-русский технический словарь

кванторный генераторАнгло-русский технический словарь.

QUARTZ GLASS

Англо-русский технический словарь

кварцевое стеклоАнгло-русский технический словарь.

QUITE GOOD

Англо-русский технический словарь

неплохойАнгло-русский технический словарь.

QUOTIENT GROUP

Англо-русский технический словарь

факторгруппаАнгло-русский технический словарь.

RACK GEARING

Англо-русский технический словарь

реечное зубчатое зацеплениеАнгло-русский технический словарь.

RACK GROUND

Англо-русский технический словарь

корпус заземлитьАнгло-русский технический словарь.

RACKTYPE GEAR

Англо-русский технический словарь

зуборезная гребенкаАнгло-русский технический словарь.

RADAR GUIDANCE

Англо-русский технический словарь

радиолокационное наведениеАнгло-русский технический словарь.

RADIAL GATE

Англо-русский технический словарь

сегментный затворАнгло-русский технический словарь.

RADIATING GUIDE

Англо-русский технический словарь

<radio> антенна волноводнаяАнгло-русский технический словарь.

RADICAL GROUP

Англо-русский технический словарь

радикальная группаАнгло-русский технический словарь.

RADIO GUIDANCE

Англо-русский технический словарь

управление по радиоАнгло-русский технический словарь.

RADIOACTIVE GAUGE

Англо-русский технический словарь

радиоактивный микрометрАнгло-русский технический словарь.

RADIOINERTIAL GUIDANCE

Англо-русский технический словарь

радиоинерциальное наведениеАнгло-русский технический словарь.

RADIUS GAUGE

Англо-русский технический словарь

радиусный шаблонАнгло-русский технический словарь.

RADIUS OF GYRATION

Англо-русский технический словарь

радиус инерцииАнгло-русский технический словарь.

RANDOMSIGNAL GENERATOR

Англо-русский технический словарь

генератор случайных сигналовАнгло-русский технический словарь.

RANGEMARKER GENERATOR

Англо-русский технический словарь

генератор меток дальностиАнгло-русский технический словарь.

RANGESWEEP GENERATOR

Англо-русский технический словарь

генератор развертки дальностиАнгло-русский технический словарь.

RATE GYRO

Англо-русский технический словарь

скоростной гироскопАнгло-русский технический словарь.

RATE OF GAINING

Англо-русский технический словарь

положительный ход часовАнгло-русский технический словарь.

RATEOFTURN GYROSCOPE

Англо-русский технический словарь

<aeron.> датчик угловой скорости гироскопическийАнгло-русский технический словарь.

REACTANCE GENERATOR

Англо-русский технический словарь

генератор реактивныйАнгло-русский технический словарь.

REAL GAS

Англо-русский технический словарь

реальный газАнгло-русский технический словарь.

REAR GAP

Англо-русский технический словарь

дополнительный зазор магнитной головкиАнгло-русский технический словарь.

REDUCING GAS

Англо-русский технический словарь

восстановительный газАнгло-русский технический словарь.

REDUCING GEAR

Англо-русский технический словарь

редукционный механизмАнгло-русский технический словарь.

REFERENCE GAUGE

Англо-русский технический словарь

контрольный калибрАнгло-русский технический словарь.

REFERENCE GENERATOR

Англо-русский технический словарь

генератор опорного сигналаАнгло-русский технический словарь.

REGULAR GASOLINE

Англо-русский технический словарь

рядовой бензинАнгло-русский технический словарь.

REINFORCE GLASS

Англо-русский технический словарь

армировать стеклоАнгло-русский технический словарь.

RELATIVE GRAVITY

Англо-русский технический словарь

относительная тяжестьАнгло-русский технический словарь.

RELEASE GAP

Англо-русский технический словарь

зазор при отпущенном якореАнгло-русский технический словарь.

RELUCTANCE GENERATOR

Англо-русский технический словарь

реактивный генераторАнгло-русский технический словарь.

RENORMALIZATION GROUP

Англо-русский технический словарь

<phys.> ренормгруппаАнгло-русский технический словарь.

Время запроса ( 0.588373366 сек)
T: 0.595152343 M: 1 D: 0