Найдено 50+ «G»

GAFFE

Англо-український дипломатичний словник

n прикра помилка, хибний крок, недоречний вчинок чи недоречне зауваження- political ~ політична помилка

GAIN

Англо-український дипломатичний словник

I n pl досягнення, завоювання- revolutionary ~s революційні завоювання II v 1. здобути користь, вигоду 2. добитися, завоювати; відстояти свою позицію/ точ

GALLERY

Англо-український дипломатичний словник

n галерея, балкон- distinguished strangers' ~ місця для почесних гостей - public ~ місця для публіки (в ООН тощо) - ~ for the press місця для представників пр

GAMBIT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. поступка для одержання переваги в майбутньому, цілеспрямований маневр 2. перший крок (у підприємництві, діях); пробний крок, (будь-який) цілеспрямований ма

GAME

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (ризикована) гра, (ризикований) захід 2. розм. задум, план, проект, справа 3. перен. велика здобич, перемога (заради якої багатьом довелося ризикувати)

GAMING

Англо-український дипломатичний словник

n проведення ігор (військових, управлінських, тощо)

GAP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. прірва, провалля 2. інтервал, проміжок 3. розходження у поглядах 4. військ. прорив (оборони) - communications ~ взаємне непорозуміння - credibility ~

GAS

Англо-український дипломатичний словник

I n газ- binary nerve ~ бінарний газ нервово-паралітичної дії - ~ area район зараження стійкими отруйними речовинами - ~ attack хімічна атака - ~ bomb хіміч

GAZETTE

Англо-український дипломатичний словник

n офіційний друкований орган; урядовий бюлетень, вісник

GEEWHIZZ

Англо-український дипломатичний словник

adj жарг. сенсаційний- ~ journalism сенсаційна журналістика

GENERAL

Англо-український дипломатичний словник

I n генерал- ~ of the army генерал армії II adj 1. загальний, всезагальний 2. широкий; розповсюджений, загальноприйнятий, звичайний 3. загальний, загально

GENERALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. твердження загального характеру; pl загальні місця 2. (the ~) більшість; переважна більшість - ~ of voters більшість виборців, більша частина виборів -

GENERALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. узагальнювати, робити загальні висновки 2. надавати невизначеності; говорити невизначено/ загально - to be inclined to ~ on everything мати звичку говорит

GENEVA

Англо-український дипломатичний словник

n Женева- ~ brassard пов'язка "Червоного Хреста" - ~ Convention Женевська конвенція - ~ Cross Червоний Хрест

GENTLEMAN

Англо-український дипломатичний словник

(pl gentlemen) n джентльмен- ~'s (gentlemen's) agreement джентльменська угода - honorable and gallant ~ почесний і доблесний джентльмен (звер нення одного з ч

GERM

Англо-український дипломатичний словник

n мікроб, бактерія- ~ war бактеріологічна війна - ~ warfare бактеріологічна війна

GETAWAY

Англо-український дипломатичний словник

n виправдання, відмовка (особл. придумана наперед)

GI

Англо-український дипломатичний словник

n (скор. від government issue) амер. солдат (тж GI Joe)

GIMMICK

Англо-український дипломатичний словник

n трюк, хитрощі; заковика- election ~ передвиборчий трюк - to find the ~ виявити таємницю - to pull a ~ обманути когось

GINGER

Англо-український дипломатичний словник

n - ~ group парл. група членів парламенту, яка наполягає на більш рішучих діях з боку своєї партії

GIVE

Англо-український дипломатичний словник

I n податливість, поступливість- ~ and take взаємні поступки; компроміс II v давати, надавати - to ~ the floor надавати слово - to ~ a hearing задовольнит

GLADHANDER

Англо-український дипломатичний словник

n жарг. політикан, який видає себе за "свого хлопця" (з метою завоювання голосів)

GLOBAL

Англо-український дипломатичний словник

adj світовий, всесвітній; загальний, всезагальний- ~ disarmament всезагальне роззброєння - ~ interests глобальні інтереси - ~ responsibility міжнародна відпов

GLORIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj знаменитий, славний- ~ battle знаменита битва - ~ victory славна перемога

GLORY

Англо-український дипломатичний словник

n слава- to win ~ прославитися - Old G. державний прапор США

GO

Англо-український дипломатичний словник

v (went, gone)1. іти, ходити 2. ставати 3. (into) вступити в організацію, стати членом товариства 4. бути в обігу - to ~ Conservative стати консерватором -

GOAHEAD

Англо-український дипломатичний словник

n розм. 1. дозвіл/ наказ рухатися вперед 2. прогрес, рух уперед - to give smbd. a ~ дати комусь дозвіл на щось

GOAL

Англо-український дипломатичний словник

n ціль, завдання- agreed ~ узгоджена ціль - foreign policy ~ ціль зовнішньої політики - genuine ~ істинна ціль - jointly set ~s спільно визначені цілі - lon

GOSPELLER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. євангеліст 2. проповідник, захисник - hot ~ of smth. палкий/ пристрасний захисник/ прибічник чогось

GOVERN

Англо-український дипломатичний словник

v 1. правити, управляти 2. керувати, направляти 3. визначати (смисл), обумовлювати; бути визначальним (фактором) - to be ~ed by common sense керуватися здоров

GOVERNING

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. керівний; що керує/ контролює 2. головний, основний - ~ body керівний орган - ~ class панівний клас - ~ motive основний принцип/ мотив - ~ principle

GOVERNMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (часто G.) уряд 2. форма правління 3. управління, керівництво 4. провінція (якою керує губернатор); штат - authoritarian ~ диктаторська форма правління

GOVERNMENTAL

Англо-український дипломатичний словник

adj урядовий, державний- ~ red tape урядова бюрократія

GRADUALISM

Англо-український дипломатичний словник

n вчення про поступове здійснення соціальних перетворень; реформізм

GRAND

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. грандіозний, величний 2. великий (також про титули) 3. головний, основний - G. Duke a) великий герцог b) великий князь - ~ project грандіозний проек

GRANTING

Англо-український дипломатичний словник

n згода, дозвіл- ~ of oral petition дозвіл на подання усної петиції

GRATUITOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. нічим не викликаний/ не обумовлений 2. безкоштовний, дарований - ~ assumption необґрунтоване припущення - ~ speech необґрунтована промова/ виступ - ~

GRAVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. серйозний, вагомий, важливий 2. важкий, загрозливий 3. сумний, похмурий 4. впливовий - ~ error серйозна помилка - ~ figure впливова особа - ~ news с

GRAVITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. серйозність, важливість 2. складність, небезпека (становища тощо) - ~ of the occasion важливість події - ~ of the political situation серйозність політич

GREET

Англо-український дипломатичний словник

v 1. вітати 2. зустрічати (вигуками, аплодисментами тощо) - to ~ with applause зустріти аплодисментами - to ~ formally вітати офіційно

GROUND

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. основа, причина, мотив 2. предмет, тема (розмови, дослід ження, суперечки) - common ~ питання, на яке обидві сторони знаходять спільне рішення - debat

GUARANTEE

Англо-український дипломатичний словник

I n гарантія (тж перен.); гарант- credible ~ гарантія, яка заслуговує довіри - dependable ~ надійна гарантія - extended ~s широкі гарантії - fail-safe ~ на

GUIDANCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. керівництво; керівники 2. управління, наведення (ракети) - homing ~ самонаведення; система самонаведення - political ~ політичне керівництво - ~ of the

GUIDELINE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. директива, керівна вказівка 2. pl основні/ базові принципи/ положення, керівні принципи - agreed ~s узгоджені принципи - general ~s загальні принципи -

GALAVA

Крымскотатарско-русский словарь

Голова (городской, поселковый, сельский руководитель)

GAMMA

Крымскотатарско-русский словарь

Гаммаgamma-şavleler — гамма-лучиtüsler gamması — цветовая гамма

GAZ

Крымскотатарско-русский словарь

1) газ, газовыйgaz maskası — противогаз2) устар.керосинgaz lampat — керосиновая лампа3) газ (шёлковая прозрачная ткань)gaz yavlıq — газовый платок

GAZLI

Крымскотатарско-русский словарь

1) газированный2) газовый

GEMI

Крымскотатарско-русский словарь

Корабльgemi qurtu — шашеньgemi yapıcılığı — судостроительствоyelkenli gemi — парусник

GENE

Крымскотатарско-русский словарь

диал. южн.опять, снова, ещё

GERDAN

Крымскотатарско-русский словарь

1) шея (спереди)2) двойной подбородок, складка под подбородком (у полных людей)

GERDANLIQ

Крымскотатарско-русский словарь

Монисто, (шейное украшение, ожерелье)gerdanlıq küpe — этн. ногайские серьги, соёдиненные цепочкой

Время запроса ( 0.502096416 сек)
T: 0.506051082 M: 1 D: 0