Найдено 100+ «G»

GAFFE

Англо-український дипломатичний словник

n прикра помилка, хибний крок, недоречний вчинок чи недоречне зауваження- political ~ політична помилка

GAG

Англо-український дипломатичний словник

n парл. жарг. припинення дебатів- ~ law a) амер. жарг. закон, який обмежує свободу слова b) парл. жарг. політика затикання рота; жорсткий регламент - ~

GAIN

Англо-український дипломатичний словник

I n pl досягнення, завоювання- revolutionary ~s революційні завоювання II v 1. здобути користь, вигоду 2. добитися, завоювати; відстояти свою позицію/ точ

GALLERY

Англо-український дипломатичний словник

n галерея, балкон- distinguished strangers' ~ місця для почесних гостей - public ~ місця для публіки (в ООН тощо) - ~ for the press місця для представників пр

GAMBIT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. поступка для одержання переваги в майбутньому, цілеспрямований маневр 2. перший крок (у підприємництві, діях); пробний крок, (будь-який) цілеспрямований ма

GAMBLE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. спекулювати, грати (на біржі) 2. (with) ризикувати

GAME

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (ризикована) гра, (ризикований) захід 2. розм. задум, план, проект, справа 3. перен. велика здобич, перемога (заради якої багатьом довелося ризикувати)

GAMESMANSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n жарт. мистецтво гри, мистецтво вигравати сумнівними, хоч і забороненими методами

GAMING

Англо-український дипломатичний словник

n проведення ігор (військових, управлінських, тощо)

GANGWAY

Англо-український дипломатичний словник

n парл. прохід, який розділяє палату общин на дві частини (Велика Британія)- Members above the ~ члени уряду і члени "тіньового кабінету" (Велика Британія) -

GAP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. прірва, провалля 2. інтервал, проміжок 3. розходження у поглядах 4. військ. прорив (оборони) - communications ~ взаємне непорозуміння - credibility ~

GARBLE

Англо-український дипломатичний словник

I n спотворення, фальсифікаціяII v спотворювати, фальсифікувати, підтасовувати - to ~ evidence підробити свідчення - to ~ a text спотворювати текст, робити

GARDEN PARTY

Англо-український дипломатичний словник

прийом гостей в саду, на відкритому повітрі

GARTER

Англо-український дипломатичний словник

I v нагородити орденом Підв'язки- II G. n орден Підв'язки (Велика Британія)

GAS

Англо-український дипломатичний словник

I n газ- binary nerve ~ бінарний газ нервово-паралітичної дії - ~ area район зараження стійкими отруйними речовинами - ~ attack хімічна атака - ~ bomb хіміч

GASPOISONING

Англо-український дипломатичний словник

n отруєння газом; ураження отруйними речовинами

GASSED

Англо-український дипломатичний словник

adj уражений/ заражений отруйними речовинами- ~ area ділянка зараження отруйними речовинами

GATHER

Англо-український дипломатичний словник

v накопичувати, поступово накопичувати, набувати (якихось якостей, властивостей)- to ~ experience накопичувати досвід, набувати досвіду - to ~ facts збирати фа

GATHERING

Англо-український дипломатичний словник

n зібрання; зустріч друзів- political ~ політичне зібрання, політичний мітинг - social ~ зібрання (товариства, організації)

GAZETTE

Англо-український дипломатичний словник

n офіційний друкований орган; урядовий бюлетень, вісник

GEEWHIZZ

Англо-український дипломатичний словник

adj жарг. сенсаційний- ~ journalism сенсаційна журналістика

GENERAL

Англо-український дипломатичний словник

I n генерал- ~ of the army генерал армії II adj 1. загальний, всезагальний 2. широкий; розповсюджений, загальноприйнятий, звичайний 3. загальний, загально

GENERALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. твердження загального характеру; pl загальні місця 2. (the ~) більшість; переважна більшість - ~ of voters більшість виборців, більша частина виборів -

GENERALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. узагальнювати, робити загальні висновки 2. надавати невизначеності; говорити невизначено/ загально - to be inclined to ~ on everything мати звичку говорит

GENERALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv загально, як правило; загалом- ~ acceptable text загальноприйнятий текст - ~ accepted principles загальновизнані принципи - ~ agreed text текст, який отри

GENESIS

Англо-український дипломатичний словник

n походження, виникнення, генезис

GENEVA

Англо-український дипломатичний словник

n Женева- ~ brassard пов'язка "Червоного Хреста" - ~ Convention Женевська конвенція - ~ Cross Червоний Хрест

GENTLEFOLK(S)

Англо-український дипломатичний словник

n pl вжив. з дієсл. у мн. дворянство, знать

GENTLEMAN

Англо-український дипломатичний словник

(pl gentlemen) n джентльмен- ~'s (gentlemen's) agreement джентльменська угода - honorable and gallant ~ почесний і доблесний джентльмен (звер нення одного з ч

GENTRY

Англо-український дипломатичний словник

n джентрі, нетитуловане дрібне дворянство (Велика Британія)

GENUINE

Англо-український дипломатичний словник

adj правдивий, істинний, справжній- ~ democracy справжнє народовладдя; справжня демократія - ~ text of a treaty справжній/ оригінальний текст договору - ~ "ze

GEOWARFARE

Англо-український дипломатичний словник

n війна з використанням геофізичних засобів

GERM

Англо-український дипломатичний словник

n мікроб, бактерія- ~ war бактеріологічна війна - ~ warfare бактеріологічна війна

GERRYMANDER

Англо-український дипломатичний словник

I n передвиборча махінація (особл. пов'язана з неправильним поділом на округи); махінаціяII v 1. влаштовувати передвиборчі махінації 2. спотворювати факти,

GESTURE

Англо-український дипломатичний словник

n перен. дія, вчинок- buying-time ~s дія, розрахована на те, щоб виграти час - conciliatory ~ жест примирення - fine ~ благородний жест/ вчинок - friendly ~

GET

Англо-український дипломатичний словник

v (got, got, амер. gotten) добиватися; отримувати- to ~ one's liberty добитися свободи, завоювати свободу - to ~ the victory отримати перемогу, перемогти - t

GETAWAY

Англо-український дипломатичний словник

n виправдання, відмовка (особл. придумана наперед)

GETTOGETHER

Англо-український дипломатичний словник

n амер. 1. неофіційна нарада 2. зборище, вечірка - ghetto n (pl ~es) a) гетто b) нетрі, район нетрів (у місті) - black ~ негритянське міське гетто

GHOST TOWN

Англо-український дипломатичний словник

амер. місто-привид, місто, покинуте жителями (особл. в західних штатах через згортання видобутку вугілля, США)

GI

Англо-український дипломатичний словник

n (скор. від government issue) амер. солдат (тж GI Joe)

GILDED

Англо-український дипломатичний словник

adj позолочений- G. chamber Палата лордів (Велика Британія)

GIMMICK

Англо-український дипломатичний словник

n трюк, хитрощі; заковика- election ~ передвиборчий трюк - to find the ~ виявити таємницю - to pull a ~ обманути когось

GINGER

Англо-український дипломатичний словник

n - ~ group парл. група членів парламенту, яка наполягає на більш рішучих діях з боку своєї партії

GIST

Англо-український дипломатичний словник

n суть, сутність, головне питання; основний, головний пункт, сутність (угоди, договору тощо)- ~ of the matter суть справи

GIVE

Англо-український дипломатичний словник

I n податливість, поступливість- ~ and take взаємні поступки; компроміс II v давати, надавати - to ~ the floor надавати слово - to ~ a hearing задовольнит

GIVEN

Англо-український дипломатичний словник

prep при наявності, з урахуванням- ~ good will, the proposal could be carried into effect при наявності доброї волі пропозицію можна було б прийняти

GLADHANDER

Англо-український дипломатичний словник

n жарг. політикан, який видає себе за "свого хлопця" (з метою завоювання голосів)

GLOBAL

Англо-український дипломатичний словник

adj світовий, всесвітній; загальний, всезагальний- ~ disarmament всезагальне роззброєння - ~ interests глобальні інтереси - ~ responsibility міжнародна відпов

GLORIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj знаменитий, славний- ~ battle знаменита битва - ~ victory славна перемога

GLORY

Англо-український дипломатичний словник

n слава- to win ~ прославитися - Old G. державний прапор США

GO

Англо-український дипломатичний словник

v (went, gone)1. іти, ходити 2. ставати 3. (into) вступити в організацію, стати членом товариства 4. бути в обігу - to ~ Conservative стати консерватором -

GOAHEAD

Англо-український дипломатичний словник

n розм. 1. дозвіл/ наказ рухатися вперед 2. прогрес, рух уперед - to give smbd. a ~ дати комусь дозвіл на щось

GOAL

Англо-український дипломатичний словник

n ціль, завдання- agreed ~ узгоджена ціль - foreign policy ~ ціль зовнішньої політики - genuine ~ істинна ціль - jointly set ~s спільно визначені цілі - lon

GOBETWEEN

Англо-український дипломатичний словник

n посередник- to act as a ~ бути посередником

GOOD

Англо-український дипломатичний словник

n добро, благо; користь- public ~ загальне благо - for the ~ of smth. заради чогось; на благо чогось - ~ offices a) добрі послуги; посередництво b) вплив, п

GOODWILL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. добра воля 2. доброзичливість - policy of ~ політика доброї волі

GOPSTER

Англо-український дипломатичний словник

n жарг. член Республіканської партії США

GOSPELLER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. євангеліст 2. проповідник, захисник - hot ~ of smth. палкий/ пристрасний захисник/ прибічник чогось

GOVERN

Англо-український дипломатичний словник

v 1. правити, управляти 2. керувати, направляти 3. визначати (смисл), обумовлювати; бути визначальним (фактором) - to be ~ed by common sense керуватися здоров

GOVERNING

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. керівний; що керує/ контролює 2. головний, основний - ~ body керівний орган - ~ class панівний клас - ~ motive основний принцип/ мотив - ~ principle

GOVERNMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (часто G.) уряд 2. форма правління 3. управління, керівництво 4. провінція (якою керує губернатор); штат - authoritarian ~ диктаторська форма правління

GOVERNMENTAL

Англо-український дипломатичний словник

adj урядовий, державний- ~ red tape урядова бюрократія

GOVERNMENTINEXILE

Англо-український дипломатичний словник

n уряд в екзилі, у вигнанні (під час Другої світової війни); уряд в еміграції, емігрантський уряд

GOVERNMENTMAN

Англо-український дипломатичний словник

n урядовий чиновник; вірний прихильник існуючого уряду

GOVERNOR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. губернатор 2. правитель 3. член правління - ~ of a state губернатор штату - to run for ~ of a state балотуватися на посаду губернатора штату

GOVERNORGENERAL

Англо-український дипломатичний словник

n генерал-губернатор; губернатор, який призначається англійським монархом вкраїни, які входять у склад Спільноти

GOVERNORSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. посада губернатора 2. влада/ юрисдикція губернатора 3. територія, підвладна губернатору

GOWN

Англо-український дипломатичний словник

n 1. плаття 2. мантія - black ~ амер. "чорна сутана", католицький священик

GRACE

Англо-український дипломатичний словник

n (G.) світлість, милість (форма звертання до герцога, герцогині, архієпископа)- Your/ His G. Ваша/ Його світлість

GRADUALISM

Англо-український дипломатичний словник

n вчення про поступове здійснення соціальних перетворень; реформізм

GRADUALIST

Англо-український дипломатичний словник

n прихильник поступового проведення реформ; супротивник швидких радикальних змін; поступовець

GRAND

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. грандіозний, величний 2. великий (також про титули) 3. головний, основний - G. Duke a) великий герцог b) великий князь - ~ project грандіозний проек

GRANGER

Англо-український дипломатичний словник

n амер. фермер; член асоціації фермерів

GRANT

Англо-український дипломатичний словник

v 1. дозволяти, давати дозвіл на щось; задовольняти (прохання тощо) 2. дарувати, складати пожертву - to ~ access to smth. надати доступ до чогось - to ~ a dec

GRANTED

Англо-український дипломатичний словник

conj за умови; беручи до уваги- ~ the difficulty of the undertaking, the success was impressive якщо врахувати складність заходу, то успіх був вражаючим - ~ a

GRANTING

Англо-український дипломатичний словник

n згода, дозвіл- ~ of oral petition дозвіл на подання усної петиції

GRASSROOTS

Англо-український дипломатичний словник

I n амер. прості люди, широкі масиII adj амер. розм. стихійний; той, що виник у народі; низовий, масовий - ~ movement стихійний рух - ~ opposition опози

GRATEFUL

Англо-український дипломатичний словник

adj вдячний- to be ~ to smbd. for smth. бути вдячним комусь - I am grateful to you я вам щиро вдячний

GRATITUDE

Англо-український дипломатичний словник

n вдячність- sincere ~ щира вдячність - to express one's ~ висловити свою вдячність

GRATUITOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. нічим не викликаний/ не обумовлений 2. безкоштовний, дарований - ~ assumption необґрунтоване припущення - ~ speech необґрунтована промова/ виступ - ~

GRAVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. серйозний, вагомий, важливий 2. важкий, загрозливий 3. сумний, похмурий 4. впливовий - ~ error серйозна помилка - ~ figure впливова особа - ~ news с

GRAVEL

Англо-український дипломатичний словник

v розм. перервати, зупинити (доповідача, оратора)- he was ~led for lack of time його зупинили через брак часу

GRAVEYARD

Англо-український дипломатичний словник

n амер. розм. таємниця, великий секрет- this is ~ про це – ані слова

GRAVITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. серйозність, важливість 2. складність, небезпека (становища тощо) - ~ of the occasion важливість події - ~ of the political situation серйозність політич

GREEN

Англо-український дипломатичний словник

adj зелений, зеленого кольору- to give the ~ light одобрити - ~ berets "зелені берети", десантно-диверсійні війська США - G. Jackets розм. "зелені куртки" (п

GREET

Англо-український дипломатичний словник

v 1. вітати 2. зустрічати (вигуками, аплодисментами тощо) - to ~ with applause зустріти аплодисментами - to ~ formally вітати офіційно

GREETING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. привітання 2. зустріч (аплодисментами тощо); прийом, - cordial ~ сердечна зустріч; теплий прийом - friendly ~ дружнє вітання; дружній прийом

G

Англо-русский словарь компьютерных терминов

G 1. имя жесткого диска; 2. см.: а) Giga; б) Grant line

G

Большой испанско-русский словарь

f8-я буква испанского алфавита хе

G

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ ɡdʒi: ]G n AmE sl The thieves got away with one hundred G's from the local bank Воры увели сто тысяч зеленых из местного банка Fou

G

Англо-русский словарь компьютерных терминов

grant line линия предоставления права доступа к шине; линия арбитража

G

Новый большой англо-русский словарь

G [dʒi:] n (pl Gs, g‘s [dʒi:z]) 1. 7-я буква английского алфавита G for George - буква «Г», как в слове Георг (при передаче слова по буквам) 2. (G) муз. соль

G

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (giga-) префикс гига- обозначает 1 миллиард, или 109. В вычислительной технике G означает 230, или 1 073 741 824 см. тж. M, T 2) см. generation

G

Новый большой англо-русский словарь

[dʒi:] n (pl Gs, g's [dʒi:z])1. 7-я буква английского алфавитаG for George - буква «Г», как в слове Георг (при передаче слова по буквам)2. (G) муз. соль3. (тж. G

G

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (gate) вентиль; логический элемент; затвор 2) (general) главный, генеральный, всеобщий 3) (giga-) гига-, 109 (часть сложных слов, означающая превышение в милл

G

Англо-русский словарь компьютерных терминов

gate 1) вентиль, вентильная схема; логический элемент 2) стробирующий импульс; строб-импульс 3) затвор 4) вентильный провод

G

Норвежско-русский словарь

|ge|-'en, -'er1) седьмая буква норвежского алфавита2) муз. соль (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

G

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от (accélération locale de) gravitéлокальное ускорение силы тяжестиII сокр. от gainусиление, коэффициент усиленияIII сокр. от gisementдирекционный уголIV

G

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) седьмая буква немецкого алфавита 2) муз. соль II = Grammг = граммIII = Gravitationфиз. гравитация, тяготение; ускорение свободного паденияIV = grobком

G

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = g7-я буква французского алфавитаG-7 полит. — "большая семёрка"facteur g психол. — умственные способностиБольшой французско-русский и русско-французский слов

G

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [gas] — газ || газовый2. [Grashof] — число Грасгофа* * *обозначение волны Лява (Love wave)* * *сокр.[gas] газ || газовый* * *• газ• газовый• гига• число Грасг

G

Англо-русский словарь Мюллера

G, g [dʒi:] n (pl Gs, G's [dʒi:z]) 1) 7-я буква англ. алфавита 2) муз. сольАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

G

Португальско-русский словарь

m = gPortuguese-russian dictionary.2013.

G

Латинско-русский словарь

Gajusок. 110-180 н. э.Латинско-русский словарь.2003.

G

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. electric conductance - электропроводность;2. gage - контрольно-измерительный прибор; датчик; шаблон; калибр; эталон; измерительная скоба;3. gain - коэффициент

G

Португальско-русский словарь

I m = Gжэ (седьмая буква португальского алфавита)II скр от gramaграммPortuguese-russian dictionary.2013.

G

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от guanine гуанин Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

G

Азербайджанcко-русский словарь

Девятая буква азербайджанского алфавита.

G

Англо-русский словарь по компьютерам

1. имя жесткого диска; 2. а) giga - биллион; б) grant line - линия предоставления права доступа к шине, линия арбитража (разрешения)

G

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

авто originally mfgd. for non-U.S. distribution (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мости

G

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Genitiv - родительный падежБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

G

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) седьмая буква немецкого алфавита2) муз. сольII = Gauß эл.гс = гауссIII = GewichtвесIV = Giga-Г = гига- (десятичная приставка к единицам измерения)Боль

G

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [gauge] — манометр; калибр 2. [gram] — грамм 3. [gravity] — сила тяжести, тяготение, притяжение 4. [gulf] — залив * * *обозначение волны Лява (Love wave)*

G

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Genitiv - родительный падежБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

G

Англо-русский вспомогательный словарь

1. 1000 долларов; 2. гравитация, сила тяжести; 3. хорошо; 4. немецкий; 5. умственные способности; 6. проводимость; 7. общий; 8. (морской) залив; 9. гурд; 10 соль

G

Музыкальная энциклопедия

        1) седьмая буква алфавита музыкального; название и буквенное обозначение VII ступени существовавшего в период раннего средневековья звукоряда, осн. тоном

G

Венгерско-русский словарь

1. (hang v. betű) г;kis g строчное «г»;2. zene. g(-hang) соль s., nrag.;\g-dúra) fn. — соль-мажор;b) mn. соль-мажорный;\g dúr hangsor/ skála — соль-мажорная гамм

G

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от gramme II физ. обозначение ускорения свободного падения (ускорения силы тяжести) см. тж. acceleration of gravity, gravity

G

Англо-русский словарь общей лексики

I [‹Ђ] мн. - Gs, G's [‹ЂЄ] седьмая буква англ. алфавита; G - прописная, g - строчная II муз. а) - G natural соль G sharp — соль-диез G double sharp — соль-дубль-

G

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от guanineгуанин* * *guanineEnglish-russian biological dictionary.2013.

G

Аббревиатуры

родительный падеж

G

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m invar; = g джи, (буква) (g ) "джи" come Genova — как в слове Генуя (по-итал) Дженова (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II сокр.

G

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

грам[c steelblue], -ма

G

Англо-русский экономический словарь

сокр. от General Audience СМИ, амер. (маркировка, рекомендующая просмотр данного фильма аудитории всех возрастов)* * *I1 тыс. долл. (разг.).IIabbrev.: Gguineaгин

G

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от geldingкастрированное животноеII сокр. от grainзёрнышко, гранула, зерноIII сокр. от groupгруппаIV сокр. от gynaeceumгинецейV сокр. от specific gravity

G

Русский орфографический словарь

точка ГРусский орфографический словарь. / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. — М.: "Азбуковник".В. В. Лопатин (ответственный редактор

G

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от gate - 1) вентиль, вентильная схема; логический элемент 2) стробирующий импульс; строб-импульс 3) затвор 4) вентильный провод

G

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = GБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

G

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от freie Enthalpieсвободная энтальпияII сокр. от Gasschweißenгазовая сваркаIII сокр. от Gaußгс, гауссIV сокр. от geglüht(полностью) отожжённый (маркировк

G

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от centre de gravitéцентр тяжестиII сокр. от coefficient d'élasticité au cisaillementмодуль упругости при сдвигеIII сокр. от compteur Geigerсчётчик Гейге

G

Латинско-русский словарь

gседьмая буква латинского алфавита, соответствующая русскому г (введена лишь около 235 г. до н. э., а до того времени имела одинаковое начертание c c); в сокраще

G

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(grant line) линия предоставления права доступа к шине, линия арбитража (разрешения)

G

Англо-русский металлургический словарь

generatorАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

G

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ʤiː](G) сольдля показа лицам любого возрастагига-штука баксов, тысяча долларов, $1000Группагауссудельный весАнгло-русский большой универсальный переводческий сл

G

Новый большой англо-русский словарь

[dʒi:] n (pl Gs, g's [dʒi:z])1. 7-я буква английского алфавитаG for George - буква «Г», как в слове Георг (при передаче слова по буквам)2. (G) муз. соль3. (тж. G

G

Англо-русский словарь по биотехнологиям

гуанин (сокр. Г)English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

G

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl The thieves got away with one hundred G's from the local bank — Воры увели сто тысяч зеленых из местного банка Four G's for that crap? — Четыре куска

G

Англо-русский социологический словарь

1) = goal;2) general factor abbrev.1) цель;2) главный фактор.

G

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от gasförmigгазообразныйII сокр. от glattгладкийIII сокр. от gramm г, граммIV сокр. от Gravitationskonstanteгравитационная постояннаяV сокр. от spezifisc

G

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

G — символ для обозначения гуанина или гуанозина.Англо-русский толковый словарь генетических терминов. — М.: Изд-во ВНИРО.Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., науч. ред

G

Англо-русский словарь по социологии

1) = goal; 2) general factor abbrev. 1) цель;2) главный фактор.Англо-русский словарь по социологии.2011.

G

Норвежско-русский словарь

|ge|-'en, -'er1) седьмая буква норвежского алфавита 2) муз. соль (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

G

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины грузовых автомобилей и автобусов для движения со скоростью до 90 км/чII(Gelenkwelle) карданный валIII(Getriebeöl) трансмиссионное маслоIV(Gewicht) вес; мас

G

Англо-русский словарь по машиностроению

сокр. от generatorгенераторАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

G

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

(от goodies) сущ. амер. негр. сленг женские половые органыАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицки

G 10 GROUP OF TEN

Словарь акронимов и аббревиатур, используемых в банковской и финансовой деятельности

“Группа десяти” (известна также под названием “Парижский клуб”): межправительственная организация государств-кредиторов, созданная в 1961 г. в Париже по решению

G 15 GROUP OF FIFTEEN

Словарь акронимов и аббревиатур, используемых в банковской и финансовой деятельности

“Группа пятнадцати”: иногурация состоялась в 1991г. в Каракасе. Данная группа стремится к международной связке “Юг-Юг” в экономических и политических представите

G 0 PERIOD

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

G 0 период, G 0 фаза — интерфаза, т. е. промежуточная фаза или фаза покоя, в клеточном цикле между двумя последовательными митозами, во время которой существенно

G 0 PHASE

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

G 0 период, G 0 фаза — интерфаза, т. е. промежуточная фаза или фаза покоя, в клеточном цикле между двумя последовательными митозами, во время которой существенно

G 10

Англо-русский экономический словарь

группа десятиАнгло-русский экономический словарь.

G$

Англо-русский экономический словарь

гайанский долларАнгло-русский экономический словарь.

G)

Англо-русский словарь по компьютерам

(смайл) улыбка в монокле (пенсне)

G+

Англо-русский словарь по биотехнологиям

грамположительныймикроорганизм при окраске по Граму окрашивается в синий цветEnglish-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonko

G.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

граммускорение силы тяжестиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

G.

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от gain1) усиление2) коэффициент усиления3) коэффициент направленного действияDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

G.

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

давать нефть (о залежи) е.Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

G.

Англо-русский экономический словарь

гинея.guined.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

G.

Португальско-русский словарь

I скр от de grandeбольшойII скр от grau1) градус 2) степень 3) звание, ранг Portuguese-russian dictionary.2013.

G.

Англо-русский словарь Мюллера

g. I gram(me) noun грамм II acceleration of gravity noun ускорение силы тя-жестиАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

G.

Англо-русский словарь по пластикам

сокр. от grammeграммEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

G.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от génératrice1) генераторная лампа2) генераторII сокр. от grilleсетка; решёткаDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

G.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = geheimсм. geh.II = GesetzзаконIII = Gesetzсм. Ges.Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

G0 PERIOD

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

период G0Этап интерфазы interphase сразу после окончания митоза, характеризую-щийся относительным покоем клетки (существенно ослабленным синтезом белка), предшес

G0 PERIOD

Англо-русский словарь по биотехнологиям

G0 periodпериод G0English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

G0 PERIOD

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

G0 period.См. период G0.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

G02

Англо-русский словарь технических аббревиатур

gaseous oxygen - газообразный кислородАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

G10

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк., фин. сокр. от Group of TenАнгло-русский экономический словарь.

G10

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

Группа десятиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

G10

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк., фин. сокр. от Group of Ten* * *Group of Ten (G-10)"группа 10": группа ведущих стран Запада - членов МВФ (США, ФРГ, Великобритания, Франция, Япония

G10

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

Группа десятиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

G10

Англо-русский словарь общей лексики

эк.; - G-10 Группа десяти (см. тж. Group of Ten)

G10 COUNTRIES

Англо-русский экономический словарь

Группа десятиАнгло-русский экономический словарь.

G11

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк. сокр. от Group of ElevenАнгло-русский экономический словарь.

G11

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк. сокр. от Group of ElevenАнгло-русский экономический словарь.

G11BANDING

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

G11-бэндингМодификация метода G-бэндинга G-banding, включающая этап обработки препаратов раствором с высоким pH (10,4-11,0); G11-б. позволяет специфично маркиров

G11BANDING

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

G11-banding.См. G11-бэндинг.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

G11БЭНДИНГ

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

G11-banding - G11-бэндинг.Модификация метода G-бэндинга , включающая этап обработки препаратов раствором с высоким pH (10,4-11,0); G11-б. позволяет сп

G12

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк. сокр. от Group of TwelveАнгло-русский экономический словарь.

G12

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк. сокр. от Group of TwelveАнгло-русский экономический словарь.

G15

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк. сокр. от Group of FifteenАнгло-русский экономический словарь.

G15

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк. сокр. от Group of FifteenАнгло-русский экономический словарь.

Время запроса ( 1.787814602 сек)
T: 1.791051297 M: 1 D: 0