Найдено 200+ «H»

H-BOMB

Англо-український дипломатичний словник

I n воднева бомбаII v скинути водневу бомбу

HALF-BAKED

Англо-український дипломатичний словник

n нерозроблений, непродуманий- ~ measures непродумані заходи - ~ theories нерозроблені теорії

HALF-WAY

Англо-український дипломатичний словник

I adj компромісний- ~ measures половинчаті заходи, напівзаходи II adv на середині шляху - to meet smbd. ~ йти на компроміс, взаємні поступки

HALL

Англо-український дипломатичний словник

n зал, зал засідань- conference ~ зал засідань - to expell from the ~ попросити когось з залу засідань - to forbid access to the ~ заборонити доступ до залу з

HAMMER

Англо-український дипломатичний словник

v працювати над складанням (проекту, плану тощо)- to ~ down врегулювати - to ~ down an irregularity владнати непорозуміння - to ~ out an agreement розробити у

HAMPER

Англо-український дипломатичний словник

v розробити угоду- to ~ the acceptance of a head of mission заважати, чинити перешкоди - to ~ negotiations заважати проведенню переговорів

HAND

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. влада, тверда рука, контроль 2. сторона, положення 3. підпис 4. часторі працівник, робітник 4. джерело (даних, інформації тощо) - matter in ~ порядо

HANDLE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. мати справу з чимсь, поводитися з чимсь 2. керувати, здійснювати контроль, розпоряджатися - to ~ documents обробляти документи - to ~ the liason with smb

HANDLING

Англо-український дипломатичний словник

n трактування; підхід (до вирішення питання)- ~ of the crisis a) підхід до вирішення кризи b) врегулювання кризи

HANDOVER

Англо-український дипломатичний словник

n передача (території тощо)- ~ deadline кінцевий термін передачі (території)

HANDPICKED

Англо-український дипломатичний словник

adj вибраний, відібраний, підібраний- ~ government спеціально підібраний склад уряду

HANDS-OFF

Англо-український дипломатичний словник

adj заснований на невтручанні в справи інших сторін- ~ policy політика невтручання

HANDSARD

Англо-український дипломатичний словник

офіційний стенографічний звіт про засідання обидвох палат англійського парламенту (в період роботи парламенту випускається щоденно)

HARASS

Англо-український дипломатичний словник

v 1. турбувати, тривожити 2. виснажувати, не давати спокою

HARASSMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. занепокоєння, тривога; турбота 2. роздратування 3. військ. дії, що викликають занепокоєння

HARBOUR

Англо-український дипломатичний словник

v плекати- to ~ illusions плекати надії/ ілюзії

HARD

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. суворий, строгий; безжалісний, жорстокий, жорсткий 2. дзвінкий (про монету) 3. важкий, складний - ~ bargain a) кабальна угода b) надійна угода - ~ c

HARD CORE

Англо-український дипломатичний словник

1. основне ядро (групи, партії тощо)2. амер. (також - ~ unemployed) постійно безробітні; люди, що втратили надію отримати роботу

HARD-BOILED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. розм. жорсткий; грубий; суворий 2. нечулий, байдужий 3. амер. жарг. бувалий; запеклий - ~ observers скептично настроєні спостерігачі

HARD-CORE

Англо-український дипломатичний словник

adj той, що стосується основного ядра (групи, партії тощо); 2. закоренілий, відчайдушний (про злочинця тощо); 3. постійний, перманентний- ~ cadres найбільш вірн

HARD-LINE

Англо-український дипломатичний словник

adj той, що дотримується жорсткої лінії; безкомпромісний- ~ segregationist platform жорстка сегрегаційна платформа; установка/ курс на сегрегацію без жодних від

HARD-LINER

Англо-український дипломатичний словник

n розм. прибічник/ прихильник жорсткого курсу в політиці; противник угод/ компромісів- intractable ~s вперті прихильники твердого курсу

HARD-NOSED

Англо-український дипломатичний словник

adj розм. тверезий, чисто практичний; реалістичний- ~ politician тверезий/ реалістично мислячий політичний діяч - ~ speech твереза/ реалістична промова/ висту

HARD-WON

Англо-український дипломатичний словник

adj добутий ціною великих зусиль

HARD-WORKING

Англо-український дипломатичний словник

adj напружений- ~ session напружена сесія

HARDEN

Англо-український дипломатичний словник

v робити жорсткішим/ непримиримим- to ~ one's policy посилити політичну лінію - to ~ the position of a delegation заставити/ змусити ту чи іншу делегацію зайня

HARDENING

Англо-український дипломатичний словник

n зміцнення; посилення- ~ of an attitude посилення непримиренності певної позиції

HARDSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n (pl ) труднощі- to suffer ~s зносити труднощі, переживати важкий період

HARDWARE

Англо-український дипломатичний словник

n військ. жарг. зброя, озброєння- military ~ озброєння, зброя

HARDY

Англо-український дипломатичний словник

adj бездумний, хибний, безпідставний- ~ assertion хибне твердження - ~ denial of facts безпідставне заперечення фактів

HARMONIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj узгоджений, збалансований- ~ draft resolution узгоджений/ збалансований проект резолюції

HARMONIZE

Англо-український дипломатичний словник

v узгоджувати, привести у відповідність- to ~ conflicting interests примирити протилежні інтереси - to ~ different points of view узгодити різні точки зору -

HARMONY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. узгодженість, взаємна збалансованість, співзвучність 2. згода, мир, дружба - to be in ~ with smth. відповідати чомусь, узгоджуватись у чомусь - to bring

HARNESS

Англо-український дипломатичний словник

v підкоряти, осідлати, використовувати- to ~ natural resources використовувати природні ресурси

HASTEN

Англо-український дипломатичний словник

v прискорити- to ~ the coming of peace сприяти швидкому встановленню миру

HASTY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. поспішний, швидкий 2. хибний, необдуманий - ~ decision хибне рішення - ~ judgment хибне судження - ~ preparations поспішні приготування

HATCH

Англо-український дипломатичний словник

v 1. задумати, замислити, таємно підготувати 2. виношувати - to ~ a plot підготувати змову - to ~ a theory виношувати теорію

HATCHET

Англо-український дипломатичний словник

n - to bury the ~ укласти мир; встановити дружні відносини - to dig the ~ розпочати війну; оголосити війну - to take up the ~ розпочати війну; оголосити війну

HAVE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. держава, що має матеріальні багатства 2. держава, яка володіє ядерною зброєю - nuclear ~s держави, які володіють ядерною зброєю

HAVE-NOT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. держава, що не має матеріальних багатств 2. держава, яка не володіє ядерною зброєю - nuclear ~s держави, які не володіють ядерною зброєю

HAVEN

Англо-український дипломатичний словник

n притулок- safe ~ притулок (напр. на території посольства якоїсь держави)

HAWK

Англо-український дипломатичний словник

n "яструб", прихильник вирішення суперечок силою зброї- to bolster political ~s підтримувати політичних яструбів

HAWKISH

Англо-український дипломатичний словник

adj "яструбиний"; войовничий; той, хто вважає війну єдиним способом вирішення проблем

HAZARD

Англо-український дипломатичний словник

n небезпека; ризик- radiological ~ радіоактивна небезпека - to cause an environmental ~ створювати небезпеку для оточуючого середовища - to pose a ~ бути небе

HEAD

Англо-український дипломатичний словник

I n глава, керівник, начальник; головний, старший; 2. провідне/ керівне становище- crowned ~ монарх - ~ of a consulate глава консульства - ~ of a department

HEAD-COUNTER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. той, хто здійснює підрахунки при переписі населення, соціальному опитуванні тощо 2. той, хто підраховує голоси у виборчій комісії

HEAD-ON

Англо-український дипломатичний словник

adv просто, однозначно- to meet an issue ~ зайняти тверду позицію у якомусь питанні; поставити питання прямо

HEADED

Англо-український дипломатичний словник

adj що має заголовок- ~ note-paper бланк закладу/ організації

HEADHUNT

Англо-український дипломатичний словник

v перен. дискредитувати/ знищити політичних супротивників

HEADHUNTING

Англо-український дипломатичний словник

n розм. безжалісне знищення чи дискредитація політичних супротивників

HEADING

Англо-український дипломатичний словник

n заголовок, рубрика- to come under the ~ of smth. бути під якоюсь рубрикою

HEADLINE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. газетний заголовок 2. (pl радіо) короткий виклад змісту останніх подій - to hit the ~s потрапити в заголовки газет; широко висвітлюватися у пресі

HEADQUARTERS

Англо-український дипломатичний словник

n 1. штаб-квартира 2. штаб, головне управління - Permanent H. of the United Nations (постійна) штаб-квартира ООН

HEAL

Англо-український дипломатичний словник

v примирити- to ~ the breach покласти кінець суперечкам, владнати конфлікт - to ~ the dissentions покласти кінець суперечкам, владнати конфлікт

HEALTH

Англо-український дипломатичний словник

n 1. здоров'я 2. процвітання, життєздатність - economic ~ of a country економічне процвітання країни

HEALTHY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. здоровий 2. життєздатний; процвітаючий, квітучий 3. розумний, розсудливий - ~ economy процвітаюча економіка - ~ judgement здорове/ розумне судження, з

HEAR

Англо-український дипломатичний словник

v (heard) заслухати офіційно чи публічно; вислухати, прийняти (делегацію тощо)- to ask to be heard звернутися з проханням про заслухання - to ~ a deputation пр

HEARING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. слухання, заслуховування 2. pl протоколи засідань (урядових чи парламентських комісій Конгресу США) - closed ~ слухання за "закритими дверима" - open ~

HEARTLAND

Англо-український дипломатичний словник

n центральна і найважливіша частина держави/ краю тощо; серцевина країни; гартленд

HEAT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. запал, запальність, гарячність 2. розпал - ~ of the debate гарячі суперечки, які виникають під час дискусій - in the ~ of the debate у розпалі дискусії/

HEATED

Англо-український дипломатичний словник

adj гарячий, пристрасний, збуджений, роздратований- ~ comment пожвавлені полемічні зауваження - ~ debate пожвавлені бурхливі дебати - ~ discussion гаряча супе

HEAVY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. завантажений, інтенсивний 2. важкий - ~ agenda напружений/ інтенсивний порядок денний - ~ armaments вазкке озброєння - ~ schedule напружена/ інтенсивн

HEBREW

Англо-український дипломатичний словник

n древньоєврейська мова; іврит, мова держави Ізраїль

HECKLE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. ставити важкі запитання 2. засипати запитаннями/ критичними зауваженнями/ вигуками (на передвиборних зборах)

HEED

Англо-український дипломатичний словник

v звернути увагу, врахувати, остерігатися- to ~ the voice of reason прислухатися до голосу розуму

HEGEMONY

Англо-український дипломатичний словник

n гегемонія- to resist ~ боротися проти гегемонії - to seek ~ прагнути гегемонії

HEIR APPARENT

Англо-український дипломатичний словник

n перен. найбільш ймовірний наступник (президента, диктатора тощо)

HELICOPTER

Англо-український дипломатичний словник

n вертоліт, гелікоптер- cargo ~ вантажний вертоліт

HELILIFT

Англо-український дипломатичний словник

v перекидати (війська) на вертольотах

HELM

Англо-український дипломатичний словник

n кермо влади/ правління- to share the ~ with smbd. розділити владу з кимсь - to take the ~ of state стати при владі - at the ~ of state бути при владі

HELMET

Англо-український дипломатичний словник

n шолом, каска- blue ~s "блакитні шоломи" (війська ООН)

HEMISPHERE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. півкуля 2. (the ~) амер. західна півкуля

HEMISPHERIC

Англо-український дипломатичний словник

adj амер. той, що відноситься до західної півкулі- ~ relations відносини між країнами західної півкулі, міжамериканські відносини

HERITAGE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. спадщина, спадок; спадкоємне майно 2. наслідок, результат 3. традиція - cultural ~ культурна спадщина - national ~s національні традиції

HIERARCHIC(AL)

Англо-український дипломатичний словник

adj ієрархічний- ~ rules правила ієрархії - in ~ order в ієрархічному порядку

HIERARCHY

Англо-український дипломатичний словник

n ієрархія, старшинство- administrative ~ адміністративна ієрархія - ~ of the Civil Service ієрархія на державній службі, "службова драбина" - ~ among diploma

HIGH

Англо-український дипломатичний словник

adj вищий, головний, верховний- H. Command керівництво, вище командування - ~ contracting parties високі сторони, які домовляються - ~ office a) головна конт

HIGH-POWERED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. енергійний, настирливий 2. впливовий, той, що має владу, великі можливості - ~ political campaign могутня/ інтенсивна політична кампанія

HIGH-PRIORITY

Англо-український дипломатичний словник

adj першочерговий, найважливіший- ~ measures термінові/ першочергові заходи - ~ target ціль першочергової ваги - ~ tasks першочергові завдання

HIGH-RANKING

Англо-український дипломатичний словник

adj високопоставлений- ~ military official високопоставлений офіційний представник військового відомства, високопоставлений військовий представник - ~ official

HIGH-SOUNDING

Англо-український дипломатичний словник

adj звучний, пишний- ~ declarations пишні заяви

HIGHLEVEL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. на високому рівні 2. відповідальний, керівний - ~ conference конференція на високому рівні - ~ personnel керівний персонал

HIGHLIGHT

Англо-український дипломатичний словник

I n часто pl основний момент, факт- ~s of a conference основні моменти конференції - ~s of the week найяскравіші події тижня - to be in the ~ бути в центрі

HIJACK

Англо-український дипломатичний словник

I n викрадення літакаII v займатися повітряним піратством

HIJACKER

Англо-український дипломатичний словник

n викрадач літаків, повітряний пірат, повітряний бандит

HIJACKING

Англо-український дипломатичний словник

n викрадення літака, повітряне піратство, повітряний бандитизм

HILL

Англо-український дипломатичний словник

(the H.)1. Капітолійський пагорб (у Вашингтоні; скор. від Capitol Hill) 2. Конгрес США - to be over the ~ почати переборювати кризу, виходити з важкого станов

HINDER

Англо-український дипломатичний словник

v заважати, перешкоджати; бути перешкодою- to ~ the course of justice перешкоджати розслідуванню

HINT

Англо-український дипломатичний словник

I n натяк- broad ~ прозорий/ чіткий натяк - delicate ~ тонкий натяк - gentle ~ тонкий натяк - to drop smbd. a ~ натякнути комусь - to give smbd. a ~ натякн

HISPANIC

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. іспанський 2. амер. латино-американський - the US and its ~ neighbours США та їх сусіди в Латинській Америці

HISPANISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. іспанізм 2. рух за зближення з Іспанією (в Латинській Америці)

HISTORIC

Англо-український дипломатичний словник

adj історичний, історичного значення, історичної ваги- ~ speech історична промова - of ~ significance історичного значення

HISTORICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj історичний, історично правдивий, пов'язаний з історією, відноситься до історії- ~ currents історичні течії/ тенденції - ~ event історична подія

HISTORY

Англо-український дипломатичний словник

n історія; історична наука- ancient ~ древня історія - mediaeval ~ історія Середніх віків - modern ~ нова та новітня історія - universal ~ всесвітня історія

HIT

Англо-український дипломатичний словник

I n влучення, попадання- direct ~ пряме влучення II v 1. звич. pass. нанести збитки, спричинити страждання 2. знайти, напасти, зіткнутися, виявити - to

HITCH

Англо-український дипломатичний словник

n перешкода, затримка- ~ in the execution of a treaty перешкода до введення договору вдію - ~ in the negotiations затримка у переговорах

HITLERITE

Англо-український дипломатичний словник

adj гітлерівський- ~ Germany гітлерівська Німеччина

HOLD

Англо-український дипломатичний словник

v (held)1. займати (посаду) 2. проводити/ влаштовувати (акції) 3. вважати 4. мати силу, бути в силі - to ~ a consultation проводити консультацію - to ~ a d

HOLD-BACK

Англо-український дипломатичний словник

n перешкода, затримка (про переговори тощо)

HOLDOUT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. відтермінування (рішення тощо) 2. ухилення від чогось, прагнення залишитись осторонь

HOLDOVER

Англо-український дипломатичний словник

n амер. переобрана на новий термін посадова особа; сенатор, переобраний на новий термін чи той, що залишається в поновленому складі (тж ~ Senator)

HOLEPROOF

Англо-український дипломатичний словник

adj той, що не залишає можливостей різних тлумачень тощо (про закон, угоду тощо)

HOLIDAY

Англо-український дипломатичний словник

n свято- national ~ національне свято - public ~ національне свято - list of foreign national ~s список національних свят іноземних держав

HOLINESS

Англо-український дипломатичний словник

n (H.) церк. Преосвященство (титул папи Римського)- Your H. Ваше Преосвященство (звернення до папи Римського)

HOLOCAUST

Англо-український дипломатичний словник

n 1. знищення, загибель у вогні (особл. людей) 2. бійня, різня, кровопролитна війна 3. перен. важка жертва, повна самопожертва, самовідданість 4. геноцид; м

HOLY

Англо-український дипломатичний словник

adj святий- ~ war священна війна - H. City священне місто (Єрусалим, Рим тощо)

HOMAGE

Англо-український дипломатичний словник

n повага, пошана; шанобливість; схиляння- to do ~ віддати належне, визнати заслуги - to pay ~ віддати належне, визнати заслуги - to render ~ віддати належне,

HOME

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. внутрішній 2. той, що відноситься до метрополії (Велика Британія) - ~ defence оборона метрополії - ~ policy внутрішня політика - ~ politics внутрішня

HOME RULE

Англо-український дипломатичний словник

n самоврядування, автономія; гомруль (Велика Британія)

HOMOLOGATE

Англо-український дипломатичний словник

v свідчити; визнавати (дійсність документа тощо)

HONEST

Англо-український дипломатичний словник

adj чесний- ~ draft амер. "чесна корупція" (використання політичної посади для особистого збагачення без прямого порушення закону)

HONEYMOON

Англо-український дипломатичний словник

n перші тижні після обрання на високу посаду (особл. президентську, США)

HONORARY

Англо-український дипломатичний словник

adj почесний- ~ distinction a) почесне звання b) почесна нагорода - ~ officials почесні посадові особи - ~ title почесне звання

HONOUR

Англо-український дипломатичний словник

I n честь, почесть, шана, повага, шанування- civil ~s громадянські почесті - military ~s військові почесті - naval ~s військово-морські почесті - royal ~s к

HONOURABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. чесний, благородний 2. знатний, благородний (про походження) 3. почесний 4. шанований, поважаний; достойний 5. (H.) вельмишановний; високоповажаний (у

HOOVERVILLE

Англо-український дипломатичний словник

n "гувервіль", село безробітних; хати з фанери, ящиків тощо (США)

HOPE

Англо-український дипломатичний словник

I n надія, сподівання- ~s of peace мирні сподівання - ~s of sucess надії на успіх - to have high ~s покладати великі надії II v надіятися - to ~ for the

HOPED-FOR

Англо-український дипломатичний словник

adj бажаний- long ~ довгожданий, довгоочікуваний

HOPEFUL

Англо-український дипломатичний словник

adj що надіється/ подає надії/ обнадіює- ~ prognosis оптимістичний прогноз - ~ prospect обнадійлива перспектива - ~ sign сприятлива ознака - to be ~ for the

HOPELESS

Англо-український дипломатичний словник

adj безнадійний, безвихідний- ~ cause справа, приречена на невдачу - ~ situation безвихідне становище - ~ struggle безнадійна боротьба

HORIZONTAL

Англо-український дипломатичний словник

adj горизонтальний- ~ proliferation горизонтальне розташування

HORRIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj страшний, жахливий, той, що вселяє страх- ~ disaster жахлива катастрофа - ~ devastation страшна розруха

HORROR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. відраза і страх, жах 2. звич. pl жахи, страхіття, жахливі трагічні події - ~s of war страхіття війни

HORSE GUARDS

Англо-український дипломатичний словник

1. кінний полк2. споруда, в якій розташовано деякі відділи військового міністерства (Велика Британія) - Royal ~ королівський полк кінної гвардії (Велика Британі

HOSPITABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj гостинний, щирий- ~ atmosphere атмосфера гостинності - ~ reception щирий прийом

HOSPITALITY

Англо-український дипломатичний словник

n гостинність, щирість- unstinted ~ щедра гостинність - to accord ~ to smbd. гостинно прийняти когось - to be grateful for ~ бути вдячним за гостинність - to

HOST

Англо-український дипломатичний словник

n господар- ~ country приймаюча сторона - to act as ~ приймати гостей, бути господарем

HOSTAGE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. заручник 2. жертва 3. застава - oil ~ game нафтовий шантаж - to be ~ to smth. поєднувати з чимсь; ставити в залежність від чогось - to be held ~ to smt

HOSTESS

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. господиня дому (по відношенню до гостей) 2. співробітниця, яка зустрічає та проводжає відвідувачів (у ресторані тощо) II v бути господинею, приймати

HOSTILE

Англо-український дипломатичний словник

adj ворожий, неприязний, недружній- ~ act ворожий акт - ~ actions ворожі дії - ~ army армія супротивника - ~ camp ворожий стан - ~ campaign ворожа кампанія

HOSTILITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ворожість, вороже ставлення 2. pl військові дії - perpetual ~ безперервна ворожнеча - ~ to/ against smth. вороже відношення до чогось - acts of ~ ворож

HOT

Англо-український дипломатичний словник

I adj 1. гарячий, напружений 2. свіжий, недавній, щойно отриманий 3. суперечливий; злободенний - ~ battle жорстока битва - ~ copy амер. останні новини, сен

HOT SPOT

Англо-український дипломатичний словник

n "гаряча точка", центр військової небезпеки, небезпечний район

HOT(-)LINE

Англо-український дипломатичний словник

n "гаряча лінія", прямий телетайпний зв'язок між главами урядів (застосовується у надзвичайних ситуаціях)

HOTBED

Англо-український дипломатичний словник

n перен. вогнище, розсадник, осередок- ~ of war вогнище війни

HOUSE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (тж H.) палата (парламенту) 2. (the H.) Палата громад (Велика Британія); Палата представників (США) - lower ~ нижня палата - upper ~ верхня палата - to

HUB

Англо-український дипломатичний словник

n центр уваги, інтересу чи діяльності- up to the ~ амер. по вуха

HULLABALLOO

Англо-український дипломатичний словник

n шум, балаган (в пресі)- to whip up ~ піднімати шум (в пресі)

HUMAN

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. людський 2. соціальний, суспільний - ~ progress прогрес суспільства - ~ rights права людини - ~ fellowship and good manners людські взаємовідносини і

HUMANE

Англо-український дипломатичний словник

adj людський, гуманний- ~ measure гуманний захід - ~ philosophy гуманна філософія - ~ treatment гуманне поводження

HUMANISM

Англо-український дипломатичний словник

n гуманність, людяність; гуманізм- historical ~ історичний гуманізм

HUMANITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. людство 2. гуманність, людяність - crime against ~ злочин проти людства

HUMPTY-DUMPTY

Англо-український дипломатичний словник

n жарг. кандидат, який не має шансів на обрання

HUNT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. полювання; ловля 2. пошуки 3. переслідування; цькування - anti-Communist witch ~ антикомуністичне "полювання за відьмами" (США)

HUSTINGS

Англо-український дипломатичний словник

n 1. передвиборча кампанія 2. трибуна (для передвиборчих виступів)

HYPHENATED

Англо-український дипломатичний словник

adj з'єднання рисочкою; написання через дефіс- ~ Americans американці, які не народилися в США (напр. , German-Americans – американці німецького походження)

HYSTERIA

Англо-український дипломатичний словник

n істерія- war ~ військова істерія - to stir up ~ розпалювати істерію - to whip up ~ розпалювати істерію

AD HOC

Англо-український дипломатичний словник

adj лат. для даного спеціального випадку; для даної спеціальної мети; який створюється в кожному окремому випадку- ~ arrangement спеціальний захід - ~ body сп

AD HOCCERY

Англо-український дипломатичний словник

- ad hockery n рішення, постанови або правила, прийняті для даного конкретного випадку

POWER HOUSE

Англо-український дипломатичний словник

розм. центр влади/ впливу; місце, де вирішуються питання тощо

UPPER HOUSE

Англо-український дипломатичний словник

верхня палата (Палата лордів – Велика Британія; Сенат – США)

WHITE HOUSE

Англо-український дипломатичний словник

1. Білий дім (резиденція президента США)2. перен. уряд США - ~ Office особиста канцелярія президента США

HAIRY

Англо-русский технический словарь

1) волосистый2) мохнатыйАнгло-русский технический словарь.

HALF AS GREAT

Англо-русский технический словарь

меньше вдвоеАнгло-русский технический словарь.

HALF WAVE

Англо-русский технический словарь

полуволнаАнгло-русский технический словарь.

HALFBUSH

Англо-русский технический словарь

полувтулкаАнгло-русский технический словарь.

HALFCELL

Англо-русский технический словарь

полуячейкаАнгло-русский технический словарь.

HALFCENTER

Англо-русский технический словарь

срезанный центрАнгло-русский технический словарь.

HALFCLOSED

Англо-русский технический словарь

1) полузамкнутый2) полуограниченныйАнгло-русский технический словарь.

HALFCYCLE

Англо-русский технический словарь

полупериодАнгло-русский технический словарь.

HALFDRY

Англо-русский технический словарь

полусухойАнгло-русский технический словарь.

HALFFINISHED PRODUCT

Англо-русский технический словарь

полуфабрикатАнгло-русский технический словарь.

HALFPOWER POINT

Англо-русский технический словарь

точка половинной мощностиАнгло-русский технический словарь.

HALFREPLICATE

Англо-русский технический словарь

полурепликаАнгло-русский технический словарь.

HALFROLL

Англо-русский технический словарь

полубочкаАнгло-русский технический словарь.

HALFROUND DRILL

Англо-русский технический словарь

однокромочное сверлоАнгло-русский технический словарь.

HALFROUND FILE

Англо-русский технический словарь

полукруглый напильникАнгло-русский технический словарь.

HALFROUND SCRAPER

Англо-русский технический словарь

полукруглый шаберАнгло-русский технический словарь.

HALFSILID

Англо-русский технический словарь

полусплошнойАнгло-русский технический словарь.

HALFSLEEVE

Англо-русский технический словарь

полувтулкаАнгло-русский технический словарь.

HALFSPHERIC

Англо-русский технический словарь

полусферическийАнгло-русский технический словарь.

HALFTHICK NUT

Англо-русский технический словарь

гайка половинной высотыАнгло-русский технический словарь.

HALFTIMBERED FRAMEWORK

Англо-русский технический словарь

деревянный фахверкАнгло-русский технический словарь.

HARVEYIZED

Англо-русский технический словарь

гарвеизированныйАнгло-русский технический словарь.

HASP LOCK

Англо-русский технический словарь

накладной замокАнгло-русский технический словарь.

HEADING VELOCITY

Англо-русский технический словарь

вектор воздушной скоростиАнгло-русский технический словарь.

HEADSET

Англо-русский технический словарь

1) головная гарнитура2) наушники3) телефон головной– airman's headset– turret headsetАнгло-русский технический словарь.

HEART PLANK

Англо-русский технический словарь

сердцовая доскаАнгло-русский технический словарь.

HEARTISS

Англо-русский технический словарь

метикАнгло-русский технический словарь.

HEAT

Англо-русский технический словарь

1) жар2) жаровой3) забег4) каление5) нагревать6) накаливать7) натапливать8) натопить9) обогревать10) плавочный11) подогрев12) подогревать13) тепло14) тепловоспри

HEAT CONDUCTOR

Англо-русский технический словарь

проводник теплаАнгло-русский технический словарь.

HEAT CONTENT

Англо-русский технический словарь

теплосодержаниеАнгло-русский технический словарь.

HEAT EMISSION

Англо-русский технический словарь

теплоотдачаАнгло-русский технический словарь.

HEAT ENGINEERING

Англо-русский технический словарь

1) теплотехнический2) теплотехникаАнгло-русский технический словарь.

COAL HOPPER

Англо-русский технический словарь

угольный бункерАнгло-русский технический словарь.

COMPOSITE HYPOTHESIS

Англо-русский технический словарь

1) сложная гипотеза2) гипотеза составнаяАнгло-русский технический словарь.

CONCRETE HARDENS

Англо-русский технический словарь

бетон твердеетАнгло-русский технический словарь.

CONCRETIONARY HORIZON

Англо-русский технический словарь

<geod.> горизонт с конкрециямиАнгло-русский технический словарь.

CONCURENT HEATING

Англо-русский технический словарь

сопутствующий подогревАнгло-русский технический словарь.

CONCURRENT HEATING

Англо-русский технический словарь

сопутствующий нагревАнгло-русский технический словарь.

CONSTANTVOLUME HYDROMETER

Англо-русский технический словарь

ареометр постоянного объемаАнгло-русский технический словарь.

CONSTITUENT HOUR

Англо-русский технический словарь

<geogr.> час прикладнойАнгло-русский технический словарь.

CONTACT HERBICIDE

Англо-русский технический словарь

гербицид контактного действияАнгло-русский технический словарь.

CONTINUUM HYPOTHESIS

Англо-русский технический словарь

континуум-гипотезаАнгло-русский технический словарь.

CONVECTION HEAT

Англо-русский технический словарь

конвективное теплоАнгло-русский технический словарь.

CONVEX HULL

Англо-русский технический словарь

выпуклая оболочкаАнгло-русский технический словарь.

CONVEYER HOPPER

Англо-русский технический словарь

перегрузочный бункерАнгло-русский технический словарь.

COPPER HARDENER

Англо-русский технический словарь

медная лигатураАнгло-русский технический словарь.

CORED HOLE

Англо-русский технический словарь

полученное отливкой отверстиеАнгло-русский технический словарь.

CORNER HALVING

Англо-русский технический словарь

угловой замокАнгло-русский технический словарь.

CORRUGATED HOSE

Англо-русский технический словарь

гофрированный шлангАнгло-русский технический словарь.

CRADLE HOIST

Англо-русский технический словарь

люлечный подъемникАнгло-русский технический словарь.

CRANKOPERATED HAMMER

Англо-русский технический словарь

кривошипный молотАнгло-русский технический словарь.

CRASH HELMET

Англо-русский технический словарь

защитный шлемАнгло-русский технический словарь.

CROCHET HOOK

Англо-русский технический словарь

вязальный крючокАнгло-русский технический словарь.

CROSSED HOMOMORPHISM

Англо-русский технический словарь

скрещенный гомоморфизмАнгло-русский технический словарь.

CROSSSECTIONAL HEIGHT

Англо-русский технический словарь

высота сеченияАнгло-русский технический словарь.

CRUCIBLE HOLDER

Англо-русский технический словарь

штатив для тиглейАнгло-русский технический словарь.

CRUISING HEIGHT

Англо-русский технический словарь

высота подъема на ходуАнгло-русский технический словарь.

CUP HEAD OF RIVET

Англо-русский технический словарь

головка заклепки под обжимкуАнгло-русский технический словарь.

CUPOLA HEAT

Англо-русский технический словарь

ваграночная плавкаАнгло-русский технический словарь.

CURE HIDES

Англо-русский технический словарь

консервировать кожсырьеАнгло-русский технический словарь.

CUT HEIGHT

Англо-русский технический словарь

высота зарубной щелиАнгло-русский технический словарь.

CUT HOLE

Англо-русский технический словарь

врубовый шпурАнгло-русский технический словарь.

CUTFLIGHT HELIX

Англо-русский технический словарь

фасонный винтАнгло-русский технический словарь.

CUTTING HEIGHT

Англо-русский технический словарь

высота бараАнгло-русский технический словарь.

CUTTING HORIZON

Англо-русский технический словарь

горизонт подрубкиАнгло-русский технический словарь.

CUTTINGBIT HEAD

Англо-русский технический словарь

<mining> головка ударного бураАнгло-русский технический словарь.

CYANIDE HARDENING

Англо-русский технический словарь

упрочнение цианированиемАнгло-русский технический словарь.

CYLINDER HEAD

Англо-русский технический словарь

головка цилиндраАнгло-русский технический словарь.

DAMPER HOOD

Англо-русский технический словарь

шиберная коробкаАнгло-русский технический словарь.

DATA HANDLING

Англо-русский технический словарь

работа с даннымиАнгло-русский технический словарь.

DAZZLE OF HEADLIGHTS

Англо-русский технический словарь

слепящее действие фарАнгло-русский технический словарь.

DEAERATING HEAD

Англо-русский технический словарь

воздухораздаточная колонкаАнгло-русский технический словарь.

DEAERATING HEATER

Англо-русский технический словарь

термический деаэраторАнгло-русский технический словарь.

DEGASIFICATION HEAD

Англо-русский технический словарь

дегазационная колонкаАнгло-русский технический словарь.

DEGREE OF HARDNESS

Англо-русский технический словарь

градус жесткостиАнгло-русский технический словарь.

DELIVERY HEAD

Англо-русский технический словарь

высота хода пильной рамкиАнгло-русский технический словарь.

DETACHABLE HEAD

Англо-русский технический словарь

съемная головкаАнгло-русский технический словарь.

DETECTOR HEAD

Англо-русский технический словарь

детекторная головкаАнгло-русский технический словарь.

DEWPOINT HYGROMETER

Англо-русский технический словарь

конденсационный гигрометрАнгло-русский технический словарь.

DIAGNOSTIC HOLOGRAPHY

Англо-русский технический словарь

диагностическая голографияАнгло-русский технический словарь.

DIAGONAL HOMOMORPHISM

Англо-русский технический словарь

диагональный гомоморфизмАнгло-русский технический словарь.

DIE HEAD

Англо-русский технический словарь

экструзионная головкаАнгло-русский технический словарь.

DIE HOLDER

Англо-русский технический словарь

обойма волокиАнгло-русский технический словарь.

DIEFORGING HAMMER

Англо-русский технический словарь

штамповочный молотАнгло-русский технический словарь.

DIELECTRIC HEATING

Англо-русский технический словарь

диэлектрический нагревАнгло-русский технический словарь.

DIGGING HEIGHT

Англо-русский технический словарь

высота черпанияАнгло-русский технический словарь.

DIP AT HIGH ANGLE

Англо-русский технический словарь

залегать крутоАнгло-русский технический словарь.

DIP OF HORIZON

Англо-русский технический словарь

депрессия горизонтаАнгло-русский технический словарь.

DIP OF THE HORIZON

Англо-русский технический словарь

понижение горизонтаАнгло-русский технический словарь.

DIRECT HARVESTING

Англо-русский технический словарь

однофазная уборка урожаяАнгло-русский технический словарь.

DIRECT HEATING

Англо-русский технический словарь

прямой нагревАнгло-русский технический словарь.

DIRECT HIT

Англо-русский технический словарь

прямое попаданиеАнгло-русский технический словарь.

DISCLIZING HOLE

Англо-русский технический словарь

разгрузочное отверстиеАнгло-русский технический словарь.

DISHED HEAD

Англо-русский технический словарь

выпуклое днище котлаАнгло-русский технический словарь.

DISK HARROW

Англо-русский технический словарь

дисковая боронаАнгло-русский технический словарь.

DISKSLOT HOPPER

Англо-русский технический словарь

дисковый щелевой бункерАнгло-русский технический словарь.

DISTRIBUTOR HEAD

Англо-русский технический словарь

распределительная головкаАнгло-русский технический словарь.

DIVERTED HEAT

Англо-русский технический словарь

плавка не попавшая в анализАнгло-русский технический словарь.

DIVIDING HEAD

Англо-русский технический словарь

делительная головкаАнгло-русский технический словарь.

DOCUMENT HANDLING

Англо-русский технический словарь

обработка документовАнгло-русский технический словарь.

DOOR HANGER

Англо-русский технический словарь

дверная подвескаАнгло-русский технический словарь.

DOOR HEAD

Англо-русский технический словарь

перекладина дверной рамыАнгло-русский технический словарь.

DOOR HINGE

Англо-русский технический словарь

дверная петляАнгло-русский технический словарь.

DOUBLE HARROWING

Англо-русский технический словарь

двуследное боронованиеАнгло-русский технический словарь.

DOUBLE HELIX

Англо-русский технический словарь

<geom.> биспиральАнгло-русский технический словарь.

DOUBLE HOOK

Англо-русский технический словарь

двойной гакАнгло-русский технический словарь.

DOUBLEACTING HAMMER

Англо-русский технический словарь

молот двойного действияАнгло-русский технический словарь.

DOUBLEEXPOSED HOLOGRAM

Англо-русский технический словарь

двухэкспозиционная голограммаАнгло-русский технический словарь.

DOUBLEEXPOSED HOLOGRAPHY

Англо-русский технический словарь

двухэкспозиционная голографияАнгло-русский технический словарь.

DRAIN HOLE

Англо-русский технический словарь

спускное отверстиеАнгло-русский технический словарь.

DRAW HOLE

Англо-русский технический словарь

выпускная дучкаАнгло-русский технический словарь.

DRAWBAR HOOK

Англо-русский технический словарь

упряжной крюкАнгло-русский технический словарь.

DREDGE HULL

Англо-русский технический словарь

корпус землечерпалкиАнгло-русский технический словарь.

DRILLING HEAD

Англо-русский технический словарь

сверлильная бабкаАнгло-русский технический словарь.

DRILLINGBORING HEAD

Англо-русский технический словарь

сверлильно-расточная головкаАнгло-русский технический словарь.

DRIVE HOME

Англо-русский технический словарь

вбивать до отказаАнгло-русский технический словарь.

DROP HAMMER

Англо-русский технический словарь

падающий молотАнгло-русский технический словарь.

DROP LIP HOOK

Англо-русский технический словарь

карабинный гакАнгло-русский технический словарь.

DROSS HOLE

Англо-русский технический словарь

шлаковая леткаАнгло-русский технический словарь.

DUST HOPPER

Англо-русский технический словарь

бункер для пылиАнгло-русский технический словарь.

DYNAMIC HEAD

Англо-русский технический словарь

<phys.> напор скоростнойАнгло-русский технический словарь.

EARCLIP HEADPHONES

Англо-русский технический словарь

наушники типа клипсыАнгло-русский технический словарь.

EASE OF HANDLING

Англо-русский технический словарь

удобство в обращенииАнгло-русский технический словарь.

EDDYCURRENT HEATING

Англо-русский технический словарь

нагрев вихревыми токамиАнгло-русский технический словарь.

EDGE HOMOMORPHISM

Англо-русский технический словарь

краевой гомоморфизмАнгло-русский технический словарь.

EFFECTIVE HEIGHT

Англо-русский технический словарь

действующая высота антенныАнгло-русский технический словарь.

EFFECTIVE HORSEPOWER

Англо-русский технический словарь

эффективная мощностьАнгло-русский технический словарь.

ELECTRIC HAMMER

Англо-русский технический словарь

электрический отбойный молотокАнгло-русский технический словарь.

ELECTRIC HEATER

Англо-русский технический словарь

электрический нагревательАнгло-русский технический словарь.

ELECTRIC HOLDER

Англо-русский технический словарь

электродержательАнгло-русский технический словарь.

ELECTROLYTE HAS SOLIDIFIED

Англо-русский технический словарь

электролит затверделАнгло-русский технический словарь.

ELECTRONBEAM HEATING

Англо-русский технический словарь

электроннолучевой нагревАнгло-русский технический словарь.

ELECTRONIC HEATER

Англо-русский технический словарь

электронный нагревательАнгло-русский технический словарь.

ELECTRONIC HEATING

Англо-русский технический словарь

электронный нагревАнгло-русский технический словарь.

ELECTROSLAG HARDFACING

Англо-русский технический словарь

электрошлаковая наплавкаАнгло-русский технический словарь.

ELEVATION HEAD

Англо-русский технический словарь

горизонт визированияАнгло-русский технический словарь.

ELLIPSOIDAL HEAD

Англо-русский технический словарь

эллиптическое днище котлаАнгло-русский технический словарь.

EMERGENCY HOISTING

Англо-русский технический словарь

аварийный подъемАнгло-русский технический словарь.

ENGINE HATCH

Англо-русский технический словарь

машинный люкАнгло-русский технический словарь.

ENGRAVING HEAD

Англо-русский технический словарь

гравировальная головкаАнгло-русский технический словарь.

ENTRAINMENT HORN

Англо-русский технический словарь

<math.> клюв Арнольда резонансныйАнгло-русский технический словарь.

ENVELOPE OF HOLOMORPHY

Англо-русский технический словарь

<math.> оболочка голоморфностиАнгло-русский технический словарь.

EQUIANGULAR HYPERBOLA

Англо-русский технический словарь

равнобочная гиперболаАнгло-русский технический словарь.

EQUILATERAL HYPERBOLA

Англо-русский технический словарь

равнобочная гиперболаАнгло-русский технический словарь.

ERASABLE HOLOGRAM

Англо-русский технический словарь

стираемая голограммаАнгло-русский технический словарь.

ERASING HEAD

Англо-русский технический словарь

1) стирающая головка2) головка стиранияАнгло-русский технический словарь.

EROSION HAZARD

Англо-русский технический словарь

опасность эрозииАнгло-русский технический словарь.

ESCAPE HATCH

Англо-русский технический словарь

1) люк аварийного покидания2) <engin.> люк аварийныйАнгло-русский технический словарь.

ETHER HYPOTHESIS

Англо-русский технический словарь

гипотеза эфираАнгло-русский технический словарь.

EVAPORATION HEAT

Англо-русский технический словарь

теплота испаренияАнгло-русский технический словарь.

EVEN HARMONIC

Англо-русский технический словарь

четная гармоникаАнгло-русский технический словарь.

EXCHANGE HALFTIME

Англо-русский технический словарь

период полуобменаАнгло-русский технический словарь.

EXHAUST HOLE

Англо-русский технический словарь

откачное отверстиеАнгло-русский технический словарь.

EXHAUST HOOD

Англо-русский технический словарь

вытяжной колпакАнгло-русский технический словарь.

EXHIBITION HALL

Англо-русский технический словарь

выставочный павильонАнгло-русский технический словарь.

EXITANION HATCHWAY

Англо-русский технический словарь

выходной люкАнгло-русский технический словарь.

EXPANSION HINGE

Англо-русский технический словарь

расширительный шарнирАнгло-русский технический словарь.

EXPOSED HOLOGRAM

Англо-русский технический словарь

экспонированная голограммаАнгло-русский технический словарь.

EXTERNAL HEAT

Англо-русский технический словарь

внешняя теплотаАнгло-русский технический словарь.

EXTRACT HARMONIC

Англо-русский технический словарь

выделять гармоникуАнгло-русский технический словарь.

FACE OF A HAMMER

Англо-русский технический словарь

лицо молотаАнгло-русский технический словарь.

FEATHERING HINGE

Англо-русский технический словарь

1) осевой шарнир2) <aeron.> шарнир осевойАнгло-русский технический словарь.

FEED HOPPER

Англо-русский технический словарь

питающий бункерАнгло-русский технический словарь.

FEEDER HEAD

Англо-русский технический словарь

прибыль изложницыАнгло-русский технический словарь.

FEEDER HOUSE

Англо-русский технический словарь

камера молотилки приемнаяАнгло-русский технический словарь.

FEEDWATER HEATER

Англо-русский технический словарь

<engin.> экономайзерАнгло-русский технический словарь.

FERROUS HYDROXIDE

Англо-русский технический словарь

гидрат закиси железаАнгло-русский технический словарь.

FILLING HOLE

Англо-русский технический словарь

наливное отверстиеАнгло-русский технический словарь.

FILLING HOPPER

Англо-русский технический словарь

завалочный бункерАнгло-русский технический словарь.

FILTER HUT

Англо-русский технический словарь

фильтровая будкаАнгло-русский технический словарь.

FINISHING OFF A HEAT

Англо-русский технический словарь

<metal.> доводка плавкиАнгло-русский технический словарь.

FIRE HAZARD

Англо-русский технический словарь

источник пожароопасностиАнгло-русский технический словарь.

FIRE HELICOPTER

Англо-русский технический словарь

пожарный вертолетАнгло-русский технический словарь.

FIRE HOLE

Англо-русский технический словарь

топочное отверстиеАнгло-русский технический словарь.

FIRE HOSE

Англо-русский технический словарь

пожарный шлангАнгло-русский технический словарь.

FIRE HYDRANT

Англо-русский технический словарь

пожарный гидрантАнгло-русский технический словарь.

FIRST HARMONIC

Англо-русский технический словарь

основная гармоникаАнгло-русский технический словарь.

FISH HATCHERY

Англо-русский технический словарь

рыбоводный заводАнгло-русский технический словарь.

FIVE HUNDRED

Англо-русский технический словарь

пятьсотАнгло-русский технический словарь.

FIXED HEAD

Англо-русский технический словарь

неподвижная головкаАнгло-русский технический словарь.

FIXED HOIST

Англо-русский технический словарь

стационарная тальАнгло-русский технический словарь.

FLAG HALYARD

Англо-русский технический словарь

сигнальный фалАнгло-русский технический словарь.

FLAMING HEAD

Англо-русский технический словарь

головка огневого культиватораАнгло-русский технический словарь.

FLANGE HALFAXLE

Англо-русский технический словарь

фланцевая полуосьАнгло-русский технический словарь.

FLAPPING HINGE

Англо-русский технический словарь

1) горизонтальный шарнир2) <aeron.> шарнир горизонтальныйАнгло-русский технический словарь.

FLARE OF HORN

Англо-русский технический словарь

раствор рупораАнгло-русский технический словарь.

FLEXIBLE HARROW

Англо-русский технический словарь

шарнирная боронаАнгло-русский технический словарь.

FLIGHT HOUR

Англо-русский технический словарь

летный часАнгло-русский технический словарь.

FLIGHT OF HELIX

Англо-русский технический словарь

виток транспортирующего винтаАнгло-русский технический словарь.

FLOOD HYDROGRAPH

Англо-русский технический словарь

гидрограф паводкаАнгло-русский технический словарь.

FLY A HEADING OF

Англо-русский технический словарь

лететь курсомАнгло-русский технический словарь.

FOG HEADLIGHT

Англо-русский технический словарь

противотуманная фараАнгло-русский технический словарь.

FOLIAR HERBICIDE

Англо-русский технический словарь

листовой гербицидАнгло-русский технический словарь.

FORGE HOT

Англо-русский технический словарь

ковать в горячем состоянииАнгло-русский технический словарь.

FORGING HAMMER

Англо-русский технический словарь

ковочный молотАнгло-русский технический словарь.

FRACTIONAL HARMONIC

Англо-русский технический словарь

дробная гармоникаАнгло-русский технический словарь.

FREIGHT HOIST

Англо-русский технический словарь

грузовой подъемникАнгло-русский технический словарь.

FULL HARDENABILITY

Англо-русский технический словарь

сквозная прокаливаемостьАнгло-русский технический словарь.

FUNDAMENTAL HARMONIC

Англо-русский технический словарь

<phys.> гармоника основнаяАнгло-русский технический словарь.

GRASSLAND HARROW

Англо-русский технический словарь

луговая боронаАнгло-русский технический словарь.

Время запроса ( 0.565975791 сек)
T: 0.569201585 M: 1 D: 0