Найдено 100+ «H»

HALFBAKED

Англо-український дипломатичний словник

n нерозроблений, непродуманий- ~ measures непродумані заходи - ~ theories нерозроблені теорії

HALFWAY

Англо-український дипломатичний словник

I adj компромісний- ~ measures половинчаті заходи, напівзаходи II adv на середині шляху - to meet smbd. ~ йти на компроміс, взаємні поступки

HALL

Англо-український дипломатичний словник

n зал, зал засідань- conference ~ зал засідань - to expell from the ~ попросити когось з залу засідань - to forbid access to the ~ заборонити доступ до залу з

HAMMER

Англо-український дипломатичний словник

v працювати над складанням (проекту, плану тощо)- to ~ down врегулювати - to ~ down an irregularity владнати непорозуміння - to ~ out an agreement розробити у

HAMPER

Англо-український дипломатичний словник

v розробити угоду- to ~ the acceptance of a head of mission заважати, чинити перешкоди - to ~ negotiations заважати проведенню переговорів

HAND

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. влада, тверда рука, контроль 2. сторона, положення 3. підпис 4. часторі працівник, робітник 4. джерело (даних, інформації тощо) - matter in ~ порядо

HANDLE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. мати справу з чимсь, поводитися з чимсь 2. керувати, здійснювати контроль, розпоряджатися - to ~ documents обробляти документи - to ~ the liason with smb

HANDLING

Англо-український дипломатичний словник

n трактування; підхід (до вирішення питання)- ~ of the crisis a) підхід до вирішення кризи b) врегулювання кризи

HANDOVER

Англо-український дипломатичний словник

n передача (території тощо)- ~ deadline кінцевий термін передачі (території)

HANDPICKED

Англо-український дипломатичний словник

adj вибраний, відібраний, підібраний- ~ government спеціально підібраний склад уряду

HANDSARD

Англо-український дипломатичний словник

офіційний стенографічний звіт про засідання обидвох палат англійського парламенту (в період роботи парламенту випускається щоденно)

HANDSOFF

Англо-український дипломатичний словник

adj заснований на невтручанні в справи інших сторін- ~ policy політика невтручання

HARASS

Англо-український дипломатичний словник

v 1. турбувати, тривожити 2. виснажувати, не давати спокою

HARASSMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. занепокоєння, тривога; турбота 2. роздратування 3. військ. дії, що викликають занепокоєння

HARBOUR

Англо-український дипломатичний словник

v плекати- to ~ illusions плекати надії/ ілюзії

HARD

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. суворий, строгий; безжалісний, жорстокий, жорсткий 2. дзвінкий (про монету) 3. важкий, складний - ~ bargain a) кабальна угода b) надійна угода - ~ c

HARD CORE

Англо-український дипломатичний словник

1. основне ядро (групи, партії тощо)2. амер. (також - ~ unemployed) постійно безробітні; люди, що втратили надію отримати роботу

HARDBOILED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. розм. жорсткий; грубий; суворий 2. нечулий, байдужий 3. амер. жарг. бувалий; запеклий - ~ observers скептично настроєні спостерігачі

HARDCORE

Англо-український дипломатичний словник

adj той, що стосується основного ядра (групи, партії тощо); 2. закоренілий, відчайдушний (про злочинця тощо); 3. постійний, перманентний- ~ cadres найбільш вірн

HARDEN

Англо-український дипломатичний словник

v робити жорсткішим/ непримиримим- to ~ one's policy посилити політичну лінію - to ~ the position of a delegation заставити/ змусити ту чи іншу делегацію зайня

HARDENING

Англо-український дипломатичний словник

n зміцнення; посилення- ~ of an attitude посилення непримиренності певної позиції

HARDLINE

Англо-український дипломатичний словник

adj той, що дотримується жорсткої лінії; безкомпромісний- ~ segregationist platform жорстка сегрегаційна платформа; установка/ курс на сегрегацію без жодних від

HARDLINER

Англо-український дипломатичний словник

n розм. прибічник/ прихильник жорсткого курсу в політиці; противник угод/ компромісів- intractable ~s вперті прихильники твердого курсу

HARDNOSED

Англо-український дипломатичний словник

adj розм. тверезий, чисто практичний; реалістичний- ~ politician тверезий/ реалістично мислячий політичний діяч - ~ speech твереза/ реалістична промова/ висту

HARDSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n (pl ) труднощі- to suffer ~s зносити труднощі, переживати важкий період

HARDWARE

Англо-український дипломатичний словник

n військ. жарг. зброя, озброєння- military ~ озброєння, зброя

HARDWON

Англо-український дипломатичний словник

adj добутий ціною великих зусиль

HARDWORKING

Англо-український дипломатичний словник

adj напружений- ~ session напружена сесія

HARDY

Англо-український дипломатичний словник

adj бездумний, хибний, безпідставний- ~ assertion хибне твердження - ~ denial of facts безпідставне заперечення фактів

HARMONIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj узгоджений, збалансований- ~ draft resolution узгоджений/ збалансований проект резолюції

HARMONIZE

Англо-український дипломатичний словник

v узгоджувати, привести у відповідність- to ~ conflicting interests примирити протилежні інтереси - to ~ different points of view узгодити різні точки зору -

HARMONY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. узгодженість, взаємна збалансованість, співзвучність 2. згода, мир, дружба - to be in ~ with smth. відповідати чомусь, узгоджуватись у чомусь - to bring

HARNESS

Англо-український дипломатичний словник

v підкоряти, осідлати, використовувати- to ~ natural resources використовувати природні ресурси

HASTEN

Англо-український дипломатичний словник

v прискорити- to ~ the coming of peace сприяти швидкому встановленню миру

HASTY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. поспішний, швидкий 2. хибний, необдуманий - ~ decision хибне рішення - ~ judgment хибне судження - ~ preparations поспішні приготування

HATCH

Англо-український дипломатичний словник

v 1. задумати, замислити, таємно підготувати 2. виношувати - to ~ a plot підготувати змову - to ~ a theory виношувати теорію

HATCHET

Англо-український дипломатичний словник

n - to bury the ~ укласти мир; встановити дружні відносини - to dig the ~ розпочати війну; оголосити війну - to take up the ~ розпочати війну; оголосити війну

HAVE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. держава, що має матеріальні багатства 2. держава, яка володіє ядерною зброєю - nuclear ~s держави, які володіють ядерною зброєю

HAVEN

Англо-український дипломатичний словник

n притулок- safe ~ притулок (напр. на території посольства якоїсь держави)

HAVENOT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. держава, що не має матеріальних багатств 2. держава, яка не володіє ядерною зброєю - nuclear ~s держави, які не володіють ядерною зброєю

HAWK

Англо-український дипломатичний словник

n "яструб", прихильник вирішення суперечок силою зброї- to bolster political ~s підтримувати політичних яструбів

HAWKISH

Англо-український дипломатичний словник

adj "яструбиний"; войовничий; той, хто вважає війну єдиним способом вирішення проблем

HAZARD

Англо-український дипломатичний словник

n небезпека; ризик- radiological ~ радіоактивна небезпека - to cause an environmental ~ створювати небезпеку для оточуючого середовища - to pose a ~ бути небе

HBOMB

Англо-український дипломатичний словник

I n воднева бомбаII v скинути водневу бомбу

HEAD

Англо-український дипломатичний словник

I n глава, керівник, начальник; головний, старший; 2. провідне/ керівне становище- crowned ~ монарх - ~ of a consulate глава консульства - ~ of a department

HEADCOUNTER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. той, хто здійснює підрахунки при переписі населення, соціальному опитуванні тощо 2. той, хто підраховує голоси у виборчій комісії

HEADED

Англо-український дипломатичний словник

adj що має заголовок- ~ note-paper бланк закладу/ організації

HEADHUNT

Англо-український дипломатичний словник

v перен. дискредитувати/ знищити політичних супротивників

HEADHUNTING

Англо-український дипломатичний словник

n розм. безжалісне знищення чи дискредитація політичних супротивників

HEADING

Англо-український дипломатичний словник

n заголовок, рубрика- to come under the ~ of smth. бути під якоюсь рубрикою

HEADLINE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. газетний заголовок 2. (pl радіо) короткий виклад змісту останніх подій - to hit the ~s потрапити в заголовки газет; широко висвітлюватися у пресі

HEADON

Англо-український дипломатичний словник

adv просто, однозначно- to meet an issue ~ зайняти тверду позицію у якомусь питанні; поставити питання прямо

HEADQUARTERS

Англо-український дипломатичний словник

n 1. штаб-квартира 2. штаб, головне управління - Permanent H. of the United Nations (постійна) штаб-квартира ООН

HEAL

Англо-український дипломатичний словник

v примирити- to ~ the breach покласти кінець суперечкам, владнати конфлікт - to ~ the dissentions покласти кінець суперечкам, владнати конфлікт

HEALTH

Англо-український дипломатичний словник

n 1. здоров'я 2. процвітання, життєздатність - economic ~ of a country економічне процвітання країни

HEALTHY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. здоровий 2. життєздатний; процвітаючий, квітучий 3. розумний, розсудливий - ~ economy процвітаюча економіка - ~ judgement здорове/ розумне судження, з

HEAR

Англо-український дипломатичний словник

v (heard) заслухати офіційно чи публічно; вислухати, прийняти (делегацію тощо)- to ask to be heard звернутися з проханням про заслухання - to ~ a deputation пр

HEARING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. слухання, заслуховування 2. pl протоколи засідань (урядових чи парламентських комісій Конгресу США) - closed ~ слухання за "закритими дверима" - open ~

HEARTLAND

Англо-український дипломатичний словник

n центральна і найважливіша частина держави/ краю тощо; серцевина країни; гартленд

HEAT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. запал, запальність, гарячність 2. розпал - ~ of the debate гарячі суперечки, які виникають під час дискусій - in the ~ of the debate у розпалі дискусії/

HEATED

Англо-український дипломатичний словник

adj гарячий, пристрасний, збуджений, роздратований- ~ comment пожвавлені полемічні зауваження - ~ debate пожвавлені бурхливі дебати - ~ discussion гаряча супе

HEAVY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. завантажений, інтенсивний 2. важкий - ~ agenda напружений/ інтенсивний порядок денний - ~ armaments вазкке озброєння - ~ schedule напружена/ інтенсивн

HEBREW

Англо-український дипломатичний словник

n древньоєврейська мова; іврит, мова держави Ізраїль

HECKLE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. ставити важкі запитання 2. засипати запитаннями/ критичними зауваженнями/ вигуками (на передвиборних зборах)

HEED

Англо-український дипломатичний словник

v звернути увагу, врахувати, остерігатися- to ~ the voice of reason прислухатися до голосу розуму

HEGEMONY

Англо-український дипломатичний словник

n гегемонія- to resist ~ боротися проти гегемонії - to seek ~ прагнути гегемонії

HEIR APPARENT

Англо-український дипломатичний словник

n перен. найбільш ймовірний наступник (президента, диктатора тощо)

HELICOPTER

Англо-український дипломатичний словник

n вертоліт, гелікоптер- cargo ~ вантажний вертоліт

HELILIFT

Англо-український дипломатичний словник

v перекидати (війська) на вертольотах

HELM

Англо-український дипломатичний словник

n кермо влади/ правління- to share the ~ with smbd. розділити владу з кимсь - to take the ~ of state стати при владі - at the ~ of state бути при владі

HELMET

Англо-український дипломатичний словник

n шолом, каска- blue ~s "блакитні шоломи" (війська ООН)

HEMISPHERE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. півкуля 2. (the ~) амер. західна півкуля

HEMISPHERIC

Англо-український дипломатичний словник

adj амер. той, що відноситься до західної півкулі- ~ relations відносини між країнами західної півкулі, міжамериканські відносини

HERITAGE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. спадщина, спадок; спадкоємне майно 2. наслідок, результат 3. традиція - cultural ~ культурна спадщина - national ~s національні традиції

HIERARCHIC(AL)

Англо-український дипломатичний словник

adj ієрархічний- ~ rules правила ієрархії - in ~ order в ієрархічному порядку

HIERARCHY

Англо-український дипломатичний словник

n ієрархія, старшинство- administrative ~ адміністративна ієрархія - ~ of the Civil Service ієрархія на державній службі, "службова драбина" - ~ among diploma

HIGH

Англо-український дипломатичний словник

adj вищий, головний, верховний- H. Command керівництво, вище командування - ~ contracting parties високі сторони, які домовляються - ~ office a) головна конт

HIGHLEVEL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. на високому рівні 2. відповідальний, керівний - ~ conference конференція на високому рівні - ~ personnel керівний персонал

HIGHLIGHT

Англо-український дипломатичний словник

I n часто pl основний момент, факт- ~s of a conference основні моменти конференції - ~s of the week найяскравіші події тижня - to be in the ~ бути в центрі

HIGHPOWERED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. енергійний, настирливий 2. впливовий, той, що має владу, великі можливості - ~ political campaign могутня/ інтенсивна політична кампанія

HIGHPRIORITY

Англо-український дипломатичний словник

adj першочерговий, найважливіший- ~ measures термінові/ першочергові заходи - ~ target ціль першочергової ваги - ~ tasks першочергові завдання

HIGHRANKING

Англо-український дипломатичний словник

adj високопоставлений- ~ military official високопоставлений офіційний представник військового відомства, високопоставлений військовий представник - ~ official

HIGHSOUNDING

Англо-український дипломатичний словник

adj звучний, пишний- ~ declarations пишні заяви

HIJACK

Англо-український дипломатичний словник

I n викрадення літакаII v займатися повітряним піратством

HIJACKER

Англо-український дипломатичний словник

n викрадач літаків, повітряний пірат, повітряний бандит

HIJACKING

Англо-український дипломатичний словник

n викрадення літака, повітряне піратство, повітряний бандитизм

HILL

Англо-український дипломатичний словник

(the H.)1. Капітолійський пагорб (у Вашингтоні; скор. від Capitol Hill) 2. Конгрес США - to be over the ~ почати переборювати кризу, виходити з важкого станов

H

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от hauteurвысотаII сокр. от hectoгекто..., гIII сокр. от heureчас, чIV сокр. от horizontalгоризонтальныйDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

H

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) восьмая буква норвежского алфавита2) муз. си (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

H

Политехнический французско-русский словарь

I англ.; сокр. от hardware1) аппаратура, (аппаратное) оборудование, аппаратные средства2) технические средства; техническое обеспечениеII сокр. от (angle) horair

H

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) восьмая буква норвежского алфавита 2) муз. си (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

H

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Hungary2. авто agricultural vehicle (title brand)3. авто highвысокие (обороты), высокая (передача, температура)4. техн. H-beamАнгло-русский униве

H

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[hour] — час * * *часАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

H

Англо-русский металлургический словарь

hardenabilityАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

H

Венгерско-русский словарь

1. {hang v. betű) x;2. zene. h.(-hang) си s., nrag.;\h-dúra) fn. — си-мажор;b) mn. симажорный;\h-molla) fn. — си-минор;b) mn. си-минорный;\h-hangot fog — взять с

H

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. Boltzmann function - функция Больцмана;2. degree of hydrolysis - степень гидролиза;3. electronic countermeasures evaluator - устройство оценки угрозы радиоэле

H

Религиозные термины

    (Х) - Восьмая буква и придыхательный звук английского алфавита, и восьмая в еврейском. Как латинская буква она обозначает число 200, а с прибавлением черты -

H

Латинско-русский словарь

hвосьмая буква латинского алфавита (слабое придыхание); в сокращенияхH — hic, habet, heres, honos, hora и др.H. C. — Hispania citeriorHH. — herēdesHS — сестерций

H

Латинско-русский словарь

Q. Horatius Flaccus65-8 до н. э.Латинско-русский словарь.2003.

H

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от gehärtetзакалённый (маркировка стали)II сокр. от halbberuhigtполууспокоенный (маркировка стали)III сокр. от hartтвёрдыйIV сокр. от Härte1) твёрдость (

H

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от hardenability прокаливаемость 2) сокр. от head а) головка б) шпиндельная бабка 3) сокр. от height высота 4) сокр. от henry генри, Гн

H

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Водород (H)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

H

Новый большой англо-русский словарь

[eıtʃ] n (pl Hs, h's [ʹeıtʃız])1. 8-я буква английского алфавитаto drop one's h's - опускать h там, где его следует произносить (особенность лондонского просторе

H

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = HБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

H

Музыкальная энциклопедия

        обозначение второй высокой ступени муз. звукоряда раннего средневековья, к-рым было заменено прежнее ее обозначение - В durum (лат. твёрдое), в противопо

H

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl Now he's shooting H — Сейчас он колется героином спрягается с вспомогательным глаголом haben

H

Новый большой англо-русский словарь

[eıtʃ] n (pl Hs, h's [ʹeıtʃız])1. 8-я буква английского алфавитаto drop one's h's - опускать h там, где его следует произносить (особенность лондонского просторе

H

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины легковых автомобилей для движения со скоростью до 210 км/чII(Förderhöhe der Pumpe) напор насосаIII(Hersteller) изготовительDeutsch-russische wörterbuch der

H

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от heatтеплотаII сокр. от humidity1) влажность, сырость 2) степень влажности * * *histidineEnglish-russian biological dictionary.2013.

H

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I half-adder полусумматор, (одноразрядный) сумматор с двумя входами, сумматор по модулю II halt(ing) останов III hardware 1) аппаратура, (аппаратное) оборудовани

H

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от half-adder - полусумматор, (одноразрядный) сумматор с двумя входами, сумматор по модулю II сокр. от halt(ing) - останов III сокр. от hardware - 1) аппар

H

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) восьмая буква немецкого алфавита 2) муз. си II = Hekto-г = гекто- (десятичная приставка к единицам измерения)III = hora лат., Stundeч. = часБольшой не

H

Азербайджанcко-русский словарь

Одиннадцатая буква азербайджанского алфавита.

H

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от hardenability прокаливаемость 2) сокр. от head а) головка б) шпиндельная бабка 3) сокр. от height высота 4) сокр. от henry генри, Гн

H

Англо-русский словарь Мюллера

H, h [eɪtʃ] n (pl Hs, H's [ˊeɪtʃɪz]) 8-я буква англ. алфавита;to drop one's hs не произноси́ть h там, где э́то сле́дует (особенность лондонского просторечия)Англ

H

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от harbour; - H II тех.; сокр. от hardness твёрдость; жёсткость III сокр. от height; - H высота The interior exhibition area is 6.5 metres (L) x 2.38 met

H

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

спрягается с вспомогательным глаголом habenБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

H

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от histidineгистидин* * *histidineEnglish-russian biological dictionary.2013.

H

Большой испанско-русский словарь

I f9-я буква испанского алфавита ачеII сокр. от hospitalгоспиталь

H

Новый большой англо-русский словарь

H [eıtʃ] n (pl Hs, h‘s [ʹeıtʃız]) 1. 8-я буква английского алфавита to drop one‘s h‘s - опускать h там, где его следует произносить (особенность лондонского про

H

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) восьмая буква немецкого алфавита2) муз. сиII = Henry эл.гн = генриБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

H

Большой французско-русский и русско-французский словарь

I m; = h8-я буква французского алфавитаh aspiré — придыхательное h (препятствует фонетическому связыванию)h muet — немое hheure H — час "Ч" (время начала какой-л

H

Португальско-русский словарь

I m = Hага (восьмая буква португальского алфавита)••- na hora HII скр от horaчасPortuguese-russian dictionary.2013.

H

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[eɪʧ]героингенриАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

H

Англо-русский словарь по экологии

углекислотаАнгло-русский словарь по экологии.2011.

H

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

H.См. средняя гетерозиготность.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

H

Англо-русский словарь общей лексики

I [ўЎ ] мн. - Hs, H's ['ўЎ ЎЄ] восьмая буква английского алфавита; H - прописная, h - строчная to drop one's h's — опускать h в произношении (особенность лондонс

H

Аббревиатуры

спрягается с вспомогательным глаголом haben

H

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ heɪtʃ ]H n AmE sl Now he's shooting H Сейчас он колется героином

H

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

см. average heterozygosity* * *Наследуемость, h — та часть общей фенотипической изменчивости (hp), которая обусловлена генетическими различиями. Н. имеет следующ

H

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от hartтвёрдыйII сокр. от Hekto-г, гекто- (десятичная приставка к единицам измерения)III сокр. от HöheвысотаIV сокр. от hora, Stundeч., часDeutsch-Russis

H

Португальско-русский словарь

I скр от henry, hênri физгенриII m = hPortuguese-russian dictionary.2013.

H

Англо-русский автомобильный словарь

high – высокие (обороты), высокая (передача, температура)English-russian automobile dictionary.2013.

H

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

спрягается с вспомогательным глаголом habenБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

H

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

f; = h акка (буква) h come hotel — "акка" как в слове "хоутел" (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) Итальяно-русский словарь.2003.

H.

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

H.= average heterozygosity (см.).(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

H.

Англо-русский металлургический словарь

horizontal-vertical welding positionАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

H.

Англо-русский словарь по машиностроению

I сокр. от hardenзакаливатьII сокр. от hardenedзакалённыйАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

H.

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сущ. anno Hegirae (H.)год хиджры, от начала мусульманского летосчисленияАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицко

H.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [Henry] Генрих (имя короля в обозначениях английских законов)2) [Hilary term] январская судебная сессия3) [husband] муж, супругАнгло-русский юридический

H.

Португальско-русский словарь

скр от haver1) ком кредит2) бухг кредитPortuguese-russian dictionary.2013.

H.

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от heißгорячийDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

H.

Англо-русский металлургический словарь

hardenАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

H.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

гавань, порттвердостьвысотачасстоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

H.

Англо-русский словарь Мюллера

h. I тж. H. - harbour noun гавань, порт II тж. H. - hardness noun твердостьIII тж. H. - height noun высота IV hour noun час V hundred noun стоАнгло-русский слова

H.

Англо-русский экономический словарь

биол. сокр. от Homo* * *максимальная цена.highest price.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

H.

Немецко-русский автосервисный словарь

(hinten) сзадиDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

H.

Венгерско-русский словарь

röv. 1. вм., ld. még helyett;2. зам., зам-, ld. még helyettes;h. igazgató — заместитель h. директора; замдиректораMagyar-orosz szótár.2013.

H.

Немецко-русский геологический словарь

[Härte ]твёрдость, жёсткостьDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

H.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Heftвып. = выпуск; (отдельный) номер (журнала); брошюраII = Handverkaufручная продажаБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

H.100

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

телекоммуникационная магистраль H.100, шина H.100 телефонная шина, призванная заменить MVIP и SCbus. Поддерживает скорость до 8 Мбайт/с и до 2048 полнодуплексных

H.221

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

стандарт H.221 стандарт ITU на передачу видеоконференций по каналу со скоростью выше 64 и до 1920 Кбит/с см. тж. H.230

H.225

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

стандарт H.225 определяет сообщения по управлению вызовом, включая пакетизацию и синхронизацию потоков мультимедийных данных

H.230

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

стандарт H.230 стандарт ITU на управление синхронизацией фреймов видеоконференций см. тж. H.221

H.231

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

стандарт H.230 стандарт ITU на устройства управления многосторонней связью для видеоконференций см. тж. MCU

H.245

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

стандарт H.245 стандарт ITU, определяет протокол (команды и запросы) для передачи потоков данных видеоконференций

H.261

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

стандарт H.261 компонент набора протоколов H.320, описывающий сжатие/декомпрессию движущихся видеоданных см. тж. JPEG, MPEG

H.262

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

стандарт H.262 стандарт ITU на сжатие потока данных видеоконференций, использует алгоритм MPEG-2

H.263

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

стандарт H.263 компонент набора протоколов H.320, описывающий видеокодек (видеоконференции) по аналоговым коммутируемым телефонным сетям

H14CTHYMIDINERELEASE ASSAY

Англо-русский словарь биологических терминов

цитотоксический тест с радиоактивным тимидиномEnglish-russian biological dictionary.2013.

H1LAMPE

Немецко-русский автосервисный словарь

fгалогенная (однонитевая) лампа H1Deutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

H1N1

Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

мед. мутировавший вирус H1N1, представляющий собой комбинацию человеческого, свиного и птичьего гриппа(По имеющимся данным, вирус передается от человека к челов

H1N1

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

мед.читается как Эйч-1-эн-1см. swine fluH1N1 is known as a troublemaker because it mutates quickly.Вирусы свиного гриппа А (H1N1), которые были обнаружены у люде

H2

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от mouse histocompatibility-2 (complex) главный комплекс гистосовместимости мыши Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык

H2 COMPLEX

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

H2 complex.См. H2-комплекс.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

H2 COMPLEX

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

H2-комплексГлавный комплекс гистосовместимости major histocompatibility complex мышей; локализован на хромосоме 17, представлен большой группой гаплотипов - сред

H2 LASER

Англо-русский физический словарь

лазер на молекулярном водородеEnglish-russian dictionary of physics.2013.

H24

Англо-русский словарь технических аббревиатур

twenty-four hour operation - круглосуточная работаАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

H2A FREQUENCY

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

неподавленная НЧ, модулированная током

H2D LOCUS

Англо-русский словарь по иммунологии

H2-D-локус (генный локус, кодирующий H2-D-антигены у мышей) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад

H2GEKÜHLT

Немецко-русский политехнический словарь

машиностр.охлаждаемый водородом, с водородным охлаждениемDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

H2KÜHLUNG

Немецко-русский политехнический словарь

fводородное охлаждениеDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

H2LAMPE

Немецко-русский автосервисный словарь

fгалогенная (однонитевая) лампа H2Deutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

H2LINKED DIFFERENTIATION ANTIGEN

Англо-русский словарь по иммунологии

дифференцировочный антиген, сцепленный с H2-локусом (главного комплекса гистосовместимости мыши) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Ру

H2O2BRENNSTOFFZELLE

Немецко-русский автосервисный словарь

fводородно-кислородный топливный элементDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

Время запроса ( 1.83471276 сек)
T: 1.839565992 M: 1 D: 0