Найдено 50+ «H»

HALFWAY

Англо-український дипломатичний словник

I adj компромісний- ~ measures половинчаті заходи, напівзаходи II adv на середині шляху - to meet smbd. ~ йти на компроміс, взаємні поступки

HALL

Англо-український дипломатичний словник

n зал, зал засідань- conference ~ зал засідань - to expell from the ~ попросити когось з залу засідань - to forbid access to the ~ заборонити доступ до залу з

HAND

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. влада, тверда рука, контроль 2. сторона, положення 3. підпис 4. часторі працівник, робітник 4. джерело (даних, інформації тощо) - matter in ~ порядо

HARD

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. суворий, строгий; безжалісний, жорстокий, жорсткий 2. дзвінкий (про монету) 3. важкий, складний - ~ bargain a) кабальна угода b) надійна угода - ~ c

HARDCORE

Англо-український дипломатичний словник

adj той, що стосується основного ядра (групи, партії тощо); 2. закоренілий, відчайдушний (про злочинця тощо); 3. постійний, перманентний- ~ cadres найбільш вірн

HARDEN

Англо-український дипломатичний словник

v робити жорсткішим/ непримиримим- to ~ one's policy посилити політичну лінію - to ~ the position of a delegation заставити/ змусити ту чи іншу делегацію зайня

HARDNOSED

Англо-український дипломатичний словник

adj розм. тверезий, чисто практичний; реалістичний- ~ politician тверезий/ реалістично мислячий політичний діяч - ~ speech твереза/ реалістична промова/ висту

HAWK

Англо-український дипломатичний словник

n "яструб", прихильник вирішення суперечок силою зброї- to bolster political ~s підтримувати політичних яструбів

HBOMB

Англо-український дипломатичний словник

I n воднева бомбаII v скинути водневу бомбу

HEAD

Англо-український дипломатичний словник

I n глава, керівник, начальник; головний, старший; 2. провідне/ керівне становище- crowned ~ монарх - ~ of a consulate глава консульства - ~ of a department

HEADHUNTING

Англо-український дипломатичний словник

n розм. безжалісне знищення чи дискредитація політичних супротивників

HEADING

Англо-український дипломатичний словник

n заголовок, рубрика- to come under the ~ of smth. бути під якоюсь рубрикою

HEADLINE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. газетний заголовок 2. (pl радіо) короткий виклад змісту останніх подій - to hit the ~s потрапити в заголовки газет; широко висвітлюватися у пресі

HEADQUARTERS

Англо-український дипломатичний словник

n 1. штаб-квартира 2. штаб, головне управління - Permanent H. of the United Nations (постійна) штаб-квартира ООН

HEAL

Англо-український дипломатичний словник

v примирити- to ~ the breach покласти кінець суперечкам, владнати конфлікт - to ~ the dissentions покласти кінець суперечкам, владнати конфлікт

HEALTH

Англо-український дипломатичний словник

n 1. здоров'я 2. процвітання, життєздатність - economic ~ of a country економічне процвітання країни

HEALTHY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. здоровий 2. життєздатний; процвітаючий, квітучий 3. розумний, розсудливий - ~ economy процвітаюча економіка - ~ judgement здорове/ розумне судження, з

HEBREW

Англо-український дипломатичний словник

n древньоєврейська мова; іврит, мова держави Ізраїль

HELICOPTER

Англо-український дипломатичний словник

n вертоліт, гелікоптер- cargo ~ вантажний вертоліт

HELILIFT

Англо-український дипломатичний словник

v перекидати (війська) на вертольотах

HELMET

Англо-український дипломатичний словник

n шолом, каска- blue ~s "блакитні шоломи" (війська ООН)

HEMISPHERIC

Англо-український дипломатичний словник

adj амер. той, що відноситься до західної півкулі- ~ relations відносини між країнами західної півкулі, міжамериканські відносини

HERITAGE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. спадщина, спадок; спадкоємне майно 2. наслідок, результат 3. традиція - cultural ~ культурна спадщина - national ~s національні традиції

HIERARCHIC(AL)

Англо-український дипломатичний словник

adj ієрархічний- ~ rules правила ієрархії - in ~ order в ієрархічному порядку

HIERARCHY

Англо-український дипломатичний словник

n ієрархія, старшинство- administrative ~ адміністративна ієрархія - ~ of the Civil Service ієрархія на державній службі, "службова драбина" - ~ among diploma

HIGH

Англо-український дипломатичний словник

adj вищий, головний, верховний- H. Command керівництво, вище командування - ~ contracting parties високі сторони, які домовляються - ~ office a) головна конт

HIJACK

Англо-український дипломатичний словник

I n викрадення літакаII v займатися повітряним піратством

HIJACKER

Англо-український дипломатичний словник

n викрадач літаків, повітряний пірат, повітряний бандит

HILL

Англо-український дипломатичний словник

(the H.)1. Капітолійський пагорб (у Вашингтоні; скор. від Capitol Hill) 2. Конгрес США - to be over the ~ почати переборювати кризу, виходити з важкого станов

HINT

Англо-український дипломатичний словник

I n натяк- broad ~ прозорий/ чіткий натяк - delicate ~ тонкий натяк - gentle ~ тонкий натяк - to drop smbd. a ~ натякнути комусь - to give smbd. a ~ натякн

HISTORICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj історичний, історично правдивий, пов'язаний з історією, відноситься до історії- ~ currents історичні течії/ тенденції - ~ event історична подія

HISTORY

Англо-український дипломатичний словник

n історія; історична наука- ancient ~ древня історія - mediaeval ~ історія Середніх віків - modern ~ нова та новітня історія - universal ~ всесвітня історія

HITLERITE

Англо-український дипломатичний словник

adj гітлерівський- ~ Germany гітлерівська Німеччина

HOLD

Англо-український дипломатичний словник

v (held)1. займати (посаду) 2. проводити/ влаштовувати (акції) 3. вважати 4. мати силу, бути в силі - to ~ a consultation проводити консультацію - to ~ a d

HOLOCAUST

Англо-український дипломатичний словник

n 1. знищення, загибель у вогні (особл. людей) 2. бійня, різня, кровопролитна війна 3. перен. важка жертва, повна самопожертва, самовідданість 4. геноцид; м

HOMAGE

Англо-український дипломатичний словник

n повага, пошана; шанобливість; схиляння- to do ~ віддати належне, визнати заслуги - to pay ~ віддати належне, визнати заслуги - to render ~ віддати належне,

HOME RULE

Англо-український дипломатичний словник

n самоврядування, автономія; гомруль (Велика Британія)

HONORARY

Англо-український дипломатичний словник

adj почесний- ~ distinction a) почесне звання b) почесна нагорода - ~ officials почесні посадові особи - ~ title почесне звання

HONOUR

Англо-український дипломатичний словник

I n честь, почесть, шана, повага, шанування- civil ~s громадянські почесті - military ~s військові почесті - naval ~s військово-морські почесті - royal ~s к

HONOURABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. чесний, благородний 2. знатний, благородний (про походження) 3. почесний 4. шанований, поважаний; достойний 5. (H.) вельмишановний; високоповажаний (у

HOOVERVILLE

Англо-український дипломатичний словник

n "гувервіль", село безробітних; хати з фанери, ящиків тощо (США)

HOPE

Англо-український дипломатичний словник

I n надія, сподівання- ~s of peace мирні сподівання - ~s of sucess надії на успіх - to have high ~s покладати великі надії II v надіятися - to ~ for the

HOPELESS

Англо-український дипломатичний словник

adj безнадійний, безвихідний- ~ cause справа, приречена на невдачу - ~ situation безвихідне становище - ~ struggle безнадійна боротьба

HOSTILITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ворожість, вороже ставлення 2. pl військові дії - perpetual ~ безперервна ворожнеча - ~ to/ against smth. вороже відношення до чогось - acts of ~ ворож

HEOCOMA

Геологическая энциклопедия

См. НЕОСОМ.Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра.Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др..1978.

MOUNTING HOLE

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) установочное отверстие, монтажное отверстие 2) крепёжное отверстие (напр. печатной платы)

MOVABLE HEAD

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) передвижная головка 2) подвижная бабка, подвижная шпиндельная бабка

MULTIPAD HYDROSTATIC BEARING

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

гидростатический подшипник с несколькими карманами, гидростатический подшипник с несколькими масляными карманами

MULTIPLE PALLET HANDLING SYSTEM

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

система транспортировки и смены спутников, система транспортировки и автоматической смены спутников

MULTIPLESPINDLE HEAD INDEXER

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

агрегатный станок с поворотным столом шпиндельных головок или коробок, агрегатный станок с поворотным столом многошпиндельных головок или коробок

MUSHROOM HEAD

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) грибовидная головка; грибок; захватная головка (оправки для автоматической смены инструментов) 2) низкая полукруглая головка (напр. винта)

NMTB MASTER HOLDER

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

державка по стандарту Национальной станкостроительной ассоциации (США)

NONRELEASING TAP HOLDER

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

патрон для метчиков без осевого смещения, патрон для метчиков без свободного осевого смещения

NONSEPARATOR HYDROPNEUMATIC ACCUMULATOR

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

- nonseparator-type hydropneumatic accumulator пневмогидроаккумулятор без разделителя (рабочих сред)

OCTAHEDRAL HEXAPOD

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

октаэдр-гексапод, комбинация октаэдра с гексаподом (шесть вершин октаэдра с шестью опорными стержнями)

OFFSET BORING HEAD

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) радиальный суппорт расточного станка 2) расточная головка со смещённым (относительно основной оси) шпинделем

OIL HOLE PASSAGE

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

смазочное отверстие; отверстие для прохода масла или СОЖ

OILPRESSURE HEAD

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

головка для подачи СОЖ под давлением (при глубоком сверлении)

WAYTYPE UNIT HEAD MACHINE

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

агрегатный станок с линейным перемещением (при неподвижной заготовке в автономном приспособлении)

WIRED RUBBER HOSE

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

- wire-reinforced rubber hose резиновый шланг с проволочной оплёткой

WOBBLE BROACHING HEAD

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

головка для протягивания при вращательном и поступательном движениях наклонённой протяжки

WORK HOLDING TRAY

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

- workpiece holding tray поддон для хранения и транспортировки обрабатываемых деталей

WORKPIECE AND TOOLS HANDLING AUTOMATIC MANIPULATOR

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

автоматический транспортно-загрузочный манипулятор для заготовок и инструментов

WORKPIECE HANDLING

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) манипулирование с обрабатываемыми деталями 2) транспортно-погрузочные работы с обрабатываемыми деталями

WORKPIECE HANDLING STATION

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

станция для манипуляций с заготовками; станция загрузки - разгрузки обрабатываемых деталей

WORLD MODE HIERARCHY

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

иерархический уровень формирования прогнозных оценок

WORMGEAR HOB

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

червячная фреза для червячных колёс, червячная фреза для нарезания червячных колёс

X AXISCONTROLLED HEAD

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

шпиндельная бабка с управляемыми перемещениями по оси X (напр. на станке с ЧПУ)

АМИНОБЕНЗОЙНЫЕ КИСЛОТЫ H2NC6H4COOH

Химическая энциклопедия

мол. м. 137,14. Существуют орто-, мета- и пара-изомеры. Об о-А. к. см. Антраниловая кислота. Св-ва двух др. изомеров приведены в таблице. СВОЙСТВА АМИНОБЕ

ВАССОЕВИЧ H. Б.

Геологическая энциклопедия

        Hиколай Брониславович - сов. геолог, чл.-корр. AH CCCP (1970). Oкончил ЛГИ (1924). B 1940-63 работал во Bcec. нефт. н.-и. геол.-разведочном ин-те по проб

КУЛИКСОРОКА HAEMATOPUS OSTRALEGUS

Птицы России. Справочник

Кулик-сорока - Haematopus ostralegus см. также 10.4.1. Род Кулики-сороки — Haematopus Кулик-сорока [237] - Haematopus ostralegus Низ тела, надхвостье и полоса

ПОДКЛАСС ГЕТЕРОБАЗВДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ, ГЕТЕРОБАЗИДИОМИЦЕТЫ HETEROBASIDIOMYCETIDAE

Грибы России. Справочник

ПОДКЛАСС ГЕТЕРОБАЗВДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ, ГЕТЕРОБАЗИДИОМИЦЕТЫ -HETEROBASIDIOMYCETIDAE Характеризуется образованием гетеробазидий. К этому подклассу относятся грибы с пл

ПОДКЛАСС ГОМОБАЗИДИОМИЦЕТЫ HOMOBASIDIOMYCETIIDAE

Грибы России. Справочник

ПОДКЛАСС ГОМОБАЗИДИОМИЦЕТЫ -HOMOBASIDIOMYCETIIDAE Соответственно двум типам плодовых тел в подклассе гомобазидиомицетов выделяют две группы порядков — гименомице

Время запроса ( 0.293650914 сек)
T: 0.297559867 M: 1 D: 0