Найдено 50+ «I»

INVALID

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. неспроможний, слабкий, непридатний, непереконливий 2. юр. недійсний, що не має законної сили 3. необґрунтований - ~ argument непереконливий доказ - ~

INVALIDATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. вважати неспроможним, непереконливим 2. юр. робити недійсним, позбавляти законної сили/ чинності - to ~ an agreement позбавити договір законної сили - t

INVALIDITY

Англо-український дипломатичний словник

n недійсність, нечинність, неспроможність, необґрунтованість, непереконливість- ~ of the evidence неспроможність свідчень, доказів - ~ of the passports недійсн

INVASION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. вторгнення, напад, навала 2. зазіхання (на щось) - ~ of smbd.'s prerogatives зазіхання на чиїсь привілеї - to repel an ~ відбити напад

INVASIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj загарбницький, агресивний, насильницький- ~ war загарбницька, агресивна війна

INVECTIVE

Англо-український дипломатичний словник

n образлива, викривальна промова; випад; інвектива; паплюження- spiteful ~ злісні випади - speech filled with ~s промова, повна образливих і злісних випадів

INVEIGH

Англо-український дипломатичний словник

v шалено нападати, ганьбити, обмовляти (когось- ~ against) to ~ against law палко виступати проти закону - to ~ against an official палко виступати проти офіці

INVENTION

Англо-український дипломатичний словник

n винахід; відкриття; видумка- hackneyed ~ банальний/ тривіальний винахід

INVEST

Англо-український дипломатичний словник

v надавати, наділяти (повноваженнями)- to ~ with powers надати повноваження

INVESTIGATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. досліджувати, вивчати 2. розслідувати, старанно розглядати

INVESTIGATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. вивчення 2. розслідування, слідство; встановлення істини - antidumping ~ антидемпінгове розслідування - to carry on an ~ провести розслідування - to mak

INVESTMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. інвестиції 2. інвестування - direct foreign ~s прямі іноземні інвестиції - greenfield ~ інвестиції "з нуля" - portfolio ~ портфельні інвестиції

INVIOLABILITY

Англо-український дипломатичний словник

n непохитність, непорушність; недоторканість- personal ~ особиста недоторканість - ~ of borders непорушність кордонів - ~ of communications недоторканість зас

INVIOLABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj непохитний, непорушний, недоторканий- ~ law непохитний закон - ~ oath непорушна клятва - ~ vow непорушна клятва

INVITATION

Англо-український дипломатичний словник

n запрошення- ~ aspects питання стосовно запрошення сторін - ~ card запрошення - ~ list список запрошених - official ~ офіційне запрошення - written ~ письм

INVITE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. запрошувати 2. просити (про щось); схиляти, провокувати (до чогось) - to ~ attention привертати увагу - to be ~d to a public reception бути запрошеним на

INVOKE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. закликати, благати 2. звертатися (до джерела), цитувати - to ~ to an article посилатись на статтю - to ~ a right використовувати право, скористатись прав

INVOLVE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. втягувати, уплутувати, умішувати 2. заплутувати, ускладнювати - to ~ smbd.'s interests зачіпати чиїсь інтереси - to ~ a nation in war утягти країну у вій

INVOLVED

Англо-український дипломатичний словник

adj складний, заплутаний- ~ reasoning заплутана аргументація

INVOLVEMENT

Англо-український дипломатичний словник

n заплутаність; скрутне становище; втручання- military ~ військове втручання, військова участь

INVULNERABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj невразливий- ~ argument переконливий довід/ аргумент

IPSE DIXIT

Англо-український дипломатичний словник

лат. голослівне твердження/ заява

IRON

Англо-український дипломатичний словник

I n - ~ curtain залізна завіса - ~ walls флот, що стоїть на сторожі Великої Британії II v - to ~ out згладжувати, улагоджувати - to ~ out differences зглад

IRONCLAD

Англо-український дипломатичний словник

adj амер. жорсткий, твердий; непорушний- ~ agreement жорсткі умови угоди - ~ oath a) непорушна клятва b) присяга (урядових осіб) на вірність Сполученим Штат

IRRECEIVABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj неприйнятний- to declare an amendment ~ оголосити поправку неприйнятною - to declare a motion ~ оголосити пропозицію неприйнятною

IRRECONCILABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj суперечливий; несумісний; непримиренний (про людину)- ~ statements суперечливі заяви

IRREFRAGABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj незаперечний, неспростовний; безперечний- ~ answer вичерпна відповідь - ~ argument неспростовний доказ - ~ evidence незаперечний доказ

IRREGULAR

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. неправильний; який не відповідає нормам/ правилам; неприйнятий; незвичайний 2. військ. нерегулярний - ~ forces нерегулярні військові сили - ~ motion п

IRRELEVANT

Англо-український дипломатичний словник

adj недоречний, невідповідний; що не стосується справи; незастосовний- ~ testimony свідчення, яке не стосується справи

IRRESISTIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj нездоланний; неспростовний- ~ argument неспростовний довід - ~ proof неспростовний доказ

IRRESPONSIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. безвідповідальний 2. який не відповідає за свої вчинки - ~ action безвідповідальний вчинок - ~ decision безвідповідальне рішення

IRREVERSIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. що не підлягає відміні/ скасуванню/ ліквідації/ знищенню; незворотний 2. що не може рухатись у зворотному напрямі - ~ decision рішення, яке не можна від

IRREVOCABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj безповоротний, остаточний; незмінний, нескасовний- ~ decision остаточне рішення

ISOLATION

Англо-український дипломатичний словник

n ізоляція, відокремлення- position of ~ позиція ізолювання

ISONOMY

Англо-український дипломатичний словник

n рівність громадянських прав; рівність перед законом

ISSUE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. спірне питання; предмет обговорення; проблема 2. результат, кінець, підсумок 3. видача, видавання - closed ~ вичерпане питання - collateral ~ побічна

ITEM

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. пункт, параграф, стаття; питання (на порядку денному) 2. повідомлення, інформація, новина, замітка (в газеті) - additional ~ ще один пункт (на порядку

ITINERARY

Англо-український дипломатичний словник

n план маршруту; передбачуваний маршрут

POCKETBOOK ISSUE

Англо-український дипломатичний словник

амер. політичне питання, життєво важливе для виборця; пункт виборчої платформи, пов'язаний з податками, цінами тощо- to win the elections on ~ перемогти на вибо

STUDENT INTERPRETER

Англо-український дипломатичний словник

іст. молодий державний чиновник в США та Великий Британії кінця 1800-х та початку 1900-х років, який вивчає іноземну мову в консульский установі за кордоном

WHO IS WHO

Англо-український дипломатичний словник

"Хто є хто" (назва біографічного довідника)- ~ ballot амер. виборчий бюлетень з короткими біографічними відомостями про кандидата

АЛАРИХ I

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (ок. 370 — кон. 410) — король вестготов с 395. Вторгся во Фракию, взял Афины, опустошил Коринф, Аргос, Спарту. Рим. имп. Аркадий заключил с А. I мир и

АРСИНОЯ II

Древний мир. Энциклопедический словарь

         егип. царица (ок. 316 — 270 до н.э.), дочь Птолемея I, сестра и вторая жена Птолемея II Филадельфа, обожествл. после смерти. Изображ. вместе с Птолемеем

АРТАШЕС I

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (ум. ок. 160 до н.э.) — царь Армении Великой с 189 до н.э. После пораж. Селевкидов в битве с римлянами при Магнезии в 190 до н.э. возгл. восстание армя

АШОТ I

Древний мир. Энциклопедический словарь

         основатель армян. династии Баг-ратидов (886 — 891). Был признан Араб. халифатом царем Армении. Вел борьбу с феодалами за создание централизов. Армян. го

АШОТ II

Древний мир. Энциклопедический словарь

         армян. царь из династии Багратидов, (914 — 928), вел упорную борьбу с араб. завоеват. Армении и армян. феодалами, опиравш. на Араб. халифат. А. II Ж. уд

АШОТ III

Древний мир. Энциклопедический словарь

         армян. царь из династии Багратидов (953 — 977).Древний мир. Энциклопедический словарь в 2-х томах. — М.: Центрполиграф.В. Д. Гладкий.1998.

АШШУРУБАЛЛИТ II

Древний мир. Энциклопедический словарь

         последний царь (612 — 605 до н.э.) Ассирии. После взятия Ниневии войсками Мидии и Вавилона (612) возглавил остатки ассир. войск и продолжал борьбу в р-н

БОРИС I

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (церк. имя — Михаил; ум. 2.05.907) — болг. князь (852 — 889). Добился укрепл. княж. власти и расширения терр. Болгарии, присоед. (после 864) почти всю

ВАСИЛИЙ I

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (813 — 886) — визант. император 867 — 886, первый из Македонянской династии. Сын крестьянина из Македонии, В. I сумел получ. доступ ко двору имп. Михаи

ВАСИЛИЙ II

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (957 — 1025) — визант. император 976 — 1025 из Македонской династии. В 1018 подчинил Болгарское царство, жестоко расправивш. с болгарским народом. Боль

ВАХТАНГ I

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (ум. 502) — царь Иберии (Картли). В. I боролся за централизацию гос. власти; изгнал из Грузии противника царской политики архиепископа Микаэля и учреди

ГЕНРИХ II

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (973 — 1024) — герм. император 1002 — 1024, последний из Саксонской династии. В безуспеш. борьбе с могуществом крупных феодалов Г. II опирался на церко

ДАВИД III

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (961 — 1001) — груз. царь. Вел борьбу с захвативш. Грузию арабами и расширил границы княжества Тао-Кларджети до Ванского оз. и Эрзинки (Эрзинджан). Пыт

ДАГОБЕРТ I

Древний мир. Энциклопедический словарь

         франкский король 629 — 639, последний представитель династии Меровингов, обладавший реал. властью. При Д. I почти вся терр. совр. Франции была подчинена

ИОАНН I ЦИМИСХИЙ

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (925 — 976) — визант. император 969 — 976. Покровительст. церкви. Ценой напряжения всех сил Визант. империи ему удалось вытеснить с Балканск. п-ова кие

ЙЕЗДЕГЕРД III

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (ум. в 651/652) — последний царь (с 632) из династии Сасанидов, внук Хосрова II. Внутр. соц. кризис, разорение страны беспрерыв. войнами окончат. подор

КАЛЛИСТ II

Большая биографическая энциклопедия

— архиепископ Полоцкий и Витебский.Он был архимандритом Полоцкого Борисоглебского монастыря.С 1458 года — архиепископ Полоцкий и Витебский. Позже 1459 года он уж

КЕСАРИЙ I, 176264 Г.

Большая биографическая энциклопедия

Кесарий I, 1762-64 г.строит. Духова мон., в Боровичах, зависящ. от Иверского мон.Русский биографический словарь в 25-ти т. - Изд. под наблюдением председателя Им

КИРИЛЛ I, МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ

Большая биографическая энциклопедия

— митрополит киевский, ум. в 1233 г.; занял митрополию в 1224 г.; по довольно достоверным известиям он пришел на Русь из Греции, из Никеи; по отзыву летописи был

КИРИЛЛ I, МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Большая биографическая энциклопедия

— митрополит Киевский и всея Руси.О митрополите Кирилле I сведений почти никаких не сохранилось, причем он не упоминается и в русских летописях. Митрополит Кирил

КИРИЛЛ III, АРХИЕПИСКОП РОСТОВСКИЙ

Большая биографическая энциклопедия

— архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский.О преосвященном Кирилле сведений сохранилось очень мало.В 1511 году он упоминается архимандритом Спасо-Евфими

КОНРАД II

Древний мир. Энциклопедический словарь

         император Свящ. Рим. империи 1024-1039, основатель Франко некой (Салической) династии.Древний мир. Энциклопедический словарь в 2-х томах. — М.: Центрпол

КОНСТАНТ II

Древний мир. Энциклопедический словарь

         визант. император 641 — 668. В 648 он издал эдикт о запрещ. религ. споров по вопросу о монофелитстве. В 668 он был убит в Сиракузах.Древний мир. Энцикло

КОНСТАНТИН II

Древний мир. Энциклопедический словарь

         император Зап. Рим. империи с 337. Стал «императором Запада» (Италии, Галлии, Испании, Зап. Африки) при разделе империи, последовавшем после смерти его

КОНСТАНТИН II, МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ

Большая биографическая энциклопедия

— митрополит Киевский.По происхождению грек.В 1167 году Константинопольским патриархом Лукою Хрисовергом поставлен на Киевскую митрополию и в том же году прибыл

ЛЕВ III

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (ум. 816) — рим. папа 795 — 816. Возвед. на папский престол против желания рим. знати, Л. III, ища поддержки, принял присягу верности франкск. королю К

ЛОТАРЬ I

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (795 — 855) — франкский император 840 — 855. Сын Людовика Благочестивого. При Л. I произошло разделение франкск. госуд. Л. I сохранил титул императора

ЛЮДОВИК III

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (893 — 911) — герм. король 900 — 911, последний из династии Каролингов.Древний мир. Энциклопедический словарь в 2-х томах. — М.: Центрполиграф.В. Д. Гл

МОЙМИР II

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (ум. 907) — последний князь Великоморавской державы. Пытался предотвратить назревавший распад Моравского княжества. Под ударами кочевников-мадьяр, приз

МУАВИЯ I

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (ум. 680) — основатель и первый халиф (661 — 680) династии Омейядов. Происходил из родовой аристократии племен курейш, с 639 — наместник Сирии. В 657 в

МУРСИЛ I

Древний мир. Энциклопедический словарь

         хеттский царь (начало 16 в. до н.э.). Под-чинил Сев. Сирию, захватил и разграбил в 1595 до н.э. Вавилон. Воевал с Митанни.Древний мир. Энциклопедический

МУРСИЛ II

Древний мир. Энциклопедический словарь

         хеттский царь 1345 — 1320 до н.э. Вел вой-ны в Армении, на Ю. и З. М. Азии, с народом кашка, населявшим, вероятно, юж. побережье Черного м., а также упо

МУРСИЛИ I

Древний мир. Энциклопедический словарь

         один из правителей Др. Хеттского царства, внук и преемник Хаттусили I, современник Самсудитаны, царя Вавилонии. После покорения ряда малоазиат. обл. М.

НАВУХОДОНОСОР I

Древний мир. Энциклопедический словарь

         вавилонский царь (12 в. до н.э.). К периоду правл. Н. I относится нек-рое укрепление вавилонского рабовлад. госуд. При Н. I были совершены завоеват. пох

НАВУХОДОНОСОР II

Древний мир. Энциклопедический словарь

         вавилонский царь 604 — 562/561 до н.э. При Н. II усилилось влияние крупных рабо-влад., верхушки воен. сословия, жречества и торг.-ростовщич. домов. Н. I

НЕКТАНЕБ II

Древний мир. Энциклопедический словарь

         егип. фараон (360 — 341 до н.э.) из XXX династии. Пришел к власти в результате восстания, поднятого жреч. аристократией против его предшественника фарао

НИКОМЕД II

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (ум. 128 до н.э.) — шестой царь Вифинии (149 — 128 до н.э.). Ранее в историографии отожд. с Н. III Евергетом. Н. II помогал римлянам при подавл. восста

ПЕРДИККА II

Древний мир. Энциклопедический словарь

         царь Македонии, ок. 440 — 413 до н.э. В период Пелопоннесской войны проводил политику лавирования между Афинами и Спартой в целях упрочения своих позици

ПОЛЕМОН I

Древний мир. Энциклопедический словарь

         царь понтийский (с 37 до н.э.) и боспорский (14 — 8 до н.э.). Захватил при поддержке Рима правл. Боспорским царством. Захват власти чужезем. правителем

ПСАММЕТИХ II

Древний мир. Энциклопедический словарь

         егип. фараон 595 — 589 до н.э. При П. II вновь была завоев. Сев. Нубия.Древний мир. Энциклопедический словарь в 2-х томах. — М.: Центрполиграф.В. Д. Гла

САЛЮСГУНН II

Словарь медицинских терминов

Салюс-Гунн II (R. Salus, R. М. Gunn) — вторая степень выраженности симптома Салюса-Гунна, при которой наблюдается сужение и дугообразное смещение вены в месте пе

САЛЮСГУНН III

Словарь медицинских терминов

Салюс-Гунн III (R. Salus, R. М. Gunn) — крайняя степень выраженности симптома Салюса-Гунна, при которой вена в месте перекреста с артерией становится невидимой (

СЕЛЕВК I НИКАТОР

Древний мир. Энциклопедический словарь

          (358/354 — 280 до н.э.) — основатель династии и госуд. Селевкидов. Сын знатн. македонянина Антиоха. Выдвинулся в 326 как полководец Александра Македонс

ФАКТОР I

Словарь медицинских терминов

фактор I (син.: фибриноген, фибринородное вещество — нрк) — образующийся в клетках печени и ретикулоэндотелиальной системы белок плазмы крови, под воздействием т

ФАКТОР I

Словарь медицинских терминов

фактор I (англ. inhibition торможение; син. Флори фактор 1) — вещество, обнаруженное в экстрактах ткани мозга, оказывающее тормозящее действие на нейроны централ

ФАКТОР II

Словарь медицинских терминов

фактор II (син.: протромбин, тромбоген — нрк) — образующийся в печени гликопротеид плазмы крови, являющийся предшественником тромбина; недостаточность Ф. II обус

ФАКТОР III

Словарь медицинских терминов

фактор III (син.: зимопластическое вещество — устар., тромбокиназа тканевая, тромбопластин тканевой) — фосфолипопротеид, содержащийся в тканях организма и участв

ФАКТОР IV

Словарь медицинских терминов

фактор IV — содержащийся в плазме крови ионизированный и неионизированный кальций; участвует в процессе свертывания крови, определяя ионное равновесие плазмы, вс

ФАКТОР IX

Словарь медицинских терминов

фактор IX (син.: глобулин антигемофильный В, кристмас-фактор, плазменный компонент тромбопластина — нрк, тромбопластический фактор плазмы В — нрк) — глобулин пла

ФЛОРИ ФАКТОР I

Словарь медицинских терминов

Флори фактор I (Е. Florey) — см. Фактор I.

Время запроса ( 0.198417574 сек)
T: 0.203691317 M: 1 D: 0