Найдено 100+ «I»

ICE

Англо-український дипломатичний словник

I n - to break the ~ зробити перший крок, порушити мовчанку II v амер. відкладати, заморожувати - to ~ the cake амер. жарг. завершити справу - to ~ the

IDEA

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ідея, думка 2. уява, поняття 3. філос. ідея - absolute ~ абсолютна ідея - basic ~ основна/ головна думка/ ідея - clear ~ чітке уявлення - dominant ~

IDEAL

Англо-український дипломатичний словник

I n ідеал- to discredit ~s дискредитувати ідеали - to form ~s створювати ідеали - to realize one's ~s реалізовувати свої ідеали, втілювати свої ідеали в житт

IDEALISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. філос. ідеалізм 2. ідеалізація, ідеалістичний підхід - absolute ~ філос. абсолютний ідеалізм - critical ~ філос. критичний ідеалізм - physiological ~

IDEALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v ідеалізувати; змальовувати щось в ідеалістичному світлі; притримуватися ідеалістичних поглядів

IDENTIC(AL)

Англо-український дипломатичний словник

adj ідентичний, аналогічний, тотожний- ~(al) note аналогічна/ тотожна нота (відсилається одночасно до декількох держав) - ~(al) with the original що відповідає

IDENTIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n ідентифікація, ототожнення- ~ card посвідчення особистості

IDENTIFY

Англо-український дипломатичний словник

v ототожнювати, встановлювати тотожність, ідентифікувати- to ~ the policy as imperialistic визнати політику імперіалістичною

IDENTITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. тотожність, ідентичність 2. справжність, істинність 3. індивідуальність, особа - ~ card посвідка про особу, службова перепустка - ~ of views спільність

IDEOLOGIC(AL)

Англо-український дипломатичний словник

adj ідеологічний- ~ dispute ідеологічна суперечка; суперечка з питань ідеології - ~ expansion ідеологічна експансія - ~ influence ідейний/ ідеологічний вплив

IDEOLOGIZE

Англо-український дипломатичний словник

v ідеологізувати- to ~ domestic and foreign policies ідеологізувати внутрішню та зовнішню політику - to ~ ecology ідеологізувати екологію

IDEOLOGUE

Англо-український дипломатичний словник

n ідеолог- Western ~s західні ідеологи

IDEOLOGY

Англо-український дипломатичний словник

n ідеологія, світогляд- burgeois ~ буржуазна ідеологія - class ~ класова ідеологія - crisis-rooted ~ ідеологія, породжена кризою - ecological ~ екологічна ід

IGNORATIO ELENCHI

Англо-український дипломатичний словник

лат. навмисне ігнорування обговорюваного питання

ILLEGAL

Англо-український дипломатичний словник

adj незаконний, нелегальний, заборонений- ~ trade незаконна торгівля, контрабанда - ~ aliens нелегальні емігранти (які не мають дозволу на виїзд у США, часто з

ILLEGALITY

Англо-український дипломатичний словник

n незаконність, нелегальність, протизаконність

ILLEGITIMACY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. незаконність, неузаконеність 2. непослідовність, нелогічність

ILLUSION

Англо-український дипломатичний словник

n ілюзія- to create an ~ створити ілюзію - to dispel the ~s розвіяти ілюзію

IMAGE

Англо-український дипломатичний словник

n "імідж"; репутація; уявлення (про когось), образ- official ~ офіційний образ - to produce an ~ створити імідж/ образ/ уявлення - to project an ~ створити ім

IMBALANCE

Англо-український дипломатичний словник

n відсутність рівноваги, нестійкість- trade ~ різниця між вартістю експорту та імпорту

IMITATION

Англо-український дипломатичний словник

n імітація (метод дослідження в теорії міжнародних відносин)

IMMATERIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj несуттєвий, що не має значення/ не відіграє жодної ролі- ~ objections несуттєві заперечення - ~ statement несуттєва заява

IMMATERIALISM

Англо-український дипломатичний словник

n філос. 1. імматеріалізм; нематеріалізм 2. доктрина, згідно з якою зовнішні предмети мають розум

IMMEDIATE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. безпосередній, прямий, найближчий 2. одержаний безпосередньо з джерела/ з перших рук - ~ information інформація з перших рук - ~ interference пряме втр

IMMEMORIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj незапам'ятний, древній- from time ~ з древніх часів

IMMIGRANT

Англо-український дипломатичний словник

I n іммігрантII adj 1. іммігрантський 2. той, хто іммігрує/ переселяється

IMMIGRATION

Англо-український дипломатичний словник

n імміграція- racist policies on ~ расистська імміграційна політика - to obtain an ~ visa отримати імміграційну візу - to control black ~ регулювати імміграці

IMMINENCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. нависла загроза/ небезпека 2. неминучість, близькість, наближення (небезпеки тощо)

IMMINENT

Англо-український дипломатичний словник

adj неминучий (про небезпеку, загрозу тощо)- ~ danger небезпека, що насувається - ~ peril небезпека, що насувається

IMMUNE

Англо-український дипломатичний словник

adj вільний, звільнений- ~ from taxes вільний/ звільнений від податків

IMMUNITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. юр. недоторканість, імунітет 2. звільнення (від податку, оплати тощо) 3. пільга, привілей - administrative ~ імунітет від адміністративної відповідально

IMPACT

Англо-український дипломатичний словник

n вплив- to play down the ~ зменшити вплив

IMPAIR

Англо-український дипломатичний словник

v послабити, зменшити, погіршити, завдати шкоди

IMPARTIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj справедливий, неупереджений- ~ evidence об'єктивні свідчення - ~ judgement неупереджена думка

IMPARTIALITY

Англо-український дипломатичний словник

n справедливість, неупередженість- historic ~ справедливий суд історії

IMPASSE

Англо-український дипломатичний словник

n безвихідне становище; глухий кут- to break through the ~ вийти з глухого кута

IMPASSIONED

Англо-український дипломатичний словник

adj пристрасний, бурхливий, схвильований- ~ debate бурхливі дебати, полеміка - ~ speech пристрасна/ хвилююча промова

IMPEACH

Англо-український дипломатичний словник

v 1. піддавати сумніву, ставити під сумнів, сумніватися 2. юр. (of, with) звинувачувати у скоєнні важкого злочину 3. відкрити справу про усунення від обов'язк

IMPEACHABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. юр. той, що підлягає судовому розгляду/ імпічменту 2. сумнівний - ~ motive сумнівний мотив

IMPEACHMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. сумнів, недовіра 2. юр. звинувачення і притягнення до суду; імпічмент (процедура притягнення до відповідальності вищих посадових осіб) 3. імпічмент; ріше

IMPEDE

Англо-український дипломатичний словник

v чинити перешкоду, заважати, ускладнювати- to ~ negotiations ускладнювати переговори - to ~ a program заважати виконанню програми - to ~ talks ускладнювати п

IMPEDIMENT

Англо-український дипломатичний словник

n перешкода, затримка, перепона- ~ to progress перешкода на шляху прогресу - to remove ~s усунути перешкоди

IMPELLING

Англо-український дипломатичний словник

adj спонукальний- ~ force спонукальна сила

IMPEND

Англо-український дипломатичний словник

v загрожувати, нависати (про небезпеку, біду тощо)

IMPENDING

Англо-український дипломатичний словник

adj загрозливий, навислий (про небезпеку, біду тощо)

IMPERATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj наказовий, імперативний, категоричний- ~ demand настирлива вимога - ~ request категоричне прохання

IMPERIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. імперський, що стосується імперії 2. (часто I.) що стосується Британської імперії, імперський 3. імператорський - His I. Majesty його імператорська вел

IMPERIALISM

Англо-український дипломатичний словник

n імперіалізм- continental ~ континентальний імперіалізм - cultural ~ культурний імперіалізм - "dollar" ~ імперіалізм долара - economic ~ економічний імперіа

IMPERIALIST

Англо-український дипломатичний словник

adj імперіалістичний- ~ countries імперіалістичні країни - ~ foreign policy імперіалістична зовнішня політика - ~ monopolies імперіалістичні монополії - ~ po

IMPERIALISTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj імперіалістичний- ~ character імперіалістичний характер - ~ policy імперіалістична політика - ~ tinge імперіалістичний відтінок - ~ war імперіалістична в

IMPERIALITY

Англо-український дипломатичний словник

n збірн. члени імператорської сім'ї

IMPERIL

Англо-український дипломатичний словник

v наражати на небезпеку; ризикувати чимось

IMPERIUM

Англо-український дипломатичний словник

n (pl imperia) лат. 1. влада імператора; абсолютна влада 2. право держави застосовувати насилля для дотримання законності - ~ in imperio держава в державі

IMPERSCRIPTIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj неписаний; не зафіксований письмово/ у законодавчому порядку- ~ law неписаний закон - ~ right неписане право

IMPETUS

Англо-український дипломатичний словник

n імпульс, стимул, спонукання- temporary ~ тимчасовий стимул - ~ of foreign policy спонукальний мотив зовнішньої політики - to give a fresh ~ to smth. дати но

IMPINGE

Англо-український дипломатичний словник

v (on, upon) посягати- to ~ on the sovereignty of a country порушити суверенітет країни - to ~ upon smbd.'s rights посягнути на чиїсь права

IMPLANT

Англо-український дипломатичний словник

v вселяти, навівати, викликати, впроваджувати (думки, погляди)- to ~ one's views in smbd.'s mind нав'язувати свої погляди комусь

IMPLEMENT

Англо-український дипломатичний словник

v виконувати, здійснювати, забезпечувати виконання, втілювати в життя- to ~ an agreement виконувати угоду - to ~ an obligation виконувати зобов'язання - to ~

IMPLEMENTATION

Англо-український дипломатичний словник

n виконання, здійснення, введення в дію- ~ clauses положення про здійснення/ виконання; положення, яке стосується здійснення/ виконання/ введення в дію - ~ pro

IMPLICATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. залучати; утягати; уплутувати; заплутувати, затягувати 2. містити в собі, мати на увазі 3. сплутувати, переплутувати - to be ~d in a crime бути причетним

IMPLICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. залучення; уплутування; утягування 2. причетність; співучасть 3. приховане значення, затаєний смисл 4. підтекст - historical ~ історичний зміст, історич

IMPLICIT

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. не висловлений прямо; що мається на увазі 2. безумовний; повний, цілковитий; беззастережний - ~ consent мовчазна згода - ~ distinction нечітка різниця

IMPLIED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. що мається на увазі; що припускається 2. юр. непрямий; що випливає з обставин - ~ contact непрямий контакт - ~ warrant гарантія, що мається на увазі

IMPONENT

Англо-український дипломатичний словник

n уповноважений; що має певні повноваження/ певну владу

IMPORT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. імпорт, ввезення 2. звич. імпортні ввізні товари - ~ duty ввізне мито - ~ licence ввізна ліцензія - ~ surplus перевищення вартості імпорту над варті

IMPORTANCE

Англо-український дипломатичний словник

n важливість, значущість, значення- commercial ~ торговельне значення - historic ~ історичне значення - strategic ~ стратегічне значення - guests of special

IMPORTANT

Англо-український дипломатичний словник

adj важливий, значний- ~ decision важливе рішення - ~ guest важливий гість - ~ news важлива новина - ~ transaction важлива угода

IMPOSE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. (on, upon) накладати (обов'язок, санкції тощо); обкладати (податками тощо) 2. (on, upon) нав'язувати (свої погляди тощо) - to ~ a burden on smbd. доручити

IMPOSITION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. обкладення податком тощо 2. доручення (звич, неприємне) - to burden smbd. with an ~ обтяжувати когось дорученням - to lay on an ~ ввести податок - to pa

IMPRACTICABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj нездійсненний, нереальний- ~ plan нездійсненний план - ~ proposal нездійсненна/ нереальна пропозиція - ~ suggestion нездійсненна/ нереальна пропозиція

IMPROMPTU

Англо-український дипломатичний словник

adj імпровізований, несподіваний- ~ news conference незапланована/ імпровізована прес-конференція

IMPROVE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. покращувати, вдосконалювати, оздоровлювати 2. скористатися чимсь/ використати щось розумно - to ~ smbd.'s conditions покращувати чиїсь умови - to ~ the i

IMPROVEMENT

Англо-український дипломатичний словник

n часто pl вдосконалення, покращення- radical ~ корінне/ радикальне покращення - ~ in international relations покращення міжнародних відносин - signs of ~ оз

IMPULSE

Англо-український дипломатичний словник

n поштовх, імпульс- to give a new ~ to smth. дати новий імпульс чомусь

IMPUNITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. безкарність 2. юр. звільнення від покарання - to impose smth. with ~ проводити щось безкарно - with ~ безкарно

IN

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (the ~s) pl парл. розм. політична партія, яка знаходиться при владі 2. звич. pl впливова особа, яка знаходиться при владі 3. вплив, влада - the ~s a

INABILITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. нездатність, нездібність; неуміння 2. неможливість; неспроможність 3. недієздатність - presidential ~ недієздатність президента - ~ clause стаття Консти

INACCURACY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. неакуратність, неточність 2. помилка, похибка, неправильність; огріх - ~ of the information неточність даних/ повідомлення - ~ of the term неточність тер

INACCURATE

Англо-український дипломатичний словник

adj неточний, неправильний, невірний, помилковий- ~ copy неточна копія - ~ statement неправильне/ помилкове твердження

INADEQUATE

Англо-український дипломатичний словник

adj такий, що не відповідає вимогам, неповноцінний, недостатній, неадекватний- ~ compensation недостатня/ неадекватна компенсація - ~ terms нетотожні терміни

INADMISSIBILITY

Англо-український дипломатичний словник

n недопустимість- ~ of unilateral advantages недопущення односторонніх переваг

INADMISSIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj недопустимий, неприйнятний- ~ proposal неприйнятна пропозиція

INALIENABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj невід'ємний- ~ right невід'ємне право

INAPPLICABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj незастосовний; непридатний; непідхожий; невідповідний- ~ means неприйнятні заходи/ засоби

INAPPROPRIATE

Англо-український дипломатичний словник

adj невідповідний, непідхожий; недоречний

INAUGURAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. вступний 2. в грам. знач. іменника амер. промова президента при вступі на посаду - ~ address промова при вступі на посаду/ на відкритті виставки тощо

INAUGURATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. урочисто вводити на посаду 2. починати; ознаменувати 3. урочисто відкривати (пам'ятник, виставку тощо) - to ~ a new era ознаменувати нову еру - to ~ a n

INAUGURATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. інавгурація, урочисте введення на посаду (особл. президента США) 2. урочисте відкриття/ ознаменування початку (чогось) - I. Day амер. день вступу презид

I

Большой испанско-русский словарь

If10-я буква испанского алфавита и••poner los puntos sobre las íes — ставить точки над "i"II воен.; сокр. от InfanteríaпехотаIII геогр.; сокр. от Islaостров, о-в

I

Суахили-русский словарь

1) он (она, оно) есть;njia i wazi — путь свобо́ден2) они́ есть;miti i mizuri — дере́вья краси́вые

I

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I имя жесткого диска; я; ввод; вход

I

Религиозные термины

     Девятая буква в английском, десятая - в еврейском алфавите. Ее числовое значение в обоих языках один, а также и десять в еврейском (см. J), где она соответс

I

Польско-русский словарь

1. союз соединительный и, да; ojciec i matka отец и мать; i tak dalej и так далее; i tym podobne и тому подобное;2. в знач, усилительной частицы даже, и; a on wc

I

Латинско-русский словарь

iдевятая буква латинского алфавита, которая имела одинаковое начертание с буквой J, j, но, в отличие от последней, обозначала гласный звук; как цифра, обозначает

I

Венгерско-русский словарь

(római szám) одинMagyar-orosz szótár.2013.

I

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от allongement relatifотносительное удлинениеII сокр. от inclinaisonнаклонIII сокр. от intensitéинтенсивностьIV сокр. от nombre imaginaireмнимое числоDic

I

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от EnthalpieэнтальпияDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

I

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I incomplete неполный, незавершенный II indicator индикатор, указатель; индикаторный регистр III initial начальный, исходный IV instruction команда V intransitiv

I

Турецко-русский словарь

I = -ıdiz-mek — располагать рядами, нанизыватьdizi — ряд, нить (напр. жемчуга)II = -îобразует от имен существительных относительные прилагательныеhayat — жизньha

I

Англо-русский словарь по компьютерам

имя жесткого диска; я; ввод; вход

I

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от incomplete - неполный, незавершенный II сокр. от indicator - индикатор, указатель; индикаторный регистр III сокр. от initial - начальный, исходный IV со

I

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Иод (I)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

I

Англо-русский дополнительный словарь

я; у меня; мне I.D. - идентификация

I

Технический железнодорожный словарь

буквенное обозначение серии пассаж. паровозов Маллета типа 1-2-0+0-2-0 с диаметром движущих колес 1 350 мм и сцепным весом 54,8 т. Паровозы серии I строились (19

I

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от indice de gonflementкоэффициент набуханияII сокр. от inertieинерцияIII сокр. от intensité1) интенсивность; напряжённость2) сила токаIV сокр. от intens

I

Англо-український словник Балла М.І.

pron pers. я; 1) непрямий відмінок me — мене, мені, мною; he saw me yesterday він бачив мене учора; tell me please скажіть мені, будь ласка; 2) у розмовній мові

I

Англо-русский словарь общей лексики

I [µЎ] I.wav мн. - Is, I's [µЎЄ] девятая буква английского алфавита; I - прописная, i - строчная II - i один (римская цифра; также в составе других римских цифр)

I

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

1.i — символ гена регуляторного лактозного оперона у Escherichia coli. 2. = isolation index Англо-русский толковый словарь генетических терминов. — М.: Изд-во В

I

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

(код страны) ItalyАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

I

Чешско-русский словарь

• а• да• и• ну• также• тоже

I

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от inducerиндукторII сокр. от isoleucineизолейцин* * *inhibitoryEnglish-russian biological dictionary.2013.

I

Латинско-русский словарь

ī imper. 2 л. sg. к eo IЛатинско-русский словарь.2003.

I

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

амер. транскр. read as in 'pin'Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

I

Новый большой англо-русский словарь

i [aı] n (pl I‘s, i‘s, Is, is [aız]) 1. 9-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы I, I-образный

I

Большой французско-русский и русско-французский словарь

I m; = III pron прост.; см. il, ilsБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

I

Португальско-русский словарь

m = iPortuguese-russian dictionary.2013.

I

Португальско-русский словарь

m = Iи (девятая буква португальского алфавита)••- pôr os pontos nos iiPortuguese-russian dictionary.2013.

I

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I incomplete неполный, незавершенный II indicator индикатор, указатель; индикаторный регистр III initial начальный, исходный IV instruction команда V intransitiv

I

Англо-русский словарь по социологии

сущ.1) "Я"; внутренний агент, наделенный контролирующими функциями;2) знание о себе;3) по Г. Миду - представление индивидом себя, являющееся составной частью сам

I

Новый большой англо-русский словарь

-i [-aı] suff мн. ч. встречается в некоторых сущ. лат. происхождения с окончанием -us в ед. ч.: cocci - кокки nuclei - ядра fungi - грибки

I

Новый большой англо-русский словарь

[-aı] suff мн. ч.встречается в некоторых сущ. лат. происхождения с окончанием -us в ед. ч.:cocci - коккиnuclei - ядраfungi - грибкиНовый большой англо-русский сл

I

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

і, й, та ja i ty я і ти ojciec i matka батько й (та) мати

I

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[aɪ]островАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

I

Венгерско-русский словарь

{hang v. betű) и; (görög) йота;félmagánhangzós \i — иот;\i-ző nyelvjárást beszél — икатьMagyar-orosz szótár.2013.

I

Латинско-русский словарь

Institutiones JustinianiVI н. э.Латинско-русский словарь.2003.

I

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[aɪ]яI-образныйАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

I

Немецко-русский автосервисный словарь

шины грузовых автомобилей и автобусов для движения со скоростью до 100 км/чDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

I

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n -s, =девятая буква немецкого алфавитаbis zum Punkt ( bis zum Tüpfelchen ) auf ( über ) dem i — до последней мелочи, с большой точностьюden Punkt ( das Tüpfel

I

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Elektrostahl aus dem Induktionsofenполученный в индукционной печи (маркировка стали)II сокр. от EnthalpieэнтальпияIII физ.; сокр. от Inklinationнаклон

I

Англо-русский словарь Мюллера

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ⅠI, i [aɪ] n (pl Is, I's [aɪz])9-я буква англ. алфавитаⅡI [aɪ] pron pers.1) я; косв. п. me меня́, мне и т.д.; к

I

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

n -s, =девятая буква немецкого алфавитаbis zum Punkt ( bis zum Tüpfelchen ) auf ( über ) dem i — до последней мелочи, с большой точностьюden Punkt ( das Tüpfel(c

I

Новый большой англо-русский словарь

I[aı] n (pl I's, i's, Is, is [aız])1. 9-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы I, I-образныйI-be

I

Турецко-русский словарь

образует от глагольных основ имена существительные, обозначающие предмет, который является объектом действия или возникает в результате действия, названного исхо

I

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. current - электрический ток; поток; текущая запись;2. electric current - электрический ток; сила тока;3. I-display - радиолокационный индикатор типа I;4. ince

I

Англо-русский экономический словарь

мест.1) общ. я (местоимение)I'll walk you home. — Я провожу вас домой.See:me2) соц. "Я" (по Дж. Миду: представление индивидом себя, являющееся составной частью с

I

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от incisorпередний зуб, резецII сокр. от inhibitoryингибирующий, тормозящий, задерживающий; подавляющий, угнетающийIII сокр. от initialначальный, первона

I

Новый большой англо-русский словарь

I I [aı] n (pl I‘s, i‘s, Is, is [aız]) 1. 9-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы I, I-образн

I

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = i9-я буква французского алфавитаmettre les points sur les i — ставить точки на(д) "и"; уточнить что-либоБольшой французско-русский и русско-французский слов

I

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = I и (буква) i come Imola — "и" как в слове Имола (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) •• mettere i punti(ni) sugl'i — поставит

İ

Азербайджанcко-русский словарь

Четырнадцатая буква азербайджанского алфавита.

I‘D

Новый большой англо-русский словарь

I‘d [aıd] разг. сокр. от I had, I should, I would

I‘LL

Новый большой англо-русский словарь

I‘ll [aıl] разг. сокр. от I shall, I will

I'

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

поэт., тоск. см. io, уст. ivi Итальяно-русский словарь.2003.

I.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от InstitutaИнституции ЮстинианаАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

I.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= in, imв (в геогр. названиях)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

I.

Венгерско-русский словарь

röv. 1. [- idézett] вышеупомянутый;2. [- indul] отправляетсяMagyar-orosz szótár.2013.

I.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

дюймАйдахоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

I.

Англо-русский словарь Мюллера

i. I inch noun дюйм II I. - Idaho noun Айдахо (штат США)Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

I.

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от inspectionосмотрDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

I.

Немецко-русский геологический словарь

[dentes incisivi ]лат. пал. резцыDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

I1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

I 1, I 2, I 3 и т.д. — символы первого, второго, третьего и т. д. поколений инбридинга, или близкородственного скрещивания.Англо-русский толковый словарь генетич

I2

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

I 1, I 2, I 3 и т.д. — символы первого, второго, третьего и т. д. поколений инбридинга, или близкородственного скрещивания.Англо-русский толковый словарь генетич

I2/L

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от Integrated Injection Logic интегральная инжекционная логика (И2/Л)

I2C BUS

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от Inter-IC bus шина связи (между) ИС

I2L

Англо-русский словарь компьютерных терминов

integrated injection logic интегральные инжекционные логические схемы,ИИЛ-схемы, ( логические схемы с инжекционным питанием )

I2L

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Integrale Injektionslogikинтегральная инжекционная логика, И2Л, схемы И2Л, И2Л-схемы, транзисторная логика с инжекционным питанием, ТЛИПDeutsch-Russisch

I2L

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от isoplanar injection integrated logic изопланарные инжекционные интегральные логические схемы, ИЛ-схемы

I2L

Политехнический французско-русский словарь

англ.; сокр. от integrated injection logicинтегральные инжекционные логические схемы, интегральная инжекционная логика, И2Л-схемыDictionnaire polytechnique Franç

I2LGATTER

Немецко-русский политехнический словарь

nэлемент [вентиль] И2ЛDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

I2LSCHALTKREISE

Немецко-русский политехнический словарь

m plИ2Л-схемы, схемы интегральной инжекционной логикиDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

I2LSCHALTUNGSTECHNIK

Немецко-русский политехнический словарь

fИ2Л-схемотехника, схемотехническое проектирование И2Л-схемDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

I2LTECHNIK

Немецко-русский политехнический словарь

fИ2Л-технология, технология ИС на И2ЛDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

I2LTECHNOLOGIE

Немецко-русский политехнический словарь

fИ2Л-технология, технология ИС на И2ЛDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

I2O

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от intelligent input/output интеллектуальный ввод-вывод

I2O

Англо-русский словарь компьютерных терминов

intelligent input / output интеллектуальный ввод-вывод

I2O

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(Intelligent Input/Output) интеллектуальный ввод-вывод, спецификация I2O позволяет увеличить пропускную способность ввода-вывода в серверах см. тж. input/output

I3

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

I 1, I 2, I 3 и т.д. — символы первого, второго, третьего и т. д. поколений инбридинга, или близкородственного скрещивания.Англо-русский толковый словарь генетич

I3

Англо-русский словарь технических аббревиатур

intelligent instrumentation interface - интеллектуальный интерфейс контрольно-измерительных приборовАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

I3L

Политехнический французско-русский словарь

англ.; сокр. от isoplanar injection integrated logicизопланарные инжекционные интегральные логические схемы, И3Л-схемыDictionnaire polytechnique Français-Russe.2

I3L

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от isoplanar injection integrated logic изопланарные инжекционные интегральные (логические) схемы, ИЛ-схемы

I3L

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Isoplanare I2Lизопланарная интегральная инжекционная логика, изопланарная И2Л, И3ЛDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

I3L

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. isoplanar injection integrated logic - изопланарные инжекционные интегральные логические схемы; ИЛ-схемы;2. isoplanar integrated injection logic - изопланарны

I3L

Англо-русский словарь компьютерных терминов

isoplanar injection integrated logic изопланарные инжекционные интегральные (логические) схемы, ИЛ-схемы

I4

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

рядный 4-цилиндровый двигатель1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» № 5. Русак Д.А.

IA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. иммуно-ассоциированная область (иммуно-ассоциированный) Англо-русский медицинский словарь.2012.

IA

Англо-русский экономический словарь

орг.1) общ., амер. сокр. от Iowa2) межд. эк., амер. сокр. от Import Administration3) марк. сокр. от Internet AllianceАнгло-русский экономический словарь.

IA

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

I A, I B, I О — символы аллельных генов, ответственных за проявление групп крови АВ0-системы (см. Группа крови). I-Англо-русский толковый словарь генетических те

IA

Англо-русский словарь общей лексики

геогр.; сокр. от Iowa Айова (штат США; почтовое сокращение)

Время запроса ( 2.800112295 сек)
T: 2.805516011 M: 1 D: 0