Найдено 50+ «J»

JACK

Англо-український дипломатичний словник

n морський прапор- Union J. Державний прапор Об'єднаного королівства

JAMMING

Англо-український дипломатичний словник

n створення радіотехнічних перешкод, глушіння, перебивання роботи іншої радіостанції на тій же хвилі

JARRING

Англо-український дипломатичний словник

n розбіжність (думок); зіткнення (інтересів); сварка, розлад

JEFFERSONIAN

Англо-український дипломатичний словник

adj амер. джеферсонівський- ~ state's rights права штатів за Джеферсоном (США)

JEOPARDIZE

Англо-український дипломатичний словник

v наражати на небезпеку; ризикувати; ставити під загрозу- to ~ smbd.'s interests ставити під загрозу чиїсь інтереси - to ~ peace поставити мир під загрозу - t

JEOPARDY

Англо-український дипломатичний словник

n небезпека, ризик- to be in ~ бути в небезпеці - to put in ~ наражати на небезпеку; ставити під загрозу; ризикувати - to put negotiations in ~ ставити перего

JERQUE

Англо-український дипломатичний словник

v робити митний огляд суднових вантажів

JESUIT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. єзуїт 2. перен. лицемір II adj 1. єзуїтський 2. перен. лицемірний

JESUITISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. єзуїтизм, єзуїтство 2. перен. лицемірство

JIM CROW

Англо-український дипломатичний словник

амер. 1. през. Джім Кроу, негр (прізвисько, дане неграм американськими расистами) 2. расова дискримінація, расизм; ізоляція негрів - ~ laws антинегритянські з

JINGO

Англо-український дипломатичний словник

- I n розм. шовініст, ура-патріот, джингоїстII adj розм. шовіністичний, ура-патріотичний

JINGOISM

Англо-український дипломатичний словник

n ура-патріотизм, джингоїзм, шовінізм

JINGOISTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj ура-патріотичний, джингоїстичний, шовіністичний- ~ propaganda ура-патріотична пропаганда

JITTERS

Англо-український дипломатичний словник

n нервове збудження, хвилювання; переляк- cold-war ~ боязнь повернення до "холодної війни"

JOBBERY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. використання службового становища з корисливою метою або в особистих інтересах 2. спекуляція 3. сумнівного характеру справа 4. хабарництво

JOBBING

Англо-український дипломатичний словник

n маклерство; біржова гра; спекуляція- parliamentary ~ парламентські інтриги

JOBBISH

Англо-український дипломатичний словник

adj сумнівний; недобросовісний; зв'язаний з махінаціями

JOHN BULL

Англо-український дипломатичний словник

жарт. Джон Буль (прізвисько англійця); збірн. англійці

JOHNBULLISM

Англо-український дипломатичний словник

жарт. типові риси англійського характеру

JOIN

Англо-український дипломатичний словник

1. вступати в члени (партії тощо)2. з'єднуватися), приєднуватися) - to ~ the army вступити до армії, піти в армію - to ~ efforts об'єднати зусилля - to ~ a la

JOINT

Англо-український дипломатичний словник

adj з'єднаний, об'єднаний; спільний, сумісний, єдиний- ~ action спільна дія - ~ authors співавтори, колектив авторів - ~ authorship спільне авторство - ~ boa

JOSTLE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. штовхати(ся); тиснути(ся); товпитися 2. зіштовхуватися, стискатися; боротися - to ~ against smbd. наштовхнутися на когось; зіткнутися з кимсь - to ~ for

JOURNAL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. журнал; газета 2. щоденник; журнал 3. (the Journals) парл. протокол засідання - ~ of a conference бюлетень конференції - yellow ~ бульварно-сенсаційний

JOURNALESE

Англо-український дипломатичний словник

n розм. газетний штамп, газетна мова

JOURNALISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. журналістика 2. професія журналіста - advocacy ~ пропагандистська журналістика - gutter ~ бульварна преса - yellow (амер. sidewalk) ~ жовта преса

JOURNALIST

Англо-український дипломатичний словник

n журналіст, газетчик; кореспондент- accredited ~ акредитований кореспондент - yellow ~ журналіст бульварної преси

JUDG(E)MENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. судження, думка, погляд, оцінка 2. розсудливість, здоровий глузд 3. юр. вирок/ рішення суду 4. юр. розгляд/ слухання справи в суді 5. критика, осуджен

JUDGE

Англо-український дипломатичний словник

n суддя; арбітр, експерт- presiding ~ засідаючий суддя - ~ of election член виборчої комісії

JUDICIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. судовий, законний 2. суддівський 3. розсудливий, розважливий; безсторонній, неупереджений - ~ decision рішення суду - ~ organ судовий орган - ~ proce

JUGGLE

Англо-український дипломатичний словник

v обдурювати- to ~ with facts перекручувати/ підтасовувати факти - to ~ with words перекручувати смисл слів

JUNCTION

Англо-український дипломатичний словник

n з'єднання; поєднання; союз, коаліція- ~ of two states коаліція двох держав - to make a ~ з'єднатись; об'єднатись

JUNCTURE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. з'єднання, сполучення 2. стан справ, кон'юнктура; криза - crucial ~ вирішальний момент - critical ~ of things критичний стан справ - at this ~ за таких

JUNTA

Англо-український дипломатичний словник

n 1. хунта; кліка 2. політична фракція

JUNTO

Англо-український дипломатичний словник

n 1. кліка 2. політична фракція 3. таємний союз, змова

JURIDIC(AL)

Англо-український дипломатичний словник

adj юридичний, законний, правовий- ~ person юридична особа - ~ days дні засідання суду

JURISDICTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. судочинство; здійснення правосуддя 2. юрисдикція; підсудність; підвідомчість 3. підвідомча галузь; сфера повноважень - civil ~ цивільна юрисдикція - con

JURISDICTIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. підвідомчий 2. підсудний - ~ immunities імунітети від юрисдикції - to enjoy full ~ immunity користуватись повним імунітетом від юрисдикції

JURIST

Англо-український дипломатичний словник

n юрист- international ~ спеціаліст/ фахівець з питань міжнародного права

JUST

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. справедливий; правильний 2. обґрунтований; що має підстави - ~ opinion розумна/ правильна думка - ~ peace справедливий мир - ~ settlement справедливе

JUSTICE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. справедливість 2. законність, юстиція, правосуддя 3. суддя - to administer ~ справляти правосуддя - to cry for ~ закликати до справедливості - to treat

JUSTIFIABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj що може бути виправданий; законний- ~ claims законні вимоги

JUSTIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n виправдання- far-fetched ~ притягнуте за вуха виправдання

JUSTIFY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. виправдовувати; знаходити виправдання 2. підтверджувати - to ~ smbd.'s expectations виправдати чиїсь сподівання - to ~ one's hopes виправдати надії - to

JUXTAPOSE

Англо-український дипломатичний словник

v розташовувати поруч; зіставляти

JAMMING

Англо-русский дипломатический словарь

• заглушение • перебивание работы другой радиостанции на той же волне

JIT COMPILER

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

- JITter (just-in-time compiler) JIT-компилятор, оперативный компилятор компилятор, преобразующий исходный текст в машинный код непосредственно перед исполнением

JITT

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(just-in-time training) обучение по требованию обучение, проводимое непосредственно перед выполнением определённой работы

JITTER

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

дрожание фазы отклонение фазы или частоты передаваемого сигнала. При высокоскоростной передаче это явление может приводить к возникновению ошибок или потере синх

JMAPI

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(Java Management API) Java API для управления набор классов и интерфейсов языка Java для построения систем, сетей и приложений, управляющих сервисами

JOB

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

задание, работа а) в системах управления проектами - составная часть проекта, которая может быть из него вычленена и выполнена от начала до конца б) термин, попу

JOIN

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) соединение 2) операция слияния, операция объединения например, в реляционных СУБД - объединение данных из разных таблиц см. тж. RDBMS 3) соединять, присоединя

JOIN IN SPONSORING

Англо-русский дипломатический словарь

• присоединиться к числу авторов • стать одним из авторов

JOIN IN SPONSORING A DRAFT RESOLUTION

Англо-русский дипломатический словарь

присоединиться к числу авторов проекта резолюции

JOIN THE ARMY

Англо-русский дипломатический словарь

быть призванным на военную службу

JOIN THE SPONSORS OF A DRAFT RESOLUTION

Англо-русский дипломатический словарь

присоединиться к числу авторов проекта резолюции

JOINT AMPHIBIOUS OPERATION

Англо-русский дипломатический словарь

объединенная морская десантная операция

JOINT ARMED FORCES

Англо-русский дипломатический словарь

объединенные вооруженные силы НАТО

JOINT BOARD

Англо-русский дипломатический словарь

• координационный комитет • объединенное управление

JOINT COMMITTEE ON HOST COUNTRY RELATIONS

Англо-русский дипломатический словарь

Объединенный комитет по сношениям со страной пребывания

JOINT DELEGATE

Англо-русский дипломатический словарь

• заместитель главы делегации • член делегации

JOINT EXERCISE OF SOVEREIGNTY

Англо-русский дипломатический словарь

совместное осуществление права суверенитета

JOINT FLOAT CEILING

Англо-русский дипломатический словарь

верхний допустимый предел взаимного отклонения курсов совместно плавающих (европейских) валют

JOINT FLOAT FLOOR

Англо-русский дипломатический словарь

нижний допустимый предел взаимного отклонения курсов совместно плавающих (европейских) валют

JOINT FORCE AIR COMPONENT COMMANDER

Англо-русский дипломатический словарь

командующий воздушным компонентом объединенной группы войск

JOINT SUBREGIONAL COMMAND

Англо-русский дипломатический словарь

межвидовое субрегиональное командование

JOURNAL

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

журнал а) файл, в котором ОС или приложением производится регистрация или протоколирование системных событий см. тж. audit trail Syn: log file, history file б) п

JOVIAL

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

язык Джовиал 1960 г., Ж. Шварц (Jules Schwartz) и др., корпорация System Development. Название происходит от Jule's Own Version of International Algorithmic Lang

ENJOY FULL JURISDICTIONAL IMMUNITY

Англо-русский дипломатический словарь

пользоваться полным иммунитетом от юрисдикции

FLAG STATE JURISDICTION

Англо-русский дипломатический словарь

юрисдикция государства флага судна

GUARANTEE AGAINST DOUBLE JEOPARDY

Англо-русский дипломатический словарь

закон, не разрешающий привлекать к уголовной ответственности два раза за одно и то же преступление

HAVE A JAG ON

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr sl esp AmE She has a jag on about this time — Она к этому времени уже напивается He has a jag on — Он торчит

INCLUDE UPON THE BENCH A JUDGE

Англо-русский дипломатический словарь

включать в состав судебного присутствия судью

INTERNATIONAL REGIME FOR THE SEABED AND THE OCEAN FLOOR BEYOND NATIONAL JURISDICTION

Англо-русский дипломатический словарь

международный режим дна морей и океанов за пределами действия национальной юрисдикции

Время запроса ( 0.155363741 сек)
T: 0.159051618 M: 1 D: 0