Найдено 100+ «J»

JACK

Англо-український дипломатичний словник

n морський прапор- Union J. Державний прапор Об'єднаного королівства

JAMMING

Англо-український дипломатичний словник

n створення радіотехнічних перешкод, глушіння, перебивання роботи іншої радіостанції на тій же хвилі

JARRING

Англо-український дипломатичний словник

n розбіжність (думок); зіткнення (інтересів); сварка, розлад

JEFFERSONIAN

Англо-український дипломатичний словник

adj амер. джеферсонівський- ~ state's rights права штатів за Джеферсоном (США)

JEOPARDIZE

Англо-український дипломатичний словник

v наражати на небезпеку; ризикувати; ставити під загрозу- to ~ smbd.'s interests ставити під загрозу чиїсь інтереси - to ~ peace поставити мир під загрозу - t

JEOPARDY

Англо-український дипломатичний словник

n небезпека, ризик- to be in ~ бути в небезпеці - to put in ~ наражати на небезпеку; ставити під загрозу; ризикувати - to put negotiations in ~ ставити перего

JERQUE

Англо-український дипломатичний словник

v робити митний огляд суднових вантажів

JESUIT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. єзуїт 2. перен. лицемір II adj 1. єзуїтський 2. перен. лицемірний

JESUITISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. єзуїтизм, єзуїтство 2. перен. лицемірство

JIM CROW

Англо-український дипломатичний словник

амер. 1. през. Джім Кроу, негр (прізвисько, дане неграм американськими расистами) 2. расова дискримінація, расизм; ізоляція негрів - ~ laws антинегритянські з

JINGO

Англо-український дипломатичний словник

- I n розм. шовініст, ура-патріот, джингоїстII adj розм. шовіністичний, ура-патріотичний

JINGOISM

Англо-український дипломатичний словник

n ура-патріотизм, джингоїзм, шовінізм

JINGOISTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj ура-патріотичний, джингоїстичний, шовіністичний- ~ propaganda ура-патріотична пропаганда

JITTERS

Англо-український дипломатичний словник

n нервове збудження, хвилювання; переляк- cold-war ~ боязнь повернення до "холодної війни"

JOBBERY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. використання службового становища з корисливою метою або в особистих інтересах 2. спекуляція 3. сумнівного характеру справа 4. хабарництво

JOBBING

Англо-український дипломатичний словник

n маклерство; біржова гра; спекуляція- parliamentary ~ парламентські інтриги

JOBBISH

Англо-український дипломатичний словник

adj сумнівний; недобросовісний; зв'язаний з махінаціями

JOHN BULL

Англо-український дипломатичний словник

жарт. Джон Буль (прізвисько англійця); збірн. англійці

JOHNBULLISM

Англо-український дипломатичний словник

жарт. типові риси англійського характеру

JOIN

Англо-український дипломатичний словник

1. вступати в члени (партії тощо)2. з'єднуватися), приєднуватися) - to ~ the army вступити до армії, піти в армію - to ~ efforts об'єднати зусилля - to ~ a la

JOINT

Англо-український дипломатичний словник

adj з'єднаний, об'єднаний; спільний, сумісний, єдиний- ~ action спільна дія - ~ authors співавтори, колектив авторів - ~ authorship спільне авторство - ~ boa

JOSTLE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. штовхати(ся); тиснути(ся); товпитися 2. зіштовхуватися, стискатися; боротися - to ~ against smbd. наштовхнутися на когось; зіткнутися з кимсь - to ~ for

JOURNAL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. журнал; газета 2. щоденник; журнал 3. (the Journals) парл. протокол засідання - ~ of a conference бюлетень конференції - yellow ~ бульварно-сенсаційний

JOURNALESE

Англо-український дипломатичний словник

n розм. газетний штамп, газетна мова

JOURNALISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. журналістика 2. професія журналіста - advocacy ~ пропагандистська журналістика - gutter ~ бульварна преса - yellow (амер. sidewalk) ~ жовта преса

JOURNALIST

Англо-український дипломатичний словник

n журналіст, газетчик; кореспондент- accredited ~ акредитований кореспондент - yellow ~ журналіст бульварної преси

JUDG(E)MENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. судження, думка, погляд, оцінка 2. розсудливість, здоровий глузд 3. юр. вирок/ рішення суду 4. юр. розгляд/ слухання справи в суді 5. критика, осуджен

JUDGE

Англо-український дипломатичний словник

n суддя; арбітр, експерт- presiding ~ засідаючий суддя - ~ of election член виборчої комісії

JUDICIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. судовий, законний 2. суддівський 3. розсудливий, розважливий; безсторонній, неупереджений - ~ decision рішення суду - ~ organ судовий орган - ~ proce

JUGGLE

Англо-український дипломатичний словник

v обдурювати- to ~ with facts перекручувати/ підтасовувати факти - to ~ with words перекручувати смисл слів

JUNCTION

Англо-український дипломатичний словник

n з'єднання; поєднання; союз, коаліція- ~ of two states коаліція двох держав - to make a ~ з'єднатись; об'єднатись

JUNCTURE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. з'єднання, сполучення 2. стан справ, кон'юнктура; криза - crucial ~ вирішальний момент - critical ~ of things критичний стан справ - at this ~ за таких

JUNTA

Англо-український дипломатичний словник

n 1. хунта; кліка 2. політична фракція

JUNTO

Англо-український дипломатичний словник

n 1. кліка 2. політична фракція 3. таємний союз, змова

JURIDIC(AL)

Англо-український дипломатичний словник

adj юридичний, законний, правовий- ~ person юридична особа - ~ days дні засідання суду

JURISDICTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. судочинство; здійснення правосуддя 2. юрисдикція; підсудність; підвідомчість 3. підвідомча галузь; сфера повноважень - civil ~ цивільна юрисдикція - con

JURISDICTIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. підвідомчий 2. підсудний - ~ immunities імунітети від юрисдикції - to enjoy full ~ immunity користуватись повним імунітетом від юрисдикції

JURIST

Англо-український дипломатичний словник

n юрист- international ~ спеціаліст/ фахівець з питань міжнародного права

JUST

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. справедливий; правильний 2. обґрунтований; що має підстави - ~ opinion розумна/ правильна думка - ~ peace справедливий мир - ~ settlement справедливе

JUSTICE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. справедливість 2. законність, юстиція, правосуддя 3. суддя - to administer ~ справляти правосуддя - to cry for ~ закликати до справедливості - to treat

JUSTIFIABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj що може бути виправданий; законний- ~ claims законні вимоги

JUSTIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n виправдання- far-fetched ~ притягнуте за вуха виправдання

JUSTIFY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. виправдовувати; знаходити виправдання 2. підтверджувати - to ~ smbd.'s expectations виправдати чиїсь сподівання - to ~ one's hopes виправдати надії - to

JUXTAPOSE

Англо-український дипломатичний словник

v розташовувати поруч; зіставляти

J

Англо-русский автомобильный словарь

jackEnglish-russian automobile dictionary.2013.

J

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

f, m invar; = j долгое и (употребляется только в заимствованиях, хотя полугласный звук j имеется во многих итальянских словах) j come jolly — "дж" как в слове

J

Новый большой англо-русский словарь

[dʒeı] n (pl Js, j's [dʒeız])10-я буква английского алфавитаНовый большой англо-русский словарь.2001.

J

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

символ, соответствующий -1 (для этой же цели используют латинскую литеру i)* * *коэффициент продуктивности скважины (Jd - безразмерный коэффициент продуктивности

J

Англо-русский словарь общей лексики

I [‹ўЎ] мн. - Js, J's [‹ўЎЄ] десятая буква англ. алфавита; J - прописная, j - строчная II эл.; сокр. от joule; - j джоуль, Дж III амер.; сл.; сокр. от joint 1. 3

J

Норвежско-русский словарь

|jod:|-'en, -'erдесятая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

J

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от JodиодII сокр. от Jouleдж, джоульDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

J

Венгерско-русский словарь

(hang v. betű) и, ЙMagyar-orosz szótár.2013.

J

Англо-русский словарь Мюллера

J, j [dʒeɪ] n (pl Js, J's [dʒeɪz]) 10-я буква англ. алфавита Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

J

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = j10-я буква французского алфавитаJ3 — подросток, юноша (по названию категории соответствующей продовольственной карточки в 1941-45 гг.)Большой французско-р

J

Латинско-русский словарь

jйот, десятая буква латинского алфавита, неслоговое i, имевшее вначале (а часто и до сих пор имеющее) одинаковое начертание с i; в сокращенияхJ. — Juppĭter, Juno

J

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =десятая буква немецкого алфавитаII = Joule англ. физ.дж = джоульБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

J

Португальско-русский словарь

m = Jжота (десятая буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

J

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. gram-equivalent weight - грамм-эквивалентный вес;2. heat transfer factor - коэффициент теплопередачи;3. inner quantum number - внутреннее квантовое число;4. i

J

Англо-русский технический словарь

<phys.> намагниченностьАнгло-русский технический словарь.

J

Англо-русский металлургический словарь

криволинейный скос кромкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

J

Сборный англо-русский словарь

jumperСборный англо-русский словарь.Академик.ру.2011.

J

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = JБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

J

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от équivalent mécanique de l'unité de chaleurмеханический эквивалент теплотыII сокр. от jeu de fonctionnementрабочий зазорIII сокр. от jeu maximumнаиболь

J

Португальско-русский словарь

m = jPortuguese-russian dictionary.2013.

J

Большой испанско-русский словарь

I11-я буква испанского алфавита хотаII воен.; сокр. от jefaturaкомандование; управлениеIII сокр. от jornadaденьIV сокр. от juntaхунта, советV сокр. от juventudмо

J

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

(joint) соединение1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» № 5. Русак Д.А. Англо-русски

J

Латинско-русский словарь

D. Junius Juvenalisок. 60-140 н. э.Латинско-русский словарь.2003.

J

Религиозные термины

     Десятая буква английского и еврейского алфавитов, в последнем из которых она является эквивалентом y и i; числовое значение ее - 10, совершенное число (см.

J

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от jourсуткиDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

J

Новый большой англо-русский словарь

[dʒeı] n (pl Js, j's [dʒeız])10-я буква английского алфавитаНовый большой англо-русский словарь.2001.

J

Англо-русский экономический словарь

судья.Judge.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

J

Новый большой англо-русский словарь

J [dʒeı] n (pl Js, j‘s [dʒeız]) 10-я буква английского алфавита

J

Азербайджанcко-русский словарь

Пятнадцатая буква азербайджанского алфавита.

J

Норвежско-русский словарь

|jod:|-'en, -'erдесятая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

J

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

n =, = десятая буква немецкого алфавитаБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

J

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ʤeɪ]кривая, фигура в форме буквы jАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

J

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. см. Jacobian2. джоуль3. плотность электрического тока* * *коэффициент продуктивности скважины (Jd - безразмерный коэффициент продуктивности)Англо-русский слов

J

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

(joule)джоуль1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» № 5. Русак Д.А. Англо-русский сло

J$

Англо-русский экономический словарь

доллар ЯмайкиАнгло-русский экономический словарь.

J&A

Англо-русский словарь технических аббревиатур

junked and abandoned - ликвидированная аварийная скважинаАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

J&A

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[junked and abandoned] — заброшена вследствие неудачной ловли (по техническим причинам)* * *сокр.[junked and abandoned] ликвидированная аварийная скважина* * *•

J'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

сокр.; см. jeБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

J.

Португальско-русский словарь

скр от joule, jule эл = j.Portuguese-russian dictionary.2013.

J.

Англо-русский словарь Мюллера

J. I joul noun джоуль II judge noun судья III justice noun 1) правосудие 2)судьяАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

J.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

джоульсудьяправосудиеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

J.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от justice, judgeсудьяАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

J.

Португальско-русский словарь

скр от joule, jule эл = J.джоульPortuguese-russian dictionary.2013.

J.

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (journal) журнал, бюллетень 2) (judge) судья

J.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от judge; - J II сокр. от justice; - J правосудие, юстиция III сокр. от journal журнал, бюллетень J. of the AMA (JAMA) — "Журнал Американской медицинской

J.A.

Англо-русский словарь общей лексики

сокр. от Judge Advocate военный прокурор

J.A.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

военный прокурорАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

J.A.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [joint account] совместный счёт2) [Judge Advocate] военный прокурор3) [Justice of Appeal] судья апелляционного судаАнгло-русский юридический словарь.Акад

J/A

Англо-русский экономический словарь

совместный счетАнгло-русский экономический словарь.

J/A

Англо-русский словарь технических аббревиатур

joint account - общий счёт; ообъединенный счётАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

J/A

Англо-русский экономический словарь

совместный счетАнгло-русский экономический словарь.

J10

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

фирм. назв. деэмульгатор, растворимый в нефти и керосинеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

J104

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

фирм. назв. природная смола, загуститель и понизитель водоотдачи буровых растворовАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

J2 EQUIPMENT

Англо-русский технический словарь

аппаратура двенадцатиканальнаяАнгло-русский технический словарь.

J2 EQUIPMENT

Англо-русский научно-технический словарь

аппаратура двенадцатиканальная

J2A FREQUENCY

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

НЧ, модулированная током с подавленной несущей и одной боковой полосой

J2EE

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(Java 2 Enterprise Edition) спецификация, платформа J2EE технология разработки корпоративных приложений на языке Java см. тж. EJB, Java, JVM

J2ME

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(Java 2 Micro Edition) стандарт [технология] J2ME, Java для портативных устройств технология разработки встраиваемых приложений, созданная корпорацией Sun Micros

J3K MODULATION

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

телефонная модуляция с одной боковой полосой и подавленной несущей

JA

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. jack adapter - контактное переходное устройство;2. joint account - общий счёт; объединённый счёт;3. jump address - адрес переходаАнгло-русский словарь техниче

JA

Норвежско-русский словарь

I -et 1) да (согласие) 2) согласие на брак få ens ja — получить согласие (на брак)gi én sitt ja — дать кому-л. своё согласие (на брак), сказать «да»stemme ja —

JA

Венгерско-русский словарь

tsz., biz. 1. \ja, ezt akarod? ará/ax, ты это хочешь!;2.\ja igen — о/ах да;\ja igen, ez nehéz ügy! — ах да, это — трудное дело!;3.\ja úgy ara! — вот как! понима

JA

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

n =да; согласие, положительный ответdas Ja und (das) Nein — за и против, положительные и отрицательные мненияmit (einem) Ja antworten — ответить "да", дать согла

JA

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

1. prtc1) да kommst du mit? - Ja! — ты идёшь со мной ( с нами )? - Даja, das waren glückliche Tage — да, это были счастливые дниwirst du auf mich warten, ja? — т

JA

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от jugement d'allureопределение темпа (работы)Dictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

JA

Англо-русский экономический словарь

abbrev.: JAjoint accountсовместный счет:1) счет, принадлежащий двум и более владельцам; распоряжаться счетом может любой из владельцев или только оба вместе;2) с

JA

Суахили-русский словарь

1) приходи́ть; прибыва́ть; приезжа́ть;njoo! — приходи́!;njoeni! — приходи́те!,ja uреро — налета́ть (о ветре),ja vita — начина́ться (о войне),ja juuа) поднима́тьс

JA

Финско-русский словарь

konjunktioи, да; (vastakohtaa ilmaisemassa) аsinä ja minä — ты и я, ты да яminä lähdin ja hän jäi — я ушёл, а он остался

JA

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от jump address адрес перехода

JA

Польско-русский словарь

я; napisz do mnie напиши мне; со do mnie что касается меня; według mnie по-моему, мне кажется; widzi mi się мне кажется

JAA

Суахили-русский словарь

1) быть по́лным (наполненным); наполня́ть(ся);kisima kimejaa maji — коло́дец по́лон воды́;watu wamejaa uwanjani — лю́ди запо́лнили пло́щадь;maji ya kujaa — прили

Португальско-русский словарь

I adv1) уже já então — уже тогда; с тех пор2) сейчас, немедленно, тотчас já vou — сейчас иду3) тогда, в то время 4) даже; хотя IIjá! — interj да!; так!; понятно!

JÄÄ

Финско-русский словарь

Лёд••jää on murrettu — лёд сломан

JÄÄ

Эстонско-русский словарь

Ледниковый,ледовый,ледяной,льдистый,морозный

JÄÄDAVALT

Эстонско-русский словарь

Безвозвратно,навек,навеки,навечно,навсегда

JÄÄDÄ

Финско-русский словарь

Оставатьсяjäädä kotiin — остаться домаjäädä mieleen — запомнитьсяjäädä jälkeen — отставатьjäädä junasta — отстать от поездаjäädä eloon — выжить

Время запроса ( 0.438081901 сек)
T: 0.442150066 M: 1 D: 0