Найдено 50+ «L»

LIBERALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. широта поглядів 2. щедрість, великодушність

LIBERALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. розширювати кругозір; позбавляти передсудів 2. робити ліберальним

LIBERALMINDED

Англо-український дипломатичний словник

adj ліберально настроєний, з ліберальними поглядами

LIBERATION

Англо-український дипломатичний словник

n звільнення- national ~ movement національно-визвольний рух

LIBERATIONISM

Англо-український дипломатичний словник

n рух за відокремлення церкви від держави

LIBERATIONIST

Англо-український дипломатичний словник

n прихильник відокремлення церкви від держави

LIBERTY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. свобода 2. pl привілеї, вільності 3. район, на який поширюються привілеї - civil liberties громадянські права/ свободи - complete personal ~ цілковита

LICENCE

Англо-український дипломатичний словник

n ліцензія; свідоцтво; патент- to have a ~ to manufacture smth. мати дозвіл на виробництво чогось - to issue a ~ видати ліцензію - to produce smth. under ~ ви

LID

Англо-український дипломатичний словник

n кришка- that puts the ~ on their plans всім їхнім планам кінець

LIE

Англо-український дипломатичний словник

v (lay, lain) лежати- the choice ~s with you вибір за вами - the plant ~s idle завод не працює/ простоює - the responsibility ~s with them відповідальність ле

LIEUTENANTGOVERNOR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. губернатор провінції (в англійській колонії або країні Співдружності) 2. амер. віце-губернатор; заступник губернатора (штату)

LIFE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. життя, існування 2. спосіб життя 3. громадське життя, стосунки; суспільство - high ~ світське суспільство, вищий світ; світське життя - low ~ життя нижч

LIFT

Англо-український дипломатичний словник

v знімати, відміняти (заборону тощо)- to ~ the blockade зняти блокаду - to ~ the embargo відмінити ембарго - to ~ restrictions зняти обмеження

LIGHT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. світло 2. аспект, сприйняття - to bring to ~ виявити; зробити доступним - to cast ~ on smth. перен. проливати світло на щось - to come to ~ виявлятись,

LILYWHITE

Англо-український дипломатичний словник

adj амер. призначений тільки для білих; що складається тільки з білих; сегрегований

LIMELIGHT

Англо-український дипломатичний словник

n - to throw ~ оприлюднити - in the ~ на виду; в центрі уваги

LIMIT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. межа; рубіж 2. обмеження - strategic weapons ~ обмеження стратегічної зброї - overall ~s on total strategic weapons загальне обмеження кількості страт

LIMITATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. обмеження; будь-що, що лімітує (обставина, правило) 2. юр. обмеження (права, повноважень) 3. строк давності - agreed ~s домовлені обмеження - damage ~

LIMITED

Англо-український дипломатичний словник

adj обмежений, зв'язаний обмеженнями- ~ authority юр. обмежена довіреність - ~ liability обмежена відповідальність - ~ measures обмежені заходи - ~ monarchy

LINE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. кордон; прикордонна лінія; межа 2. лінія зв'язку 3. напрямок, курс, шлях 4. поведінка, спосіб дії - boundary ~ прикордонна лінія - air ~s of communicat

LINEUP

Англо-український дипломатичний словник

n розташування, розстановка (сил)- new ~ of great powers нова розстановка сил великих держав

LINK

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. ланка, перен. (сполучна) ланка; зв'язок 2. пута, узи; зв'язки - economic ~s економічні зв'язки - trade ~s торговельні зв'язки - ~s of brotherhood уз

LINKAGE

Англо-український дипломатичний словник

n погодження- high-pressure ~ примусове погодження - interconnected complementaty ~s взаємопов'язані та взаємно підсилюючі погодження - ~ concept концепція по

LINKUP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. з'єднання, возз'єднання 2. стикування (космічних кораблів)

LION

Англо-український дипломатичний словник

n - British L. Британський лев, національна емблема Великої Британії

LIPSERVICE

Англо-український дипломатичний словник

n нещирий вияв шани/ відданості/ любові; пусті слова- to pay ~ to smbd. нещиро запевняти когось у своїх почуттях; лицемірити - to pay ~ to smth. визнавати/ під

LIQUIDATE

Англо-український дипломатичний словник

v ліквідувати, покласти край, покінчити; знищити, викорінити; позбутися остаточно

LIQUIDATION

Англо-український дипломатичний словник

n ліквідація; остаточне знищення, викорінення

LIST

Англо-український дипломатичний словник

n список, перелік; реєстр- attendance ~ список присутніх - consular ~ список консульського корпусу - diplomatic ~ список дипкорпусу - seniority ~ список стар

LISTING

Англо-український дипломатичний словник

n список- unofficial ~ of table precedence неофіційний список старшинства під час розсаджування за столом

LITERACY

Англо-український дипломатичний словник

n письменність, грамотність- ~ test ценз грамотності

LITTORAL

Англо-український дипломатичний словник

adj прибережний; приморський- ~ countries прибережні країни

LIVING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. засоби для існування 2. спосіб життя - standard of ~ життєвий рівень - to earn a ~ заробляти на життя - to make a ~ заробляти на життя

LOAN

Англо-український дипломатичний словник

n позика, позичка- domestic ~s внутрішні позики - foreign ~s іноземні позики - government ~s державні позики - long-term ~ довготермінова позика - to negoti

LOBBY

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. кулуари (парламенту, конгресу тощо) 2. збірн. лобі, завсідники кулуарів; група впливових осіб, що проштовхує вигідний їй законопроект/ бажану кандидатур

LOBBYING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. закулісна "обробка" членів конгресу 2. зустріч з депутатом

LOBBYIST

Англо-український дипломатичний словник

n амер. завсідник кулуарів Конгресу, що обробляє його членів на користь певного законопроекту

LOCAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. місцева партійна або профспілкова організація 2. місцеві новини в газеті II adj місцевий - ~ allegiance обов'язок іноземця підкорятись місцевим зако

LOCALITY

Англо-український дипломатичний словник

n місцеперебування, місце розташування- in certain localities в деяких місцях

THREEMILE LIMIT

Англо-український дипломатичний словник

границя тримильної смуги (територіальних вод)

TOP LEVEL

Англо-український дипломатичний словник

найвищий рівень- ~ conference нарада на найвищому рівні - ~ negotiation переговори на найвищому рівні - ~ officials високі пости; високопоставлені особи - ~ t

L

Словарь медицинских терминов

L- бактерий — форма бактерий, характеризующаяся их полиморфностью, механической и осмотической хрупкостью в результате полной или частичной утраты клеточной сте

L

Словарь медицинских терминов

Ln — наименьшее количество дифтерийного токсина, способное вызвать у морской свинки некроз в месте его внутрикожного введения в смеси с 0,02 AE антитоксина; пока

L

Словарь медицинских терминов

Lr — наименьшее количество дифтерийного токсина, способное вызвать у морской свинки эритему в месте его внутрикожного введения в смеси с 1 AE антитоксина; показа

LABIUM DUPLEX

Словарь медицинских терминов

labium duplex (лат. "двойная губа) - утолщение губы, чаще верхней, с образованием дупликатуры слизистой оболочки, что создает впечатление удвоения губы; наблюдае

LAGOCHILASCARIS MINOR

Словарь медицинских терминов

Lagochilascaris minor — вид гельминтов сем. Ascarididae кл. нематод, паразитирующих в кишечнике диких кошек и леопардов в Центральной и Южной Америке; личинки L.

LAMBLIA INTESTINALIS

Словарь медицинских терминов

Lamblia intestinalis (Д. Ф. Лямбль; син.: Giardia intestinalis, Giardia lamblia) — вид простейших сем. Hexamitidae отр. Diplomonadida кл. жгутиковых, характеризу

LARVA MIGRANS

Словарь медицинских терминов

larva migrans (лат. larva маска, личинка; migrans блуждающий, мигрирующий) — общее название болезней человека, вызываемых мигрирующими в коже и (или) во внутренн

LE

Словарь медицинских терминов

LE- — см. Клетки красной волчанки.

LE

Словарь медицинских терминов

LE- — см. Волчаночно-клеточный феномен.

LEGITYMACJA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ji ż квиток, особистий документ, посвідчення особи

LEONTIASIS OSSEA

Словарь медицинских терминов

leontiasis ossea (лат. osseus костный; син.: гиперостоз черепа, краниосклероз) — медленно прогрессирующее равномерное увеличение размеров некоторых костей черепа

LEPOTHRIX

Словарь медицинских терминов

lepothrix — см. Трихомикоз подмышечный.

LEUCOPENIA INNOCENS

Словарь медицинских терминов

leucopenia innocens (лат. innocens безвредный; син. лейкопения безопасная) — постоянно пониженное содержание лейкоцитов в периферической крови у некоторых практи

LEŻEĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-żę, -żysz лежати ~ do góry brzuchem лежати горічерева ~ odłogiem лежати перелогом; бути в запустінні

LOCUS MINORIS RESISTENTIAE

Словарь медицинских терминов

locus minoris resistentiae (лат. место наименьшего сопротивления) — орган, ткань или определенная система данного организма, характеризующиеся пониженной сопроти

LOS

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m 1. доля zrządzenie losu веління долі ważą się losy вирішується доля 2. жереб 3. лотерейний білет

LOTNICTWO

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n авіація, летунство ~ myśliwskie (pościgowe) винищувальна авіація, винищувальне летунство ~ bombowe бомбардувальна авіащя, бомбардувальне летунство

LR

Словарь медицинских терминов

LR — см. Лепроматозная реакция.

LUMEN COMPLANATUM

Латинские философские термины

complaned light - исходящий свет; свет, который исходит из глаз, когда они видят, благодаря чему совы и летучие мыши видят в темноте.Латинский словарь средневеко

LUTZOMYIA WELLCOMEI

Словарь медицинских терминов

Lutzomyia wellcomei — вид москитов сем. Phlebotomidae, являющийся переносчиком возбудителя кожного лейшманиоза в Южной Америке.

ACTINOBACILLUS LIGNIERESII

Словарь медицинских терминов

Actinobacillus lignieresii (Ber) — бактерия рода Actinobacillus; небольшая грамотрицательная неподвижная палочка, анаэроб; разлагает углеводы без образования газ

ASCARIS LUMBRICOIDES

Словарь медицинских терминов

Ascaris lumbricoides (син.: аскарида, струнец) — вид паразитических нематод отр. Spirurida, обитающих в тонком кишечнике; заражение происходит при заглатывании я

BITHYNIUM LEACHII

Словарь медицинских терминов

Bithynium leachii — пресноводный моллюск кл. Gastropoda, первый промежуточный хозяин гельминта описторхиса.

CHILBLAIN LUPUS

Словарь медицинских терминов

chilblain lupus (англ. chilblain ознобление + мед. лат. lupus волчанка) — см. Гетчинсона ознобленная волчанка.

CIMEX LECTULARIUS

Словарь медицинских терминов

Cimex lectularius (клоп постельный) — кровососущее бескрылое насекомое сем. Cimicidae, паразитирующее на человеке, грызунах, летучих мышах, птицах; клопы могут с

DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM

Словарь медицинских терминов

Diphyllobothrium latum (син. лентец широкий) — вид цестод отр. лентецов, сем. Diphyllobothriidae; окончательные хозяева — человек и некоторые домашние и дикие мл

DYSPHAGIA LUSORIA

Словарь медицинских терминов

dysphagia lusoria (лат. lusus naturae игра природы; син. дисфагия загадочная) — дисфагия, обусловленная аномальным расположением правой подключичной артерии или

GIARDIA LAMBLIA

Словарь медицинских терминов

Giardia lamblia — см. Lamblia intestinalis.

HAPAX LEGOMENON

Справочник по этимологии и исторической лексикологии

(греч. 'единожды сказанное')См. гапакс.Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической лексикологии. — Российская академия наук, Инст

KERATHIS LAGOPHTHALMO

Словарь медицинских терминов

kerathis lagophthalmo (лат. кератит от лагофтальма") — кератит, обусловленный уменьшением увлажнения роговицы при несмыкании глазной щели.

MORAXELLA LACUNATA

Словарь медицинских терминов

Moraxella lacunata — см. Моракса — Аксенфельда палочка.

MYCOBACTERIUM LEPRAE

Словарь медицинских терминов

Mycobacterium leprae — Палочка лепры.

SARCINA LUTEA

Словарь медицинских терминов

Sarcina lutea (Ber; сарцина желтая) — микроорганизм рода сарцин сем. Pepiococcaceae; грамположительные кокки, образующие на агаре крупные желтоватые колонии; обн

SEPSIS LENTA

Словарь медицинских терминов

sepsis lenta (лат. "сепсис затяжной") — см. Эндокардит септический подострый.

SPIROCERCA LUPI

Словарь медицинских терминов

Spirocerca lupi — вид гельминтов кл. нематод: паразитирует в опухолях пищевода, желудка, аорты, легких и других органов собаки, волка, лисицы, изредка человека.

STATUS LACUNARIS

Словарь медицинских терминов

status lacunaris (лат. "лакунарное состояние") — см. Status spongiosus.

VIPERA LEBETINA

Словарь медицинских терминов

Vipera lebetina (син. гюрза) — вид ядовитых змей рода гадюк сем. гадюковых; яд V. l. применяется для изготовления противоядной сыворотки и других лекарственных с

АДАМСОНА LIVEDO LENTICULARIS

Словарь медицинских терминов

Адамсона livedo lenticularis (Н. G. Adamson, 1865-1955, англ. дерматолог) — см. Livedo lenticularis.

ЛЕЙ (HEINRICH LEY), АНДРЕЙ ПЕТРОВ.

Большая биографическая энциклопедия

д-р мед., сост. "Энциклопед. медиц. лексик.", р. 1810, † в Мартышкине, бл. Ораниенбаума, 9 апр. 1881.{Венгеров}Большая биографическая энциклопедия.2009.

ОКСИДАЗА LАМИНОКИСЛОТ

Словарь медицинских терминов

оксидаза L-аминокислот — фермент класса оксидоредуктаз (КФ 1.4.3.2), катализирующий окисление L-аминокислот за счет молекулярного кислорода с образованием кетоки

ПОДКЛЮЧЁННЫЙ К КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ (ON LINE)

Русско-ивритский словарь

подключённый к компьютерной сети (on line) אוֹן לַייןРусско-ивритский словарь.Академик.2013.

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (О ФИРМЕ, СООТВ. АНГЛИЙСКОМУ LTD., АМЕРИКАНСК. INC.)

Русско-ивритский словарь

с ограниченной ответственностью (о фирме, соотв. английскому Ltd., американск. Inc.)בְּעַ"מ [בְּעֵירָבוֹן מוּגבָּל]Русско-ивритский словарь.Академик.2013.

Время запроса ( 0.962162151 сек)
T: 0.967432827 M: 1 D: 0