Найдено 200+ «L»

L

Англо-український дипломатичний словник

п'ятдесят (в системі римських цифр)

LABOUR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. праця 2. робітники; робітничий клас 3. ("L.") "Лейбор" (інформаційний бюлетень британського конгресу тред-юніонів) - cheap ~ дешева робоча сила - forced

LABOURED

Англо-український дипломатичний словник

adj вимучений, неприродний, натянутий

LABOURER

Англо-український дипломатичний словник

n некваліфікований робітник, чорнороб- agricultural ~s сільськогосподарські робітники - farm ~s сільськогосподарські робітники - general ~ різнороб

LABOURIST

Англо-український дипломатичний словник

(Labourite) n лейборист, член лейбористської партії (Велика Британія)

LADDER

Англо-український дипломатичний словник

n - to climb up the ~ робити кар'єру - to get one's foot on the ~ покласти початок (кар'єрі тощо)

LADY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. леді, дама; пані 2. (L.) леді (титул) 3. господиня, хазяйка - our sovereign ~ королева - ~ of the house господиня дому - First L. дружина президента (С

LADYSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n світлість, милість (титул леді)- Your L. Ваша милість/ світлість

LAG

Англо-український дипломатичний словник

n відставання- ABM ~ ракетне відставання; відставання в кількості протиракет - strategic missile throw weight ~ відставання у закидуваній вазі стратегічних рак

LAISSEZ-FAIRE

Англо-український дипломатичний словник

n фр. 1. невтручання 2. лесе-фер (вільне підприємництво) - ~ policy політика невтручання

LAITY

Англо-український дипломатичний словник

n (звич. the L.) миряни, світські люди

LAME

Англо-український дипломатичний словник

adj невдалий, незадовільний, непереконливий- ~ account незадовільне пояснення - ~ argument непереконливий доказ/ аргумент - ~ conclusion невдалий/ необґрунтов

LAME DUCK

Англо-український дипломатичний словник

n 1. невдаха, банкрут 2. що втратив свій попередній вплив/ став другорядним 3. офіційна особа, яка втратила можливість бути переобраною, але виконує службові о

LAMPOON

Англо-український дипломатичний словник

n зла/ дошкульна сатира; памфлет

LAND

Англо-український дипломатичний словник

n 1. земля, суша 2. pl земельна власність, земельна ділянка 3. країна, держава, територія - ~ freeze амер. обмеження на продаж або передачу земельних діляно

LAND-LAWS

Англо-український дипломатичний словник

n pl земельне законодавство; закони про земельну власність

LAND-LOCKED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. оточений сушею, закритий (про затоку, гавань) 2. що не має виходу до морів та океанів (про країну) - ~ country країна, що не має виходу до моря - ~ sea

LANDED

Англо-український дипломатичний словник

adj земельний- ~ property земельна власність

LANDING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. висадка на берег 2. посадка, приземлення - emergency ~ вимушена посадка

LANDLORDISM

Англо-український дипломатичний словник

n система великого землеволодіння; ідеологія великих землевласників

LANDMARK

Англо-український дипломатичний словник

n віха, поворотний пункт- ~s in the history of civilization віхи на шляху розвитку цивілізації

LANDSLIDE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. розм. різка зміна суспільної думки, особл. з політичних питань 2. різка зміна в розподілі голосів між партіями 3. перемога на виборах значною більшіс

LANGUAGE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. мова, мовлення 2. стиль 3. формулювання - compromise ~ компромісне формулювання - diplomatic ~ дипломатична мова - ~ difficulties перекладацькі/ мовні

LAPSE

Англо-український дипломатичний словник

I n юр. припинення дії (угоди, договору тощо)- cause of ~ причина припинення дії (угоди) II v втрачати чинність; закінчуватися; ставати недійсним - treati

LAPSED

Англо-український дипломатичний словник

adj юр. недійсний, що втратив чинність

LAPSUS

Англо-український дипломатичний словник

n (pl без змін) лат. помилка, ляпсус- ~ calami описка - ~ linguae обмовка, помилка на слові

LARGE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. великий, крупний 2. численний, значний 3. широкий, великого діапазону - ~ conceptions широкі задуми - ~ discretion велика свобода дій - ~ majority зн

LARGE-MINDED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. з широкими поглядами; з широким кругозором; глибокодумний 2. терплячий, толерантний

LARGE-MINDEDNESS

Англо-український дипломатичний словник

n широкі погляди, відсутність упереджень; терпимість

LARGE-SCALE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. великомасштабний 2. великий (про промисловість) - ~ ties широкомасштабні зв'язки

LASH

Англо-український дипломатичний словник

I n сувора критика, докориII v бичувати; висміювати; суворо критикувати

LAST

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. останній 2. минулий 3. найновіший, найостанніший - ~ news найостанніше повідомлення, найсвіжіша новина - ~ but one передостанній - ~ but two третій з

LAST-MENTIONED

Англо-український дипломатичний словник

adj останній зі згаданих; вищезгаданий

LAST-NAMED

Англо-український дипломатичний словник

adj останній зі згаданих; вищезгаданий

LASTING

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. тривалість 2. міцність 3. витривалість, стійкість II adj тривалий; витривалий - ~ peace міцний мир

LATE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. недавній, останній; колишній 2. покійний, померлий - ~ government колишній уряд - ~ president покійний президент - of ~ years за останні роки

LATENT

Англо-український дипломатичний словник

adj прихований, у прихованому стані; латентний- ~ ambiguity прихована двозначність/ незрозумілість, пов'язана з обставинами, що існують поза документом - ~ mea

LATITUDE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. широта поглядів; свобода (релігійна тощо); терпимість 2. повноваження - wide ~ широкі повноваження - to allow people great ~ in religion надати свободу в

LAUNCH

Англо-український дипломатичний словник

I n запуск, пуск (ракети)II v 1. почати діяти; пускати в хід 2. пускатися, вдаватися (у щось) 3. випускати (ракету тощо) - to ~ an assault розпочати насту

LAUNCHER

Англо-український дипломатичний словник

n пускова установка- anti-ballistic missile ~ (ABM) пускова установка для запуску протиракет - intercontinental ballistic missile ~s пускові установки міжконти

LAUREL

Англо-український дипломатичний словник

n звич. pl лаври почесті; визнання- to gain ~s прославитись/ здобути славу - to reap one's ~s пожинати лаври - to repose on one's ~s спочивати на лаврах -

LAW

Англо-український дипломатичний словник

n 1. закон 2. право 3. (~s) збірка законів (прийнятих се сією законодавчих зборів штату, США) - consular ~ консульське право - diplomatic ~ дипломатичне прав

LAW-ABIDING

Англо-український дипломатичний словник

adj що підкоряється законам, законопослушний

LAW-BREAKER

Англо-український дипломатичний словник

n правопорушник, порушник закону

LAW-GIVER

Англо-український дипломатичний словник

n законодавець, законодавчий орган, законодавча влада

LAWFUL

Англо-український дипломатичний словник

adj законний, правомірний- ~ acts законні дії - ~ age громадянське повноліття - ~ authority/ authorities законна влада - ~ exercise of right реалізація права

LAWLESS

Англо-український дипломатичний словник

adj беззаконний, незаконний, неправомірний- ~ act незаконна дія, незаконний вчинок

LAWMAKING

Англо-український дипломатичний словник

I n законодавствоII adj законодавчий - ~ treaty правотворчий договір

LAY

Англо-український дипломатичний словник

v (laid)1. надавати (значення) 2. викладати, подавати (факти); заявляти (претензію, права) 3. накладати (штраф, покарання); накладати (обов'язки) - to ~ an a

LEAD

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. керівництво; ініціатива 2. приклад 3. вказівка, директива 4. першість, перше місце 5. амер. розгорнутий підзаголовок, анотація (перед статтею); всту

LEADER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. керівник; вождь; глава; командир 2. передова стаття - charismatic ~ лідер, здатний підкорити серця мас, харизматичний лідер - prominent ~ видатний керівн

LEADERETTE

Англо-український дипломатичний словник

n коротка редакційна замітка (в газеті)

LEADERSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. керівництво, управління 2. керівники, керівництво - collective ~ колективне керівництво - democratic ~ демократичне керівництво - effective ~ ефективне

LEADING

Англо-український дипломатичний словник

adj провідний, керівний; головний, основний- ~ article передова стаття - ~ question a) головне питання обговорення b) навідне запитання - ~ statesmen керівн

LEAGUE

Англо-український дипломатичний словник

I n ліга; спілка; союз- in ~ with smbd. у союзі з кимсь - L. of Arab States Ліга арабських держав - L. of Nations Ліга Націй II v утворювати спілку; об'єд

LEAK

Англо-український дипломатичний словник

I n витік (інформації)- security ~ витік секретної інформації II v просочуватись, стати відомим (про секрет, інформацію) - to ~ to the press просочитися в

LEAKAGE

Англо-український дипломатичний словник

n витік, просочування (відомостей, секретної інформації)

LEAP

Англо-український дипломатичний словник

n стрибок- "Great ~ forward" великий стрибок (Китай)

LEASE

Англо-український дипломатичний словник

I n оренда; здавання внайми- ~ of territory оренда території II v здавати в оренду/ внайми - to ~ territory здати в оренду територію

LEASED

Англо-український дипломатичний словник

adj орендований- ~ territory орендована територія

LEFT

Англо-український дипломатичний словник

adj (часто L.) лівий- ~ deviation лівий ухил - ~ wing ліве крило (партії, організації)

LEFT-WING

Англо-український дипломатичний словник

лівий, що належить до лівого крила

LEFTISM

Англо-український дипломатичний словник

n лівизна, ліві погляди, ліва політика

LEFTIST

Англо-український дипломатичний словник

n член лівої партії, лівий- ~ leaning ліві ухили

LEGACY

Англо-український дипломатичний словник

n спадщина- ~ of the past спадщина минулого

LEGAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. юридичний, правовий 2. законний, дозволений законом; легальний - ~ claim законна вимога, законне право - ~ document правовий документ - ~ effect юриди

LEGALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. законність, легальність 2. відданість букві закону

LEGALIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n узаконення; легалізація; надання законної сили

LEGALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v узаконювати; легалізувати; надавати законної сили; засвідчувати

LEGALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv законно; легально; на підставі закону- to be ~ entitled to smth. мати законне право на щось

LEGATE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. легат, папський посол 2. посол, посланник, делегат - categories of ~s категорії легатів

LEGATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. дипломатична місія 2. відрядження посла, посланника; випровадження папського легата 3. повноваження або сан посланника - ~ asylum надання притулку в дипл

LEGISLATE

Англо-український дипломатичний словник

v видавати закони; здійснювати законодавчу владу, законодавствувати- to ~ against smth. заборонити щось в законодавчому порядку

LEGISLATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. законодавство, законодавча діяльність 2. закони 3. законодавча ініциатива - delegated ~ юр. урядові постанови; законодавство, прийняте урядом в рамках п

LEGISLATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj законодавчий, що стосується законодавства- ~ act законодавчий акт, закон - ~ assembly законодавчі збори - ~ body законодавчий орган - ~ contempt образа К

LEGISLATOR

Англо-український дипломатичний словник

n законодавець; член законодавчого органу

LEGISLATURE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. законодавчий орган 2. законодавча влада 3. законодавчий орган штату (США)

LEGITIMACY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. законність (особл. влади) 2. закономірність

LEGITIMATE

Англо-український дипломатичний словник

I adj законний, правильний; виправданий, обґрунтований- ~ claim законні вимоги - ~ interests законні інтереси - ~ reason поважна причина - ~ right законне пр

LEGITIMATION

Англо-український дипломатичний словник

- legitimization n узаконення, легітимація

LEGITIMATIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. узаконювати, легітимувати 2. визнавати законним 3. виправдовувати - to ~ dictate узаконювати диктатуру - to ~ international brigandage узаконювати міжна

LEND

Англо-український дипломатичний словник

v (lent) надавати, подавати (допомогу)- to ~ aid надавати допомогу - to ~ asistance надавати допомогу - to ~ a (helping) hand надавати допомогу

LEND-LEASE

Англо-український дипломатичний словник

I n амер. ленд-ліз, передача в оренду або у позику (зброї, продовольства тощо)- ~ agreement угода про ленд-ліз - ~ settlement проведення розрахунків по ленд-

LENGTHY

Англо-український дипломатичний словник

adj надто довгий, розтягнутий; тривалий- ~ procedural debate тривале обговорення процедурних питань - ~ speech розтягнута/ втомлююча промова

LESSEN

Англо-український дипломатичний словник

v 1. зменшувати, скорочувати 2. недооцінювати, применшувати - to ~ smbd.'s rank понизити когось в ранзі - to ~ smbd.'s services применшувати чиїсь заслуги

LET-ALONE

Англо-український дипломатичний словник

n невтручання- ~ policy політика невтручання - ~ principle принцип невтручання

LET-DOWN

Англо-український дипломатичний словник

n розм. 1. ослаблення, сповільнення 2. занепад, погіршення 3. недолік, вада; обман

LETTER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. лист; послання; депеша 2. грамота, документ 3. точність, буквальність - circular ~ циркуляр - credential ~s вірчі грамоти - diplomatic ~s дипломатичне

LEVEE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. прийом глави держави 2. прийом гостей 3. збірн. присутні при виході правителя; присутні на прийомі

LEVEL

Англо-український дипломатичний словник

n рівень; ступінь- agreed force ~s узгоджені рівні збройних сил - current force ~s існуючі рівні збройних сил - agreed ~s of armament узгоджені рівні озброєнн

LEVER

Англо-український дипломатичний словник

n важіль; засіб впливу- ~s of state power важелі державної влади - to use the ~s of state power використовувати важелі державної влади

LEVY

Англо-український дипломатичний словник

n збирання, стягування (по датків тощо); оподаткування- variable ~ змінний тариф

LIABILITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. відповідальність; повинність; необхідність (робити щось) 2. зобов'язання 3. pl борги, заборгованість; грошові зобов'язання 4. схильність, нахил (до чого

LIABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. відповідальний; зобов'язаний; зв'язаний зобов'язанням 2. що підлягає чомусь; схильний - ~ to dispute спірний - to be ~ to misconstruction допускати/ да

LIAISON

Англо-український дипломатичний словник

n зв'язок- to assure ~ with smbd. забезпечити зв'язок з кимось

LIBEL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. юр, наклеп; дифамація 2. наклепницька заява 3. те, що дискредитує/ шкодить репутації - action for ~ судова справа за звинуваченням у наклепі - to sum

LIBERAL

Англо-український дипломатичний словник

I n ліберал, людина ліберальних поглядівII adj 1. вільнодумний, з широкими поглядами 2. ліберальний, широкий (про погляди) 3. ліберальний; що складається з

LIBERAL-MINDED

Англо-український дипломатичний словник

adj ліберально настроєний, з ліберальними поглядами

LIBERALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. широта поглядів 2. щедрість, великодушність

LIBERALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. розширювати кругозір; позбавляти передсудів 2. робити ліберальним

LIBERATION

Англо-український дипломатичний словник

n звільнення- national ~ movement національно-визвольний рух

LIBERATIONISM

Англо-український дипломатичний словник

n рух за відокремлення церкви від держави

LIBERATIONIST

Англо-український дипломатичний словник

n прихильник відокремлення церкви від держави

LIBERTY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. свобода 2. pl привілеї, вільності 3. район, на який поширюються привілеї - civil liberties громадянські права/ свободи - complete personal ~ цілковита

LICENCE

Англо-український дипломатичний словник

n ліцензія; свідоцтво; патент- to have a ~ to manufacture smth. мати дозвіл на виробництво чогось - to issue a ~ видати ліцензію - to produce smth. under ~ ви

LID

Англо-український дипломатичний словник

n кришка- that puts the ~ on their plans всім їхнім планам кінець

LIE

Англо-український дипломатичний словник

v (lay, lain) лежати- the choice ~s with you вибір за вами - the plant ~s idle завод не працює/ простоює - the responsibility ~s with them відповідальність ле

LIEUTENANT-GOVERNOR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. губернатор провінції (в англійській колонії або країні Співдружності) 2. амер. віце-губернатор; заступник губернатора (штату)

LIFE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. життя, існування 2. спосіб життя 3. громадське життя, стосунки; суспільство - high ~ світське суспільство, вищий світ; світське життя - low ~ життя нижч

LIFT

Англо-український дипломатичний словник

v знімати, відміняти (заборону тощо)- to ~ the blockade зняти блокаду - to ~ the embargo відмінити ембарго - to ~ restrictions зняти обмеження

LIGHT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. світло 2. аспект, сприйняття - to bring to ~ виявити; зробити доступним - to cast ~ on smth. перен. проливати світло на щось - to come to ~ виявлятись,

LILY-WHITE

Англо-український дипломатичний словник

adj амер. призначений тільки для білих; що складається тільки з білих; сегрегований

LIMELIGHT

Англо-український дипломатичний словник

n - to throw ~ оприлюднити - in the ~ на виду; в центрі уваги

LIMIT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. межа; рубіж 2. обмеження - strategic weapons ~ обмеження стратегічної зброї - overall ~s on total strategic weapons загальне обмеження кількості страт

LIMITATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. обмеження; будь-що, що лімітує (обставина, правило) 2. юр. обмеження (права, повноважень) 3. строк давності - agreed ~s домовлені обмеження - damage ~

LIMITED

Англо-український дипломатичний словник

adj обмежений, зв'язаний обмеженнями- ~ authority юр. обмежена довіреність - ~ liability обмежена відповідальність - ~ measures обмежені заходи - ~ monarchy

LINE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. кордон; прикордонна лінія; межа 2. лінія зв'язку 3. напрямок, курс, шлях 4. поведінка, спосіб дії - boundary ~ прикордонна лінія - air ~s of communicat

LINE-UP

Англо-український дипломатичний словник

n розташування, розстановка (сил)- new ~ of great powers нова розстановка сил великих держав

LINK

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. ланка, перен. (сполучна) ланка; зв'язок 2. пута, узи; зв'язки - economic ~s економічні зв'язки - trade ~s торговельні зв'язки - ~s of brotherhood уз

LINK-UP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. з'єднання, возз'єднання 2. стикування (космічних кораблів)

LINKAGE

Англо-український дипломатичний словник

n погодження- high-pressure ~ примусове погодження - interconnected complementaty ~s взаємопов'язані та взаємно підсилюючі погодження - ~ concept концепція по

LION

Англо-український дипломатичний словник

n - British L. Британський лев, національна емблема Великої Британії

LIP-SERVICE

Англо-український дипломатичний словник

n нещирий вияв шани/ відданості/ любові; пусті слова- to pay ~ to smbd. нещиро запевняти когось у своїх почуттях; лицемірити - to pay ~ to smth. визнавати/ під

LIQUIDATE

Англо-український дипломатичний словник

v ліквідувати, покласти край, покінчити; знищити, викорінити; позбутися остаточно

LIQUIDATION

Англо-український дипломатичний словник

n ліквідація; остаточне знищення, викорінення

LIST

Англо-український дипломатичний словник

n список, перелік; реєстр- attendance ~ список присутніх - consular ~ список консульського корпусу - diplomatic ~ список дипкорпусу - seniority ~ список стар

LISTING

Англо-український дипломатичний словник

n список- unofficial ~ of table precedence неофіційний список старшинства під час розсаджування за столом

LITERACY

Англо-український дипломатичний словник

n письменність, грамотність- ~ test ценз грамотності

LITTORAL

Англо-український дипломатичний словник

adj прибережний; приморський- ~ countries прибережні країни

LIVING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. засоби для існування 2. спосіб життя - standard of ~ життєвий рівень - to earn a ~ заробляти на життя - to make a ~ заробляти на життя

LOAN

Англо-український дипломатичний словник

n позика, позичка- domestic ~s внутрішні позики - foreign ~s іноземні позики - government ~s державні позики - long-term ~ довготермінова позика - to negoti

LOBBY

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. кулуари (парламенту, конгресу тощо) 2. збірн. лобі, завсідники кулуарів; група впливових осіб, що проштовхує вигідний їй законопроект/ бажану кандидатур

LOBBYING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. закулісна "обробка" членів конгресу 2. зустріч з депутатом

LOBBYIST

Англо-український дипломатичний словник

n амер. завсідник кулуарів Конгресу, що обробляє його членів на користь певного законопроекту

LOCAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. місцева партійна або профспілкова організація 2. місцеві новини в газеті II adj місцевий - ~ allegiance обов'язок іноземця підкорятись місцевим зако

LOCALITY

Англо-український дипломатичний словник

n місцеперебування, місце розташування- in certain localities в деяких місцях

LOCATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. встановлювати, визначати точне місце розташування 2. розташовувати, розмістити

LOCATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. місцеположення, розташування 2. визначення місцезнаходження, знаходження - geographical ~ географічне положення

LOGGERHEAD

Англо-український дипломатичний словник

n - to be at ~s with smbd. сваритися з кимсь - to set a country at ~s with another country посварити одну країну з іншою, натравити одну країну на іншу

LOGIC

Англо-український дипломатичний словник

n логіка- dialectical ~ діалектична логіка - formal ~ формальна логіка

LOGISTICS

Англо-український дипломатичний словник

n тил і постачання; матеріально-технічне забезпечення роботи тилу

LONG-RANGE

Англо-український дипломатичний словник

adj далекої дії, великого радіусу дії

LONG-RUN

Англо-український дипломатичний словник

adj далекий; розрахований на тривалий час або на досягнення кінцевого результату- long standing (of ~) adj давній - a ~ friendship давня/ стара дружба

LONG-TERM

Англо-український дипломатичний словник

adj довгостроковий; розрахований на тривалий період- ~ agreement довгострокова угода - ~ cooperation довготривала співпраця - ~ deals довгострокові домовленос

LOOM

Англо-український дипломатичний словник

v набирати перебільшених/ загрозливих розмірів- the dangers ~ in the path of the policy of detente над політикою розрядки нависла загроза

LOOP-HOLE

Англо-український дипломатичний словник

n лазівка; викрут- to find a ~ in the law знайти лазівку, щоб обійти закон

LOOSE

Англо-український дипломатичний словник

adj непевний, неточний, розпливчастий, надто загальний- ~ translation вільний переклад; неточний переклад

LOOSELY

Англо-український дипломатичний словник

adv неточно, невизначено, розпливчасто- ~ phrased amendment нечітко сформульована поправка

LOOSEN

Англо-український дипломатичний словник

v ослабляти, зробити нечітким, надавати загального характеру- to ~ the provisions надати положенням менш жорсткого характеру, пом'якшити положення

LORD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. лорд, пер Англії 2. член палати лордів - L. Chancellor лорд-канцлер Великої Британії (член Кабінету міністрів, спікер Палати лордів) - L. Chief Justice л

LOT

Англо-український дипломатичний словник

n жереб- to draw ~s тягти жереб - by ~ вирішити щось жеребкуванням

LOW-KEY

Англо-український дипломатичний словник

adj тихий, стриманий, спокійний- ~ approach спокійний/ стриманий підхід - ~ campaign стримана кампанія - ~ diplomacy стримана/ тиха дипломатія - ~ protest ст

LOW-PROFILE

Англо-український дипломатичний словник

adj той, що залишається у тіні, малопомітний

LOYALTY

Англо-український дипломатичний словник

n вірність, відданість, лояльність- ~ certificate свідоцтво про благонадійність - message of ~ to the head of state послання главі держави з вираженням дружніх

LUNATIC

Англо-український дипломатичний словник

- fringe крайні, екстремісти, "скажені" (про членів якоїсь партії, руху тощо)

LUNCH

Англо-український дипломатичний словник

n ленч, другий сніданок (12–14 година), обід (США)

LUNCHEON

Англо-український дипломатичний словник

n ленч, другий сніданок (12–14 година), обід (США)- informal ~ неофіційний сніданок/ обід - official ~ офіційний сніданок/ обід - private ~ неофіційний снідан

AT LARGE

Англо-український дипломатичний словник

1. загалом, в загальному2. детально - ambassador ~ посол з особливих доручень - people ~ широкі верстви населення - proposals made ~ неконкретні пропозиції -

THREE-MILE LIMIT

Англо-український дипломатичний словник

границя тримильної смуги (територіальних вод)

TOP LEVEL

Англо-український дипломатичний словник

найвищий рівень- ~ conference нарада на найвищому рівні - ~ negotiation переговори на найвищому рівні - ~ officials високі пости; високопоставлені особи - ~ t

BAND LEATHER

Англо-русский технический словарь

ремневая кожаАнгло-русский технический словарь.

BEYOND LIMIT

Англо-русский технический словарь

сверх пределаАнгло-русский технический словарь.

BICONVEX LENS

Англо-русский технический словарь

<opt.> линза двояковыпуклаяАнгло-русский технический словарь.

BILL OF LADING

Англо-русский технический словарь

1) железнодорожная накладная2) коносаментАнгло-русский технический словарь.

BINOCULAR LEVEL

Англо-русский технический словарь

бинокулярный нивелирАнгло-русский технический словарь.

BINOMIALDISTRIBUTION LAW

Англо-русский технический словарь

закон биномиального распределенияАнгло-русский технический словарь.

BINOMILA LAW

Англо-русский технический словарь

двучленный законАнгло-русский технический словарь.

BLANKING LEVEL

Англо-русский технический словарь

уровень бланкированияАнгло-русский технический словарь.

BLEACHING LIQUOR

Англо-русский технический словарь

отбеливающий растворАнгло-русский технический словарь.

BLINKER LIGHT

Англо-русский технический словарь

мигающий огоньАнгло-русский технический словарь.

BLOCK LEVEL

Англо-русский технический словарь

брусковый уровеньАнгло-русский технический словарь.

BLOWN LATEX

Англо-русский технический словарь

выдувное латексное изделиеАнгло-русский технический словарь.

BOLOMETRIC LUMINOSITY

Англо-русский технический словарь

<astr.> светимость болометрическаяАнгло-русский технический словарь.

BOLT LOCK

Англо-русский технический словарь

<railways> замок ригельный стрелочныйАнгло-русский технический словарь.

BOLTEL LOG

Англо-русский технический словарь

клепочный кряжАнгло-русский технический словарь.

BOMBPUMPED LASER

Англо-русский технический словарь

лазер с взрывной накачкойАнгло-русский технический словарь.

BOND LENGTH

Англо-русский технический словарь

длина связиАнгло-русский технический словарь.

BOOK LEATHER

Англо-русский технический словарь

переплетная кожаАнгло-русский технический словарь.

BORING LATHE

Англо-русский технический словарь

станок горизонтально-сверлильныйАнгло-русский технический словарь.

BOTTOM LEATHER

Англо-русский технический словарь

кожа для низа обувиАнгло-русский технический словарь.

BOTTOM OF LOCK

Англо-русский технический словарь

дно шлюзаАнгло-русский технический словарь.

BOTTOMTAP LADLE

Англо-русский технический словарь

<metal.> стопорный ковшАнгло-русский технический словарь.

BOUNDARY LAYER

Англо-русский технический словарь

пограничный слойАнгло-русский технический словарь.

BOUNDARY LIGHT

Англо-русский технический словарь

пограничный огоньАнгло-русский технический словарь.

BOUNDARY LINE

Англо-русский технический словарь

линия разделаАнгло-русский технический словарь.

BOW LIGHT

Англо-русский технический словарь

штанговый огоньАнгло-русский технический словарь.

BOW LOG

Англо-русский технический словарь

<naut.> лаг носовойАнгло-русский технический словарь.

BRAKE LINE

Англо-русский технический словарь

тормозная магистральАнгло-русский технический словарь.

BRAKE LOAD

Англо-русский технический словарь

нагрузка при торможенииАнгло-русский технический словарь.

BRAKING LIQUID

Англо-русский технический словарь

тормозная жидкостьАнгло-русский технический словарь.

BRANCH LINE

Англо-русский технический словарь

железнодорожная веткаАнгло-русский технический словарь.

BREAK IN LOG

Англо-русский технический словарь

подвергать бревно первичной распилкеАнгло-русский технический словарь.

BREAK LINE

Англо-русский технический словарь

красная строкаАнгло-русский технический словарь.

BREAKAGE LOSS

Англо-русский технический словарь

потеря на бойАнгло-русский технический словарь.

BREAKING LENGTH

Англо-русский технический словарь

разрывная длинаАнгло-русский технический словарь.

BREAKING LOAD

Англо-русский технический словарь

разрывная нагрузкаАнгло-русский технический словарь.

BRING OUT LEADS

Англо-русский технический словарь

выводить концыАнгло-русский технический словарь.

BROADBAND LOUDSPEAKER

Англо-русский технический словарь

широкополосный громкоговорительАнгло-русский технический словарь.

BROKEN LINE

Англо-русский технический словарь

ломаная линияАнгло-русский технический словарь.

BU THE LAW

Англо-русский технический словарь

согласно законуАнгло-русский технический словарь.

BUCK LOG

Англо-русский технический словарь

раскряжевывать бревноАнгло-русский технический словарь.

BUDGET LINE

Англо-русский технический словарь

линия бюджетаАнгло-русский технический словарь.

BUFF LEATHER

Англо-русский технический словарь

бланшированная кожаАнгло-русский технический словарь.

BUILDING LINE

Англо-русский технический словарь

линия застройкиАнгло-русский технический словарь.

BUILDING LOG

Англо-русский технический словарь

строительное бревноАнгло-русский технический словарь.

BUILTIN LIGHTING

Англо-русский технический словарь

встроенное освещениеАнгло-русский технический словарь.

BUILTIN LOCK

Англо-русский технический словарь

встроенный замокАнгло-русский технический словарь.

BULK LOSS

Англо-русский технический словарь

потеря в объемеАнгло-русский технический словарь.

BULK THE LATEX

Англо-русский технический словарь

загущать латексАнгло-русский технический словарь.

BURIED LASER

Англо-русский технический словарь

лазер с скрытой активной областьюАнгло-русский технический словарь.

BURIEDSTRIPE LASER

Англо-русский технический словарь

1) <phys.> лазер на заращенной мезаполосковой структуре2) лазер на основе заращенной мезаполосковой структурыАнгло-русский технический словарь.

BURN LIMESTONE

Англо-русский технический словарь

обжигать известнякАнгло-русский технический словарь.

BURNED LIME

Англо-русский технический словарь

обожженная известьАнгло-русский технический словарь.

BURSTPROOF LOCK

Англо-русский технический словарь

ударобезопасный замокАнгло-русский технический словарь.

BUSY LAMP

Англо-русский технический словарь

лампа занятостиАнгло-русский технический словарь.

BY A LARGE

Англо-русский технический словарь

на значительнуюАнгло-русский технический словарь.

BY A LARGE AMOUNT

Англо-русский технический словарь

на значительную величинуАнгло-русский технический словарь.

BY REFLECTED LIGHT

Англо-русский технический словарь

в отраженном светеАнгло-русский технический словарь.

BY TRANSMITTED LIGHT

Англо-русский технический словарь

в проходящем светеАнгло-русский технический словарь.

BYPASS LINE

Англо-русский технический словарь

линия нулевых значенийАнгло-русский технический словарь.

CABIN LINING

Англо-русский технический словарь

обивка кабиныАнгло-русский технический словарь.

CABINET LEG

Англо-русский технический словарь

тумбаАнгло-русский технический словарь.

CABLE LAYING

Англо-русский технический словарь

1) укладка кабеля2) разводка кабелейАнгло-русский технический словарь.

CABLE LINE

Англо-русский технический словарь

кабельная линия связиАнгло-русский технический словарь.

CABLE LINKAGE

Англо-русский технический словарь

тросовый приводАнгло-русский технический словарь.

CABLE LOGGING

Англо-русский технический словарь

тросовая трелевкаАнгло-русский технический словарь.

CABLE LUG

Англо-русский технический словарь

кабельный наконечникАнгло-русский технический словарь.

CABLEWAY LOGGING

Англо-русский технический словарь

подвесная трелевкаАнгло-русский технический словарь.

CALCSALTPETERAMMONIA LIQUOR

Англо-русский технический словарь

аммиакат кальциевой селитрыАнгло-русский технический словарь.

CALF LEATHER

Англо-русский технический словарь

опойковая кожаАнгло-русский технический словарь.

CALIBRATED LEAD

Англо-русский технический словарь

калиброванный проводАнгло-русский технический словарь.

CALL LETTERS

Англо-русский технический словарь

<radio> позывныеАнгло-русский технический словарь.

CALLING LAMP

Англо-русский технический словарь

вызывная лампаАнгло-русский технический словарь.

CAM LIFTS THE VALVE

Англо-русский технический словарь

кулачок поднимает клапанАнгло-русский технический словарь.

CAM TRIPS THE LATCH

Англо-русский технический словарь

кулачок расцепляет защелкуАнгло-русский технический словарь.

CANCELLATION LAW

Англо-русский технический словарь

<math.> закон сокращенияАнгло-русский технический словарь.

CANTILEVER LOAD

Англо-русский технический словарь

консольная нагрузкаАнгло-русский технический словарь.

CAPACITIVE LOAD

Англо-русский технический словарь

емкостная нагрузкаАнгло-русский технический словарь.

CAPACITOR LOUDSPEAKER

Англо-русский технический словарь

конденсаторный громкоговорительАнгло-русский технический словарь.

CAPILLARY LUBRICATOR

Англо-русский технический словарь

капиллярный маслораспылительАнгло-русский технический словарь.

CAPITAL LETTER

Англо-русский технический словарь

1) заглавная буква2) прописная букваАнгло-русский технический словарь.

CAPTURE LENGTH

Англо-русский технический словарь

длина пробега до захватаАнгло-русский технический словарь.

CAPTURE LEVEL

Англо-русский технический словарь

уровень прилипанияАнгло-русский технический словарь.

CARBON LAMP

Англо-русский технический словарь

лампа с угольной питьюАнгло-русский технический словарь.

CARBON LINING

Англо-русский технический словарь

углоеродистая футеровкаАнгло-русский технический словарь.

CARGO LIGHTER

Англо-русский технический словарь

грузовой лихтерАнгло-русский технический словарь.

CARGO LINER

Англо-русский технический словарь

грузовой лайнерАнгло-русский технический словарь.

CARPENTER'S LEVEL

Англо-русский технический словарь

уровень с отвесомАнгло-русский технический словарь.

CARRY A LIGHT

Англо-русский технический словарь

нести огоньАнгло-русский технический словарь.

CARRY LINE

Англо-русский технический словарь

шина переносаАнгло-русский технический словарь.

CARRY LOADS

Англо-русский технический словарь

питать потребителейАнгло-русский технический словарь.

CASTING LADLE

Англо-русский технический словарь

сталеразливочный ковшАнгло-русский технический словарь.

CASTING LAP

Англо-русский технический словарь

морщина на отливкеАнгло-русский технический словарь.

CATADIOPTRIC LENS

Англо-русский технический словарь

зеркально-линзовый объективАнгло-русский технический словарь.

CATAPULTASSISTED LAUNCHING

Англо-русский технический словарь

взлет с катапультыАнгло-русский технический словарь.

CATHODE LEAD

Англо-русский технический словарь

катодный выводАнгло-русский технический словарь.

CATHODE LENS

Англо-русский технический словарь

катодная линзаАнгло-русский технический словарь.

CAVITY LASER

Англо-русский технический словарь

резонаторный лазерАнгло-русский технический словарь.

CEILING LUMINAIRE

Англо-русский технический словарь

потолочный светильникАнгло-русский технический словарь.

CELESTIAL LATITUDE

Англо-русский технический словарь

небесная широтаАнгло-русский технический словарь.

CELLULOSE LACQUER

Англо-русский технический словарь

целлюлозный лакАнгло-русский технический словарь.

CELLULOSEACETATE LACQUER

Англо-русский технический словарь

ацетилцеллюлозный лакАнгло-русский технический словарь.

CEMENT LENSE

Англо-русский технический словарь

склеивать линзуАнгло-русский технический словарь.

CENTER LATHE

Англо-русский технический словарь

центровой токарный станокАнгло-русский технический словарь.

CENTER LINE

Англо-русский технический словарь

диаметральная плосткостьАнгло-русский технический словарь.

CENTER OF LENS

Англо-русский технический словарь

оптический центр линзыАнгло-русский технический словарь.

CENTEROFPRESSURE LINE

Англо-русский технический словарь

линия центров давленияАнгло-русский технический словарь.

CENTRALDRIVEN LOG FRAME

Англо-русский технический словарь

двухшатунная лесорамаАнгло-русский технический словарь.

CENTRALLY LOCATED

Англо-русский технический словарь

помещенный в центрАнгло-русский технический словарь.

CHAIN LIFTER

Англо-русский технический словарь

цепной копачАнгло-русский технический словарь.

CHAIN LINK

Англо-русский технический словарь

звено цепиАнгло-русский технический словарь.

CHAIR LIFT

Англо-русский технический словарь

кресельный подъемникАнгло-русский технический словарь.

CHAMFER LENGTH

Англо-русский технический словарь

длина заборной частиАнгло-русский технический словарь.

CHARACTERISTIC LENGTH

Англо-русский технический словарь

определяющий линейный размерАнгло-русский технический словарь.

CHARGE LIMIT

Англо-русский технический словарь

предельный зарядАнгло-русский технический словарь.

CHARGING LEVEL

Англо-русский технический словарь

высота завалкиАнгло-русский технический словарь.

CHECK LINE

Англо-русский технический словарь

контрольная строкаАнгло-русский технический словарь.

CHECK LOCKING

Англо-русский технический словарь

<railways> замыкание междупостовоеАнгло-русский технический словарь.

CHECKING LINE

Англо-русский технический словарь

<topogr.> базис контрольныйАнгло-русский технический словарь.

CHECROL LINE

Англо-русский технический словарь

контрольная линияАнгло-русский технический словарь.

CHEMICAL LASER

Англо-русский технический словарь

<opt.> лазер химическийАнгло-русский технический словарь.

CHIP LOG

Англо-русский технический словарь

лаг ручнойАнгло-русский технический словарь.

CHORD LINE

Англо-русский технический словарь

линия хордыАнгло-русский технический словарь.

CHROMETANNED LEATHER

Англо-русский технический словарь

кожа хромового дубленияАнгло-русский технический словарь.

CHUCKING LATHE

Англо-русский технический словарь

патронный токарный станокАнгло-русский технический словарь.

CHUTE LOGS

Англо-русский технический словарь

спускать бревна по желобуАнгло-русский технический словарь.

CINDER LOSS

Англо-русский технический словарь

потеря в уносеАнгло-русский технический словарь.

CINEMATOGRAPHY LENS

Англо-русский технический словарь

киносъемочный объективАнгло-русский технический словарь.

CIRCULAR BOX LATHE

Англо-русский технический словарь

револьверный батанАнгло-русский технический словарь.

CIRCULAR LUNE

Англо-русский технический словарь

круговая луночкаАнгло-русский технический словарь.

CLAMP LEVEL

Англо-русский технический словарь

привязывать уровеньАнгло-русский технический словарь.

CLARIFY LYE

Англо-русский технический словарь

осветлять щелокАнгло-русский технический словарь.

CLEAR THE LINE

Англо-русский технический словарь

освобождать линиюАнгло-русский технический словарь.

CLEARING LAMP

Англо-русский технический словарь

отбойная лампаАнгло-русский технический словарь.

CLEAVED LASER

Англо-русский технический словарь

лазер с сколотыми гранямиАнгло-русский технический словарь.

CLEAVEDCOUPLEDCAVITY LASER

Англо-русский технический словарь

<phys.> лазер со сколотым резонаторомАнгло-русский технический словарь.

CLOSE LINE

Англо-русский технический словарь

закрытая линия передачиАнгло-русский технический словарь.

CLOSE THE LOOP

Англо-русский технический словарь

замыкать контурАнгло-русский технический словарь.

CLOSED LOOP

Англо-русский технический словарь

1) замкнутый контур2) замкнутая петля замкнутый циклАнгло-русский технический словарь.

COATED LENS

Англо-русский технический словарь

просветленный объективАнгло-русский технический словарь.

COAXIAL DRY LOAD

Англо-русский технический словарь

поглотитель мощности коаксиального кабеляАнгло-русский технический словарь.

COAXIAL LINE

Англо-русский технический словарь

1) коаксиальная линия2) <radio> пара коаксиальнаяАнгло-русский технический словарь.

CODE LANGUAGE

Англо-русский технический словарь

кодовый языкАнгло-русский технический словарь.

CODE LETTER

Англо-русский технический словарь

буква кодаАнгло-русский технический словарь.

COHERENCE OF LIGHT

Англо-русский технический словарь

когерентность светаАнгло-русский технический словарь.

COHERENT LIGHT

Англо-русский технический словарь

когерентный светАнгло-русский технический словарь.

COIL LENGTH

Англо-русский технический словарь

длина рулонаАнгло-русский технический словарь.

COIL LOADING

Англо-русский технический словарь

пупинизацияАнгло-русский технический словарь.

COILEDCOIL LAMP

Англо-русский технический словарь

биспиральная лампаАнгло-русский технический словарь.

COILLOADED LINE

Англо-русский технический словарь

линия пупинизированнаяАнгло-русский технический словарь.

COLLECTING LENS

Англо-русский технический словарь

коллективная линзаАнгло-русский технический словарь.

COLLECTIVE LINE

Англо-русский технический словарь

общая линия связиАнгло-русский технический словарь.

COLOR LAYERING

Англо-русский технический словарь

цветовая гипсометрияАнгло-русский технический словарь.

COLORED LAMP

Англо-русский технический словарь

цветная лампаАнгло-русский технический словарь.

COMBINATION LOCK

Англо-русский технический словарь

секретный замокАнгло-русский технический словарь.

COMBINATIONAL LOGIC

Англо-русский технический словарь

комбинаторная логикаАнгло-русский технический словарь.

COMBINATORY LOGIC

Англо-русский технический словарь

комбинаторная логикаАнгло-русский технический словарь.

COME OUT OF LOOP

Англо-русский технический словарь

выходить из циклаАнгло-русский технический словарь.

COMMODITY LOGIC

Англо-русский технический словарь

стандартные логические ИСАнгло-русский технический словарь.

COMMON LABORER

Англо-русский технический словарь

разнорабочийАнгло-русский технический словарь.

COMMON LIME

Англо-русский технический словарь

воздушная известьАнгло-русский технический словарь.

COMMON LINK

Англо-русский технический словарь

обыкновенное звеноАнгло-русский технический словарь.

COMMON LOGARITHM

Англо-русский технический словарь

<math.> логарифм десятичныйАнгло-русский технический словарь.

COMMUNICATION LASER

Англо-русский технический словарь

лазер передатчикАнгло-русский технический словарь.

COMMUNICATION LINE

Англо-русский технический словарь

линия связиАнгло-русский технический словарь.

COMMUTATIVE LAW

Англо-русский технический словарь

1) переместительный закон2) <math.> закон коммутативностиАнгло-русский технический словарь.

COMMUTATOR LUG

Англо-русский технический словарь

гребешок коллекторныйАнгло-русский технический словарь.

COMPACT LEATHER

Англо-русский технический словарь

плотная кожаАнгло-русский технический словарь.

COMPANION LADDER

Англо-русский технический словарь

сходной трапАнгло-русский технический словарь.

COMPARISON LAMP

Англо-русский технический словарь

эталонная лампаАнгло-русский технический словарь.

COMPASS LOCATOR

Англо-русский технический словарь

<aeron.> радиостанция приводнаяАнгло-русский технический словарь.

COMPENSATING LEAD

Англо-русский технический словарь

компенсационный проводАнгло-русский технический словарь.

COMPENSATION OF LOSS

Англо-русский технический словарь

компенсация затуханияАнгло-русский технический словарь.

COMPLETE LICENSE

Англо-русский технический словарь

вседозволенностьАнгло-русский технический словарь.

COMPRESSED AIR LOCOMOTIVE

Англо-русский технический словарь

пневматический локомотивАнгло-русский технический словарь.

COMPRESSION LINE

Англо-русский технический словарь

линия сжатияАнгло-русский технический словарь.

COMPUTER LITERACY

Англо-русский технический словарь

1) градуировка абсолютная2) грамотность компьютернаяАнгло-русский технический словарь.

COMPUTERORIENTED LANGUAGE

Англо-русский технический словарь

машинно-ориентированный языкАнгло-русский технический словарь.

CONCAVE LENS

Англо-русский технический словарь

вогнутая линзаАнгло-русский технический словарь.

CONCAVECONVEX LENS

Англо-русский технический словарь

вогнуто-выпуклая линзаАнгло-русский технический словарь.

CONCAVOCONVEX LENS

Англо-русский технический словарь

1) <opt.> линза вогнуто-выпулкая2) линза выпукло-вогнутаяАнгло-русский технический словарь.

CONDENSER LENS

Англо-русский технический словарь

конденсорная линзаАнгло-русский технический словарь.

CONDENSING LENS

Англо-русский технический словарь

линза конденсорнаяАнгло-русский технический словарь.

CONDITIONS OF LOADING

Англо-русский технический словарь

условие нагруженияАнгло-русский технический словарь.

CONFIDENCE LEVEL

Англо-русский технический словарь

<math.> доверительный уровеньАнгло-русский технический словарь.

CONFIDENCE LIMIT

Англо-русский технический словарь

1) <math.> доверительная граница2) предел доверительныйАнгло-русский технический словарь.

CONICAL LOBBING

Англо-русский технический словарь

<naut.> развертывание коническоеАнгло-русский технический словарь.

CONNECTING LINK

Англо-русский технический словарь

соединительное звеноАнгло-русский технический словарь.

CONNECTION LAYOUT

Англо-русский технический словарь

монтажная схемаАнгло-русский технический словарь.

CONSERVE THE LATEX

Англо-русский технический словарь

консервировать латексАнгло-русский технический словарь.

CONSTRUCTION LIME

Англо-русский технический словарь

строительная известьАнгло-русский технический словарь.

CONSTRUCTIVE LOGIC

Англо-русский технический словарь

конструктивная логикаАнгло-русский технический словарь.

CONTACTWIRE LINE

Англо-русский технический словарь

контактная линияАнгло-русский технический словарь.

CONVERGENCE LINE

Англо-русский технический словарь

линия сходимостиАнгло-русский технический словарь.

CONVERGING LENS

Англо-русский технический словарь

собирающая линзаАнгло-русский технический словарь.

CORE LOGIC

Англо-русский технический словарь

базовая логикаАнгло-русский технический словарь.

CORE LOSS

Англо-русский технический словарь

потеря в сердечникеАнгло-русский технический словарь.

COTIDAL LINE

Англо-русский технический словарь

котиальная линияАнгло-русский технический словарь.

CRASH LANDING

Англо-русский технический словарь

посадка аварийнаяАнгло-русский технический словарь.

CRASH ON LANDING

Англо-русский технический словарь

терпеть аварию при посадкеАнгло-русский технический словарь.

Время запроса ( 0.267026845 сек)
T: 0.270516982 M: 1 D: 0