Найдено 100+ «L»

L

Англо-український дипломатичний словник

п'ятдесят (в системі римських цифр)

LABOUR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. праця 2. робітники; робітничий клас 3. ("L.") "Лейбор" (інформаційний бюлетень британського конгресу тред-юніонів) - cheap ~ дешева робоча сила - forced

LABOURED

Англо-український дипломатичний словник

adj вимучений, неприродний, натянутий

LABOURER

Англо-український дипломатичний словник

n некваліфікований робітник, чорнороб- agricultural ~s сільськогосподарські робітники - farm ~s сільськогосподарські робітники - general ~ різнороб

LABOURIST

Англо-український дипломатичний словник

(Labourite) n лейборист, член лейбористської партії (Велика Британія)

LADDER

Англо-український дипломатичний словник

n - to climb up the ~ робити кар'єру - to get one's foot on the ~ покласти початок (кар'єрі тощо)

LADY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. леді, дама; пані 2. (L.) леді (титул) 3. господиня, хазяйка - our sovereign ~ королева - ~ of the house господиня дому - First L. дружина президента (С

LADYSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n світлість, милість (титул леді)- Your L. Ваша милість/ світлість

LAG

Англо-український дипломатичний словник

n відставання- ABM ~ ракетне відставання; відставання в кількості протиракет - strategic missile throw weight ~ відставання у закидуваній вазі стратегічних рак

LAISSEZFAIRE

Англо-український дипломатичний словник

n фр. 1. невтручання 2. лесе-фер (вільне підприємництво) - ~ policy політика невтручання

LAITY

Англо-український дипломатичний словник

n (звич. the L.) миряни, світські люди

LAME

Англо-український дипломатичний словник

adj невдалий, незадовільний, непереконливий- ~ account незадовільне пояснення - ~ argument непереконливий доказ/ аргумент - ~ conclusion невдалий/ необґрунтов

LAME DUCK

Англо-український дипломатичний словник

n 1. невдаха, банкрут 2. що втратив свій попередній вплив/ став другорядним 3. офіційна особа, яка втратила можливість бути переобраною, але виконує службові о

LAMPOON

Англо-український дипломатичний словник

n зла/ дошкульна сатира; памфлет

LAND

Англо-український дипломатичний словник

n 1. земля, суша 2. pl земельна власність, земельна ділянка 3. країна, держава, територія - ~ freeze амер. обмеження на продаж або передачу земельних діляно

LANDED

Англо-український дипломатичний словник

adj земельний- ~ property земельна власність

LANDING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. висадка на берег 2. посадка, приземлення - emergency ~ вимушена посадка

LANDLAWS

Англо-український дипломатичний словник

n pl земельне законодавство; закони про земельну власність

LANDLOCKED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. оточений сушею, закритий (про затоку, гавань) 2. що не має виходу до морів та океанів (про країну) - ~ country країна, що не має виходу до моря - ~ sea

LANDLORDISM

Англо-український дипломатичний словник

n система великого землеволодіння; ідеологія великих землевласників

LANDMARK

Англо-український дипломатичний словник

n віха, поворотний пункт- ~s in the history of civilization віхи на шляху розвитку цивілізації

LANDSLIDE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. розм. різка зміна суспільної думки, особл. з політичних питань 2. різка зміна в розподілі голосів між партіями 3. перемога на виборах значною більшіс

LANGUAGE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. мова, мовлення 2. стиль 3. формулювання - compromise ~ компромісне формулювання - diplomatic ~ дипломатична мова - ~ difficulties перекладацькі/ мовні

LAPSE

Англо-український дипломатичний словник

I n юр. припинення дії (угоди, договору тощо)- cause of ~ причина припинення дії (угоди) II v втрачати чинність; закінчуватися; ставати недійсним - treati

LAPSED

Англо-український дипломатичний словник

adj юр. недійсний, що втратив чинність

LAPSUS

Англо-український дипломатичний словник

n (pl без змін) лат. помилка, ляпсус- ~ calami описка - ~ linguae обмовка, помилка на слові

LARGE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. великий, крупний 2. численний, значний 3. широкий, великого діапазону - ~ conceptions широкі задуми - ~ discretion велика свобода дій - ~ majority зн

LARGEMINDED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. з широкими поглядами; з широким кругозором; глибокодумний 2. терплячий, толерантний

LARGEMINDEDNESS

Англо-український дипломатичний словник

n широкі погляди, відсутність упереджень; терпимість

LARGESCALE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. великомасштабний 2. великий (про промисловість) - ~ ties широкомасштабні зв'язки

LASH

Англо-український дипломатичний словник

I n сувора критика, докориII v бичувати; висміювати; суворо критикувати

LAST

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. останній 2. минулий 3. найновіший, найостанніший - ~ news найостанніше повідомлення, найсвіжіша новина - ~ but one передостанній - ~ but two третій з

LASTING

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. тривалість 2. міцність 3. витривалість, стійкість II adj тривалий; витривалий - ~ peace міцний мир

LASTMENTIONED

Англо-український дипломатичний словник

adj останній зі згаданих; вищезгаданий

LASTNAMED

Англо-український дипломатичний словник

adj останній зі згаданих; вищезгаданий

LATE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. недавній, останній; колишній 2. покійний, померлий - ~ government колишній уряд - ~ president покійний президент - of ~ years за останні роки

LATENT

Англо-український дипломатичний словник

adj прихований, у прихованому стані; латентний- ~ ambiguity прихована двозначність/ незрозумілість, пов'язана з обставинами, що існують поза документом - ~ mea

LATITUDE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. широта поглядів; свобода (релігійна тощо); терпимість 2. повноваження - wide ~ широкі повноваження - to allow people great ~ in religion надати свободу в

LAUNCH

Англо-український дипломатичний словник

I n запуск, пуск (ракети)II v 1. почати діяти; пускати в хід 2. пускатися, вдаватися (у щось) 3. випускати (ракету тощо) - to ~ an assault розпочати насту

LAUNCHER

Англо-український дипломатичний словник

n пускова установка- anti-ballistic missile ~ (ABM) пускова установка для запуску протиракет - intercontinental ballistic missile ~s пускові установки міжконти

LAUREL

Англо-український дипломатичний словник

n звич. pl лаври почесті; визнання- to gain ~s прославитись/ здобути славу - to reap one's ~s пожинати лаври - to repose on one's ~s спочивати на лаврах -

LAW

Англо-український дипломатичний словник

n 1. закон 2. право 3. (~s) збірка законів (прийнятих се сією законодавчих зборів штату, США) - consular ~ консульське право - diplomatic ~ дипломатичне прав

LAWABIDING

Англо-український дипломатичний словник

adj що підкоряється законам, законопослушний

LAWBREAKER

Англо-український дипломатичний словник

n правопорушник, порушник закону

LAWFUL

Англо-український дипломатичний словник

adj законний, правомірний- ~ acts законні дії - ~ age громадянське повноліття - ~ authority/ authorities законна влада - ~ exercise of right реалізація права

LAWGIVER

Англо-український дипломатичний словник

n законодавець, законодавчий орган, законодавча влада

LAWLESS

Англо-український дипломатичний словник

adj беззаконний, незаконний, неправомірний- ~ act незаконна дія, незаконний вчинок

LAWMAKING

Англо-український дипломатичний словник

I n законодавствоII adj законодавчий - ~ treaty правотворчий договір

LAY

Англо-український дипломатичний словник

v (laid)1. надавати (значення) 2. викладати, подавати (факти); заявляти (претензію, права) 3. накладати (штраф, покарання); накладати (обов'язки) - to ~ an a

LEAD

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. керівництво; ініціатива 2. приклад 3. вказівка, директива 4. першість, перше місце 5. амер. розгорнутий підзаголовок, анотація (перед статтею); всту

LEADER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. керівник; вождь; глава; командир 2. передова стаття - charismatic ~ лідер, здатний підкорити серця мас, харизматичний лідер - prominent ~ видатний керівн

LEADERETTE

Англо-український дипломатичний словник

n коротка редакційна замітка (в газеті)

LEADERSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. керівництво, управління 2. керівники, керівництво - collective ~ колективне керівництво - democratic ~ демократичне керівництво - effective ~ ефективне

LEADING

Англо-український дипломатичний словник

adj провідний, керівний; головний, основний- ~ article передова стаття - ~ question a) головне питання обговорення b) навідне запитання - ~ statesmen керівн

LEAGUE

Англо-український дипломатичний словник

I n ліга; спілка; союз- in ~ with smbd. у союзі з кимсь - L. of Arab States Ліга арабських держав - L. of Nations Ліга Націй II v утворювати спілку; об'єд

LEAK

Англо-український дипломатичний словник

I n витік (інформації)- security ~ витік секретної інформації II v просочуватись, стати відомим (про секрет, інформацію) - to ~ to the press просочитися в

LEAKAGE

Англо-український дипломатичний словник

n витік, просочування (відомостей, секретної інформації)

LEAP

Англо-український дипломатичний словник

n стрибок- "Great ~ forward" великий стрибок (Китай)

LEASE

Англо-український дипломатичний словник

I n оренда; здавання внайми- ~ of territory оренда території II v здавати в оренду/ внайми - to ~ territory здати в оренду територію

LEASED

Англо-український дипломатичний словник

adj орендований- ~ territory орендована територія

LEFT

Англо-український дипломатичний словник

adj (часто L.) лівий- ~ deviation лівий ухил - ~ wing ліве крило (партії, організації)

LEFTISM

Англо-український дипломатичний словник

n лівизна, ліві погляди, ліва політика

LEFTIST

Англо-український дипломатичний словник

n член лівої партії, лівий- ~ leaning ліві ухили

LEFTWING

Англо-український дипломатичний словник

лівий, що належить до лівого крила

LEGACY

Англо-український дипломатичний словник

n спадщина- ~ of the past спадщина минулого

LEGAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. юридичний, правовий 2. законний, дозволений законом; легальний - ~ claim законна вимога, законне право - ~ document правовий документ - ~ effect юриди

LEGALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. законність, легальність 2. відданість букві закону

LEGALIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n узаконення; легалізація; надання законної сили

LEGALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v узаконювати; легалізувати; надавати законної сили; засвідчувати

LEGALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv законно; легально; на підставі закону- to be ~ entitled to smth. мати законне право на щось

LEGATE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. легат, папський посол 2. посол, посланник, делегат - categories of ~s категорії легатів

LEGATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. дипломатична місія 2. відрядження посла, посланника; випровадження папського легата 3. повноваження або сан посланника - ~ asylum надання притулку в дипл

LEGISLATE

Англо-український дипломатичний словник

v видавати закони; здійснювати законодавчу владу, законодавствувати- to ~ against smth. заборонити щось в законодавчому порядку

LEGISLATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. законодавство, законодавча діяльність 2. закони 3. законодавча ініциатива - delegated ~ юр. урядові постанови; законодавство, прийняте урядом в рамках п

LEGISLATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj законодавчий, що стосується законодавства- ~ act законодавчий акт, закон - ~ assembly законодавчі збори - ~ body законодавчий орган - ~ contempt образа К

LEGISLATOR

Англо-український дипломатичний словник

n законодавець; член законодавчого органу

LEGISLATURE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. законодавчий орган 2. законодавча влада 3. законодавчий орган штату (США)

LEGITIMACY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. законність (особл. влади) 2. закономірність

LEGITIMATE

Англо-український дипломатичний словник

I adj законний, правильний; виправданий, обґрунтований- ~ claim законні вимоги - ~ interests законні інтереси - ~ reason поважна причина - ~ right законне пр

LEGITIMATION

Англо-український дипломатичний словник

- legitimization n узаконення, легітимація

LEGITIMATIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. узаконювати, легітимувати 2. визнавати законним 3. виправдовувати - to ~ dictate узаконювати диктатуру - to ~ international brigandage узаконювати міжна

LEND

Англо-український дипломатичний словник

v (lent) надавати, подавати (допомогу)- to ~ aid надавати допомогу - to ~ asistance надавати допомогу - to ~ a (helping) hand надавати допомогу

LENDLEASE

Англо-український дипломатичний словник

I n амер. ленд-ліз, передача в оренду або у позику (зброї, продовольства тощо)- ~ agreement угода про ленд-ліз - ~ settlement проведення розрахунків по ленд-

LENGTHY

Англо-український дипломатичний словник

adj надто довгий, розтягнутий; тривалий- ~ procedural debate тривале обговорення процедурних питань - ~ speech розтягнута/ втомлююча промова

L

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвенадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

L

Англо-русский научно-технический словарь

I сокр. от length дл. (длина) II сокр. от litre л (литр)

L

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Символ, обозначающий левое плечо политенной хромосомы polytene chromosomes* * *L — символ для обозначения левого плеча хромосомы.Англо-русский толковый словарь г

L

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от label1) этикетка, ярлык; наклейка 2) метка II сокр. от leafлистIII сокр. от liquidжидкость || жидкийIV сокр. от ligamentсвязка, лигамент* * *leucineEn

L

Англо-русский словарь биологических терминов

I- black LII сокр. от leucineлейцин* * *leucineEnglish-russian biological dictionary.2013.

L

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[liter] — литр * * * 1. поверхностная волна (L - длинные волны; LQ - волна Лява; LR - волна Релея) 2. литр * * *известьАнгло-русский словарь нефтегазовой промы

L

Новый большой англо-русский словарь

[el] n (pl Ls, l's [elz])1. 12-я буква английского алфавита2. (L) пятьдесят (в системе римских цифр)3. 1) крыло дома2) амер. пристройка, флигель4. (L.) амер. над

L

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвенадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

L

Англо-русский дополнительный словарь

L. s. d. - фунты стерлингов, шиллинги и пенсы coll. деньги; богатство; it is only a matter of L. s. d. вопрос только в деньгах

L

Англо-русский словарь Мюллера

L, l [el] (pl Ls, L's [elz]) 1) 12-я буква англ. алфавита 2) что-л., име́ющее фо́рму бу́квы L Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.19

L

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двенадцатая буква немецкого алфавитаII = Luxuszugкурьерский поезд, поезд-люксIII = Leuлей (денежная единица Румынии)IV = Lewлев (денежная единица Болгари

L

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Символ, обозначающий левое плечо политенной хромосомы polytene chromosomes* * *L — символ для обозначения левого плеча хромосомы.Англо-русский толковый словарь г

L

Турецко-русский словарь

= -ıl ITürkçe-rusça sözlük.2013.

L

Англо-русский словарь страховых терминов

Timber load lineEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

L

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = l элле (буква) l come Livorno — "элле" как в слове Ливорно (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II см. l II Итальяно-русский с

L

Венгерско-русский словарь

1. {hang v. betű) л;nagy \l — л прописное;2. röv. л., ld. még liter Magyar-orosz szótár.2013.

L

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[el]член партии либералов, либералфунтлюменАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

L

Энциклопедический словарь

L — сокращение слова Laeva (см.).

L

Новый большой англо-русский словарь

[el] n (pl Ls, l's [elz])1. 12-я буква английского алфавита2. (L) пятьдесят (в системе римских цифр)3. 1) крыло дома2) амер. пристройка, флигель4. (L.) амер. над

L

Религиозные термины

    Двенадцатая буква английского алфавита, а также еврейского, в котором амед означает - Бык-бодец, знак одной из форм бога Марса, зарождающего божества. Эта бу

L

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от inductanceиндуктивностьII сокр. от lectureотсчётIII сокр. от liquideжидкостьIV сокр. от logarithme népérienнатуральный логарифм; неперов логарифмV сок

L

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двенадцатая буква немецкого алфавитаII = lävogyr физ.левовращающийIII = Literл. = литрIV = Länge мат.длинаБольшой немецко-русский и русско-немецкий слова

L

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от low низкий* * *low – низкие (обороты), низкая (передача, температура)English-russian automobile dictionary.2013.

L

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от laboratoireлабораторияII сокр. от lévogyreлевовращающийIII сокр. от litreлитр, лIV сокр. от longueurдлинаDictionnaire polytechnique Français-Russe.201

L

Англо-русский словарь общей лексики

I [ў®] мн. - Ls, L's [ў®Є] 1) (двенадцатая буква англ. алфавита; L - прописная, l - строчная) 2) крыло дома; амер. пристройка к дому, флигель (имеющий форму букв

L

Азербайджанcко-русский словарь

Восемнадцатая буква азербайджанского алфавита.

L

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. equivalent ionic conductance - эквивалентная ионная проводимость;2. free path - свободный пробег;3. heat content - теплосодержание; энтальпия;4. inductance -

L

Словарь медицинских терминов

Ln — наименьшее количество дифтерийного токсина, способное вызвать у морской свинки некроз в месте его внутрикожного введения в смеси с 0,02 AE антитоксина; пока

L

Большой медицинский словарь

заменимая моноаминодикарбоновая (-аминоглутаровая) аминокислота; входит в состав белков животных и растительных тканей и других биологически активных веществ (фо

L

Словарь медицинских терминов

L- — заменимая моноаминодикарбоновая (-аминоглутаровая) аминокислота; входит в состав белков животных и растительных тканей и других биологически активных вещес

L

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = l12-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

L

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = LБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

L

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Liter л, литрII сокр. от löslichрастворимыйDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

L

Португальско-русский словарь

I m = Lэле одиннадцатая буква португальского алфавитаII скр от litroлитрPortuguese-russian dictionary.2013.

L

Большой испанско-русский словарь

f13-я буква испанского алфавита эле

L

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины грузовых автомобилей и автобусов для движения со скоростью до 120 км/чII(Ladungsfähigkeit) грузоподъёмность; грузовместимостьIII(legiertes Öl) масло с прис

L

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от literлитр, л* * *low – низкие (обороты), низкая (передача, температура)English-russian automobile dictionary.2013.

L

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Luxemburg2. авто Logging vehicle (title brand)3. авто low — низкие (обороты), низкая (передача, температура)4. техн. L-braceАнгло-русский универс

L

Словарь медицинских терминов

L- бактерий — форма бактерий, характеризующаяся их полиморфностью, механической и осмотической хрупкостью в результате полной или частичной утраты клеточной сте

L

Итальяно-русский автомобильный словарь

(litro) литр, лDizionario italiano-russo Automobile.2013.

L

Словарь медицинских терминов

Lr — наименьшее количество дифтерийного токсина, способное вызвать у морской свинки эритему в месте его внутрикожного введения в смеси с 1 AE антитоксина; показа

L

Латинско-русский словарь

lдвенадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхL — 50L. — Lucius, locus, libens, libraЛатинско-русский словарь.2003.

L

Латинско-русский словарь

T. Livius59 до н. э. - 17 н. э.Латинско-русский словарь.2003.

L

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [lime] — известь2. [line] — линия* * *1. поверхностная волна (L - длинные волны; LQ - волна Лява; LR - волна Релея)2. литр* * *известьАнгло-русский словарь не

L

Словарь астрологических терминов

L‘Astrologue". В последние годы уделяет большое внимание мунданной астрологии (см.). Автор более 30 книг, в т.ч.: - Traite pratique d‘astrologie. Рaris 1961. - L

L

Англо-русский дипломатический словарь

• word length adjustment • пятьдесят

L

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

літр[c steelblue], -ра

L

Новый большой англо-русский словарь

L [el] n (pl Ls, l‘s [elz]) 1. 12-я буква английского алфавита 2. (L) пятьдесят (в системе римских цифр) 3. 1) крыло дома 2) амер. пристройка, флигель 4. (L.

L

Португальско-русский словарь

m = lPortuguese-russian dictionary.2013.

L

Англо-русский словарь Мюллера

L, l [el] (pl Ls, L's [elz])1) 12-я буква англ. алфавита2) что-л., име́ющее фо́рму бу́квы LАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

L

Немецко-русский автосервисный словарь

(Liter) литр, лDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

L

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

• (length) дл. (длина)• (litre) л (литр)• л. 1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» №

L

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[el]что-либо, имеющее форму буквы Lпристройка к дому, флигельримская цифра 50Англо-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

L

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от litre; - L литр, л 1.5 l of water — 1,5 л воды 2 L of solution — 2 л раствора II сокр. от length; - L длина, дл Space required: 3.1 metres (H) x 4 met

L

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

(l) 1) (label) метка; отметка 2) (law) закон; правило; право 3) (letter) символ 4) (level) уровень; степень 5) (light) свет; лампа; индикатор 6) (line) линия; пр

L

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от LagerподшипникII сокр. от LambertламбертIII сокр. от LängeдлинаIV сокр. от langenrißbeständigкоррозионностойкий (маркировка стали)V сокр. от Langwelle

L

Англо-русский словарь по экономике

Денежный агрегат эл (самое широкое понятие денежной массы)

L

Англо-русский экономический словарь

эк., амер. денежный агрегат L (наиболее крупный денежный агрегат; включает МЗ, казначейские векселя, коммерческие бумаги, банковские акцепты и евродолларовые вкл

L

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

сокращение слова Laeva (см.).Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон.1890—1907

L

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

сокр. от лат. libra(e) - pound(s) (употр. обыкн. тк. в сочетании с цифрами; ставится перед цифрой; напр., ?5 [,§µэђ'ЈµЌ­¬Є]; см. тж. LSD I 1), Lp 1))

L$

Англо-русский экономический словарь

либерийский долларАнгло-русский экономический словарь.

L'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

I art déf (сокр. от le, la); см. le III pron (сокр. от le, la); см. le IIIII pron прост.; см. il, elleIV pron f; см. la IIБольшой французско-русский и русско-фра

L.

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

l.Cимвол, обозначающий летальный фактор (ген).(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИ

L.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

левыйлитрозеродлинадолгота; меридианАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

L.

Португальско-русский словарь

скр от largoплощадьPortuguese-russian dictionary.2013.

L.

Англо-русский автомобильный словарь

левый; влевоEnglish-russian automobile dictionary.2013.

L.

Немецко-русский геологический словарь

[links ]левый, слеваDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

L.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

1) (= Lira) лира (денежная единица Италии)2) (= Lire) (столько-то) лир (см. L. 1))Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

L.

Большой испанско-русский словарь

I сокр. от lagoозероII сокр. от lanchaлодка, катерIII сокр. от lempiraлемпира (денежная единица Гондураса)IV сокр. от licenciado; = Lic.; = Ldo.лиценциат — специ

L.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = lies!читай; см. = смотриII = linksслева; налево; влевоБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

L.

Англо-русский экономический словарь

литр(ы).litre(s) -.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

L.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от laboratoireлабораторияII сокр. от lampeлампаIII сокр. от liaisonсвязьIV сокр. от ligneлиния, чертаV сокр. от longitudeдолготаVI сокр. от longueurдлина

L.

Венгерско-русский словарь

röv. см., ld. még lásd Magyar-orosz szótár.2013.

L.

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

L.Cимвол, обозначающий левое плечо политенной хромосомы .(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Л

L.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от leasehold пользование на правах арендыАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

L.

Энциклопедия культурологии

L. London Культурология. XX век. Энциклопедия.1998. .

L.

Англо-русский словарь Мюллера

L. I left noun левый II litre noun литр III L. - lake noun озеро IV L. -length noun длина V L. - longitude noun долгота; меридианАнгло-русский словарь. — М.:

L.

Португальско-русский словарь

I скр от lançadoвнесённый, занесённый (в торговые книги)II скр от letraвексельIII скр от linha1) линия 2) строка IV скр от livroкнигаV скр от lojaнижний этажPort

L/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[lower] — нижнийАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

L02

Англо-русский словарь технических аббревиатур

liquid oxygen - жидкий кислородАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

L1

Англо-русский словарь технических аббревиатур

cache level 1 - кэш первого уровняАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

L1 CACHE

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(Level 1 cache) первичная кэш-память кэш-память, расположенная на кристалле процессора, в отличие от вторичной кэш-памяти, находящейся обычно в процессорном моду

L1 CACHE

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от Level 1 Cach кэш первого уровня (первичная кэш-память, расположенная на одном кристалле с процессором )

L1 CACHE

Англо-русский словарь компьютерных терминов

Level 1 Cach кэш первого уровня ( первичная кэш-память, расположенная на одном кристалле с процессором )

L10N

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(localisation) локализация например, русификация ПО. Аббревиатура l10n означает "l - десять букв - n" см. тж. internationalization, localization

L1R

Англо-русский словарь терминов GSM

Layer 1 Relay Function функция ретрансляции уровня 1

L2

Англо-русский словарь технических аббревиатур

cache level 2 - кэш второго уровня; внешний кэш; вторичный кэшАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

L2 CACHE

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

- level-two cache (Level 2 cache) кэш-память второго уровня, (редко) вторичный кэш, внешний кэш (для ПК на базе всех Intel-совместимых процессоров, кроме Pentium

L2 CACHE

Англо-русский словарь компьютерных терминов

кэш второго уровня ( для ПК на базе всех Intel-совместимых процессоров ), внешний кэш; вторичный кэш

L2 CACHE

Англо-русский словарь по компьютерам

кэш второго уровня (для ПК на базе всех Intel-совместимых процессоров ), внешний кэш; вторичный кэш

L2 TEST

Англо-русский машиностроительный словарь

испытание смазочных свойств (напр. масла)

L2 TEST

Англо-русский словарь по машиностроению

испытание смазочных свойствАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

L2ML

Англо-русский словарь терминов GSM

Layer 2 Management Link линия управления уровня 2 OSI

L2R

Англо-русский словарь терминов GSM

Layer 2 Relay Function функция ретрансляции уровня 2

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от longueur initiale de l'éprouvetteначальная длина образцаDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

Время запроса ( 3.00003019 сек)
T: 3.00466847 M: 1 D: 0