Найдено 50+ «M»

MONOPOLY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. монополія; монополістичне об'єднання 2. виключне право - anti ~ measures заходи боротьби з монополіями - government ~ державна монополія - international

MONTH

Англо-український дипломатичний словник

n місячник- ~ of friendship місячник дружби

MOOT

Англо-український дипломатичний словник

adj спірний- ~ case спірна справа - ~ question спірне питання

MORAL

Англо-український дипломатичний словник

I n звичаї, моральність, норми моральної поведінки- bourgeois ~s норми буржуазної поведінки, буржуазна мораль II adj 1. моральний, етичний 2. духовний, мор

MORATORIUM

Англо-український дипломатичний словник

n (pl moratoria) мораторій- agreed ~ узгоджений мораторій - unilateral ~ односторонній мораторій - ~ on testing мораторій на проведення випробувань - to obs

MOTHER COUNTRY

Англо-український дипломатичний словник

1. батьківщина, вітчизна2. метрополія (стосовно колоній)

MOTION

Англо-український дипломатичний словник

I n пропозиція (на зборах)- censure ~ пропозиція вотуму недовіри (урядові) - important-question ~ пропозиція розглянути те чи інше питання в якості важливого;

MOTIVATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. спонука 2. мотивування, викладення мотивів

MOTIVE

Англо-український дипломатичний словник

n мотив, привід; спонука- good ~ поважний привід - irrespective of the ~ involved незалежно від мотиву - to camouflage one's ~s приховати мотиви/ спонуки

MOUNT

Англо-український дипломатичний словник

v підвищуватися; зростати; збільшуватись- to ~ a campaign організувати кампанію - to ~ an offensive посилити наступ - to ~ tension(s) посилити/ збільшити напр

MOUNTING

Англо-український дипломатичний словник

adj що росте, збільшується- ~ anti-war movement зростаючий антивоєнний рух - ~ tension(s) напруга, що зростає - ~ violence зростаюче насильство

MOURNING

Англо-український дипломатичний словник

n траур- official ~ офіційний траур - official ceremony of ~ офіційна траурна церемонія

MOUTH

Англо-український дипломатичний словник

n - straight from the horse's ~ відомості, отримані з перших рук; цілком надійна інформація

MOVE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. вчинок, крок, акція 2. рух, пересування - anti-inflation ~s заходи боротьби з інфляцією - military ~s військові дії - ~s to negotiate кроки для прове

MOVEMENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. рух; (громадська) діяльність 2. pl дії, поведінка - anti-apartheid ~ рух проти апартеїду - co-ordinated forward ~s координовані наступальні дії - guerr

MOVER

Англо-український дипломатичний словник

n автор (пропозиції, проекту резолюції тощо)- original ~ перший автор

MR.

Англо-український дипломатичний словник

(скор. від Mister) містер, пан (ставиться перед прізвищем або назвою посади чоловіка)- Mr. Secretary пан секретар

MRS.

Англо-український дипломатичний словник

(скор. від Mistress) місіс, пані (ставиться перед прізвищем заміжньої жінки)

MUDDLE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. (часто ~ up, ~ together) плутати, змішувати; вносити безлад; порушувати порядок 2. псувати, робити абияк

MUDDY

Англо-український дипломатичний словник

adj плутаний, неясний, туманний- ~ ideas туманні ідеї - ~ philosophy плутана/ туманна філософія - ~ terminology плутана/ туманна термінологія - ~ thinking пл

MUDSLINGING

Англо-український дипломатичний словник

амер. наклеп (спрямований проти політичного суперника)

MULTICOMPANY

Англо-український дипломатичний словник

n велика корпорація з інтересами в багатьох галузях промисловості

MULTIFACED

Англо-український дипломатичний словник

adj багатосторонній- ~ cooperation багатостороння співпраця

MULTIFACETED

Англо-український дипломатичний словник

adj багатогранний, багатосторонній

MULTILATERAL

Англо-український дипломатичний словник

adj багатосторонній (за кількістю учасників)- ~ agrrement багатостороння угода - ~ consultations багатосторонні консультації - ~ cooperation багатостороння сп

MULTINATIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj що включає кілька держав- ~ nuclear force багатосторонні ядерні сили - ~ peacekeeping force міждержавні сили підтримки миру

MULTINATIONALS

Англо-український дипломатичний словник

n pl міжнародні/ транснаціональні корпорації

MULTIPARTITE

Англо-український дипломатичний словник

adj багатосторонній (про договір, угоду тощо)

MULTIPRONGED

Англо-український дипломатичний словник

adj перен. багатосторонній- ~ attack on the problem комплексний підхід до проблеми

MUNICIPAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. муніципальний, міський; громадський 2. що належить до місцевого самоврядування, самоврядний - ~ administration міська/ муніципальна адміністрація

MUNICIPALISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. міське самоврядування, здійснення самоврядування муніципалітетом 2. місцевий патріотизм

MUNICIPALIST

Англо-український дипломатичний словник

n прихильник місцевого самоврядування

MUNICIPALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. місто або район, що має самоврядування 2. муніципалітет 3. управління за муніципальним принципом

MUSCLE

Англо-український дипломатичний словник

n перен. сила- military ~ військова сила - military ~ flexing демонстрація військової сили - political ~ політична сила - to flex one's ~ демонструвати силу

MUSTER

Англо-український дипломатичний словник

v збирати (часто- ~ up), збиратися - to ~ support for smth. знаходити підтримку чогось

MUTATIS MUTANDIS

Англо-український дипломатичний словник

лат. з відповідними/ необхідними змінами, вносячи необхідні зміни

MUTINEER

Англо-український дипломатичний словник

n заколотник, учасник військового заколоту, бунтівник

MUTINY

Англо-український дипломатичний словник

n бунт, заколот (часто військовий)

PRO MEMORIA

Англо-український дипломатичний словник

лат. "про меморія" (вид меморандуму)

QUAKER MEETING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. збори квакерів для молитви 2. перен. збори/ зустрічі тощо, на яких виступають мало та неохоче

RUNNING MATE

Англо-український дипломатичний словник

амер. кандидат на посаду віце-президента

SCANDALUM MAGNATUM

Англо-український дипломатичний словник

юр. дискредитація, зведення наклепів на вищу (за становищем) людину

SHOTGUN MARRIAGE

Англо-український дипломатичний словник

вимушений союз- the coalition government was obviously a ~ коаліційний уряд явно був "шлюбом мимоволі"

COORDINATE MOTOR

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

- coordinate drive motor двигатель координатных перемещений, двигатель для осуществления координатных перемещений

COORDINATED AXIS MOTION

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

синхронизированное перемещение по нескольким координатам

COPY/DIGITIZING MILLER

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

копировально-программный фрезерный станок со средствами оцифровки

CORE MEMORY

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) память на (магнитных) сердечниках, ЗУ на (магнитных) сердечниках 2) оперативная память, оперативное ЗУ

CORRECTIVE MAINTENANCE

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) восстановительный ремонт; текущий ремонт 2) внеплановое техническое обслуживание 3) переналадка; подналадка; обслуживание при переналадке или подналадке (обор

COUPLING MACHINE

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

муфтонавёрточный станок, станок для навёртывания муфт на трубы

CRANK PIN MILLER

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

станок для фрезерования шатунных шеек коленчатых валов

CREEP MODE

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

замедленная подача; ползучая подача (напр. при позиционировании рабочего органа)

Время запроса ( 0.128093375 сек)
T: 0.161384344 M: 1 D: 0