Найдено 200+ «M»

M

Англо-український дипломатичний словник

тисяча (у системі римських цифр)

MACHINATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. інтригувати; замишляти лихе/ зле 2. робити махінації

MACHINERY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (організаційний) апарат 2. механізм, структура - complex ~ of modern society складна структура сучасного суспільства - ~ of government державна машина, д

MAGAZINE

Англо-український дипломатичний словник

n журнал, періодичне видання- ~ article стаття в журналі - ~ editor редактор журналу

MAGISTRACY

Англо-український дипломатичний словник

n державні чиновники; магістратура

MAGNITUDE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. величина; розміри 2. важливість, значущість 3. велич - economic problems of ~ надзвичайно важливі економічні проблеми

MAIDEN

Англо-український дипломатичний словник

adj перший, невипробуваний- ~ speech перша промова (нового члена парламенту)

MAIL

Англо-український дипломатичний словник

n пошта; поштова кореспонденція- diplomatic ~ дипломатична пошта

MAIN

Англо-український дипломатичний словник

adj основний, головний- ~ issue основне/ головне питання - ~ point основний пункт/ питання (у суперечці) - ~ problem основне/ головне питання - ~ question ос

MAINTAIN

Англо-український дипломатичний словник

v 1. підтримувати (партію, рух тощо) 2. захищати, відстоювати (точку зору, думку тощо) 3. зберігати, утримувати (контроль тощо) 4. підтримувати, зберігати -

MAINTENANCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. підтримання, підтримка; збереження; продовження 2. підтримка, захист - ~ department адміністративно-господарський відділ - ~ of contacts підтримання конт

MAJOR

Англо-український дипломатичний словник

adj важливий, головний, значний- ~ industries головні галузі промисловості - ~ international problems головні/ найважливіші міжнародні проблеми - ~ issue голо

MAJORITY

Англо-український дипломатичний словник

n більшість- absolute ~ абсолютна більшість - bare ~ незначна більшість - bloated ~ значна більшість - clear ~ очевидна більшість - congressional ~ більшіст

MAKE-BELIEVE

Англо-український дипломатичний словник

adj удаваний, вигаданий, оманливий- ~ reply вигадка, відмовка

MAKER

Англо-український дипломатичний словник

n творець- decision ~ що приймає рішення; той, хто вирішує - policy ~ що вирішує, якою буде політика - ~ of history творець історії

MALIGN

Англо-український дипломатичний словник

v зводити наклеп, обмовляти; лихословити

MALTHUSIAN

Англо-український дипломатичний словник

n мальтузіанець, послідовник Мальтуса

MAN

Англо-український дипломатичний словник

n людина; чоловік- rights of ~ права людини

MAN(O)EUVRE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. маневр; рух 2. pl військові маневри 3. інтрига - army ~s військові навчання - military ~s військові навчання - parliamentary ~s парламентські інтри

MANAGEABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. що піддається управлінню; легко керований, контрольований 2. зговірливий, піддатливий, слухняний - ~ voter амер. "піддатливий" виборець; виборець, яког

MANDATE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. мандат, уповноваження 2. наказ (виборців) - elector's ~ наказ виборців - M. Commission мандатна комісія - ~ system система мандатів - extension of t

MANHATTAN PROJECT

Англо-український дипломатичний словник

Манхеттенський проект (кодова назва проекту створення першої атомної бомби у США під час Другої світової війни)

MANIFESTO

Англо-український дипломатичний словник

n маніфест- election ~ передвиборчий маніфест; передвиборча програма

MANIPULATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. обробляти щось; впливати на когось/ щось 2. підтасовувати, підробляти - to ~ facts підтасовувати факти - to ~ public opinion обробляти громадську думку;

MANIPULATION

Англо-український дипломатичний словник

n махінація, підтасовка; маніпулювання- deliberate ~ of natural process обдумане/ навмисне маніпулювання природніми процесами

MANPOWER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. робоча сила, жива сила 2. військ. особовий склад; людські ресурси або резерви - ground force ~ особовий склад сухопутних військ - ~ ceiling найбільша/ к

MANSION-HOUSE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. офіційна резиденція 2. the M. резиденція лорда-мера в Лондоні

MANUFACTURE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. виробництво, виготовлення; обробка 2. фабрикація (неправдивих свідчень) - ~ of all types of arms виробництво всіх видів озброєнь - ~ of nuclear weapon

MAP

Англо-український дипломатичний словник

v складати або креслити карту- to ~ out скласти план, планувати - to ~ out a course of action скласти план дій - to ~ out a course of conduct намітити лінію п

MAR

Англо-український дипломатичний словник

v зіпсувати щось, пошкодити, викривити

MARCH

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. (звич. the ~) хід, розвиток (подій тощо) 2. марш, похід - peace ~ похід за мир - ~ of events хід подій - ~ of history хід/ розвиток історії - ~ of

MARGIN

Англо-український дипломатичний словник

n 1. перевага, запас (часу, грошей тощо) 2. межа чогось - dumping ~ демпінгова маржа - narrow ~ незначна перевага - wide ~ значна перевага - to acquire a ~

MARINE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. морський флот 2. солдат морської піхоти II adj військово-морський - ~ belt прикордонна (морська) зона - ~ law морське право

MARKET

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ринок (збуту) 2. торгівля 3. ком. ринкова ціна (тж ~ price) - active ~ пожвавлена торгівля - buyer's ~ кон'юнктура ринку, вигідна для покупця - commo

MASK

Англо-український дипломатичний словник

n маска; личина- ~ of friendship личина дружби - to assume a ~ носити маску/ личину; робити вигляд; прикидатися; приховувати свої справжні наміри - to drop on

MASS

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. маса 2. pl народні маси - ~ communication (media) засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення) - ~ destruction масове знищення - ~ extermin

MASTER

Англо-український дипломатичний словник

I n - ~ plan генеральний план II v 1. справлятися, переборювати; підпорядковувати собі; оволодівати 2. керувати - to ~ a difficulty перебороти труднощі -

MASTERMIND

Англо-український дипломатичний словник

n 1. видатний розум, володар дум 2. керівник, особл. неофіційний натхненник

MATTER OF FACT

Англо-український дипломатичний словник

n реальна дійсність; факт; фактична обставина- as a ~ насправді; фактично

MATURE

Англо-український дипломатичний словник

adj ретельно обміркований- ~ scheme добре обдуманий/ зрілий план - after ~ deliberation/ reflection після ретельного обмірковування

MAY-DAY

Англо-український дипломатичний словник

n Перше травня; свято Першого травня

MAYFLOWER

Англо-український дипломатичний словник

n - ~ Americans нащадки засновників США; істинні американці

MAYING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. святкування Першого травня 2. святкування настання весни (Велика Британія)

MEAGRE

Англо-український дипломатичний словник

adj недостатній, обмежений; бідний за змістом

MEAN

Англо-український дипломатичний словник

I adj середній- ~ observed range середня дальність спостереження - ~ yield середній урожай II adj 1. посередній, поганий; слабкий 2. бідний; жалюгідний; у

MEANING

Англо-український дипломатичний словник

n зміст, значення- ambiguous ~ двозначний зміст - double ~ двозначність - obscure ~ незрозуміле/ туманне значення - within the ~ of the Charter у відповіднос

MEANS

Англо-український дипломатичний словник

n засіб, спосіб- diplomatic ~ дипломатичні засоби - last-ditch ~ крайній засіб - pacific ~ мирні засоби - peaceful ~ мирні засоби - ~ of communication засоб

MEASURE

Англо-український дипломатичний словник

n міра; захід- adjustment ~s скоректовані заходи, заходи з врегулювання - administrative ~s адміністративні заходи - agreed ~s узгоджені заходи - anti-monopo

MECHANISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. механізм, апарат; конструкція 2. філос. механіцизм - Dispute Settlement M. Механізм врегулювання суперечок (ГАТТ/СОТ) - Trade Policy Review M. Механізми

MEDIAGENIC

Англо-український дипломатичний словник

adj що підходить для теле- і радіопередач- ~ politician політичний діяч, який справляє хороше враження на екрані телебачення

MEDIATOR

Англо-український дипломатичний словник

n посередник, примиритель- to act as ~ виступати в ролі посередника

MEMBER

Англо-український дипломатичний словник

n член- coopted ~ кооптований член - ex officio ~ член (комітету тощо), що входить до нього за посадою - founding ~s засновники (організації) - full ~ повноп

MEMBERSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. членство 2. кількість членів, склад - large ~ велика кількість членів - ~ card членський квиток - ~ fee членський внесок - ~ list список членів - incr

MEMOGRAPH

Англо-український дипломатичний словник

v друкувати на мімеографі- ~ing department бюро розмноження документів; ротаторна

MEMORANDUM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. меморандум, пам'ятна записка, пам'ятний листок 2. дипломатична нота, меморандум - explanatory ~ пояснювальна записка - preliminary ~ довідка про справу

MEMORIAL

Англо-український дипломатичний словник

n меморандум, пам'ятна записка- counter ~ контрмеморандум - ~ on the merits меморандум по суті питання - to file a ~ подати меморандум

MEMORY

Англо-український дипломатичний словник

n пам'ять- to pay the tribute to the ~ of smbd. вшанувати пам'ять когось

MENACE

Англо-український дипломатичний словник

I n загроза, небезпека- ~ to one's safety загроза безпеці когось - ~ of war загроза/ небезпека війни - ~ to world peace загроза миру у всьому світі II v з

MEND

Англо-український дипломатичний словник

v виправляти, покращувати, покращуватись- to ~ one's fences with smbd. намагатись встановити або відновити з кимсь хороші/ дружні стосунки

MENDING

Англо-український дипломатичний словник

n покращення, поліпшення, налагодження- ~ fences амер. завчасна підготовка на місцях до виборчої кампанії; обробка виборців (перед початком кампанії)

MENTALISTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj філос. менталістський- ~ approach менталістський підхід

MERCENARY

Англо-український дипломатичний словник

I n найманець, найманий солдат- foreign mercenaries іноземні найманці II adj корисливий, гендлярський - ~ motives корисливі мотиви/ наміри - ~ politicians

MERCHANDIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. сприяти продажу/ поширенню якогось товару 2. торгувати

MERCHANT

Англо-український дипломатичний словник

I n (оптовий) торговецьII adj торговий, торговельний, комерційний - ~ air force цивільна авіація - ~ fleet торговий флот - ~ law торгове право - ~ ship т

MERGE

Англо-український дипломатичний словник

v з'єднувати, об'єднувати (банки, підприємства тощо); зливатись, з'єднуватись

MERGER

Англо-український дипломатичний словник

n амер. об'єднання (банків, підприємств тощо)- conglomerate ~ конгломератне об'єднання - horizontal ~ горизонтальне об'єднання (об'єднання компаній в одній га

MERIT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. заслуга 2. достоїнство 3. pl властивості, якості - ~s of a case суть справи, притаманні справі позитивні і негативні сторони - ~s of a proposal позитив

MESS

Англо-український дипломатичний словник

n безлад; плутанина- to make a ~ of things зіпсувати всю справу, наплутати - in a ~ безладно, "догори ногами"

MESSAGE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. повідомлення, донесення, послання; лист 2. офіційне урядове послання - disturbing ~ тривожне послання/ повідомлення - plain-text ~ донесення, що передаєт

MESSENGER

Англо-український дипломатичний словник

n кур'єр- diplomatic ~ дипломатичний кур'єр - King's (Queen's) ~ дипломатичний кур'єр (Велика Британія)

METAPHYSICS

Англо-український дипломатичний словник

n філос. метафізика- personalistic ~ персоналістська метафізика

METE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. кордон 2. прикордонний знак - ~s and bounds юр. кордони, межі

METEMPIRIC

Англо-український дипломатичний словник

adj філос. трансцедентальний, що знаходиться поза межами людського досвіду

METHOD

Англо-український дипломатичний словник

n метод, спосіб, система- cumulative ~ кумулятивний метод - devious ~ обхідний метод/ прийом - dialectic(al) ~ діалектичний метод - phenomenological ~ феноме

MFN

Англо-український дипломатичний словник

(most favoured nation) treatment надання режиму найбільшого сприяння, режим нації найбільшого сприяння

MILITARY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. воєнний, військовий 2. the ~ військовослужбовці, військові - ambiguous ~ activities діяльність збройних сил, що має двозначний характер - ~ academy аме

MILLENNIUM

Англо-український дипломатичний словник

n тисячоліття; тисячолітня річниця

MIND

Англо-український дипломатичний словник

n думка, погляд- reactionary ~ реакційні/ консервативні погляди/ переконання

MINISTATE

Англо-український дипломатичний словник

n невелика держава, особл. невелика незалежна держава в Африці чи Азії

MINISTER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. міністр 2. посланник; радник посольства 3. (the ~s) уряд - envoy extraordinary and ~ plenipotentiary надзвичайний посланник і повноважний міністр - Fore

MINISTERIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. міністерський, урядовий 2. службовий; підлеглий, підпорядкований - ~ act дія заради здійснення службових обов'язків - ~ changes зміни у складі уряду -

MINISTERIALIST

Англо-український дипломатичний словник

n прихильник уряду; той, що підтримує уряд

MINISTRY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. міністерство, кабінет міністрів 2. термін перебування при владі міністра чи кабінету міністрів - Foreign M. Міністерство закордонних справ - directors of

MINOR

Англо-український дипломатичний словник

- ad; другорядний, незначний; молодший- ~ employees молодші співробітники - ~ offence юр. дрібне правопорушення - ~ warfare локальна війна - of ~ interest що

MINORITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. меншість, менша частина 2. звич. pl національна меншість - ethnic minorities етнічна меншина - national minorities національні меншини - racial minori

MINUTE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. начерк, коротка записка, нотатка 2. pl протокол (зборів тощо) - agreed ~s узгоджений протокол; затверджені протокольні записи - to draw up the ~s вес

MINUTE-BOOK

Англо-український дипломатичний словник

n журнал засідань; книга протоколів

MIRACLE

Англо-український дипломатичний словник

n видатна подія- economic ~ економічне чудо

MIS-STATEMENT

Англо-український дипломатичний словник

n неправильна/ неправдива заява чи свідчення

MISAPPREHENSION

Англо-український дипломатичний словник

n неправильне уявлення; помилкове розуміння, непорозуміння- ~ of facts неправильне/ помилкове тлумачення фактів - to be under (a) ~ помилятися - to labour und

MISAPPROPRIATION

Англо-український дипломатичний словник

n незаконне заволодіння/ привласнення

MISCONCEIVE

Англо-український дипломатичний словник

v неправильно зрозуміти; мати неправильне уявлення

MISDEMEANOUR

Англо-український дипломатичний словник

n дрібний злочин; вчинок, що підлягає судовому покаранню- ~ in office службовий злочин

MISJUDGE

Англо-український дипломатичний словник

v скласти неправильну думку; недооцінювати, неправильно оцінювати

MISJUDGE(E)MENT

Англо-український дипломатичний словник

n неправильне судження; хибна думка; недооцінка

MISLEAD

Англо-український дипломатичний словник

v (misled)1. вводити в оману; обманювати 2. збивати з пуття; заводити на хибний шлях - to ~ public opinion ввести в оману/ обманути громадську думку - to ~ s

MISLEADING

Англо-український дипломатичний словник

adj що вводить в оману; обманливий; дезорієнтуючий- ~ answer неправильна відповідь; відповідь, що вводить в оману - ~ statement оголошення, що дезорієнтує

MISQUOTE

Англо-український дипломатичний словник

v неправильно цитувати, викривляти цитату

MISREPORT

Англо-український дипломатичний словник

v неправильно повідомляти; неправильно передавати (чиїсь слова тощо)

MISREPRESENT

Англо-український дипломатичний словник

v зображувати у фальшивому світлі; перекручувати- to ~ the essence перекручувати суть

MISSILE

Англо-український дипломатичний словник

I n ракета- ABM interceptor ~ протиракета - air-defence ~ ракета протиповітряної оборони - air-to-air ~ ракета класу "повітря-повітря" - air-to-surface (sta

MISSION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. місія, постійне дипломатичне представництво 2. місія, делегація 3. місія; покликання; призначення; мета життя - diplomatic ~ дипломатичне представництво

MISTAKE

Англо-український дипломатичний словник

n помилка; непорозуміння; хибна думка- to acknowledge one's ~ визнати свою помилку - to correct a clerical ~ виправити помилку

MISTRESS

Англо-український дипломатичний словник

n перен. володарка, повелителька- M. of the sea(s) володарка морів, головна морська держава, Велика Британія

MISTRUST

Англо-український дипломатичний словник

n недовіра; підозра- to breed ~ сіяти недовіру - to instigate ~ розпалювати недовіру

MISUNDERSTANDING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. неправильне розуміння 2. непорозуміння; відсутність взаєморозуміння - to iron out ~ позбутися непорозуміння

MISUSE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. неправильне використання/ застосування 2. зловживання - ~ of authority зловживання владою - ~ of confidence зловживання довірою - ~ of a word неправильн

MITIGATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. пом'якшувати; зменшувати; послабляти (покарання) 2. полегшувати; угамовувати (запал); утихомирювати

MOB

Англо-український дипломатичний словник

n 1. натовп, юрба 2. знев. голота, чернь

MOBILITY

Англо-український дипломатичний словник

n мобільність, маневреність, рухливість

MOBILIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n мобілізація- general ~ загальна мобілізація - ~ capabilities мобілізаційні можливості - ~ centre амер. мобілізаційний центр - ~ order наказ про мобілізаці

MOBILIZE

Англо-український дипломатичний словник

v мобілізувати; мобілізуватися- to ~ all resources мобілізувати всі ресурси

MODALITY

Англо-український дипломатичний словник

n модальність (стосується меж переговорного процесу)

MODERATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. поміркованість; стриманість 2. спокій; витримка

MODERATOR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. арбітр; посередник 2. голова зборів; ведучий дискусії тощо

MODERN

Англо-український дипломатичний словник

adj сучасний, новий- ~ history нова історія - ~ ideas нові/ передові ідеї - in ~ times в теперішній час

MODIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n модифікація, видозміна, зміна- ~ of obligations зміна обов'язків - ~ of a treaty by subsequent practice зміна договору в результаті практики - to make ~s in

MODIFY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. видозмінювати, модифікувати 2. пом'якшувати, знижувати - to ~ one's demands знизити свої потреби - to ~ smbd. with smth. заспокоїти/ пом'якшити когось чи

MODUS

Англо-український дипломатичний словник

n (pl modi) лат. спосіб (дії)- ~ operandi спосіб дії, план - ~ vivendi (письмова) тимчасова угода

MOMENTOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj важливий; серйозний- ~ decision важливе рішення - on this ~ occasion в цей урочистий момент

MOMENTUM

Англо-український дипломатичний словник

n (pl momenta) рушійна сила, імпульс, поштовх- to acquire ~ отримати імпульс/ поштовх - to be given renewed ~ отримати новий імпульс - to create ~ for dutent

MONARCHIC

Англо-український дипломатичний словник

adj монархічний, промонархічний

MONARCHICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj монархічний, що стосується монархії

MONARCHY

Англо-український дипломатичний словник

n монархія- absolute ~ абсолютна монархія - constitutional ~ конституційна монархія - dual ~ дуалістична монархія, двоєдина монархія - hereditary ~ спадкова

MONETARY

Англо-український дипломатичний словник

adj грошовий, монетний; монетарний; валютний- ~ brake валютне гальмо - ~ reform грошова реформа - ~ unit грошова одиниця - International M. Fund Міжнародний

MONEY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. звич. pl монетна система валюти 2. pl юр. заст. грошові суми - ~ matter фінансове питання; фінансова сторона справи - public ~ суспільні гроші, фонд

MONGER

Англо-український дипломатичний словник

n що займається чимсь нехорошим- war ~ палій війни

MONIST

Англо-український дипломатичний словник

n філос. моніст, прихильник монізму

MONISTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj філос. моністичний- ~ school моністична школа/ доктрина/ концепція

MONITOR

Англо-український дипломатичний словник

I n керуючий пристрій; монітор, контрольний апаратII v напучувати, радити; контролювати - to ~ military activities контролювати діяльність військових сил, к

MONITORING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. контроль; безперервне спостереження 2. підслуховування, радіоперехоплення - ~ facility обладнання для контролю - ~ station станція радіоперехоплення - ~

MONOPOLIST

Англо-український дипломатичний словник

n монополіст, прихильник системи монополій

MONOPOLY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. монополія; монополістичне об'єднання 2. виключне право - anti ~ measures заходи боротьби з монополіями - government ~ державна монополія - international

MONTH

Англо-український дипломатичний словник

n місячник- ~ of friendship місячник дружби

MOOT

Англо-український дипломатичний словник

adj спірний- ~ case спірна справа - ~ question спірне питання

MORATORIUM

Англо-український дипломатичний словник

n (pl moratoria) мораторій- agreed ~ узгоджений мораторій - unilateral ~ односторонній мораторій - ~ on testing мораторій на проведення випробувань - to obs

MOTIVATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. спонука 2. мотивування, викладення мотивів

MOUNTING

Англо-український дипломатичний словник

adj що росте, збільшується- ~ anti-war movement зростаючий антивоєнний рух - ~ tension(s) напруга, що зростає - ~ violence зростаюче насильство

MOVE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. вчинок, крок, акція 2. рух, пересування - anti-inflation ~s заходи боротьби з інфляцією - military ~s військові дії - ~s to negotiate кроки для прове

MR.

Англо-український дипломатичний словник

(скор. від Mister) містер, пан (ставиться перед прізвищем або назвою посади чоловіка)- Mr. Secretary пан секретар

MRS.

Англо-український дипломатичний словник

(скор. від Mistress) місіс, пані (ставиться перед прізвищем заміжньої жінки)

MUDDLE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. (часто ~ up, ~ together) плутати, змішувати; вносити безлад; порушувати порядок 2. псувати, робити абияк

MUDSLINGING

Англо-український дипломатичний словник

амер. наклеп (спрямований проти політичного суперника)

MULTIFACETED

Англо-український дипломатичний словник

adj багатогранний, багатосторонній

MULTILATERAL

Англо-український дипломатичний словник

adj багатосторонній (за кількістю учасників)- ~ agrrement багатостороння угода - ~ consultations багатосторонні консультації - ~ cooperation багатостороння сп

MULTINATIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj що включає кілька держав- ~ nuclear force багатосторонні ядерні сили - ~ peacekeeping force міждержавні сили підтримки миру

MULTIPARTITE

Англо-український дипломатичний словник

adj багатосторонній (про договір, угоду тощо)

MUNICIPALISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. міське самоврядування, здійснення самоврядування муніципалітетом 2. місцевий патріотизм

MUNICIPALIST

Англо-український дипломатичний словник

n прихильник місцевого самоврядування

MUSCLE

Англо-український дипломатичний словник

n перен. сила- military ~ військова сила - military ~ flexing демонстрація військової сили - political ~ політична сила - to flex one's ~ демонструвати силу

MUSTER

Англо-український дипломатичний словник

v збирати (часто- ~ up), збиратися - to ~ support for smth. знаходити підтримку чогось

MUTINEER

Англо-український дипломатичний словник

n заколотник, учасник військового заколоту, бунтівник

MUTINY

Англо-український дипломатичний словник

n бунт, заколот (часто військовий)

MUTUALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. взаємність, обопільність 2. взаємозалежність 3. надання допомоги/ послуг один одному

MUTUALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv взаємно, обопільно- ~ acceptable взаємоприйнятний - ~ advantageous cooperation взаємовигідна співпраця - ~ beneficial cooperation взаємовигідна співпраця

MYSTICISM

Англо-український дипломатичний словник

n містицизм, містика- religious ~ релігійний містицизм

MYTH

Англо-український дипломатичний словник

n міф- to disseminate the ~ of smth. поширювати міф про щось - to elevate the ~ to a state policy підняти міф до рівня державної політики - to fabricate ~s фа

MYTHICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj міфічний- ~ aggression міфічна агресія

PRO MEMORIA

Англо-український дипломатичний словник

лат. "про меморія" (вид меморандуму)

QUAKER MEETING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. збори квакерів для молитви 2. перен. збори/ зустрічі тощо, на яких виступають мало та неохоче

MACAR

Турецко-русский словарь

мадья́р, венгрMacar dili — венге́рский язы́кTürkçe-rusça sözlük.2013.

MACARCA

Турецко-русский словарь

1.венге́рский язы́к2.по-венге́рскиTürkçe-rusça sözlük.2013.

MACARLARLA\ ILGILI

Турецко-русский словарь

венге́рскийTürkçe-rusça sözlük.2013.

MALEYZIYA

Турецко-русский словарь

Мала́йзия (ж)Türkçe-rusça sözlük.2013.

MALIKO

Турецко-русский словарь

мус.1) малики́ты (последователи Малика, основателя одной из школ в мусульманском правоведении) 2) малики́т Türkçe-rusça sözlük.2013.

MALTIZ

Турецко-русский словарь

мальти́ец, жи́тель Ма́льтыTürkçe-rusça sözlük.2013.

MARMARA ÇIRASI

Турецко-русский словарь

в соч.••- Marmara çırası gibi yanmak Türkçe-rusça sözlük.2013.

MARMARA ÇIRASI GIBI YANMAK

Турецко-русский словарь

погоре́ть на чём; пережи́ть большо́е потрясе́ниеTürkçe-rusça sözlük.2013.

MECUSILIK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ği1) огнепокло́нничество 2) зороастри́зм Türkçe-rusça sözlük.2013.

MECUSO

Турецко-русский словарь

1) огнепокло́нник 2) пресле́дователь зороастри́зма Türkçe-rusça sözlük.2013.

MEHMETÇIK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ğiМехме́дчик (ласковое прозвище турецкого солдата)Türkçe-rusça sözlük.2013.

MEKSIKA\ ILE\ ILGILI

Турецко-русский словарь

мексика́нскийTürkçe-rusça sözlük.2013.

MEKSIKALI

Турецко-русский словарь

мексика́нец, жи́тель Ме́ксикиTürkçe-rusça sözlük.2013.

MEKSIKALI\ ERKEK

Турецко-русский словарь

мексика́нец (м)Türkçe-rusça sözlük.2013.

MEKSIKO

Турецко-русский словарь

Ме́хико (с)Türkçe-rusça sözlük.2013.

MERKÜR

Турецко-русский словарь

Мерку́рий (м)Türkçe-rusça sözlük.2013.

MERYEM

Турецко-русский словарь

(тж. Meryem Ana, Hazreti Meryem) Де́ва Мари́я, Богома́терь, Богоро́дицаTürkçe-rusça sözlük.2013.

MERYEM ANA

Турецко-русский словарь

богоро́дица, де́ва Мари́яTürkçe-rusça sözlük.2013.

MESIH

Турецко-русский словарь

Христо́с (м)* * *месси́я, пома́занник бо́жий; Христо́сTürkçe-rusça sözlük.2013.

MEVLEVI

Турецко-русский словарь

мус.1) о́рден Мевлеви́ 2) де́рви́ш Мевлеви́ Türkçe-rusça sözlük.2013.

MISIRLA\ ILGILI

Турецко-русский словарь

еги́петскийTürkçe-rusça sözlük.2013.

MISIRLI

Турецко-русский словарь

египтя́нин, жи́тель Еги́птаTürkçe-rusça sözlük.2013.

MISIRLI\ ERKEK

Турецко-русский словарь

египтя́нин (м)Türkçe-rusça sözlük.2013.

MISSISSIPPI

Турецко-русский словарь

Миссиси́пи (ж)Türkçe-rusça sözlük.2013.

MOLDAVYA\ ILE\ ILGILI

Турецко-русский словарь

молда́вскийTürkçe-rusça sözlük.2013.

MOLDOVYALI\ ERKEK

Турецко-русский словарь

молдава́нин (м)Türkçe-rusça sözlük.2013.

MONGOL

Турецко-русский словарь

см. Moğol Türkçe-rusça sözlük.2013.

MORDVIN

Турецко-русский словарь

мордви́нMordvin dili — мордо́вский язы́кTürkçe-rusça sözlük.2013.

MORITANYA

Турецко-русский словарь

Маврита́ния (ж)Türkçe-rusça sözlük.2013.

MOSKOF

Турецко-русский словарь

1) уст. ру́сский2) перен. де́спотTürkçe-rusça sözlük.2013.

MOSKOVA\ ILE\ ILGILI

Турецко-русский словарь

(ударение: Móskova ile ilgili)моско́вскийTürkçe-rusça sözlük.2013.

MOSKOVALI

Турецко-русский словарь

москви́чTürkçe-rusça sözlük.2013.

MOĞOL

Турецко-русский словарь

монго́л (м)* * *монго́л, жи́тель Монго́лииTürkçe-rusça sözlük.2013.

MOĞOLCA

Турецко-русский словарь

1.монго́льский язы́к2.по-монго́льскиTürkçe-rusça sözlük.2013.

MOĞOLISTAN

Турецко-русский словарь

Монго́лия (ж)Türkçe-rusça sözlük.2013.

MOĞOLLARLA\ ILGILI

Турецко-русский словарь

монго́льскийTürkçe-rusça sözlük.2013.

MUHAMMED

Турецко-русский словарь

Магоме́т (м)Türkçe-rusça sözlük.2013.

MUHAMMEDI

Турецко-русский словарь

мусульма́нинTürkçe-rusça sözlük.2013.

MUSEVILIK

Турецко-русский словарь

иудаи́зм (м)* * * озвонч. -ğiиудаи́змTürkçe-rusça sözlük.2013.

MUSEVO

Турецко-русский словарь

евре́й, иуде́йTürkçe-rusça sözlük.2013.

MUSHAF

Турецко-русский словарь

Кора́нMushafa el basmak — покля́сться на Кора́неTürkçe-rusça sözlük.2013.

MÜNKIR

Турецко-русский словарь

мус.Мунки́р (ангел, допрашивающий души умерших об их земных деяниях)Türkçe-rusça sözlük.2013.

MÜSLIM

Турецко-русский словарь

мусульма́нинTürkçe-rusça sözlük.2013.

MÜSLÜMAN

Турецко-русский словарь

мусульма́нин (м)* * *1.мусульма́нин2.1) справедли́вый; че́стный 2) благочести́вый, пра́ведный Türkçe-rusça sözlük.2013.

MÜSLÜMANLIK

Турецко-русский словарь

мусульма́нство (с)* * * озвонч. -ğı1) принадле́жность к исла́му; мусульма́нство 2) о́бщность мусульма́н Türkçe-rusça sözlük.2013.

... MAKLA BERABER

Турецко-русский словарь

1) кро́ме того́, поми́мо того́ 2) несмотря́ на ..., хотя́ ... bunu söylemekle beraber — хотя́ он и говори́л / говори́т э́тоböyle olmakla beraber — несмотря́ на э

ADI SANI MEÇHUL

Турецко-русский словарь

= adı sanı belirsizTürkçe-rusça sözlük.2013.

ADLIYE MAHKEMESI

Турецко-русский словарь

конституцио́нный судTürkçe-rusça sözlük.2013.

ADLÎ MAKAM

Турецко-русский словарь

суде́бные вла́стиTürkçe-rusça sözlük.2013.

ADLÎ MERCI

Турецко-русский словарь

суде́бные учрежде́нияTürkçe-rusça sözlük.2013.

AHŞAP\ MAMULLER

Турецко-русский словарь

деревя́нные изде́лияTürkçe-rusça sözlük.2013.

AK MADDE

Турецко-русский словарь

анат.бе́лое вещество́ мо́згаTürkçe-rusça sözlük.2013.

AKŞAMDAN SONRA MERHABA

Турецко-русский словарь

сли́шком по́здно; ≈ поезд ушёлTürkçe-rusça sözlük.2013.

ALACA MENEKŞE

Турецко-русский словарь

фиа́лка трёхцве́тнаяTürkçe-rusça sözlük.2013.

ALDIN MI?

Турецко-русский словарь

получи́л?, так тебе́ и на́до!Türkçe-rusça sözlük.2013.

ALICI MELEK

Турецко-русский словарь

а́нгел сме́ртиTürkçe-rusça sözlük.2013.

ALLAH MANDA ŞIFALIĞI VERSIN

Турецко-русский словарь

пошли́ ему́, Алла́х, бы́чье здоро́вьеTürkçe-rusça sözlük.2013.

ALLAH MÜBAREK ETSIN!

Турецко-русский словарь

а) пусть бу́дет счастли́вым!б) да благослови́т Алла́х!, да ниспошлёт Алла́х сча́стья!Türkçe-rusça sözlük.2013.

ALTMIŞA MERDIVEN DAYADI

Турецко-русский словарь

ему́ под шестьдеся́тTürkçe-rusça sözlük.2013.

AMASI MAMASI YOK!

Турецко-русский словарь

никаки́х "но"Türkçe-rusça sözlük.2013.

ANKARAYI SEVER MISIN? HEM DE NASIL!

Турецко-русский словарь

лю́бишь ли ты Анкару́? Да ещё как!Türkçe-rusça sözlük.2013.

ARA MAL

Турецко-русский словарь

полуфабрика́т, загото́вкаTürkçe-rusça sözlük.2013.

AT MEYDANI

Турецко-русский словарь

ипподро́мTürkçe-rusça sözlük.2013.

ATEŞ ALMAYA MI GELDIN?

Турецко-русский словарь

ты что, за огнём что ли пришёл? (упрёк человеку, который не успел прийти, как уже собирается уходить)Türkçe-rusça sözlük.2013.

AY DEDEYE MISAFIR OLMAK

Турецко-русский словарь

спать на откры́том во́здухеTürkçe-rusça sözlük.2013.

AY MODÜLÜ

Турецко-русский словарь

см. ay örümceği Türkçe-rusça sözlük.2013.

AYAKLI DIKIŞ MAKINESI

Турецко-русский словарь

ножна́я шве́йная маши́наTürkçe-rusça sözlük.2013.

AÇIK MAAŞI

Турецко-русский словарь

юр.выходно́е посо́бие (при увольнении с работы)Türkçe-rusça sözlük.2013.

AÇIK MEKTUP

Турецко-русский словарь

озвонч. -bu1) письмо́ в незапеча́танном конве́рте 2) письмо́, опублико́ванное в печа́ти Türkçe-rusça sözlük.2013.

AĞILI\ MANTAR

Турецко-русский словарь

пога́нка (ж)Türkçe-rusça sözlük.2013.

AĞIRLIK MERKEZI

Турецко-русский словарь

центр тя́жестиTürkçe-rusça sözlük.2013.

AĞLAR MISIN!

Турецко-русский словарь

= güler misinTürkçe-rusça sözlük.2013.

BABA MIRASI

Турецко-русский словарь

отцо́вское насле́дствоTürkçe-rusça sözlük.2013.

BAL MUMU

Турецко-русский словарь

воск••- bal mumu gibi erimek- bal mumu yapıştırmakTürkçe-rusça sözlük.2013.

BAL MUMU GIBI ERIMEK

Турецко-русский словарь

та́ять как свеча́Türkçe-rusça sözlük.2013.

BAL MUMU YAPIŞTIRMAK

Турецко-русский словарь

заруби́ть себе́ на носу́Türkçe-rusça sözlük.2013.

BAL\ MUMU

Турецко-русский словарь

воск (м)Türkçe-rusça sözlük.2013.

BANA MISIN DEMEMEK

Турецко-русский словарь

не обраща́ть никако́го внима́нияTürkçe-rusça sözlük.2013.

BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!

Турецко-русский словарь

счастли́вого Вам пра́здника!Türkçe-rusça sözlük.2013.

BENI ARAYIP SORAN OLMADI MI?

Турецко-русский словарь

меня́ никто́ не спра́шивал?Türkçe-rusça sözlük.2013.

BILDIĞINI YEDI MAHALLE BILMEZ

Турецко-русский словарь

семь кварта́лов не зна́ют того́, что зна́ет он (об очень хитром человеке)Türkçe-rusça sözlük.2013.

BIR AYAĞI MEZARDA OLMAK

Турецко-русский словарь

стоя́ть одно́й ного́й в моги́леTürkçe-rusça sözlük.2013.

BIR EMRINIZ MI VAR?

Турецко-русский словарь

что Вам уго́дно?, что изво́лите?Türkçe-rusça sözlük.2013.

BIR HAFTA MÜDDETLE

Турецко-русский словарь

сро́ком на одну́ неде́люTürkçe-rusça sözlük.2013.

BIR NUMARALI MESELE

Турецко-русский словарь

первостепе́нный вопро́с; б) первокла́ссныйTürkçe-rusça sözlük.2013.

BIRAK YAKA MI!

Турецко-русский словарь

отста́нь!, отвяжи́сь!Türkçe-rusça sözlük.2013.

BIRAZ DINLEMEK BILE MÜMKÜN OLMADI

Турецко-русский словарь

= uyumak şöyle dursunTürkçe-rusça sözlük.2013.

BIZIM UZAKTAN MERHABAMIZ VAR

Турецко-русский словарь

у нас с ним ша́почное знако́мство, мы то́лько раскла́ниваемсяTürkçe-rusça sözlük.2013.

BIÇKI\ MODELI

Турецко-русский словарь

вы́кройка (ж)Türkçe-rusça sözlük.2013.

BOZ MADDE

Турецко-русский словарь

анат.се́рое вещество́ (мозга)Türkçe-rusça sözlük.2013.

BOŞALTMA MUSLUĞU

Турецко-русский словарь

спусково́й кранTürkçe-rusça sözlük.2013.

BOŞALTMA MÜDDETI

Турецко-русский словарь

мор. грузово́е вре́мя, стали́йное вре́мяTürkçe-rusça sözlük.2013.

BU ADAMA MERAM ANLATMAKTAN ÂCIZ KALDIM

Турецко-русский словарь

я был не в си́лах растолкова́ть э́тому челове́ку своё наме́рениеTürkçe-rusça sözlük.2013.

BU DA BIR ŞEY MI?!

Турецко-русский словарь

э́ка ва́жность!, сто́ит ли об э́том говори́ть?!Türkçe-rusça sözlük.2013.

BU DA LÂF MI?

Турецко-русский словарь

что за вопро́с?, спра́шиваешь!, ещё бы!Türkçe-rusça sözlük.2013.

BU IŞTE BIR MILYAR LIRA IÇERI GIRDIM

Турецко-русский словарь

в э́том де́ле я понёс убы́ток в оди́н миллиа́рд лир; б) попа́сть в тюрьму́Türkçe-rusça sözlük.2013.

BU KADAR MI?

Турецко-русский словарь

и э́то всё?Türkçe-rusça sözlük.2013.

BU MAL YOĞUNA GITTI

Турецко-русский словарь

э́тот това́р про́дан за бесце́нокTürkçe-rusça sözlük.2013.

BU MAĞAZADA YOK YOK

Турецко-русский словарь

в э́том магази́не нет сло́ва "нет" (т. е. всё есть)Türkçe-rusça sözlük.2013.

BUHARLI MAKINE

Турецко-русский словарь

парова́я маши́наTürkçe-rusça sözlük.2013.

BUZUL MASASI

Турецко-русский словарь

геогр.леднико́вый столTürkçe-rusça sözlük.2013.

BÖYLE SÖZLERIN YERI VAR MI?

Турецко-русский словарь

ра́зве уме́стны таки́е слова́?Türkçe-rusça sözlük.2013.

BÜYÜK MEVLIT AYI

Турецко-русский словарь

тре́тий ме́сяц лу́нного календаря́ (месяц рождения Мухаммеда)Türkçe-rusça sözlük.2013.

BÜYÜK\ MIKTARDA

Турецко-русский словарь

большо́е коли́чествоTürkçe-rusça sözlük.2013.

CAM MACUNU

Турецко-русский словарь

око́нная зама́зкаTürkçe-rusça sözlük.2013.

CANI YOK MU?

Турецко-русский словарь

да что он, не челове́к что ли?Türkçe-rusça sözlük.2013.

CANINA MINNET

Турецко-русский словарь

бальза́м для [его́] души́Türkçe-rusça sözlük.2013.

CANLI MODEL

Турецко-русский словарь

жива́я моде́льTürkçe-rusça sözlük.2013.

CE DEMEYE MI GELDIN?

Турецко-русский словарь

ты что заскочи́л всего́ на мину́тку?Türkçe-rusça sözlük.2013.

CICI MAMA

Турецко-русский словарь

зелёный юне́ц, нео́пытный па́реньTürkçe-rusça sözlük.2013.

DALGACI MAHMUT

Турецко-русский словарь

отлы́нивающий от рабо́тыTürkçe-rusça sözlük.2013.

DAĞ MERASI

Турецко-русский словарь

см. dağ otlağı Türkçe-rusça sözlük.2013.

DEDI MI ...

Турецко-русский словарь

едва́, как то́лькоTürkçe-rusça sözlük.2013.

DENIZ MARULU

Турецко-русский словарь

бот.морско́й сала́т, зелёные морски́е во́дорослиTürkçe-rusça sözlük.2013.

DEPREM MERKEZI

Турецко-русский словарь

эпице́нтр землетрясе́нияTürkçe-rusça sözlük.2013.

DERDINI MARKO PAŞAYA ANLAT

Турецко-русский словарь

никому́ нет де́ла до твои́х несча́стий / до твоего́ го́ряTürkçe-rusça sözlük.2013.

DEĞIL MI KI

Турецко-русский словарь

раз ..., коль уж ..., поско́льку ...Türkçe-rusça sözlük.2013.

DEĞIL MI KI BIR DEFA YALANINI TUTTUM ARTIK KENDISINE GÜVENEMEM

Турецко-русский словарь

поско́льку я одна́жды уличи́л его́ во лжи, бо́льше я ему́ не могу́ доверя́тьTürkçe-rusça sözlük.2013.

DEĞIL YALNIZ MÜMKÜN HATTA ZARURIDIR

Турецко-русский словарь

не то́лько возмо́жно, но да́же необходи́моTürkçe-rusça sözlük.2013.

DILINI FARE MI YEDI?

Турецко-русский словарь

= dilini kedi mi yedi? ты что, язы́к [что ли] проглоти́л?Türkçe-rusça sözlük.2013.

DILINI KEDI MI YEDI?

Турецко-русский словарь

= dilini fare mi yedi?Türkçe-rusça sözlük.2013.

DIŞ MACUNU

Турецко-русский словарь

зубна́я па́стаTürkçe-rusça sözlük.2013.

DIŞ\ MACUNU

Турецко-русский словарь

зубна́я па́стаTürkçe-rusça sözlük.2013.

DOLGUN MAAŞ

Турецко-русский словарь

высо́кий окла́д, высо́кое / хоро́шее жа́лованьеTürkçe-rusça sözlük.2013.

DÖRT BAŞI MAMUR

Турецко-русский словарь

первокла́ссный, хоро́ший во всех отноше́нияхTürkçe-rusça sözlük.2013.

DÖRT ÜSTÜ MURAT ÜSTÜ

Турецко-русский словарь

процвета́ющий, преуспева́ющийTürkçe-rusça sözlük.2013.

DÜDÜK MAKARNASI

Турецко-русский словарь

а) макаро́ныб) тупи́ца, пуста́я голова́Türkçe-rusça sözlük.2013.

DÜNYA MALI

Турецко-русский словарь

нажито́е (богатство, состояние и т. п.)Türkçe-rusça sözlük.2013.

ECELINE MI SUSADIN?

Турецко-русский словарь

тебе́ что, жить надое́ло?Türkçe-rusça sözlük.2013.

EKMEK MAYISI

Турецко-русский словарь

заква́скаTürkçe-rusça sözlük.2013.

ELDE MI?

Турецко-русский словарь

ра́зве э́то возмо́жно?anlattıklarını dinlememeğe çalışıyordum ama, elde mi? — я стара́лся не слу́шать, что он говори́л, но ра́зве э́то возмо́жно?Türkçe-rusça söz

ELI MAŞALI

Турецко-русский словарь

грубия́н, скандали́ст, нагле́цTürkçe-rusça sözlük.2013.

EMEKLI MAAŞI

Турецко-русский словарь

см. emekli aylığı Türkçe-rusça sözlük.2013.

EMEKLI\ MAAŞI

Турецко-русский словарь

пе́нсия (ж)Türkçe-rusça sözlük.2013.

EMILEN\ MADDE

Турецко-русский словарь

абсорбе́нт (м)Türkçe-rusça sözlük.2013.

EMNIYET MÜDÜRÜ

Турецко-русский словарь

нача́льник управле́ния безопа́сностиTürkçe-rusça sözlük.2013.

EN\ MÜHIM

Турецко-русский словарь

первостепе́нныйTürkçe-rusça sözlük.2013.

ER MEYDANI

Турецко-русский словарь

по́ле спорти́вной борьбы́, ковёрTürkçe-rusça sözlük.2013.

ER MEYDANINA ÇIKMAK

Турецко-русский словарь

вы́йти на единобо́рствоTürkçe-rusça sözlük.2013.

ERKEKLIK ÖLDÜ MÜ?

Турецко-русский словарь

ты что, не мужчи́на?, где твоя́ сме́лость? / хра́брость?Türkçe-rusça sözlük.2013.

FABRIKAYLA ALÂKA MI KESTIM

Турецко-русский словарь

я порва́л с фа́брикойTürkçe-rusça sözlük.2013.

FAZLA\ MESAI

Турецко-русский словарь

сверхуро́чная рабо́тасверхуро́чное вре́мяTürkçe-rusça sözlük.2013.

FÓYASI MEYDANA ÇIKMAK

Турецко-русский словарь

= fóyası çıkmakTürkçe-rusça sözlük.2013.

GAZ MASKESI

Турецко-русский словарь

противога́зTürkçe-rusça sözlük.2013.

GEMI MUTFAĞI

Турецко-русский словарь

ка́мбузTürkçe-rusça sözlük.2013.

GENEL MÜDÜR

Турецко-русский словарь

гла́вный / генера́льный дире́кторTürkçe-rusça sözlük.2013.

GENEL\ MÜDÜRLÜK

Турецко-русский словарь

ве́домство (с)Türkçe-rusça sözlük.2013.

GIZLI MAKSAT

Турецко-русский словарь

та́йное наме́рениеTürkçe-rusça sözlük.2013.

GÖRÜP TE SEVMEMEK NE MÜMKÜN SENI

Турецко-русский словарь

уви́деть и не полюби́ть тебя́ невозмо́жноTürkçe-rusça sözlük.2013.

GÖĞE MERDIVEN DAYAMIŞ

Турецко-русский словарь

каланча́ (о человеке очень высокого роста)Türkçe-rusça sözlük.2013.

GÜLER MISIN

Турецко-русский словарь

= ağlar mısın! и смех и грех!, хоть сме́йся, хоть плачь!Türkçe-rusça sözlük.2013.

GÜMRÜKTEN\ MUHAF

Турецко-русский словарь

беспо́шлинныйTürkçe-rusça sözlük.2013.

GÜN MERKEZLI

Турецко-русский словарь

астр.гелиоцентри́ческийTürkçe-rusça sözlük.2013.

GÜVEN MEKTUBU

Турецко-русский словарь

вери́тельная гра́мота дип. ; аккредити́вная гра́мота; рекоменда́тельное письмо́Türkçe-rusça sözlük.2013.

HADDI MI?

Турецко-русский словарь

= haddine mi düşmüş? в его́ ли [это] возмо́жностях?Türkçe-rusça sözlük.2013.

HALK MATINESI

Турецко-русский словарь

дешёвый дневно́й сеа́нс (кино, театр и т. п.)Türkçe-rusça sözlük.2013.

HALK\ MASALI

Турецко-русский словарь

наро́дная ска́зкаTürkçe-rusça sözlük.2013.

HAM MADDE

Турецко-русский словарь

сырьё, сырьевы́е материа́лыTürkçe-rusça sözlük.2013.

HAMIL OLDUĞU MEKTUBU GÖSTERDI

Турецко-русский словарь

он показа́л письмо́, кото́рое бы́ло при нёмTürkçe-rusça sözlük.2013.

HARP MALÛLÜ

Турецко-русский словарь

инвали́д войны́Türkçe-rusça sözlük.2013.

HAVA MEYDANI

Турецко-русский словарь

см. hava limanı Türkçe-rusça sözlük.2013.

HAYAL MEYAL

Турецко-русский словарь

нея́сно, сму́тно; нечётко; расплы́вчатоhayal meyal hatırlamak — сму́тно припомина́тьTürkçe-rusça sözlük.2013.

HAYAT MEMAT MESELESI

Турецко-русский словарь

вопро́с жи́зни и сме́ртиTürkçe-rusça sözlük.2013.

HER MÜNASEBETLE

Турецко-русский словарь

по вся́кому по́водуTürkçe-rusça sözlük.2013.

HERCAÎ MENEKŞE

Турецко-русский словарь

бот.фиа́лка трёхцве́тная, аню́тины гла́зкиTürkçe-rusça sözlük.2013.

HESAP MEYDANDA

Турецко-русский словарь

а) все за́мыслы ши́ты бе́лыми ни́ткамиб) все расчёты как на ладо́ниTürkçe-rusça sözlük.2013.

HESAP\ MAKINESI

Турецко-русский словарь

калькуля́тор (м)Türkçe-rusça sözlük.2013.

HIK MIK ETMEK

Турецко-русский словарь

отлы́нивать от рабо́ты; а) мя́млить, не дава́ть определённого отве́та (на заданный вопрос)Türkçe-rusça sözlük.2013.

HIÇ MI HIÇ

Турецко-русский словарь

абсолю́тно, соверше́нноTürkçe-rusça sözlük.2013.

HODRI MEYDAN

Турецко-русский словарь

ну́-ка, выходи́ на середи́ну! (вызов, приглашение вступить в борьбу)Türkçe-rusça sözlük.2013.

HOROZ MANTARI

Турецко-русский словарь

бот.лиси́чка (гриб)Türkçe-rusça sözlük.2013.

HÜKÛMET MERKEZI

Турецко-русский словарь

прави́тельственный центр, столи́цаTürkçe-rusça sözlük.2013.

IFLÂS MASASI

Турецко-русский словарь

юр.иму́щество несостоя́тельного должника́, иму́щество обанкро́тившейся фи́рмы и т. п.Türkçe-rusça sözlük.2013.

IHTIYAR MECLISI

Турецко-русский словарь

см. ihtiyar heyeti Türkçe-rusça sözlük.2013.

IKAME MALLAR

Турецко-русский словарь

това́ры, заменя́ющие друг дру́гаşekerin bulunmadığı durumlarda pekmez bir ikame mallar malıdır — когда́ нет са́хара, его́ заменя́ет бекме́сTürkçe-rusça sözlük.20

IKI\ MANALI

Турецко-русский словарь

двусмы́сленныйTürkçe-rusça sözlük.2013.

IPTIDAÎ MEKTEP

Турецко-русский словарь

уст.нача́льная шко́лаTürkçe-rusça sözlük.2013.

ISTER MISIN?

Турецко-русский словарь

а что, е́сли ... ?; а не хо́чешь ... ?Türkçe-rusça sözlük.2013.

ISTINAF MAHKEMESI

Турецко-русский словарь

аппеляцио́нный судTürkçe-rusça sözlük.2013.

ITIMAT MEKTUBU

Турецко-русский словарь

см. itimatname Türkçe-rusça sözlük.2013.

RÁBÍZNI MAGÁT

Венгерско-русский словарь

положиться на кого-тоMagyar-orosz szótár.2013.

RÁSZÁNNI MAGÁT

Венгерско-русский словарь

• решаться на что-то • решиться на что-то Magyar-orosz szótár.2013.

RÚZSOZNI MAGÁT

Венгерско-русский словарь

• губы красить • красить губы Magyar-orosz szótár.2013.

SPECIALIZÁLNI MAGÁT

Венгерско-русский словарь

vmireспециализироваться по чему-либоMagyar-orosz szótár.2013.

SZELLEMES MONDAS

Венгерско-русский словарь

афоризм остроумныйMagyar-orosz szótár.2013.

SZÉLESVÁSZNÚ MOZI

Венгерско-русский словарь

широкоэкранное киноMagyar-orosz szótár.2013.

SŐT MI TÖBB

Венгерско-русский словарь

более тогоMagyar-orosz szótár.2013.

TANRI MISAFIRI

Турецко-русский словарь

незва́ный гостьTürkçe-rusça sözlük.2013.

TARTO MÁNY

Венгерско-русский словарь

[\tarto mányt, \tarto mánya, \tarto mányok] 1. töri провинция;örökös \tarto mányok — наследные провинции;2. fiz., mat. областьMagyar-orosz szótár.2013.

ÁTVEREKESZNI MAGAT

Венгерско-русский словарь

• vmin пробираться• vmin пробратьсяMagyar-orosz szótár.2013.

ÉLETBEN MARADNI

Венгерско-русский словарь

остаться в живыхMagyar-orosz szótár.2013.

ÉPPEN MOST

Венгерско-русский словарь

только чтоMagyar-orosz szótár.2013.

ÉRCZÚZÓ MŰ

Венгерско-русский словарь

рудная толчеиMagyar-orosz szótár.2013.

ÉRDEKES MEGJEGYEZNI,HOGY

Венгерско-русский словарь

любопытно отметить,чтоMagyar-orosz szótár.2013.

ÉRTÉKÉTŐL MEGFOSZTENI

Венгерско-русский словарь

обесцениватьMagyar-orosz szótár.2013.

ÍGÉRETÉT MEGTARTANI

Венгерско-русский словарь

сдержать обещаниеMagyar-orosz szótár.2013.

ÖSSZES MÜVEI

Венгерско-русский словарь

vkit \összes müveiполное собрание сочинений кого-тоMagyar-orosz szótár.2013.

Время запроса ( 1.137800296 сек)
T: 1.144456735 M: 1 D: 0