Найдено 100+ «N»

NAG

Англо-український дипломатичний словник

n причіпка; зачіпка, чіпляння- to trot out the old ~ повернутись до старої пісні; знову висунути старі претензії

NAIL

Англо-український дипломатичний словник

v приковувати (увагу тощо)- to ~ one's colours to the mast зайняти непримиренну позицію; відстоювати свої погляди до кінця, стояти насмерть - to ~ to the count

NAKED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. явний, відкритий, неприхований 2. голослівний, нічим не підкріплений - ~ assertion голослівні твердження - ~ contract угода, що не має законної сили -

NAME

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. ім'я; прізвище 2. репутація; слава (добре ім'я) 3. звання - to put one's ~ down for a post виставити свою кандидатуру на пост - in one's own ~ від св

NARROW

Англо-український дипломатичний словник

I adj 1. обмежений 2. з невеликою/ незначною перевагою 3. детальний, ретельний, точний - ~ draft проект/ резолюція, що охоплює вузьке коло питань; вузький за

NATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. народ; нація; народність 2. держава, країна, нація 3. (the ~) амер. американці; громадяни США 4. (this ~) наша країна; країна, в якій ми знаходимось -

NATIONAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. громадянин, підданий будь-якої держави 2. pl співгромадяни, співвітчизники 3. амер. націонал (на відміну від повноправного громадянина) - enemy ~s г

NATIONALISM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. націоналізм 2. національна самосвідомість; національне почуття, патріотизм, стремління до національної незалежності 3. політика націоналізації промисловос

NATIONALIST

Англо-український дипломатичний словник

I n націоналіст, борець за національне визволення/ за незалежність своєї батьківщиниII adj 1. націоналістичний 2. національний, національно-визвольний - ~

NATIONALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. національність, національна приналежність 2. громадянство, підданство 3. нація, народ, національність 4. національний характер, національні риси 5. наці

NATIONALIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n націоналізація- to effect ~ of an industry здійснювати націоналізацію промисловості

NATIONALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. націоналізувати, зробити власністю держави 2. натуралізувати; прийняти в громадянство; натуралізуватись 3. прийняти громадянство - to ~ property націонал

NATIONALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv 1. з загальнонаціональної чи загальнодержавної точки зору 2. у масштабі всієї країни, всенародно - to be ~ acclaimed отримати всенародне визнання

NATIONHOOD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. державність, статус (самостійної) держави 2. національне існування, статус нації

NATIONWIDE

Англо-український дипломатичний словник

adj загальнонародний, всенародний, загальнонаціональний- ~ campaign кампанія у масштабі всієї країни, всенародна кампанія - ~ mobilization загальна мобілізація

NATIVE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. уродженець 2. корінний житель 3. туземець II adj 1. рідний 2. туземний 3. місцевий - ~ customs звичаї країни - ~ industry місцева промисловість

NATIVISM

Англо-український дипломатичний словник

n теорія вищості громадян, народжених у країні, над імігрантами (США)

NATO

Англо-український дипломатичний словник

(North Atlantic Treaty Organization) НАТО (Північноатлантичний союз)

NATURAL

Англо-український дипломатичний словник

adj природний- imprisonment for the term of one's ~ life юр. довічне ув'язнення - ~ force сила природи - ~ law юр. природне право - ~ rights юр, (природні)

NATURALIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n юр. натуралізація; прийняття (іноземця) у громадянство- ~ papers документи про прийняття у громадянство

NATURALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. юр. натуралізувати; прийняти у громадянство 2. натуралізуватись, прийняти громадянство - he was ~d in Bulgaria його прийняли у болгарське громадянство

NATURALIZED

Англо-український дипломатичний словник

adj натуралізований; 2. пристосований; що пристосувався до нових умов

NATURE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. природа, світ, всесвіт 2. сутність, основна властивість; властивості, характер чогось - class ~ класова сутність - legal ~ юридичний/ правовий характер

NAVAL

Англо-український дипломатичний словник

adj військово-морський; морський, флотський- ~ base військово-морська база - ~ blockade морська блокада - ~ law морське право - ~ policy морська стратегія -

NAVALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv по відношенню до моря; по відношенню до військово-морського флоту- to be supreme ~ панувати на морі

NAVIGATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. керувати (судном тощо) 2. проводити (захід), направляти (переговори) - to ~ a bill through Parliament провести законопроект у парламенті

NAVIGATION

Англо-український дипломатичний словник

n судноплавство- freedom of ~ свобода судноплавства - to interfere with freedom of ~ порушувати свободу судноплавства - to provide freedom of ~ встановлювати

NAVY

Англо-український дипломатичний словник

n військово-морський флот; військово-морські сили- N. Board Рада Адміралтейства (Велика Британія) - N. Department Міністерство військово-морського флоту (США)

NAY

Англо-український дипломатичний словник

n заперечна відповідь; голос проти; відмова, заборона- the ~s have it більшість проти (при голосуванні) - yeas and ~s голоси "за" і "проти"

NECESSARY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. необхідний, потрібний 2. неминучий; такий, що логічно випливає з чогось - ~ alternative єдина альтернатива - ~ conclusion неминучий висновок - ~-and-p

NECESSITARIAN

Англо-український дипломатичний словник

I n філос. детерміністII adj філос. детерміністський

NECESSITY

Англо-український дипломатичний словник

n необхідність, нестаток, потреба- military ~ військова необхідність - overriding ~ виняткова необхідність, першочергова необхідність - urgent ~ настійна необ

NEED

Англо-український дипломатичний словник

n 1. pl потреби, запити 2. нестатки, бідність, злидні - intense ~ насущна необхідність - pressing ~ нагальна необхідність - to be conscious of the ~ усвідом

NEGATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. заперечення; (of) заперечення існування чи істинності чогось 2. ніщо, порожнє місце, фікція - law of the ~ of the ~ філос. закон заперечення заперечення

NEGATIVE

Англо-український дипломатичний словник

I adj 1. заперечний 2. негативний, безрезультатний - ~ attitude несхвальне відношення - ~ voice a) голос проти; заперечення, протест b) вето, право вето -

NEGLECT

Англо-український дипломатичний словник

I n недогляд, нехтуванняII v 1. нехтувати чимось; не піклуватись про щось 2. пропускати, забувати; не виконувати (обов'язку)

NEGOTIABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. що може бути предметом переговорів/ взаємних поступок 2. ек. що вільно обертається, оборотний 3. фін. , юр. що може бути куплений/ проданий/ переуступ

NEGOTIATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. вести переговори; домовлятися (з кимсь); обговорювати умови 2. укласти договір 3. фін. передавати/ переуступати/ пускати в обіг (векселі тощо) - ~d peac

NEGOTIATING

Англо-український дипломатичний словник

n ведення переговорів- ~ bodies органи з ведення переговорів - ~ conference конференція уповноважених, дипломатична конференція - ~ parties договірні сторони

NEGOTIATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. часто pl переговори, обговорення умов 2. ведення переговорів - abortive ~s невдалі переговори - annual ~s щорічні переговори - arms-control ~s перегово

NEGOTIATOR

Англо-український дипломатичний словник

n учасник переговорів- trade ~ учасник переговорів з торгових питань

NEIGHBOURLINESS

Англо-український дипломатичний словник

n добросусідство, добросусідські відносини- good ~ добросусідство - Treaty of friendship, ~ and cooperation Договір про дружбу, добросусідство та співробітницт

NEIGHBOURLY

Англо-український дипломатичний словник

adj добросусідський; дружелюбний- good ~ relations добросусідські відносини

NEOCOLONIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj неоколоніальний- ~ policy неоколоніальна політика

NEOCOLONIALISM

Англо-український дипломатичний словник

n неоколоніалізм- economic ~ економічний неоколоніалізм - political ~ політичний неоколоніалізм - to practice ~ проводити політику неоколоніалізму

NEOFASCIST

Англо-український дипломатичний словник

I n неофашистII adj неофашистський

NEPOTISM

Англо-український дипломатичний словник

n непотизм, протекція рідні, сімейщина

NET

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. ек. нетто; сальдо (про прибуток, дохід вагу тощо) 2. суть, основне II adj 1. ек. чистий, нетто; без вирахувань, сальдо 2. загальний, кінцевий - ~

NETWORK

Англо-український дипломатичний словник

n 1. перен. сітка, переплетіння; хитросплетіння 2. мережа (залізнична, радіотрансляційна, телевізійна тощо) - ~ of espionage шпигунська мере- - ~ of intrigue

NEUTRAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. нейтральна держава 2. нейтрал, громадянин нейтральної держави 3. судно нейтральної держави 4. людина, що займає нейтральну, байдужу чи проміжну позиці

NEUTRALISM

Англо-український дипломатичний словник

n нейтралітет; дотримання нейтралітету; нейтралізм, політика невходження у блоки

NEUTRALIST

Англо-український дипломатичний словник

n 1. нейтраліст; прихильник нейтралітету або невходження у блоки 2. в грам. знач. прикм. що стоїть за нейтралітет чи невходження у блоки

NEUTRALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. нейтралітет 2. безсторонність, неупередженість відсутність певної думки; байдужість; знеохочення - active ~ активний нейтралітет - armed ~ збройний нейтр

NEUTRALIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. нейтралізація 2. зведення нінащо 3. урівноваження (протилежностей) - ~ of a canal нейтралізація каналу - ~ of efforts урівноваження зусиль - ~ of a sta

NEUTRALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. нейтралізувати 2. зводити нінащо 3. знищувати; урівноважувати, збалансовувати - to ~ a canal нейтралізувати канал - to ~ efforts звести нінащо зусилля

NEUTRON

Англо-український дипломатичний словник

adj нейтронний- ~ weapons нейтронна зброя

NEW

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. новий; що раніше не існував 2. сучасний; новітній 3. ще один, ще декілька; додатковий - ~ departure амер. нова лінія (у політиці тощо); нова ініціатив

NEW WORLD

Англо-український дипломатичний словник

1. Новий Світ, Америка2. амер. західна півкуля

NEWLYFREE

Англо-український дипломатичний словник

adj що нещодавно звільнився (від колоніальної залежності)- ~ countries країни, що звільнилися

NEWS

Англо-український дипломатичний словник

n 1. новина, новини; звістка, вість, повідомлення 2. повідомлення (преси, радіо тощо) - current ~ поточні події - foreign ~ повідомлення з-за кордону - home

NEWS WRITER

Англо-український дипломатичний словник

n репортер, газетний кореспондент

NEWSBULLETIN

Англо-український дипломатичний словник

n інформаційний бюлетень (організації, уряду тощо)

NEWSCAST

Англо-український дипломатичний словник

I n останні новини (радіо чи телебачення)II v передавати останні новини (по радіо чи телебаченню)

NEWSCASTER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. диктор останніх новин (радіо чи телебачення) 2. радіо- або телекоментатор

NEWSCASTING

Англо-український дипломатичний словник

n передача останніх новин (по радіо чи телебаченню)

NEWSEDITOR

Англо-український дипломатичний словник

n редактор відділу новин чи завідуючий відділом телеграм (в газетах тощо)

NEWSMAN

Англо-український дипломатичний словник

n газетяр, репортер, кореспондент

NEWSMONGERING

Англо-український дипломатичний словник

n плітки, пересуди; передача сенсаційних новин та чуток

NEWSPAPER

Англо-український дипломатичний словник

n газета- mass-circulation ~ газета, що має великий тираж - ~ clipping газетна вирізка - ~ cutting газетна вирізка - ~ file підшивка газет - ~ heading газет

NEWSREADER

Англо-український дипломатичний словник

n радіокоментатор, диктор останніх новин (радіо чи телебачення)

NEWSREEL

Англо-український дипломатичний словник

n кінохроніка, хронікальний кінофільм, кіножурнал

NEWSWORTHY

Англо-український дипломатичний словник

adj вартий висвітлення у пресі, цікавий, важливий (про подію)

NEXT

Англо-український дипломатичний словник

adj наступний, найближчий- by the ~ mail найближчою поштою

NITTYGRITTY

Англо-український дипломатичний словник

n подробиці (нудні) якоїсь справи- ~ of politics політична кухня

NO 10

Англо-український дипломатичний словник

(Downing Street) резиденція прем'єр-міністра Великої Британії

NOBILIARY

Англо-український дипломатичний словник

adj дворянський- ~ particle дворянський префікс (de тощо) - ~ prefix дворянський префікс (de тощо)

NOBILITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (вище) дворянство, знать, аристократія; (the ~) іст. дворянський стан 2. титуловане дворянство (Велика Британія) - ~ and gentry вище та нижче/ дрібнопомі

NOBLE

Англо-український дипломатичний словник

I n амер. жарг. керівник штрейкбрехерівII adj 1. благородний, великодушний 2. титулований, знатний - ~ estate дворянський стан - ~ rank високе становище

NOBLESSE

Англо-український дипломатичний словник

n фр. дворянство (особл. іноземне); аристократія

NOBLEWOMAN

Англо-український дипломатичний словник

n 1. аристократка 2. дружина пера, титулована дворянка (Велика Британія)

NOCONFIDENCE

Англо-український дипломатичний словник

неконфіденційне повідомлення, несекрет- ~ motion несекретна/ неконфіденційна пропозиція

NOD

Англо-український дипломатичний словник

n знак згоди чи привітання- to pass a motion on the ~ прийняти пропозицію без голосування - on the ~ без формальностей, без церемонії, за (простою) домовленіст

N

Венгерско-русский словарь

где (на ком / на чем)Magyar-orosz szótár.2013.

N

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

(sostantivo) neutro — существительное среднего рода Итальяно-русский словарь.2003.

N

Португальско-русский словарь

= Nэне (тринадцатая буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

N

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от nailноготь; коготьII сокр. от nasalносовой, назальныйIII сокр. от nerve1) нерв 2) жилка IV сокр. от number1) число; порядковый номер 2) количество * *

N

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = n14-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

N

Англо-русский словарь по компьютерам

число N (принимающее любое значение ) - ceiling N - floor N

N

Новый большой англо-русский словарь

n [en] n (pl Ns, n‘s [enz]) 1. 14-я буква английского алфавита 2. мат. неопределённая величина 3. употр. вместо имени или фамилии: Mr. N. - господин N.

N

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erчетырнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

N

Англо-русский технический словарь

метакалорийныйАнгло-русский технический словарь.

N

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Азот (N)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

N

Англо-русский словарь по компьютерам

не, нет; неизвестная величина

N

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от asparagineаспарагинII сокр. от neutralнейтральный* * *• asparagine• neutralEnglish-russian biological dictionary.2013.

N

Англо-русский словарь по полиграфии

1) эн (монотипная единица измерения ширины литеры)2) ширина буквы данного шрифта, равная половине эма, полуэм3) полукруглая шпация (шпация толщиной, равной полов

N

Немецко-русский автосервисный словарь

(Drehzahl) частота вращенияDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

N

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(number)числоАнгло-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов Г. М.; под ред. и с доп. А. А. Королева.1963.

N

Англо-русский словарь по пластикам

сокр. от normalнормальныйEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

N

Новый большой англо-русский словарь

N I [en] n (pl Ns, n‘s [enz]) 1. 14-я буква английского алфавита 2. мат. неопределённая величина 3. употр. вместо имени или фамилии: Mr. N. - господин N. II

N

Португальско-русский словарь

= nPortuguese-russian dictionary.2013.

N

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

n.См. haploid number.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

N

Англо-русский словарь по машиностроению

I сокр. от normalizedнормализованныйII сокр. от normal solutionнормальный растворАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

N

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Nenn-номинальныйII сокр. от Normal-нормальныйIII сокр. от Nutz-полезныйDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

N

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцатая буква азербайджанского алфавита.

N

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [n] — частота вращения 2. [refractive index] — показатель [коэффициент] лучепреломления 3. [normal] — перпендикулярный * * *• начальные геологические запас

N

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Neutrum - средний родБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

N

Краткий толковый словарь по полиграфии

Эн (монотипная единица измерения ширины литеры); Ширина буквы данного шрифта, равная половине эма, полуэм; Полукруглая шпация (шпация толщиной, равной половине

N

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erчетырнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

N

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Norway2. авто neutral — нейтральное (положение)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мос

N

Англо-русский словарь общей лексики

I лингв.; сокр. от noun; - n. II 1) полигр.; - en 2) мат.; - N неопределённая величина (см. тж. nth) Therefore for any value of n, b(n) is greater than a(n). — П

N

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = NБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

N

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Nano-нано- (десятичная приставка к единицам измерения)II сокр. от normalнормальныйDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

N

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. asparagine - аспарагин;2. Avogadro number - число Авогадро; 6,023-1023;3. haploid number of chromosomes - гаплоидное число хромосом;4. index of refraction - п

N

Новый большой англо-русский словарь

[en] n (pl Ns, ń's [enz])1. 14-я буква английского алфавита2. мат. неопределённая величина3. употр. вместо имени или фамилии:Mr. N. - господин N.Новый большой а

N

Англо-русский вспомогательный словарь

1. 14-я буква английского алфавита; 2. (разг.) и; 3. север; 4. северный; 5. не; нет; 6. неизвестная величина; 7. переменная величина; 8. энный; 9. нейтральный; 1

N

Венгерско-русский словарь

1. (hang v. betű) н;2. nyomd. !!84)n" (betűkép) знакMagyar-orosz szótár.2013.

N

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[en]нейтральное (положение)нормальное (состояние)Англо-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

N

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от LeistungмощностьII сокр. от NäherungприближениеIII эл.; сокр. от Nebenschlußшунт; ответвлениеIV сокр. от Neperнеп, неперV сокр.(adsbygoogle = window.a

N

Турецко-русский словарь

= -ın IIboya-mak — краситьboyanmak — краситьсяTürkçe-rusça sözlük.2013.

N

Новый большой англо-русский словарь

I[en] n (pl Ns, ń's [enz])1. 14-я буква английского алфавита2. мат. неопределённая величина3. употр. вместо имени или фамилии:Mr. N. - господин N.II[en] n (pl N

N

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[North] — север* * *• начальные геологические запасы нефти в пласте• северАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

N

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =четырнадцатая буква немецкого алфавитаII = Nord(en)С = север, нордIII = NewtonН = ньютонБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

N

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =четырнадцатая буква немецкого алфавитаII = nano-н = нано- (десятичная приставка к единицам измерения)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.20

N

Англо-русский словарь общей лексики

I [ў­] мн. - Ns, N's [ў­Є] четырнадцатая буква англ. алфавита; N - прописная, n - строчная II а) амер.; канад.; сокр. от needs improvement "нужно (ещё) поработат

N

Англо-русский автомобильный словарь

• neutral – нейтральное (положение)• normal – нормальное (состояние)• Н• нейтральное положение; нейтраль• ньютонEnglish-russian automobile dictionary.2013.

N

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[en]неопределенная величинаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

N

Большой испанско-русский словарь

I f16-я буква испанского алфавита энеII сокр. от norte; = Nte.северIII сокр. от Nacional; = Nal.национальный

N

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от composante normale de l'effort de coupeнормальная составляющая усилия резанияII сокр. от néperнепер, НпIII сокр. от newtonньютон, НIV сокр. от nitrogè

N

Англо-русский словарь компьютерных терминов

число N ( принимающее любое значение ) - ceiling N - floor N

N

Англо-русский онлайн словарь

неопределенная величина

N

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

приставка нано-, равная 109Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

N

Англо-русский словарь по экологии

• 1. азот2. нормаль• климатическая норма• многолетняя средняя* * *• климатическая норма• многолетняя средняя• нормальАнгло-русский словарь по экологии.2011.

N

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Neutrum - средний родБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

N

Аббревиатуры

средний род

N

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от coefficient quelconque ou paramètreкоэффициент; параметрII сокр. от indice de réfractionпоказатель преломленияIII сокр. от nano...нано..., нIV сокр. о

N

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины грузовых автомобилей и автобусов для движения со скоростью до 140 км/чII(Leistung)1) мощность2) производительностьDeutsch-russische wörterbuch der automobi

N

Англо-русский машиностроительный словарь

сокр. от node узел; узловая точка

N

Англо-русский экономический словарь

бирж. Н (эн)*а) (обозначение ценной бумаги, которой торгуют на Нью-Йоркской фондовой бирже)See:New York Stock Exchange, security 5)б) сокр. от New issue бирж. (о

N

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Гаплоидное число хромосом (соответственно, 2n - диплоидное и т.д.)* * *N — символ для обозначения: а) величины популяции ; б) в некоторых публикациях — числа сте

N

Латинско-русский словарь

nчетырнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхN. — Numerius (praenomen), numero, numine, nomine, natus, nepos, novus, Nonae, natione, noster (nostro) et

N

Англо-русский словарь Мюллера

N, n [en] n (pl Ns, N's [enz]) 1) 14-я буква англ. алфавита 2) = en 2); 3) мат. неопределённая величина́;to the nth a) до n-ых (или любы́х) преде́лов; б) безгра

N$

Большой испанско-русский словарь

сокр. от (moneda) nacionalв местной валюте

N.

Немецко-русский геологический словарь

[Norden ]северDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

N.

Англо-русский словарь по социологии

abbrev. 1. число значений или случаев; 2. потребность.* * * сокр. от number Англо-русский словарь по социологии.2011.

N.

Португальско-русский словарь

скр от nomeимя; названиеPortuguese-russian dictionary.2013.

N.

Аббревиатуры

noun — имя существительное

N.

Немецко-русский геологический словарь

[nördlich ]к северуDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

N.

Англо-русский словарь Мюллера

n. I net noun (вес) нетто II noon noun полдень III note noun 1) заметка 2)записка 3) примечание IV number noun число V N. - navy noun военно-морские си-лы VI N.

N.

Англо-русский металлургический словарь

normalizedАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

N.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [Novellae] лат. Новеллы Юстиниана2) [no year] без указания года3) [number] номер; число4) [numbered] нумерованный5) отменяется, аннулируется (условное об

N.

Латинско-русский словарь

neutrum - средний родЛатинско-русский словарь.2003.

N.

Итальяно-русский автомобильный словарь

(numero) число, номерDizionario italiano-russo Automobile.2013.

N.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от note примечаниеАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

N.

Англо-русский словарь по социологии

(number)abbrev.номер.* * *сокр. от numberАнгло-русский словарь по социологии.2011.

N.

Португальско-русский словарь

скр от NorteсеверPortuguese-russian dictionary.2013.

N.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от number 1) число, номер, № (по порядку) Page n. 10. — Страница № 10; Стр. 10. 2) номер, выпуск, № (журнала, периодического научного издания) Current Is

N.

Англо-русский экономический словарь

национальный; государственный.national.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

N.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Neutrum - средний родБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

N.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) тж. n°, N° сокр. от numero номер 2) сокр. от nostro наш 3) сокр. от nato родившийся 4) сокр. от neutro нейтральный Итальяно-русский словарь.2003.

N.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

(вес) неттополденьзаметка; комментарий, примечаниезапискачисло, номервоенно-морской флот, военно-морские силысеверАнгло-русский большой универсальный переводческ

N.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от nombreчислоII сокр. от numéroномерDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

N.

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

(North) север, северныйN. Highway. — Северное шоссе.Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002

N/10

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от dezinormalдецинормальный (о растворе)Deutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

N/2

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[north half] — северная половина* * *северная половинаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

N0

Англо-русский словарь технических аббревиатур

molecular density at standard conditions - молекулярная плотность при нормальных условияхАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

N00B

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

www неолог. нуб (уничижительное название новичка или пользователя, делающего непростительные ошибки, как у новичка) см. тж noob Англо-русский универсальный доп

N1

Словарь компьютерных терминов

N1 — (англ. nice one) хороший или (англ. number one) номер один (лучший)

N1 PROBLEM

Англо-русский экономический словарь

межд. эк., фин. = N-th currency problemАнгло-русский экономический словарь.

N2 LASER

Англо-русский физический словарь

азотный лазер, лазер на молекулярном азотеEnglish-russian dictionary of physics.2013.

N2HYDROXYETHYLPIPERAZINEN2ETHANESULFONIC ACID

Англо-русский словарь биологических терминов

N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-2-этансульфоновая кислотаEnglish-russian biological dictionary.2013.

N2HYDROXYETHYLPIPERAZMENHYDROXYPROPANESULFONIC ACID

Англо-русский словарь биологических терминов

N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-гидроксипропансульфоновая кислотаEnglish-russian biological dictionary.2013.

N2O

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

nitrous oxideАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

N2O

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

закись азотаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

N2O3

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

трехокись азотаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= Numero уст.номерБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

Время запроса ( 1.311317074 сек)
T: 1.317406013 M: 1 D: 0