Найдено 50+ «N»

NAG

Англо-український дипломатичний словник

n причіпка; зачіпка, чіпляння- to trot out the old ~ повернутись до старої пісні; знову висунути старі претензії

NAIL

Англо-український дипломатичний словник

v приковувати (увагу тощо)- to ~ one's colours to the mast зайняти непримиренну позицію; відстоювати свої погляди до кінця, стояти насмерть - to ~ to the count

NAME

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. ім'я; прізвище 2. репутація; слава (добре ім'я) 3. звання - to put one's ~ down for a post виставити свою кандидатуру на пост - in one's own ~ від св

NARROW

Англо-український дипломатичний словник

I adj 1. обмежений 2. з невеликою/ незначною перевагою 3. детальний, ретельний, точний - ~ draft проект/ резолюція, що охоплює вузьке коло питань; вузький за

NATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. народ; нація; народність 2. держава, країна, нація 3. (the ~) амер. американці; громадяни США 4. (this ~) наша країна; країна, в якій ми знаходимось -

NATIONAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. громадянин, підданий будь-якої держави 2. pl співгромадяни, співвітчизники 3. амер. націонал (на відміну від повноправного громадянина) - enemy ~s г

NATIONALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. національність, національна приналежність 2. громадянство, підданство 3. нація, народ, національність 4. національний характер, національні риси 5. наці

NATIVE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. уродженець 2. корінний житель 3. туземець II adj 1. рідний 2. туземний 3. місцевий - ~ customs звичаї країни - ~ industry місцева промисловість

NAVALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv по відношенню до моря; по відношенню до військово-морського флоту- to be supreme ~ панувати на морі

NAVIGATION

Англо-український дипломатичний словник

n судноплавство- freedom of ~ свобода судноплавства - to interfere with freedom of ~ порушувати свободу судноплавства - to provide freedom of ~ встановлювати

NEED

Англо-український дипломатичний словник

n 1. pl потреби, запити 2. нестатки, бідність, злидні - intense ~ насущна необхідність - pressing ~ нагальна необхідність - to be conscious of the ~ усвідом

NEGATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. заперечення; (of) заперечення існування чи істинності чогось 2. ніщо, порожнє місце, фікція - law of the ~ of the ~ філос. закон заперечення заперечення

NEGATIVE

Англо-український дипломатичний словник

I adj 1. заперечний 2. негативний, безрезультатний - ~ attitude несхвальне відношення - ~ voice a) голос проти; заперечення, протест b) вето, право вето -

NEGOTIATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. вести переговори; домовлятися (з кимсь); обговорювати умови 2. укласти договір 3. фін. передавати/ переуступати/ пускати в обіг (векселі тощо) - ~d peac

NEGOTIATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. часто pl переговори, обговорення умов 2. ведення переговорів - abortive ~s невдалі переговори - annual ~s щорічні переговори - arms-control ~s перегово

NET

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. ек. нетто; сальдо (про прибуток, дохід вагу тощо) 2. суть, основне II adj 1. ек. чистий, нетто; без вирахувань, сальдо 2. загальний, кінцевий - ~

NEUTRAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. нейтральна держава 2. нейтрал, громадянин нейтральної держави 3. судно нейтральної держави 4. людина, що займає нейтральну, байдужу чи проміжну позиці

NEUTRALIST

Англо-український дипломатичний словник

n 1. нейтраліст; прихильник нейтралітету або невходження у блоки 2. в грам. знач. прикм. що стоїть за нейтралітет чи невходження у блоки

NEUTRALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. нейтралітет 2. безсторонність, неупередженість відсутність певної думки; байдужість; знеохочення - active ~ активний нейтралітет - armed ~ збройний нейтр

NEUTRALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. нейтралізувати 2. зводити нінащо 3. знищувати; урівноважувати, збалансовувати - to ~ a canal нейтралізувати канал - to ~ efforts звести нінащо зусилля

NEUTRON

Англо-український дипломатичний словник

adj нейтронний- ~ weapons нейтронна зброя

NEW

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. новий; що раніше не існував 2. сучасний; новітній 3. ще один, ще декілька; додатковий - ~ departure амер. нова лінія (у політиці тощо); нова ініціатив

NOMENCLATOR

Англо-український дипломатичний словник

n дворецький чи швейцар, що оголошує імена прибулих гостей

NOMINATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. виставляти, пропонувати кандидата (на виборах, на посаду тощо) 2. призначати на посаду; амер. призначати на (важливий/ відповідальний) пост з наступним за

NOMINATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. виставлення/ висування кандидатів (на виборах та для призначення на посаду) 2. право призначати на посаду чи висувати кандидатів - ~ day день висування ка

NONALIGNMENT

Англо-український дипломатичний словник

n політика неприєднання до блоків; невходження у блоки; нейтралізм- ~ movement рух неприєднання - ~ participant учасник руху неприєднання - policy of ~ політи

NONATOMIC

Англо-український дипломатичний словник

adj неатомний; звичайний (про зброю)- ~ war війна без використання атомної зброї - ~ weapons звичайні види зброї (не атомні)

NONAVAILABILITY

Англо-український дипломатичний словник

n відсутність; недостача; відсутність у наявності

NONCOMMUNICATION

Англо-український дипломатичний словник

n взаємне нерозуміння; некомунікабельність

NONCONCUR

Англо-український дипломатичний словник

v амер. відкидати, відхиляти, не затверджувати (законопроект тощо)

NONCONCURRENCE

Англо-український дипломатичний словник

n неспівпадіння (думок); розходження; неузгодженість, незгода

NONCONTROVERSIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj що не є спірним- ~ items пункти порядку денного, що не є спірними - ~ in motive несуперечливий за своєю мотивацією

NONENTITY

Англо-український дипломатичний словник

n ніщо; щось неіснуюче; фікція, витвір уяви

NONESSENTIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj що не зачіпає суті справи; несуттєвий- ~ items другорядні питання - ~ matters другорядні питання

NONPROLIFERATION

Англо-український дипломатичний словник

n нерозповсюдження ядерної зброї- horizontal ~ горизонтальне/ кількісне нерозповсюдження ядерної зброї - vertical ~ вертикальне/ якісне нерозповсюдження ядерно

NOSECOUNT

Англо-український дипломатичний словник

n розм. 1. підрахунок людей (що голосували/ були присутні) 2. перепис населення

NOTA BENE

Англо-український дипломатичний словник

лат. (досл. зауважити добре; часто позначається N.B.) примітка, відмітка (біля місця в документі, на яке бажають звернути увагу)

NOTABLE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. видатна людина, визначний діяч 2. pl знать, аристократія - foreign ~s високоповажні іноземні гості II adj знаменитий, визначний, видатний; примітни

NOTICE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. повідомлення, сповіщення; попередження 2. увага 3. замітка; оголошення в пресі - formal ~ офіційне повідомлення/ попередження - legal ~ встановлене з

NOTIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. сповіщення, повідомлення; попередження; нотифікація 2. повістка; повідомлення 3. амер. церемонія оповіщення кандидатів у президенти і віце-президенти про

NULL

Англо-український дипломатичний словник

I adj юр. недійсний- ~ and void що не має законної сили; що втратив силу (договір тощо) II v перев. юр. анулювати, погасити, робити недійсним - the elec

NULLIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. юр. анулювання, визнання недійсним/ що не має сили 2. нуліфікація (паперових грошей); амер. іст. відмова штату визнати дійсність закону, прийнятого Конг

NUMBER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. число, кількість 2. номер/ випуск (видання) 3. порядковий номер (будинку) - ~ one, No 1 головний, перший; першокласний, першосортний - opposite ~ колега

NUNCIATURE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. нунціатура 2. N. посольство Ватикану

NUNCIO

Англо-український дипломатичний словник

n нунцій, папський посол- papal ~ папський нунцій

NORTH BRITAIN

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Северная Британия (одно из названий Шотландии [Scotland]; использовалось в конце 19 - начале 20 вв.)

NORTH DOWNS

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Норт-Даунс, Северные Холмы (возвышенность в северной части графств Кент и Суррей)

NORTH OF WATFORD

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

разг. "к северу от Уотфорда" (говорится о "провинциальных" манерах или ограниченном кругозоре, в отличие от "светских" манер Лондона и графств, окружающих его [с

NORTH SEA OIL

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

североморская нефть (запасы нефти, открытые в начале 1964 в английском секторе Северного моря; добыча ведётся, в основном, американскими и английскими компаниями

NORTH SOMERSET YEOMANRY

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Северосомерсетский добровольческий кавалерийский полк

NORTHCLIFFE PRESS

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Нортклифф пресс" (газетный концерн, основанный лордом Нортклиффом в конце 19 в. Первоначально издавал газеты "Дейли мейл" [Daily Mail], "Дейли миррор" [Daily Mi

NORTHERN IRELAND

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Северная Ирландия (составная часть Соединённого Королевства [United Kingdom]; занимает северо-восточную часть о-ва Ирландия; в административно-территориальном от

NORTHERN IRELAND ASSEMBLY

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

ассамблея Северной Ирландии (автономный парламент Северной Ирландии, подавляющее большинство мест в кот. принадлежало представителям Юнионистской партии [Unionis

NORTHERN IRELAND EXECUTIVE

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Исполнительный совет Северной Ирландии (автономное коалиционное правительство, обладавшее крайне урезанными полномочиями; состояло из представителей трёх партий:

NORTHERN IRELAND OFFICE

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Министерство по делам Северной Ирландии (учреждено в 1972 в связи с введением прямого правления [direct rule]; см. Secretary of State for Northern Ireland)

NORTHERN LINE

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Северная линия (лондонского метро; соединяет северные и центральные районы города)

NORTHERN SINFONIA ORCHESTRA

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

оркестр "Северная симфония" (камерный. Создан в г. Ньюкасле в 1958)

NORTHUMBRIA

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

ист. 1) Нортумбрия (одно из наиболее крупных англосаксонских королевств; занимало территорию от р. Хамбер до границ Шотландии. Существовало в 7-8 вв.; см. тж. He

NORTHUMBRIAN

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

1. 1) нортамберлендец (житель или уроженец графства Нортамберленд) 2) ист. нортумбрец (житель или уроженец Нортумбрии [Northumbria 1)]) 2. нортумберийский диалек

NORWICH

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Норидж (главный город [county town] графства Норфолк; известен собором 11-15 вв., кот. является одним из ярких примеров нормандского архитектурного стиля [Norman

NORWICH CITY

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Норидж сити" (футбольный клуб в г. Норидже [Norwich]; имеет собственный стадион)

NORWICH SCHOOL

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

ист. Нориджская школа (живописи) (известна своими пейзажами и сценами из сельской жизни Норфолка. Основана в 1803 жителями г. Нориджа [Norwich] Дж.Котманом [John

NORWICH SCHOOL OF PAINTING

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

ист. Нориджская школа (живописи) (известна своими пейзажами и сценами из сельской жизни Норфолка. Основана в 1803 жителями г. Нориджа [Norwich] Дж.Котманом [John

NORWOOD REPORT

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

доклад Норвуда (1943; о среднем образовании; рекомендовал введение аттестата об общем образовании [General Certificate of Education 1)] вместо школьного аттестат

NOTES AND QUERIES

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Ноутс энд куириз" (ежемесячный иллюстрированный журнал; помимо статей и рассказов публикует тж. ответы на вопросы читателей. Издаётся с 1849)

NOTTING HILL

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Ноттинг-Хилл (бедный район в западной части Лондона; населён, в основном, иммигрантами из стран Содружества [Commonwealth 1.]; место расовых столкновений в 50-70

NOTTING HILL CARNIVAL

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Ноттинг-Хиллский карнавал (большой уличный парад в Ноттинг-Хилле [Notting Hill]; в нём участвуют преим. вест-индцы и др. местные жители-иммигранты; известен расо

NOVELLO

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Новелло" (лондонское издательство; выпускает музыкальную литературу, в т.ч. ноты и учебные пособия. Основано в 1811) полн. Novello & Co Ltd; по имени основателя

NUCLEAR ELECTRIC

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Ньюклеар электрик" (частная электроэнергетическая компания; контролирует ядерную электроэнергию Центрального электроэнергетического управления [Central Electric

NUFFIELD

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Наффилд(-Колледж) (колледж совместного обучения для аспирантов Оксфордского университета [Oxford University]; выпускает специалистов, гл. обр. в области социолог

ACQUIRE THE NATIONALITY OF THE STATE WHICH ACQUIRES THE TERRITORY

Англо-русский дипломатический словарь

приобретать гражданство того государства, которое приобретает территорию

ACQUIRE THE NATIONALITY THROUGH NATURALIZATION

Англо-русский дипломатический словарь

приобретать гражданство посредством натурализации

ACQUISITION NETWORKS INSIDE/OUTSIDE THE COUNTRY

Англо-русский дипломатический словарь

сети использования внутри/за пределами страны

ADVANCE NOTIFICATION OF MILITARY MANOEUVRES

Англо-русский дипломатический словарь

предварительное уведомление о военных маневрах

ADVANCE NOTIFICATION OF MILITARY MOVEMENTS AND MANOEUVRES

Англо-русский дипломатический словарь

• предварительное уведомление о передвижениях войск и маневрах • предварительное уведомление о передвижениях войск и учениях

AGREED PRINCIPLES FOR DISARMAMENT NEGOTIATIONS

Англо-русский дипломатический словарь

согласованные принципы для проведения переговоров по разоружению

AGREED SUBJECT OF NEGOTIATIONS

Англо-русский дипломатический словарь

• согласованный вопрос переговоров • согласованный предмет переговоров

AREAS UNDER NATIONAL JURISDICTION

Англо-русский дипломатический словарь

• зоны, находящиеся под национальной юрисдикцией • пространства, находящиеся под национальной юрисдикцией • районы, находящиеся под национальной юрисдикцией

ASIA AND PACIFIC DEVELOPMENT INFORMATICS NETWORK

Англо-русский дипломатический словарь

Азиатско-тихоокеанская информационная сеть по вопросам развития

ASIANPACIFIC REGIONAL INFORMATION NETWORK

Англо-русский дипломатический словарь

Региональная информационная система для стран Азии и Тихого океана

ATTACHЙ OF THE PERMANENT MISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION TO NATO IN BRUSSELS

Англо-русский дипломатический словарь

Атташе Постоянного представительства Российской Федерации при НАТО в Брюсселе

ATTAIN NATIONAL SOVEREIGNTY

Англо-русский дипломатический словарь

достичь национального суверенитета

HARD ETC NUT TO CRACK

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n infml That guy proved a hard nut to crack — Парень оказался несговорчивым I didn't think any of them girls were too tough nuts for you to crack. I should hat

PARENTS' NATIONAL EDUCATIONAL UNION

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Национальный союз родителей для содействия образованию (добровольная организация, занимающаяся подысканием гувернанток для детей, получающих образование дома; ча

ВЕНГЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (MAGYAR NEMZETI BANK)

Большой энциклопедический словарь

ВЕНГЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (Magyar Nemzeti Bank), центральный эмиссионный банк Венгрии. Учрежден в 1948. 81 отделение в стране, представительства в 5 государст

Время запроса ( 0.177024088 сек)
T: 0.181615974 M: 1 D: 0