Найдено 200+ «N»

NAG

Англо-український дипломатичний словник

n причіпка; зачіпка, чіпляння- to trot out the old ~ повернутись до старої пісні; знову висунути старі претензії

NAIL

Англо-український дипломатичний словник

v приковувати (увагу тощо)- to ~ one's colours to the mast зайняти непримиренну позицію; відстоювати свої погляди до кінця, стояти насмерть - to ~ to the count

NAME

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. ім'я; прізвище 2. репутація; слава (добре ім'я) 3. звання - to put one's ~ down for a post виставити свою кандидатуру на пост - in one's own ~ від св

NARROW

Англо-український дипломатичний словник

I adj 1. обмежений 2. з невеликою/ незначною перевагою 3. детальний, ретельний, точний - ~ draft проект/ резолюція, що охоплює вузьке коло питань; вузький за

NATION-WIDE

Англо-український дипломатичний словник

adj загальнонародний, всенародний, загальнонаціональний- ~ campaign кампанія у масштабі всієї країни, всенародна кампанія - ~ mobilization загальна мобілізація

NATIONAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. громадянин, підданий будь-якої держави 2. pl співгромадяни, співвітчизники 3. амер. націонал (на відміну від повноправного громадянина) - enemy ~s г

NATIONALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. національність, національна приналежність 2. громадянство, підданство 3. нація, народ, національність 4. національний характер, національні риси 5. наці

NATIONALIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n націоналізація- to effect ~ of an industry здійснювати націоналізацію промисловості

NATIONALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv 1. з загальнонаціональної чи загальнодержавної точки зору 2. у масштабі всієї країни, всенародно - to be ~ acclaimed отримати всенародне визнання

NATIONHOOD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. державність, статус (самостійної) держави 2. національне існування, статус нації

NATIVE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. уродженець 2. корінний житель 3. туземець II adj 1. рідний 2. туземний 3. місцевий - ~ customs звичаї країни - ~ industry місцева промисловість

NATIVISM

Англо-український дипломатичний словник

n теорія вищості громадян, народжених у країні, над імігрантами (США)

NATO

Англо-український дипломатичний словник

(North Atlantic Treaty Organization) НАТО (Північноатлантичний союз)

NATURALIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n юр. натуралізація; прийняття (іноземця) у громадянство- ~ papers документи про прийняття у громадянство

NATURALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. юр. натуралізувати; прийняти у громадянство 2. натуралізуватись, прийняти громадянство - he was ~d in Bulgaria його прийняли у болгарське громадянство

NATURALIZED

Англо-український дипломатичний словник

adj натуралізований; 2. пристосований; що пристосувався до нових умов

NATURE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. природа, світ, всесвіт 2. сутність, основна властивість; властивості, характер чогось - class ~ класова сутність - legal ~ юридичний/ правовий характер

NAVAL

Англо-український дипломатичний словник

adj військово-морський; морський, флотський- ~ base військово-морська база - ~ blockade морська блокада - ~ law морське право - ~ policy морська стратегія -

NAVALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv по відношенню до моря; по відношенню до військово-морського флоту- to be supreme ~ панувати на морі

NAVIGATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. керувати (судном тощо) 2. проводити (захід), направляти (переговори) - to ~ a bill through Parliament провести законопроект у парламенті

NAVIGATION

Англо-український дипломатичний словник

n судноплавство- freedom of ~ свобода судноплавства - to interfere with freedom of ~ порушувати свободу судноплавства - to provide freedom of ~ встановлювати

NAY

Англо-український дипломатичний словник

n заперечна відповідь; голос проти; відмова, заборона- the ~s have it більшість проти (при голосуванні) - yeas and ~s голоси "за" і "проти"

NECESSARY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. необхідний, потрібний 2. неминучий; такий, що логічно випливає з чогось - ~ alternative єдина альтернатива - ~ conclusion неминучий висновок - ~-and-p

NECESSITARIAN

Англо-український дипломатичний словник

I n філос. детерміністII adj філос. детерміністський

NECESSITY

Англо-український дипломатичний словник

n необхідність, нестаток, потреба- military ~ військова необхідність - overriding ~ виняткова необхідність, першочергова необхідність - urgent ~ настійна необ

NEED

Англо-український дипломатичний словник

n 1. pl потреби, запити 2. нестатки, бідність, злидні - intense ~ насущна необхідність - pressing ~ нагальна необхідність - to be conscious of the ~ усвідом

NEGATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. заперечення; (of) заперечення існування чи істинності чогось 2. ніщо, порожнє місце, фікція - law of the ~ of the ~ філос. закон заперечення заперечення

NEGATIVE

Англо-український дипломатичний словник

I adj 1. заперечний 2. негативний, безрезультатний - ~ attitude несхвальне відношення - ~ voice a) голос проти; заперечення, протест b) вето, право вето -

NEGLECT

Англо-український дипломатичний словник

I n недогляд, нехтуванняII v 1. нехтувати чимось; не піклуватись про щось 2. пропускати, забувати; не виконувати (обов'язку)

NEGOTIABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. що може бути предметом переговорів/ взаємних поступок 2. ек. що вільно обертається, оборотний 3. фін. , юр. що може бути куплений/ проданий/ переуступ

NEGOTIATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. вести переговори; домовлятися (з кимсь); обговорювати умови 2. укласти договір 3. фін. передавати/ переуступати/ пускати в обіг (векселі тощо) - ~d peac

NEGOTIATING

Англо-український дипломатичний словник

n ведення переговорів- ~ bodies органи з ведення переговорів - ~ conference конференція уповноважених, дипломатична конференція - ~ parties договірні сторони

NEGOTIATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. часто pl переговори, обговорення умов 2. ведення переговорів - abortive ~s невдалі переговори - annual ~s щорічні переговори - arms-control ~s перегово

NEGOTIATOR

Англо-український дипломатичний словник

n учасник переговорів- trade ~ учасник переговорів з торгових питань

NEIGHBOURLY

Англо-український дипломатичний словник

adj добросусідський; дружелюбний- good ~ relations добросусідські відносини

NEO-COLONIALISM

Англо-український дипломатичний словник

n неоколоніалізм- economic ~ економічний неоколоніалізм - political ~ політичний неоколоніалізм - to practice ~ проводити політику неоколоніалізму

NEOCOLONIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj неоколоніальний- ~ policy неоколоніальна політика

NEPOTISM

Англо-український дипломатичний словник

n непотизм, протекція рідні, сімейщина

NET

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. ек. нетто; сальдо (про прибуток, дохід вагу тощо) 2. суть, основне II adj 1. ек. чистий, нетто; без вирахувань, сальдо 2. загальний, кінцевий - ~

NETWORK

Англо-український дипломатичний словник

n 1. перен. сітка, переплетіння; хитросплетіння 2. мережа (залізнична, радіотрансляційна, телевізійна тощо) - ~ of espionage шпигунська мере- - ~ of intrigue

NEUTRAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. нейтральна держава 2. нейтрал, громадянин нейтральної держави 3. судно нейтральної держави 4. людина, що займає нейтральну, байдужу чи проміжну позиці

NEUTRALISM

Англо-український дипломатичний словник

n нейтралітет; дотримання нейтралітету; нейтралізм, політика невходження у блоки

NEUTRALIST

Англо-український дипломатичний словник

n 1. нейтраліст; прихильник нейтралітету або невходження у блоки 2. в грам. знач. прикм. що стоїть за нейтралітет чи невходження у блоки

NEUTRALITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. нейтралітет 2. безсторонність, неупередженість відсутність певної думки; байдужість; знеохочення - active ~ активний нейтралітет - armed ~ збройний нейтр

NEUTRALIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. нейтралізація 2. зведення нінащо 3. урівноваження (протилежностей) - ~ of a canal нейтралізація каналу - ~ of efforts урівноваження зусиль - ~ of a sta

NEUTRALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. нейтралізувати 2. зводити нінащо 3. знищувати; урівноважувати, збалансовувати - to ~ a canal нейтралізувати канал - to ~ efforts звести нінащо зусилля

NEUTRON

Англо-український дипломатичний словник

adj нейтронний- ~ weapons нейтронна зброя

NEW

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. новий; що раніше не існував 2. сучасний; новітній 3. ще один, ще декілька; додатковий - ~ departure амер. нова лінія (у політиці тощо); нова ініціатив

NEW WORLD

Англо-український дипломатичний словник

1. Новий Світ, Америка2. амер. західна півкуля

NEWLY-FREE

Англо-український дипломатичний словник

adj що нещодавно звільнився (від колоніальної залежності)- ~ countries країни, що звільнилися

NEWS

Англо-український дипломатичний словник

n 1. новина, новини; звістка, вість, повідомлення 2. повідомлення (преси, радіо тощо) - current ~ поточні події - foreign ~ повідомлення з-за кордону - home

NEWS WRITER

Англо-український дипломатичний словник

n репортер, газетний кореспондент

NEWS-BULLETIN

Англо-український дипломатичний словник

n інформаційний бюлетень (організації, уряду тощо)

NEWS-EDITOR

Англо-український дипломатичний словник

n редактор відділу новин чи завідуючий відділом телеграм (в газетах тощо)

NEWSCAST

Англо-український дипломатичний словник

I n останні новини (радіо чи телебачення)II v передавати останні новини (по радіо чи телебаченню)

NEWSCASTER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. диктор останніх новин (радіо чи телебачення) 2. радіо- або телекоментатор

NEWSCASTING

Англо-український дипломатичний словник

n передача останніх новин (по радіо чи телебаченню)

NEWSMAN

Англо-український дипломатичний словник

n газетяр, репортер, кореспондент

NEWSMONGERING

Англо-український дипломатичний словник

n плітки, пересуди; передача сенсаційних новин та чуток

NEWSPAPER

Англо-український дипломатичний словник

n газета- mass-circulation ~ газета, що має великий тираж - ~ clipping газетна вирізка - ~ cutting газетна вирізка - ~ file підшивка газет - ~ heading газет

NEWSREADER

Англо-український дипломатичний словник

n радіокоментатор, диктор останніх новин (радіо чи телебачення)

NEWSREEL

Англо-український дипломатичний словник

n кінохроніка, хронікальний кінофільм, кіножурнал

NEWSWORTHY

Англо-український дипломатичний словник

adj вартий висвітлення у пресі, цікавий, важливий (про подію)

NEXT

Англо-український дипломатичний словник

adj наступний, найближчий- by the ~ mail найближчою поштою

NITTY-GRITTY

Англо-український дипломатичний словник

n подробиці (нудні) якоїсь справи- ~ of politics політична кухня

NO 10

Англо-український дипломатичний словник

(Downing Street) резиденція прем'єр-міністра Великої Британії

NO-CONFIDENCE

Англо-український дипломатичний словник

неконфіденційне повідомлення, несекрет- ~ motion несекретна/ неконфіденційна пропозиція

NOBILIARY

Англо-український дипломатичний словник

adj дворянський- ~ particle дворянський префікс (de тощо) - ~ prefix дворянський префікс (de тощо)

NOBILITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (вище) дворянство, знать, аристократія; (the ~) іст. дворянський стан 2. титуловане дворянство (Велика Британія) - ~ and gentry вище та нижче/ дрібнопомі

NOBLE

Англо-український дипломатичний словник

I n амер. жарг. керівник штрейкбрехерівII adj 1. благородний, великодушний 2. титулований, знатний - ~ estate дворянський стан - ~ rank високе становище

NOBLESSE

Англо-український дипломатичний словник

n фр. дворянство (особл. іноземне); аристократія

NOD

Англо-український дипломатичний словник

n знак згоди чи привітання- to pass a motion on the ~ прийняти пропозицію без голосування - on the ~ без формальностей, без церемонії, за (простою) домовленіст

NOISE

Англо-український дипломатичний словник

n пересуди, балачки- to make comforting ~s дати зрозуміти, натякнути - to make encouraging ~s виразити своє схвалення

NOLO EPISCOPARI

Англо-український дипломатичний словник

лат. відмова від відповідального посту

NOMENCLATOR

Англо-український дипломатичний словник

n дворецький чи швейцар, що оголошує імена прибулих гостей

NOMINAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. номінальний, існуючий тільки за іменем/ назвою 2. незначний; умовний, символічний, номінальний 3. поіменний; іменний - ~ list поіменний список - ~ and

NOMINATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. виставляти, пропонувати кандидата (на виборах, на посаду тощо) 2. призначати на посаду; амер. призначати на (важливий/ відповідальний) пост з наступним за

NOMINATING

Англо-український дипломатичний словник

- convention збори по висуненню кандидатур на виборні посади

NOMINATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj призначений (на посаду)- ~ and elective members призначені та виборні члени

NOMINATOR

Англо-український дипломатичний словник

n особа, що пропонує кандидата чи призначає на посаду

NOMINEE

Англо-український дипломатичний словник

n кандидат (на виборах); особа, висунута на якусь посаду- to elect a ~ обрати кандидата - to present a panel of ~s представляти список кандидатів - presidenti

NOMOCRACY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. влада, заснована на кодексі законів 2. законність, правопорядок

NOMOLOGICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj що відноситься до науки про закони розвитку

NOMOLOGY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. юриспруденція 2. наука про закони мислення

NON-ADMISSION

Англо-український дипломатичний словник

n відмова у прийомі, неприйняття, недопущення

NON-ADMITTANCE

Англо-український дипломатичний словник

n відмова у прийомі, неприйняття, недопущення

NON-AGGRESSION

Англо-український дипломатичний словник

n ненапад- mutual ~ взаємний ненапад - ~ pact пакт про ненапад - ~ treaty договір про ненапад - treaty of ~ договір про ненапад

NON-AGRESSIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj неагресивний; що ні на кого не нападає

NON-ALIGNED

Англо-український дипломатичний словник

adj що не приєднався до блоків; що не входить у блоки; нейтральний- ~ countries країни, що не приєдналися - ~ nations країни, що не приєдналися

NON-ALIGNMENT

Англо-український дипломатичний словник

n політика неприєднання до блоків; невходження у блоки; нейтралізм- ~ movement рух неприєднання - ~ participant учасник руху неприєднання - policy of ~ політи

NON-ARMAMENT

Англо-український дипломатичний словник

n відмова від озброєння- ~ measures заходи по відмові від подальшого озброєння

NON-ATOMIC

Англо-український дипломатичний словник

adj неатомний; звичайний (про зброю)- ~ war війна без використання атомної зброї - ~ weapons звичайні види зброї (не атомні)

NON-AVAILABILITY

Англо-український дипломатичний словник

n відсутність; недостача; відсутність у наявності

NON-BELLIGERENCY

Англо-український дипломатичний словник

n неучасть у війні; відмова від участі у війні

NON-CIRCUMVENTION

Англо-український дипломатичний словник

n відмова від вивертів/ обхідних маневрів- ~ measures заходи з попередження можливого обходу (угоди)

NON-CLASSIFIED

Англо-український дипломатичний словник

adj несекретний, незасекречений (про інформацію); без грифу (про документ)

NON-COMMITTAL

Англо-український дипломатичний словник

adj ухильний; що ні до чого не зобов'язує- ~ reply ухильна відповідь - to be ~ не брати на себе жодних зобов'язань; відповідати ухильно

NON-COMMUNICATION

Англо-український дипломатичний словник

n взаємне нерозуміння; некомунікабельність

NON-COMPLIANCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. непідкорення 2. (with) незгода, неузгодженість; недотримання (умови, угоди тощо)

NON-CONCUR

Англо-український дипломатичний словник

v амер. відкидати, відхиляти, не затверджувати (законопроект тощо)

NON-CONFORMITY

Англо-український дипломатичний словник

n недотримання; непідпорядкування (правилу тощо); невідповідність

NON-CONTENT

Англо-український дипломатичний словник

n що голосує проти пропозиції (в Палаті лордів – Велика Британія)

NON-CONTROVERSIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj що не є спірним- ~ items пункти порядку денного, що не є спірними - ~ in motive несуперечливий за своєю мотивацією

NON-COOPERATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. відмова у співробітництві/ в допомозі, небажання разом працювати; відмова від співробітництва (з владою чи окупантами) 2. політика бойкоту/ громадянської н

NON-COOPERATIONIST

Англо-український дипломатичний словник

n прихильник політики громадянської непокори

NON-COOPERATOR

Англо-український дипломатичний словник

n що відмовляється від співробітництва (з владою чи окупантами)

NON-DELIVERY

Англо-український дипломатичний словник

n непоставка, неотримання чи неприбуття товару

NON-DEPLOYMENT

Англо-український дипломатичний словник

n нерозміщення- ~ of nuclear weapons нерозміщення ядерної зброї

NON-DIPLOMATIC

Англо-український дипломатичний словник

adj недипломатичний, що не відноситься до дипломатії- ~ staff штат співробітників (місії), що не є дипломатами

NON-DISCRIMINATION

Англо-український дипломатичний словник

n недискримінація; недопущення дискримінації

NON-DISSEMINATION

Англо-український дипломатичний словник

n відмова від розповсюдження ядерної зброї; зобов'язання не передавати (чи заборона передачі) ядерної зброї іншим країнам

NON-DURABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj недовготривалий, недовговічний

NON-EXECUTION

Англо-український дипломатичний словник

n невиконання, нездійснення, несправдження

NON-EXPANSION

Англо-український дипломатичний словник

n нерозширення чогось- ~ of the military alliance нерозширення військового союзу

NON-FULFILMENT

Англо-український дипломатичний словник

n невиконання, нездійснення (зобов'язань тощо)

NON-IMMIGRANT

Англо-український дипломатичний словник

n іноземець, що отримав візу на тимчасове перебування у США; іноземний турист (США)

NON-INTERFERENCE

Англо-український дипломатичний словник

n невтручання- ~ in domestic/ home/ internal affairs невтручання у внутрішні справи

NON-MEMBER

Англо-український дипломатичний словник

n нечлен (організації); той, що не є членом (організації)- ~ states держави, що не входять в дану міжнародну організацію

NON-MEMBERSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n неприналежність (до організації); неучасть (у союзі тощо)

NON-NATIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj позанаціональний, такий, що є поза нацією

NON-NUCLEAR

Англо-український дипломатичний словник

adj неядерний; що не застосовує ядерну зброю- ~ country країна/ держава, що не володіє ядерною зброєю - ~ disarmament заходи з обмеження та скорочення звичайни

NON-OBSERVANCE

Англо-український дипломатичний словник

n недотримання (правил тощо); невиконання (наказу); порушення

NON-OFFICIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj що не має офіційного характеру- ~ majority неофіційна більшість - ~ report неофіційне повідомлення

NON-PARTISAN

Англо-український дипломатичний словник

adj що є поза партією, безпартійний- ~ ballot виборчий бюлетень без зазначення партійної приналежності кандидата (США) - ~ board комісія з представників декіль

NON-PERMANENT

Англо-український дипломатичний словник

adj непостійний, що змінюється- ~ member непостійний член - ~ members of the Security Council непостійні члени Ради Безпеки (ООН)

NON-POLITICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. аполітичний 2. амер. що не пристає до жодної партії; що не бере участі у політичній боротьбі - ~ ambassador посол з числа професійних дипломатів - ~ c

NON-PRODUCTIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. що не виробляє 2. непродуктивний - ~ personnel персонал/ працівники, що не зайняті в матеріальному виробництві; службовці - ~ plan недоцільний план -

NON-PROFIT

Англо-український дипломатичний словник

adj що не ставить за мету отримання прибутку; некомерційний- ~ institutions некомерційні організації - ~ organization амер. громадська організація (доброчинна

NON-PROLIFERATION

Англо-український дипломатичний словник

n нерозповсюдження ядерної зброї- horizontal ~ горизонтальне/ кількісне нерозповсюдження ядерної зброї - vertical ~ вертикальне/ якісне нерозповсюдження ядерно

NON-PUNITIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj що не має карального характеру- ~ sanctions санкції, що не мають карального характеру

NON-QUOTA

Англо-український дипломатичний словник

adj що йде понад квоту- ~ immigrants іммігранти понад квоту (дружини та діти американських громадян, студенти тощо, США)

NON-RECOGNITION

Англо-український дипломатичний словник

n невизнання (держави)- ~ of other state's right невизнання права іншої держави

NON-RESIDENT

Англо-український дипломатичний словник

n особа, що постійно не проживає в даній місцевості

NON-RESISTANT

Англо-український дипломатичний словник

adj що не чинить протидії; що не протидіє

NON-SECTARIAN

Англо-український дипломатичний словник

adj що об'єднує чи включає в себе усі релігії

NON-SELFGOVERNING

Англо-український дипломатичний словник

adj що не є самоврядним (про територію)

NON-STATIONING

Англо-український дипломатичний словник

n нерозміщення- ~ of nuclear weapons нерозміщення ядерної зброї

NON-SUBSTANTIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj несубстанціальний; нематеріальний, неречовий

NON-SUBSTANTIALISM

Англо-український дипломатичний словник

n філос. заперечення об'єктивного існування зовнішнього світу

NON-UNION

Англо-український дипломатичний словник

adj що не є членом профспілки, неорганізований (про робітників)- to employ ~ labour наймати на роботу не члена профспілки

NON-UNIONISM

Англо-український дипломатичний словник

n антипрофспілкова політика, боротьба проти профспілкового руху

NON-UNIONIST

Англо-український дипломатичний словник

n 1. не член профспілки, неорганізований робітник 2. противник профспілок

NON-USE

Англо-український дипломатичний словник

n незастосування- ~ of force in international relations незастосування сили у міжнародних відносинах

NON-VIOLENCE

Англо-український дипломатичний словник

n відмова від застосування насильницьких методів

NONENTITY

Англо-український дипломатичний словник

n ніщо; щось неіснуюче; фікція, витвір уяви

NONVOTER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. що не голосував 2. позбавлений права голосу/ виборчих прав

NORM

Англо-український дипломатичний словник

n норма, правило, критерій- departure from the ~ відхилення від норми

NORMAL

Англо-український дипломатичний словник

adj нормальний, звичайний, звичний- ~ procedure звична процедура; встановлена практика - life returned to ~ життя нормалізувалось

NORMALIZATION

Англо-український дипломатичний словник

n нормалізація, упорядкування- ~ of diplomatic relations нормалізація дипломатичних відносин

NORMALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v приводити до норми, нормалізувати; робити нормальним/ звичним (становище в країні тощо)- to ~ diplomatic relations нормалізувати дипломатичні відносини - to

NOSE-COUNT

Англо-український дипломатичний словник

n розм. 1. підрахунок людей (що голосували/ були присутні) 2. перепис населення

NOTABILITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. знаменита людина, знаменитість 2. видатність, відомість 3. значність, важливість; важливе значення

NOTABLE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. видатна людина, визначний діяч 2. pl знать, аристократія - foreign ~s високоповажні іноземні гості II adj знаменитий, визначний, видатний; примітни

NOTCH

Англо-український дипломатичний словник

n перен. амер. ступінь, рівень- to rise ~ or two in the estimation of the nations дещо підняти свій міжнародний авторитет

NOTE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. (тж N.) диплом, нота 2. записка; короткий особистий лист; письмове повідомлення 3. звич. pl замітка, запис 4. примітка; виноска, посилання, довідко

NOTIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. сповіщення, повідомлення; попередження; нотифікація 2. повістка; повідомлення 3. амер. церемонія оповіщення кандидатів у президенти і віце-президенти про

NOTIFIED

Англо-український дипломатичний словник

adj сповіщений, доведений до відома- ~ differences сповіщений про відмінності

NOTIFY

Англо-український дипломатичний словник

v нотифікувати, повідомляти, сповіщати; оголошувати; доводити до загального відома- to ~ the local authorities of smth. довести щось до відома місцевої влади

NOTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. поняття, уявлення 2. погляд, думка, переконання, точка зору 3. філос. ідея; поняття, принцип - abstract ~ абстрактне поняття - common ~ загальноприйнят

NOTIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj філос. умоглядний; абстрактний; поняттєвий

NOTIONALIST

Англо-український дипломатичний словник

n філос. мислитель (особ ливо про філософа-ідеаліста); теоретик

NOUGHT

Англо-український дипломатичний словник

n ніщо, нуль- to bring to ~ звести нінащо - to come to ~ не отримати жодних результатів

NOVATION

Англо-український дипломатичний словник

n нововведення, новина, новація

NUCLEAR

Англо-український дипломатичний словник

adj ядерний; що відноситься до ядерної зброї- all-out ~ conflagration необмежена ядерна війна, тотальна/ всезагальна війна - ~ war ядерна війна - civil ~ indu

NUCLEUS

Англо-український дипломатичний словник

n ядро, центр; осередок- ~ of an organization ядро організації

NUMBER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. число, кількість 2. номер/ випуск (видання) 3. порядковий номер (будинку) - ~ one, No 1 головний, перший; першокласний, першосортний - opposite ~ колега

NUNCIO

Англо-український дипломатичний словник

n нунцій, папський посол- papal ~ папський нунцій

N4CHLOROPHENYLN

Англо-русский технический словарь

хлорфенидимАнгло-русский технический словарь.

NACATION

Англо-русский технический словарь

натрий-катионитовый– Na-cation exchangerАнгло-русский технический словарь.

NACATION EXCHANGER

Англо-русский технический словарь

натрий-катионитовый фильтрАнгло-русский технический словарь.

NADISAN

Англо-русский технический словарь

надизанАнгло-русский технический словарь.

NAGORNOKARABAKH

Англо-русский технический словарь

нагорно-карабахскийАнгло-русский технический словарь.

NAGYFAIAS THEOREM

Англо-русский технический словарь

<math.> теорема Надя-ФаяшаАнгло-русский технический словарь.

NAIRIT

Англо-русский технический словарь

1) наирит2) найритАнгло-русский технический словарь.

NAKHICHEVAN

Англо-русский технический словарь

нахичеванскийАнгло-русский технический словарь.

NALORPHINE

Англо-русский технический словарь

налорфинАнгло-русский технический словарь.

NAND GATE

Англо-русский технический словарь

логический элемент И НЕАнгло-русский технический словарь.

NAND OPERATION

Англо-русский технический словарь

операция НЕ - ИАнгло-русский технический словарь.

NANKIN

Англо-русский технический словарь

нанкинскийАнгло-русский технический словарь.

NANOFIN

Англо-русский технический словарь

нанофинАнгло-русский технический словарь.

NANTES

Англо-русский технический словарь

нантскийАнгло-русский технический словарь.

NAPIER

Англо-русский технический словарь

неперовыйАнгло-русский технический словарь.

NAPIERIAN

Англо-русский технический словарь

неперов– napierian logarithmАнгло-русский технический словарь.

NAPLES

Англо-русский технический словарь

неаполитанскийАнгло-русский технический словарь.

NARCOLAN

Англо-русский технический словарь

нарколанАнгло-русский технический словарь.

NAUTILOIDEA

Англо-русский технический словарь

наутилоидыАнгло-русский технический словарь.

NC

Англо-русский технический словарь

<comput.> управление программное числовоеАнгло-русский технический словарь.

NEANDERTHAL

Англо-русский технический словарь

неандертальскийАнгло-русский технический словарь.

NEBALIACEA

Англо-русский технический словарь

небалииАнгло-русский технический словарь.

NEEL POINT

Англо-русский технический словарь

1) <phys.> температура неелевская2) температура нееляАнгло-русский технический словарь.

NEEL TEMPERATURE

Англо-русский технический словарь

1) <phys.> температура неелевская2) температура нееляАнгло-русский технический словарь.

NEKAL

Англо-русский технический словарь

некаль– nekal surfactantАнгло-русский технический словарь.

NEMATOCERA

Англо-русский технический словарь

длинноусыеАнгло-русский технический словарь.

NEMATODA

Англо-русский технический словарь

струнцыАнгло-русский технический словарь.

NEMBUTAL

Англо-русский технический словарь

нембуталАнгло-русский технический словарь.

NEMERTINEA

Англо-русский технический словарь

немертиныАнгло-русский технический словарь.

NEMOTIN

Англо-русский технический словарь

немотинАнгло-русский технический словарь.

NENETS

Англо-русский технический словарь

ненейкийАнгло-русский технический словарь.

NEOCENE

Англо-русский технический словарь

неоценАнгло-русский технический словарь.

NEOLIN

Англо-русский технический словарь

неолинАнгло-русский технический словарь.

NEONAL

Англо-русский технический словарь

неоналАнгло-русский технический словарь.

NEOPALEOZOIC

Англо-русский технический словарь

неопалеозойскийАнгло-русский технический словарь.

NEOPTERA

Англо-русский технический словарь

новокрылыеАнгло-русский технический словарь.

NEOZOIC

Англо-русский технический словарь

неозойскийАнгло-русский технический словарь.

NEOZONE

Англо-русский технический словарь

неозонАнгло-русский технический словарь.

NEPTICULIDAE

Англо-русский технический словарь

моли-малюткиАнгло-русский технический словарь.

NEUBERG

Англо-русский технический словарь

нейбергскийАнгло-русский технический словарь.

NEUHOFF DIAGRAM

Англо-русский технический словарь

<meteor.> диаграмма НейгофаАнгло-русский технический словарь.

NEUMANN

Англо-русский технический словарь

неймановый– Von Neumann conditionАнгло-русский технический словарь.

NEUMANNPIERSON SPECTRUM

Англо-русский технический словарь

<geogr.> спектр Неймана-ПирсонаАнгло-русский технический словарь.

NEUROPTERA

Англо-русский технический словарь

сетчатокрылыеАнгло-русский технический словарь.

NEUWIED

Англо-русский технический словарь

нейвидскийАнгло-русский технический словарь.

NEWARK

Англо-русский технический словарь

ньюарскийАнгло-русский технический словарь.

NEWCASTLE

Англо-русский технический словарь

ньюкаслАнгло-русский технический словарь.

NEWFOUNDLAND

Англо-русский технический словарь

ньюфаундлендскийАнгло-русский технический словарь.

NEWTON RING

Англо-русский технический словарь

интерференционное кольцоАнгло-русский технический словарь.

NEWTON'S LAW OF GRAVITATION

Англо-русский технический словарь

закон всемирного тяготения НьютонаАнгло-русский технический словарь.

NEWTON'S PRINCIPIA

Англо-русский технический словарь

<phys.> началаАнгло-русский технический словарь.

NEWTONIAN TELESCOPE

Англо-русский технический словарь

зеркальный телескоп НьютонаАнгло-русский технический словарь.

NEWTONIAN VISCOSITY

Англо-русский технический словарь

нормальная вязкостьАнгло-русский технический словарь.

NEYMANPEARSON CRITERION

Англо-русский технический словарь

<math.> критерий Неймана-ПирсонаАнгло-русский технический словарь.

NIAGARA

Англо-русский технический словарь

ниагарскийАнгло-русский технический словарь.

NICHOLS CHART

Англо-русский технический словарь

номограмма замыканияАнгло-русский технический словарь.

NICHROME

Англо-русский технический словарь

нихромАнгло-русский технический словарь.

NICOL PRISM

Англо-русский технический словарь

призма НиколяАнгло-русский технический словарь.

NICRAL

Англо-русский технический словарь

никралАнгло-русский технический словарь.

NICROSILAL

Англо-русский технический словарь

никросилалАнгло-русский технический словарь.

NIFE

Англо-русский технический словарь

нифеАнгло-русский технический словарь.

NIGELLA

Англо-русский технический словарь

чернушкаАнгло-русский технический словарь.

NIKODYM THEOREM

Англо-русский технический словарь

<math.> теорема НикодимаАнгло-русский технический словарь.

NIKOLAEVSK

Англо-русский технический словарь

николаевскийАнгло-русский технический словарь.

NILE

Англо-русский технический словарь

нильскийАнгло-русский технический словарь.

NILSSON

Англо-русский технический словарь

<phys.> нильсоновский– Nilsson modelNilsson quantum characteristics — <phys.> характеристики нильсоновскиеАнгло-русский технический словарь.

NILSSON MODEL

Англо-русский технический словарь

<phys.> модель нильсоновскаяАнгло-русский технический словарь.

NIPAGIN

Англо-русский технический словарь

нипагинАнгло-русский технический словарь.

NIPKOW DISK

Англо-русский технический словарь

<phot.> диск НипковаАнгло-русский технический словарь.

NIRESIST

Англо-русский технический словарь

нирезистАнгло-русский технический словарь.

NISOAMYLCADAVERINE

Англо-русский технический словарь

изоверинАнгло-русский технический словарь.

NITRALLOY

Англо-русский технический словарь

нитралой– nitralloy steelАнгло-русский технический словарь.

NOBEL

Англо-русский технический словарь

нобелевскийАнгло-русский технический словарь.

NOCTAL

Англо-русский технический словарь

нокталАнгло-русский технический словарь.

NOETHER

Англо-русский технический словарь

1) нетеревой2) нетеровый– Noether group– Noether rings– pertaining to NoetherАнгло-русский технический словарь.

NOETHER GROUP

Англо-русский технический словарь

нетерова группаАнгло-русский технический словарь.

NOETHER RINGS

Англо-русский технический словарь

нетеровы кольцаАнгло-русский технический словарь.

NOLI TURBARE

Словарь античности

        (circulos meos) (лат. «не трогай моих кругов»), по рим. преданию возглас Архимеда, обращ. к солдату-римлянину, ворвавшемуся к нему в дом при взятии Сирак

NON LIQUET

Словарь античности

        (лат. не ясно), в рим. судопроизводстве формула, означающая отказ от голосования. В совр. суде соответствует оправдательному приговору, вынес, за недоста

NOR GATE

Англо-русский технический словарь

логический элемент ИЛИ НЕАнгло-русский технический словарь.

NOR LOGIC CIRCUIT

Англо-русский технический словарь

<comput.> схема логическая НЕ-ИЛИАнгло-русский технический словарь.

NOR OPERATION

Англо-русский технический словарь

операция НЕ - ИЛИАнгло-русский технический словарь.

NORDENFELD PRIMER

Англо-русский технический словарь

трубка запальная НорденфельдаАнгло-русский технический словарь.

NORIAN

Англо-русский технический словарь

норискийАнгло-русский технический словарь.

NORWEGIAN

Англо-русский технический словарь

норвАнгло-русский технический словарь.

NOSOPHEN

Англо-русский технический словарь

нозофенАнгло-русский технический словарь.

NOT AND CIRCUIT

Англо-русский технический словарь

схема НЕ ИАнгло-русский технический словарь.

NOT GATE

Англо-русский технический словарь

логический элемент НЕАнгло-русский технический словарь.

NOT OPERATION

Англо-русский технический словарь

операция НЕАнгло-русский технический словарь.

NOT OR CIRCUIT

Англо-русский технический словарь

схема НЕ ИЛИАнгло-русский технический словарь.

NOTAND CIRCUIT

Англо-русский технический словарь

схема запретаАнгло-русский технический словарь.

NOTITIA DIGNITATUM

Словарь античности

         (лат.), государств, справочник, свод всех военных и гражданских должностей с описанием организации рим. сухопутного войска. Относится к 5 в. н. э., одна

NOTITIA URBIS CONSTANTINOPOLITANAE

Словарь античности

         (лат.), описание на лат. яз. 14 областей и некоторых важнейших архитектурных сооружений Константинополя (храмов, дворцов, бань и т. д.). Составлено при

NOTODONTIDAE

Англо-русский технический словарь

хохлаткиАнгло-русский технический словарь.

NOTONECTIDAE

Англо-русский технический словарь

гладышиАнгло-русский технический словарь.

NOVALGIN

Англо-русский технический словарь

новальгинАнгло-русский технический словарь.

NOVARGAN

Англо-русский технический словарь

новарганАнгло-русский технический словарь.

NOVASUROL

Англо-русский технический словарь

новасуролАнгло-русский технический словарь.

NOVATOPHAN

Англо-русский технический словарь

новатофанАнгло-русский технический словарь.

NOVATROPIN

Англо-русский технический словарь

новатропинАнгло-русский технический словарь.

NOVOCAINAMID

Англо-русский технический словарь

новокаинамидАнгло-русский технический словарь.

NOVOCAINE

Англо-русский технический словарь

новокаинАнгло-русский технический словарь.

NOVOGOROD

Англо-русский технический словарь

новгородскийАнгло-русский технический словарь.

NOVOSIBIRSK

Англо-русский технический словарь

новосибирскийNovosibirsk State University — университет государственный НовосибирскийАнгло-русский технический словарь.

NSERVE

Англо-русский технический словарь

<agric.> энсервАнгло-русский технический словарь.

NUREMBERG

Англо-русский технический словарь

нюрнбергскийАнгло-русский технический словарь.

NUSSELT NUMBER

Англо-русский технический словарь

<phys.> критерий НуссельтаАнгло-русский технический словарь.

NYMPHALIDAE

Англо-русский технический словарь

нимфалидыАнгло-русский технический словарь.

NYSTATIN

Англо-русский технический словарь

нистатинАнгло-русский технический словарь.

ABATE NOISE

Англо-русский технический словарь

ослаблять шумАнгло-русский технический словарь.

ABBREVIATED NOTATION

Англо-русский технический словарь

сокращенная записьАнгло-русский технический словарь.

ABOVE NORMAL

Англо-русский технический словарь

выше нормыАнгло-русский технический словарь.

ABSOLUTE NUMBER

Англо-русский технический словарь

1) <math.> число конкретное2) число неименованноеАнгло-русский технический словарь.

ABSORB A NEUTRON

Англо-русский технический словарь

поглощать нейтронАнгло-русский технический словарь.

ABUNDANT NUMBER

Англо-русский технический словарь

<math.> число избыточноеАнгло-русский технический словарь.

ACCEPTANCE NUMBER

Англо-русский технический словарь

<math.> квалифицирующее числоАнгло-русский технический словарь.

ACETONE NUMBER

Англо-русский технический словарь

ацетоновое числоАнгло-русский технический словарь.

ACID NUMBER

Англо-русский технический словарь

1) кислотное число2) <chem.> коэффициент кислотностиАнгло-русский технический словарь.

ACORN NUT

Англо-русский технический словарь

<tech.> гайка глухаяАнгло-русский технический словарь.

ACTIVE NIGHTVIEWER

Англо-русский технический словарь

активный прибор ночного виденияАнгло-русский технический словарь.

ADDITIVE NOISE

Англо-русский технический словарь

аддитивный шумАнгло-русский технический словарь.

ADDRESS NAME

Англо-русский технический словарь

наименование абонентаАнгло-русский технический словарь.

ADF NEEDLE

Англо-русский технический словарь

<engin.> стрелка АРКАнгло-русский технический словарь.

ADJUSTING NUT

Англо-русский технический словарь

регулировочная гайкаАнгло-русский технический словарь.

AFTFUSELAGEMOUNTED NACELLE

Англо-русский технический словарь

хвостовая гондолаАнгло-русский технический словарь.

AIR CELESTIAL NAVIGATION

Англо-русский технический словарь

воздушная астронавигацияАнгло-русский технический словарь.

AIR NAVIGATION

Англо-русский технический словарь

воздушная навигацияАнгло-русский технический словарь.

AIRBLAST NOZZLE

Англо-русский технический словарь

воздушное соплоАнгло-русский технический словарь.

ALCOHOL NUMBER

Англо-русский технический словарь

спиртовое числоАнгло-русский технический словарь.

ALEPH NOUGHT

Англо-русский технический словарь

алеф-нульАнгло-русский технический словарь.

ALGEBRAIC NUMBER

Англо-русский технический словарь

<math.> относительное числоАнгло-русский технический словарь.

ALIGNMENT NOMOGRAM

Англо-русский технический словарь

сетчатая номограммаАнгло-русский технический словарь.

ALL OR NONE DATA

Англо-русский технический словарь

1) <math.> данные типа "да или нет"2) дихотомияАнгло-русский технический словарь.

ALTOCUMULUS NEBULOSIS

Англо-русский технический словарь

<meteor.> облака высококучевые туманообразныеАнгло-русский технический словарь.

ALTOSTRATUS NEBULOSUS

Англо-русский технический словарь

<meteor.> облака высокослоистые туманообразныеАнгло-русский технический словарь.

ALUMINUM NITRATE

Англо-русский технический словарь

<chem.> алюминий азотнокислыйАнгло-русский технический словарь.

AMBIENT NOISE

Англо-русский технический словарь

шум окружающей средыАнгло-русский технический словарь.

AMICABLE NUMBERS

Англо-русский технический словарь

1) <math.> числа дружественные2) содружественные числаАнгло-русский технический словарь.

AMMONIA NITROGEN

Англо-русский технический словарь

аммиачный азотАнгло-русский технический словарь.

AMPLIFIER NOISE

Англо-русский технический словарь

шум усилителяАнгло-русский технический словарь.

ANCHOR NUT

Англо-русский технический словарь

анкерная гайкаАнгло-русский технический словарь.

ANNULAR NOZZLE

Англо-русский технический словарь

1) кольцевое сопло2) <phys.> сопло кольцевоеАнгло-русский технический словарь.

ANTENNA NOISE

Англо-русский технический словарь

шумы антенныАнгло-русский технический словарь.

APPROACH NAVIGATION

Англо-русский технический словарь

навигация в районе аэродромаАнгло-русский технический словарь.

ARABIC NUMERAL

Англо-русский технический словарь

цифра арабскаяАнгло-русский технический словарь.

ARM OF NETWORK

Англо-русский технический словарь

ветвь электрической схемыАнгло-русский технический словарь.

ASCENDING NODE

Англо-русский технический словарь

<astr.> узел восходящийАнгло-русский технический словарь.

ASYMMETRICAL NONLINEARITY

Англо-русский технический словарь

асимметричная нелинейностьАнгло-русский технический словарь.

ASYMPTOTIC NORMALITY

Англо-русский технический словарь

асимптотическая нормальностьАнгло-русский технический словарь.

AT NIGHT

Англо-русский технический словарь

в ночное времяАнгло-русский технический словарь.

ATOMIC NUMBER

Англо-русский технический словарь

атомный номерАнгло-русский технический словарь.

AUTONOMOUS NAVIGATION

Англо-русский технический словарь

автономная навигацияАнгло-русский технический словарь.

AVAILABLE NITROGEN

Англо-русский технический словарь

доступный азотАнгло-русский технический словарь.

AXISYMMETRIC NOZZLE

Англо-русский технический словарь

осесимметричное соплоАнгло-русский технический словарь.

BACKGROUND NOISE

Англо-русский технический словарь

1) фоновый шум2) фон шумаАнгло-русский технический словарь.

BACKWARD NODE

Англо-русский технический словарь

узел расходящихся действийАнгло-русский технический словарь.

BALANCING NETWORK

Англо-русский технический словарь

балансный контурАнгло-русский технический словарь.

BALL NUT

Англо-русский технический словарь

шариковая гайкаАнгло-русский технический словарь.

BANDGAP NARROWING

Англо-русский технический словарь

<phys.> сужение запрещенной зоныАнгло-русский технический словарь.

BARBED NAIL

Англо-русский технический словарь

1) <constr.> заершенный гвоздь2) гвоздь с бородкойАнгло-русский технический словарь.

BARE NUCLEUS

Англо-русский технический словарь

голое ядроАнгло-русский технический словарь.

BARREL NAIL

Англо-русский технический словарь

бондарный гвоздьАнгло-русский технический словарь.

BASEBAND NETWORK

Англо-русский технический словарь

сеть с передачей данных без модуляцииАнгло-русский технический словарь.

BASIC NOTE

Англо-русский технический словарь

третья фаза запахаАнгло-русский технический словарь.

BASIS NETWORK

Англо-русский технический словарь

основной балансный контурАнгло-русский технический словарь.

BATTEN NAIL

Англо-русский технический словарь

реечный гвоздьАнгло-русский технический словарь.

BE NAMED

Англо-русский технический словарь

называтьсяАнгло-русский технический словарь.

BE NECESSARY

Англо-русский технический словарь

понадобитьсяАнгло-русский технический словарь.

BE NEEDED

Англо-русский технический словарь

понадобитьсяАнгло-русский технический словарь.

BE NEGATED

Англо-русский технический словарь

отрицатьсяАнгло-русский технический словарь.

BE NONCOMMUTATIVE

Англо-русский технический словарь

не обладать коммутативностьюАнгло-русский технический словарь.

BE NONDEVELOPABLE

Англо-русский технический словарь

не иметь разверткиАнгло-русский технический словарь.

BEAUFORT NUMBER

Англо-русский технический словарь

1) <meteor.> балл Бофорта2) балл шкалы Бофорта3) шкала БофортаАнгло-русский технический словарь.

BELOW NORMAL

Англо-русский технический словарь

ниже нормыАнгло-русский технический словарь.

BETTI NUMBER

Англо-русский технический словарь

число беттиАнгло-русский технический словарь.

BILATERAL NETWORK

Англо-русский технический словарь

симметричный четырехполюсникАнгло-русский технический словарь.

BIOT NUMBER

Англо-русский технический словарь

<phys.> число БиоАнгло-русский технический словарь.

BIQUINARY NUMBER

Англо-русский технический словарь

двоично-пятеричное числоАнгло-русский технический словарь.

BLACKANDWHITE NEGATIVE

Англо-русский технический словарь

черно-белый негативАнгло-русский технический словарь.

BOTTOM NIPPER

Англо-русский технический словарь

нижняя губка тисковАнгло-русский технический словарь.

CAYLEY NUMBERS

Англо-русский технический словарь

числа кэлиАнгло-русский технический словарь.

DAMKOHLER NUMBER

Англо-русский технический словарь

<phys.> число ДамкелераАнгло-русский технический словарь.

DOPPLER NAVIGATOR

Англо-русский технический словарь

доплеровский измерительАнгло-русский технический словарь.

GAUSSIAN NOISE

Англо-русский технический словарь

гауссовский шумАнгло-русский технический словарь.

GRASHOF NUMBER

Англо-русский технический словарь

критерий ГрасгофаАнгло-русский технический словарь.

GRASHOFF NUMBER

Англо-русский технический словарь

число ГрасгофаАнгло-русский технический словарь.

GUCHMAN NUMBER

Англо-русский технический словарь

<phys.> критерий ГухманаАнгло-русский технический словарь.

JOHNSON NOISE

Англо-русский технический словарь

тепловой шумАнгло-русский технический словарь.

KARMAN NUMBER

Англо-русский технический словарь

число КарманаАнгло-русский технический словарь.

LAPIS NIGER

Словарь античности

        (лат. черный камень), черная мраморная плита. Считается, что она была установлена на сооружении дорим. времени, в котором был обнаружен ряд археологич. п

LAWSON NUMBER

Англо-русский технический словарь

параметр удержанияАнгло-русский технический словарь.

PERT NETWORK

Англо-русский технический словарь

<comput.> график сетевойАнгло-русский технический словарь.

PETRI NET

Англо-русский технический словарь

<math.> сеть ПетриАнгло-русский технический словарь.

ROMAN NUMERAL

Англо-русский технический словарь

римская цифраАнгло-русский технический словарь.

SCHOTTKY NOISE

Англо-русский технический словарь

дробовой шумАнгло-русский технический словарь.

STROUD NUMBER

Англо-русский технический словарь

<phys.> число СтраудаАнгло-русский технический словарь.

VICAL NEEDLE

Англо-русский технический словарь

игла ВикаАнгло-русский технический словарь.

VON NEUMANN CONDITION

Англо-русский технический словарь

<math.> условие НейманаАнгло-русский технический словарь.

WEBER NUMBER

Англо-русский технический словарь

число ВебераАнгло-русский технический словарь.

ТУРБИНА СТАЦИОНАРНАЯ ПАРОВАЯ NЦИЛИНДРОВАЯ

Словарь ГОСТированной лексики

n-цилиндровая паровая стационарная турбинаПаровая стационарная турбина, рабочий процесс которой совершается в "n" цилиндрах.Примечания:1. При необходимости указа

Время запроса ( 2.710425904 сек)
T: 2.713736642 M: 1 D: 0