Найдено 100+ «O»

OATH

Англо-український дипломатичний словник

n клятва, присяга- international ~ of allegiance міжнародна клятва вірності - to break one's ~ порушити клятву - to certify under ~ свідчити під присягою - t

OBEY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. слухатися, коритися 2. керуватися чимсь, наслідувати щось 3. підкорятись - to ~ common sense керуватись здоровим глуздом - to ~ the law підкорятись зако

OBFUSCATE

Англо-український дипломатичний словник

v амер. (умисно) заплутувати питання; напускати туману

OBJECT

Англо-український дипломатичний словник

I n мета, намір- unidentified flying ~ (UFO) нерозпізнаний літаючий об'єкт (НЛО) - ~ of an agreement /treaty мета угоди/ договору - ~ indispensable for the e

OBJECTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. заперечення, протест 2. перешкода, затримка, заборона - grave ~s серйозні заперечення - principle ~ принципове заперечення - valid ~ важливе/ переконлив

OBJECTIONABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj такий, що викликає заперечення, небажаний- ~ plan невдалий/ неприйнятний план

OBJECTIVE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. мета, завдання, прагнення 2. pl планові завдання - central ~ головна мета - class-oriented ~ класово-орієнтована мета - foreign policy ~s завдання з

OBJECTIVELY

Англо-український дипломатичний словник

adv об'єктивно, реально- to consider smth. ~ розглядати щось об'єктивно

OBJECTIVIST

Англо-український дипломатичний словник

n філос. той, хто визнає існування об'єктивної реальності

OBLIGATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. зобов'язання 2. обов'язок 3. юр. боргове зобов'язання, боргова розписка - accrued ~s нові зобов'язання, що випливають з договору - alleged ~s зобов'яза

OBLIGATORY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. обов'язковий 2. зобов'язуючий - ~ attendance обов'язкове відвідування, обов'язкова присутність - ~ jurisdiction виключна юрисдикція - ~ for all загаль

OBLIGE

Англо-український дипломатичний словник

v зобов'язувати, примушувати; пов'язувати зобов'язаннями- to be ~d бути зобов'язаним, вимушеним; рахувати своїм обов'язком, своїм зобов'язанням

OBLIQUE

Англо-український дипломатичний словник

adj посередній, непрямий, побічний- ~ reference to smth. непряме посилання на щось

OBLIQUITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. туманне/ незрозуміле висловлювання, умисна двозначність 2. відхилення від прямого шляху/ норми

OBSCURE

Англо-український дипломатичний словник

I adj неясний, незрозумілий- ~ wording неясне/ туманне/ розпливчасте формулювання - the meaning is ~ зміст неясний/ незрозумілий II v робити незрозумілим,

OBSERVABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj додержуваний, що вимагає дотримання- forms ~ in social intercourse форми, прийняті у спілкуванні

OBSERVANCE

Англо-український дипломатичний словник

n дотримання (закону, правила, звичаю тощо)- consistent ~ послідовне дотримання - ~ of an agreement дотримання угоди - ~ of the Charter дотримання уставу - ~

OBSERVATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. спостереження 2. звич. pl дані, отримані шляхом спостереження; результати спостережень 3. зауваження, висловлювання - aerial ~ спостереження з повітря

OBSERVE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. дотримуватись (правил, звичаїв тощо); відзначати, святкувати; дотримуватись чогось 2. зробити зауваження, висловитись - to ~ anniversaries відзначати роко

OBSERVER

Англо-український дипломатичний словник

n спостерігач- military ~ військовий спостерігач - neutral ~ нейтральний спостерігач - to designate ~s призначити спостерігачів

OBSTACLE

Англо-український дипломатичний словник

n перешкода, завада- fresh ~ нова перешкода - great ~ серйозна перешкода - impassable ~s непереборні перешкоди/ труднощі/ перепони - insurmountable ~s непере

OBSTRUCT

Англо-український дипломатичний словник

v 1. перешкоджати, заважати робити щось 2. парл. влаштовувати обструкцію - to ~ a decision on a draft resolution перешкоджати прийняттю рішення за проектом ре

OBSTRUCTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. перешкода, утруднення, завада 2. парл. обструкція - trade ~ торгові перешкоди/ завади - policy of ~ політика перешкод і завад - to be a serious ~ бути

OBSTRUCTIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj парл. обструкційний, обструкціоністський

OBTAIN

Англо-український дипломатичний словник

v отримувати, здобувати; добиватись, досягати- to ~ advantages over other states etc. отримати перевагу над іншими державами тощо - to ~ consensus добитися кон

OBTRUDE

Англо-український дипломатичний словник

v (on, upon) нав'язувати свої погляди іншим- to ~ one's opinions upon others нав'язувати свої погляди іншим

OBTRUSION

Англо-український дипломатичний словник

n нав'язування- ~ of opinion on others нав'язування іншим своєї думки

OBVERSE

Англо-український дипломатичний словник

I n доповнення, складова частинаII adj додатковий; що є складовою частиною

OBVIATE

Англо-український дипломатичний словник

v уникати, ухилятись від чогось- to ~ a difficulty ухилятись від труднощів - to ~ a necessity усунути необхідність

OBVIATION

Англо-український дипломатичний словник

n уникнення (небезпеки); усунення (необхідності)

OBVIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj ясний, очевидний; само собою зрозумілий

OCCASION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. випадок, обставина 2. можливість, сприятливий випадок; подія - to be equal to the ~ бути на висоті становища - to celebrate the ~ відзначити/ відсвяткува

OCCIDENTAL

Англо-український дипломатичний словник

adj західний; що має відношення до країн західної півкулі- ~ civilization західна цивілізація

OCCIDENTALISM

Англо-український дипломатичний словник

n культура, побут, звичаї західних народів

OCCUPATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. окупація 2. заняття, рід занять - main ~ основне заняття - military ~ військова окупація - primary ~ основне заняття - ~ army окупаційна армія - ~ aut

OCCUPIED

Англо-український дипломатичний словник

adj окупований, зайнятий- ~ area зайнятий/ окупований район

OCCUPY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. військ. окуповувати, захоплювати 2. займати (посаду) - to ~ a country окупувати/ захопити країну - to ~ the enemy territory окупувати/ захопити ворожу т

ODDS

Англо-український дипломатичний словник

n перевага- to give ~ надати перевагу - to receive ~ отримати перевагу - to win the election by considerable ~ пройти на виборах, отримати переважну більшість

OFF()HAND

Англо-український дипломатичний словник

adv без підготовки, експромтом- to act ~ діяти без підготовки - to interpret ~ перекладати без підготовки - to speak ~ говорити/ виступати без підготовки - t

OFFENDER

Англо-український дипломатичний словник

n юр. злочинець, правопорушник- political ~s особи, переслідувані за політичними мотивами

OFFENSIVE

Англо-український дипломатичний словник

I n наступ, атака- ideological ~ ідеологічний наступ - peace ~ мирний наступ - strategic ~ стратегічний наступ - trade ~ торговий наступ - to mount the ide

OFFER

Англо-український дипломатичний словник

I n пропозиція- ~ of assistance пропозиція допомоги - to accept an ~ прийняти пропозицію - to cancel an ~ анулювати пропозицію - to close with an ~ прийняти

OFFEREE

Англо-український дипломатичний словник

n особа, якій роблять пропозицію

OFFERER

Англо-український дипломатичний словник

n особа, що робить пропозицію, оферент

OFFICE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. посада, пост; перебування при владі/ на посту 2. відомство, міністерство; управління, відділ, бюро 3. обов'язок, функція 4. контора, канцелярія тощо - a

OFFICER

Англо-український дипломатичний словник

n чиновник, посадова особа; службовець, співробітник (уста нови)- administrative ~ адміністративний службовець - cabinet ~ член уряду - certifying ~ особа/ сп

OFFICIAL

Англо-український дипломатичний словник

I n посадова особа; співробітник, чиновник, службовець (державний, банківський)- diplomatic ~ дипломат - duly accredited ~ належним чином акредитована особа

OFFSET

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. відшкодування, компенсація 2. зустрічна вимога - as an ~ against smth. як компенсація за щось - to be ~ against smth. бути винагородою/ компенсацією з

OFFSHORE

Англо-український дипломатичний словник

adj що знаходиться на певній відстані від берега- ~ oil нафта з родовищ під морським дном - ~ procurement амер. закупка військових матеріалів за кордоном - ~

OFFTHECUFF

Англо-український дипломатичний словник

adj розм. непідготовлений (про промову тощо); імпровізований

OFFTHERECORD

Англо-український дипломатичний словник

adj неофіційний (про заяву тощо); не для преси; конфіденційний; що не підлягає розголосу

OFFTHEWALL

Англо-український дипломатичний словник

adj амер. розм. незвичайний, незвичний- ~ questions неочікувані питання

OFFYEAR

Англо-український дипломатичний словник

adj амер. що відбувається у проміжку між основними виборами- ~ elections проміжні вибори

OILEXPORTING

Англо-український дипломатичний словник

adj що вивозить/ експортує нафту- ~ countries країни-експортери нафти

OLDESTABLISHED

Англо-український дипломатичний словник

adj давно встановлений/ усталений, давній- ~ firm фірма, яка давно існує

OLIVE BRANCH

Англо-український дипломатичний словник

n оливкова гілка (як символ миру)- to hold out the ~ робити мирні пропозиції, намагатись владнати спірні питання мирним шляхом

OMBUDSMAN

Англо-український дипломатичний словник

n уповноважений з прав людини; омбудсмен

OMISSION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. пропуск, пропускання 2. недогляд, упущення - ~ of important facts пропуск важливих фактів

OMIT

Англо-український дипломатичний словник

v 1. упускати щось, нехтувати чимсь 2. пропускати, не включати - to ~ details пропускати деталі - to ~ the interpretation into French не перекладати на францу

OMNIBUS

Англо-український дипломатичний словник

adj що має декілька пунктів; обширний- ~ bill законопроект, що об'єднує різноманітні питання - ~ proposal всеохоплюючі пропозиції - ~ quota загальна квота, за

OMNICOMPETENT

Англо-український дипломатичний словник

adj такий, що володіє усіма повноваженнями

ONCAMERA

Англо-український дипломатичний словник

n виступ у прямій передачі (по телебаченню)

ONCOMING

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. майбутній, прийдешній 2. що наступає/ наближається - ~ visit майбутній візит

ONEPARTY

Англо-український дипломатичний словник

adj однопартійний- ~ state однопартійна держава - ~ system однопартійна система

ONEROUS

Англо-український дипломатичний словник

adj обтяжливий; скрутний- ~ duties обтяжливі/ тяжкі обов'язки - ~ terms обтяжливі умови

ONESIDED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. однобічний 2. пристрасний, упереджений; несправедливий - ~ agreement одностороння угода - ~ argument упереджений доказ; однобоке викладення фактів - ~

ONGOING

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. безперервний, постійний 2. що відбувається в даний час - ~ conference конференція, що відбувається в даний момент - ~ conflict постійний/ споконвічний

ONSET

Англо-український дипломатичний словник

n початок- ~ of the recession початок спаду

ONTOLOGY

Англо-український дипломатичний словник

n філос. онтологія- critical ~ критична онтологія

OPEN

Англо-український дипломатичний словник

I adj 1. відкритий, гласний 2. невирішений 3. відвертий, відкритий 4. явний, усім відомий, публічний - ~ ballot відкрите голосування - ~ conference відкрит

OPENENDED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. не обмежений у часі 2. не кінцевий; що допускає зміни і поправки (про про позицію, проект тощо) - ~ agreement безстрокова угода - ~ page сторінка огляд

OPENING

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. початок, вступна частина 2. сприятлива можливість; слушний випадок - good ~ сприятлива можливість; добрі перспективи - ~ of hostilities початок військ

OPENMINDED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. неупереджений 2. з широким світоглядом

OPERATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. дія; робота; функціонування 2. звич. pl військова операція, воєнні дії - mass-scale punitive ~s масові каральні заходи - military ~s воєнні дії - unde

OPERATIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj експлуатаційний- ~ service експлуатаційна служба

OPERATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. діючий; дійсний; діяльний 2. оперативний, що має постановляючу силу, установчий - ~ force рушійна сила - ~ motive спонукальний мотив - ~ paragraph 4 п

OPINION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. думка, погляд, переконання, точка зору 2. заключення (спеціальне тощо) - advisory ~ дорадча думка; консультативне заключення - current ~ суттєва думка -

OPPONENT

Англо-український дипломатичний словник

n (су)противник, ворог; опонент- class ~s класові супротивники - covert ~s приховані супротивники - ideological ~ ідеологічний/ ідейний супротивник - overt ~

OPPORTUNE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. своєчасний; доречний 2. слушний, сприятливий - ~ act своєчасний акт - ~ moment слушний момент, слушний час - ~ remark доречне зауваження - ~ time слу

OPPORTUNITY

Англо-український дипломатичний словник

n слушна нагода; сприятливі можливості- equitable opportunities рівні можливості - reasonable ~ слушна можливість - trade opportunities можливості торгівлі -

OPPOSE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. чинити опір, противитися, протистояти 2. протиставляти 3. бути в опозиції - to be ~d to smth. заперечувати проти чогось - to ~ agression виступати проти

OPPOSING

Англо-український дипломатичний словник

adj протилежний; що чинить опір- ~ groups угруповання/ фракції, що протистоять одна одній

OPPOSITE

Англо-український дипломатичний словник

I n протилежність- law of the interrelation of ~s закон взаємозалежності протилежностей - law of the unity and struggle of ~s закон єдності і боротьби протиле

OPPOSITION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. опір, протидія, заперечення 2. опозиція - adamant ~ уперта/ непохитна опозиція - grass-roots ~ опозиція широких мас - stubborn ~ уперта/ непохитна опози

O

Португальско-русский словарь

I m = oII = oIII pron = oPortuguese-russian dictionary.2013.

O

Новый большой англо-русский словарь

-o- [-əʋ-] соединительная гласная сложных слов 1. образованных от названий стран и национальностей: Anglo-Saxon - англо-саксонский Franco-Prussian - франко-пр

O

Итальяно-русский автомобильный словарь

(ossigeno) кислородDizionario italiano-russo Automobile.2013.

O

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erпятнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

O

Новый большой англо-русский словарь

o I 1. [əʋ] n (pl O‘s, Os, o‘s, os, oes [əʋz]) 1. 1) 15-я буква английского алфавита 2) литера «о» 2. звук «о» 3. что-л. имеющее форму О her mouth formed an

O

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от originпроисхождение; начало; источникEnglish-russian biological dictionary.2013.

O

Англо-русский словарь Мюллера

ⅠO, o [əυ] n (pl Os, O's, Oes [əυz]) 1) 15-я буква англ. алфавита 2) нуль, ничто́ⅡO [əυ] = oh:O my!, O dear me! бо́же мой!Англо-русский словарь. — М.: Советская

O

Большой испанско-русский словарь

I f18-я буква испанского алфавита оII сокр. от OesteзападIII сокр. от ordenпорядокIV сокр. от ordenприказ

O

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl 1) O stinks to high heaven — От опиума обычно такая вонь 2) Can you tell me where I can get an O of stuff? — Ты не подскажешь, где мне достать унцию

O

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =пятнадцатая буква немецкого алфавитаII = Ost(en)В = восток, остБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

O

Новый большой англо-русский словарь

[-əʋ-]соединительная гласная сложных слов1. образованных от названий стран и национальностей:Anglo-Saxon - англо-саксонскийFranco-Prussian - франко-прусскийGraec

O

Суахили-русский словарь

релятивная части́ца кото́рый;watu wanaozungumza — лю́ди, кото́рые разгова́ривают;mto uliokauka — река́, кото́рая вы́сохла;nyumba zilizojengwa — дома́, кото́рые п

O

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

амер. транскр. read as in 'not'Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

O

Англо-український словник Балла М.І.

int (тж oh, якщо вигук відокремлений розділовим знаком) о!, ах!, ох!; та; oh, what a surprise! о, який сюрприз!; o god! о боже!; oh, is that so? та хіба?, та нев

O

Азербайджанcко-русский словарь

1) двадцать первая буква азербайджанского алфавита; 2) он, она, оно; тот, та, то. o biri, o birisi другой, следующий; o vaxt тогда, в то время; o vaxtadək, o vax

O

Новый большой англо-русский словарь

I 1. [əʋ] n (pl O's, Os, o's, os, oes [əʋz]) 1. 1) 15-я буква английского алфавита2) литера «о»2. звук «о»3. что-л. имеющее форму Оher mouth formed an O - она от

O

Англо-русский словарь общей лексики

межд.; поэт.; - oh о! O Wild West Wind, thou breath of Autumn's being (P.B. Shelley, "Ode to the West Wind") — О буйный ветер запада осенний! (П.Б. Шелли. "Ода з

O

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = o15-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

O

Латинско-русский словарь

oo (oh)!о!Латинско-русский словарь.2003.

O

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = o III сокр. от ovest вест, запад, 3 Итальяно-русский словарь.2003.

O

Англо-русский экономический словарь

обозначение ценной бумаги, которой торгуют на внебиржевом рынке (в газетной таблице).* * *.Organization.Special IRS Abbreviations.Англо-русский экономический сло

O

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[əʊ]океаномАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

O

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =пятнадцатая буква немецкого алфавитаII int (в сочетании с другими словами)ах!, о!o ja! — о да!, ах да!o je!, o jemine! — о боже (мой)!o weh! — увы!, о го

O

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[əʊ]нуль, ничтоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

O

Англо-русский словарь общей лексики

I [†Ќ] мн. - Os, O's, Oes [†ЌЄ] пятнадцатая буква англ. алфавита; O - прописная, o - строчная II 1) - o; - oh используется вместо цифры "0", особ. при устной пер

O

Турецко-русский словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});онона́тотот* * *Iо!, ах!o, bu kadarı fazla! — о, э́то уже́ сли́шком!II1.1) он, она́, оно́ o gelmedi ben geldim

O

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. мед. группа крови I (обозначение первой группы крови по международной системе классификации групп крови ABO)2. техн. O-ringАнгло-русский универсальный дополни

O

Морской словарь

O SO " OSO " " Самойлов К. И.Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР,1941

O

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от observatoireобсерваторияII сокр. от oculaireокулярIII сокр. от ohmомIV сокр. от ordreпорядокV сокр. от origineпроисхождениеVI сокр. от outilинструмент

O

Немецко-русский политехнический словарь

хим.; сокр. от ortho-орто-Deutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

O

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. observation - наблюдение; исследование; изучение;2. observer duties - служба наблюдения;3. occasional occurrence of species - редкая встречаемость вида;4. ohm

O

Англо-русский словарь Мюллера

ⅠO, o [əυ] n (pl Os, O's, Oes [əυz])1) 15-я буква англ. алфавита2) нуль, ничто́ⅡO [əυ] = oh:O my!, O dear me! бо́же мой!Англо-русский словарь. — М.: Советская эн

O

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[oil] — нефть* * *нефтьАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

O

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ o ̈ɪəu ]O n AmE sl 1. O stinks to high heaven От опиума обычно такая вонь 2. Can you tell me where I can get an O of stuff? Ты не

O

Новый большой англо-русский словарь

I 1. [əʋ] n (pl O's, Os, o's, os, oes [əʋz]) 1. 1) 15-я буква английского алфавита2) литера «о»2. звук «о»3. что-л. имеющее форму Оher mouth formed an O - она от

O

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от OperationоперацияII сокр. от OszillatorосцилляторIII сокр. от Ost(en)В, восток, остIV сокр. от SauerstoffкислородDeutsch-Russische Wörterbuch polytech

O

Польско-русский словарь

%1 предлог. I с В 1. о, об(о); oprzeć się o mur опереться о стену;2. на; в; иногда не переводится; wyższy o głowę выше на голову; młodszy о dwa lata моложе на дв

O

Англо-русский словарь по социологии

(observation)abbrev.диаграммный символ, обозначающий наблюдение.* * * сокр. от observation Англо-русский словарь по социологии.2011.

O

Новый большой англо-русский словарь

I 1. [əʋ] n (pl O's, Os, o's, os, oes [əʋz]) 1. 1) 15-я буква английского алфавита2) литера «о»2. звук «о»3. что-л. имеющее форму Оher mouth formed an O - она от

O

Новый большой англо-русский словарь

I 1. [əʋ] n (pl O's, Os, o's, os, oes [əʋz]) 1. 1) 15-я буква английского алфавита2) литера «о»2. звук «о»3. что-л. имеющее форму Оher mouth formed an O - она от

O

Крымскотатарско-русский словарь

1) он, она, оноo biri — тот, таo kibi — как он (или она), такой как он (или она)o da — и он (или она)onda — у него (или неё)olar — ониolar da — и ониolarda — у н

O

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (origin) происхождение 2) (originated) происходящий из...

O

Англо-русский дополнительный словарь

нуль, ничто; опиум, наркота (oxygen) - кислород; observer - наблюдатель; officer - офицер; чиновник Ohio - Огайо (штат США); Ontario - Онтарио (провинция Канады)

O

Латинско-русский словарь

oпятнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхO. — optimus, ossa, omnisJ. O. M. — Jovi Optimo MaximoO. I. B. Q. — ossa illīus bene quiescantO. N. F. — omn

O

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erпятнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

O

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

— сокращение итальянского слова ossia, обозначающего "или", например — per Violino о Flauto, для скрипки или для флейты. В католической церкви во Франции девять

O

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

о, об, на, за, про, з walczyć ~ niepodległość боротися за незалежність oprzeć się ~ drzwi спертися на (об) двері myśleć ~ matce думати про матір ~ (godzinie)

O

Энциклопедический словарь

O — сокращение итальянского слова ossia, обозначающего "или", например — per Violino о Flauto, для скрипки или для флейты. В католической церкви во Франции девят

O

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = OБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

O

Латинско-русский словарь

P. Ovidius Naso43 до н. э. - 17 н. э.Латинско-русский словарь.2003.

O

Новый большой англо-русский словарь

O I 1. [əʋ] n (pl O‘s, Os, o‘s, os, oes [əʋz]) 1. 1) 15-я буква английского алфавита 2) литера «о» 2. звук «о» 3. что-л. имеющее форму О her mouth formed an

O

Португальско-русский словарь

I m = O(четырнадцатая буква португальского алфавита)II = Oопределенный артикль мужского родаo livro — книгаo menino — мальчикIII pron = O1) его vejo-o — я его ви

O

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Кислород (O)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

O /

Португальско-русский словарь

скр от ordem1) распоряжение 2) ордер Portuguese-russian dictionary.2013.

O!

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

ну! o certo! — ну, конечно! Итальяно-русский словарь.2003.

O!

Норвежско-русский словарь

int поэт. о! Норвежско-русский словарь.2013.

O!

Латинско-русский словарь

Ō! (ōh)! interj.о!, ах! (возглас радости, горя, удивления), с voc. (o mi Furni! C), с acc. (o me misĕrum! C) или с nom. (o vir fortis! Ter); иногда поэт. с gen.

O'

Англо-русский словарь Мюллера

O' [əυ-] pref перед ирландскими именами, напр.:O'Connor О'Kо́ннорАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

O'

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[əˏ]нанана, у, околопонавпо, послево время, в течениекасательно, о, об, относительно, по, по поводуна, в, при, под, с, из, по, ув, навна, в, прив, нак, на, над,

O'

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

pref. перед ирландскими именами, напр.: O'Connor O'Коннор1) сокр. of — of six o'clock — шесть часов2) сокр. of — on to sleep o'nights — спать по ночамАнгло-русск

O'

Новый большой англо-русский словарь

I[ə] prep (сокр. от of)four o'clock - четыре часаman-o'war - военный корабльwill-o'-the wisp - блуждающий огонёкII[ə] prep (сокр. от on) преим. книжн.по, вo'the

O'

Новый большой англо-русский словарь

[ɒ,əʋ] prefупотребляется перед ирландскими именами:O'Brien - О'БрайенO'Connor - О'Коннор♢ Ireland her O's, her Mac's let Scotland boast - пусть Ирландия гордится

O'

Англо-український словник Балла М.І.

prep 1) (скор. від of) five o'clock п'ята година; man-o'-war військовий корабель; 2) (скор. від on) cannot sleep o'nights не може спати вночі.

O'

Англо-русский словарь общей лексики

предл. 1) сокр. от of seven o'clock — семь часов 2) диал., сокр. от on

O'

Англо-русский словарь общей лексики

прист. префикс перед именами ирландского происхождения O'Hara — O'Хара

O'

Англо-український словник Балла М.І.

pref (перед ірландськими іменами) O'Casey О'Кейсі.

O)

Англо-русский словарь по компьютерам

(смайл) человек мегатонна в патруле. megaton man on patrol. (иначе, я - аквалангист)

O.

Англо-русский металлургический словарь

overhead welding positionАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

O.

Словарь топонимов США

OhioАмерика через американизмы. — М.: «Высшая школа».Г.Д. Томахин.1982.

O.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

наблюдательофицерчиновникОгайоОнтариоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

O.

Португальско-русский словарь

скр от oesteзападPortuguese-russian dictionary.2013.

O.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от ocean океан (в географических названиях) Indian O. — Индийский океан II сокр. от Ohio Огайо (штат США) III сокр. от Ontario Онтарио (провинция Канады)

O.

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (office) см. off. 1); Брит.министерство, управление 2) (opponent) податель возражения 3) (order) порядок 4) (owner) владелец, собственник

O.

Англо-русский словарь Мюллера

O. I observer noun наблюдатель II officer noun 1) офицер 2) чиновник IIIOhio noun Огайо (штат США) IV Ontario noun Онтарио (провинция Канады)Англо-русский сло

O.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [offer] предложение, оферта2) амер. [Ohio Reports] сборник судебных решений штата Огайо3) [opponent] противная сторона; податель возражения, протеста4) [

O.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = см. ob. II = см. od. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

O.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от objectifобъективII сокр. от office1) бюро; офис2) агентствоIII сокр. от ondeволна; форма сигналаDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

O2 SENSOR

Англо-русский автомобильный словарь

датчик содержания кислородаEnglish-russian automobile dictionary.2013.

O2BILANZ

Немецко-русский геологический словарь

кислородный балансDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

O2DUSCHE

Немецко-русский медицинский словарь

fкислоро́дный душ mGerman-russian medical dictionary.2013.

O2ELEKTRODE

Немецко-русский медицинский словарь

fкислоро́дный электро́д mGerman-russian medical dictionary.2013.

O2HALTIGES INERTGAS

Немецко-русский химический словарь

кислородсодержащий инертный газDeutsch-Russische Wörterbuch der Chemie.2014.

O2MEHRSCHRITTTHERAPIE

Немецко-русский медицинский словарь

fэта́пная оксигенотерапи́я fGerman-russian medical dictionary.2013.

O2SONDENREGELUNG

Немецко-русский автомобильный словарь

fлямбда-регулирование (состава горючей смеси)Deutsch-russische wörterbuch automobil.2013.

Время запроса ( 3.643603401 сек)
T: 3.648548123 M: 1 D: 0