Найдено 100+ «P»

PACIFIC

Англо-український дипломатичний словник

adj мирний, миролюбний- ~ blocade "мирна" блокада, блокада без оголошення війни - ~ means мирні засоби/ шляхи (врегулювання тощо) - ~ settlement мирне врегулю

PACIFY

Англо-український дипломатичний словник

v відновлювати мир/ спокій/ порядок

PACKAGE

Англо-український дипломатичний словник

n комплексна угода, угода з декількох питань, яка заключена на основі взаємних поступок; "комплект", пакет- appropriate ~ необхідний/ відповідний комплект/ паке

PACT

Англо-український дипломатичний словник

n угода, договір, пакт- non-aggression ~ договір/ пакт про ненапад - security ~ договір про безпеку - ~ of peace пакт миру - to enter into a ~ with smbd. укл

PAD

Англо-український дипломатичний словник

n майданчик- launching ~ стартовий/ пусковий майданчик

PAIRINGOFF

Англо-український дипломатичний словник

n домовленість не бути присутнім на голосуванні

PANEL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. група спеціалістів, експертів, консультантів тощо з проведення публічного обговорення суспільно важливого питання 2. список, перелік - ~ discussion обгово

PAPACY

Англо-український дипломатичний словник

n папство, папський престол- to assume the ~ вступити на папський престол

PAPER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. документ 2. газета 3. доповідь, стаття - ballot ~ виборчий бюлетень - ballot ~ null and void недійсний виборчий бюлетень - blank ballot ~ пустий виборч

PAPER OVER

Англо-український дипломатичний словник

v - to ~ the cracks згладжувати розбіжності/ суперечності - to ~ differences згладжувати розбіжності/ суперечності - to ~ the rift згладжувати розбіжності/ суп

PAR

Англо-український дипломатичний словник

n паритет, рівність- on a ~ with нарівні з; на одному рівні з

PARADE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. парад 2. амер. процесія, маніфестація - celebratory ~ святковий парад

PARAGOVERNMENTAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. напівурядовий; пов'язаний з урядом; що залежить від уряду 2. такий, що виражає точку зору уряду; офіційний

PARAGRAPH

Англо-український дипломатичний словник

n 1. абзац 2. параграф, пункт 3. газетна замітка, коротке повідомлення - complementary ~s пункти/ параграфи, що взаємно доповнюють один одного - controversia

PARAJOURNALISM

Англо-український дипломатичний словник

n амер. псевдожурналізм, необ'єктивне висвітлення подій

PARAMOUNT

Англо-український дипломатичний словник

adj першочерговий; дуже важливий- ~ task дуже важливе завдання - of ~ importance що має першочергову важливість, першочергове значення

PARAPH

Англо-український дипломатичний словник

I n параф, ініціали чи розчерк у підписуII v парафувати, підписувати, візувати, ставити ініціали

PARAPOLITICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. пов'язаний з політикою 2. амер. пов'язаний з тією чи іншою партією; що має зв'язок з партійною боротьбою - ~ jobs посади, що мають політичне значення

PARASTATAL

Англо-український дипломатичний словник

adj напівдержавний; з участю державного капіталу- ~ bodies напівдержавні органи

PARDON

Англо-український дипломатичний словник

n юр. помилування, амністія- general ~ загальна амністія - right of ~ право помилування - to grant a ~ помилувати; дарувати амністію

PARE

Англо-український дипломатичний словник

v (тж ~ down/ away/ off) урізати, скорочувати- to ~ down the guest list скоротити список гостей

PARENT

Англо-український дипломатичний словник

n - ~ bank банк, що володіє контрольним пакетом акцій іншого банку; що контролює банк; банк-засновник - ~ body вищестоячий орган (що має систему периферійних ор

PARI PASSU

Англо-український дипломатичний словник

лат. рівно; нарівні та одночасно; в однаковій мірі, з однаковими правами

PARITY

Англо-український дипломатичний словник

n рівність, паритет- agreed ~ узгоджений паритет - approximate ~ приблизний паритет - gold ~ золотий паритет; золотий вміст валюти - military ~ військовий па

PARLIAMENT

Англо-український дипломатичний словник

n (часто P.) парламент- Act of P. парламентський акт; закон, прийнятий парламентом - meeting of ~ засідання парламенту - member of ~ член парламенту - to hav

PARLIAMENTARIAN

Англо-український дипломатичний словник

n 1. знавець парламентської практики 2. вправний парламентський оратор 3. член парламенту

PARLIAMENTARY

Англо-український дипломатичний словник

I n член парламенту, парламентарійII adj 1. парламентський, парламентарний 2. встановлений парламентом 3. прийнятий у парламенті - old ~ hand досвідчений

PARLOUR

Англо-український дипломатичний словник

n - ~ causus закрита/ секретна нарада партійного керівництва (США)

PARLOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj небезпечний, ризикований- ~ state of international relations небезпечний стан міжнародних відносин

PARNELLISM

Англо-український дипломатичний словник

n політика гомруля; практика боротьби за гомруль, що обмежується конституційно-парламентськими рамками

PAROL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. юр. усне свідчення, заява, поясненння 2. в грам. знач. прикм. юр. усний - ~ agreement усна угода - ~ contract a) усний договір b) простий договір (до

PARRICIDE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. зрадник батьківщини 2. зрада батьківщині

PART

Англо-український дипломатичний словник

n 1. частина, частка 2. юр. сторона (в договорі, угоді тощо) - operative ~ оперативна/ постановляюча частина (документу) - ~ and parcel складова/ невід'ємна

PARTIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. частковий, неповний 2. пристрасний - ~ measures часткові заходи - ~ nuclear test ban часткова заборона випробувань ядерної зброї - ~ opinion пристрасн

PARTIALISM

Англо-український дипломатичний словник

n необ'єктивний розгляд фактів, парціалізм

PARTICIPANT

Англо-український дипломатичний словник

n учасник- direct ~ безпосередній учасник (переговорів тощо) - potential ~ потенційний/ можливий учасник (переговорів тощо) - special ~ учасник переговорів з

PARTICIPATE

Англо-український дипломатичний словник

v (in) брати участь (у чомусь)- to ~ in a conference брати участь у конференції

PARTICIPATION

Англо-український дипломатичний словник

n участь, співучасть- hushed up ~ участь, що замовчується - ~ in corps участь у повному складі - ~ in the talks участь у переговорах - pattern of ~ характер

PARTICULAR

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. подробиця, деталь 2. pl детальний звіт - to give all the ~s of smth. (надавати детальний звіт про щось - to go into ~s вдаватись в подробиці - witho

PARTISAN

Англо-український дипломатичний словник

n 1. прихильник, прибічник (якоїсь партії, ідеї тощо); поборник 2. партизан - ~ politics/ policy політика, що проводиться на користь однієї партії - ~ of peac

PARTISANSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n 1. палка підтримка, захист чогось 2. сліпа відданість - ~ of the party підтримка партії

PARTITION

Англо-український дипломатичний словник

n поділ, розчленування, розділ- ~ of power розподіл влади - ~ of sovereignity розподіл влади

PARTNER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. учасник, співучасник 2. компаньйон, партнер - dormant ~ компаньйон, що не бере активної участі в справі і не відомий клієнтам - sectret ~ компаньйон, що

PARTNERSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n партнерство- "new ~" "нове партнерство" (тісний взаємозв'язок між великим бізнесом і урядом)

PARTY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. партія 2. юр. сторона 3. учасник, особа-учасник 4. супроводжуючі особи - adverse ~ протилежна сторона - belligerent ~ сторона, що воює - conflicting

PARTY POLITICS

Англо-український дипломатичний словник

політика партії, партійна політика

PARTYLINER

Англо-український дипломатичний словник

n прихильник політичного курсу партії

PASS

Англо-український дипломатичний словник

I n перепустка, паспортII v 1. приймати (законопроект, рішення) 2. бути прийнятим (про закон) 3. переходити (до чогось) - to ~ a bill приймати законопроек

PASSAGE

Англо-український дипломатичний словник

n ухвалення, проведення, утвердження (закону тощо)- ~ of the bill затвердження/ ухвалення законопроекту

PASSPORT

Англо-український дипломатичний словник

n паспорт- diplomatic ~ дипломатичний паспорт - regular ~ звичайний паспорт - service ~ службовий паспорт - bearer of a diplomatic ~ власник дипломатичного п

PATCHWORK

Англо-український дипломатичний словник

n компіляція- ~ document компілятивний документ

PATENT

Англо-український дипломатичний словник

n патент; диплом- consular ~ консульський патент - ~ infringement порушення прав патента - ~ law закон про патенти - to grant a ~ надати патент

PATRONAGE

Англо-український дипломатичний словник

n амер. роздача посад партією-переможницею за фінансову та іншу підтримку на виборах

PATTERN

Англо-український дипломатичний словник

n структура, схема; характер чогось; зразок, модель- economic ~ економічна структура - ~ of adjustment схема врегулювання

PAYMENT

Англо-український дипломатичний словник

n - deficiency ~ платіж для покриття різниці цін - transfer ~s трансфертні платежі

PEACE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. мир 2. порядок, спокій - durable ~ стійкий мир - equitable ~ справедливий мир - lasting ~ стійкий мир - stable ~ стійкий мир - ~ campaign кампанія по

PEACE SIGN

Англо-український дипломатичний словник

"знак миру" (привітальний жест двома піднятими пальцями у вигляді букви V, рука долонею вперед)

PEACEABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj мирний, миролюбний- ~ policy миролюбна політика

PEACEABLY

Англо-український дипломатичний словник

adv мирно, мирним шляхом- to solve disputes ~ вирішувати спірні питання мирним шляхом

PEACEBREAKER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. що порушує мир 2. юр. порушник порядку/ спокою

PEACEBREAKING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. порушення миру 2. юр. порушення порядку/ спокою

PEACEFEELER

Англо-український дипломатичний словник

n особа, яка дипломатично зондує наміри якоїсь держави стосовно мирних переговорів

PEACEFUL

Англо-український дипломатичний словник

adj мирний, спокійний- by ~ means мирними засобами - for ~ purposes в мирних цілях - ~ application мирне застосування - ~ coexistence мирне співіснування -

PEACEIN

Англо-український дипломатичний словник

n амер. демонстрація на захист миру

PEACEKEEPER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. страж миру 2. pl війська з підтримки миру - Australian/ Canadian, etc. ~s австралійські/ канадські тощо війська, що входять в сили ООН з підтримки миру

PEACEKEEPING

Англо-український дипломатичний словник

I n підтримка миру; збереження мируII adj направлений на збереження миру - ~ operations операції з підтримки миру - UN ~ force війська ООН з підтримки миру

PEACELOVING

Англо-український дипломатичний словник

adj миролюбний- ~ nations миролюбні держави

PEACETIME

Англо-український дипломатичний словник

adj який відноситься до мирного часу

PEAK

Англо-український дипломатичний словник

v загострювати, акцентувати- to ~ contradictions загострювати протиріччя

PEANUT

Англо-український дипломатичний словник

n - ~ politician амер. дрібний/ продажний політикан - ~ politics амер. продажна політика; закулісні інтриги; політиканство

PEG

Англо-український дипломатичний словник

v - to ~ for висувати на посаду - to be ~ged for Foreign Minister бути висунутим на посаду міністра закордонних справ

PENALTY

Англо-український дипломатичний словник

n покарання, догана- death ~ смертна кара

PENDENT

Англо-український дипломатичний словник

adj невирішенний, що очікує вирішення- ~ dispute нерозв'язаний конфлікт - the terms are ~ умови ще не визначені

PENDING

Англо-український дипломатичний словник

adj що знаходиться на розгляді- ~ draft resolution проект резолюції, що розглядається - ~ entry into force до вступу в дію/ силу - ~ issue проблема, що підляг

PENETRATION

Англо-український дипломатичний словник

n проникнення- economic ~ економічне проникнення - peaceful ~ мирне проникнення

PENTAGON

Англо-український дипломатичний словник

n 1. Пентагон, Міністерство оборони США 2. перен. американська воєнщина

PEOPLE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. народ, нація 2. збірн. люди, населення, жителі 3. амер. виборці - English-speaking ~ англомовні народи - ~ at large широкі верстви населення - governm

PEOPLED

Англо-український дипломатичний словник

adj населений- densely ~ country густо населена країна - thinly ~ country рідко населена країна

PERCEPTION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. сприйняття; уява 2. філос. перцепція - ~ theory теорія "сприйняття військової сили"

PEREMPTORY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. безапеляційний; категоричний 2. кінцевий - ~ tone наказовий тон - in ~ terms категоричними виразами

PERFORM

Англо-український дипломатичний словник

v виконувати; робити- to ~ a contract виконувати контракт - to ~ an obligation виконати зобов'язання - to ~ a test проводити випробування - to ~ a treaty in

PERFORMANCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. виконання чогось 2. дія, діяльність - alternative ~ альтернативне виконання (договору тощо) - complete ~ повне виконання (до говору тощо) - President's

PERIL

Англо-український дипломатичний словник

n небезпека, ризик- the ~ of nuclear war небезпека ядерної війни

PERIOD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. період; строк 2. епоха, час 3. тривалий строк - fixed ~ встановлений період часу - ~ contract довгостроковий договір - qualifying ~ випробувальний стро

PERMANENCE

Англо-український дипломатичний словник

n незмінність; міцність, сталість- ~ of a treaty непорушність договору

PERMANENT

Англо-український дипломатичний словник

adj постійний, довготривалий, перманентний- ~ commission постійна комісія - ~ member постійний член - P. Mission постійне представництво - ~ neutral country

P

Англо-русский словарь Мюллера

P, p [pi:] n (pl Ps, P's [pi:z]) 16-я буква англ. алфавита ◊ to mind one's P's and Q's быть осторо́жным, осмотри́тельным в свои́х посту́пках и слова́х Англо-рус

P

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I page страница, лист II point 1) точка, пункт 2) точка III power 1) мощность; энергия 2) способность 3) производительность 4) степень, показатель степени IV , p

P

Немецко-русский автосервисный словарь

I(Parkplatz) стоянка автомобилейII(Pumpe) насосDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

P

Англо-русский словарь биологических терминов

= P* * *• parental • parents • pectoral • perianth • premolar • proline English-russian biological dictionary.2013.

P

Англо-русский словарь общей лексики

I [ЈЂ] мн. - Ps, P's [ЈЂЄ] шестнадцатая буква англ. алфавита; P - прописная, p - строчная •• to be P and Q — иметь отличное качество to mind one's Р's and Q's —

P

Венгерско-русский словарь

1. {hang v. betű) П, n.;2. röv.a) ld. perc,b) ld. pont;c) zene. ld. piano;3. P röv. a) rég. ld. pengő;b) vegy. ld. foszfor;c) vall. ld. páterMagyar-orosz szótár.

P

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от équivalent photométriqueфотометрический эквивалентII сокр. от flux d'énergie rayonnanteлучистый потокIII сокр. от patenteпатент; свидетельствоIV сокр.

P

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =шестнадцатая буква немецкого алфавитаII = piano ит. муз.пиано, тихоIII = Pond физ.гс = грамм-силаIV = Punkt полигр.пунктV = Piko-п = пико- (десятичная пр

P

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от parental; = pродительскийII сокр. от parents; = pродителиIII сокр. от pectoral; = pгруднойIV сокр. от perianth; = pоколоцветникV сокр. от population;

P

Англо-русский словарь общей лексики

I лингв.; сокр. от participle II лингв.; сокр. от past III сокр. от penny, pence; - p. (новый) пенни, пенс см. тж. d, newpenny Could you lend me 50p please? — Не

P

Философская энциклопедия

P         обозначение предиката суждения в логике (по первой букве лат. слова «praedicatum» — сказуемое). Философский энциклопедический словарь. — М.: Советс

P

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erшестнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

P

Англо-русский словарь по теории вероятности, статистике и комбинаторике

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); p in mean square сходимость в среднем квадратичном p in measure сходимость по мере p in probability сходимость

P

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от probe а) щуп; контактный датчик б) контактная измерительная головка 2) сокр. от program программа

P

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

P.Cимвол, обозначающий родительское поколение для первого дочернего поколения F1; родительское поколение по отношению к P обозначается как P1, иногда P обозначае

P

Большой испанско-русский словарь

I f19-я буква испанского алфавита пэII шахм.; сокр. от peónпешка

P

Новый большой англо-русский словарь

[pi:] n (pl Ps, p's [pi:z])1. 16-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. имеющий форму буквы P; P-образный ♢ to mind one's P's and Q's - соблюдать ост

P

Новый большой англо-русский словарь

P [pi:] n (pl Ps, p‘s [pi:z]) 1. 16-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. имеющий форму буквы P; P-образный ♢ to mind one‘s P‘s and Q‘s - соблюд

P

Немецко-русский политехнический словарь

хим.; сокр. от para-пара-Deutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

P

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = p пи (буква) P come Palermo — "пи" как в слове Палермо (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II 1) сокр. от partito партия 2)

P

Англо-русский металлургический словарь

permeanceАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

P

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =шестнадцатая буква немецкого алфавитаII = Parkplatzстоянка автомашинIII = Personenzugпассажирский поездIV = Poise фр. физ.п = пуазV = Peta-П = пета- (дес

P

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Portugal2. авто PoliceIs/was a Police vehicle (title brand)3. авто parkingстоянкаАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводч

P

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от PhosphorфосфорII сокр. от Poiseпз, пуазIII сокр. от PotentiometerпотенциометрIV сокр. от preßschweißbar сварочный(маркировка сварочного железа)V сокр.

P

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [pressure] — давление 2. [page] — страница 3. [power] — мощность * * *давлениеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

P

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Символ, обозначающий родительское поколение для первого дочернего поколения F1; родительское поколение по отношению к P обозначается как P1, иногда P обозначаетс

P

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = p16-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

P

Португальско-русский словарь

I m = P1) пятнадцатая буква алфавита португальского языка 2) изображение этой буквы 3) "пе" звук, представленный этой буквой II num = P1) пятнадцатый (при изобра

P

Португальско-русский словарь

I1) скр от pequeno маленький2) скр от peso вес3) физ симв скр от partícula частица4) хим симв скр от fôsforo фосфорII num = pIII m = pPortuguese-russian dictiona

P

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [pressure] — давление2. [producing] — эксплуатационная (скважина)* * *давлениеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

P

Англо-русский экономический словарь

abbrev.: Pput optionопцион "пут":1) контракт, дающий покупателю право (но не обязательство) продать соответствующий финансовый инструмент по оговоренной цене в т

P

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от paarigпарныйII сокр. от Pico-, Piko-пико- (десятичная приставка к единицам измерения)III сокр. от Pondпонд, гс, грамм-силаIV сокр. от PentodeпентодDeu

P

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от penteуклонII сокр. от pressionдавлениеIII сокр. от pression partielleпарциальное давлениеIV сокр. от protonпротонV сокр. от puissanceмощностьVI сокр.

P

Англо-русский автомобильный словарь

parking – стоянкаEnglish-russian automobile dictionary.2013.

P

Итальяно-русский автомобильный словарь

1) (peso) масса, вес 2) (pressione) давление Dizionario italiano-russo Automobile.2013.

P

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = PБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

P

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. page - лист; полоса; страница;2. panel - панель; пульт управления; распределительный щит; приборная доска; плата; стенд; табло;3. parent - родитель; источник;

P

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от page - страница, лист II сокр. от point - 1) точка, пункт 2) точка III сокр. от power - 1) мощность; энергия 2) способность 3) производительность 4)

P

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

(p) 1) (page) страница, лист 2) (part) часть 3) (patent) патент 4) (patented) запатентованный 5) (pattern) образец, модель 6) (perforation) перфорация 7) (plaint

P

Англо-русский дополнительный словарь

мочиться мочеиспускание героин галлюциноген; транквилизатор

P

Англо-русский словарь по социологии

(probability)abbrev.диаграммный символ, обозначающий вероятность; коэффициент вероятности.* * *сокр. от probabilityАнгло-русский словарь по социологии.2011.

P

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

I n AmE vulg sl 1) They say that real P will kill you — Они говорят, что чистый героин - это верная смерть 2) P is cheap but deadly — Этот транквилизатор деш

P

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцать третья буква азербайджанского алфавита.

P

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Фосфор (P)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

P

Латинско-русский словарь

pшестнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхP. — Publius (praenomen)P. C. — patres conscriptiP. M. — pontifex maximusP. VIII — pedum octoP. R. — populu

P

Итальяно-русский автомобильный словарь

(potenza) мощностьDizionario italiano-russo Automobile.2013.

P

Англо-русский словарь Мюллера

P, p [pi:] n (pl Ps, P's [pi:z]) 16-я буква англ. алфавита ◊ to mind one's P's and Q's быть осторо́жным, осмотри́тельным в свои́х посту́пках и слова́х Англо-рус

P

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ ppi: ]P n AmE vulg sl 1. They say that real P will kill you Они говорят, что чистый героин - это верная смерть 2. P is cheap but d

P

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от probe а) щуп; контактный датчик б) контактная измерительная головка 2) сокр. от program программа

P

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I page страница, лист II point 1) точка, пункт 2) точка III power 1) мощность; энергия 2) способность 3) производительность 4) степень, показатель степени IV , p

P

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от page - страница, лист II сокр. от point - 1) точка, пункт 2) точка III сокр. от power - 1) мощность; энергия 2) способность 3) производительность 4)

P

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erшестнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

P%

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от pour-centпроцентDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

P*

Англо-русский экономический словарь

фин. "пи-стар"* (индикатор фазы цикла и развития инфляционных процессов, используемый Федеральной резервной системой; отражает равновесный уровень цен при данных

P.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от pas circulaireшаг зубчатого зацепленияII сокр. от périmètreпериметрIII сокр. от picпикIV сокр. от poiseпуаз, ПV сокр. от pontмостVI сокр. от protectio

P.

Португальско-русский словарь

I скр от páginaстраницаII скр от palmoпядь (мера длины)III скр от péфут (мера длины)IV скр от porза; вместоV скр от próximoследующий, будущий (о годе, месяце, дн

P.

Англо-русский металлургический словарь

peakАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

P.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I =Papa1) папа (римский)2) патриарх; митрополит (православной церкви)II = PastorпасторIII = Paterпатер, отец (перед именем католического священника)IV = Penicill

P.

Большой испанско-русский словарь

сокр. от punta; = Ptaкоса, мыс

P.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Pagina, Buchseiteстр. = страница; номер страницы; полигр. колонцифраII = pinxit лат.нарисовал (картину) (такой-то)Большой немецко-русский и русско-немецкий с

P.

Англо-русский словарь Мюллера

p. I page noun страница II part noun часть III penny noun пенни, пенс IVpole noun полюс V тж. P. - post noun почта VI тж. P. - power noun сила VII тж.P. - pre

P.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от papierбумагаII сокр. от penteуклонIII сокр. от pôleполюсDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

P.

Англо-русский словарь по машиностроению

I сокр. от permeanceмагнитная проницаемостьII сокр. от periodпериодIII сокр. от periodicalпериодическийIV сокр. от porosityпористостьV сокр. от precipitation tre

P.

Энциклопедия культурологии

P. Paris Культурология. XX век. Энциклопедия.1998. .

P.

Немецко-русский геологический словарь

[Praemolares ]пал. передние коренные зубы, премолярыDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

P.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) амер. [Pacific Reporter] сборник судебных решений западных и тихоокеанских штатовP.(2d) [Pacific Reporter, Second Series] — вторая серия сборника судебны

P.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

церк., сокр. от Padre (святой) отец Итальяно-русский словарь.2003.

P.

Англо-русский металлургический словарь

periodАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

P.

Англо-русский экономический словарь

образец.pattern.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

P.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [page] страница2) [parish] приход3) [parole] условно-досрочное освобождение под честное слово4) [pattern] образец, модель (зарегистрированные); зарегистр

P.

Португальско-русский словарь

I скр от PadreПадре (обращение к священнику)II скр от praçaплощадьPortuguese-russian dictionary.2013.

P.

Англо-русский словарь по машиностроению

сокр. от peakвысшая точка, пик, максимумАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

P.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от page; мн. - pp. страница, стр. (перед указанием номера) Do exercises n. 4,6,8 on pp.154-155. — Выполните упражнения № 4, 6, 8 на стр. 154-155. II сокр

P.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от pinxit; = pinx.написал, изобразил (с добавлением имени художника; надпись на гравюре)Deutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

P.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

страницачастьпенни, пенсполюспочтасиладавлениепешкаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

P.&0.

Англо-русский металлургический словарь

pig-and-ore processАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

P.(2D)

Англо-русский юридический словарь

сокр. от Pacific Reporter, Second Seriesвторая серия сборника судебных решений западных и тихоокеанских штатов СШААнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2

P1

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол P1 протокол из комплекта спецификаций X.400. Описывает конверт почтового сообщения. Конверт X.400 имеет заголовок, содержащий сведения об отправителе, п

P1

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. сокр. от Prime-1Англо-русский экономический словарь.

P1 ARTIFICIAL CHROMOSOME

Англо-русский словарь по биотехнологиям

искусственная хромосома Р1English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

P1 CLONING VECTOR

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

P1-клонирующий вектор — клонирующий вектор, созданный на основе фага Р1 E. coli, позволяющий упаковывать чужеродную ДНК длиной до 100 кб без нарушения функций фа

P1 PHAGE

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Р1-фаг — умеренный бактериофаг, широко используемый в экспериментах по трансдукции с E. coli. Его геном состоит из линейных двунитчатых молекул ДНК ок. 90 кб.Анг

P2

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол P2 протокол из комплекта спецификаций X.400. Описывает взаимодействие пользовательских агентов (UA) с агентами пересылки сообщений (MTA). Регламентирует

P2

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. сокр. от Prime-2Англо-русский экономический словарь.

P2CMOS

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. double-poly silicon complementary metal-oxide semiconductor - КМОП-структура с двойным слоем поликристаллического кремния;2. double-poly silicon complementary

P2P

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от peer-to-peer соединение равноправных узлов

P2P

Англо-русский словарь технических аббревиатур

peer-to-peer - соединение равноправных узловАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

P2P

Англо-русский словарь компьютерных терминов

peer-to-peer соединение равноправных узлов

P2SH (PAY TO SCRIPT HASH)

Крипто словарь

 технология мультиподписи, снижающая нагрузку на инфраструктуру Биткоина с точки зрения хранения данных.

P3

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. сокр. от Prime-3Англо-русский экономический словарь.

P5

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

процессор P5 [P6, P7, ...] кодовые названия процессоров корпорации Intel на этапе их разработки см. тж. CPU

P64

Энциклопедия стрелкового оружия

пистолет P-64, вид справа пистолет P-64, вид слевапистолет P-64, неполная разборка УСМ: двойного действияКалибр: 9x18 ПМВес без патронов: 635 гДлина: 155 ммДли

P660

Англо-русский словарь технических аббревиатур

phytochrom 660 - неактивная форма фитохрома с максимумом поглощения в области 660 м\хАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

P730

Англо-русский словарь технических аббревиатур

phytochrom 730 - активная форма фитохрома с максимумом поглощения в области 730 мцАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

Время запроса ( 3.543368412 сек)
T: 3.546099851 M: 1 D: 0