Найдено 50+ «P»

PROPOGUE

Англо-український дипломатичний словник

v зробити/ призначити перерву в роботі парламенту без його розпуску (Велика Британія)

PROPOSAL

Англо-український дипломатичний словник

n пропозиція, план- alternative ~ контрпропозиція - counter ~ контрпропозиція - formal ~ офіційна пропозиція - to veto a ~ накласти вето на пропозицію

PROPOSE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. пропонувати 2. висувати кандидатуру (на зборах) - to ~ a resolution внести резолюцію

PROPOUND

Англо-український дипломатичний словник

v висувати, вносити на обговорення

PROPRIETY

Англо-український дипломатичний словник

n pl правила пристойності/ поведінки- diplomatic proprieties дипломатичні правила доброго тону

PROSPECT

Англо-український дипломатичний словник

n pl перспектива, плани на майбутнє

PROTECT

Англо-український дипломатичний словник

v 1. захищати 2. проводити політику протекціонізму

PROTECTION

Англо-український дипломатичний словник

n захист, охорона- diplomatic ~ дипломатичний захист

PROTEST

Англо-український дипломатичний словник

I n протест, запереченняII v протестувати, заперечувати - to ~ against a proposal заперечувати проти пропозиції

PROTOCOL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. протокол (вид міжнародного договору) 2. правила етикету 3. (the P.) протокольний відділ (МЗС) - diplomatic ~ дипломатичний протокол - exceptional ~ cere

PROTRACT

Англо-український дипломатичний словник

v тягнути, затягувати, зволікати- to ~ negotiations затягувати переговори - to ~ a visit затягувати візит

PROTRACTION

Англо-український дипломатичний словник

n зволікання- ~ of a debate затягування дебатів

PROVISION

Англо-український дипломатичний словник

n положення, умова (договору тощо)- basic ~s of a treaty основні положення договору - contractual ~ договірне положення - main ~s of a treaty основні положенн

PROVISIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. тимчасовий 2. попередній - ~ government тимчасовий уряд

PROVISIONALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv тимчасово, умовно- to sign an agreement ~ підписати тимчасовий договір

PROVOCATION

Англо-український дипломатичний словник

n провокація- acts of ~ провокаційні дії

PROVOKE

Англо-український дипломатичний словник

v провокувати, викликати- to ~ riots провокувати безпорядки

PROXY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. повноваження, довіреність 2. уповноважена особа - vote by ~ голосування за довіреністю - through ~ через посередника

PSEPHOANALYSIS

Англо-український дипломатичний словник

n аналіз результатів голосування (на виборах)

PSEPHOLOGIST

Англо-український дипломатичний словник

n псефолог, спеціаліст з псефології

PSEPHOLOGY

Англо-український дипломатичний словник

n псефологія; вивчення результатів голосування

PSYCHOLOGICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj психологічний- ~ aggression психологічна агресія - ~ pressure campaign кампанія психологічного тиску - ~ subversion психологічна диверсія - ~ warfare пси

PUBLIC

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. народ, публіка 2. громадськість - general ~ широка публіка/ громадськість - in ~ публічно, прилюдно, відкрито - sentiments of the ~ настрої громадськ

PUBLIC RELATIONS

Англо-український дипломатичний словник

n 1. зв'язок (особи, організації) з громадськістю; інформація про (чиюсь) діяльність 2. служба інформації; відділ інформації; відділ зв'язку з пресою - ~ man с

PUBLICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. опублікування, публікація 2. видання, випуск, вихід - system of registration and ~ of treaties система реєстрації та публікації договорів - ~ of summary

PUBLICITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. публічність, гласність 2. відомість, слава - broad ~ широка гласність - the visit got a lot of ~ цей візит широко висвітлений у пресі, про цей візит бага

PUBLICLY

Англо-український дипломатичний словник

adv відкрито, публічно- to circulate smth. ~ відкрито розповсюджувати (документ)

PULL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. напруження, зусилля 2. розм. протекція, вплив 3. розм. перевага II v - ~ back виводити, відходити - ~ back troops виводити війська - ~ down скас

PULLBACK

Англо-український дипломатичний словник

n військ. 1. відведення (військ), відступ 2. демонтаж (ракетних установок)

PULLOUT

Англо-український дипломатичний словник

n виведення військ (з окупованої території, з бою та ін.)

PUNCH

Англо-український дипломатичний словник

n енергія, сила, натиск- to pull a ~ розм. a) наносити удар про людське око/ для годиться b) перен. критикувати для проформи; діяти обережно, зупинятися на п

PUNISHMENT

Англо-український дипломатичний словник

n покарання, кара, стягнення- capital ~ смертна кара - collective ~ колективне покарання - corporal ~ тілесне покарання - discretionary capital ~ смертна кар

PURGE

Англо-український дипломатичний словник

I n політ. чистка- ~ of the ranks чистка/ очищення лав партії/ організації тощо - ethnic ~ етнічна чистка II v політ. здійснювати очищення - ~ the ranks

PURPOSE

Англо-український дипломатичний словник

n ціль, мета, завдання- creative ~ мета, спрямована на творення - hostile ~ ворожа мета - military ~ військова мета - non-military ~ невійськова мета - over

PURSUANCE

Англо-український дипломатичний словник

n виконання- in ~ of the political line дотримуватися наміченої/ накресленої політичної лінії; дотримуватися визначеного політичного курсу - in ~ and further d

PURSUANT

Англо-український дипломатичний словник

- to prep згідно з- ~ article 14 згідно зі статтею 14 - ~ the rules згідно з правилами

PURSUE

Англо-український дипломатичний словник

v дотримуватися курсу; дотримуватися плану- ~ an objective мати за мету, переслідувати мету - ~ a policy (of peace, etc.) проводити/ здійснювати політику (миру

PURVIEW

Англо-український дипломатичний словник

n 1. рамки, сфера застосування; компетенція 2. юр. диспозитивна частина закону; сфера дії закону

PUSH

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. поштовх; стимул; тиск 2. підтримка, протекція - big ~ великий поштовх (концепція розвитку економічно нерозвиненої країни) - ~ and pull of demand тиск

QUID PRO QUO

Англо-український дипломатичний словник

лат. 1. послуга за послугу, компенсація 2. непорозуміння, яке виникло у результаті того, що одну річ прийняли за другу

SPOILER PARTY

Англо-український дипломатичний словник

третя політична партія, яка створюється спеціально для зниження шансів однієї з двох головних партій на виборах (США)

STRONG POINT

Англо-український дипломатичний словник

перен. сильна сторона; сильне місце

THIRD PARTY

Англо-український дипломатичний словник

третя партія (при двопартійній системі)- ~ vote голосування за третю партію; кількість голосів, поданих за третю партію

TICKERTAPE PARADE

Англо-український дипломатичний словник

урочиста зустріч, привітання героя

YES PART

Англо-український дипломатичний словник

1. ствердна відповідь, підтвердження, згода2. голос "за" 3. pl прихильники (пропозиції) - carried with a margin of twelve ~s прийнято більшістю в дванадцять г

P

Новый большой англо-русский словарь

[pi:] n (pl Ps, p's [pi:z])1. 16-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. имеющий форму буквы P; P-образный ♢ to mind one's P's and Q's - соблюдать ост

PABLUM

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpæbləm] n1. 1) (тж. Pablum) «паблем», смесь для детского питания2) «манная кашка», сентиментальщина; банальщинаHollywood pablum - голливудская дешёвка2. пища,

PABULARY

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpæbjʋl(ə)rı] a книжн.пищевой; кормовойНовый большой англо-русский словарь.2001.

PABULUM

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpæbjʋləm] n книжн.1. 1) пища, питание; кормmental pabulum - образн. пища для умаpabulum for reflection - образн. пища для размышлений2) пустышка, банальщина, «

PACABLE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpeıkəb(ə)l] a редк.кроткий, незлопамятныйНовый большой англо-русский словарь.2001.

PACATION

Новый большой англо-русский словарь

[pəʹkeıʃ(ə)n] n редк.умиротворение, успокоениеНовый большой англо-русский словарь.2001.

PACHISI

Новый большой англо-русский словарь

[pəʹtʃi:zı] n инд.пачиси (азартная игра с раковинами каури вместо костей)Новый большой англо-русский словарь.2001.

PACIFIC

Новый большой англо-русский словарь

[pəʹsıfık] a1. мирный; миролюбивый2. спокойный, тихийthe Pacific Ocean - Тихий океан3. (Pacific) тихоокеанскийPacific sloper - амер. сл. житель тихоокеанского по

PACIFICATION

Новый большой англо-русский словарь

[͵pæsıfıʹkeıʃ(ə)n] n1. умиротворение, успокоение2. усмирение ♢ Edict of Pacification - ист. Нантский эдиктНовый большой англо-русский словарь.2001.

PACK

Новый большой англо-русский словарь

I 1. [pæk] n 1. 1) тюк; связка, узел; вьюк2) пакет; упаковка; кипаa pack of books - пачка книг3) пачкаa pack of cigarettes - пачка сигарет4) короб (коробейника)5

PACK ARTILLERY

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpækɑ:ʹtıl(ə)rı] ист.горно-вьючная артиллерияНовый большой англо-русский словарь.2001.

PACK IN

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpækʹın] phr v разг.1) кончать, бросать, прекращать (работу, привычки, увлечения)it's time you packed smoking in - пора тебе бросать куритьto pack smb. in - ухо

PACK OFF

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpækʹɒf] phr v разг.1. отсылать, направлять (срочно)I packed them off to the hospital - я отправил их в больницуhe was packed off to jail - его упрятали в тюрьм

PACK UP

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpækʹʌp] phr v разг.1. испортиться, выйти из строяthe engine packed up - отказал мотор2. прекратить (работу и т. п.)he decided to pack up for the day - он решил

PACKAGE

Новый большой англо-русский словарь

1. [ʹpækıdʒ] n1. тюк; кипа; место (багажа)2. пакет, свёрток3. упаковочная тара, контейнер, ящик, коробкаmilk package - пакет молокаoriginal package - фабричная у

PACKAGE HOLIDAY

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpækıdʒ͵hɒlıdı] = package tourНовый большой англо-русский словарь.2001.

PACKAGE MACHINE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpækıdʒmə͵ʃi:n]разливочная или упаковочная машинаНовый большой англо-русский словарь.2001.

PACKET

Новый большой англо-русский словарь

1. [ʹpækıt] n1. пакет; связкаa packet of cigarettes [of letters] - пачка сигарет [писем]2. группа, собрание; куча, массаa packet of friends - группа друзейa pack

PACKING EFFECT

Новый большой англо-русский словарь

[͵pækıŋıʹfekt] физ.упаковочный эффектНовый большой англо-русский словарь.2001.

PACKLESS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpæklıs] a тех.1) не имеющий сальника, без уплотнения2) неуплотнённый, рыхлый (о материале)Новый большой англо-русский словарь.2001.

KITCHEN POLICE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkıtʃınpə͵li:s] воен. жарг.кухонная команда; солдаты, получившие наряд на кухнюНовый большой англо-русский словарь.2001.

KNIFE PLEAT

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnaıfpli:t]крупное плиссе; крупная складкаНовый большой англо-русский словарь.2001.

LAGRANGIAN POINT

Новый большой англо-русский словарь

[ləʹgrændʒıənʹpɔınt] астр.точка либрацииНовый большой англо-русский словарь.2001.

LEADING PRICE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹli:dıŋʹpraıs]цена, установленная монополией-лидеромНовый большой англо-русский словарь.2001.

LICENSE PLATE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹlaıs(ə)nspleıt]1. пластинка или бирка, удостоверяющие наличие лицензии2. амер. авт. номерной знакНовый большой англо-русский словарь.2001.

LIGHT PEN

Новый большой англо-русский словарь

[ʹlaıtpen] элк.световое пероНовый большой англо-русский словарь.2001.

LIQUID PAPER

Новый большой англо-русский словарь

[͵lıkwıdʹpeıpə]штрих, белая замазка (используется для внесения правки в рукопись)Новый большой англо-русский словарь.2001.

LOVE POTION

Новый большой англо-русский словарь

[ʹlʌv|͵fıltə,-{ʹlʌv}͵pəʋʃ(ə)n] (ń)любовный напиток, приворотное зельеНовый большой англо-русский словарь.2001.

LUCK PENNY

Новый большой англо-русский словарь

[ʹlʌk͵penı]денежка, монетка на счастьеНовый большой англо-русский словарь.2001.

MAGNETIC PARALLEL

Новый большой англо-русский словарь

[mæg͵netıkʹpærəlel] геогр.изоклинаНовый большой англо-русский словарь.2001.

MANHATTAN PROJECT

Новый большой англо-русский словарь

[mæn͵hæt(ə)nʹprɒdʒekt]Манхеттенский проект (кодовое название работы по созданию первой атомной бомбы в США в период второй мировой войны)Новый большой англо-русс

MARROW PEA

Новый большой англо-русский словарь

[͵mærəʋʹpi:] = marrowfat peaНовый большой англо-русский словарь.2001.

MARROWTYPE PUMPKIN

Новый большой англо-русский словарь

marrow-type pumpkin1> _бот. кабачок (Cucurbita pepo или ovifera)Новый большой англо-русский словарь.2001.

MELTING POT

Новый большой англо-русский словарь

[ʹmeltıŋpɒt]тигельthe country was a melting pot of many nationalities - в этой стране перемешались многие национальности ♢ to be in the melting pot - находиться

MOTION PICTURE

Новый большой англо-русский словарь

[͵məʋʃ(ə)nʹpıktʃə]1) кинофильм, кинокартина2) кинематография, киноmotion picture industry - кинопромышленностьНовый большой англо-русский словарь.2001.

MOTOR PATROL

Новый большой англо-русский словарь

[ʹməʋtəpəʹtrəʋl] воен.моторизованный дозорНовый большой англо-русский словарь.2001.

MUD PACK

Новый большой англо-русский словарь

[ʹmʌdpæk]косметическая маска (на основе глины)Новый большой англо-русский словарь.2001.

MULTIPLE AIM POINT SYSTEM

Новый большой англо-русский словарь

[͵mʌltıp(ə)lʹeım͵pɔıntʹsıstım] воен.(американская ракетная) система MXНовый большой англо-русский словарь.2001.

MULTIPLE PRODUCTION

Новый большой англо-русский словарь

[͵mʌltıp(ə)lprəʹdʌkʃ(ə)n] = multiple formationНовый большой англо-русский словарь.2001.

MUSTARD PLASTER

Новый большой англо-русский словарь

[ʹmʌstəd͵plɑ:stə]горчичникНовый большой англо-русский словарь.2001.

NATIONAL FOCAL POINT

Новый большой англо-русский словарь

[͵næʃ(ə)nəlʹfəʋk(ə)l͵pɔınt]выделенный национальный орган информации (в международной информационной системе)Новый большой англо-русский словарь.2001.

NE PLUS ULTRA

Новый большой англо-русский словарь

[͵neı|plʌsʹʌltrə,͵ni:{plʌsʹʌltrə}-] лат.1. до крайних пределов, донельзя2. самый лучший, непревзойдённый, верх совершенства3. верх (чего-л.), высшая точкаne plus

NISI PRIUS

Новый большой англо-русский словарь

[͵naısaıʹpraıəs] юр.с участием присяжных заседателейcourt of nisi prius - а) суд по гражданским делам с участием присяжных заседателей; б) амер. суд первой инста

NON LICET IN BELLO BIS PECCARE

Новый большой англо-русский словарь

[nɒn͵lıketınʹbeləʋ͵bıspeʹkɑ:reı] лат.на войне ошибаются только разНовый большой англо-русский словарь.2001.

NON PLACET

Новый большой англо-русский словарь

[͵nɒn|ʹplɑ:ket,-{͵nɒn}ʹpleıset] лат.моё мнение не таково; я недоволен, я противto vote non placet - голосовать противНовый большой англо-русский словарь.2001.

NORTHWEST PASSAGE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnɔ:θʹwestʹpæsıdʒ] геогр.Северо-Западный проходНовый большой англо-русский словарь.2001.

NOTARY PUBLIC

Новый большой англо-русский словарь

[͵nəʋtərıʹpʌblık] (pl notaries public, notary publics) юр.государственный нотариусНовый большой англо-русский словарь.2001.

OPED PAGE

Новый большой англо-русский словарь

[͵ɒpʹedpeıdʒ] полигр. жарг.страница обзорных статей, политических комментариев, писем в редакцию и т. п.Новый большой англо-русский словарь.2001.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ РАСТЕНИЙ В. PTEROPHYTA

Энциклопедия Кольера

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ РАСТЕНИЙ - В. PTEROPHYTAК статье ПАЛЕОНТОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ РАСТЕНИЙПапоротниковидные - это древняя группа растений, размножающихся при помощи

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ РАСТЕНИЙ Е. PSILOPHYTALES

Энциклопедия Кольера

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ РАСТЕНИЙ - Е. PSILOPHYTALESК статье ПАЛЕОНТОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ РАСТЕНИЙОдна из загадок природы была разгадана с открытием псилофитов, древней

Время запроса ( 0.182993299 сек)
T: 0.18535601 M: 1 D: 0