Найдено 100+ «Q»

QUADRENNIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. який відбувається раз у чотири роки 2. що триває чотири роки - ~ elections вибори, що відбуваються раз на чотири роки - ~ period чотирирічний період -

QUADRIPARTITE

Англо-український дипломатичний словник

adj чотиристоронній- ~ agreement чотиристоронній договір

QUADRUPLE

Англо-український дипломатичний словник

adj чотиристоронній- ~ agreement чотиристоронній договір

QUADRUPLICATE

Англо-український дипломатичний словник

n один з чотирьох однакових екземплярів; pl чотири однакових екземпляри- in ~ у чотирьох екземплярах

QUAI D'ORSAY

Англо-український дипломатичний словник

n фр. Міністерство закордонних справ Франції

QUAKER MEETING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. збори квакерів для молитви 2. перен. збори/ зустрічі тощо, на яких виступають мало та неохоче

QUALIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. обмеження, зміна, модифікація 2. кваліфікація, підготовка, придатність 3. обмеження, ценз 4. виборчий ценз 5. властивість, якість, назва, визначення -

QUALIFIED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. компетентний, кваліфікований, підготовлений 2. що відповідає умовам/ вимогам 3. обмежений; зроблений із застереженнями - ~ approval схвалення з деякими

QUALIFY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. робити правомірним; ставати правомірним; одержати право 2. оцінювати, кваліфікувати 3. супроводжувати застереженнями/ умовами - to ~ for the vote одержат

QUALIFYING

Англо-український дипломатичний словник

adj - ~ reference уточнююче посилання - ~ sentence уточнююче речення, уточнюючі слова

QUALM

Англо-український дипломатичний словник

n pl тривога, тривожний стан- to share ~ поділяти з кимсь тривогу

QUALTATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj якісний- ~ analysis якісний аналіз - ~ development (of nuclear weapons) якісне удосконалення (ядерної зброї) - ~ restrictions якісні обмеження

QUANGO

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (скор. від quasi-autonomous national government organizations) напівавтономні комітети тощо в урядових органах 2. амер. (скор. від quasi-autonomous non-

QUANTIFY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. визначати кількість, квантифікувати 2. перетворювати відсотки у кількість

QUANTITATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj кількісний- in ~ terms у кількісному вимірі/ вираженні - ~ disparity кількісна диспропорція - ~ theory of money кількісна теорія грошей

QUARANTINE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. карантин 2. перен. блокада, ембарго

QUARTER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. певне/ визначене коло осіб; сфера; кола 2. пощада, помилування; милість, поблажливість 3. американська монета у 25 центів - business ~s ділові кола - fi

QUARTERS

Англо-український дипломатичний словник

n приміщення, житло- King's ~ резиденція короля

QUASH

Англо-український дипломатичний словник

v юр. анулювати, скасувати, відмінити- to ~ charges against smbd. зняти з когось звинувачення - to ~ a judgement анулювати/ відмінити судове рішення/ вирок

QUASI

Англо-український дипломатичний словник

лат. 1. adv ніби, начебто, майже 2. adj гаданий, уявний, позірний

QUASI

Англо-український дипломатичний словник

квазі-, напів-- ~-agreement квазідоговір - ~-corporate enterprise квазікорпоративне підприємство, державна/ муніципальна корпорація

QUEEN

Англо-український дипломатичний словник

n королева- Q. Consort дружина правлячого короля - ~ dowager королева-вдова - Q. mother королева-мати - Q.'s colours королівські знамена (Велика Британія)

QUEENDOM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. правління королеви 2. володіння королеви

QUEENHOOD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. статус королеви 2. період правління королеви

QUERY

Англо-український дипломатичний словник

v сумніватися, піддавати сумніву- to ~ a statement піддавати сумніву заяву

QUESTION

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. питання, проблема 2. питання 3. сумнів, заперечення 4. допит, слідство - far-reaching ~ питання, що може спричинити серйозні наслідки - open ~ відкр

QUESTIONABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj сумнівний, ненадійний, що не викликає довіри- ~ assertion дивна заява/ твердження; заява/ твердження, що не викликає довіри - ~ statement дивна заява/ твер

QUID PRO QUO

Англо-український дипломатичний словник

лат. 1. послуга за послугу, компенсація 2. непорозуміння, яке виникло у результаті того, що одну річ прийняли за другу

QUID PRO QUO

Англо-український дипломатичний словник

лат. 1. послуга за послугу, компенсація 2. непорозуміння, яке виникло у результаті того, що одну річ прийняли за другу

QUIET

Англо-український дипломатичний словник

I adj 1. спокійний 2. таємний, приховуваний 3. низький (про рівень ділової активності) - ~ diplomacy таємна дипломатія II n спокій, мир - to live in peac

QUINQUENNIAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. п'ятирічка 2. магістрат з повноваженнями на п'ять років II adj 1. що триває п'ять років, п'ятирічний 2. що відбувається кожні п'ять років

QUINTESSENTIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj що є квінтесенцією, основний, найсуттєвіший

QUISLE

Англо-український дипломатичний словник

v зраджувати батьківщину, бути зрадником

QUITCLAIM

Англо-український дипломатичний словник

I n юр. відмова від праваII v юр. відмовитися від права

QUORUM

Англо-український дипломатичний словник

n лат. кворум- to ascertain that there is a ~ перевірити/ уточнити/ переконатися, чи є кворум - to constitute ~ становити кворум - to have a ~ мати кворум, д

QUOTA

Англо-український дипломатичний словник

n 1. квота, доля, частина; контингент (у зовнішній торгівлі) 2. амер. кількість емігрантів, яким дозволено в'їзд - bargaining ~ контингент, установлений з мет

QUOTIENT

Англо-український дипломатичний словник

n частина, доля- electoral ~ кількість голосів, необхідна для обрання одного кандидата

STATUS QUO

Англо-український дипломатичний словник

лат. статус-кво, існуюче становище- shaky ~ нестійкий статус-кво - territorial ~ територіальний статус-кво (збереження кордонів незмінними) - to consolidate t

STATUS QUO ANTE

Англо-український дипломатичний словник

лат. становище, яке існувало раніше

STATUS QUO ANTE BELLUM

Англо-український дипломатичний словник

лат. становище, яке існувало до війни

Q

Португальско-русский словарь

I m = Qкэ (шестнадцатая буква португальского алфавита)II скр от queкоторый; какой; чтоPortuguese-russian dictionary.2013.

Q

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = q ку (буква; всегда сопровождается буквой) (u ) Q come quarto — ку как в слове кварто (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II с

Q

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ qkju: ]Q n AmE 1. infml She can knock off a Q a day Она за день может выпить целый флакон 2. sl A handful of Qs would sure make my

Q

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE 1) infml She can knock off a Q a day — Она за день может выпить целый флакон 2) sl A handful of Qs would sure make my life easier — Пригоршня таблеток

Q

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от question II сокр. от quantity количество, величина III полигр.; сокр. от quarto IV сокр. от quart кварта (единица измерения объёма жидкости) V сокр. о

Q

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Колифаг, содержит однонитевую кольцевую молекулу РНК, которая является (+)-цепью viral strand, т.е. способна служить матрицей для синтеза вирусных белков, а такж

Q

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[kjuː]что-либо в форме буквы QквартовопросквинталквартаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

Q

Португальско-русский словарь

m = qPortuguese-russian dictionary.2013.

Q

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erсемнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

Q

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. batch size - размер партии деталей;2. luminous energy - световая энергия;3. quadrupole moment - квадрупольный момент;4. quality - добротность; качество; факто

Q

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от qualité1) качество2) сортII сокр. от quantitéколичество; величинаIII сокр. от effortусилие натягаIV m; = Q-facteur; сокр. от facteur de qualitéдобротн

Q

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от query запрос 2) сокр. от quotient частное; отношение

Q

Немецко-русский автосервисный словарь

шины легковых автомобилей для движения со скоростью до 160 км/чDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

Q

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

• (quality) качество• (quantity) количество1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» № 5

Q

Словарь медицинских терминов

Q- (febris Q, сокращ. англ. query неопределенный, неясный) — см. Ку-лихорадка.

Q

Англо-русский экономический словарь

сокр. от quantitative фин. q (в некоторых финансовых рейтингах используется для указания на то, что рейтинговая оценка производилась на основе анализа только оф

Q

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

часть объёма пор, заполненных рассеянными глинистыми частицами (см. producibility-index log)Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

Q

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от glutamineглутаминII сокр. от quantity; = qколичество* * *glutamineEnglish-russian biological dictionary.2013.

Q

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erсемнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

Q

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от quantum1) квант2) квантовое числоDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

Q

Азербайджанcко-русский словарь

Семнадцатая буква азербайджанского алфавита.

Q

Англо-русский словарь общей лексики

I [°іѓ] мн. - Qs, Q's [°іѓЄ] 1) семнадцатая буква англ. алфавита; Q - прописная, q - строчная - Q-tip •• - Q and reverse Q 2) разг.; акр. (сокращение от "thank y

Q

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от query запрос 2) сокр. от quotient частное; отношение

Q

Латинско-русский словарь

M. Fabius Quintilianusок. 35-100 н. э.Латинско-русский словарь.2003.

Q

Новый большой англо-русский словарь

Q [kju:] n (pl Qs, q‘s [kju:z]) 17-я буква английского алфавита ♢ to be /to stand/ on one‘s P‘s and Q‘s - а) стоять на своём; б) взвешивать свои слова Q (and)

Q

Новый большой англо-русский словарь

[kju:] n (pl Qs, q's [kju:z])17-я буква английского алфавита ♢ to be /to stand/ on one's P's and Q's - а) стоять на своём; б) взвешивать свои словаQ (and) revers

Q

Венгерско-русский словарь

1. (betű) кв;16-ая буква латинского алфавита;2. г öv, ld. mázsa, métermázsaMagyar-orosz szótár.2013.

Q

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = q17-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

Q

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = QБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

Q

Англо-русский технический словарь

нижняя граньАнгло-русский технический словарь.

Q

Латинско-русский словарь

qсемнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхQ. — praenomen Quintus или -que (S.P.Q.R. = senatus populusque Romanus), тж. quaestor и QuiritesQ. (B). F. F

Q

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Quer-поперечныйDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

Q

Новый большой англо-русский словарь

[kju:] n (pl Qs, q's [kju:z])17-я буква английского алфавита♢ to be /to stand/ on one's P's and Q's - а) стоять на своём; б) взвешивать свои словаQ (and) reverse

Q

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от quantity количество; величина

Q

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =семнадцатая буква немецкого алфавитаII n = (сокр. от höchste Qualität)(высшее) качествоder Kampf um das "Q" — борьба за (отличное) качествоIII = Gütezeic

Q

Большой медицинский словарь

(febris Q, сокращ. англ. query неопределенный, неясный) см. Ку-лихорадка.

Q

Религиозные термины

     Семнадцатая буква английского алфавита. Это устаревшее эолийское Qoppa и еврейское Koph. Как число она есть 100, и ее символом является задняя часть головы

Q

Большой испанско-русский словарь

f20-я буква испанского алфавита ку

Q

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от kaltstauchbarпригодный для холодной высадки (маркировка стали)II сокр. от Qualität(высшее) качество (знак качества на изделиях ГДР)Deutsch-Russische W

Q

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

соотношение Кенигсберга (отношение остаточной намагниченности к произведению магнитной восприимчивости и напряжённости геомагнитного поля)Англо-русский словарь н

Q

Англо-русский словарь Мюллера

Q, q [kju:] n (pl Qs, Q's [kju:z]) 17-я буква англ. алфавита ◊ Q and reverse Q «восьмёрка» (элемент фигурного катания) Англо-русский словарь. — М.: Советская эн

Q

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

1) добротность; фактор качества 2) коэффициент добротности, показатель качества

Q

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =семнадцатая буква немецкого алфавитаII = австр. Doppelzentnerц = центнерIII = Quintalквинтал (мера веса в Латинской Америке)Большой немецко-русский и рус

Q

Англо-русский словарь биологических терминов

= Q* * *glutamineEnglish-russian biological dictionary.2013.

Q 1

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= höchstes Gütezeichenзнак качества (ГДР)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

Q&A

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от question-and-answer запросно-ответный

Q&A

Англо-русский словарь технических аббревиатур

question-and-answer - вопрос(ы) и ответ(ы) (рубрика в прессе; на радио и телевидении); запросно-ответныйАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

Q.

Англо-русский словарь Мюллера

q.pl. quantum placet noun lat. сколько найдете нужным или полезнымАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

Q.

Португальско-русский словарь

скр от quanta физ квант(а)Portuguese-russian dictionary.2013.

Q.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от charge électriqueэлектрический зарядII сокр. от quaiнабережнаяIII сокр. от quantitéколичество; величинаIV сокр. от quotientчастное; коэффициентDiction

Q.

Большой испанско-русский словарь

топ.; сокр. от quebrada; = Qda.; = Qbda.ущелье, овраг, лощина

Q.

Политехнический французско-русский словарь

I = QII сокр. от quintalцентнерDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

Q.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от quasi квазиАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

Q1

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. quarter 11-й кварталАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

Q10

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Q 10 — - температурный коэффициент, указывающий на интенсификацию (увеличение первоначальной скорости) реакций или др. процессов, вызываемую увеличением температ

Q2

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. quarter 22-й кварталАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

Q3

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. quarter 33-й кварталАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

Q3

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Кью-3" (рабочее название спроектированного, но не построенного пассажирского лайнера серии "Куин" [Queen I] компании "Кьюнард" [Cunard])

Q3 INTERFACE

Англо-русский словарь компьютерных терминов

интерфейс сетевого управления ( через стандартную TTT Ethernet )

Q3 INTERFACE

Англо-русский словарь терминов GSM

Q3-интерфейс. 1. Интерфейс между сетевым элементом SSS и OMC или между OMC и OS . 2. В сети GPRS PLMN: интерфейс между сетевым элементом GSS и SC через LAN (TC

Q3 INTERFACE

Англо-русский словарь по компьютерам

интерфейс сетевого управления (через стандартную ЛВС Ethernet )

Q3 REQUEST

Англо-русский словарь терминов GSM

Q3-запрос. Одна из форм представления задачи в системе O&M для GPRS . Представляет собой одну Q3-команду, характеризуемую фиксированными значениями класса управл

Q3 SCENARIO

Англо-русский словарь терминов GSM

Q3-сценарий. Одна из форм представления задачи в системе O&M для GPRS . Представляет собой поток задач и/или исполняемых программ WindowsNT.

Q3 SCRIPT

Англо-русский словарь терминов GSM

Q3-скрипт. Одна из форм представления задачи в системе O&M для GPRS . Представляет собой последовательность (поток с решениями) Q3-команд, записываемых в командн

Q3.INTERFACE

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

интерфейс для взаимодействия ЦУО с сетями высших уровней

Q4

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. quarter 44-й кварталАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

Q4

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Кью-4" (рабочее название пассажирского лайнера, впоследствии получившего название "Куин Элизабет-2" [Queen Elizabeth 2])

QA

Англо-русский экономический словарь

упр. сокр. от quality assurance* * *гарантия качестваАнгло-русский экономический словарь.

QA

Англо-русский словарь терминов GSM

Q (interface) adapter Q-адаптер. Устройство для соединения устройств обслуживания и поддержки (ME и SE) с сетью управления связью (TMN) (GSM 12.00) (см. также Q

QA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

забезпечення якості

QA

Англо-русский машиностроительный словарь

сокр. от quality assurance обеспечение качества

QA

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

геофиз. сокр.(quality assurance)обеспечение качестваАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002

QA

Англо-русский словарь компьютерных терминов

quality assurance контроль качества, обеспечение качества

QA

Крымскотатарско-русский словарь

диал. степн.ну, ну-ка, где

QA

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от quality assurance контроль качества, обеспечение качества

QA

Англо-русский словарь редакция bed

ОТК, отдел технического контроля

QA

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. quality analysis - анализ качества;2. quality assurance - гарантия качества; контроль качества; обеспечение качества;3. quick-acting - быстродействующий;4. qu

QA

Англо-русский словарь технических аббревиатур

quenched again - вторично закалённыйАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

QA

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Q a — у мышей серия локусов, локализованных очень близко к главному комплексу гистосовместимости H2, продукты которого экспрессируются на поверхности лимфоцитов

QAA

Англо-русский словарь технических аббревиатур

quality assurance audit - аудит обеспечения качестваАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

QAAR

Крымскотатарско-русский словарь

(qaari)горе, скорбь, печальср. qasevet

QAARLENMEK

Крымскотатарско-русский словарь

Расстраиваться, сокрушаться, тосковать

QAB

Англо-русский словарь технических аббревиатур

quick-acting button - быстродействующая кнопкаАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

QAB

Азербайджанcко-русский словарь

1) посуда; сосуд; 2) футляр; 3) посудный. Qab suyu помои

QABA

Крымскотатарско-русский словарь

1) грубыйqaba söz — грубое слово2) вульгарныйqaba (adam) — грубиян

QABA

Азербайджанcко-русский словарь

1) грубый, неотесанный; 2) грубо.

Время запроса ( 0.402719472 сек)
T: 0.407473772 M: 1 D: 0