Найдено 50+ «Q»

QUADRENNIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. який відбувається раз у чотири роки 2. що триває чотири роки - ~ elections вибори, що відбуваються раз на чотири роки - ~ period чотирирічний період -

QUADRIPARTITE

Англо-український дипломатичний словник

adj чотиристоронній- ~ agreement чотиристоронній договір

QUADRUPLE

Англо-український дипломатичний словник

adj чотиристоронній- ~ agreement чотиристоронній договір

QUADRUPLICATE

Англо-український дипломатичний словник

n один з чотирьох однакових екземплярів; pl чотири однакових екземпляри- in ~ у чотирьох екземплярах

QUAI D'ORSAY

Англо-український дипломатичний словник

n фр. Міністерство закордонних справ Франції

QUAKER MEETING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. збори квакерів для молитви 2. перен. збори/ зустрічі тощо, на яких виступають мало та неохоче

QUALIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. обмеження, зміна, модифікація 2. кваліфікація, підготовка, придатність 3. обмеження, ценз 4. виборчий ценз 5. властивість, якість, назва, визначення -

QUALIFIED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. компетентний, кваліфікований, підготовлений 2. що відповідає умовам/ вимогам 3. обмежений; зроблений із застереженнями - ~ approval схвалення з деякими

QUALIFY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. робити правомірним; ставати правомірним; одержати право 2. оцінювати, кваліфікувати 3. супроводжувати застереженнями/ умовами - to ~ for the vote одержат

QUALIFYING

Англо-український дипломатичний словник

adj - ~ reference уточнююче посилання - ~ sentence уточнююче речення, уточнюючі слова

QUALM

Англо-український дипломатичний словник

n pl тривога, тривожний стан- to share ~ поділяти з кимсь тривогу

QUALTATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj якісний- ~ analysis якісний аналіз - ~ development (of nuclear weapons) якісне удосконалення (ядерної зброї) - ~ restrictions якісні обмеження

QUANGO

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (скор. від quasi-autonomous national government organizations) напівавтономні комітети тощо в урядових органах 2. амер. (скор. від quasi-autonomous non-

QUANTIFY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. визначати кількість, квантифікувати 2. перетворювати відсотки у кількість

QUANTITATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj кількісний- in ~ terms у кількісному вимірі/ вираженні - ~ disparity кількісна диспропорція - ~ theory of money кількісна теорія грошей

QUARANTINE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. карантин 2. перен. блокада, ембарго

QUARTER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. певне/ визначене коло осіб; сфера; кола 2. пощада, помилування; милість, поблажливість 3. американська монета у 25 центів - business ~s ділові кола - fi

QUARTERS

Англо-український дипломатичний словник

n приміщення, житло- King's ~ резиденція короля

QUASH

Англо-український дипломатичний словник

v юр. анулювати, скасувати, відмінити- to ~ charges against smbd. зняти з когось звинувачення - to ~ a judgement анулювати/ відмінити судове рішення/ вирок

QUASI

Англо-український дипломатичний словник

лат. 1. adv ніби, начебто, майже 2. adj гаданий, уявний, позірний

QUASI

Англо-український дипломатичний словник

квазі-, напів-- ~-agreement квазідоговір - ~-corporate enterprise квазікорпоративне підприємство, державна/ муніципальна корпорація

QUEEN

Англо-український дипломатичний словник

n королева- Q. Consort дружина правлячого короля - ~ dowager королева-вдова - Q. mother королева-мати - Q.'s colours королівські знамена (Велика Британія)

QUEENDOM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. правління королеви 2. володіння королеви

QUEENHOOD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. статус королеви 2. період правління королеви

QUERY

Англо-український дипломатичний словник

v сумніватися, піддавати сумніву- to ~ a statement піддавати сумніву заяву

QUESTION

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. питання, проблема 2. питання 3. сумнів, заперечення 4. допит, слідство - far-reaching ~ питання, що може спричинити серйозні наслідки - open ~ відкр

QUESTIONABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj сумнівний, ненадійний, що не викликає довіри- ~ assertion дивна заява/ твердження; заява/ твердження, що не викликає довіри - ~ statement дивна заява/ твер

QUID PRO QUO

Англо-український дипломатичний словник

лат. 1. послуга за послугу, компенсація 2. непорозуміння, яке виникло у результаті того, що одну річ прийняли за другу

QUIET

Англо-український дипломатичний словник

I adj 1. спокійний 2. таємний, приховуваний 3. низький (про рівень ділової активності) - ~ diplomacy таємна дипломатія II n спокій, мир - to live in peac

QUINQUENNIAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. п'ятирічка 2. магістрат з повноваженнями на п'ять років II adj 1. що триває п'ять років, п'ятирічний 2. що відбувається кожні п'ять років

QUINTESSENTIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj що є квінтесенцією, основний, найсуттєвіший

QUISLE

Англо-український дипломатичний словник

v зраджувати батьківщину, бути зрадником

QUITCLAIM

Англо-український дипломатичний словник

I n юр. відмова від праваII v юр. відмовитися від права

QUORUM

Англо-український дипломатичний словник

n лат. кворум- to ascertain that there is a ~ перевірити/ уточнити/ переконатися, чи є кворум - to constitute ~ становити кворум - to have a ~ мати кворум, д

QUOTA

Англо-український дипломатичний словник

n 1. квота, доля, частина; контингент (у зовнішній торгівлі) 2. амер. кількість емігрантів, яким дозволено в'їзд - bargaining ~ контингент, установлений з мет

QUOTIENT

Англо-український дипломатичний словник

n частина, доля- electoral ~ кількість голосів, необхідна для обрання одного кандидата

STATUS QUO

Англо-український дипломатичний словник

лат. статус-кво, існуюче становище- shaky ~ нестійкий статус-кво - territorial ~ територіальний статус-кво (збереження кордонів незмінними) - to consolidate t

STATUS QUO ANTE

Англо-український дипломатичний словник

лат. становище, яке існувало раніше

STATUS QUO ANTE BELLUM

Англо-український дипломатичний словник

лат. становище, яке існувало до війни

QUANTITATIVE

Англо-русский научно-технический словарь

количественный - quantitative analysis - quantitative assay - quantitative assessment - quantitative attribute - quantitative change - quantitative characteristi

QUANTITY

Англо-русский научно-технический словарь

1) величина 2) количество 3) численность 4) число • ancillary [auxiliary] quantity — вспомогательная величина balanced periodic quantity — уравновешенная периоди

QUANTUM

Англо-русский научно-технический словарь

1) доля 2) квант 3) квантильный 4) квантовый 5) количество 6) фотон 7) часть • first quantum number — главное квантовое число give up a quantum — отдавать квант

QUANTUM NUMBER

Англо-русский научно-технический словарь

квантовое число, физ. число квантовое

QUARTERBINDING

Англо-русский научно-технический словарь

полигр. составной переплёт с кожаным корешком и сторонками, покрытыми тканью или бумагой

QUARTERBRICK

Англо-русский научно-технический словарь

четвертной кирпич; кирп. четвертка

QUARTERCUT

Англо-русский научно-технический словарь

распиленный разрезанный на четыре части

QUARTERPERIOD

Англо-русский научно-технический словарь

матем. четверть периода - imaginary quarter-period - real quarter-period

QUARTERWAVE STUB

Англо-русский научно-технический словарь

четвертьволновый шлейф, штырь четвертьволновой

QUARTIC

Англо-русский научно-технический словарь

уравнение четвертой степени, поверхность четвертого порядка - bicircular quartic - binary quartic - nodal quartic - nonsingular quartic - pear-shaped quartic - p

QUARTILE

Англо-русский научно-технический словарь

квартиль, четверичный - first quartile - higher quartile - lower quartile - quartile deviation - quartile distance - quartile magnitude - quartile measure - quar

QUARTUM NON DATUR

Англо-русский научно-технический словарь

лат. четвертого не дано, закон исключенного четвертого (в трехзначной логике)

QUARTZ

Англо-русский научно-технический словарь

кварц, кварцевый quartz helix balance — машиностр. весы спиральные кварцевые rutile crystals in quartz — минер. волосы венерины - fused quartz - ground quartz -

SELF QUESTIONING

Англо-русский словарь Лингвистика-98

(n) критическая оценка своих побуждений; самоанализ

SPACE QUALIFIED

Англо-русский словарь Лингвистика-98

(a) пригодный для использования в космических условиях

Время запроса ( 0.138947323 сек)
T: 0.141945337 M: 1 D: 0