Найдено 50+ «S»

SUPPLEMENT

Англо-український дипломатичний словник

n додаток, доповнення (до книги тощо)

SUPPLEMENTARY

Англо-український дипломатичний словник

adj додатковий- ~ claims додаткові вимоги - ~ entry додаткові записи - ~ hearing додаткове слухання - ~ items додаткові пункти

SUPPLY

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. постачання; поставка 2. ек. пропозиція, пропонування - cross-border ~ транскордонне постачання - maintenance supplies матеріально-технічне забезпечен

SUPPORT

Англо-український дипломатичний словник

I n підтримка, допомога- all-out ~ всестороння підтримка - broad ~ широка підтримка - effective ~ дійова підтримка - moral ~ моральна підтримка - unanimous

SUPPORTING

Англо-український дипломатичний словник

adj підтримуючий, допоміжний, додатковий- ~ data додаткові дані - ~ force військ. група підтримки/ прикриття - ~ point опорний пункт

SUPPRESS

Англо-український дипломатичний словник

v 1. стримувати; покласти край; припинити 2. придушувати (повстання тощо) 3. забороняти (газету); конфіскувати; вилучати з продажу (книгу тощо) 4. приховувати

SUPPRESSED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. придушений 2. заборонений - ~ publication заборонене видання - ~ revolt придушене повстання

SUPPRESSION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. придушення 2. стримування 3. заборона 4. конфіскація, вилучення з продажу 5. приховування, замовчування - ~ of human rights юр. припинення чинності гр

SUPREMACY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. перевага, вищість 2. панування, верховенство 3. верховна влада - air ~ перевага в повітрі - naval ~ перевага на морі - personal ~ особисте верховенство

SUPREME

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. верховний, найвищий- S. Court Верховний суд - S. Court of Judicature Верховний суд (Велика Британія) - S. Pontiff Папа римський - the S. Being Бог -

SURFACE

Англо-український дипломатичний словник

n поверхня- ~-to-air missile ракети класу "земля-повітря" - ~ blast наземний вибух (атомної бомби) - ~ burst наземний вибух (атомної бомби) - ~ plausibility

SURMISE

Англо-український дипломатичний словник

n припущення; підозра; здогадка- to be right in one's ~s не помилятися у своїх припущеннях - to be wrong in one's ~s помилятися у своїх припущеннях

SURMOUNT

Англо-український дипломатичний словник

v переборювати, долати- to ~ difficulties долати труднощі - to ~ obstacles подолати перешкоду

SURPLUS

Англо-український дипломатичний словник

n 1. лишок, зайвина, решта 2. ек. активне сальдо - consumer ~ споживчий надлишок - ~ population надлишкове населення; перенаселення

SURRENDER

Англо-український дипломатичний словник

I v 1. здача, капітуляція 2. відмова (від чогось) 3. юр. поступка, відмова (від права) - ~ at discretion беззастережна капітуляція - ~ of a right відмова в

SURREPTITIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj таємний; зроблений потай/ нишком- ~ methods таємні методи - ~ movement військ. потайне пересування

SURVEILLANCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. нагляд, стеження (за підозрілою особою) 2. інспектування, обстеження 3. спостереження з метою збору розвідувальних даних, шпіонаж - close ~ безпосередній

SURVEY

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. огляд 2. інспектування, обстеження 3. військ. інструментальна розвідка - historical ~ історичний огляд - political ~ міжнародний огляд - public opi

SURVIVABILITY

Англо-український дипломатичний словник

n живучість, здатність витримати (ядерний удар)

SURVIVE

Англо-український дипломатичний словник

v вижити, лишитися живим, уціліти- to ~ a surprise nuclear attack вижити після несподіваного ядерного нападу

SUSCEPTIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj (of) що допускає (щось), що піддається (чомусь)- facts not ~ of proof факти, які не можна доказати, бездоказові/ голослівні факти - passage ~ of another in

SUSPECT

Англо-український дипломатичний словник

v 1. підозрювати 2. думати, вважати, гадати 3. сумніватися в істинності (чогось); не довіряти (чомусь) - to ~ the authenticity of the document сумніватися в с

SUSPEND

Англо-український дипломатичний словник

v (тимчасово) припиняти; відкладати- to ~ a debate перервати/ відкласти обговорення - to ~ judgement юр. відкласти ухвалення вироку - to ~ one's judgement ут

SUSPENSION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. тимчасове припинення 2. тимчасова відставка; тимчасове звільнення з посади - ~ of arms військ. тимчасове припинення військових дій - ~ of hostilities ві

SUSPENSIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. що припиняє (тимчасово) 2. нерішучий - ~ veto тимчасова заборона, тимчасове вето

SUSTAIN

Англо-український дипломатичний словник

v 1. стійко переносити; витримувати, протистояти 2. підтримувати, захищати, підтверджувати 3. підтримувати, надавати підтримку - to ~ a claim підтримувати пре

SUZERAIN

Англо-український дипломатичний словник

n 1. сюзерен, феодальний володар 2. сюзеренна держава - ~ lord сюзерен, феодальний володар - ~ state сюзеренна держава

SUZERAINTY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. сюзеренітет 2. влада сюзерена

SWAP

Англо-український дипломатичний словник

n обмін, гендель- equal ~ рівноцінний обмін

SWEAR

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. присяга; клятва 2. прийняття присяги II v (swore, sworn) 1. присягатися, клястися 2. юр. свідчити, давати показання під присягою 3. приводити до

SWEATED

Англо-український дипломатичний словник

adj потогінний, який застосовує потогінну систему; зв'язаний з потогінною системою; який зазнає жорстокої експлуатації; який є жертвою потогінної системи- ~ lab

SWEATING

Англо-український дипломатичний словник

n - ~ system посилена експлуатація, потогінна система

SWEEP

Англо-український дипломатичний словник

v здобути цілковиту перемогу (на виборах тощо)- to ~ a constituency отримати абсолютну більшість гоолосів (виборців) - to ~ the election здобути цілковиту пере

SWEEPING

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. широкий; що широко охоплює 2. навальний, швидкий 3. огульний - ~ accusations огульні обвинувачення - ~ changes радикальні зміни - ~ generalizations ш

SWINDLE

Англо-український дипломатичний словник

I n обман, шахрайство, обдурюванняII v обманювати, обдурювати, ошукувати; шахраювати

SWING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. різке коливання, різка зміна 2. хід, розвиток, перебіг 3. поїздка, турне (під час виборчої кампанії) - sudden ~ of public opinion різка зміна громадської

SYMBOL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. символ; емблема 2. позначка, знак 3. військ. знак розрізнення - ~ of the documents умовні позначення документів (ООН)

SYMPATHETIC

Англо-український дипломатичний словник

adj співчутливий; сповнений співчуття; викликаний співчуттям- ~ strike страйк солідарності

SYMPATHY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. симпатія, прихильність 2. взаємне розуміння, взаєморозуміння 3. відповідність, гармонія - a letter of ~ лист з висловленням співчуття - to strike in ~ о

SYNDICATE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. синдикат 2. агентство преси, яке продає свою інформацію для одночасної публікації

SYSTEM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. система, спосіб, метод 2. устрій, лад 3. класифікація 4. вчення - bipartisan ~ амер. двопартійна система - colonial ~ колоніальна система - control a

TAX SHELTER

Англо-український дипломатичний словник

прийом, який дозволяє ухилитися від сплати податку або який сприяє його зменшенню

UNCLE SAM

Англо-український дипломатичний словник

розм. 1. "дядечко Сем" (США) 2. збірн. американці - to work for ~ амер. бути на державній службі

WALL STREET

Англо-український дипломатичний словник

1. Уолл-стрит (діловий центр Нью-Йорка)2. перен. американський фінансовий світ, фінансова олігархія

SABA

Крымскотатарско-русский словарь

1) утроsabadan aqşamğace — с утра до вечераsabaları — по утрамsabadan berli — с самого утраsaba yarığı (qızarıntısı) — утренняя заря2) утромsaba men erte turam —

SABALIQ

Крымскотатарско-русский словарь

1) завтрак2) утренний, на утро3) утренник (спектакль)

SABAN

Крымскотатарско-русский словарь

1) плуг, сохаsaban qulağı — отвал плугаsaban ökçesi — плужная подошваsaban oqu — плужное дышло2) saban vaqtı — время пахоты

SADEF

Крымскотатарско-русский словарь

1) пуговицаср. dögme2) перламутрsadef dögme — перламутровая пуговицаsadef qaqmaq — инкрустировать перламутромsadef qaqılğan — инкрустированныйsadef qaquv — инкру

SAHTE

Крымскотатарско-русский словарь

Фальшивый, поддельный, притворныйср. yapma, qalpsahte vesiqa — фальшивый документ

SALATA

Крымскотатарско-русский словарь

Салатsalata savutı — салатницаhıyarnen pamidor salatası — салат из огурцов и помидоров

SALAĞAÇ

Крымскотатарско-русский словарь

см. salacaq 2)menim salağaçımnı kim tutar da, kim ağlar — (причитание) кто ж теперь меня будет оплакивать

SAQ

Крымскотатарско-русский словарь

1) стебельср. sapot saqı — стебель травянистый2) Саки (город в Крыму)

SARI

Крымскотатарско-русский словарь

1) жёлтыйsarı yapraq — жёлтый листsarıca — желтоватыйyımırtanıñ sarısı — желтокsarı asma quş — зоо. иволгаsarı qamış — бот. осокаsarı turup — бот. репаsarı bozdu

SARĞI

Крымскотатарско-русский словарь

1) виток, обмотка2) тюрбан, повязкаср. sarıq, çalma3) намотка

SAYI

Крымскотатарско-русский словарь

1) числоср. sanistenilgen sayı — производное числоsade sayı — простое числоtam sayı — точное числоbütün sayı — целое число2) численность, количествоhalqnıñ sayıs

SAÇ

Крымскотатарско-русский словарь

1) волос, волосыquvurçıq saç — кудрявые (курчавые) волосы, вьющиеся волосыsaçına aq tüşmek — начать седетьsaç bağı — лента для волосsaç tökülmesi — выпадение вол

SAÇIQ

Крымскотатарско-русский словарь

Разбросанный, рассыпанный

SAÇLI

Крымскотатарско-русский словарь

С волосами, волосатыйqara saçlı — черноволосый, брюнетquvurçıq saçlı — c волнистыми волосами

SAĞ

Крымскотатарско-русский словарь

1) живой, здоровыйana-babañ sağlarmı? — твои родители живы?sağ qaluv — биол. выживание2) правыйср. oñsağdan — справаsağğa — направо3) sağ ol(uñız)! — спасибо!

SEKIRMEK

Крымскотатарско-русский словарь

Прыгать, скакатьср. atlamaq, sıçramaqsekirip minmek — запрыгнутьsekirip tüşmek — спрыгнуть

SELÂM

Крымскотатарско-русский словарь

Приветselâm aleyküm! — здравствуй(те)!, (приветствие первого лица)aleyküm selâm! — здравствуй(те)! (говорится в ответ)selâm bermek — приветствовать, здороватьсяs

SERVET

Крымскотатарско-русский словарь

1) богатствоср. baylıq, zenginlikservet içinde yaşamaq — жить богато2) ценность, достояние, доброmilliy servet — национальное достояние

SERVETLI

Крымскотатарско-русский словарь

Богатый, состоятельныйср. bay, zengin

SERVILIK

Крымскотатарско-русский словарь

Кипарисовая роща; место, где растут кипарисы

SEVDA

Крымскотатарско-русский словарь

1) страстно влюблённый, влюблённаяsevda olmaq — безумно влюбиться, обезуметь от любви2) любительtemaşa sevdası — любитель зрелищ

SICAQ

Крымскотатарско-русский словарь

1) жараüyle sıcağı — полуденный зной2) теплоср. issi, cıllısıcaq qanlılar — зоо. теплокровныеsıcaq keçiricilik — теплопроводность3) горячий, жаркийsıcaq çoqraqla

SICIM

Крымскотатарско-русский словарь

Верёвка, шнур, бечёвкаср. yip, arqan, beldev

SIFAT

Крымскотатарско-русский словарь

1) облик, образ, свойствоср. çıray, sıma, çere2) sıfatında — в качествеressam sıfatında — будучи художником3) грам. имя прилагательноеasliy sıfatlar — качественн

SILÂ

Крымскотатарско-русский словарь

1) оружиеsilânen — силой оружияsilâ qullanmaq — применять оружиеsilâ ustası — оружейник, оружейный мастерateşli silâ — огнестрельное оружиеatış silâsı — стрелков

SIM

Крымскотатарско-русский словарь

Частица, усиливающая значения словасм. sim-siya

SIMA

Крымскотатарско-русский словарь

Облик, образ, лицоср. çere, yüz, bet, sıfat, çıray, beñiz

SINIF

Крымскотатарско-русский словарь

(sınfı)1) классbirinci sınıf — первый квасonıñ sınfı — его классsınıf arqadaşı — школьный товарищsınıf keçmek — переходить из класса в классsınıfta qalmaq — оста

SIÇAN

Крымскотатарско-русский словарь

зоо. мышьsuv sıçanı — свинкаsıçan tişi — бот. вид кукурузы с мелкими зёрнами

SIÇRAYICI

Крымскотатарско-русский словарь

Прыгун, специалист по прыжкам

SIĞANAQ

Крымскотатарско-русский словарь

1) приют2) убежище, укрытие

Время запроса ( 0.216663617 сек)
T: 0.220555098 M: 1 D: 0