Найдено 100+ «S»

SABOTAGE

Англо-український дипломатичний словник

I n саботаж- ideological ~ ідеологічна диверсія - to perform an act of ~ здійснити диверсію/ диверсійний акт II v 1. саботувати 2. організовувати диверсію

SABRE

Англо-український дипломатичний словник

n військова сила, військова влада- to rattle the ~ брязкати зброєю

SABRERATTLING

Англо-український дипломатичний словник

n пропаганда війни, розпалювання військової істерії, загроза зброєю

SACHEM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. вождь (деяких індіанських племен) 2. розм. політичний бос, верховодець

SACRED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. священний, святий, дорогий 2. недоторканий, непорушний 3. релігійний - ~ duty священний обов'язок - ~ promise непорушна обітниця - the person of amba

SACRIFICE

Англо-український дипломатичний словник

I n жертва- ~ of ones principles відмова від своїх принципів - to make ~ приносити жертви II v жертвувати, приносити в жертву

SACRILEGE

Англо-український дипломатичний словник

n святотатство, блюзнірство- to commit ~ здійснити святотатство

SADDLE

Англо-український дипломатичний словник

I n - to be cast from the ~ бути зміщеним з керівної посади - to be thrown from the ~ бути зміщеним з керівної посади - to get into the ~ прийти до влади, очо

SAFE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. безпечний, який знаходиться в безпеці 2. надійний (партнер) 3. обережний, обачний - ~ guess безпомилкове припущення - ~ partner надійний партнер - ~

SAFECONDUCT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. охоронне свідоцтво; охоронна грамота 2. почесна охорона, ескорт

SAFEGUARD

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. гарантія, запобіжний захід 2. ~s захисні заходи - adequate ~s адекватні/ належні гарантії - full-safe ~s надійні/ міцні гарантії - international ~s s

SAGACIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj передбачливий, далекоглядний, розважливий- ~ course of action розважлива тактика

SAID

Англо-український дипломатичний словник

adj вищезгаданий- the ~ condition вищезгадана умова - the ~ reservation вищезгадане застереження

SALAMI TACTICS

Англо-український дипломатичний словник

політична тактика поетапних заходів, особл. поступового урізування громадянських прав

SALES TALK

Англо-український дипломатичний словник

розм. виступ на захист своєї пропозиції/ позиції; пропаганда своєї ідеї

SALIENT

Англо-український дипломатичний словник

adj характерний; основний; що кидається в очі- ~ features of an agreement основні положення угоди - ~ points of a report вузлові моменти доповіді

SAMPLING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. випробування; взяття проби; вибіркове дослідження 2. взірець; проба - random ~ вибіркове .опитування - ~ method вибірковий метод

SANCTION

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. санкція; затвердження; ратифікація 2. підтримка, схвалення; дозвіл; згода - legal ~ юридична санкція - official ~ офіційне затвердження, санкція - pu

SANCTUARY

Англо-український дипломатичний словник

n сховок, притулок- privilege of ~ право притулку - right of ~ право притулку - to break ~ порушити право притулку - to seek ~ шукати притулок - to violate

SANDBAG

Англо-український дипломатичний словник

v примушувати- to ~ a proposal провалити пропозицію

SANE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. нормальний, при своєму розумі 2. здорового глузду, розсудливий; розумний - ~ policy розумна політика - to take a ~ view of the matter підійти до чогось

SANGUINARY

Англо-український дипломатичний словник

adj жорстокий, кривавий- ~ laws жорстокі закони

SANITIRE

Англо-український дипломатичний словник

v вилучати інформацію, що не підлягає розголошенню

SANITY

Англо-український дипломатичний словник

n здоровий глузд, розсудливість- ~ of judgement розумність судження - a pledge of ~ обіцянка діяти розважливо

SATELLITE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. держава-сателіт 2. прибічник - communications ~ супутник зв'язку - reconnaissance ~ розвідувальний супутник

SATISFACTORY

Англо-український дипломатичний словник

adj задовільний- ~ argument переконливий/ достатній аргумент

SATISFY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. відповідати (вимогам) 2. задовольняти - to ~ the conditions відповідати умовам - to ~ an objection відхилити заперечення - to ~ a request задовольнити п

SATURATE

Англо-український дипломатичний словник

v насичувати, наповнювати- to ~ the mass media with sensational news насичувати засоби масової інформації сенсаційними повідомленнями

SAVOIR FAIRE

Англо-український дипломатичний словник

фр. такт, вихованість, дотепність

SAVOIR VIVRE

Англо-український дипломатичний словник

фр. вміння поводитися в товаристві, виховання, такт

SAY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. вислів, думка, слово 2. вплив - to have one's ~ висловлюватися - to have the ~ амер. мати право приймати кінцеве рішення - to have a ~ in the matter ма

SAYSO

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (звич. the ~)розм. незаперечний авторитет, "найвища інстанція" 2. амер. розм. нічим не обґрунтоване твердження; чутки - to have the ~ мати владу, розпо

SCALE

Англо-український дипломатичний словник

I n чаша терезів- equal ~s стан рівноваги чи невизначеності - even ~s стан рівноваги чи невизначеності - to be in the ~ бути невирішеним/ неясним - to hold

SCAN

Англо-український дипломатичний словник

v 1. уважно переглядати 2. уважно дивитися, спостерігати 3. вивчати - to ~ the newspaper проглянути газету - to ~ the political horizon спостерігати за політ

SCANDAL

Англо-український дипломатичний словник

n скандал, скандальний випадок- ~ sheet бульварна газета - to hush upa~ залагодити скандал - to overblow a ~ роздути скандал

SCANDALOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. скандальний, обурливий 2. наклепницький - ~ conduct обурлива поведінка - ~ reports обмовницьке повідомлення

SCANDALUM MAGNATUM

Англо-український дипломатичний словник

юр. дискредитація, зведення наклепів на вищу (за становищем) людину

SCARE

Англо-український дипломатичний словник

n паніка, страх- war ~ військовий психоз

SCENE

Англо-український дипломатичний словник

n - behind the ~s за лаштунками, в кулуарах - behind the ~s of politics в політичних кулуарах - power behind the ~s таємна пружина

SCHEDULE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. список; перелік; каталог; опис (додаток до чогось); інвентар 2. розклад; розпис; графік; план; таблиця 3. додатковий аркуш (до документу) 4. юр. дода

SCHEME

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. план, програма 2. структура, система 3. махінації, підступи - chimeric ~s безглузді плани - desperate ~s безумні плани - practical ~s реальні плани

SCHEMING

Англо-український дипломатичний словник

adj що займається інтригами; підлий

SCOOP

Англо-український дипломатичний словник

v опублікувати сенсаційну новину- to ~ a rival newspaper випередити конкуруючу газету

SCOPE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. границі, рамки, кордони 2. мірило, сфера (діяльності), об'єм - ~ and timing військ. об'єм і терміни - ~ of smbd.'s activities сфера чиєїсь діяльності -

SCORCHING

Англо-український дипломатичний словник

adj перен. убивчий, згубний; нищівний, знищувальний

SCORE

Англо-український дипломатичний словник

v вигравати, отримувати перевагу- to ~ gains отримати перевагу

SCRATCHED

Англо-український дипломатичний словник

adj розм. випадково чи поспіхом складений разом- ~ division випадкове/ неочікуване голосування - ~ majority випадкова/ неочікувана більшість

SCREEN

Англо-український дипломатичний словник

I v прикривати, приховати, ховати- to ~ smbd.'s faults прикривати чиїсь помилки - to ~ the real culprit ховати справжнього злочинця II v розм. перевіряти по

SCRIPTURE

Англо-український дипломатичний словник

n Біблія, Святе письмо (звич. The Holy S., the Scriptures)

SCRUTINIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. критично вивчати, ретельно досліджувати 2. ретельно перевіряти виборчі документи (на виборах) - to ~ a document вивчити документ - to ~ electoral lists п

SCRUTINY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. детальне вивчення 2. перевірка правильності підрахунку виборчих бюлетенів - ~ of a plan детальне вивчення плану

SCUTTLE

Англо-український дипломатичний словник

v ухилятися (від обов відповідальності)- to ~ direct negotiations ухилятися від прямих переговорів - to ~ the pact ухилятися від підписання договору - to ~ th

SEA

Англо-український дипломатичний словник

n море; океан; водна поверхня земної кулі- adjacent ~s суміжні моря - closed ~ закрите море - enclosed ~ внутрішнє море - high ~s відкрите море - inland ~ в

SEABED

Англо-український дипломатичний словник

n дно морів і океанів- international ~ area міжнародний район морського дна - ~ mining розробка ресурсів морського дна - peaceful use of the ~ мирне освоєння

SEACRAFT

Англо-український дипломатичний словник

n збірн.1. морський флот, морські кораблі 2. мистецтво водіння кораблів

SEAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. печатка, пломба 2. знак 3. (звич. the ~s) влада, повноважєння (напр. лорд-канцлера або міністра Великої Британії) - customs ~ митна пломба - person

SEALETTER

Англо-український дипломатичний словник

n морський паспорт (нейтрального корабля під час війни)

SEAT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. місцезнаходження, місце перебування 2. місце в парламенті 3. місце (в правлінні тощо) - ~ of government резиденція/ місцезнаходження уряду - ~ of one

SEATING

Англо-український дипломатичний словник

n розміщення- conference ~ розміщення на конференції - ~ accomodation число місць (в залі) - ~ capacity число місць (в залі) - ~ plan план розміщення (гостей

SECEDE

Англо-український дипломатичний словник

v виходити з партії, союзу- to ~ from a bloc вийти з блоку

SECOND

Англо-український дипломатичний словник

I adj 1. другий (порахунку або по часу) 2. додатковий 3. другорядний - ~ ballot перебалотування - ~ cause побічна причина - ~ chamber верхня палата (парлам

SECONDER

Англо-український дипломатичний словник

n що підтримує резолюцію/ кандидатуру

SECONDGUESS

Англо-український дипломатичний словник

I n перегляд думки/ рішенняII v 1. переглянути попередню думку 2. передбачити чийсь хід

SECONDHAND

Англо-український дипломатичний словник

I n помічник, права рука (начальника)II adj 1. позичений, неоригінальний 2. другорядний - ~ ideas позичені ідеї - ~ politician другорядний політичний діяч

SECONDSTRIKE

Англо-український дипломатичний словник

n удар у відповідь (ядерною зброєю після удару ворога)

SECRECY

Англо-український дипломатичний словник

n секретність, таємність- ~ grading гриф "Таємно" - ~ of correspondence таємниця переписки - pledge of ~ обіцянка берегти таємницю - promise of ~ обіцянка бе

SECRET

Англо-український дипломатичний словник

adj таємний, секретний- ~ ballot таємне голосування - ~ covenant таємний договір - ~ errand таємне доручення - ~ treaty таємний договір - top ~ цілком таємн

SECRET SERVICE

Англо-український дипломатичний словник

1. розвідувальне управління2. служба агентурної розвідки і контррозвідки 3. (U.S. Secret Service) Секретна служба США (федеральна служба США, яке охороняє Прези

SECRETARIAT

Англо-український дипломатичний словник

n секретаріат- to organize a ~ організувати секретаріат - to put smbd. in charge of the ~ призначити когось завідувати секретаріатом - to set up a ~ організув

SECRETARY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. секретар 2. керівник (організації, закладу тощо) 3. секретар посольства/ місії 4. міністр - administrative ~ адміністративний секретар - executive ~ ви

SECTARIAN

Англо-український дипломатичний словник

adj вузький, сектантський- ~ politics сектантство в політиці

SECTION

Англо-український дипломатичний словник

n стаття, розділ, параграф (договору)

SECULAR

Англо-український дипломатичний словник

I n священик, що належить до білого духовенстваII adj світський, нецерковний - ~ clergy біле духовенство

SECULARISM

Англо-український дипломатичний словник

n доктрина відокремлення церкви від держави

SECURE

Англо-український дипломатичний словник

I adj безпечний, надійний, стійкий- ~ stability надійна стабільність - to make a country ~ забезпечити безпеку країни II v 1. добиватися чогось, досягати ч

SECURITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. безпека, органи безпеки 2. гарантія, забезпечення 3. (звич. pl ) цінні папери - collective ~ колективна безпека - domestic ~ внутрішня безпека - equal

SEDITIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj підбурюючий, заколотний- ~ acts бунтівні дії - ~ libel поширення наклепницьких чуток з підривною метою

SEE

Англо-український дипломатичний словник

v (saw, seen)1. бачитись, зустрічатися 2. приймати, бути на прийомі 3. проводжати когось, супроводжувати - to refuse to ~ smbd. відмовитися прийняти когось

SEEK

Англо-український дипломатичний словник

v (sought)1. добитися чогось, прагнути до чогось 2. просити про щось, звертатися за чимсь - to ~ an alliance with smbd. шукати/ добиватися союзу з кимсь - to

SEGREGATE

Англо-український дипломатичний словник

v відділитися, виділяти, ізолювати

SEGREGATED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. сегрегований; роздільний, окремий для різних рас 2. сегрегаційний - ~ zoning laws закони про районуваня за расовим принципом

SEIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. оволодівати, захоплювати 2. конфісковувати - to ~ documents конфіскувати документи - to ~ power захопити владу

SELECT

Англо-український дипломатичний словник

I adj 1. вибраний, відібраний, спеціальний 2. доступний небагатьом - ~ club клуб для вибраних - ~ committee парл. спеціальний комітет, спеціальна комісія I

SELECTION

Англо-український дипломатичний словник

n вибір, підбір, відбір- ~ committee розпорядчий комітет ООН

SELECTIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj вибірковий- ~ approach вибірковий підхід - ~ inspection вибіркова інспекція (в системі роззброєння)

SELFDEFEATING

Англо-український дипломатичний словник

adj приречений на поразку (через внутрішні недоліки)- ~ proposal пропозиція, що суперечить сама собі

SELFDEFENCE

Англо-український дипломатичний словник

n самооборона- collective ~ колективна безпека

SELFDENYING

Англо-український дипломатичний словник

adj що відмовляє собі в чомусь; що жертвує своїми принципами

S

Англо-русский онлайн словарь

бак, сокр. там, детский

S

Португальско-русский словарь

m = sPortuguese-russian dictionary.2013.

S

Морской словарь

S SW " SSW " " Самойлов К. И.Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР,1941

S

Англо-русский экономический словарь

.Subsidiary.Special IRS Abbreviations.Англо-русский экономический словарь.

S

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[suspended] — взвешенный, суспендированный* * *секАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

S

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от software программное обеспечение, программные средства 2) сокр. от switch а) переключатель; выключатель; ключ б) коммутатор

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Sekundeсек = секундаII = Shilling англ.шил. = шиллинг (денежная единица Великобритании)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S

Новый большой англо-русский словарь

[es] n (pl Ss, s's [ʹesız])1. 19-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образныйS-curves -

S

Новый большой англо-русский словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});I[-s (после глухих согласных); -z (в остальных случаях)] (тж. -es[-ız (после шипящих и свистящих согласных); -z

S

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = SБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

S

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от secondсекунда, с* * *• second • с • секунда English-russian automobile dictionary.2013.

S

Новый большой англо-русский словарь

-s I [~ (после глухих согласных); -z (в остальных случаях)] (тж. -es[-ız (после шипящих и свистящих согласных); -z (после i, заменяющего постконсонантный конечны

S

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Sekunde сек, секундаDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

S

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = S III сокр. от secondo секунда, с Итальяно-русский словарь.2003.

S

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = s19-я буква французского алфавитаen S — S-образныйfaire des s — делать зигзаги; выписывать вензеляБольшой французско-русский и русско-французский словарь.20

S

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Единица Сведберга, характеризующая скорость седиментации частиц при центрифугировании (см. sedimentation coefficient).* * *S — символ для обозначения:а) последов

S

Латинско-русский словарь

sдевятнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхS. — Sextus (praenomen) или semis, semissis, sacrum, suusS. или Sp. — Spurius (praenomen)S. C. — senatus c

S

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от säurefestкислотостойкий, кислотоупорныйII эл.; сокр. от Scheinleistungполная мощность, кажущаяся мощностьIII сокр. от SchraubeвинтIV сокр. от Schwefel

S

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) девятнадцатая буква норвежского алфавита 2) сокращенное написание самой высокой школьной отметки «særdeles tilfredsstillende» - «отлично» Норвежско-

S

Англо-русский словарь общей лексики

суф.; тж. -es 1) образует форму множественного числа у подавляющего большинства существительных 2) образует форму третьего лица единственного числа настоящего вр

S

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины легковых автомобилей для движения со скоростью до 180 км/чII(Sammler) аккумуляторIII(Schwerpunkt) центр тяжестиIVдиагональные шины для высокоскоростных лег

S

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от serineсеринII сокр. от Swedberg unitединица Сведберга (константа седиментации)* * *• serine• Swedberg unitEnglish-russian biological dictionary.2013.

S

Немецко-русский геологический словарь

1. [See ]море 2. [See ]озеро3. [Süden ]югDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

S

Большой испанско-русский словарь

I f22-я буква испанского алфвита эсеII сокр. от SurЮг

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

спрягается с вспомогательным глаголом seinБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S

Англо-русский словарь редакция bed

n. предмет или линия в виде буквы s

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

спрягается с вспомогательным глаголом seinБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

сокр. от лат. solidus, solidi - shilling(s) (употр. обыкн. в сочетании с цифрами; напр., 4s [,§€:'Џэ®эЊЄ]; см. тж. LSD I 1))

S

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

сокр. от secretсекретный; "секретно" (гриф секретности)Англо-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

S

Новый большой англо-русский словарь

[es] n (pl Ss, s's [ʹesız])1. 19-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образныйS-curves -

S

Энциклопедический словарь

S — служит в музыке для сокращенного обозначения многих слов, как то: Segno, sinistro, solo, subito, sul (напр. S. ponticello или S. pon.). В старинных сочинения

S

Англо-русский словарь страховых терминов

• Shipping• Steamer• Summer freeboard mark• summer load lineEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

S

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) девятнадцатая буква норвежского алфавита2) сокращенное написание самой высокой школьной отметки «særdeles tilfredsstillende» - «отлично»Норвежско-ру

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =девятнадцатая буква немецкого алфавитаII = Schillingшил. = шиллинг (денежная единица Австрии)III = Siemens эл.сим = сименсIV = Süd(en)Ю, ю. = юг, зюйдБол

S

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от coefficient de Poissonкоэффициент ПуассонаII сокр. от constanteконстанта, постоянная (величина)III сокр. от secondeсекунда, сIV сокр. от somme de term

S

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I search поиск II series 1) серия 2) ряд III side сторона, край IV sign 1) знак 2) обозначение; символ 3) признак V singular единственное число || единственный V

S

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

(глагольная приставка с отрицательным значением от лат. ex и dis ср. ricordare - scordare, tentare - stentare или со значением усиления) см. spasseggiare, svari

S

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. от settlement date; settlement day; тж. SDдата исполнения сделки; дата проведения расчетовсм. тж. S-1.Англо-русский словарь терминов по депозитарному хране

S

Словарь микробиологии

Sсимвол, обозначающий ед. Сведберга, в к-рой выражают коэффициент седиментации молекул или частиц при ультрацентрифугировании (см. Улътрацентрифуга). (Источник:

S

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцать пятая буква азербайджанского алфавита.

S

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от sacralкрестцовыйII сокр. от sensitivityчувствительностьIII сокр. от shell1) раковина; раковинка 2) панцирь, щит 3) капсула, оболочка 4) скорлупа; кожу

S

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[es]снегАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

S

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. compressibility - сжимаемость;2. cross section - поперечное сечение;3. displacement - смещение;4. sacral - крестцовый;5. sand - песок;6. scattering coefficien

S

Религиозные термины

     Девятнадцатая буква; численно - шестьдесят. В еврейском языке она пятнадцатая буква, Самех, почитаемая как священная, ибо "сокровенное имя бога есть Самех".

S

Англо-русский вспомогательный словарь

1. воскресенье; 2. суббота; 3. юг; 4. школа; 5. секунда; 6. улыбка; 7. секция; 8. пика (масть в картах)

S

Новый большой англо-русский словарь

[es] n (pl Ss, s's [ʹesız])1. 19-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образныйS-curves -

S

Философская энциклопедия

S         обозначение субъекта суждения в логике (по первой букве лат. слова «subjectum» — подлежащее). Философский энциклопедический словарь. — М.: Советска

S

Новый большой англо-русский словарь

S [es] n (pl Ss, s‘s [ʹesız]) 1. 19-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образный S-cu

S

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. action - действие;2. area - площадь;3. entropy - энтропия;4. sale - продажа; сбыт; реализация; торговля; торговая сделка; pi товарооборот;5. saturation - насы

S

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (seal) печать 2) (search) поиск 3) (section) отдел; раздел; статья (закона) 4) (series) серия; ряд 5) (side) сторона 6) (sign) знак; символ 7) (speed) скорост

S

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от software программное обеспечение, программные средства 2) сокр. от switch а) переключатель; выключатель; ключ б) коммутатор

S

Англо-русский словарь общей лексики

I [ў©] мн. - Ss, S's ['ў©ЎЄ] девятнадцатая буква англ. алфавита; S - прописная, s - строчная II амер.; канад.; сокр. от satisfactory "удовлетворительно" (вторая

S

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от search - поиск II сокр. от series - 1) серия 2) ряд III сокр. от side - сторона, край IV сокр. от sign - 1) знак 2) обозначение; символ 3) признак V

S

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от sectionсечениеII сокр. от sensibilitéсветочувствительностьIII сокр. от serviceслужба; отделIV сокр. от siemensсименс, СмV сокр. от signalсигналVI сокр

S

Венгерско-русский словарь

+1{hang v. betű) ш, Ш+2 ksz. (és) и, да;fel \s alá — туда-сюда; взад и вперёд;itt \s ott — тут и там;\s aztán? — и потом?Magyar-orosz szótár.2013.

S

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от second секунда II сокр. от solidus; - s. шиллинг ?2.3s.6d. — 2 фунта 3 шиллинга 4 пенса

S

Португальско-русский словарь

I скр от segundoсекундаII m = Sэсе (восемнадцатая буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

S

Аббревиатуры

спрягается с вспомогательным глаголом sein

S

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Sweden2. авто Street rod (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.20

S

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Сера (S)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

S

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

служит в музыке для сокращенного обозначения многих слов, как то: Segno, sinistro, solo, subito, sul (напр. S. ponticello или S. pon.). В старинных сочинениях, н

S

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S.Единица Сведберга, характеризующая скорость седиментации частиц при центрифугировании (см. ). (Источник: «Англо-русский толковый сло

S /

Португальско-русский словарь

1) скр от seu его; ваш2) скр от sua её; ваша3) скр от sem безPortuguese-russian dictionary.2013.

S /

Португальско-русский словарь

скр от sobre(чек) наPortuguese-russian dictionary.2013.

S$

Англо-русский экономический словарь

сингапурский долларАнгло-русский экономический словарь.

S'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

I pron; = seII = si IIII partic; = si IIIБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

S.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [seal] печать2) [section] отдел; раздел; секция; статья3) [series] серия4) [signature] подпись5) [signed] подписано6) [seller] продавец7) [somma grande]

S.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

секундашиллингсынсвятойюгАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

S.

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. (section) § — параграф; раздел; статьяАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

S.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от SeiteстраницаDeutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

S.

Англо-русский словарь Мюллера

s. I second noun секунда II shilling noun шиллинг III son noun сын IV S. -saint noun святой V S. - South noun югАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопе

S.

Немецко-русский автосервисный словарь

(saugend) впускной (напр., о клапане)Deutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

S.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от secteurсектор; зона; участок; сегментII сокр. от stationстанцияDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

S.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от sieh(e)смотриDeutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

S.

Чешско-русский словарь

• т.• тов.• товарищ

S.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от sostantivo (имя) существительное 2) сокр. от sinistro, sinistra левый 3) сокр. от seguente следующий 4) см. stero Итальяно-русский словарь.2003.

S.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= sieh(e)см. = смотриБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S.

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[second] — секунда * * *секундаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

S.

Большой испанско-русский словарь

I воен.; сокр. от Soldado; = Sdo.; = Sld.рядовой, солдатII сокр. от Santo; = Sto.; = Sn.; = San.святой

S.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = San ит., исп., Sant ит., Santa ит., Sāo португ.св. = святой, святаяII = Sein(e)его (в титулах); ср. Se.III = Seiteс., стр. = страницаБольшой немецко-русский

S.

Португальско-русский словарь

1) скр от São, Santo, Santa Сан-, Санто-, Санта- (в географических названиях)2) скр от sul югPortuguese-russian dictionary.2013.

S/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[swabbed] — свабирована (о скважине); поршневание (скважины) проведено* * *• поршневание проведено• свабированаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.

S1

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. от settlement date minus one, settlement date-1день, предшествующий дате исполнения сделкиC&S день, предшествующий дате проведения расчетов по сделке (дате

S1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

S2, S3... Обозначения последовательных поколений растений, полученных с помощью самоопыления self-pollination.Англо-русский толковый словарь генетических термино

S1

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S1, S2, S3...Oбозначения последовательных поко-лений растений, полученных с помощью самоопыления .(Источник: «Англо-русский толковый словарь ге

S1 NUCLEASE

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

S1-нуклеаза — фермент из Aspergillus oryze, катализирующий эндонуклеотический разрыв в однонитчатой РНК или ДНК с образованием 5'-моно- и динуклеотидов. Использу

S100

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

шина S-100 одна из первых широко распространенных шин для 8-разрядных ПК. Появилась в 1975 г. в ПК Altair. Первоначально она была ориентирована на микропроцессор

S100 BUS

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

столинейная шина (МП-систем), шинная сборка из 100 проводников

S100 PROTEIN

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

белок S-100Специфичный для мозговой ткани белок; имеются данные по наличию положительной корреляции между концентрацией Б.S-100 в клетках мозга и способностью ра

S100 PROTEIN

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S-100 protein.См. белок S-100.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

S2

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S2.См. S1.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

Время запроса ( 6.119838302 сек)
T: 6.125149033 M: 1 D: 0