Найдено 100+ «T»

TABLE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. стіл 2. список - bargaining ~ стіл переговорів - horseshoe ~ П-подібний стіл - male-precedence ~ список старшинства для чоловіків - negotiating ~ ст

TABLOID

Англо-український дипломатичний словник

n 1. малоформатна газета з малою кількістю тексту і великою кількістю ілюстрацій 2. бульварна газета - ~ journalism низькопробний журналізм - ~ press бульварн

TABOO

Англо-український дипломатичний словник

I n табу; заборона- under a ~ заборонений II v 1. накладати табу (на щось) 2. накладати заборону, забороняти 3. піддавати остракізму, бойкотувати

TACIT

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. мовчазний 2. не виражений словами; мислений; що мається на увазі; безмовний - ~ approval мовчазне одобрення - ~ consent мовчазна згода

TACITLY

Англо-український дипломатичний словник

adv мовчазно- the agreement will be ~ extended договір буде автоматично продовжено

TACK

Англо-український дипломатичний словник

n парл. доповнення, поправка (до законопроекту)

TACKLE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. енергійно братися (до чогось); займатися (чимсь) 2. вирішувати (щось); битися, працювати (над чимсь) - to ~ a difficulty намагатися вирішити проблему - t

TACT

Англо-український дипломатичний словник

n такт, тактовність- to have ~ бути тактовним - reserve and ~ in everything стриманість і такт у всьому

TACTIC

Англо-український дипломатичний словник

n тактика- to come off the pressure ~ відмовитися від тактики тиску (на переговорах)

TACTICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. військ. тактичний, оперативний; бойовий; військовий 2. перен. тактичний - ~ activities бойові дії - ~ airfield a) аеродром тактичної авіації b) опе

TACTICS

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (вжив. у sing і pl ) військ. тактика 2. (вжив. у pl ) перен. тактика, дії - bargaining ~ тактика переговорів - foot-dragging ~ тактика зволікань - nib

TAG DAY

Англо-український дипломатичний словник

амер. день збирання коштів для якогось фонду

TAIL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. іст. кінський хвіст (емблема влади в Туреччині) 2. менш впливова частина (політичної партії)

TAINTED GOODS

Англо-український дипломатичний словник

товари, які бойкотуються членами профспілки з політичних мотивів

TAKE

Англо-український дипломатичний словник

I n захоплення, взяття; здобуття, одержання- give and ~ a) взаємні поступки, компроміс b) обмін люб'язностями/ ущипливими зауваженнями - give and ~ policy п

TAKEOFF

Англо-український дипломатичний словник

n підйом, зростання- economic ~ економічне зростання

TAKEOVER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (державний) переворот; (насильницька) зміна влади; захоплення влади 2. перен. поглинення; придбання контрольного пакета акцій

TALK

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. розмова, бесіда 2. лекція, бесіда 3. pl переговори - exacting ~s важкі переговори - exploratory ~s попередні переговори, що визначають позиції сторі

TALKIN

Англо-український дипломатичний словник

n 1. демонстрація з виступами ораторів 2. лекція або бесіда у неофіційній обстановці 3. нарада; дискусія

TAME

Англо-український дипломатичний словник

v пом'якшувати; робити менш виразним/ рішучим- to ~ down a statement пом'якшувати формулювання, зробити формулювання менш категоричним

TAMMANY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. система підкупів у політичному житті США 2. Темені (незалежна організація демократичної партії в Нью-Йорку) - ~ Hall амер. Темені хол, штаб демократичної

TAMPER

Англо-український дипломатичний словник

v (in, for)1. підробляти, таємно змінювати, перекручувати (щось – with) 2. займатися темними справами; мати злий намір; виношувати злочинні плани - to ~ with

TANGIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. реальний; ясний 2. що піддається оцінці; речовий, матеріальний - ~ advantage реальна перевага - ~ benefits суттєві вигоди - ~ proofs ясні/ реальні док

TANK

Англо-український дипломатичний словник

n танк- battle ~ бойовий танк - ~ imbalance відсутність (приблизної) рівності у кількості танків - ~ mine протитанкова міна - to upgrade ~s підвищувати якіст

TANTAMOUNT

Англо-український дипломатичний словник

adj рівносильний; рівнозначний; рівноцінний, еквівалентний- to be ~ to smth. бути рівносильним чомусь - this ~ to treachery це все одно зрада

TAP

Англо-український дипломатичний словник

v підключати(ся) до лінії зв'язку з метою перехоплення телефонних розмов- to ~ a wire перехоплювати телеграфні повідомлення - to ~ the line підслуховувати теле

TAPE

Англо-український дипломатичний словник

n стрічка (телеграфна, магнітофонна тощо)- blank ~ перфострічка - keying ~ шифрострічка

TAPPING

Англо-український дипломатичний словник

n підслуховування/ перехоплення телефонних переговорів- ~ of telephones підслуховування телефонних розмов

TARGET

Англо-український дипломатичний словник

n 1. мішень, ціль 2. військ. об'єкт 3. завдання; планова/ контрольна цифра - area ~ військ. ціль великого розміру - hard ~ захищена ціль; ціль, яка захищен

TARIFF

Англо-український дипломатичний словник

n тариф- ad valorem ~ адвалорний тариф - combined ~ комбінований тариф - competitive ~ конкурентоздатний тариф - common external ~ спільний зовнішній тариф

TASK

Англо-український дипломатичний словник

n завдання; задача; справа- paramount ~ найголовніше завдання - ~ force a) військ. тимчасова оперативна/ тактична група b) амер. спеціальна комісія для вив

TAX

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. податок; мито; збір 2. амер. членські внески (в організації, профспілці) - commuter ~ додатковий прибутковий податок, який стягується з осіб, які їздя

TAX SHELTER

Англо-український дипломатичний словник

прийом, який дозволяє ухилитися від сплати податку або який сприяє його зменшенню

TAXABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj оподатковуваний; що підлягає оподаткуванню- ~ year податковий рік

TAXATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. оподаткування; стягнення податку 2. розмір податку 3. прибуток від оподаткування - ~ of income оподаткування доходів - burden of ~ податковий тягар

TAXDEDUCTIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj який виключається з суми, що підлягає оподаткуванню

TAXEXEMPT

Англо-український дипломатичний словник

adj що не підлягає оподаткуванню, звільнений від сплати податків

TAXFREE

Англо-український дипломатичний словник

adj звільнений від сплати податків

TAXING

Англо-український дипломатичний словник

n оподаткування- ~ district податковий округ - ~ power право оподаткування

TAXSHELTERED

Англо-український дипломатичний словник

adj звільнений від обкладання податків- ~ investment капіталовкладення, яке не підлягає оподаткуванню

TEAM

Англо-український дипломатичний словник

n група- inspection ~ інспекційна група - fixed ~ постійна група

TECHNICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. технічний; промисловий 2. формальний, формально-юридичний 3. спеціальний; що стосується певної галузі - ~ difference формальна відмінність - ~ difficu

TECHNIQUE

Англо-український дипломатичний словник

n спосіб, прийом, метод; методика- environmental modification ~ засоби впливу на природне/ навколишнє середовище - identification ~ засоби ідентифікації/ розпі

TECHNOLOGICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj технічний, технологічний- ~ advance технічний прогрес - ~ progress технічний прогрес - ~ supremacy перевага в області техніки, технічна перевага - advanc

TECHNOLOGY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. техніка 2. технологія - laser ~ лазерна технологія; лазерна техніка - nuclear ~ ядерна технологія - radically new ~ принципово нова технологія - sophis

TELEGRAM

Англо-український дипломатичний словник

n телеграма- ~ of greetings вітальна телеграма - ~ of sympathy телеграма з вираженням співчуття - coded ~ кодована телеграма

TELLER

Англо-український дипломатичний словник

n парл. рахівник голосів- to appoint ~s призначити рахівників голосів

TEMPERANCE

Англо-український дипломатичний словник

n поміркованість, стриманість- ~ advocate прихильник поміркованості/ поміркованої політики

TEMPEST

Англо-український дипломатичний словник

n потрясіння; вибух, спалах- political ~ політичний вибух, політичне потрясіння

TEMPESTUOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj перен. бурхливий, гарячий- ~ debate палкі суперечки - ~ sitting бурхливе засідання

TEMPORAL

Англо-український дипломатичний словник

adj цивільний; мирський, світський- ~ courts цивільні суди - ~ lords світські члени Палати лордів - ~ power цивільна влада - lords ~ світські члени Палати ло

TEMPORARY

Англо-український дипломатичний словник

adj тимчасовий- ~ chairman особа, яка відкриває збори і яка виступає з вступною промовою (до обрання президії); тимчасовий голова - ~ trade agreement тимчасова

TEND

Англо-український дипломатичний словник

v мати тенденцію; схилятися (до чогось)- prices ~ downwards/ upwards ціни проявляють тенденцію до зниження/ підвищення

TENDENCY

Англо-український дипломатичний словник

n тенденція; схильність, прагнення; напрям- contradictory tendencies протилежні тенденції - to combat a ~ боротися проти якоїсь тенденції - to trace different

TENDER

Англо-український дипломатичний словник

v пропонувати (заяву тощо)- to ~ an oath a) присягатися b) приводити до присяги - to ~ one's apology вибачатися - to ~ one's resignation подати у відставку

TENET

Англо-український дипломатичний словник

n догмат, принцип; доктрина; переконання- fundamental ~ основний/ засадничий принцип

TENSION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. напруження; напруженість 2. напружений стан; напруженість - international ~(s) міжнародна напруженість - political ~(s) політична напруженість - lesseni

TENTATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj попередній; тимчасовий- ~ agreement попередня домовленість, попередня угода - ~ decision попереднє рішення - ~ definition робоче визначення - ~ position

TENTATIVELY

Англо-український дипломатичний словник

adv попередньо- ~ proposed amendment попередньо подана поправка - to ~ suggest an amendment попередньо запропонувати поправку

TENURE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. (строк) перебування на посаді 2. повноваження

TERM

Англо-український дипломатичний словник

n 1. строк, період; час; тривалість; термін повноважень (виборних органів) 2. звич. pl умови 3. pl висловлювання; мова; спосіб висловлювання; формулювання

TERMINAL

Англо-український дипломатичний словник

n кінцевий пункт- location and number of ~s військ. місцезнаходження і число кінцевих пунктів

TERMINATE

Англо-український дипломатичний словник

v завершити, покласти край- right to ~ a contract право розірвання договору - to ~ an agreement припинити дію договору - to ~ a controversy покласти кінець су

TERMINATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. припинення, завершення, закінчення 2. результат, наслідок 3. закінчення строку чинності угоди - agreed ~ припинення чогось за взаємною згодою - ~ of an

TERRITORIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj територіальний- T. Army територіальна армія - T. Force територіальна армія - ~ changes зміни кордонів, перегляд кордонів - ~ expansion територіальна експ

TERRITORIALIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. давати статус території, визнавати територією 2. розширювати територіальні володіння

TERRITORY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. територія 2. (T.) територія (адміністративна одиниця у США, Канаді, Австралії, що не має прав штату або провінції) - floating ~ плавуча територія - invio

TERRORISM

Англо-український дипломатичний словник

n тероризм- international ~ міжнародний тероризм - leftist ~ лівацький тероризм - right-wing fascist-type ~ правий тероризм фашистського типу - eruptions of

TERRORIZE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. тероризувати 2. залякувати, вселяти страх

TEST

Англо-український дипломатичний словник

I n випробовування; проба, перевірка; тест- comprehensive nuclear ~ ban загальна заборона випробувань ядерної зброї - crucial ~ вирішальне випробування - dec

TESTIMONIAL DINNER

Англо-український дипломатичний словник

обід за підпискою (для збору коштів, звич. на виборчу кампанію)

TESTING

Англо-український дипломатичний словник

n випробування; дослідження- atmospheric nuclear weapon ~ випробування ядерної зброї в атмосфері - clandestine ~ таємні випробування - development ~ заводські

TEXT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. текст; редакція 2. оригінал; оригінальний текст - agreed ~ узгоджений текст - approved ~ одобрений текст - comprehensive ~ повний текст - compromise ~

TEXTUAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. текстовий 2. текстуальний, дослівний, буквальний - ~ emendation виправлення тексту - ~ equity ідентичність/ тотожність текстів - ~ error помилка в тек

THANK

Англо-український дипломатичний словник

I n звич. pl вдячність, подяка- to express ~s виражати вдячність - to return ~s віддячувати II v дякувати (за щось ~ for)

THANKSGIVING

Англо-український дипломатичний словник

n подяка- T. Day амер. День подяки (офіційне свято пам'яті про перших колоністів Масачусетсу в останній четвер листопада)

THATCHERISM

Англо-український дипломатичний словник

n "тетчеризм"; неоконсерватизм; новий консерватизм

THAW

Англо-український дипломатичний словник

I n перен. потепління (у стосунках); сердечністьII v перен. пом'якшуватися; ставати сердечнішим/ дружелюбнішим

THEATRE

Англо-український дипломатичний словник

(theater AmE) n поле діяльності; нива (наукова тощо)- ~ of hostilities театр воєнних дій - ~ of war театр воєнних дій, фронт

THEME

Англо-український дипломатичний словник

n 1. тема; предмет (розмови) 2. основна думка, характерна риса

THEN

Англо-український дипломатичний словник

adj тодішній; що існував у той час- the ~ president тодішній президент

THEOLOGY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. теологія, богослов'я 2. теологічна система або теорія

THEORY

Англо-український дипломатичний словник

n теорія- apologetic ~ апологетична теорія - classical ~ класична теорія - convergence ~ теорія конвергенції - games ~ теорія ігор - "linkage" ~ теорія "лін

THERMONUCLEAR

Англо-український дипломатичний словник

adj термоядерний- ~ bomb термоядерна/ воднева бомба - ~ reaction термоядерна реакція - ~ weapon термоядерна зброя

THINKTANK

Англо-український дипломатичний словник

розм. "мозковий центр", колектив учених; науково-дослідний інститут тощо; комісія вчених для розробки якоїсь проблеми (часто створюється урядом)

T

Португальско-русский словарь

m = tPortuguese-russian dictionary.2013.

T

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl All she thinks about is smoking T and where she's gonna get more of it — Она только и думает, как бы покурить марихуану и где бы достать еще

T

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

волноводное разветвление, волноводный тройник - hybrid T - magic T

T

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(temper)степень твёрдости (после холодной прокатки)Англо-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов Г. М.; под ред. и с доп. А. А. Ко

T

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от tonneтонна, т* * *• tonne • т • тонна English-russian automobile dictionary.2013.

T

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ti:]температуранапряжение; натяжениеистинныйАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

T

Финансовый словарь

T T - обозначение дня заключения договора купли-продажи ценных бумаг. Остальные этапы совершения сделок с ценными бумагами отсчитываются от дня T: T+1, T+2 и т

T

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ ti: ]T n AmE sl All she thinks about is smoking T and where she's gonna get more of it Она только и думает, как бы покурить мариху

T

Новый большой англо-русский словарь

[ti:] n (pl Ts, t's [ti:z])1. 20-я буква английского алфавита2. 1) серийный номер 20 или 192) ист. 1603. сокр. вместо собственных имён4. в грам. знач. прил. (тж.

T

Новый большой англо-русский словарь

[ti:] n (pl Ts, t's [ti:z])1. 20-я буква английского алфавита2. 1) серийный номер 20 или 192) ист. 1603. сокр. вместо собственных имён4. в грам. знач. прил. (тж.

T

Англо-русский технический словарь

1) т-образный2) тройниковыйАнгло-русский технический словарь.

T

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцатая буква немецкого алфавитаII = Tonneт = тоннаБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

T

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Tausendтыс., тысячаII сокр. от TelefonтелефонIII сокр. от TelegrafтелеграфIV сокр. от TemperaturтемператураV сокр. от Tera- тера-(десятичная приставка

T

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от DauerвремяII сокр. от TeilungшагIII сокр. от Tonne т, тоннаIV сокр. от ZeitвремяDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

T

Венгерско-русский словарь

винительный падеж существительногоMagyar-orosz szótár.2013.

T

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

(time) время; отрезок времени, момент времени

T

Англо-русский словарь страховых терминов

• Draft• Free board mark which indicates the load line in tropical zones• Natural period oscillatory ship motion• TonEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

T

Англо-русский металлургический словарь

absolute temperatureАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

T

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцать седьмая буква азербайджанского алфавита.

T

Новый большой англо-русский словарь

[ti:] n (pl Ts, t's [ti:z])1. 20-я буква английского алфавита2. 1) серийный номер 20 или 192) ист. 1603. сокр. вместо собственных имён4. в грам. знач. прил. (тж.

T

Англо-русский металлургический словарь

ordinary temperatureАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

T

Турецко-русский словарь

образует форму понудительного залога со значением1) каузативным (от основ переходных глаголов)okumak — читатьokutmak — заставить читать2) активным (от основ непе

T

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. Т-образное соединение; тавровое соединение2. тройник, Т-образная труба3. тавровая балка; тавровая сталь— reducing T4. [testing] — испытание5. [ton] — тонна6.

T

Латинско-русский словарь

tдвадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхT. — TitusTi. — TiberiusT(r). — TribunusT. P. — tribunicia potestasЛатинско-русский словарь.2003.

T

Немецко-русский автосервисный словарь

I(Temperatur) температураII(Tonne) тонна, тIII(Zeit) времяDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

T

Англо-русский словарь страховых терминов

Hour angleEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

T

Англо-русский словарь общей лексики

прист. встречается в сложных словах, обозначающих предметы, имеющие форму буквы или напоминающие букву T T-shirt — тенниска T-valve — трехходовой клапан; трехход

T

Латинско-русский словарь

C. Cornelius Tacitusок. 55-120 н. э.Латинско-русский словарь.2003.

T

Большой французско-русский и русско-французский словарь

I m; = t20-я буква французского алфавитаen T — имеющий форму буквы ТII m1) Т-образное соединение2) тавр; тавровый профиль3) эл. тройникБольшой французско-русский

T

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = t ти (буква); Т come Torino — "ти" как в слове Турин (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) a (doppio) T спец. — (дву)тавровый I

T

Англо-русский онлайн словарь

сокращение от саnnот, сокр. до

T

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. absolute temperature - абсолютная температура;2. oscillation period - период колебаний;3. radioactive half-life - период полураспада радиоизотопа;4. table - ж

T

Политехнический французско-русский словарь

I m1) Т-образное соединение2) мет. тавровый профиль, тавровая балка3) тройник (фитинг)•- T d'atterrissageII сокр. от composante tangentielle de l'effort de coupe

T

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от true - истина II сокр. от time - время; период времени; момент времени

T

Чешско-русский словарь

• Т (тесла)• тритий

T

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от temperature; = tтемператураII сокр. от temporal; = tвременный, преходящийIII сокр. от temporary; = tвременный, сезонныйIV сокр. от tension; = t1) натя

T

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцатая буква немецкого алфавитаII = Tara ком.тараIII = Triebwagenж.-д. моторный вагон; автомотрисаIV = Tausendтысяч(а)Большой немецко-русский и русско

T

Англо-русский словарь биологических терминов

= T* * *• temporal • termination • terminator • threonine • thymidine • toe • trace • transition English-russian biological dictionary.2013.

T

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[tiː]форма буквы T; предмет в форме буквы TАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

T

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I true истина II time время; период времени; момент времени

T

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (temperature) температура 2) (transformer) трансформатор; преобразователь 3) (trigger) триггер

T

Англо-русский словарь общей лексики

I [«Ђ] мн. - Ts, T's [«ЂЄ] двадцатая буква англ. алфавита; T - прописная, t - строчная - dot one's i's and cross one's t's - dot the i's and cross the t's - T-bo

T

Большой испанско-русский словарь

I f23-я буква испанского алфавита тэII сокр. от toneladaтоннаIII шахм.; сокр. от torreладья

T

Итальяно-русский автомобильный словарь

(tonnellata) тонна, тDizionario italiano-russo Automobile.2013.

T

Англо-русский экономический словарь

гос. фин. сокр. от Treasury* * *abbrev.: TTreasuryказначейство:1) министерство финансов; в Великобритании - департамент, ответственный за реализацию бюджетной, н

T

Англо-русский словарь Мюллера

T- [ti:-]в сложных словах, обозначающих предметы, имеющие форму буквы Т, напр.:T-beam тавро́вая ба́лка;T-square рейсши́наАнгло-русский словарь. — М.: Советская э

T

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины легковых автомобилей для движения со скоростью до 190 км/чII(Takt) тактIII(Temperatur) температураIV(Termostat) термостатDeutsch-russische wörterbuch der a

T

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. от trade date; тж. TDдата заключения сделки; дата совершения сделкиАнгло-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу.Ю.Ф. Сухоплещенко.20

T

Англо-русский словарь Мюллера

T, t [ti:] n (pl Ts, T's [ti:z]) 20-я буква англ. алфавита ◊ to mark with a T ист. выжига́ть во́ру клеймо́ в ви́де бу́квы Т (по первой букве слова thief); to cr

T

Англо-русский словарь Мюллера

T, t [ti:] n (pl Ts, T's [ti:z])20-я буква англ. алфавита◊ to mark with a T ист. выжига́ть во́ру клеймо́ в ви́де бу́квы Т (по первой букве слова thief);to cross

T

Новый большой англо-русский словарь

T [ti:] n (pl Ts, t‘s [ti:z]) 1. 20-я буква английского алфавита 2. 1) серийный номер 20 или 19 2) ист. 160 3. сокр. вместо собственных имён 4. в грам. знач.

T

Англо-русский научно-технический словарь

тавр, тавровый профиль; тройник

T

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. техн. T-shaped2. авто recovered Theft vehicle (title brand)3. техн. T-shapedАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. М

T

Итальяно-русский автомобильный словарь

(tempo) такт (работы двигателя)Dizionario italiano-russo Automobile.2013.

T

Энциклопедический словарь

T — сокращение слов Tasto, Tenore, Tutti (см.), а также у Гукбальда и других старейших теоретиков слова Tonus.

T

Англо-русский словарь по биотехнологиям

тимин, TEnglish-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

T

Сборный англо-русский словарь

technical foulСборный англо-русский словарь.Академик.ру.2011.

T

Венгерско-русский словарь

1. (hang v. betű) т, Т;2. röv. т.;ld. még tonna;3.T alakú — Т-образный; в форме/ виде Т;Т alakú cső — тройникMagyar-orosz szótár.2013.

T

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Символ, обозначающий транслокацию translocation, в скобках указывают номера участвующих в ней хромосом - например, T(5;16).* * *Т — символ для обозначения трансл

T

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от thymidine тимидин Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

T

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) двадцатая буква норвежского алфавита2) школ. «уд.» (сокращение оценки tilfredsstillende «удовлетворительно»)Норвежско-русский словарь.2013.

T

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = TБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

T

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от temporary II сокр. от time время; момент времени III сокр. от true верный, правильный, истинный IV амер.; сокр. от township; - T местечко; район (част

T

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от facteur de transmissionкоэффициент пропусканияII сокр. от températureтемператураIII сокр. от température centésimaleтемпература по стоградусной шкалеI

T

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) двадцатая буква норвежского алфавита 2) школ. «уд.» (сокращение оценки tilfredsstillende «удовлетворительно»)Норвежско-русский словарь.2013.

T

Англо-русский словарь терминов GSM

1. time stage временная ступень коммутации 2. GSM LMT interface интерфейс GSM LMT (BSS-LMT)

T

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

I деталь Т-образной формы - clamping T II 1) сокр. от tool инструмент 2) сокр. от tooth зуб 3) сокр. от torque крутящий момент

T

Португальско-русский словарь

m = Tтэ (девятнадцатая буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

T'

Новый большой англо-русский словарь

уст. сокр. от to (перед инфинитивом, начинающимся с гласной)Новый большой англо-русский словарь.2001.

T'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

pron; = teБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

T+0

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. от trade date; тж. T1) день заключения сделки; проведение операции в день совершения сделки(+0 указывает на момент проведения операции относительно даты сд

T+0

Англо-русский экономический словарь

бирж., амер. в день продажи* (правило расчетов после заключения сделки с ценными бумагами, согласно которому продавец должен предоставить покупателю ценные бумаг

T+0 MATCHING

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

квитовка в день сделки; квитовка сделки в день ее заключенияSYN:same-day matching, matching on trade dateср. matching; same-day affirmationАнгло-русский словарь

T+0 SETTLEMENT

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

расчет в день сделки; исполнение сделки в день ее заключенияSYN:same-day settlementАнгло-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу.Ю.Ф. Сухоп

T+1

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. от trade date plus one; trade date plus one dayдень, следующий за днем заключения сделки; проведение расчетов по сделкам на следующий деньпроведение расчет

T-1

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

- T1 линия T-1 принятый в США и Японии стандарт на высокоскоростные выделенные (арендованные) линии со скоростью передачи 1,544 Мбит/с (линия T-1 обычно делится

T.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

сокращение слов Tasto, Tenore, Tutti (см.), а также у Гукбальда и других старейших теоретиков слова Tonus.Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.

T.

Англо-русский экономический словарь

время; срок.time.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

T.

Англо-русский словарь Мюллера

t. I temporary noun временный II time noun время, срок III ton noun тоннаIV тж. T. - township noun amer. местечко; район (часть округа)Англо-русский словарь. —

T.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от termine, vocabolo термин, вокабула 2) сокр. от tomo том 3) сокр. от geog non com torrente поток 4) см. t 2) Итальяно-русский словарь.2003.

T.

Португальско-русский словарь

1) скр от tara тара2) скр от travessa переулокPortuguese-russian dictionary.2013.

T.

Португальско-русский словарь

скр от termo1) срок 2) термин 3) грам член предложения4) мат член5) скр от tomo том6) скр от tonelada тоннаPortuguese-russian dictionary.2013.

T.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) амер. [Territory] территория2) [title] титул; наименование3) англ. [Trinity term] летняя судебная сессия4) [testament] завещаниеАнгло-русский юридический

T.

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

T.Cимвол, обозначающий транслокацию , в скобках указывают номера участвующих в ней хромосом - например, T(5;16).(Источник: «Англо-русский толковы

T.

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Tankschiff(нефте)наливное судно, танкерDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

T.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Teilсм. Tl.II = Tera-Т = тера- (десятичная приставка к единицам измерения)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

T.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от facteur de transmission de l'objectifкоэффициент светопропускания объективаII сокр. от terrainплощадка; участокDictionnaire polytechnique Français-Rus

T.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

временныйвремя, сроктоннаместечко; районАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

T/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[top of formation] — кровля пластаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

T1

Англо-український комп'ютерний словник

зв'язок, здатний передавати 1544000 біт за секунду

T1

Англо-русский словарь компьютерных терминов

линия Т1 ( термин, используемый компанией AT&T для обозначения каналов передачи цифровых данных с полосой 1.544 Mbps )

T1

Англо-русский словарь технических аббревиатур

thallium - таллийАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

T1

Англо-русский словарь по компьютерам

линия Т1 (термин, используемый компанией AT&T для обозначения каналов передачи цифровых данных с полосой 1.544 Mbps )

Время запроса ( 3.261089155 сек)
T: 3.264069501 M: 1 D: 0