Найдено 50+ «T»

TRIGGER

Англо-український дипломатичний словник

v - ~ off бути початком чогось; викликати щось - to ~ off a political storm викликати політичну бурю - to ~ off war розв'язати війну

TRIGGERHAPPY

Англо-український дипломатичний словник

I n готовність розпочати війнуII adj розм. войовничий

TRILATERAL

Англо-український дипломатичний словник

adj тристоронній- ~ agreement тристороння угода

TRIP

Англо-український дипломатичний словник

n поїздка- business ~ ділова поїздка, відрядження - to undertake a ~ відправитися в поїздку

TRIPARTITE

Англо-український дипломатичний словник

adj тристоронній; троїстий- ~ conference конференція/ нарада трьох держав - ~ treaty тристоронній договір

TRIPLE

Англо-український дипломатичний словник

adj потрійний, потроєний- T. alliance іст. Троїстий союз - ~ crown папська тіара - T. entente іст. Антанта, Троїста згода

TRIUMPH

Англо-український дипломатичний словник

n тріумф, перемога- in ~ з перемогою

TRIUMPHANT

Англо-український дипломатичний словник

adj переможний- ~ army переможна армія

TROOP

Англо-український дипломатичний словник

n pl війська- conventional ~s війська, озброєні звичайними засобами ведення війни - enemy ~s війська противника - quick-reaction ~s війська швидкого реагуван

TROUBLE

Англо-український дипломатичний словник

n неспокій, хвилювання; тривога- labour ~s страйк, заворушення серед робітників - ~ spot a) район напруженості b) район ймовірних бойових дій

TROUBLED

Англо-український дипломатичний словник

adj неспокійний; стривожений- ~ area район напруженості

TROUBLESHOOTER

Англо-український дипломатичний словник

n спеціальний уповноважений для улагодження конфліктів

TROUBLESHOOTING

Англо-український дипломатичний словник

n улагодження конфлікту- ~ mission поїздка/ місія для улагодження конфлікту

TROUBLESOME

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. що завдає клопоту 2. важкий; клопітний, турботний - ~ matter складна справа - ~ problem складна проблема - ~ situation складна ситуація

TRUCE

Англо-український дипломатичний словник

n перемир'я- "armaments ~" "перемир'я в озброєннях" - stand-still ~ тимчасове перемир'я - twenty four hour's ~ двадцятичотиригодинне перемир'я - unstable ~ н

TRUCULENT

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. лютий, жорстокий 2. грубий, різкий; дошкульний, ущипливий 3. ниций, продажний

TRUMP

Англо-український дипломатичний словник

v - to ~ up вигадати, сфабрикувати - to ~ up an accusation/ a charge сфабрикувати обвинувачення - to ~ up an excuse придумати відмовку

TRUMPCARD

Англо-український дипломатичний словник

n перен. козирна карта, виграшне становище- to play one's ~ a) викладати козир b) пустити в хід надійний/ останній засіб

TRUNKCALL

Англо-український дипломатичний словник

n міжнародний телефонний дзвінок

TRUST

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. довір'я, віра 2. ком. кредит 3. ек. трест; концерн - breach of ~ зловживання довір'ям; обманні дії - relations of mutual ~ відносини взаємної довір

TRUSTEE

Англо-український дипломатичний словник

n юр. держава, яка здійснює опіку

TRUSTEESHIP

Англо-український дипломатичний словник

n опіка- ~ agreement угода про опіку - ~ territory підопічна територія - international ~ system міжнародна система опіки - T. Council Рада опіки (ООН)

TRUSTWORTHY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. який заслуговує довір'я; надійний 2. точний; що відповідає дійсності (про заяву тощо); правдивий

TRUTH

Англо-український дипломатичний словник

n істина- absolute ~ абсолютна істина - eternal ~s вічні істини - objective ~ об'єктивна істина - relative ~ відносна істина - pragmatic concept of ~ прагма

TUMULTUOS

Англо-український дипломатичний словник

adj шумний, буйний- ~ applause бурхливі оплески - ~ crowd стривожений натовп - ~ meeting бурхливі збори - ~ reception гарячий/ шумний прийом

TURMOIL

Англо-український дипломатичний словник

n шум, метушня; безладдя, розгардіяш- internal ~ внутрішні безпорядки - racial ~ расові безпорядки - to be embroiled in ~ бути втягнутим в безпорядки

TURN

Англо-український дипломатичний словник

I n рубіж, поворотний пункт- at the ~ of smth. на рубежі чогось II v 1. повертати 2. змінювати напрям; відхилятися 3. направляти, звертати, зосереджувати

TURNAROUND

Англо-український дипломатичний словник

n зміна, поворот (в позиції, політичних поглядах тощо)- sharp ~ in one's previous position різка зміна своєї попередньої позиції - to sustain the ~ зберегти зм

TURNINGPOINT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. поворотний пункт; вирішальний момент 2. криза, перелом - ~ of history поворотний момент історії - ~ in the negotiations вирішальний момент в переговорах

TURNOUT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. збори, збір 2. страйк - general ~ загальний страйк

TURNOVER

Англо-український дипломатичний словник

n передача голосів однієї партії іншій

TWIST

Англо-український дипломатичний словник

v перекручувати; спотворювати- to ~ smbd.'s words перекручувати чиїсь слова

TWOWAY

Англо-український дипломатичний словник

adj двосторонній, двобічний- ~ communication військ. двосторонній зв'язок - ~ deal двостороння угода/ домовленість - ~ trade двостороння торгівля - ~ traffi

TYPESCRIPT

Англо-український дипломатичний словник

n текст, надрукований на машинці

TYRANNIC(AL)

Англо-український дипломатичний словник

adj тиранічний; деспотичний; владний- ~ dynasty тиранічна династія - ~ ruler правитель-деспот

TYRANNICIDE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. тирановбивство 2. тирановбивця

TYRANNY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. тиранія; деспотизм 2. тиранство, жорстокість

COLOR TRACKING

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

согласование цветов, обеспечение точной цветопередачи см. тж. color adjustment, color matching system

FALL THROUGH

Англо-русский словарь Мюллера

fall through провалиться; потерпеть неудачу The plan fell through when itproved too costly.Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969

FALL TO

Англо-русский словарь Мюллера

fall to а) начинать, приниматься за что-л. I fell to thinking about thehappy days of the past. б) приниматься за еду When the children saw the foodon the t

FAMILY TREE

Англо-русский словарь Мюллера

family tree родословное деревоАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FAO FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

Англо-русский словарь Мюллера

FAO Food and Agricultural Organization of the United Nations noun Организа-ция ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, ФАОАнгло-русский словарь. —

FAT FILE ALLOCATION TABLE

Англо-русский словарь Мюллера

FAT file allocation table noun таблица размещения файловАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FIRE AT A TARGET

Англо-русский словарь Мюллера

fire at a target стрелять по целиАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FIRST THING

Англо-русский словарь Мюллера

first thing первым долгом I'll do it first thing in the morning я первымделом завтра займусь этимАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюлл

FIT FOR THE WASTEPAPERBASKET

Англо-русский словарь Мюллера

fit for the waste-paper-basket никудышный, никчемныйАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FLICK THROUGH

Англо-русский словарь Мюллера

flick through быстро прочитывать, пролистывать I've just flicked throughyour article; I'll read it again properly when I've got more time.Англо-русский словар

FLING TO

Англо-русский словарь Мюллера

fling to захлопнутьАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FLING TOGETHER

Англо-русский словарь Мюллера

fling together а) способствовать встрече Jim and Mary were flung togetherby the war. б) писать, читать в спешке This poem sounds as if it was flungtogether

FLY AT TO LET FLY AT

Англо-русский словарь Мюллера

fly at нападать; набрасываться с бранью to let fly at а) стрелять в ко-го-л., во что-л.; б) отпускать ругательства по чьему-л. адресуАнгло-русский словарь. —

FLY TITLE

Англо-русский словарь Мюллера

fly title [ˊflaɪˏtaɪtl] n полигр. шмуцти́тулАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FOLLOW THROUGH

Англо-русский словарь Мюллера

follow through а) следовать (указаниям) We have followed your instructionsthrough to the last detail, it is important to follow through the exact wordsof the a

FOR TERM OF LIFE

Англо-русский словарь Мюллера

for term of life пожизненноАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FOR THE MOST PART

Англо-русский словарь Мюллера

for the most part главным образом; большей частьюАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FOR THE NONCE

Англо-русский словарь Мюллера

for the nonce специально для данного случая; в данное время; временноАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FORBID THE BANNS

Англо-русский словарь Мюллера

forbid the banns заявить протест против заключения бракаАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FOREIGN TRAFFIC

Англо-русский словарь Мюллера

foreign traffic международное сообщениеАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FORMIDABLE TASK

Англо-русский словарь Мюллера

formidable task грандиозная задачаАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FORTRAN FORMULA TRANSLATOR

Англо-русский словарь Мюллера

FORTRAN FORmula TRANslator noun язык программирования ЭВМ, ФортранАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FOUL THE TRAIL

Англо-русский словарь Мюллера

foul the trail запутывать следыАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FRAMEUP TRIAL

Англо-русский словарь Мюллера

frame-up trial инсценированный процессАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FREE TRADE

Англо-русский словарь Мюллера

free trade [ˏfri:ˊtreɪd] n 1) беспо́шлинная торго́вля 2) ист. контраба́ндаАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FREEDOM OF THE CITY

Англо-русский словарь Мюллера

freedom of the city почетное гражданство и вытекающие из него привилегииАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FREEDOM OF THE SEAS

Англо-русский словарь Мюллера

freedom of the seas свободное мореплавание для судов нейтралов во времявойныАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FRENCH TELEPHONE

Англо-русский словарь Мюллера

French telephone телефонная трубка с номеронабирателемАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FRENCH TURNIP

Англо-русский словарь Мюллера

French turnip брюкваАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FRESHEN THE NIP

Англо-русский словарь Мюллера

freshen the nip опохмелятьсяАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FRIGHTEN THE PANTS OFF

Англо-русский словарь Мюллера

frighten the pants off coll. напугать до смерти; We all love to frightenthe pants off ourselves by going on hair-raising rides at funfairs.Англо-русский слова

FROM THE CRADLE

Англо-русский словарь Мюллера

from the cradle с колыбели, прирожденныйАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FROM THE OUTSET

Англо-русский словарь Мюллера

from the outset с самого началаАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FROM TIME IMMEMORIAL

Англо-русский словарь Мюллера

from time immemorial с незапамятных временАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FROM YEAR TO YEAR

Англо-русский словарь Мюллера

from year to year с каждым годом; каждый год; год от годуАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FROTH WITH TO FROTH WITH RAGE

Англо-русский словарь Мюллера

froth with to froth with rage злитьсяАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FTL FASTER THAN LIGHT

Англо-русский словарь Мюллера

FTL Faster Than Light adj. быстрее светаАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FTS FEDERAL TELEPHONE SYSTEM

Англо-русский словарь Мюллера

FTS Federal Telephone System noun федеральная телефонная системаАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FULL TEAR

Англо-русский словарь Мюллера

full tear опрометьюАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FUNDAMENTAL TRUTH

Англо-русский словарь Мюллера

fundamental truth аксиомаАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

FUTURE TENSE

Англо-русский словарь Мюллера

future tense gram. будущее времяАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

G.T.C. GOOD TILL CANCELLED

Англо-русский словарь Мюллера

G.T.C. good till cancelled noun действителен до погашенияАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

GAIN THE LEAD

Англо-русский словарь Мюллера

gain the lead занять первое место;Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

GAIN THE MAJORITY

Англо-русский словарь Мюллера

gain the majority получить большинство голосов; to win by a handsome(narrow) majority получить значительное (незначительное) большинство голосовАнгло-русс

GAIN TOUCH

Англо-русский словарь Мюллера

gain touch mil. установить соприкосновение (с противником)Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

GARDEN TRUCK

Англо-русский словарь Мюллера

garden truck [ˏgɑ:dnˊtrʌk] n амер. о́вощи и фру́кты, выра́щиваемые для прода́жиАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

GCT GREENWICH CIVIL TIME

Англо-русский словарь Мюллера

GCT Greenwich Civil Time noun гринвичское гражданское времяАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

GET ON THE BALL

Англо-русский словарь Мюллера

get on the ball! amer.; coll. скорей!, живей!, пошевеливайся!Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

БЕРГ ФPИДPИХ TEOДOP

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(Berg) — шведский врач и статистик, род. 1806 г. Из сочинений Б. по медицине следует упомянуть: "Om torsk hos Barn" (l846), "Kliniska f örelä sningari Barnsjukdo

Время запроса ( 0.151306827 сек)
T: 0.15510226 M: 1 D: 0