Найдено 50+ «U»

ULTIMATE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. останній, остаточний 2. крайній, кінцевий 3. основний, первинний 4. максимальний; граничний - ~ cause основна причина - ~ decision остаточне рішення

UNAPPEASABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. непримиренний; невгамовний 2. невситимий

UNCLASSIFIED

Англо-український дипломатичний словник

adj несекретний; негрифований; відкритий- ~ correspondence несекретне листування

UNCLE SAM

Англо-український дипломатичний словник

розм. 1. "дядечко Сем" (США) 2. збірн. американці - to work for ~ амер. бути на державній службі

UNCLE TOM

Англо-український дипломатичний словник

амер. негр-підлабузник, зрадник інтересів негрів

UNCOMPLYING

Англо-український дипломатичний словник

adj непіддатливий, непоступливий; твердий- ~ attitude тверда позиція - ~ principles тверді принципи

UNCOMPROMISING

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. безкомпромісний 2. який не йде на компроміси; невблаганний; непохитний

UNCONDITIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj безумовний, беззастережний; не обмежений умовами- ~ refusal повна відмова - ~ surrender беззастережна капітуляція

UNCONSTRAINED

Англо-український дипломатичний словник

adj необмежений, без перешкод; безперешкодний- ~ freedom необмежена свобода

UNCONTESTABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj незаперечний, безперечний- ~ rights незаперечні права

UNCROWN

Англо-український дипломатичний словник

v позбавляти корони, скидати з престолу

UNDEMOCRATIC

Англо-український дипломатичний словник

adj недемократичний, антидемократичний

UNDER

Англо-український дипломатичний словник

prep 1. за (домовленістю, згодою) 2. (про становище) під, в у 3. за, при, в епоху, до часів 4. (означає включення в розділ тощо) згідно, під, в, на 5. (означ

UNDERGROUND

Англо-український дипломатичний словник

I n підпільна організація, підпілляII adj таємний, підпільний; нелегальний - ~ activities підпільна діяльність - ~ intrigues закулісні інтриги

UNDERLYING

Англо-український дипломатичний словник

adj що лежить в основі, основний- ~ issue головне питання - ~ principles основні принципи

UNDERPIN

Англо-український дипломатичний словник

v підтримувати, підкріпляти (доказ, заяву тощо)- to ~ the security of the country зміцнювати безпеку країни

UNDERSECRETARY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. заступник/ помічник міністра 2. заступник Генерального секретаря ООН - Parliamentary U. заступник міністра (член кабінету, Велика Британія) - Permanent U

UNDERSTANDING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. розуміння, взаєморозуміння 2. домовленість, угода - common ~ взаєморозуміння - friendly ~ дружнє взаєморозуміння - informal procedural ~ неофіційна домо

UNDISSOLVED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. нерозірваний (про договір) 2. нерозпущений (про парламент)

UNENDORSED

Англо-український дипломатичний словник

adj непідтриманий, несанкціонований- opinion ~ by government думка/ погляд/ переконання, яке уряд не підтримує

UNEXPIRED

Англо-український дипломатичний словник

adj що не минув/ не закінчився (про строк)

UNFAVOURABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj несприятливий, неприхильний- ~ response несприятлива/ недоброзичлива відповідь

UNFITTING

Англо-український дипломатичний словник

adj непідхожий, недоречний, невластивий, невідповідний, неслушний- ~ atmosphere невідповідна обетстановка - ~ remark недоречне зауваження

UNFORESEEN

Англо-український дипломатичний словник

adj непередбачений- ~ consequences непередбачені наслідки - ~ events непередбачені події

UNFOUNDED

Англо-український дипломатичний словник

adj необґрунтований, безпідставний- ~ accusations необґрунтовані обвинувачення - ~ rumours необґрунтовані слухи

UNFRANCHISED

Англо-український дипломатичний словник

adj який не має права брати участь у виборах

UNFRIENDLY

Англо-український дипломатичний словник

adj недружелюбний, неприязний, непривітний; недружній- to be ~ towards smbd. бути по-ворожому настроєним до когось

UNFULFILLED

Англо-український дипломатичний словник

adj невиконаний, нездійснений- ~ promise невиконана обіцянка - ~ task невиконане завдання

UNIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. об'єднання 2. уніфікація - democratic ~ демократичне об'єднання - peaceful ~ мирне об'єднання

UNIFY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. об'єднувати 2. уніфікувати - to ~ peoples of the country об'єднувати народи країни

UNILATERAL

Англо-український дипломатичний словник

adj односторонній, однобічний- ~ advantage одностороння перевага - ~ contract одностороння угода - ~ decision одностороннє рішення - ~ declaration односторон

UNIMPEACHABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj бездоганний; безперечний, незаперечний- ~ honesty бездоганна чесність

UNION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. союз (державне об'єднання) 2. об'єднання (держав), союз 3. the U. а) амер. Сполучені Штати; б) Об'єднане Королівство; в) унія Англії з Шотландією; г) уні

UNIONISM

Англо-український дипломатичний словник

n трейд-юніонізм, профспілковий рух

UNIONIST

Англо-український дипломатичний словник

n член профспілки/ трейд-юніону; профспілковий діяч

UNREASONABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj надмірний, непомірний, необґрунтований- ~ claim необґрунтована вимога - ~ delay невиправдана затримка

UNSETTLED

Англо-український дипломатичний словник

adj неврегульований, невирішений- the point is ~ питання не вирішене

UPPER HOUSE

Англо-український дипломатичний словник

верхня палата (Палата лордів – Велика Британія; Сенат – США)

URGE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. переконувати, наполягати, настійно прохати 2. наполегливо радити, наводити (докази тощо) - to ~ on the importance of keeping to the schedule наполягати на

URGENCY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. терміновість, невідкладність; наполегливість, настирливість 2. парл. рішення про позачергове обговорення питання - as a matter of ~ в терміновому порядку

USHER

Англо-український дипломатичний словник

I n церемоніймейстерII v проводжати, супроводити - to ~ foreign dignitaries to their seats проводжати/ супроводжувати високопоставлених закордонних гостей д

UTOPIA

Англо-український дипломатичний словник

n 1. утопія 2. утопічна держава; ідеальний суспільний лад

UTOPIAN

Англо-український дипломатичний словник

I n утопіст, ідеалістII adj утопічний, ідеальний - ~ socialism утопічний соціалізм

UTTER

Англо-український дипломатичний словник

I adj 1. категоричний, беззастережний, остаточний 2. повний, цілковитий, абсолютний - ~ refusal категорична відмова II v виражати словами, викладати, перед

BEEF UP

Англо-український дипломатичний словник

нарощувати, підсилювати, укріплювати- the police was ~ed up by troops на допомогу поліції було кинуто війська

BLOW UP

Англо-український дипломатичний словник

(blew, blown)1. підривати; вибухати 2. перен. руйнувати, розладнувати, розладжувати - to ~ plans руйнувати плани

STEP UP

Англо-український дипломатичний словник

n посилення, розширення, ескалація

U.R.R.

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

сокр. от unbalance reduction ratio коэффициент уменьшения дисбаланса

UCBS

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

сокр. от uniform cubic B-splines однородные кубические B-сплайны, однородные сложнопрофильные пространственные кривые

UCD

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

сокр. от universal controlled drive универсальный регулируемый привод

UDC

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

сокр. от Universal Decimal Classification Универсальная десятичная классификация, УДК (международная классификация, охватывающая все отрасли знаний)

UDT

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

сокр. от unidirectional interdigital transducer однонаправленный встречно-штыревой преобразователь

ULTRAFAST MACHINING

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

- ultrahigh speed machining сверхскоростная обработка; обработка на сверхвысоких скоростях резания

ULTRARAPID LASER MELTING

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

сверхбыстрое плавление лазерным лучом (происходящее в результате действия коротких 10-12 - 10-9 с лазерных импульсов)

ULTRASONIC ACTIVATION

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

ультразвуковое возбуждение, наложение ультразвуковых колебаний (напр. на режущий инструмент)

ULTRASONIC ASSISTANCE

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

повышение эффективности обработки воздействием ультразвука на инструмент, повышение эффективности обработки воздействием ультразвука на режущий инструмент

ULTRASONIC FLAW DETECTOR

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) ультразвуковой дефектоскоп 2) ультразвуковой искатель

ULTRASONIC TECHNOLOGY

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) обработка с наложением ультразвуковых колебаний на инструмент, обработка с наложением ультразвуковых колебаний на режущий инструмент 2) ультразвуковая техника

ULTRASONIC VIBRATOR

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

вибратор для наложения ультразвуковых колебаний (напр. на резец)

ULTRASONIC WELDER

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

установка для сварки ультразвуком, установка для ультразвуковой сварки

ULTRASONICALLYACTUATED

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

- ultrasonically-assisted с наложением ультразвуковых колебаний (напр. на режущий инструмент)

UMC

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от universal machining center универсальный многоцелевой станок 2) сокр. от unmanned machining center многоцелевой станок для безлюдного производства

UNATTENDED

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

работающий без обслуживающего персонала; безлюдный (о технологии) - night unattended

UNATTENDED MACHINING CELL

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

- unattended production cell, - unmanned machining cell, - unmanned production cell 1) ГПМ для безлюдного производства, безлюдный ГПМ 2) ГПЯ для безлюдного произ

UNATTENDED MULTIPLEWORKPIECE MACHINING

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

последовательная обработка деталей в режиме безлюдной технологии

UNAUTHORIZED STARTUP

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

несанкционированный пуск (напр. ГПС лицом, не допущенным к этой операции)

UNBALANCE

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

неуравновешенность; дисбаланс || нарушать равновесие; создавать дисбаланс - acceptable specific unbalance - acceptable unbalance - claimed minimum achievable res

CROSS TAPPING UNIT

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

механизм для нарезания резьбы в поперечных отверстиях (напр. в токарном многоцелевом станке)

DEEP HOLE BORING UNIT

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

силовая расточная или сверлильная головка для глубокого сверления

DELAY UNIT

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) блок запаздывания; блок задержки, устройство задержки 2) элемент задержки

DIGITAL DISPLAY UNIT

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

- digital readout unit, - dimension readout unit устройство цифровой индикации

TURNING SPINDLE UNIT

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

шпиндельный узел токарного станка, унифицированный шпиндельный узел токарного станка

TWINDRIVE UNIT

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

узел с двумя передачами, узел с двумя зубчатыми передачами

WORK UP

Англо-русский научно-технический словарь

матем. разрабатывать, подготавливать

Время запроса ( 0.20278287 сек)
T: 0.206583583 M: 1 D: 0