Найдено 100+ «U»

UBERRIMA FIDES

Англо-український дипломатичний словник

лат. юр. найвища добросовісність; найвищий ступінь довіри

ULTERIOR

Англо-український дипломатичний словник

adj прихований; непомітний, невиразний; неясний, невидимий- ~ motives неясні мотиви - ~ objects скриті/ неясні цілі

ULTIMATE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. останній, остаточний 2. крайній, кінцевий 3. основний, первинний 4. максимальний; граничний - ~ cause основна причина - ~ decision остаточне рішення

ULTIMATUM

Англо-український дипломатичний словник

(pl тж ultimata)1. ультиматум 2. кінцева/ остаточна мета - to deliver an ~ to smbd. поставити комусь ультиматум - to present smbd. with an ~ поставити комус

ULTRA

Англо-український дипломатичний словник

I n людина крайніх поглядів; ультраII adj який дотримується крайніх поглядів, крайній

ULTRA VIRES

Англо-український дипломатичний словник

лат. юр. за межами повноважень, поза компетенцією

UMBRELLA

Англо-український дипломатичний словник

n перен. прикриття, ширма; укриття- ~ clause пункт договору/ угоди, яким передбачаються гарантії при виникненні непередбачених обставин

UMPIRE

Англо-український дипломатичний словник

I n посередник; третейський суддя; суперарбітрII v бути третейським суддею; брати на себе роль суперарбітра - to ~ between two parties бути третейським судд

UNABOLISHED

Англо-український дипломатичний словник

adj нескасований, невідмінений; що залишається чинним

UNABRIDGED

Англо-український дипломатичний словник

adj нескорочений, повний (про текст тощо)

UNABROGATED

Англо-український дипломатичний словник

adj невідмінений, неанульований (про закон, договір тощо)

UNABSOLVED

Англо-український дипломатичний словник

adj незвільнений (від відповідальності тощо)

UNACCEPTABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj неприйнятний- ~ conditions неприйнятні умови - ~ terms неприйнятні умови

UNACCREDITED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. неакредитований, неуповноважений 2. неофіційний - ~ source неофіційне джерело (інформації)

UNADOPTED

Англо-український дипломатичний словник

adj неприйнятий- ~ measure неприйняті заходи

UNAGGRESSIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj неагресивний, мирний- ~ defence військ. пасивна оборона

UNALIENABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj невід'ємний, невідчужуваний- ~ right to liberty невід'ємне право на свободу

UNALTERABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj незмінний, непорушний; що не допускає змін; стійкий, сталий- ~ law непорушний закон - ~ rule незмінне правило

UNAMBIGUOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj недвозначний, точно виражений/ сказаний- ~ answer недвозначна відповідь - ~ terms ясно викладені умови

UNAMENDABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj непоправний, невиправний- to pass a bill ~ парл. прийняти законопроект без поправок

UNAMENDED

Англо-український дипломатичний словник

adj невиправлений; незмінений- to adopt a resolution ~ прийняти резолюцію без поправок - to pass a resolution ~ прийняти резолюцію без поправок

UNAMERICAN

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. неамериканський; чужий американським звичаям/ поняттям 2. амер. антиамериканський - U. Activities Committee іст. комісія для розслідування антиамерика

UNANIMITY

Англо-український дипломатичний словник

n одностайність- ~ rule принцип одностайності - with ~ одностайно

UNANIMOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. одностайний 2. одноголосний - ~ opinion одностайна думка - to be elected by a ~ vote бути обраним одноголосно

UNAPPEASABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. непримиренний; невгамовний 2. невситимий

UNAPPROVED

Англо-український дипломатичний словник

adj незатверджений, несхвалений; несанкціонований

UNARM

Англо-український дипломатичний словник

v 1. роззброювати 2. роззброюватися

UNARMED

Англо-український дипломатичний словник

adj неозброєний, беззбройний, роззброєний

UNAUTHENTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj недостовірний; несправжній, неавтентичний

UNAUTHORITATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. неавторитетний, некомпетентний 2. не наділений владою/ повноваженнями

UNAUTHORIZED

Англо-український дипломатичний словник

adj неуповноважений, неправомочний

UNAVAILABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. відсутній, якого нема в наявності/ в розпорядженні 2. недійсний

UNAVOIDABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. неминучий 2. юр. незаперечний; неспростовний - ~ decline неминучий занепад

UNBACKED

Англо-український дипломатичний словник

adj що не має підтримки/ прихильників- ~ by a majority що не має підтримки більшості - ~ by popular support не підтриманий народом

UNBALANCE

Англо-український дипломатичний словник

n відсутність рівноваги- ~ in foreign trade невідповідність між експортом та імпортом

UNBALANCED

Англо-український дипломатичний словник

adj неврівноважений, незбалансований

UNBIASED

Англо-український дипломатичний словник

adj безсторонній, неупереджений- ~ approach неупереджений підхід - ~ assessment неупереджена оцінка - ~ observer неупереджений спостерігач

UNBRITISH

Англо-український дипломатичний словник

adj що не відповідає англійському характеру/ англійським звичаям; що суперечить поняттям англійців

UNCALLEDFOR

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. непотрібний; безпричинний, нічим не викликаний 2. недоречний - ~ measure нічим не викликаний/ не виправданий/ непотрібний захід - ~ remark недоречне за

UNCEREMONIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. простий, неофіційний 2. безцеремонний, фамільярний - ~ gathering неофіційна зустріч - ~ meeting неофіційна зустріч - ~ treatment фамільярне поводження

UNCERTAIN

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. сумнівний, неясний; точно не відомий 2. невизначений, непевний - ~ result непевний результат - in no ~ terms ясно і твердо - their aim is ~ у них нема

UNCERTAINTY

Англо-український дипломатичний словник

n невпевненість; нерішучість- to be in a state of ~ сумніватися, вагатися

UNCHALLENGABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. незаперечний, безперечний, безспірний 2. неспростовний

UNCHALLENGED

Англо-український дипломатичний словник

adj що не викликає заперечень/ сумнівів- to let smth. go/ pass ~ пропустити щось без заперечень

UNCLASSIFIED

Англо-український дипломатичний словник

adj несекретний; негрифований; відкритий- ~ correspondence несекретне листування

UNCLE SAM

Англо-український дипломатичний словник

розм. 1. "дядечко Сем" (США) 2. збірн. американці - to work for ~ амер. бути на державній службі

UNCLE TOM

Англо-український дипломатичний словник

амер. негр-підлабузник, зрадник інтересів негрів

UNCOMMENTED

Англо-український дипломатичний словник

adj некоментований; непояснений, невитлумачений

UNCOMMISSIONED

Англо-український дипломатичний словник

adj який не має повноважень; який не одержав доручень

UNCOMMITTED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. який не взяв на себе зобов'язань; який не зв'язав себе (чимсь) 2. не переданий у комісію (парламенту) - ~ countries позаблокові країни, нейтральні країн

UNCOMPLIMENTARY

Англо-український дипломатичний словник

adj невтішний, непохвальний- ~ opinion/ remark of smth. негативна думка про щось

UNCOMPLYING

Англо-український дипломатичний словник

adj непіддатливий, непоступливий; твердий- ~ attitude тверда позиція - ~ principles тверді принципи

UNCOMPROMISING

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. безкомпромісний 2. який не йде на компроміси; невблаганний; непохитний

UNCONDITIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj безумовний, беззастережний; не обмежений умовами- ~ refusal повна відмова - ~ surrender беззастережна капітуляція

UNCONFIRMED

Англо-український дипломатичний словник

adj непідтверджений- ~ rumours непідтверджені чутки

UNCONFORMITY

Англо-український дипломатичний словник

n невідповідність- in direct ~ to the terms and conditions у повній невідповідності до умов (договору)

UNCONSTITUTIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj неконституційний; що суперечить конституції

UNCONSTRAINED

Англо-український дипломатичний словник

adj необмежений, без перешкод; безперешкодний- ~ freedom необмежена свобода

UNCONTAINED

Англо-український дипломатичний словник

adj необмежений, нестримний- ~ war необмежена війна

UNCONTESTABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj незаперечний, безперечний- ~ rights незаперечні права

UNCONTROLLED

Англо-український дипломатичний словник

adj неконтрольований, некерований- ~ freedom/ liberty абсолютна/ повна свобода

UNCONVENTIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj нетрадиційний, позбавлений умовностей, нешаблонний- ~ weapons особливі, незвичайні види зброї (ядерна, хімічна, бактеріологічна зброя); засоби масового ураж

UNCONVINCING

Англо-український дипломатичний словник

adj непереконливий- ~ argument непереконливий аргумент

UNCOOPERATION

Англо-український дипломатичний словник

n відсутність співробітництва; неузгодженість у діях

UNCOORDINATED

Англо-український дипломатичний словник

adj неузгоджений, непогоджений; некоординований

UNCROWN

Англо-український дипломатичний словник

v позбавляти корони, скидати з престолу

UNDEBATED

Англо-український дипломатичний словник

adj необговорений; без обговорення- to adopt a motion ~ ухвалити пропозицію без обговорення

UNDECLARED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. неоголошений, непроголошений 2. не пред'явлений під час митного огляду - ~ war неоголошена війна, війна без оголошення

UNDEMOCRATIC

Англо-український дипломатичний словник

adj недемократичний, антидемократичний

UNDENOUNCED

Англо-український дипломатичний словник

adj неденонсований- the treaty is still ~ договір ще не денонсований

UNDER

Англо-український дипломатичний словник

prep 1. за (домовленістю, згодою) 2. (про становище) під, в у 3. за, при, в епоху, до часів 4. (означає включення в розділ тощо) згідно, під, в, на 5. (означ

UNDERCURRENT

Англо-український дипломатичний словник

n прихована тенденція; не виражена відверто думка (яка часто суперечить загальноприйнятій)

UNDERDEVELOPED

Англо-український дипломатичний словник

adj слаборозвинений- ~ countries (економічно) слаборозвинені країни

UNDERGROUND

Англо-український дипломатичний словник

I n підпільна організація, підпілляII adj таємний, підпільний; нелегальний - ~ activities підпільна діяльність - ~ intrigues закулісні інтриги

UNDERHAND

Англо-український дипломатичний словник

adj таємний, прихований, секретний; закулісний- ~ dealings таємні махінації - ~ intrigues закулісні інтриги

UNDERLIE

Англо-український дипломатичний словник

v (underlay, underlain) лежати в основі(чогось)- to ~ the relations лежати в основі відносин - the principles which ~ our policy принципи, що лежать в основі н

UNDERLYING

Англо-український дипломатичний словник

adj що лежить в основі, основний- ~ issue головне питання - ~ principles основні принципи

UNDERMINE

Англо-український дипломатичний словник

v підривати, таємно шкодити- to ~ smbd.'s credibility підривати чиюсь довіру - to ~ authority підривати авторитет

UNDERNAMED

Англо-український дипломатичний словник

adj офіц. нижчепойменований, названий нижче

UNDERPIN

Англо-український дипломатичний словник

v підтримувати, підкріпляти (доказ, заяву тощо)- to ~ the security of the country зміцнювати безпеку країни

UNDERPINNING

Англо-український дипломатичний словник

n підтримка- to provide a military ~ надавати військову підтримку

UNDERSCORE

Англо-український дипломатичний словник

v робити наголос, наголошувати; підкреслювати (думку)

UNDERSECRETARY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. заступник/ помічник міністра 2. заступник Генерального секретаря ООН - Parliamentary U. заступник міністра (член кабінету, Велика Британія) - Permanent U

UNDERSIGN

Англо-український дипломатичний словник

v підписувати, підписуватися, ставити свій підпис

UNDERSIGNED

Англо-український дипломатичний словник

adj нижчепідписаний, що підписався нижче- we the ~ ... ми, що підписалися нижче

UNDERSTANDING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. розуміння, взаєморозуміння 2. домовленість, угода - common ~ взаєморозуміння - friendly ~ дружнє взаєморозуміння - informal procedural ~ неофіційна домо

UNDERSTATEMENT

Англо-український дипломатичний словник

n применшення; стримане висловлювання

UNDERTAKING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. підприємництво, справа, захід 2. зобов'язання; гарантія, угода - ~s that still await completion незавершені справи

U

Англо-русский словарь по машиностроению

сокр. от unit; = u1) единица измерения2) узел; блок; устройство; элемент; звеноАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

U

Англо-русский словарь по биотехнологиям

урацил (сокр. У)English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

U

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

принятый в высшем обществе, "культурный" (обозначение характеризует словоупотребление и отчасти детали поведения; предполагается, что для речи U характерно употр

U

Англо-русский сленговый словарь

transcription, транскрипция: [ uju: ] прописная облегченная форма от "you". Думаю, что примеров можно привести так же много, как и на "you".

U

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Урацил, U — пиримидиновое основание, присутствующее во всех живых клетках в составе РНК, комплементарное аденину A (в ДНК — это тимин, T).Англо-русский толковый

U

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвадцать первая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

U

Новый большой англо-русский словарь

[ju:] n (pl Us, u's [ju:z])1. 21-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) U-образный, подковообразныйU-bolt - тех. U-о

U

Англо-русский словарь по компьютерам

усл. - микро-, 10 в минус 6-й степени II сокр. от unit - 1) единица измерения 2) устройство; узел; блок; прибор 3) звено; элемент

U

Польско-русский словарь

предлог. c Р. 1. от; у; иногда не переводится; guziki u koszuli пуговицы от рубашки; palce u nóg, u rąk пальцы йог, рук; koło u wozu колесо телега;2. возле, у, о

U

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от Unknown неопределенное состояние

U

Латинско-русский словарь

u (первоначально V, v)двадцать первая буква латинского алфавита; в сокр.U. — urbs, т. е. RomaA. U. C. — ante urbem condĭtam или ab urbe conditāU. C. — urbis cond

U

Португальско-русский словарь

m = Uу (двадцатая буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

U

Англо-русский машиностроительный словарь

U-образный, подковообразный (напр. о вале)

U

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[jʊ:]для показа лицам любого возрастаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

U

Новый большой англо-русский словарь

U I [ju:] n (pl Us, u‘s [ju:z]) 1. 21-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) U-образный, подковообразный U-bolt -

U

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (you) Вы аббревиатура, принятая в электронной почте (например, Could U please) 2) (Unknown) неопределенное состояние 3) единица измерения высоты устройств, мо

U

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвадцать первая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

U

Португальско-русский словарь

m = uPortuguese-russian dictionary.2013.

U

Немецко-русский автосервисный словарь

шины легковых автомобилей для движения со скоростью до 200 км/чDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

U

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцать восьмая буква азербайджанского алфавита.

U

Новый большой англо-русский словарь

u [ju:] n (pl Us, u‘s [ju:z]) 1. 21-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) U-образный, подковообразный U-bolt - т

U

Словарь компьютерных терминов

U — Сокращение от YOU, принятое при общении в Интернет.

U

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от SpannungнапряжениеII сокр. от Umdrehung(en)оборот(ов)III сокр. от UmfangпериметрIV сокр. от UmformerпреобразовательV сокр. от UmschalterпереключательV

U

Англо-русский дополнительный словарь

Union n. союз University n. университет upper n. верхний

U

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I микро-, 10 в минус 6-й степени II unit 1) единица измерения 2) устройство; узел; блок; прибор 3) звено; элемент

U

Англо-русский автомобильный словарь

вверхEnglish-russian automobile dictionary.2013.

U

Новый большой англо-русский словарь

I[ju:] n (pl Us, u's [ju:z])1. 21-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) U-образный, подковообразныйU-bolt - тех. U-

U

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцать первая буква немецкого алфавитаII = unit англ.(единица удельной атомной массы)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

U

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от unité; = U.Dictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

U

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцать первая буква немецкого алфавитаII = Ultra-ультра- (в сложных словах)III = UntergrundbahnМ = метро, метрополитен (знак на звании станции и т. п.)

U

Суахили-русский словарь

1) ты есть;u mwalimu — ты учи́тель?u mzima? — ты здоро́в?2) он (она, оно) есть;mzigo u mzito — груз тяжёл;usiku u mweusi — ночь темна́1) и;arba u ishirini — два́

U

Англо-русский вспомогательный словарь

1. 21-я буква английского алфавита; 2. литера "U"; 3. U-образная форма; 4. ты, вы (сокр. вар.); 5. высший класс, относящийся к высшему классу; 6. форма вежливого

U

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от unitединица; единица измеренияEnglish-russian biological dictionary.2013.

U

Норвежско-русский словарь

pref1) придаёт прилагательному или наречию значение, обратное его основному, не-, без-: uventet — неожиданныйuvirksom — бездеятельныйuvel — нехорошо2) образует с

U

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

1. у, в ~ mnie у (в) мене byłem ~ lekarza я був у лікаря 2. при, коло, побіч, біля (поблизу чого) ~ źródeł коло (біля) джерел ~ drzwi біля дверей miecz ~ b

U

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[juː]дядяАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

U

Англо-русский экономический словарь

университет.university.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

U

Англо-русский словарь общей лексики

I [іѓ] мн. - Us, U's [іѓЄ] 1) (двадцать первая буква англ. алфавита: U - прописная, u - строчная) - U-boat - U-turn 2) (как часть акронима в коротких текстовых с

U

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = UБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

U

Турецко-русский словарь

= -ısor-mak — спрашиватьsoru — вопросTürkçe-rusça sözlük.2013.

U

Итальяно-русский автомобильный словарь

(umidità) влажностьDizionario italiano-russo Automobile.2013.

U

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = u21-я буква французского алфавитаen U — U-образный, подковообразныйБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

U

Политехнический французско-русский словарь

I mшвеллерII сокр. от différence de potentielразность потенциаловIII сокр. от uraniumуранDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

U

Англо-русский словарь по машиностроению

= UАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

U

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

амер. транскр. read as in 'cub'Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

U

Англо-русский экономический словарь

единица.unit.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

U

Большой испанско-русский словарь

f24-я буква испанского алфавита у

U

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = u у (буква) U come Udine — "у", как в слове Удине (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II 1) сокр. от unione союз 2) сокр. от

U

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

U-boltтехн. П-образный, U-образный, стремянка, подковообразныйАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мост

U

Венгерско-русский словарь

+1{hang v. betű) У, у;hangsúlyos \u — ударное у+2(ismételve:u-u, u-u-u;kutya ugatásának utánzása} гав! гав!Magyar-orosz szótár.2013.

U

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. coefficient of heat transfer - коэффициент теплопередачи;2. intrinsic energy - внутренняя энергия;3. overall heat-transfer coefficient - общий коэффициент теп

U

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

- u (unit) 1) единица измерения 2) узел; устройство; блок 3) элемент

U

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Уран (U)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

U'

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

avv уст. см. dove u'che — см. dovunque Итальяно-русский словарь.2003.

U.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

союзуниверситетверхнийАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

U.

Большой испанско-русский словарь

I сокр. от unidad; = Udad.единицаII воен.; сокр. от Unidad; = Udad.часть

U.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [umpire] третейский судья, арбитр, суперарбитр2) [uniform] единообразный3) [union] союз4) [universal] всеобщий, всемирный; универсальный5) [Utah Reports]

U.

Англо-русский словарь Мюллера

U. I Union noun союз II University noun университет III upper noun верхнийАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

U.

Венгерско-русский словарь

röv. ул.;ld. még utcaMagyar-orosz szótár.2013.

U.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = undиII = untenвнизу, снизуБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

U.

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от unité; = uединицаDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

U.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Unfallнесчастный случайII = Urschriftподлинник, оригиналБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

U/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[upper] — верхнийАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

U1

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип II-A). Заложена 11.2.1935 на верфи «Дойче Верке АГ» (Киль). Спущена на воду 29.6.1935. До 1.3.1940 использовалась в качестве учебной подлодки. Совершила 2 б

U10

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип II-В). Заложена 22.4.1935 на верфи «Германиаверфт» (Киль). Спущена на воду 9.9.1935. Входила в состав учебной (с 11.9.1935), 1-й (с 27.9.1935), 3-й (с 4.10.

U100

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII-В). Заложена 22.5. 1939 на верфи «Германиаверфт» (Киль). Спущена на воду 30.5.1940. Входила в 7-ю флотилию. Совершила 6 боевых походов, в ходе которых п

U1000

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 18.12.1942 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 4.11.1943. Входила в состав 31-й (с 4.11.1943) и 8-й (с 1.8.1944) флотили

U1001

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 31.12.1942 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 18.11.1943. Входила в состав 31-й (с 18.11.1943), 8-й (с 1.8.1944) и 5-й

U1002

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 4.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 30.11.1943. Входила в состав 31-й (с 30.11.1943) и 11-й (с 1.3.1945) флотил

U1003

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 18.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 9.12.1943. Входила в состав 5-й (с 9.12.1943) и 11-й (с 1.9.1944) флотилий

U1004

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 15.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 16.12.1943. Входила в состав 31-й (с 16.12.1943), 7-й (с 1.8.1944) и 11-й

U1005

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 29.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 30.12.1943. Входила в состав 31-й (с 30.12.1943) и 11-й (с 1.2.1945) флоти

U1006

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 30.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 11.1.1944. Входила в состав 31-й (с 11.1.1944) и 11-й (с 1.9.1944) флотили

U1007

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 15.2.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 18.1.1944. Входила в состав 31-й (с 18.1.1944), 1-й (с 1.6.1944), 24-й (с

U1008

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 12.2.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 1.2.1944. Входила в состав 31-й (с 1.2.1944), 24-й (с 1.11.1944), 18-й (с

U1009

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 24.2.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 1.2.1944. Входила в состав 31-й (с 10.2.1944) и 11-й (с 1.11.1944) флотили

U101

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII-В). Заложена 31.3. 1939 на верфи «Германиаверфт» (Киль). Спущена на воду 11.3.1940. Входила в состав 7-й (с 11.3.1940), 26-й (1.3.1942) и 21-й (с 1.4.19

U1010

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 23.2.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 22.2.1944. Входила в состав 31-й (с 22.2.1944) и 11-й (с 1.4.1945) флотили

U1013

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 26.3.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 2.3.1944. Входила в состав 31-й (со 2.3.1944) флотилии. В боевых походах н

U1014

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 25.3.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 14.3.1944. Входила в состав 31-й (с 14.3.1944) и 11-й (с 1.1.1945) флотили

U1015

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 5.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 23.3.1944. Входила в состав 31-й (с 23.3.1944) флотилии. В боевых походах н

U1016

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 2.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 13.4.1944. Входила в состав 31-й (с 4.4.1944) флотилии. В боевых походах не

U1017

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 19.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 13.4.1944. Входила в состав 31-й (с 13.4.1944) и 11-й (с 1.11.1944) флотил

U1018

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 16.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 24.4.1944. Входила в состав 31-й (с 24.4.1944) и 11-й (с 1.12.1944) флотил

U1019

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 28.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 4.5.1944. Входила в состав 31-й (с 4.5.1944) и 11-й (с 1.12. 1944) флотили

U102

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII-В). Заложена 22.5. 1939 на верфи «Германиаверфт» (Киль). Спущена на воду 27.4.1940. Входила в 7-ю флотилию. Совершила 1 боевой поход, в ходе которого по

U1020

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 30.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 17.5.1944. Входила в состав 31-й (с 17.5.1944) и 11-й (с 1.12.1944) флотил

U1021

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 6.5.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 25.5.1944. Входила в состав 31-й (с 25.5.1944) и 11-й (с 1.12.1944) флотили

U1022

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 6.5.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 7.6.1944. Входила в состав 31-й (с 7.6.1944) и 11-й (с 1.2.1945) флотилий.

U1023

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 20.5.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 15.6.1944. Входила в состав 31-й (с 15.6.1944) и 11-й (с 1.3.1945) флотили

U1024

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 20.5.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 28.6.1944. Входила в состав 31-й (с 28.6.1944) и 11-й (с 1.2.1945) флотили

U1025

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 3.6.1943 на верфи «Фленсбургер Шиффсбау-Гез» (Фленсбург). Спущена на воду 12.4.1945. Входила в состав 4-й (с 12.4. 1945) флотилии. В бое

U103

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип IX-B). Заложена 6.9.1939 на верфи «АГ Везер» (Киль). Спущена на воду 5.7.1940. Входила в состав 2-й (с 5.7.1940) и 24-й (с 1.1.1944) флотилий. Совершила 11

Время запроса ( 0.900838047 сек)
T: 0.905692814 M: 1 D: 0