Найдено 200+ «U»

UBERRIMA FIDES

Англо-український дипломатичний словник

лат. юр. найвища добросовісність; найвищий ступінь довіри

ULTERIOR

Англо-український дипломатичний словник

adj прихований; непомітний, невиразний; неясний, невидимий- ~ motives неясні мотиви - ~ objects скриті/ неясні цілі

ULTIMATE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. останній, остаточний 2. крайній, кінцевий 3. основний, первинний 4. максимальний; граничний - ~ cause основна причина - ~ decision остаточне рішення

ULTIMATUM

Англо-український дипломатичний словник

(pl тж ultimata)1. ультиматум 2. кінцева/ остаточна мета - to deliver an ~ to smbd. поставити комусь ультиматум - to present smbd. with an ~ поставити комус

ULTRA

Англо-український дипломатичний словник

I n людина крайніх поглядів; ультраII adj який дотримується крайніх поглядів, крайній

ULTRA VIRES

Англо-український дипломатичний словник

лат. юр. за межами повноважень, поза компетенцією

UMBRELLA

Англо-український дипломатичний словник

n перен. прикриття, ширма; укриття- ~ clause пункт договору/ угоди, яким передбачаються гарантії при виникненні непередбачених обставин

UMPIRE

Англо-український дипломатичний словник

I n посередник; третейський суддя; суперарбітрII v бути третейським суддею; брати на себе роль суперарбітра - to ~ between two parties бути третейським судд

UN-AMERICAN

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. неамериканський; чужий американським звичаям/ поняттям 2. амер. антиамериканський - U. Activities Committee іст. комісія для розслідування антиамерика

UN-BRITISH

Англо-український дипломатичний словник

adj що не відповідає англійському характеру/ англійським звичаям; що суперечить поняттям англійців

UN-COOPERATION

Англо-український дипломатичний словник

n відсутність співробітництва; неузгодженість у діях

UN-COORDINATED

Англо-український дипломатичний словник

adj неузгоджений, непогоджений; некоординований

UN-ENGLISH

Англо-український дипломатичний словник

adj неанглійський, не типовий для англійців

UNABOLISHED

Англо-український дипломатичний словник

adj нескасований, невідмінений; що залишається чинним

UNABRIDGED

Англо-український дипломатичний словник

adj нескорочений, повний (про текст тощо)

UNABROGATED

Англо-український дипломатичний словник

adj невідмінений, неанульований (про закон, договір тощо)

UNABSOLVED

Англо-український дипломатичний словник

adj незвільнений (від відповідальності тощо)

UNACCEPTABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj неприйнятний- ~ conditions неприйнятні умови - ~ terms неприйнятні умови

UNACCREDITED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. неакредитований, неуповноважений 2. неофіційний - ~ source неофіційне джерело (інформації)

UNADOPTED

Англо-український дипломатичний словник

adj неприйнятий- ~ measure неприйняті заходи

UNAGGRESSIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj неагресивний, мирний- ~ defence військ. пасивна оборона

UNALIENABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj невід'ємний, невідчужуваний- ~ right to liberty невід'ємне право на свободу

UNALTERABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj незмінний, непорушний; що не допускає змін; стійкий, сталий- ~ law непорушний закон - ~ rule незмінне правило

UNAMBIGUOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj недвозначний, точно виражений/ сказаний- ~ answer недвозначна відповідь - ~ terms ясно викладені умови

UNAMENDABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj непоправний, невиправний- to pass a bill ~ парл. прийняти законопроект без поправок

UNAMENDED

Англо-український дипломатичний словник

adj невиправлений; незмінений- to adopt a resolution ~ прийняти резолюцію без поправок - to pass a resolution ~ прийняти резолюцію без поправок

UNANIMITY

Англо-український дипломатичний словник

n одностайність- ~ rule принцип одностайності - with ~ одностайно

UNANIMOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. одностайний 2. одноголосний - ~ opinion одностайна думка - to be elected by a ~ vote бути обраним одноголосно

UNAPPEASABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. непримиренний; невгамовний 2. невситимий

UNAPPROVED

Англо-український дипломатичний словник

adj незатверджений, несхвалений; несанкціонований

UNARM

Англо-український дипломатичний словник

v 1. роззброювати 2. роззброюватися

UNARMED

Англо-український дипломатичний словник

adj неозброєний, беззбройний, роззброєний

UNAUTHENTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj недостовірний; несправжній, неавтентичний

UNAUTHORITATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. неавторитетний, некомпетентний 2. не наділений владою/ повноваженнями

UNAUTHORIZED

Англо-український дипломатичний словник

adj неуповноважений, неправомочний

UNAVAILABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. відсутній, якого нема в наявності/ в розпорядженні 2. недійсний

UNAVOIDABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. неминучий 2. юр. незаперечний; неспростовний - ~ decline неминучий занепад

UNBACKED

Англо-український дипломатичний словник

adj що не має підтримки/ прихильників- ~ by a majority що не має підтримки більшості - ~ by popular support не підтриманий народом

UNBALANCE

Англо-український дипломатичний словник

n відсутність рівноваги- ~ in foreign trade невідповідність між експортом та імпортом

UNBALANCED

Англо-український дипломатичний словник

adj неврівноважений, незбалансований

UNBIASED

Англо-український дипломатичний словник

adj безсторонній, неупереджений- ~ approach неупереджений підхід - ~ assessment неупереджена оцінка - ~ observer неупереджений спостерігач

UNCALLED-FOR

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. непотрібний; безпричинний, нічим не викликаний 2. недоречний - ~ measure нічим не викликаний/ не виправданий/ непотрібний захід - ~ remark недоречне за

UNCEREMONIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. простий, неофіційний 2. безцеремонний, фамільярний - ~ gathering неофіційна зустріч - ~ meeting неофіційна зустріч - ~ treatment фамільярне поводження

UNCERTAIN

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. сумнівний, неясний; точно не відомий 2. невизначений, непевний - ~ result непевний результат - in no ~ terms ясно і твердо - their aim is ~ у них нема

UNCERTAINTY

Англо-український дипломатичний словник

n невпевненість; нерішучість- to be in a state of ~ сумніватися, вагатися

UNCHALLENGABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. незаперечний, безперечний, безспірний 2. неспростовний

UNCHALLENGED

Англо-український дипломатичний словник

adj що не викликає заперечень/ сумнівів- to let smth. go/ pass ~ пропустити щось без заперечень

UNCLASSIFIED

Англо-український дипломатичний словник

adj несекретний; негрифований; відкритий- ~ correspondence несекретне листування

UNCLE SAM

Англо-український дипломатичний словник

розм. 1. "дядечко Сем" (США) 2. збірн. американці - to work for ~ амер. бути на державній службі

UNCLE TOM

Англо-український дипломатичний словник

амер. негр-підлабузник, зрадник інтересів негрів

UNCOMMENTED

Англо-український дипломатичний словник

adj некоментований; непояснений, невитлумачений

UNCOMMISSIONED

Англо-український дипломатичний словник

adj який не має повноважень; який не одержав доручень

UNCOMMITTED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. який не взяв на себе зобов'язань; який не зв'язав себе (чимсь) 2. не переданий у комісію (парламенту) - ~ countries позаблокові країни, нейтральні країн

UNCOMPLIMENTARY

Англо-український дипломатичний словник

adj невтішний, непохвальний- ~ opinion/ remark of smth. негативна думка про щось

UNCOMPLYING

Англо-український дипломатичний словник

adj непіддатливий, непоступливий; твердий- ~ attitude тверда позиція - ~ principles тверді принципи

UNCOMPROMISING

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. безкомпромісний 2. який не йде на компроміси; невблаганний; непохитний

UNCONDITIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj безумовний, беззастережний; не обмежений умовами- ~ refusal повна відмова - ~ surrender беззастережна капітуляція

UNCONFIRMED

Англо-український дипломатичний словник

adj непідтверджений- ~ rumours непідтверджені чутки

UNCONFORMITY

Англо-український дипломатичний словник

n невідповідність- in direct ~ to the terms and conditions у повній невідповідності до умов (договору)

UNCONSTITUTIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj неконституційний; що суперечить конституції

UNCONSTRAINED

Англо-український дипломатичний словник

adj необмежений, без перешкод; безперешкодний- ~ freedom необмежена свобода

UNCONTAINED

Англо-український дипломатичний словник

adj необмежений, нестримний- ~ war необмежена війна

UNCONTESTABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj незаперечний, безперечний- ~ rights незаперечні права

UNCONTROLLED

Англо-український дипломатичний словник

adj неконтрольований, некерований- ~ freedom/ liberty абсолютна/ повна свобода

UNCONVENTIONAL

Англо-український дипломатичний словник

adj нетрадиційний, позбавлений умовностей, нешаблонний- ~ weapons особливі, незвичайні види зброї (ядерна, хімічна, бактеріологічна зброя); засоби масового ураж

UNCONVINCING

Англо-український дипломатичний словник

adj непереконливий- ~ argument непереконливий аргумент

UNCROWN

Англо-український дипломатичний словник

v позбавляти корони, скидати з престолу

UNDEBATED

Англо-український дипломатичний словник

adj необговорений; без обговорення- to adopt a motion ~ ухвалити пропозицію без обговорення

UNDECLARED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. неоголошений, непроголошений 2. не пред'явлений під час митного огляду - ~ war неоголошена війна, війна без оголошення

UNDEMOCRATIC

Англо-український дипломатичний словник

adj недемократичний, антидемократичний

UNDENOUNCED

Англо-український дипломатичний словник

adj неденонсований- the treaty is still ~ договір ще не денонсований

UNDER

Англо-український дипломатичний словник

prep 1. за (домовленістю, згодою) 2. (про становище) під, в у 3. за, при, в епоху, до часів 4. (означає включення в розділ тощо) згідно, під, в, на 5. (означ

UNDER-SECRETARY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. заступник/ помічник міністра 2. заступник Генерального секретаря ООН - Parliamentary U. заступник міністра (член кабінету, Велика Британія) - Permanent U

UNDERCURRENT

Англо-український дипломатичний словник

n прихована тенденція; не виражена відверто думка (яка часто суперечить загальноприйнятій)

UNDERDEVELOPED

Англо-український дипломатичний словник

adj слаборозвинений- ~ countries (економічно) слаборозвинені країни

UNDERGROUND

Англо-український дипломатичний словник

I n підпільна організація, підпілляII adj таємний, підпільний; нелегальний - ~ activities підпільна діяльність - ~ intrigues закулісні інтриги

UNDERHAND

Англо-український дипломатичний словник

adj таємний, прихований, секретний; закулісний- ~ dealings таємні махінації - ~ intrigues закулісні інтриги

UNDERLIE

Англо-український дипломатичний словник

v (underlay, underlain) лежати в основі(чогось)- to ~ the relations лежати в основі відносин - the principles which ~ our policy принципи, що лежать в основі н

UNDERLYING

Англо-український дипломатичний словник

adj що лежить в основі, основний- ~ issue головне питання - ~ principles основні принципи

UNDERMINE

Англо-український дипломатичний словник

v підривати, таємно шкодити- to ~ smbd.'s credibility підривати чиюсь довіру - to ~ authority підривати авторитет

UNDERNAMED

Англо-український дипломатичний словник

adj офіц. нижчепойменований, названий нижче

UNDERPIN

Англо-український дипломатичний словник

v підтримувати, підкріпляти (доказ, заяву тощо)- to ~ the security of the country зміцнювати безпеку країни

UNDERPINNING

Англо-український дипломатичний словник

n підтримка- to provide a military ~ надавати військову підтримку

UNDERSCORE

Англо-український дипломатичний словник

v робити наголос, наголошувати; підкреслювати (думку)

UNDERSIGN

Англо-український дипломатичний словник

v підписувати, підписуватися, ставити свій підпис

UNDERSIGNED

Англо-український дипломатичний словник

adj нижчепідписаний, що підписався нижче- we the ~ ... ми, що підписалися нижче

UNDERSTANDING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. розуміння, взаєморозуміння 2. домовленість, угода - common ~ взаєморозуміння - friendly ~ дружнє взаєморозуміння - informal procedural ~ неофіційна домо

UNDERSTATEMENT

Англо-український дипломатичний словник

n применшення; стримане висловлювання

UNDERTAKING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. підприємництво, справа, захід 2. зобов'язання; гарантія, угода - ~s that still await completion незавершені справи

UNDERWRITTEN

Англо-український дипломатичний словник

adj офіц. 1. нижчевикладений 2. нижчепідписаний - ~ names нижченазвані особи; нижчепідписані

UNDIPLOMATIC

Англо-український дипломатичний словник

adj недипломатичний, нетактовний

UNDISCLOSED

Англо-український дипломатичний словник

adj невикритий, нерозкритий;таємний- ~ source невідоме джерело

UNDISSOLVED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. нерозірваний (про договір) 2. нерозпущений (про парламент)

UNDO

Англо-український дипломатичний словник

v (undid, undone) анулювати- to ~ a treaty анулювати/ розірвати договір

UNEMPLOYMENT

Англо-український дипломатичний словник

n безробіття- ~ benefit допомога для безробітних - ~ relief допомога для безробітних

UNENDORSED

Англо-український дипломатичний словник

adj непідтриманий, несанкціонований- opinion ~ by government думка/ погляд/ переконання, яке уряд не підтримує

UNENFORCED

Англо-український дипломатичний словник

adj незаконний; що не має сили закону; нечинний

UNEQUAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. нерівноправний, несправедливий 2. нерівний, нерівноцінний - ~ treaty нерівноправний договір

UNEQUIVOCALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv недвозначно, однозначно, певно- to make one's point ~ чітко викласти суть питання

UNEXPIRED

Англо-український дипломатичний словник

adj що не минув/ не закінчився (про строк)

UNEXPURGATED

Англо-український дипломатичний словник

adj опублікований повністю/ без пропусків

UNFAVOURABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj несприятливий, неприхильний- ~ response несприятлива/ недоброзичлива відповідь

UNFEASIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj нездісненний, нездійснимий; незбутній (про план тощо)

UNFITTING

Англо-український дипломатичний словник

adj непідхожий, недоречний, невластивий, невідповідний, неслушний- ~ atmosphere невідповідна обетстановка - ~ remark недоречне зауваження

UNFORESEEN

Англо-український дипломатичний словник

adj непередбачений- ~ consequences непередбачені наслідки - ~ events непередбачені події

UNFOUNDED

Англо-український дипломатичний словник

adj необґрунтований, безпідставний- ~ accusations необґрунтовані обвинувачення - ~ rumours необґрунтовані слухи

UNFRANCHISED

Англо-український дипломатичний словник

adj який не має права брати участь у виборах

UNFRIENDLY

Англо-український дипломатичний словник

adj недружелюбний, неприязний, непривітний; недружній- to be ~ towards smbd. бути по-ворожому настроєним до когось

UNFULFILLED

Англо-український дипломатичний словник

adj невиконаний, нездійснений- ~ promise невиконана обіцянка - ~ task невиконане завдання

UNGUIDED

Англо-український дипломатичний словник

adj некерований, неконтрольований- ~ missile некерована ракета

UNIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. об'єднання 2. уніфікація - democratic ~ демократичне об'єднання - peaceful ~ мирне об'єднання

UNIFY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. об'єднувати 2. уніфікувати - to ~ peoples of the country об'єднувати народи країни

UNIMPAIRED

Англо-український дипломатичний словник

adj незачеплений, непорушений- ~ rights непорушені права, дійсні права

UNIMPEACHABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj бездоганний; безперечний, незаперечний- ~ honesty бездоганна чесність

UNINOMINAL

Англо-український дипломатичний словник

adj що має лише одне прізвище- ~ ballot виборчий бюлетень з одним кандидатом

UNION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. союз (державне об'єднання) 2. об'єднання (держав), союз 3. the U. а) амер. Сполучені Штати; б) Об'єднане Королівство; в) унія Англії з Шотландією; г) уні

UNIONISM

Англо-український дипломатичний словник

n трейд-юніонізм, профспілковий рух

UNIT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. частина, підрозділ, з'єднання 2. одиниця суспільства (сім'я, група) - active ~s частини і підрозділи регулярних військ - combat ~s бойові підрозділи - n

UNITARY

Англо-український дипломатичний словник

adj унітарний, єдиний, що прагне до єднання- ~ state унітарна держава

UNITE

Англо-український дипломатичний словник

v єднати(ся), об'єднувати(ся)- to ~ in condemning the action об'єднатися для засудження дій

UNITED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. сполучений, з'єднаний, об'єднаний 2. спільний, єдиний - ~ action спільні дії - ~ efforts об'єднані зусилля - ~ front єдиний фронт - ~ services всі ел

UNITY

Англо-український дипломатичний словник

n єдність, згуртованість, єднання- internal ~ внутрішня єдність, згуртованість - left ~ єднання/ союз лівих сил - national ~ національна єдність - right ~ со

UNIVERSAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. загальний, всесвітній 2. універсальний - ~ and over-all disarmament загальне і повне роззброєння - ~ authority широкі повноваження - ~ importance світ

UNIVERSALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv повсюдно, всюди, скрізь- ~ acceptable text загальноприйнятий текст

UNIVERSE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. всесвіт, космос 2. земля, світ 3. населення землі, весь світ

UNJUST

Англо-український дипломатичний словник

adj несправедливий, неправомірний- ~ war несправедлива війна

UNLAWFUL

Англо-український дипломатичний словник

adj незаконний, протизаконний- ~ assembly незаконні збори/ зібрання - ~ measures незаконні заходи

UNLEASH

Англо-український дипломатичний словник

v розв'язувати, вивільняти, давати волю- to ~ war розв'язати війну

UNLEGALIZED

Англо-український дипломатичний словник

adj неузаконений, нелегалізований

UNMASK

Англо-український дипломатичний словник

v зривати маску, викривати- to ~ a conspiracy розкрити змову

UNNATURALIZED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. ненатуралізований (про іноземця) 2. позбавлений громадянства

UNNEIGHBOURLY

Англо-український дипломатичний словник

adj недобросусідський, недружній, неприязний

UNPARLIAMENTARY

Англо-український дипломатичний словник

adj непарламентський, що суперечить парламентським правилам/ звичаям- ~ language непарламентські/ різкі висловлювання

UNPRECEDENTED

Англо-український дипломатичний словник

adj безпрецедентний; що не має прециденту; безприкладний

UNPROMULGATED

Англо-український дипломатичний словник

adj неоголошений, непроголошений; неоприлюднений

UNPROVOKED

Англо-український дипломатичний словник

adj неспровокований, нічим не викликаний- ~ aggression неспровокована агресія

UNQUALIFIED

Англо-український дипломатичний словник

adj беззастережний, безумовний- ~ denial рішуча відмова/ заперечення - ~ statement рішуча заява

UNRATIFIED

Англо-український дипломатичний словник

adj нератифікований (про договір)- ~ treaty нератифікований договір, нератифікована угода

UNREALIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj ненадійний; недостовірний, що не заслуговує довір'я- ~ source ненадійне/ недостовірне джерело

UNREALISTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj нереальний, нереалістичний- ~ approach нереалістичний підхід

UNREASONABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj надмірний, непомірний, необґрунтований- ~ claim необґрунтована вимога - ~ delay невиправдана затримка

UNRECORDED

Англо-український дипломатичний словник

adj незаписаний, незафіксований; незапротокольований- ~ statement заява, не внесена в протокол; незапротокольована заява

UNREPRESENTED

Англо-український дипломатичний словник

adj непредставлений, нерепрезентований- nation ~ at the conference країна, не представлена на конференції

UNRESERVED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. не обмежений умовами, необумовлений (про договір) 2. нестриманий - ~ confidence повне довір'я - ~ treaty угода, не обмежена жодними умовами

UNRESOLVED

Англо-український дипломатичний словник

adj нерозв'язаний, невирішений- ~ conflict нерозв'язаний конфлікт - ~ problem невирішена проблема

UNRESTRICTED

Англо-український дипломатичний словник

adj необмежений- ~ authority необмежені повноваження - ~ ballot необмежене голосування

UNREVERSED

Англо-український дипломатичний словник

adj неанульований, нескасований, невідмінений

UNSEAT

Англо-український дипломатичний словник

v позбавляти парламентського мандата; не переобрати (до парламенту)- he was ~ed at the last election він не був переобраний на минулих виборах

UNSECONDED

Англо-український дипломатичний словник

adj який не має підтримки/ допомоги, непідтриманий- the motion was ~ цю пропозицію ніхто не підтримав

UNSETTLED

Англо-український дипломатичний словник

adj неврегульований, невирішений- the point is ~ питання не вирішене

UNSOLVED

Англо-український дипломатичний словник

adj нерозв'язаний, невирішений- ~ problem нерозв'язана проблема

UNSTABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj нетвердий, нестійкий- ~ equilibrium хитка/ нестійка рівновага - ~ peace нестійкий мир

UNSTATUTABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj що суперечить статуту/ закону/ конституції; нестатутний, неконституційний; незаконний

UNTIMELY

Англо-український дипломатичний словник

adj несвоєчасний, недоречний- ~ remark недоречне зауваження

UNTRUSTWORTHY

Англо-український дипломатичний словник

adj ненадійний; що не заслуговує на довіру- ~ authorities неавторитетні джерела

UNVEIL

Англо-український дипломатичний словник

v розкривати, викривати- to ~ smbd.'s ends викрити чиїсь наміри

UNVERIFIABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj який неможливо перевірити- ~ reports повідомлення, які неможливо перевірити

UNWARRANTABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj протизаконний, недозволений; неприпустимий- ~ assumption неприпустиме припущення

UNWARRANTED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. довільний, самовільний, незаконний, недозволений 2. необґрунтований, невиправданий, недоречний - ~ conclusion необґрунтований висновок - ~ remark недор

UNWAVERING

Англо-український дипломатичний словник

adj непохитний, твердий, стійкий, непорушний- ~ policy тверда політика

UNYIELDING

Англо-український дипломатичний словник

adj непохитний, упертий, твердий- ~ in one's opinion що не хоче відмовитися від своєї думки

UP-TO-DATE

Англо-український дипломатичний словник

adj сучасний, найновіший; що стоїть на рівні сучасних вимог; що відповідає сучасним вимогам- ~ equipment сучасне обладнання - to bring a report ~ ввести в допо

UPDATE

Англо-український дипломатичний словник

v модернізувати, приводити у відповідність до вимог сучасності- to ~ conventional weapons модернізувати звичайні види озброєнь

UPGRADE

Англо-український дипломатичний словник

v поліпшувати, покращувати, вдосконалювати- to ~ military hardware вдосконалювати військову техніку/ зброю

UPHEAVAL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. зрушення, переворот 2. хиткість - political ~ політичний переворот - social and economic ~ соціально-політична нестійкість/ несталість

UPPER HOUSE

Англо-український дипломатичний словник

верхня палата (Палата лордів – Велика Британія; Сенат – США)

UPRISING

Англо-український дипломатичний словник

n повстання- to suppress the popular ~ придушити народне повстання

UPSET

Англо-український дипломатичний словник

v (upset)1. розладнати, порушувати (плани, порядок тощо) 2. завдавати несподіваної поразки (на виборах тощо) - to ~ the ecological balance порушити екологічни

UPWARD

Англо-український дипломатичний словник

adj спрямований угору, що рухається угору; висхідний- ~ tendency тенденція до підвищення (цін тощо)

URGE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. переконувати, наполягати, настійно прохати 2. наполегливо радити, наводити (докази тощо) - to ~ on the importance of keeping to the schedule наполягати на

URGENT

Англо-український дипломатичний словник

adj терміновий, невідкладний, негайний, нагальний- ~ business термінова справа - ~ question нагальне/ насущне питання - ~ request настійна/ нагальна просьба

USE

Англо-український дипломатичний словник

n вживання, застосування, користування, використання- first ~ застосування ядерної зброї першими - ~ of nuclear weapons використання/ застосування ядерної збро

USURP

Англо-український дипломатичний словник

v 1. узурпувати, незаконно захоплювати (владу тощо) 2. (on) зазіхати (на щось) - to ~ upon smbd.'s rights зазіхати на чиїсь права

USURPATION

Англо-український дипломатичний словник

n узурпація, незаконне захоплення

UTILITARIAN

Англо-український дипломатичний словник

adj утилітарний- from the merely ~ point of view виключно з утилітарної точки зору

UTOPIA

Англо-український дипломатичний словник

n 1. утопія 2. утопічна держава; ідеальний суспільний лад

UTOPIAN

Англо-український дипломатичний словник

I n утопіст, ідеалістII adj утопічний, ідеальний - ~ socialism утопічний соціалізм

UTTER

Англо-український дипломатичний словник

I adj 1. категоричний, беззастережний, остаточний 2. повний, цілковитий, абсолютний - ~ refusal категорична відмова II v виражати словами, викладати, перед

UTTERANCE

Англо-український дипломатичний словник

n висловлювання (усне і письмове)- public ~ публічний виступ, прилюдна заява

BEEF UP

Англо-український дипломатичний словник

нарощувати, підсилювати, укріплювати- the police was ~ed up by troops на допомогу поліції було кинуто війська

BLOW UP

Англо-український дипломатичний словник

(blew, blown)1. підривати; вибухати 2. перен. руйнувати, розладнувати, розладжувати - to ~ plans руйнувати плани

STEP UP

Англо-український дипломатичний словник

n посилення, розширення, ескалація

UNARY

Англо-русский технический словарь

одинарныйАнгло-русский технический словарь.

UNASSEMBLE

Англо-русский технический словарь

<comput.> деассемблироватьАнгло-русский технический словарь.

UNASSEMBLED

Англо-русский технический словарь

несобранныйАнгло-русский технический словарь.

UNASSIMILABLE

Англо-русский технический словарь

неусвояемыйАнгло-русский технический словарь.

UNASSIMILATED

Англо-русский технический словарь

неосвоенныйАнгло-русский технический словарь.

UNATTACHED

Англо-русский технический словарь

неприкрепленныйАнгло-русский технический словарь.

UNATTAINABILITY

Англо-русский технический словарь

недостижимостьАнгло-русский технический словарь.

UNATTAINABLE

Англо-русский технический словарь

недостижимыйАнгло-русский технический словарь.

UNATTENDED

Англо-русский технический словарь

1) необслуживаемый2) без обслуживания3) автоматический– unattended operation– unattended station– unattended systemunattended freight elevator — грузовой лифт бе

UNATTENDED OPERATION

Англо-русский технический словарь

работа без обслуживающего персоналаАнгло-русский технический словарь.

UNATTENDED STATION

Англо-русский технический словарь

автоматическая станцияАнгло-русский технический словарь.

UNATTENDED SYSTEM

Англо-русский технический словарь

необслуживаемая системаАнгло-русский технический словарь.

UNATTRACTIVE

Англо-русский технический словарь

непривлекательныйАнгло-русский технический словарь.

UNAUTHORIZED

Англо-русский технический словарь

1) неразрешенный2) несанкционированный3) запрещенныйАнгло-русский технический словарь.

UNAVAILABLE

Англо-русский технический словарь

дефицитный– unavailable moistureАнгло-русский технический словарь.

UNAVAILABLE MOISTURE

Англо-русский технический словарь

недоступная влагаАнгло-русский технический словарь.

UNAVOIDABILITY

Англо-русский технический словарь

неминуемостьАнгло-русский технический словарь.

UNAVOIDABLE

Англо-русский технический словарь

1) непредотвратимый2) неустранимый3) неизбежный4) неминуемыйАнгло-русский технический словарь.

UNBACKED

Англо-русский технический словарь

бесподложечный– unbacked filmАнгло-русский технический словарь.

UNBACKED FILM

Англо-русский технический словарь

бесподложечная пленкаАнгло-русский технический словарь.

UNBAFFLED

Англо-русский технический словарь

неэкранированныйАнгло-русский технический словарь.

UNBLOCKING PULSE

Англо-русский технический словарь

установочный импульсАнгло-русский технический словарь.

UNBOUND

Англо-русский технический словарь

1) развязывать2) несвязанный– unbound acid– unbound particleАнгло-русский технический словарь.

UNBOUNDED MEDIUM

Англо-русский технический словарь

безграничная средаАнгло-русский технический словарь.

UNBOUNDEDNESS

Англо-русский технический словарь

неограниченностьАнгло-русский технический словарь.

UNBRAKE

Англо-русский технический словарь

растормаживатьАнгло-русский технический словарь.

UNBRANCHED

Англо-русский технический словарь

неразветвленныйАнгло-русский технический словарь.

UNBREAKABLE

Англо-русский технический словарь

небьющийсяАнгло-русский технический словарь.

UNBUNDLING MACHINE

Англо-русский технический словарь

размолевочная машинаАнгло-русский технический словарь.

UNBURNED

Англо-русский технический словарь

несгоревший– unburned carbonАнгло-русский технический словарь.

UNCAGE POINTER

Англо-русский технический словарь

разарретировать стрелкуАнгло-русский технический словарь.

UNCAP

Англо-русский технический словарь

1) откупоривать2) открыватьАнгло-русский технический словарь.

UNCATALOGUE

Англо-русский технический словарь

1) раскаталогизировать2) выводить из каталогаАнгло-русский технический словарь.

UNCLASPING

Англо-русский технический словарь

1) разжимание2) разжимныйАнгло-русский технический словарь.

UNCLUSTERED

Англо-русский технический словарь

1) несгруппированный2) некомплексныйАнгло-русский технический словарь.

UNCOIL

Англо-русский технический словарь

<engin.> разматыватьАнгло-русский технический словарь.

UNCOMPENSATED

Англо-русский технический словарь

1) некомпенсированный2) нескомпенсированный– uncompensated amplifierАнгло-русский технический словарь.

UNCOMPLETED CALL

Англо-русский технический словарь

соединение несостоявшеесяАнгло-русский технический словарь.

UNCONDITIONAL INEQUALITY

Англо-русский технический словарь

абсолютное неравенствоАнгло-русский технический словарь.

UNCONDITIONALLY

Англо-русский технический словарь

1) безоговорочно2) безусловноАнгло-русский технический словарь.

UNCONFINED SPACE

Англо-русский технический словарь

свободный объемАнгло-русский технический словарь.

UNCONFOUNDED ESTIMATE

Англо-русский технический словарь

несмешанная оценкаАнгло-русский технический словарь.

UNCONSCIOUSNESS

Англо-русский технический словарь

бессознательностьАнгло-русский технический словарь.

UNCONSTRAINED FUNCTION

Англо-русский технический словарь

функция без ограниченийАнгло-русский технический словарь.

UNCONTROLLED CHAIN

Англо-русский технический словарь

свободное звеноАнгло-русский технический словарь.

UNCONVINCING

Англо-русский технический словарь

1) малодоказательный2) малоубедительный3) неубедительныйАнгло-русский технический словарь.

UNCORRECTABLE

Англо-русский технический словарь

неисправимый– uncorrectable errorАнгло-русский технический словарь.

UNCOUNTABLE

Англо-русский технический словарь

1) несчетный2) бессчетный3) бесчисленный– uncountable setАнгло-русский технический словарь.

UNCOUPLE

Англо-русский технический словарь

1) расцеплять2) разъединять3) разделять– uncouple modesАнгло-русский технический словарь.

UNCOVER AN OPENING

Англо-русский технический словарь

открывать отверстиеАнгло-русский технический словарь.

UNCOVERING

Англо-русский технический словарь

1) обнажение2) раскрытиеАнгло-русский технический словарь.

UNCTUOSITY

Англо-русский технический словарь

1) мазеобразность2) пластичность3) маслянистость4) жирностьАнгло-русский технический словарь.

UNCURED

Англо-русский технический словарь

1) невулканизированный2) необработанный3) невулканизованный– uncured blankАнгло-русский технический словарь.

UNDAMAGED

Англо-русский технический словарь

1) неповрежденный2) без поврежденияАнгло-русский технический словарь.

UNDECADIENE

Англо-русский технический словарь

ундекадиенАнгло-русский технический словарь.

UNIT POWER

Англо-русский технический словарь

единичная мощностьАнгло-русский технический словарь.

UNIT PROCESS

Англо-русский технический словарь

типовой процессАнгло-русский технический словарь.

UNIT VECTOR

Англо-русский технический словарь

1) единичный вектор2) орт3) основной векторАнгло-русский технический словарь.

UNITARY

Англо-русский технический словарь

1) унитарный2) единичный3) одинарный4) унитальный– unitary group– unitary matrices– unitary matrix– unitary samplingproperty of being unitary — унитарностьАнгло-

UNITCAST

Англо-русский технический словарь

цельнолитойАнгло-русский технический словарь.

UNITCOUNTING CODE

Англо-русский технический словарь

числоимпульсный кодАнгло-русский технический словарь.

UNITE

Англо-русский технический словарь

1) объединять2) соединять3) совокуплять4) сопрягать5) сочетатьАнгло-русский технический словарь.

UNITIZED

Англо-русский технический словарь

1) агрегатированный2) объединенный3) централизованный4) блочный5) составной6) комплектныйАнгло-русский технический словарь.

UNITIZING

Англо-русский технический словарь

агрегатированиеАнгло-русский технический словарь.

UNITS DIAL

Англо-русский технический словарь

диск единицАнгло-русский технический словарь.

UNITSTEP RESPONSE

Англо-русский технический словарь

переходная характеристикаАнгло-русский технический словарь.

UNITTYPE DESIGN

Англо-русский технический словарь

агрегатная конструкцияАнгло-русский технический словарь.

UNITUNNEL DIODE

Англо-русский технический словарь

обращенный диодАнгло-русский технический словарь.

UNITY

Англо-русский технический словарь

1) единица2) единство3) единение– component of unity– constituent of unity– root of unity– set to unity– Sylvester's law of unityprimitive root of unity — первоо

UNIVALENT

Англо-русский технический словарь

1) одновалентный2) однолистный3) однозначныйАнгло-русский технический словарь.

UNIVARIANT

Англо-русский технический словарь

1) одновариантный2) унивариантныйАнгло-русский технический словарь.

UNIVERSAL

Англо-русский технический словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});1) универсальный2) всеобьемлющий3) всеохватывающий4) всесветный5) всеобщий– law of universal gravitation– unive

UNIVERSAL TOOL

Англо-русский технический словарь

универсальный инструментАнгло-русский технический словарь.

UNIVERSALJOINT

Англо-русский технический словарь

карданный– universal-joint forkАнгло-русский технический словарь.

UNKNOWN

Англо-русский технический словарь

1) неизвестный2) искомое3) незнакомый4) неизвестная величина5) неизведанный6) неизвестное7) неидентифицированный– equation in one unknown– unknown quantityАнгло-

UNLOADED LINE

Англо-русский технический словарь

холостая линияАнгло-русский технический словарь.

UNLOADING

Англо-русский технический словарь

1) разгрузка2) выгрузка3) выгрузной4) выгрузочный5) сгрузка6) снятие нагрузки7) разрядка8) выгружной9) разгрузочный10) сливной11) слив12) опорожнение– loading an

UNLOADING INSTALLATION

Англо-русский технический словарь

разгрузочное устройствоАнгло-русский технический словарь.

UTILIZATION

Англо-русский технический словарь

1) использование2) утилизация– heat utilization– utilization factorwater utilization system — водохозяйственный комплексАнгло-русский технический словарь.

UTILIZATION FACTOR

Англо-русский технический словарь

коэффициент использованияАнгло-русский технический словарь.

UTILIZE

Англо-русский технический словарь

1) использовать2) утилизировать– utilize heatutilize timber completely — комплексно использовать лесоматериалыАнгло-русский технический словарь.

UTILIZE HEAT

Англо-русский технический словарь

использовать теплоАнгло-русский технический словарь.

UTILIZED

Англо-русский технический словарь

1) использованный2) используемыйАнгло-русский технический словарь.

UTILIZER

Англо-русский технический словарь

1) утилизатор2) утилизаторскийАнгло-русский технический словарь.

UTILIZING

Англо-русский технический словарь

использующийАнгло-русский технический словарь.

UTMOST

Англо-русский технический словарь

1) наиболее отдаленный2) крайний– at the utmostАнгло-русский технический словарь.

RATE OF USAGE

Англо-русский технический словарь

режим сработкиАнгло-русский технический словарь.

READY FOR USE

Англо-русский технический словарь

1) готовый к эксплуатации2) готовыйАнгло-русский технический словарь.

RELATIVE UNIT

Англо-русский технический словарь

<engin.> единица приведеннаяАнгло-русский технический словарь.

RELAY UNIT

Англо-русский технический словарь

релейная ячейкаАнгло-русский технический словарь.

REMOTE USER

Англо-русский технический словарь

удаленный пользовательАнгло-русский технический словарь.

REPRODUCTION UNIT

Англо-русский технический словарь

блок воспроизведенияАнгло-русский технический словарь.

REV UP ENGINE

Англо-русский технический словарь

гонять двигательАнгло-русский технический словарь.

RIP UP PAVEMENT

Англо-русский технический словарь

вскрывать дорожное покрытиеАнгло-русский технический словарь.

ROLL UP

Англо-русский технический словарь

свертыватьАнгло-русский технический словарь.

ROLL UP COVER

Англо-русский технический словарь

закатать чехолАнгло-русский технический словарь.

ROLL UP PLATE

Англо-русский технический словарь

закатывать печатную формаАнгло-русский технический словарь.

ROLLING UP

Англо-русский технический словарь

свертываниеАнгло-русский технический словарь.

ROOT OF UNITY

Англо-русский технический словарь

<math.> корень из единицыАнгло-русский технический словарь.

ROUGHLY UNIFORM

Англо-русский технический словарь

грубооднородныйАнгло-русский технический словарь.

SAMPLE UNIT

Англо-русский технический словарь

элемент выборкиАнгло-русский технический словарь.

SCALE UP

Англо-русский технический словарь

показывать в увеличенном масштабеАнгло-русский технический словарь.

SCALE UP REACTOR

Англо-русский технический словарь

масштабировать реакторАнгло-русский технический словарь.

SCALING UP

Англо-русский технический словарь

увеличение пропорциональноеАнгло-русский технический словарь.

SCREW UP NUT FINGERTIGHT

Англо-русский технический словарь

завертывать гайку от рукиАнгло-русский технический словарь.

SEAT UPHOLSTERY

Англо-русский технический словарь

обивка сиденьяАнгло-русский технический словарь.

SELECTION UNIT

Англо-русский технический словарь

блок выборкиАнгло-русский технический словарь.

SELFCONTAINED UNIT

Англо-русский технический словарь

автономное устройствоАнгло-русский технический словарь.

SELFDESTRUCT UNIT

Англо-русский технический словарь

<cosm.> автомат подрываАнгло-русский технический словарь.

SENSING UNIT

Англо-русский технический словарь

воспринимающий блокАнгло-русский технический словарь.

SET TO UNITY

Англо-русский технический словарь

устанавливать в единицуАнгло-русский технический словарь.

SET UP

Англо-русский технический словарь

<engin.> налаживатьАнгло-русский технический словарь.

SET UP A CHANNEL

Англо-русский технический словарь

набирать канал связиАнгло-русский технический словарь.

SET UP A LEVEL

Англо-русский технический словарь

устанавливать нивелирАнгло-русский технический словарь.

SET UP AS ANODE

Англо-русский технический словарь

включать в качестве анодаАнгло-русский технический словарь.

SET UP CALL

Англо-русский технический словарь

предоставлять разговорАнгло-русский технический словарь.

SET UP CORRESPONDENCE

Англо-русский технический словарь

устанавливать соответсвиеАнгло-русский технический словарь.

SET UP DATUM LINE

Англо-русский технический словарь

установить условный горизонтАнгло-русский технический словарь.

SET UP DEPRECIATION FUND

Англо-русский технический словарь

создавать амортизационный фондАнгло-русский технический словарь.

SET UP EQUATION

Англо-русский технический словарь

составлять уравнениеАнгло-русский технический словарь.

SET UP FIXED FREQUENCY

Англо-русский технический словарь

набирать дискретную частотуАнгло-русский технический словарь.

SET UP FREQUENCY

Англо-русский технический словарь

набрать волну связиАнгло-русский технический словарь.

SET UP MACHINE

Англо-русский технический словарь

налаживать станокАнгло-русский технический словарь.

SET UP NETWORK ANALYZER

Англо-русский технический словарь

собирать сетевую расчетную модельАнгло-русский технический словарь.

SET UP PLANE TABLE

Англо-русский технический словарь

устанавливать мензулу на местностиАнгло-русский технический словарь.

SET UP RAY

Англо-русский технический словарь

строить ход лучаАнгло-русский технический словарь.

SET UP UNIT

Англо-русский технический словарь

задающий блокАнгло-русский технический словарь.

SET UP VIBRATIONS

Англо-русский технический словарь

вызывать вибрациюАнгло-русский технический словарь.

SETTING UP

Англо-русский технический словарь

заправкаАнгло-русский технический словарь.

SETTING UP IN EMPLOYMENT

Англо-русский технический словарь

трудоустройствоАнгло-русский технический словарь.

SHAKING UP

Англо-русский технический словарь

встряхиваниеАнгло-русский технический словарь.

SHEETSEPARATING UNIT

Англо-русский технический словарь

листоотделительное устройствоАнгло-русский технический словарь.

SHIFT UNIT

Англо-русский технический словарь

блок сдвигаАнгло-русский технический словарь.

SHOE UPPER

Англо-русский технический словарь

обувная заготовкаАнгло-русский технический словарь.

SHOTBLAST UNIT

Англо-русский технический словарь

дробеструйная установкаАнгло-русский технический словарь.

SIGNALLING UNIT

Англо-русский технический словарь

вызывной приборАнгло-русский технический словарь.

SINGLEORDER UNIT

Англо-русский технический словарь

одноразрядное устройствоАнгло-русский технический словарь.

SIZE OF UNIT

Англо-русский технический словарь

размер единицыАнгло-русский технический словарь.

SIZE UP

Англо-русский технический словарь

1) определять размер2) составлять мнениеАнгло-русский технический словарь.

SLAVE UNIT

Англо-русский технический словарь

ведомое звеноАнгло-русский технический словарь.

SLITTING UNIT

Англо-русский технический словарь

агрегат продольной резки полосыАнгло-русский технический словарь.

SORTING UNIT

Англо-русский технический словарь

соритовочный агрегатАнгло-русский технический словарь.

SOUND UNIT

Англо-русский технический словарь

звуковой блокАнгло-русский технический словарь.

SOWING UNIT

Англо-русский технический словарь

посевной агрегатАнгло-русский технический словарь.

SPARE UNIT

Англо-русский технический словарь

запасной блокАнгло-русский технический словарь.

SPEED UP IN TURNON

Англо-русский технический словарь

форсировать время включенияАнгло-русский технический словарь.

SPEEDING UP

Англо-русский технический словарь

ускорениеАнгло-русский технический словарь.

SPIN UP WHEELS

Англо-русский технический словарь

раскручивать колесоАнгло-русский технический словарь.

SPLIT UP

Англо-русский технический словарь

разлагатьсяАнгло-русский технический словарь.

SPRAYER UNIT

Англо-русский технический словарь

распыливающее устройствоАнгло-русский технический словарь.

SPRING IS UNWOUND

Англо-русский технический словарь

пружина раскручиваетсяАнгло-русский технический словарь.

SPRING UNIT

Англо-русский технический словарь

элемент подвескиАнгло-русский технический словарь.

SPRING UP

Англо-русский технический словарь

возникатьАнгло-русский технический словарь.

STACK UNWINDING

Англо-русский технический словарь

возврат стекаАнгло-русский технический словарь.

STACK UP LAMINATIONS

Англо-русский технический словарь

набирать магнитопроводАнгло-русский технический словарь.

STAND UP TO IMPACT

Англо-русский технический словарь

выдерживать ударАнгло-русский технический словарь.

STANDARD UNIT

Англо-русский технический словарь

стандартный блокАнгло-русский технический словарь.

STANDBY UNIT

Англо-русский технический словарь

резервный блокАнгло-русский технический словарь.

STANDBY UNIT

Англо-русский технический словарь

резервный силовой агрегатАнгло-русский технический словарь.

START UP REACTOR

Англо-русский технический словарь

разгонять реакторАнгло-русский технический словарь.

STARTING UNIT

Англо-русский технический словарь

пусковой агрегатАнгло-русский технический словарь.

STEP UP

Англо-русский технический словарь

повышатьАнгло-русский технический словарь.

STEP UP VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

повышать напряжениеАнгло-русский технический словарь.

STIR UP

Англо-русский технический словарь

возмущатьАнгло-русский технический словарь.

STOCK UP

Англо-русский технический словарь

накапливатьАнгло-русский технический словарь.

STOPPED UP

Англо-русский технический словарь

закупоренныйАнгло-русский технический словарь.

STOPPING UP

Англо-русский технический словарь

заделкаАнгло-русский технический словарь.

STOPPINNG UP

Англо-русский технический словарь

заклейкаАнгло-русский технический словарь.

STORE UP

Англо-русский технический словарь

1) откладывать про запас2) скоплятьсяАнгло-русский технический словарь.

STROBE UNIT

Англо-русский технический словарь

селекторный блокАнгло-русский технический словарь.

STRUCTURAL UNIT

Англо-русский технический словарь

<constr.> конструкцияАнгло-русский технический словарь.

SUBMULTIPLE UNIT

Англо-русский технический словарь

дольные единицаАнгло-русский технический словарь.

SUM UP

Англо-русский технический словарь

1) резюмировать2) суммироватьАнгло-русский технический словарь.

SUMMED UP

Англо-русский технический словарь

подытоженныйАнгло-русский технический словарь.

SUMMING UP

Англо-русский технический словарь

суммированиеАнгло-русский технический словарь.

SWITCH IN USE

Англо-русский технический словарь

включать в работаАнгло-русский технический словарь.

SWITCH OUT OF USE

Англо-русский технический словарь

выключать из работыАнгло-русский технический словарь.

SWIVEL UNION

Англо-русский технический словарь

вертлюжная муфтаАнгло-русский технический словарь.

SYNCHRO UNIT

Англо-русский технический словарь

сельсинный блокАнгло-русский технический словарь.

TAIL UNIT

Англо-русский технический словарь

<aeron.> оперение хвостовоеАнгло-русский технический словарь.

TAKE AS A UNIT

Англо-русский технический словарь

принимать за единицуАнгло-русский технический словарь.

TAKE UP BACKLASH

Англо-русский технический словарь

выбирать люфтАнгло-русский технический словарь.

TAKE UP CLEARANCE

Англо-русский технический словарь

выбирать зазорАнгло-русский технический словарь.

TAKE UP PRESSURE

Англо-русский технический словарь

воспринимать давлениеАнгло-русский технический словарь.

TAKE UP SLACK

Англо-русский технический словарь

выбирать слабинуАнгло-русский технический словарь.

TAKE UP THE LOAD

Англо-русский технический словарь

становиться под нагрузкуАнгло-русский технический словарь.

TEST UNIT

Англо-русский технический словарь

испытательная установкаАнгло-русский технический словарь.

THROWAWAY UNIT

Англо-русский технический словарь

невосстанавливаемый блокАнгло-русский технический словарь.

TIDYING UP

Англо-русский технический словарь

убирающийАнгло-русский технический словарь.

TIE UP

Англо-русский технический словарь

скручиватьАнгло-русский технический словарь.

TO POP UP

Англо-русский технический словарь

высвечивать на экранеАнгло-русский технический словарь.

TO UNFASTEN

Англо-русский технический словарь

раскреплятьАнгло-русский технический словарь.

TOLERANCE UNIT

Англо-русский технический словарь

единица допускаАнгло-русский технический словарь.

TOOL UP

Англо-русский технический словарь

подготавливатьАнгло-русский технический словарь.

TOP UP ELECTROLYTE

Англо-русский технический словарь

доливать электролитАнгло-русский технический словарь.

TOP UP THE LEVEL

Англо-русский технический словарь

доливать до нормального уровняАнгло-русский технический словарь.

TOUCH UPON

Англо-русский технический словарь

затрагиватьАнгло-русский технический словарь.

TOUCHED UPON

Англо-русский технический словарь

затронутыйАнгло-русский технический словарь.

TRACKING UNIT

Англо-русский технический словарь

блок сопровожденияАнгло-русский технический словарь.

TRADE UNION

Англо-русский технический словарь

профсоюзАнгло-русский технический словарь.

Время запроса ( 0.620404939 сек)
T: 0.62845387 M: 1 D: 0