Найдено 100+ «V»

VACANCY

Англо-український дипломатичний словник

n вакансія, вільне місце (про посаду)- to fill a ~ заповнити вакансію

VACATE

Англо-український дипломатичний словник

v іти у відставку, звільняти посаду- to ~ office піти у відставку

VACATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. перерва (між сесіями тощо) 2. залишення, звільнення - ~ of a position відставка - ~ of a seat вибуття члена (з якогось органу)

VACILLATING

Англо-український дипломатичний словник

adj нерішучий, хиткий, що вагається- ~ policy нерішуча/ хитка політика - ~ president нерішучий президент

VAGRANT

Англо-український дипломатичний словник

n людина нестійких поглядів- political ~s політично нестійкі елементи, люди без чітко визначених політичних поглядів

VAGUE

Англо-український дипломатичний словник

adj невизначений, неясний, невиразний- ~ answer невизначена/ невиразна відповідь - ~ article неясна стаття, стаття з розпливчастим формулюванням - ~ hope непе

VAIN

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. марний, даремний 2. пустий, поверховий, показний, суєтний - ~ attempt марна/ безуспішна спроба - ~ discussion безплідна суперечка - ~ efforts марні зу

VALID

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. дійсний, чинний, справжній 2. вагомий, обґрунтований, переконливий 3. дійовий, ефективний, надійний - ~ argument вагомий аргумент - ~ ballot paper дій

VALIDATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. затверджувати, ратифікувати, стверджувати 2. оголошувати обраним 3. оголошувати дійсним/ чинним, надавати юридичної чинності/ законної сили - to ~ a pass

VALIDATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. затвердження, ратифікація, ствердження 2. надання законної сили, легалізація

VALIDITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. законність, дійсність, чинність 2. вагомість, обґрунтованість - formal ~ формальна чинність - temporal ~ чинність угоди до певного часу - ~ of adopted d

VALUE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. цінність, важливість 2. pl цінності, вартості - aesthetic ~s естетичні цінності/ вартості - cultural ~s культурні цінності/ вартості - moral ~s моральн

VAN

Англо-український дипломатичний словник

n (звич. the ~, скор. від vanguard) авангард- to be in the ~ бути в перших рядах, в авангарді - to lead the ~ бути в перших рядах/ в авангарді

VANGUARD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. провідна ланка, керівництво (руху тощо) 2. авангард - interaction of the ~ and the masses взаємодія авангарду і мас - to be in the ~ of a movement бути в

VANQUISH

Англо-український дипломатичний словник

v перемагати, завоювати, покорити- to ~ a country підкорити країну - to ~ the enemy перемагати ворога - to ~ an opponent in debate перемогти противника в супе

VARIABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj мінливий, непостійний, несталий, нестійкий- ~ exchange нестійкий курс (валюти) - ~ standards мінливі/ гнучкі критерії

VARIANCE

Англо-український дипломатичний словник

n розбіжність, розходження, невідповідність, суперечливість; 2. суперечка, сварка, спір- states at ~ держави, між якими виник конфлікт

VARIATION

Англо-український дипломатичний словник

n зміна, переміна, відхилення, коливання- ~s in public opinion коливання/ переміна громадської думки - not liable to ~ не підлягає зміні

VARIETY

Англо-український дипломатичний словник

n відмінність, розходження, розбіжність- ~ of opinions розбіжність у думках/ поглядах

VARNISH

Англо-український дипломатичний словник

n прикриття, маскування- to put a ~ of legality on one's actions надати своїм діям видимості законності - to take the ~ off викрити, зірвати маску, показати в

VARY

Англо-український дипломатичний словник

v відрізнятися, різнитися- opinions ~ on this point думки у цьому питанні розходяться

VASSAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. залежна країна, васальна держава 2. залежна/ підлегла особа II adj залежний (про країну тощо), підлеглий - ~ state васальна держава

VDAY

Англо-український дипломатичний словник

n день перемоги в Європі (в Другій світовій війні, святкується 8 травня)

VEE

Англо-український дипломатичний словник

adj що стосується перемоги (у війні)- ~ day день перемоги - ~ programme план заходів по досягненню перемоги

VEHICLE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ракета, ракета-носій; літак-носій 2. літальний апарат 3. (for, of) засіб, знаряддя (розповсюдження чогось) - delivery ~ засіб доставки, носій - launch ~

VEIL

Англо-український дипломатичний словник

v ховати, приховувати, прикривати, маскувати- to ~ one's designs приховувати свої плани - to ~ one's distrust приховувати своє недовір'я - to ~ one's hostilit

VEILED

Англо-український дипломатичний словник

adj прихований, замаскований- ~ hostility прихована/ замаскована ворожість - ~ threats приховані погрози

VENAL

Англо-український дипломатичний словник

adj продажний, підкупний, підкуплений- ~ bargain домовленість про хабар - ~ politician продажний політикан - ~ practices корупція, продажність - ~ vote/ vote

VENALITY

Англо-український дипломатичний словник

n продажність; корупція, хабарництво- official ~ корупція офіційних/ посадових осіб

VENDIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj продажний, підкуплений- ~ honours почесні звання, що роздаються за хабар/ плату - ~ titles титули, що роздаються за хабар/ плату - ~ votes підкуплені вибо

VENGEANCE

Англо-український дипломатичний словник

n помста, відплата- ~ weapon зброя помсти/ відплати, засіб завдання удару у відповідь

VENGEFUL

Англо-український дипломатичний словник

adj мстивий, що мстить- ~ war реваншистська війна - ~ weapon зброя помсти/ відплати

VENTILATE

Англо-український дипломатичний словник

v широко обговорювати, прилюдно висловлювати, виясняти- to ~ certain points з'ясовувати деякі моменти

VENTILATION

Англо-український дипломатичний словник

n публічне обговорення, дискусія- questions calling for ~ питання, що потребують обговорення (особл. прилюдного) - to enter upon the ~ of a question приступит

VERACIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj правдивий, достовірний, вірогідний, вірний- ~ account достовірне повідомлення - ~ statement заява, що відповідає дійсності

VERACITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. точність, достовірність 2. правда, правдива думка - ~ of a report точність/ достовірність повідомлення - to doubt the ~ of the statement піддавати сумнів

VERBAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. усний 2. мовний, вербальний 3. словесний 4. буквальний, дослівний - ~ agreement a) усна угода b) угода не у формі документа - ~ alteration зміна ре

VERBALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv 1. усно, на словах 2. буквально, дослівно 3. формально; на словах; задля годиться - to translate a letter ~ перекласти лист дослівно - to explain smth. ~

VERBATIM

Англо-український дипломатичний словник

I n стенограма, стенографічний звітII adj дослівний (переклад, переказ чогось тощо), стенографічний - ~ record стенографічний звіт - ~ report стенографічни

VERBOSE

Англо-український дипломатичний словник

adj багатослівний- ~ statement багатослівна заява

VERBOSITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. багатослівність 2. pl пусті фрази, патякання

VERDICT

Англо-український дипломатичний словник

n судження, висновок, рішення, думка- popular ~ думка громадськості

VERGE

Англо-український дипломатичний словник

n край, грань, межа- to go beyond the ~ of one's powers вийти за межі повноважень - on the ~ of war на грані/ порозі війни

VERIFIABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj що піддається перевірці; що може бути доведений; неголослівний

VERIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. перевірка, контроль; дослідження 2. звіряння (тексту тощо) 3. підтвердження, визначення правильності (чогось) 4. затвердження, ратифікація 5. юр. засві

VERIFY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. перевіряти, контролювати 2. вивіряти, звіряти (тексти) 3. підтверджувати, з'ясовувати істинність/ правдивість 4. виконувати (обіцянку) 5. юр. свідчити,

VERITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. істина, правда, правдивість, істинність 2. щирість - to attest the ~ of smbd.'s signature засвідчувати/ завіряти істинність/ чинність підпису - these thi

VERNACULAR

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. національний, народний, рідний (про мову) 2. тубільний, місцевий - ~ languages of a country місцеві мови якоїсь країни

VERSION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. варіант (тексту) 2. версія, інтерпретація - revised ~ переглянутий/ виправлений варіант - Spanish ~ of a document текст документа іспанською мовою, докум

VERTICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj вертикальний, стоячий, спрямований угору; організований по вертикалі; що об'єднує послідовні стадії виробничого процесу- ~ union амер. виробнича профспілка

VEST

Англо-український дипломатичний словник

v (with, in) наділяти (владою); надавати, уповноважувати; покладати (обов'язки)- to be ~ed with a right мати право, користуватися правом - to ~ power in smbd.

VESTED

Англо-український дипломатичний словник

adj законний, обґрунтований; що належить по праву- ~ right безумовне право - ~ interests законне право на майно

VESTIGE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. слід, залишок 2. ознака, частка - ~s of capitalism пережитки капіталізму - ~s of colonialism пережитки колоніалізму

VETO

Англо-український дипломатичний словник

I n (pl ~oes)1. вето, заборона 2. (звич. the ~) право вето 3. амер. послання президента про накладення вето на законодавство - absolute ~ абсолютне вето

VETOIST

Англо-український дипломатичний словник

n 1. особа, що накладає вето/ що користується правом вето 2. прихильник права вето

VEXED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. спірний, палко обговорюваний- ~ point спірне питання - ~ question спірне питання

VICARIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj що діє за уповноваженням- ~ powers доручення, повноваження

VICARIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj що заміщає/ діє за повноваженням когось; що діє замість іншого- ~ agent уповноважений, довірена особа - ~ authority намісництво - ~ power намісництво

VICEAGENT

Англо-український дипломатичний словник

n довірена особа; уповноважений, довірений

VICEPRESIDENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. віце-президент 2. заступник голови (акціонерного товариства тощо)

VICIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. дефектний, помилковий, неправильний 2. злий, злісний, злобний; зловмисний, жорстокий - ~ argument неспроможний аргумент - ~ reasoning невірне/ нелогічн

VICIOUSNESS

Англо-український дипломатичний словник

n 1. порочність, розбещеність; зіпсованість 2. неправильність, помилковість; дефектність

VICISSITUDE

Англо-український дипломатичний словник

n мінливість, зрадливість; лихі пригоди- economic ~s економічні негаразди

VICTORIA CROSS

Англо-український дипломатичний словник

(V.C.) Хрест Вікторії (найвища військова нагорода у Великій Британії)

VICTORY

Англо-український дипломатичний словник

n перемога- winged ~ крилата перемога - to get a ~ здобути перемогу, перемогти - to have a ~ здобути перемогу, перемогти - to reap the rewards of ~ пожинати

VIEW

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. погляд, думка, точка зору; судження; pl погляди, переконання 2. намір, мета; задум, план 3. аспект, сторона, вид 4. резюме, огляд, висновок - common

VIEWLESS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. позбавлений переконань; безпринципний; що не висловлює певної точки зору

VIGILANCE

Англо-український дипломатичний словник

n пильність; настороженість- to dull the ~ приспати пильність - ~ committee амер. комітет пильності - to be ~ against smth. бути пильним щодо чогось; невсипу

VIGILANTE

Англо-український дипломатичний словник

n амер. лінчувач; член "комітету пильності"

VIGOROUS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. сильний, енергійний, бадьорий 2. рішучий - ~ measures рішучі/ енергійні заходи - ~ opposition рішучий спротив - ~ protest рішучий протест

VIGOROUSLY

Англо-український дипломатичний словник

adv рішуче- to oppose smth. ~ рішуче противитися чомусь, категорично заперечувати проти чогось

VIGOUR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. сила, міць; могутність 2. рішучість, енергійність (дій тощо) 3. законність, дійсність, чинність - ~ of one's denial рішучість, з якою хтось заперечує щос

VINDICATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. довести, підтвердити 2. обстоювати, захищати, підтримувати - to ~ one's assertion обстоювати справедливість свого твердження - to ~ one's claim доводити

VINDICATORY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. захисний, виправдувальний, виправдний; що підтримує; реабілітуючий 2. каральний, караючий - ~ punishment відплата

VIOLATE

Англо-український дипломатичний словник

v порушувати, зневажати, ламати, переступати- to ~ commitments порушувати зобов'язання - to ~ the law порушити/ зневажити закон - to ~ the rules порушити прав

VIOLATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. порушення, ламання, зневажання (особл. грубе чи одностороннє) 2. насильство, застосування сили - air ~s порушення повітряного простору - alleged ~s пору

VIOLATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj амер. що порушує (щось – of); що чиниться всупереч (чомусь – of)

VIOLENCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. насильство, примус, примушування 2. фізичне насильство, напад, посягання - mounting ~ зростаюче насильство - organized ~ організоване насильство - mingl

VIOLENT

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. несамовитий, шалений, нестямний; лютий, відчайдушний 2. сильний, різкий, гострий, інтенсивний - ~ abuse шалені нападки - ~ controversy гостра суперечка

VIP

Англо-український дипломатичний словник

(very important person) дуже важлива персона- ~ room кімната для почесних/ поважних гостей в аеропорту

VISA

Англо-український дипломатичний словник

I n віза- appropriate ~ відповідна віза - business ~ службова віза - diplomatic ~ дипломатична віза - entry ~ в'їзна віза; віза на в'їзд - exchange visitor

VISAVIS

Англо-український дипломатичний словник

prep 1. порівняно з 2. перед, щодо, відносно 3. візаві, навпроти, лицем в лице (з кимсь) - obligations ~ smbd./ smth зобов'язання перед кимсь/ щодо чогось

VISION

Англо-український дипломатичний словник

n проникнення, проникливість, передбачливість- man of ~ далекоглядна/ прозорлива людина; людина з широким кругозором

V

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от volt вольт II сокр. от volume 1) объем 2) том 3) громкость III сокр. от velocity скорость IV сокр. от Victory победа

V

Новый большой англо-русский словарь

V [vi:] n (pl Vs, v‘s [vi:z]) 1. 22-я буква английского алфавита 2. амер. разг. пятидолларовая бумажка 3. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов)

V

Азербайджанcко-русский словарь

Тридцатая буква азербайджанского алфавита.

V

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ vi: ]V n AmE sl He was burning some V when his dad came in Он курил сигарету с марихуаной, когда вошел его отец Gimme a puff of th

V

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцать вторая буква немецкого алфавитаII = Geschwindigkeit тех.скоростьIII = variables Kapital эк.переменный капиталБольшой немецко-русский и русско-не

V

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвадцать вторая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

V

Англо-русский словарь общей лексики

прист. 1) имеющий форму буквы V; тех. V-образный; клиновидный; уголковый V-like — похожий на букву V V-engine — V-образный двигатель V-shaped — в форме буквы V 2

V

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

V.См. вариабельная часть [молекулы].(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г

V

Англо-русский словарь Мюллера

V, v [vi:] n (pl Vs, V's [vi:z])1) 22-я буква англ. алфавита2) что-л., име́ющее фо́рму бу́квы V3) ри́мская ци́фра 5;4) амер. разг. пятидо́лларовая бума́жкаАнгло-

V

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

verbo — глагол Итальяно-русский словарь.2003.

V

Англо-русский экономический словарь

фин., амер., разг. пятидолларовая бумажка* (банкнота достоинством в 5 долларов)See:dollar* * *против.versus.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский

V

Англо-русский технический словарь

уголковыйАнгло-русский технический словарь.

V

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl He was burning some V when his dad came in — Он курил сигарету с марихуаной, когда вошел его отец Gimme a puff of that V, will ya? — Дай курнуть глаго

V

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = VБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

V

Англо-русский словарь Мюллера

V- [vi:-]в сложных словах1) означает свя́занный с побе́дой (во второй мировой войне);V-Day День Побе́ды2) име́ющий фо́рму бу́квы V3) тех. V-обра́зный; клинови́дн

V

Португальско-русский словарь

I m = Vвэ (двадцать первая буква португальского алфавита)II скр от volt элвольтPortuguese-russian dictionary.2013.

V

Религиозные термины

     Двадцать вторая буква латинского алфавита. Ее числовое значение - 5; отсюда римское V (с чертой) означает 5 000. Западные каббалисты связали ее с божественн

V

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от GeschwindigkeitскоростьII сокр. от VakuumвакуумIII сокр. от VanadiumванадийIV суд.; сокр. от Verdrängung, VerdrängungsvolumenводоизмещениеV сокр. от V

V

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = v22-я буква французского алфавитаen V — имеющий форму буквы V; V-образный, клиновидныйdécolleté en V — декольте в виде буквы V, вырез "мысиком"moteur en V —

V

Новый большой англо-русский словарь

[vi:] n (pl Vs, v́'s [vi:z])1. 22-я буква английского алфавита2. амер. разг. пятидолларовая бумажка3. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов)1) имею

V

Латинско-русский словарь

vдвадцать вторая буква латинского алфавита (в древности ею обозначались звуки v и u); в сокращенияхV — vir, vivus, vivens, vixit, vale илиvaleo, verba, voto (vot

V

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцать вторая буква немецкого алфавитаII = Volt эл.в = вольтIII = Volumen физ.объёмIV = Verordnungсм. VOБольшой немецко-русский и русско-немецкий слова

V

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от value1) ценность 2) значение; число; величина II сокр. от valveклапанIII сокр. от variation1) вариация, изменчивость 2) изменение IV сокр. от vein1) в

V

Англо-русский металлургический словарь

• total shear stress• V-образная подготовка кромокАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

V

Англо-русский дополнительный словарь

amer. coll. пятидолларовая бумажка что-л., имеющее форму буквы V

V

Англо-український словник Балла М.І.

як компонент складних слів: 1) зв'язаний з перемогою (у другій світовій війні); V-Day день перемоги; V-sign знак перемоги (вітальний жест двома піднятими пальцям

V

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

vermilion, v — рецессивная сцепленная с полом мутация гена, контролирующего цвет глаз, у Drosophila melanogaster. Это первая мутация у Drosophila, установленная

V

Англо-русский словарь Мюллера

V, v [vi:] n (pl Vs, V's [vi:z]) 1) 22-я буква англ. алфавита 2) что-л., име́ющее фо́рму бу́квы V 3) ри́мская ци́фра 5; 4) амер. разг. пятидо́лларовая бума́жка

V

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

вариабельная часть [молекулы]N-концевая часть полипептидной (легкой или тяжелой) цепи иммуноглобулина immunoglobulin, определяющая специфический характер его вза

V

Латинско-русский словарь

P. Vergilius Maro70-19 до н. э.Латинско-русский словарь.2003.

V

Венгерско-русский словарь

fiz., röv. ld. volt 3. Magyar-orosz szótár.2013.

V

Чешско-русский словарь

• В• вольт• вост.• восток• восточный

V

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвадцать вторая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

V

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) треугольная направляющая, V-образная направляющая 2) призма; колодка с треугольным вырезом, колодка с V-образным вырезом || V-образный; треугольного профиля 3

V

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Вариабельный участок, изменчивый у. — N-терминальный участок цепи (легкой или тяжелой) иммуноглобулина, который определяет специфический характер связывания его

V

Венгерско-русский словарь

{hang v. betű) 1. в., В.;2. V alakú V-образныйMagyar-orosz szótár.2013.

V

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [variable] — переменная величина2. [velocity] — скорость3. [volt] — вольт4. см. vol.5. [volume] — объем* * *• переменная величина• скоростьАнгло-русский слова

V

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от vitesse linéaireлинейная скоростьDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

V

Энциклопедический словарь

V (в музыке) — сокращение слов: voce, violino, volti, например v. s. означает volti subito.

V

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[viː]что-либо, имеющее форму буквы V, V-образныйримская цифра 5пятидолларовая бумажкаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

V

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[vi:-]вольтобъемтомгромкостьскоростьпобедаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

V

Новый большой англо-русский словарь

[vi:] n (pl Vs, v́'s [vi:z])1. 22-я буква английского алфавита2. амер. разг. пятидолларовая бумажка3. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов)1) имею

V

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[viːˏ]V-образный; клиновидный; уголковыйсвязанный с победойАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

V

Англо-русский автомобильный словарь

• воронкообразный• треугольного сеченияEnglish-russian automobile dictionary.2013.

V

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[very] — очень * * *• переменная величина • скорость Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

V

Итальяно-русский автомобильный словарь

(volt) вольт, ВDizionario italiano-russo Automobile.2013.

V

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины легковых автомобилей для движения со скоростью свыше 210 км/чII(Vorschrift) инструкция; предписаниеIII(Verdichneröl) компресорное маслоIV(Viertaktmotorenöl

V

Англо-русский машиностроительный словарь

1) треугольная направляющая, V-образная направляющая 2) призма; колодка с треугольным вырезом, колодка с V-образным вырезом || V-образный; треугольного профиля

V

Англо-русский словарь общей лексики

сущ.; мн. - Vs, V's [ђЂЄ] 1) двадцать вторая буква англ. алфавита 2) что-л., имеющее форму буквы V, V-образный The first geese of the season will wing their way

V

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Volumenудельный объёмDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

V

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от valineвалин* * *• vein• vertex• virgin• visual acuityEnglish-russian biological dictionary.2013.

V

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от mouvement verticalвертикальное движение, вертикальный ходII сокр. от potentiel électrostatiqueэлектростатический потенциалIII сокр. от valveвыпрямител

V

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Ванадий (V)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

V

Португальско-русский словарь

I скр от volt internacionalвольт (международно принятый)II m = vPortuguese-russian dictionary.2013.

V

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. airspeed vector - вектор воздушной скорости;2. atomic volume - атомный объём;3. average velocity - средняя скорость;4. electric potential - электрический поте

V

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольт[c steelblue], -та

V

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Vatican City2. авто vehicle contains reissued VIN (title brand)3. мед. сокр. (vaccination) вакцинация4. техн. V-blockАнгло-русский универсальный

V

Большой испанско-русский словарь

f25-я буква испанского алфавита уве

V

Англо-русский словарь редакция bed

n. двадцать вторая буква латинского алфавита; пятидолларовая бумажка; что-либо в форме буквы v

V

Сборный англо-русский словарь

противСборный англо-русский словарь.Академик.ру.2011.

V /

Португальско-русский словарь

I скр от vossoвашII скр от vossaвашаPortuguese-russian dictionary.2013.

V%

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Volumenprozentпроцент по объёмуDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

V+

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

vermilion plus substance, v+ — формилкинуренин. Название обусловлено тем, что у Drosophila melanogaster это соединение контролируется плюс-аллелями vermilion, v+

V.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(в музыке) — сокращение слов: voce, violino, volti, например v. s. означает volti subito.Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокга

V.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от von, van1) фон (в немецких именах собственных) M. v. Schwind (Moritz von Schwind) — Мориц фон Швинд2) ван (в голландских именах собственных) Rembrandt

V.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = verte лат.см. н/о = смотри на оборотеII = via лат.через (при обозначении маршрута)III = vide лат.см. = смотриIV = vidi лат.(про)смотрел (и одобрил)V = von, v

V.

Англо-русский словарь по пластикам

1. (сокр. от viscosity) вязкость2. (сокр. от specific volume) удельный объёмEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

V.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [Victoria] Виктория (королева)2) [vidi] лат. "смотрел" (отметка об ознакомлении и согласии)3) [volume] томАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2

V.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от verse стих; стихотворная строка II сокр. от vide; лат. см., смотри III сокр. от versus; лат. против Syn: vs.

V.

Большой испанско-русский словарь

I сокр. от véa(se)смотри, см.II сокр. от viceвице-; бывшийIII топ.; сокр. от volcán; = Vol.вулкан

V.

Немецко-русский автосервисный словарь

(vorn) впередиDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

V.

Венгерско-русский словарь

röv. или, ld. még vagy I Magyar-orosz szótár.2013.

V.

Англо-русский словарь Мюллера

v. I verse noun стих; стихотворная строка II vide noun lat. смотри, см.Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

V.

Португальско-русский словарь

1) скр от vapor пароход2) скр от veja смотри3) скр от verso стих4) скр от você Вы (вежливая форма обращения) Portuguese-russian dictionary.2013.

V.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [versus] лат. против2) [vidi] лат. "смотрел" (отметка об ознакомлении и согласии) Англо-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

V.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от valeur1) стоимость; цена2) величина3) значениеII сокр. от virementперечислениеIII сокр. от voieштрекDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

V.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

стих; стихотворная строкасм., смотрипротивАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

V.

Португальско-русский словарь

I1) adj pron скр от Vosso, Vossa Ваш, Ваша (употр в письмах и т. п.)2) скр от Virgem дева3) скр от visto просмотренный; просмотрено; одобреноII скр от Vila1) мес

V.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Verfassungсм. Verf.II = Verordnungсм. VOIII = Versстих, стихотворение; стихотворная строкаIV = VertragдоговорV = Verwaltungсм. Verw.Большой немецко-русский и

V.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

vedi - смотри Итальяно-русский словарь.2003.

V.17

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.17 стандарт для факсимильной связи со скоростью обмена 14,4 кбит/с и возможностью понижения скорости до 12 кбит/с

V.21

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.21 стандарт ITU-T на [полно]дуплексную передачу данных с помощью модема по коммутируемым телефонным линиям со скоростью 300 бит/с. Действует в Европе

V.22

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.22 стандарт ITU-T на передачу данных по телефонным линиям со скоростью 1200 бит/с. Действует в Европе и Японии. В США более широко используется станда

V.22BIS

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.22bis расширение стандарта V.22 для передачи данных по телефонным линиям со скоростью 2400 бод. Если телефонные линии плохого качества, то модем снижа

V.24

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.24 стандарт, аналогичный американскому (последовательному протоколу) EIA RS-232C . Определяет канал обмена между оборудованием DTE и DCE. Стандарт V.2

V.29

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.29 стандарт на передачу данных по телефонным линиям со скоростями 4800 и 9600 бод. Работа только в полудуплексном режиме

V.32

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.32 стандарт на передачу данных по телефонным линиям со скоростью 4800 или 9600 бод. Модем автоматически анализирует качество звука и, если телефонные

V.32BIS

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.32bis появившийся после V.32 стандарт на передачу данных со скоростью 14,4 кбит/с, дуплексный режим. Оба модема "договариваются" о скорости передачи в

V1SAM

Англо-русский словарь технических аббревиатур

virtual indexed sequential access method - виртуальный индексно-последовательный метод доступаАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

V1VERBESSERER

Немецко-русский автомобильный словарь

mвязкостная присадкаDeutsch-russische wörterbuch automobil.2013.

V2

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

сейсмическая скорость под зоной малых скоростей (определяемая по первым вступлениям преломлённых волн)Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

V\(.\)

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от vedi, vedasi смотри 2) сокр. от verbo глагол 3) сокр. от verso (поэтическая) строка, стих 4) сокр. от voce, vocabolo слово; вокабула, словарная ст

Время запроса ( 1.326884579 сек)
T: 1.329404232 M: 1 D: 0