Найдено 50+ «V»

VACANCY

Англо-український дипломатичний словник

n вакансія, вільне місце (про посаду)- to fill a ~ заповнити вакансію

VACATE

Англо-український дипломатичний словник

v іти у відставку, звільняти посаду- to ~ office піти у відставку

VACILLATING

Англо-український дипломатичний словник

adj нерішучий, хиткий, що вагається- ~ policy нерішуча/ хитка політика - ~ president нерішучий президент

VAGRANT

Англо-український дипломатичний словник

n людина нестійких поглядів- political ~s політично нестійкі елементи, люди без чітко визначених політичних поглядів

VAGUE

Англо-український дипломатичний словник

adj невизначений, неясний, невиразний- ~ answer невизначена/ невиразна відповідь - ~ article неясна стаття, стаття з розпливчастим формулюванням - ~ hope непе

VAIN

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. марний, даремний 2. пустий, поверховий, показний, суєтний - ~ attempt марна/ безуспішна спроба - ~ discussion безплідна суперечка - ~ efforts марні зу

VALID

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. дійсний, чинний, справжній 2. вагомий, обґрунтований, переконливий 3. дійовий, ефективний, надійний - ~ argument вагомий аргумент - ~ ballot paper дій

VALIDATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. затверджувати, ратифікувати, стверджувати 2. оголошувати обраним 3. оголошувати дійсним/ чинним, надавати юридичної чинності/ законної сили - to ~ a pass

VALIDATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. затвердження, ратифікація, ствердження 2. надання законної сили, легалізація

VALIDITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. законність, дійсність, чинність 2. вагомість, обґрунтованість - formal ~ формальна чинність - temporal ~ чинність угоди до певного часу - ~ of adopted d

VALUE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. цінність, важливість 2. pl цінності, вартості - aesthetic ~s естетичні цінності/ вартості - cultural ~s культурні цінності/ вартості - moral ~s моральн

VAN

Англо-український дипломатичний словник

n (звич. the ~, скор. від vanguard) авангард- to be in the ~ бути в перших рядах, в авангарді - to lead the ~ бути в перших рядах/ в авангарді

VANGUARD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. провідна ланка, керівництво (руху тощо) 2. авангард - interaction of the ~ and the masses взаємодія авангарду і мас - to be in the ~ of a movement бути в

VANQUISH

Англо-український дипломатичний словник

v перемагати, завоювати, покорити- to ~ a country підкорити країну - to ~ the enemy перемагати ворога - to ~ an opponent in debate перемогти противника в супе

VARIABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj мінливий, непостійний, несталий, нестійкий- ~ exchange нестійкий курс (валюти) - ~ standards мінливі/ гнучкі критерії

VARIANCE

Англо-український дипломатичний словник

n розбіжність, розходження, невідповідність, суперечливість; 2. суперечка, сварка, спір- states at ~ держави, між якими виник конфлікт

VARIATION

Англо-український дипломатичний словник

n зміна, переміна, відхилення, коливання- ~s in public opinion коливання/ переміна громадської думки - not liable to ~ не підлягає зміні

VARIETY

Англо-український дипломатичний словник

n відмінність, розходження, розбіжність- ~ of opinions розбіжність у думках/ поглядах

VARNISH

Англо-український дипломатичний словник

n прикриття, маскування- to put a ~ of legality on one's actions надати своїм діям видимості законності - to take the ~ off викрити, зірвати маску, показати в

VARY

Англо-український дипломатичний словник

v відрізнятися, різнитися- opinions ~ on this point думки у цьому питанні розходяться

VASSAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. залежна країна, васальна держава 2. залежна/ підлегла особа II adj залежний (про країну тощо), підлеглий - ~ state васальна держава

VEE

Англо-український дипломатичний словник

adj що стосується перемоги (у війні)- ~ day день перемоги - ~ programme план заходів по досягненню перемоги

VEHICLE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ракета, ракета-носій; літак-носій 2. літальний апарат 3. (for, of) засіб, знаряддя (розповсюдження чогось) - delivery ~ засіб доставки, носій - launch ~

VEIL

Англо-український дипломатичний словник

v ховати, приховувати, прикривати, маскувати- to ~ one's designs приховувати свої плани - to ~ one's distrust приховувати своє недовір'я - to ~ one's hostilit

VEILED

Англо-український дипломатичний словник

adj прихований, замаскований- ~ hostility прихована/ замаскована ворожість - ~ threats приховані погрози

VENAL

Англо-український дипломатичний словник

adj продажний, підкупний, підкуплений- ~ bargain домовленість про хабар - ~ politician продажний політикан - ~ practices корупція, продажність - ~ vote/ vote

VENALITY

Англо-український дипломатичний словник

n продажність; корупція, хабарництво- official ~ корупція офіційних/ посадових осіб

VENGEANCE

Англо-український дипломатичний словник

n помста, відплата- ~ weapon зброя помсти/ відплати, засіб завдання удару у відповідь

VENGEFUL

Англо-український дипломатичний словник

adj мстивий, що мстить- ~ war реваншистська війна - ~ weapon зброя помсти/ відплати

VENTILATE

Англо-український дипломатичний словник

v широко обговорювати, прилюдно висловлювати, виясняти- to ~ certain points з'ясовувати деякі моменти

VERBAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. усний 2. мовний, вербальний 3. словесний 4. буквальний, дослівний - ~ agreement a) усна угода b) угода не у формі документа - ~ alteration зміна ре

VERIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. перевірка, контроль; дослідження 2. звіряння (тексту тощо) 3. підтвердження, визначення правильності (чогось) 4. затвердження, ратифікація 5. юр. засві

VEST

Англо-український дипломатичний словник

v (with, in) наділяти (владою); надавати, уповноважувати; покладати (обов'язки)- to be ~ed with a right мати право, користуватися правом - to ~ power in smbd.

VETO

Англо-український дипломатичний словник

I n (pl ~oes)1. вето, заборона 2. (звич. the ~) право вето 3. амер. послання президента про накладення вето на законодавство - absolute ~ абсолютне вето

VICEPRESIDENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. віце-президент 2. заступник голови (акціонерного товариства тощо)

VICIOUSNESS

Англо-український дипломатичний словник

n 1. порочність, розбещеність; зіпсованість 2. неправильність, помилковість; дефектність

VIEW

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. погляд, думка, точка зору; судження; pl погляди, переконання 2. намір, мета; задум, план 3. аспект, сторона, вид 4. резюме, огляд, висновок - common

VIEWLESS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. позбавлений переконань; безпринципний; що не висловлює певної точки зору

VIGOROUS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. сильний, енергійний, бадьорий 2. рішучий - ~ measures рішучі/ енергійні заходи - ~ opposition рішучий спротив - ~ protest рішучий протест

VINDICATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. довести, підтвердити 2. обстоювати, захищати, підтримувати - to ~ one's assertion обстоювати справедливість свого твердження - to ~ one's claim доводити

VIOLATE

Англо-український дипломатичний словник

v порушувати, зневажати, ламати, переступати- to ~ commitments порушувати зобов'язання - to ~ the law порушити/ зневажити закон - to ~ the rules порушити прав

VIOLATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. порушення, ламання, зневажання (особл. грубе чи одностороннє) 2. насильство, застосування сили - air ~s порушення повітряного простору - alleged ~s пору

VIOLENCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. насильство, примус, примушування 2. фізичне насильство, напад, посягання - mounting ~ зростаюче насильство - organized ~ організоване насильство - mingl

VISIT

Англо-український дипломатичний словник

n візит, відвідання- arrival ~ візит по прибутті - business ~ діловий візит - courtesy ~ візит ввічливості - goodwill ~ візит доброї волі - high-level ~ віз

VOICE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. голос 2. думка, голос - a still small ~ голос сумління - consultative ~ дорадчий голос - ~ vote амер. голосування шляхом опитування - ~ of law голо

VOTING

Англо-український дипломатичний словник

n голосування, балотування, участь в голосуванні- alphabetical ~ голосування в алфавітному порядку - full ~ status право вирішального голосу - open ~ відкрите

VULNERABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj вразливий, ранимий- ~ spot вразливе місце

VALUE AVERAGING INVESTING

Финансовый словарь

Value averaging investing Value averaging investing - инвестиционная стратегия, направленная на постоянное увеличение стоимости фонда на определенную сумму за

VBSCRIPT

Финансовый словарь

VBScript VBScript - разработанный корпорацией Miacrosoft язык создания сценариев; подмножество языка Visual Basic. VBScript используется для написания сценарие

ABSOLUTE VALUE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

абсолютная величина; абсолютное значениеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

ACCIDENT VICTIM

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

пострадавший от несчастного случаяАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

ACUTE VISION

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

острое зрениеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

AD VITAM

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

к жизни, к существованиюпожизненныйАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

ADVISORY VOTE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

совещательное голосованиеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

AMNESIA VICTIM

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

человек, потерявший памятьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

AMPHIBIOUS VEHICLE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

автомобиль-амфибияАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

AQUA VITAE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

«живая вода», «вода жизни»Англо-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

BACK VIEW OF THINGS

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

отсталые взглядыАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

BASIC VOCABULARY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

базовая лексикаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

BE IN GOOD VOICE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

быть в голосеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

BE IN VIEW

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

быть видимымпредвидетьсяАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

BEYOND OUR VISION

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

вне нашего поля зренияАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

BIRD'SEYE VIEW

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`bɜːdzaɪ`vjuː]вид с высоты птичьего полетаобщая панорама, перспективаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

BOOK VALUE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

нетто-капитал, остаточная стоимость основного капиталаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

BRING IN A VERDICT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

вынести вердиктАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

BRING IN A VERDICT OF GUILTY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

признать виновнымАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

BRING IN A VERDICT OF NOT GUILTY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

признать невиновнымАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CAPE VERDE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`keɪp`vɜːd]Кабо-ВердеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CERVICAL VERTEBRAE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

шейные позвонкиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHAIN VOTING

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

цепное голосованиеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHARTER A VESSEL

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

зафрахтовать судноАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CLAIM THE VICTORY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

заявлять о своей победеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CLARA VOCE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

внятногромкоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CLOSE VICINITY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

непосредственная близость, непосредственное соседствоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CLOSED VOWEL

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

закрытый гласныйАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

COMPOUND VERB

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

фразовый глаголАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

COPY OF VERSES

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

школьное упражнение по стихосложениюАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CUMULATIVE VOTE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

система выборов, при которой каждый избиратель имеет столько голосов, сколько выставлено кандидатов, и может отдать все свои голоса одному кандидату или распреде

IN THE VANGUARD

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

в авангардеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

IN THE VERY NICK OF TIME

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

как раз вовремяАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

IN THE VICINITY OF

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

поблизостиоколо, приблизительноАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

IN VAIN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

напрасно, тщетноАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

IN VIEW OF

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

ввиду; принимая во вниманиеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

IN VIRTUE OF SMTH

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

посредством чего-либо; благодаря чему-либо; в силу чего-либо, на основании чего-либоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

IN VITRO

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ɪn`viːtrəʊ]в пробирке; в искусственных условияхАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INCEPTIVE VERB

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

начинательный глаголАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INCOERCIBLE VOMITING

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

неукротимая рвотаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INCONCLUSIVE VOTE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

голосование, не давшее результатаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INDEPENDENT VARIABLE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

независимая переменнаяАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INFLECT A VERB

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

проспрягать глаголАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INFLUENZA VACCINE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

противогриппозная вакцинаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INFLUENZA VIRUS

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

вирус гриппаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

NEW MOTOR VEHICLE SALES

Финансовый словарь

New motor vehicle sales New motor vehicle sales -  Продажи новых автомобилей; Словарь терминов и сокращений рынка forex, Forex EuroClub. .

RETAIL & FOOD EX MOTOR VEHICLE

Финансовый словарь

Retail & Food ex Motor Vehicle Retail & Food ex Motor Vehicle - Индекс розничных продаж  с учетом продуктов питания, исключая продажи автомобилей Словарь термин

СУДЕБНИК ГЕОРГИЯ V

Энциклопедический словарь экономики и права

- Законы Георгия V, издан между 1325 и 1346 гг в целях распространения грузинского феодального права на районы верховьев Арагвы и Ксани, население которых против

ШИНА VME

Финансовый словарь

Шина VME Шина VME - шина, предназначенная для объединения устройств, работающих в режиме реального времени. Шина VME ориентирована на компьютеры, работающие по

ЯЗЫК VISUAL BASIC

Финансовый словарь

Язык Visual Basic Язык Visual Basic - предложенный корпорацией Microsoft объектно-ориентированный язык программирования в среде ОС Windows обеспечивающий: - к

Время запроса ( 0.359502407 сек)
T: 0.364215753 M: 1 D: 0