Найдено 200+ «V»

V-DAY

Англо-український дипломатичний словник

n день перемоги в Європі (в Другій світовій війні, святкується 8 травня)

V-J DAY

Англо-український дипломатичний словник

n День перемоги над Японією (15 серпня 1945 р.)

VACANCY

Англо-український дипломатичний словник

n вакансія, вільне місце (про посаду)- to fill a ~ заповнити вакансію

VACATE

Англо-український дипломатичний словник

v іти у відставку, звільняти посаду- to ~ office піти у відставку

VACATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. перерва (між сесіями тощо) 2. залишення, звільнення - ~ of a position відставка - ~ of a seat вибуття члена (з якогось органу)

VACILLATING

Англо-український дипломатичний словник

adj нерішучий, хиткий, що вагається- ~ policy нерішуча/ хитка політика - ~ president нерішучий президент

VAGRANT

Англо-український дипломатичний словник

n людина нестійких поглядів- political ~s політично нестійкі елементи, люди без чітко визначених політичних поглядів

VAGUE

Англо-український дипломатичний словник

adj невизначений, неясний, невиразний- ~ answer невизначена/ невиразна відповідь - ~ article неясна стаття, стаття з розпливчастим формулюванням - ~ hope непе

VAIN

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. марний, даремний 2. пустий, поверховий, показний, суєтний - ~ attempt марна/ безуспішна спроба - ~ discussion безплідна суперечка - ~ efforts марні зу

VALID

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. дійсний, чинний, справжній 2. вагомий, обґрунтований, переконливий 3. дійовий, ефективний, надійний - ~ argument вагомий аргумент - ~ ballot paper дій

VALIDATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. затверджувати, ратифікувати, стверджувати 2. оголошувати обраним 3. оголошувати дійсним/ чинним, надавати юридичної чинності/ законної сили - to ~ a pass

VALIDATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. затвердження, ратифікація, ствердження 2. надання законної сили, легалізація

VALIDITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. законність, дійсність, чинність 2. вагомість, обґрунтованість - formal ~ формальна чинність - temporal ~ чинність угоди до певного часу - ~ of adopted d

VALUE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. цінність, важливість 2. pl цінності, вартості - aesthetic ~s естетичні цінності/ вартості - cultural ~s культурні цінності/ вартості - moral ~s моральн

VAN

Англо-український дипломатичний словник

n (звич. the ~, скор. від vanguard) авангард- to be in the ~ бути в перших рядах, в авангарді - to lead the ~ бути в перших рядах/ в авангарді

VANGUARD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. провідна ланка, керівництво (руху тощо) 2. авангард - interaction of the ~ and the masses взаємодія авангарду і мас - to be in the ~ of a movement бути в

VANQUISH

Англо-український дипломатичний словник

v перемагати, завоювати, покорити- to ~ a country підкорити країну - to ~ the enemy перемагати ворога - to ~ an opponent in debate перемогти противника в супе

VARIABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj мінливий, непостійний, несталий, нестійкий- ~ exchange нестійкий курс (валюти) - ~ standards мінливі/ гнучкі критерії

VARIANCE

Англо-український дипломатичний словник

n розбіжність, розходження, невідповідність, суперечливість; 2. суперечка, сварка, спір- states at ~ держави, між якими виник конфлікт

VARIATION

Англо-український дипломатичний словник

n зміна, переміна, відхилення, коливання- ~s in public opinion коливання/ переміна громадської думки - not liable to ~ не підлягає зміні

VARIETY

Англо-український дипломатичний словник

n відмінність, розходження, розбіжність- ~ of opinions розбіжність у думках/ поглядах

VARNISH

Англо-український дипломатичний словник

n прикриття, маскування- to put a ~ of legality on one's actions надати своїм діям видимості законності - to take the ~ off викрити, зірвати маску, показати в

VARY

Англо-український дипломатичний словник

v відрізнятися, різнитися- opinions ~ on this point думки у цьому питанні розходяться

VASSAL

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. залежна країна, васальна держава 2. залежна/ підлегла особа II adj залежний (про країну тощо), підлеглий - ~ state васальна держава

VEE

Англо-український дипломатичний словник

adj що стосується перемоги (у війні)- ~ day день перемоги - ~ programme план заходів по досягненню перемоги

VEHICLE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ракета, ракета-носій; літак-носій 2. літальний апарат 3. (for, of) засіб, знаряддя (розповсюдження чогось) - delivery ~ засіб доставки, носій - launch ~

VEIL

Англо-український дипломатичний словник

v ховати, приховувати, прикривати, маскувати- to ~ one's designs приховувати свої плани - to ~ one's distrust приховувати своє недовір'я - to ~ one's hostilit

VEILED

Англо-український дипломатичний словник

adj прихований, замаскований- ~ hostility прихована/ замаскована ворожість - ~ threats приховані погрози

VENAL

Англо-український дипломатичний словник

adj продажний, підкупний, підкуплений- ~ bargain домовленість про хабар - ~ politician продажний політикан - ~ practices корупція, продажність - ~ vote/ vote

VENALITY

Англо-український дипломатичний словник

n продажність; корупція, хабарництво- official ~ корупція офіційних/ посадових осіб

VENDIBLE

Англо-український дипломатичний словник

adj продажний, підкуплений- ~ honours почесні звання, що роздаються за хабар/ плату - ~ titles титули, що роздаються за хабар/ плату - ~ votes підкуплені вибо

VENGEANCE

Англо-український дипломатичний словник

n помста, відплата- ~ weapon зброя помсти/ відплати, засіб завдання удару у відповідь

VENGEFUL

Англо-український дипломатичний словник

adj мстивий, що мстить- ~ war реваншистська війна - ~ weapon зброя помсти/ відплати

VENTILATE

Англо-український дипломатичний словник

v широко обговорювати, прилюдно висловлювати, виясняти- to ~ certain points з'ясовувати деякі моменти

VENTILATION

Англо-український дипломатичний словник

n публічне обговорення, дискусія- questions calling for ~ питання, що потребують обговорення (особл. прилюдного) - to enter upon the ~ of a question приступит

VERACIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj правдивий, достовірний, вірогідний, вірний- ~ account достовірне повідомлення - ~ statement заява, що відповідає дійсності

VERACITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. точність, достовірність 2. правда, правдива думка - ~ of a report точність/ достовірність повідомлення - to doubt the ~ of the statement піддавати сумнів

VERBAL

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. усний 2. мовний, вербальний 3. словесний 4. буквальний, дослівний - ~ agreement a) усна угода b) угода не у формі документа - ~ alteration зміна ре

VERBALLY

Англо-український дипломатичний словник

adv 1. усно, на словах 2. буквально, дослівно 3. формально; на словах; задля годиться - to translate a letter ~ перекласти лист дослівно - to explain smth. ~

VERBATIM

Англо-український дипломатичний словник

I n стенограма, стенографічний звітII adj дослівний (переклад, переказ чогось тощо), стенографічний - ~ record стенографічний звіт - ~ report стенографічни

VERBOSE

Англо-український дипломатичний словник

adj багатослівний- ~ statement багатослівна заява

VERBOSITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. багатослівність 2. pl пусті фрази, патякання

VERDICT

Англо-український дипломатичний словник

n судження, висновок, рішення, думка- popular ~ думка громадськості

VERGE

Англо-український дипломатичний словник

n край, грань, межа- to go beyond the ~ of one's powers вийти за межі повноважень - on the ~ of war на грані/ порозі війни

VERIFIABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj що піддається перевірці; що може бути доведений; неголослівний

VERIFICATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. перевірка, контроль; дослідження 2. звіряння (тексту тощо) 3. підтвердження, визначення правильності (чогось) 4. затвердження, ратифікація 5. юр. засві

VERIFY

Англо-український дипломатичний словник

v 1. перевіряти, контролювати 2. вивіряти, звіряти (тексти) 3. підтверджувати, з'ясовувати істинність/ правдивість 4. виконувати (обіцянку) 5. юр. свідчити,

VERITY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. істина, правда, правдивість, істинність 2. щирість - to attest the ~ of smbd.'s signature засвідчувати/ завіряти істинність/ чинність підпису - these thi

VERNACULAR

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. національний, народний, рідний (про мову) 2. тубільний, місцевий - ~ languages of a country місцеві мови якоїсь країни

VERSION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. варіант (тексту) 2. версія, інтерпретація - revised ~ переглянутий/ виправлений варіант - Spanish ~ of a document текст документа іспанською мовою, докум

VERTICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj вертикальний, стоячий, спрямований угору; організований по вертикалі; що об'єднує послідовні стадії виробничого процесу- ~ union амер. виробнича профспілка

VEST

Англо-український дипломатичний словник

v (with, in) наділяти (владою); надавати, уповноважувати; покладати (обов'язки)- to be ~ed with a right мати право, користуватися правом - to ~ power in smbd.

VESTED

Англо-український дипломатичний словник

adj законний, обґрунтований; що належить по праву- ~ right безумовне право - ~ interests законне право на майно

VESTIGE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. слід, залишок 2. ознака, частка - ~s of capitalism пережитки капіталізму - ~s of colonialism пережитки колоніалізму

VETO

Англо-український дипломатичний словник

I n (pl ~oes)1. вето, заборона 2. (звич. the ~) право вето 3. амер. послання президента про накладення вето на законодавство - absolute ~ абсолютне вето

VETOIST

Англо-український дипломатичний словник

n 1. особа, що накладає вето/ що користується правом вето 2. прихильник права вето

VEXED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. спірний, палко обговорюваний- ~ point спірне питання - ~ question спірне питання

VICARIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj що діє за уповноваженням- ~ powers доручення, повноваження

VICARIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj що заміщає/ діє за повноваженням когось; що діє замість іншого- ~ agent уповноважений, довірена особа - ~ authority намісництво - ~ power намісництво

VICE-AGENT

Англо-український дипломатичний словник

n довірена особа; уповноважений, довірений

VICE-PRESIDENT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. віце-президент 2. заступник голови (акціонерного товариства тощо)

VICIOUS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. дефектний, помилковий, неправильний 2. злий, злісний, злобний; зловмисний, жорстокий - ~ argument неспроможний аргумент - ~ reasoning невірне/ нелогічн

VICIOUSNESS

Англо-український дипломатичний словник

n 1. порочність, розбещеність; зіпсованість 2. неправильність, помилковість; дефектність

VICISSITUDE

Англо-український дипломатичний словник

n мінливість, зрадливість; лихі пригоди- economic ~s економічні негаразди

VICTORIA CROSS

Англо-український дипломатичний словник

(V.C.) Хрест Вікторії (найвища військова нагорода у Великій Британії)

VICTORY

Англо-український дипломатичний словник

n перемога- winged ~ крилата перемога - to get a ~ здобути перемогу, перемогти - to have a ~ здобути перемогу, перемогти - to reap the rewards of ~ пожинати

VIEW

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. погляд, думка, точка зору; судження; pl погляди, переконання 2. намір, мета; задум, план 3. аспект, сторона, вид 4. резюме, огляд, висновок - common

VIEWLESS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. позбавлений переконань; безпринципний; що не висловлює певної точки зору

VIGILANCE

Англо-український дипломатичний словник

n пильність; настороженість- to dull the ~ приспати пильність - ~ committee амер. комітет пильності - to be ~ against smth. бути пильним щодо чогось; невсипу

VIGILANTE

Англо-український дипломатичний словник

n амер. лінчувач; член "комітету пильності"

VIGOROUS

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. сильний, енергійний, бадьорий 2. рішучий - ~ measures рішучі/ енергійні заходи - ~ opposition рішучий спротив - ~ protest рішучий протест

VIGOROUSLY

Англо-український дипломатичний словник

adv рішуче- to oppose smth. ~ рішуче противитися чомусь, категорично заперечувати проти чогось

VIGOUR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. сила, міць; могутність 2. рішучість, енергійність (дій тощо) 3. законність, дійсність, чинність - ~ of one's denial рішучість, з якою хтось заперечує щос

VINDICATE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. довести, підтвердити 2. обстоювати, захищати, підтримувати - to ~ one's assertion обстоювати справедливість свого твердження - to ~ one's claim доводити

VINDICATORY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. захисний, виправдувальний, виправдний; що підтримує; реабілітуючий 2. каральний, караючий - ~ punishment відплата

VIOLATE

Англо-український дипломатичний словник

v порушувати, зневажати, ламати, переступати- to ~ commitments порушувати зобов'язання - to ~ the law порушити/ зневажити закон - to ~ the rules порушити прав

VIOLATION

Англо-український дипломатичний словник

n 1. порушення, ламання, зневажання (особл. грубе чи одностороннє) 2. насильство, застосування сили - air ~s порушення повітряного простору - alleged ~s пору

VIOLATIVE

Англо-український дипломатичний словник

adj амер. що порушує (щось – of); що чиниться всупереч (чомусь – of)

VIOLENCE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. насильство, примус, примушування 2. фізичне насильство, напад, посягання - mounting ~ зростаюче насильство - organized ~ організоване насильство - mingl

VIOLENT

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. несамовитий, шалений, нестямний; лютий, відчайдушний 2. сильний, різкий, гострий, інтенсивний - ~ abuse шалені нападки - ~ controversy гостра суперечка

VIP

Англо-український дипломатичний словник

(very important person) дуже важлива персона- ~ room кімната для почесних/ поважних гостей в аеропорту

VIS-A-VIS

Англо-український дипломатичний словник

prep 1. порівняно з 2. перед, щодо, відносно 3. візаві, навпроти, лицем в лице (з кимсь) - obligations ~ smbd./ smth зобов'язання перед кимсь/ щодо чогось

VISA

Англо-український дипломатичний словник

I n віза- appropriate ~ відповідна віза - business ~ службова віза - diplomatic ~ дипломатична віза - entry ~ в'їзна віза; віза на в'їзд - exchange visitor

VISION

Англо-український дипломатичний словник

n проникнення, проникливість, передбачливість- man of ~ далекоглядна/ прозорлива людина; людина з широким кругозором

VISIT

Англо-український дипломатичний словник

n візит, відвідання- arrival ~ візит по прибутті - business ~ діловий візит - courtesy ~ візит ввічливості - goodwill ~ візит доброї волі - high-level ~ віз

VISITING-CARD

Англо-український дипломатичний словник

n іст. візитна картка аристократів (попередниця сучасної business card)

VISITING-LIST

Англо-український дипломатичний словник

n список візитів- to be on the ~ бути в списку візитів

VISITOR

Англо-український дипломатичний словник

n відвідувач, гість- official ~ особа, яка прибула з офіційним візитом

VISITOR'S GALLERY

Англо-український дипломатичний словник

галерея для публіки в палаті громад (Велика Британія)

VITAL

Англо-український дипломатичний словник

adj насущний, істотний, суттєвий; дуже важливий, вкрай необхідний- ~ error a) непоправна помилка b) корінна помилка в міркуванні - ~ interests найважливіші і

VOCIFEROUS

Англо-український дипломатичний словник

adj гучний, шумний- ~ cheers гучні вітання - ~ propaganda campaign гучна пропагандистська кампанія

VOICE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. голос 2. думка, голос - a still small ~ голос сумління - consultative ~ дорадчий голос - ~ vote амер. голосування шляхом опитування - ~ of law голо

VOID

Англо-український дипломатичний словник

I adj недійсний, нечинний- ~ contract недійсний договір - ~ (voting) paper (виборчий) бюлетень, визнаний недійсним - to consider (null and) ~ вважати таким,

VOLUNTEER

Англо-український дипломатичний словник

v зробити зі своєї ініціативи- to ~ an opinion висловити думку (з власної ініціативи, про яку не питають) - to ~ a remark висловити зауваження, про яке не пита

VOTE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. голосування, балотування 2. збірн. кількість поданих голосів; кількість тих, що голосували 3. право голосу 4. вотум; рішення, резолюція (прийняті шлях

VOTER

Англо-український дипломатичний словник

n виборець- to repel ~s відштовхувати виборців - to woo ~s схиляти на свій бік виборців

VOTING

Англо-український дипломатичний словник

n голосування, балотування, участь в голосуванні- alphabetical ~ голосування в алфавітному порядку - full ~ status право вирішального голосу - open ~ відкрите

VOYAGE

Англо-український дипломатичний словник

n подорож (морська, повітряна); плавання- to take a maiden ~ здійснити першу (після інавгурації) подорож (про президента США)

VULNERABILITY

Англо-український дипломатичний словник

n вразливість, ранимість- mutual ~ обопільна/ взаємна вразливість - window of ~ вікно вразливості

VULNERABLE

Англо-український дипломатичний словник

adj вразливий, ранимий- ~ spot вразливе місце

FLOATING VOTER

Англо-український дипломатичний словник

n виборець, який голосує то за одну, то за другу політичну партію; виборець, на якого не можна твердо розраховувати

POCKET VETO

Англо-український дипломатичний словник

амер. побічне вето президента; затримка президентом підписання законопроекту до закриття сесії Конгресу; "кишенькове вето"

SAVOIR VIVRE

Англо-український дипломатичний словник

фр. вміння поводитися в товаристві, виховання, такт

TOTIDEM VERBIS

Англо-український дипломатичний словник

лат. словом; цими (самими) словами

ULTRA VIRES

Англо-український дипломатичний словник

лат. юр. за межами повноважень, поза компетенцією

EXPANSION VALVE

Англо-русский технический словарь

расширительный клапанАнгло-русский технический словарь.

FLOW VISUALIZER

Англо-русский технический словарь

визуализатор потокаАнгло-русский технический словарь.

FORE VACUUM

Англо-русский технический словарь

предварительный вакуумАнгло-русский технический словарь.

FORMING VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

напряжение формованияАнгло-русский технический словарь.

FORWARD VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

прямое напряжениеАнгло-русский технический словарь.

FOURWAY VALVE

Англо-русский технический словарь

четырехходовой вентильАнгло-русский технический словарь.

FRAME VIEWFINDER

Англо-русский технический словарь

видоискатель с визирной маркойАнгло-русский технический словарь.

FRAMELESS VEHICLE

Англо-русский технический словарь

безрамный автомобильАнгло-русский технический словарь.

FREEZEFRAME VIDEO

Англо-русский технический словарь

<phot.> стоп-кадрАнгло-русский технический словарь.

FRONT VIEW

Англо-русский технический словарь

1) главный вид2) вид спереди3) фасад4) вертикальная проекцияАнгло-русский технический словарь.

FUEL VALVE

Англо-русский технический словарь

1) топливный клапан2) клапан топливныйАнгло-русский технический словарь.

FUEL VAPORIZER

Англо-русский технический словарь

испаритель топливаАнгло-русский технический словарь.

G M S VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

эффективное напряжениеАнгло-русский технический словарь.

GARAGE VEHICLE

Англо-русский технический словарь

ставить машину в гаражАнгло-русский технический словарь.

GAS VULCANIZATION

Англо-русский технический словарь

вулканизация газамиАнгло-русский технический словарь.

GASH VEIN

Англо-русский технический словарь

рубцовая жилаАнгло-русский технический словарь.

GASLINE VALVES

Англо-русский технический словарь

газовая трубопроводная арматураАнгло-русский технический словарь.

GENERAL VALIDITY

Англо-русский технический словарь

общезначимостьАнгло-русский технический словарь.

GENERALIZED VARIANCE

Англо-русский технический словарь

обобщенная дисперсияАнгло-русский технический словарь.

GENERALLY VALID

Англо-русский технический словарь

общезначимыйАнгло-русский технический словарь.

GENERATOR VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

генераторное напряжениеАнгло-русский технический словарь.

GLUCERYLPHTALATE VARNISH

Англо-русский технический словарь

глифталевый лакАнгло-русский технический словарь.

GOOD VISIBILITY

Англо-русский технический словарь

<meteor.> видимость хорошаяАнгло-русский технический словарь.

GRAVITATIONAL VARIOMETER

Англо-русский технический словарь

гравитационный вариометрАнгло-русский технический словарь.

GRAVITATIONAL VERRTICAL

Англо-русский технический словарь

линия действия силы тяжестиАнгло-русский технический словарь.

GRID VALVE

Англо-русский технический словарь

поворотная диафрагмаАнгло-русский технический словарь.

GRIND A VALVE

Англо-русский технический словарь

притирать клапанАнгло-русский технический словарь.

GRIP VICE

Англо-русский технический словарь

зажимные тискиАнгло-русский технический словарь.

GROUP VARIETY

Англо-русский технический словарь

<geom.> многообразие групповоеАнгло-русский технический словарь.

GUIDE VANE

Англо-русский технический словарь

1) направляющий лист2) <engin.> лопасть направляющаяАнгло-русский технический словарь.

GUIDE VANES

Англо-русский технический словарь

направляющий аппарат вентилятораАнгло-русский технический словарь.

HAND VICE

Англо-русский технический словарь

ручные тискиАнгло-русский технический словарь.

HARMONIC VOCODER

Англо-русский технический словарь

гармонический вокодерАнгло-русский технический словарь.

HEADING VELOCITY

Англо-русский технический словарь

вектор воздушной скоростиАнгло-русский технический словарь.

HEAT OF VAPORIZATION

Англо-русский технический словарь

теплота парообразованияАнгло-русский технический словарь.

HEATED AIR VENTILATION

Англо-русский технический словарь

вентиляция нагретым воздухомАнгло-русский технический словарь.

HELMET VISOR

Англо-русский технический словарь

щиток шлемаАнгло-русский технический словарь.

HEMATOCRIT VALUE

Англо-русский технический словарь

<biol.> показатель гематокритаАнгло-русский технический словарь.

HIGH VACUUM

Англо-русский технический словарь

1) высокий вакуум2) вакуум глубокийАнгло-русский технический словарь.

HIGH VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

высокое напряжениеАнгло-русский технический словарь.

HIGHPRESSURE VESSEL

Англо-русский технический словарь

сосуд высокого давленияАнгло-русский технический словарь.

HIGHRESISTANCE VOLTMETER

Англо-русский технический словарь

высокоомный вольтметрАнгло-русский технический словарь.

HIGHSPEED VIBRATOR

Англо-русский технический словарь

высокочастотный вибраторАнгло-русский технический словарь.

HIGHSPEED VULCANIZATION

Англо-русский технический словарь

скоростная вулканизацияАнгло-русский технический словарь.

HIGHTENSION VOLTMETER

Англо-русский технический словарь

вольтметр высокого напряженияАнгло-русский технический словарь.

HOLDING VAT

Англо-русский технический словарь

чан для выдержкиАнгло-русский технический словарь.

HOSPITAL VESSEL

Англо-русский технический словарь

госпитальное судноАнгло-русский технический словарь.

HOTCATHODE VALVE

Англо-русский технический словарь

термокатодная лампаАнгло-русский технический словарь.

HOTWIRE VOLTMETER

Англо-русский технический словарь

тепловой вольтметрАнгло-русский технический словарь.

HYDROGEN ION VALUE

Англо-русский технический словарь

водородно-ионный показательАнгло-русский технический словарь.

IDEAL VALUE

Англо-русский технический словарь

1) идеальная величина2) истинное значениеАнгло-русский технический словарь.

IDENTICALLY VALID

Англо-русский технический словарь

всегда-истинныйАнгло-русский технический словарь.

IF WE VARY

Англо-русский технический словарь

варьируяАнгло-русский технический словарь.

IMAGE VISIBILITY

Англо-русский технический словарь

контрастность изображенияАнгло-русский технический словарь.

IMPROVED VALUE

Англо-русский технический словарь

уточненное значениеАнгло-русский технический словарь.

IN ABSOLUTE VALUE

Англо-русский технический словарь

по модулюАнгло-русский технический словарь.

IN PLAIN VIEW

Англо-русский технический словарь

на видном местеАнгло-русский технический словарь.

IN VAIN

Англо-русский технический словарь

1) бесполезно2) даром3) напрасноАнгло-русский технический словарь.

IN VIEW OF

Англо-русский технический словарь

1) ввиду2) в видуАнгло-русский технический словарь.

INDEPENDENCE IN VARIETY

Англо-русский технический словарь

независимость в разнообразииАнгло-русский технический словарь.

INDEPENDENT VARIABLE

Англо-русский технический словарь

1) аргумент2) независимая величинаАнгло-русский технический словарь.

INDEPENDENT VENTILATION

Англо-русский технический словарь

независимая вентиляцияАнгло-русский технический словарь.

INDUCTION VOLTMETER

Англо-русский технический словарь

вольтметр индуктивной системыАнгло-русский технический словарь.

INESTIMABLE VALUE

Англо-русский технический словарь

бесценностьАнгло-русский технический словарь.

INHALATION VALVE

Англо-русский технический словарь

клапан вдохаАнгло-русский технический словарь.

INITIAL VACUUM

Англо-русский технический словарь

1) начальный вакуум2) <engin.> форвакуумАнгло-русский технический словарь.

INK VEHICLE

Англо-русский технический словарь

связующее полиграфической краскиАнгло-русский технический словарь.

INLET VALVE

Англо-русский технический словарь

впускной клапанАнгло-русский технический словарь.

INLET VANE

Англо-русский технический словарь

входная лопаткаАнгло-русский технический словарь.

INPUT VARIABLE

Англо-русский технический словарь

входная переменнаяАнгло-русский технический словарь.

INPUT VECTOR

Англо-русский технический словарь

вектор затратАнгло-русский технический словарь.

INPUT VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

1) входное напряжение2) входное напряжение оптопарыАнгло-русский технический словарь.

INSTANTANEOUS VALUE

Англо-русский технический словарь

мгновенное значениеАнгло-русский технический словарь.

INSULATING VARNISH

Англо-русский технический словарь

электроизоляционный лакАнгло-русский технический словарь.

INSURABLE VALUE

Англо-русский технический словарь

страховая стоимостьАнгло-русский технический словарь.

INTEGRATION VARIABLE

Англо-русский технический словарь

переменная интегрированияАнгло-русский технический словарь.

INTELLIGENT VIDEOTERMINAL

Англо-русский технический словарь

интеллектуальный видеотерминалАнгло-русский технический словарь.

INTERCLASS VARIANCE

Англо-русский технический словарь

дисперсия между классамиАнгло-русский технический словарь.

INTERIOR VARNISH

Англо-русский технический словарь

лак для внутренних работАнгло-русский технический словарь.

INTERNAL VIBRATOR

Англо-русский технический словарь

внутренний вибраторАнгло-русский технический словарь.

INTERPLANETARY VEHICLE

Англо-русский технический словарь

межпланетный корабльАнгло-русский технический словарь.

INTERRUPT VECTOR

Англо-русский технический словарь

вектор прерыванийАнгло-русский технический словарь.

INTRACLASS VARIANCE

Англо-русский технический словарь

дисперсия внутри классаАнгло-русский технический словарь.

INTRINSIC VISCOSITY

Англо-русский технический словарь

внутренняя вязкостьАнгло-русский технический словарь.

INVERTED V ANTENNA

Англо-русский технический словарь

двускатная антеннаАнгло-русский технический словарь.

ION PLASMA VIBRATIONS

Англо-русский технический словарь

ионные плазменные колебанияАнгло-русский технический словарь.

IONIC VALENCE

Англо-русский технический словарь

ионная валентностьАнгло-русский технический словарь.

IRON VITRIOL

Англо-русский технический словарь

железный купоросАнгло-русский технический словарь.

IRREGULAR VARIATIONS

Англо-русский технический словарь

иррегулярные вариацииАнгло-русский технический словарь.

IRROTATIONAL VECTOR

Англо-русский технический словарь

безвихревой векторАнгло-русский технический словарь.

IRROTATIONAL VIBRATIONS

Англо-русский технический словарь

безвихревые колебанияАнгло-русский технический словарь.

ISOCHRONAL VIBRATIONS

Англо-русский технический словарь

изохронные колебанияАнгло-русский технический словарь.

JACOBIAN VARIETY

Англо-русский технический словарь

многообразие якобиевоАнгло-русский технический словарь.

JET VACUUM PUMP

Англо-русский технический словарь

<engin.> вакуум-насос эжекторныйАнгло-русский технический словарь.

JET VANE

Англо-русский технический словарь

<rocket> руль газовыйАнгло-русский технический словарь.

JETPIPE VALVE

Англо-русский технический словарь

струйный клапанАнгло-русский технический словарь.

KICKBACK VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

бросок обратного напряженияАнгло-русский технический словарь.

KILL VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

съедатьАнгло-русский технический словарь.

KINEMATIC VISCOSITY

Англо-русский технический словарь

кинематическая вязкостьАнгло-русский технический словарь.

KINGSTON VALVE

Англо-русский технический словарь

забортный клапанАнгло-русский технический словарь.

KNOCK VALUE

Англо-русский технический словарь

детонационная характеристикаАнгло-русский технический словарь.

LABEL VOLUME

Англо-русский технический словарь

снабжать том меткойАнгло-русский технический словарь.

LAC VARNISH

Англо-русский технический словарь

шеллачный лакАнгло-русский технический словарь.

LADDER VEIN

Англо-русский технический словарь

лестничная жилаАнгло-русский технический словарь.

LATENT VALENCE

Англо-русский технический словарь

скрытая валентностьАнгло-русский технический словарь.

LATTICE VACANCY

Англо-русский технический словарь

1) вакантное место2) <min.> вакансияАнгло-русский технический словарь.

LAUNCH VEHICLE

Англо-русский технический словарь

<cosm.> средство выведенияАнгло-русский технический словарь.

LAUNCH VESSEL

Англо-русский технический словарь

спускать судно на водуАнгло-русский технический словарь.

LAW OF COMBINING VOLUMES

Англо-русский технический словарь

закон объемных отношенийАнгло-русский технический словарь.

LAW OF REQUISITE VARIETY

Англо-русский технический словарь

закон необходимого разнообразияАнгло-русский технический словарь.

LAW OF VALUE

Англо-русский технический словарь

<econ.> закон стоимостиАнгло-русский технический словарь.

LAW OF VIRUTAL VELOCITIES

Англо-русский технический словарь

закон виртуальных скоростейАнгло-русский технический словарь.

LAY DOWN VESSEL

Англо-русский технический словарь

закладывать судноАнгло-русский технический словарь.

LAY UP VESSEL

Англо-русский технический словарь

ставить судно на приколАнгло-русский технический словарь.

LEAD VEIN

Англо-русский технический словарь

жила-проводникАнгло-русский технический словарь.

LEAD VITRIOL

Англо-русский технический словарь

свинцовый купоросАнгло-русский технический словарь.

LEFTSIDE VIEW

Англо-русский технический словарь

вид слеваАнгло-русский технический словарь.

LEVEL VIAL

Англо-русский технический словарь

ампула уровняАнгло-русский технический словарь.

LEVELLING VESSELS

Англо-русский технический словарь

уравнительные сосудАнгло-русский технический словарь.

LIFTING VEHICLE

Англо-русский технический словарь

крылатый летательный аппаратАнгло-русский технический словарь.

LIGHTSENSITIVE VARNISH

Англо-русский технический словарь

светочувствительный лакАнгло-русский технический словарь.

LIMIT OF VISION

Англо-русский технический словарь

граница зрительного ощущенияАнгло-русский технический словарь.

LIMITED VARIATION

Англо-русский технический словарь

ограниченная вариацияАнгло-русский технический словарь.

LIMITING VALUE

Англо-русский технический словарь

предельная величинаАнгло-русский технический словарь.

LINEAR VIBRATIONS

Англо-русский технический словарь

линейные колебанияАнгло-русский технический словарь.

LINEARDEPENDENT VECTOR

Англо-русский технический словарь

линейно-зависимые векторыАнгло-русский технический словарь.

LOAD VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

напряжение нагрузкиАнгло-русский технический словарь.

LOADBEARING VALUE

Англо-русский технический словарь

несущая величинаАнгло-русский технический словарь.

LOCAL VENTILATION

Англо-русский технический словарь

местная вентиляцияАнгло-русский технический словарь.

LOCALIZED VECTOR

Англо-русский технический словарь

связанный векторАнгло-русский технический словарь.

LONG OIL VARNISH

Англо-русский технический словарь

жирный масляный лакАнгло-русский технический словарь.

LONG VACATION

Англо-русский технический словарь

летние каникулыАнгло-русский технический словарь.

LOSS OF VACUUM

Англо-русский технический словарь

ослабление вакуумаАнгло-русский технический словарь.

LOW HEAT VALUE

Англо-русский технический словарь

низшая теплотворная способностьАнгло-русский технический словарь.

LOW VACUUM

Англо-русский технический словарь

низкий вакуумАнгло-русский технический словарь.

LOW VISIBILITY

Англо-русский технический словарь

1) видимость низкая2) <meteor.> видимость пониженнаяАнгло-русский технический словарь.

LOWLIFT VALVE

Англо-русский технический словарь

низкоподъемный клапанАнгло-русский технический словарь.

MACHINE VARIABLE

Англо-русский технический словарь

машинная переменнаяАнгло-русский технический словарь.

MAGNETIC VECTOR

Англо-русский технический словарь

магнитный векторАнгло-русский технический словарь.

MAGNETOSTRICTION VIBRATOR

Англо-русский технический словарь

магнитострикционный вибраторАнгло-русский технический словарь.

MAGNITUDE OF VECTOR

Англо-русский технический словарь

абсолютная величина вектораАнгло-русский технический словарь.

MAIDEN VOYAGE

Англо-русский технический словарь

первое плаваниеАнгло-русский технический словарь.

MAIL VAN

Англо-русский технический словарь

почтовый автомобильАнгло-русский технический словарь.

MAKE ... VANISH

Англо-русский технический словарь

<math.> обращать в нульАнгло-русский технический словарь.

MAKE VANISH

Англо-русский технический словарь

обращать в нульАнгло-русский технический словарь.

MANEUVERING VALVE

Англо-русский технический словарь

маневровый клапанАнгло-русский технический словарь.

MANIPULATED VARIABLE

Англо-русский технический словарь

регулирующий параметрАнгло-русский технический словарь.

MARKER VARIABLE

Англо-русский технический словарь

<math.> переменная двузначнаяАнгло-русский технический словарь.

MASH VAT

Англо-русский технический словарь

заторный чанАнгло-русский технический словарь.

MASS VELOCITY

Англо-русский технический словарь

<phys.> скорость весоваяАнгло-русский технический словарь.

MEAN VALUE

Англо-русский технический словарь

1) математическое ожидание2) среднее значениеАнгло-русский технический словарь.

MEANSQUARE VALUE

Англо-русский технический словарь

среднее значение квадратаАнгло-русский технический словарь.

MEASURED VARIABLE

Англо-русский технический словарь

1) измеренная2) регулируемая переменная величинаАнгло-русский технический словарь.

MEASURING VESSEL

Англо-русский технический словарь

измерительный сосудАнгло-русский технический словарь.

MECHANICAL VENTILATION

Англо-русский технический словарь

искусственная вентиляцияАнгло-русский технический словарь.

MEDICAL VEHICLE

Англо-русский технический словарь

санитарный автомобильАнгло-русский технический словарь.

MEDIUM VACUUM

Англо-русский технический словарь

средний вакуумАнгло-русский технический словарь.

MERCURYARC VALVE

Англо-русский технический словарь

ртутный вентильАнгло-русский технический словарь.

METALFACED VENEER

Англо-русский технический словарь

металлизированная фанераАнгло-русский технический словарь.

METERING VALVE

Англо-русский технический словарь

1) дозирующий клапан2) клапан дозировочный3) устройство подающееАнгло-русский технический словарь.

MINE VENTILATION

Англо-русский технический словарь

рудничная вентиляцияАнгло-русский технический словарь.

MISSING VARIABLE

Англо-русский технический словарь

недостающая переменнаяАнгло-русский технический словарь.

MODE A VANISHES

Англо-русский технический словарь

мода А выпадаетАнгло-русский технический словарь.

MODEL VALIDATION

Англо-русский технический словарь

1) обоснование адекватности модели2) доказательство адекватности моделиАнгло-русский технический словарь.

MODERATE VISIBILITY

Англо-русский технический словарь

<meteor.> видимость яснаяАнгло-русский технический словарь.

MODULUS OF VECTOR

Англо-русский технический словарь

длина вектораАнгло-русский технический словарь.

MOISTUREPROOF VARNISH

Англо-русский технический словарь

влагостойкий лакАнгло-русский технический словарь.

MOLAR VOLUME

Англо-русский технический словарь

молярный объемАнгло-русский технический словарь.

MOLD VULCANIZATION

Англо-русский технический словарь

формовая вулканизацияАнгло-русский технический словарь.

MOTOR VEHICLE

Англо-русский технический словарь

автомашинаАнгло-русский технический словарь.

MOTORIZED VALVE

Англо-русский технический словарь

вентиль с электроприводомАнгло-русский технический словарь.

MOUNT VOLUME

Англо-русский технический словарь

устанавливать объемАнгло-русский технический словарь.

MOVINGCOIL VIBRATOR

Англо-русский технический словарь

магнитоэлектрический вибраторАнгло-русский технический словарь.

MOVINGCOIL VOLTMETER

Англо-русский технический словарь

магнитоэлектрический вольтметрАнгло-русский технический словарь.

MOVINGIRON VOLTMETER

Англо-русский технический словарь

вольтметр электромагнитной системыАнгло-русский технический словарь.

MUD VALVE

Англо-русский технический словарь

грязевой вентильАнгло-русский технический словарь.

MULTIELECTRODE VALVE

Англо-русский технический словарь

многоэлектродная лампаАнгло-русский технический словарь.

MULTIPLY VENEER

Англо-русский технический словарь

многослойная фанераАнгло-русский технический словарь.

MULTIRANGE VOLTMETER

Англо-русский технический словарь

многопредельный вольтметрАнгло-русский технический словарь.

MULTIWAY VALVE

Англо-русский технический словарь

многоходовой вентильАнгло-русский технический словарь.

MULTIWAY VALVE

Англо-русский технический словарь

многоходовой клапанАнгло-русский технический словарь.

NATURAL VENTILATION

Англо-русский технический словарь

естественная вентиляцияАнгло-русский технический словарь.

NEGATIVE VALUE

Англо-русский технический словарь

отрицательная величинаАнгло-русский технический словарь.

NEUTRAL VERTEX

Англо-русский технический словарь

нейтральная вершинаАнгло-русский технический словарь.

NICKEL VITRIOL

Англо-русский технический словарь

никелевый купоросАнгло-русский технический словарь.

NIGHT VISIBILITY

Англо-русский технический словарь

ночная видимостьАнгло-русский технический словарь.

NOMINAL VALUE

Англо-русский технический словарь

номинальная величинаАнгло-русский технический словарь.

NONNEWTONIAN VISCOSITY

Англо-русский технический словарь

аномальная вязкостьАнгло-русский технический словарь.

NONRECOVERABLE VEHICLE

Англо-русский технический словарь

невозвращаемый летательный аппаратАнгло-русский технический словарь.

NONSULPHUR VULCANIZATION

Англо-русский технический словарь

бессерная вулканизацияАнгло-русский технический словарь.

NONSYNCHRONOUS VIBRATOR

Англо-русский технический словарь

асинхронный вибраторАнгло-русский технический словарь.

NORMAL VECTOR

Англо-русский технический словарь

вектор нормалиАнгло-русский технический словарь.

NOT VALID

Англо-русский технический словарь

незаконныйАнгло-русский технический словарь.

NOZZLE VANE

Англо-русский технический словарь

лопатка соплового аппаратаАнгло-русский технический словарь.

NUMERICAL VALUE

Англо-русский технический словарь

численная величинаАнгло-русский технический словарь.

ORTHOGONAL VECTORS

Англо-русский технический словарь

ортогональные векторыАнгло-русский технический словарь.

OUTCROP OF VEIN

Англо-русский технический словарь

выклинивание жилыАнгло-русский технический словарь.

OUTER VALLEY

Англо-русский технический словарь

боковая долина зоны проводимостиАнгло-русский технический словарь.

OUTPUT VARIABLE

Англо-русский технический словарь

выходная переменнаяАнгло-русский технический словарь.

OUTPUT VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

выходное напряжениеАнгло-русский технический словарь.

Время запроса ( 0.649104036 сек)
T: 0.654952636 M: 1 D: 0