Найдено 100+ «W»

WAGE

Англо-український дипломатичний словник

I n звич. pl заробітна плата- minimum subsistence ~ мінімальна заробітна плата - minimum ~ legislation законодавство про мінімальну заробітну плату - minim

WAIT

Англо-український дипломатичний словник

v чекати, очікувати, дожидати- to ~ and see зайняти вичікувальну позицію

WAITANDSEE

Англо-український дипломатичний словник

adj очікувальний, вичікувальний (про політику)- ~ approach вичікувальний підхід - ~ policy вичікувальна політика

WAIVE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. відмовлятися (від права/ вимоги) 2. утримуватися від чогось 3. уникати, ухилятися - to ~ ceremony не дотримуватися церемонії, без церемоній - to ~ a cla

WAIVER

Англо-український дипломатичний словник

n юр. 1. відмова (від права тощо) 2. документ про відмову 3. виняток (з правила тощо) - special ~ особлива відмова - ~ of the claim відмова від позову/ прет

WAIVING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. відмова (від претензії тощо) 2. звільнення (від податку тощо) - ~ of fees and taxes звільнення від мита і податків - ~ of jurisdictional immunity відмова

WAKE

Англо-український дипломатичний словник

n - in the ~ of smbd.'s policy у фарватері чиєїсь політики

WALK

Англо-український дипломатичний словник

n життєвий шлях, сфера діяльності; громадське становище- people from all ~s of life представники всіх верств суспільства

WALKOUT

Англо-український дипломатичний словник

n страйк- national ~ всезагальний страйк

WALL STREET

Англо-український дипломатичний словник

1. Уолл-стрит (діловий центр Нью-Йорка)2. перен. американський фінансовий світ, фінансова олігархія

WANGLE

Англо-український дипломатичний словник

v підтасовувати (факти), фальсифікувати- to ~ statistics маніпулювати статистичними даними (для викривлення істинного становища)

WANT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. необхідність, потреба 2. звич. pl потреби бажання - artificially stimulated ~s штучно стимульовані потреби - physically necessary ~s предмети першої не

WAR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. війна, бойові дії 2. боротьба, ворожнеча, ворожість - accidental ~ випадкова війна; війна, яка вибухнула внаслідок непередбаченого інциденту - aggressive

WAR FOOTING

Англо-український дипломатичний словник

n воєнне становище, бойова готовність- to put on a ~ переводити на воєнне становище, приводити в бойову готовність

WARD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. мандатна/ підопічна територія 2. (міський) виборчий округ - ~ heeler амер. знев. дрібний політикан

WARFARE

Англо-український дипломатичний словник

n війна, бойові дії, прийоми ведення війни- bacterial ~ бактеріологічна війна - biological ~ біологічна війна; ведення війни біологічною зброєю - chemical ~ х

WARHEAD

Англо-український дипломатичний словник

n військ. бойова головка, бойова частина; головна частина з зарядом- independently targetable ~ бойова головка з незалежним наведенням на ціль - land-based ~

WARHORSE

Англо-український дипломатичний словник

n розм. 1. ветеран війни, бувалий солдат, старий воїн 2. досвідчений політикан, особл. учасник виборчих кампаній

WARLIKE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. войовничий 2. воєнний; що стосується війни - ~ equipment воєнне майно, бойова техніка - ~ preparations воєнні приготування, підготовка до війни

WARLORD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. полководець; воєначальник 2. військовий диктатор, великий мілітарист

WARMAKING

Англо-український дипломатичний словник

- capacity воєнний потенціал; боєздатність

WARNING

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. попередження, застереження 2. попереджувальний сигнал - early ~ завчасне попередження - launch-on ~ (LOW) концепція "запуску після попередження" (про

WARRIOR

Англо-український дипломатичний словник

n поет. боєць, воїн, вояк- the Unknown W. Невідомий солдат - Tomb of the Unknown W. Могила невідомого солдата

WARTIME

Англо-український дипломатичний словник

n воєнний час- ~ production промислове виробництво воєнного часу - in ~ під час війни

WASTAGE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. зношування 2. знецінення 3. втрати, збиток - ~ of the country's resources втрати багатств країни, зловживання державними засобами

WASTE

Англо-український дипломатичний словник

n відходи, викиди- atomic ~ відходи атомної промисловості - industrial ~ виробничі відходи і викиди - nuclear ~ відходи атомної промисловості - to dispose of

WATER

Англо-український дипломатичний словник

n вода- adjacent ~s прилягаючі акваторії

WATERDOWN

Англо-український дипломатичний словник

v пом'якшити, позбавити гостроти, зробити обтічним- to ~ a resolution позбавити резолюцію гостроти

WATEREDDOWN

Англо-український дипломатичний словник

adj пом'якшений, обтічний; вихолощений- ~ text пом'якшений/ вихолощений/ обтічний текст

WATERGATE

Англо-український дипломатичний словник

n Уотергейтська справа, Уотергейтський скандал

WATERTIGHT

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. стійкий до критики; що витримує критику; неспростовний; цілком обґрунтований 2. ясний, недвозначний - the draft resolution is ~ проект резолюції бездога

WAY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. метод, засіб, спосіб дії 2. звичай, особливість, спосіб життя 3. перен. рух вперед, хід, поступ 4. становище, стан - sophisticated ~ витончений прийом/

WEAK

Англо-український дипломатичний словник

adj слабкий, непереконливий; необґрунтований, хиткий- ~ argument слабкий/ непереконливий доказ

WEAKENED

Англо-український дипломатичний словник

adj пом'якшений, ослаблений- ~ draft resolution пом'якшений/ ослаблений проект резолюції

WEAKNESS

Англо-український дипломатичний словник

n непереконливість, необґрунтованість- ~ of an argument непереконливість доказу, хиткість аргументації

WEALTH

Англо-український дипломатичний словник

n 1. багатство 2. матеріальні цінності, багатства 3. велика кількість, безліч - intellectual ~ духовне багатство - national ~ національне багатство - social

WEAPON

Англо-український дипломатичний словник

n зброя- absolute ~s абсолютна зброя - anti-forces ~s зброя для ураження супротивних сил - anti-material ~s зброя для ураження бойової техніки - anti-personn

WEDDED

Англо-український дипломатичний словник

adj нерозривно зв'язаний- ~ by common interests зв'язані спільними інтересами

WEDGE

Англо-український дипломатичний словник

I n клин- to drive a ~ забивати клин - to force a ~ забивати клин - entering ~ початок важливих подій II v утискувати; заганяти (в тісне приміщення); укли

WEIGH

Англо-український дипломатичний словник

v 1. обдумувати, обмірковувати; оцінювати; зважувати 2. мати вагу, значення; впливати 3. порівнювати, зіставляти (з чимсь - ~ with, against); 4. високо цінува

WEIGHT

Англо-український дипломатичний словник

I n вага; значення, важливість- argument of great ~ дуже важливий аргумент - matter of small ~ дрібниця; питання, що не заслуговує уваги - men of ~ впливові/

WEIGHTY

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. вагомий, важливий 2. обтяжливий, тяжкий - ~ argument переконливий доказ/ аргумент - ~ consideration вагоме/ важливе міркування - ~ opinion авторитетна

WELCOME

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. прийом (гостя), гостинність; гостинний/ щирий прийом 2. привітання - cold ~ холодний прийом - hearty ~ сердечний прийом - qualified ~ стриманий прийо

WELD

Англо-український дипломатичний словник

v згуртовувати, об'єднувати- closely ~ed arguments тісно пов'язані між собою аргументи - ~ed by common interests об'єднані/ згуртовані спільними інтересами -

WELFARE

Англо-український дипломатичний словник

n благополуччя, добробут; достаток- economic ~ економічне благополуччя - social and economic ~ соціальний і економічний добробут - social ~ соціальне забезпеч

WELFARISM

Англо-український дипломатичний словник

n лінія на створення держави загального достатку; політика запровадження соціального забезпечення, безкоштовної медичної допомоги, освіти тощо

WELLBALANCED

Англо-український дипломатичний словник

adj збалансований; пропорційний, гармонійний- ~ text (добре) збалансований текст

WELLBEING

Англо-український дипломатичний словник

n добробут, (матеріальне) благополуччя, благоденство; процвітання, розквіт- ~ of mankind добробут людства - ~ of the nation процвітання всієї країни

WELLDEFINED

Англо-український дипломатичний словник

adj чіткий, виразний; цілком певний

WELLDIRECTED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. точно спрямований, цілеспрямований 2. влучний, точний - ~ effort цілеспрямоване зусилля

WELLFOUNDED

Англо-український дипломатичний словник

adj обґрунтований, оснований на фактах- ~ belief обґрунтоване переконання - ~ charge обґрунтоване звинувачення - ~ statement аргументована заява

WELLGROUNDED

Англо-український дипломатичний словник

adj обґрунтований- ~ fears обґрунтовані побоювання

WELLINFORMED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. обізнаний, знаючий; широко освічений, ерудований 2. добре поінформований - from ~ sources з надійних джерел

WELLKNIT

Англо-український дипломатичний словник

adj міцний, надійний, згуртований- ~ argument струнка система доказів - ~ organization міцна/ згуртована організація

WELLKNOWN

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. відомий, знаменитий; популярний, славетний 2. добре відомий, знайомий - ~ fact про цей факт усі знають, це відомий факт

WELLMARKED

Англо-український дипломатичний словник

adj чіткий, виразний, помітний- ~ differences помітні відмінності

WELLTIMED

Англо-український дипломатичний словник

adj вчасний, своєчасний; доречний- well-to-do n (the ~) багаті/ заможні/ забезпечені верстви суспільства

WELLWARRANTED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. дозволений, законний 2. забезпечений, підтверджений; обґрунтований

WEST

Англо-український дипломатичний словник

n 1. захід 2. амер. (the W.) західні штати, Захід, західна частна США - Wild W. "Дикий захід" (США)

WESTEND

Англо-український дипломатичний словник

Уест-Енд; західна частина Лондона (аристократична)

WESTENDER

Англо-український дипломатичний словник

n мешканець Уест-Енду (аристократичної частини Лондона)

WESTMINSTER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. Вестмінстер (район Лондона) 2. англійський парламент

WHEEL

Англо-український дипломатичний словник

n pl перен. механізм; рушійні сили- ~s of progress сили прогресу - ~s of state державна машина

WHEREAS

Англо-український дипломатичний словник

conj (в преамбулах офіційних документів, контрактів, законів тощо) тоді як, у той час як, а; хоч, незважаючи на те, що; оскільки, беручи до уваги; через те, що

WHIP

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. парламентський партійний організатор 2. повістка партійного організатора про необхідність бути присутніми на засіданні парламенту - to withdraw the ~ f

WHIPHAND

Англо-український дипломатичний словник

n влада, перевага сил- to have the ~ in the situation бути господарем становища - to have the ~ of/ over smbd. тримати когось у покорі

WHIPPINGBOY

Англо-український дипломатичний словник

n перен. "хлопчик для биття"; козел відпущення

WHIRLIGIG

Англо-український дипломатичний словник

n вир (життя, подій), швидка зміна (вражень тощо)- ~ of history вир історії

WHISPERING

Англо-український дипломатичний словник

n нашіптування; плітка; лихослів'я; чутка; поголос- ~ campaign наклепницька кампанія, поширення брехливих чуток

WHISTLESTOP

Англо-український дипломатичний словник

n - ~ campaign роз'їзна агітаційна кампанія депутата на виборах

WHITE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. білий 2. призначений для білих - ~ emigre білоемігрант - ~ feather боягуз; боягузтво - W. Guard білогвардієць; біла гвардія - ~ lie невинна брехня, б

WHITE ENSIGN

Англо-український дипломатичний словник

військово-морський прапор Великої Британії

WHITE HOUSE

Англо-український дипломатичний словник

1. Білий дім (резиденція президента США)2. перен. уряд США - ~ Office особиста канцелярія президента США

WHITE TIE

Англо-український дипломатичний словник

1. біла краватка (фрачна)2. перен. фрак - ~ dinner урочистий обід - W. Tie вказівка у запрошенні: чоловікам бути у фраках, а жінкам – у вечірніх сукнях

WHITEBOOK

Англо-український дипломатичний словник

n Біла книга (збірник офіційних документів)

WHITECOLLAR

Англо-український дипломатичний словник

n канцелярський, конторський, "чистий" (про роботу); який належить до інженерно-технічних працівників, службовець- ~ jobs конторські посади; служба в установі;

WHITEHALL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. Уайтхолл (вулиця в Лондоні, де розташовані урядові установи) 2. перен. британський уряд

WHITEWASH

Англо-український дипломатичний словник

I n обілення; лакування; окозамиленняII v обіляти, прикрашати; приховувати недоліки

WHO IS WHO

Англо-український дипломатичний словник

"Хто є хто" (назва біографічного довідника)- ~ ballot амер. виборчий бюлетень з короткими біографічними відомостями про кандидата

WHOLE

Англо-український дипломатичний словник

n ціле- integrated ~ єдине ціле - the ~ and the parts ціле і частини

WHOLESOME

Англо-український дипломатичний словник

adj корисний, здоровий, благотворний, благодійний, добродійний- ~ advice корисна порада - ~ influence благотворний/ здоровий вплив

WHOOPDEDOODLE

Англо-український дипломатичний словник

n роздування (слави тощо); грубі лестощі

WIDE

Англо-український дипломатичний словник

adj великий, обширний, широкий- ~ connections численні зв'язки - ~ difference велика різниця - ~ generalizations широкі узагальнення - ~ interests різносторо

WIDEAWAKE

Англо-український дипломатичний словник

adj пильний, зіркий, завжди напоготові; обережний, обачний

WIDEN

Англо-український дипломатичний словник

v розширювати(ся), поширюватися)

WIDESPREAD

Англо-український дипломатичний словник

adj широко розповсюджений, дуже поширений

WIELD

Англо-український дипломатичний словник

v володіти, панувати- to ~ influence користуватися впливом, мати вплив - to ~ power тримати в своїх руках владу

WIGWAM

Англо-український дипломатичний словник

n амер. тимчасове приміщення для політичних зборів

WILD

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. необдуманий; безглуздий, навіжений 2. пустельний, незаселений, незайманий 3. бурхливий, буйний; шалений, невгамовний, нестямний, несамовитий - ~ accusa

W

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцать третья буква немецкого алфавитаII = Watt физ.вт = ваттIII = Werstв. = верста (старая мера длины в России)IV = West(en)З = запад, вестБольшой нем

W

Новый большой англо-русский словарь

[ʹdʌb(ə)lju:] n (pl Ws, w's [ʹdʌb(ə)lju:z])23-я буква английского алфавитаНовый большой англо-русский словарь.2001.

W

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от nach Sonderverfahren erblasener Stahlконвертерная специальная сталь (маркировка)II сокр. от Wärmemengeколичество теплоты; количество тепла, расход теп

W

Морской словарь

W NW " WNW " " Самойлов К. И.Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР,1941

W

Венгерско-русский словарь

+1{betű} В+2 r**v 1. {nyugat} запад;2. {watt} ваттMagyar-orosz szótár.2013.

W

Англо-русский экономический словарь

вес.weight.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

W

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = WII 1) англ. сокр. от West вест, запад 2) сокр. от watt ватт 3) сокр. от viva да здравствует! 4) сокр. от M (т. е. перевернутая W) morte, abbasso д

W

Португальско-русский словарь

1) скр от watt internacional ватт (международно принятый)2) скр от Wolfram хим вольфрамPortuguese-russian dictionary.2013.

W

Немецко-русский автосервисный словарь

I(Wechselstrom) переменный токII(Weite) ширинаDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

W

Религиозные термины

     23-я буква. Не имеет эквивалента в еврейском языке. В Западном Оккультизме некоторые считают ее символом небесной воды, тогда как M символизирует земную вод

W

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от width ширина 2) сокр. от workpiece обрабатываемая деталь; заготовка

W

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

в, у w poniedziałek в понеділок we wtorek у вівторок w Kijowie у Києві w Warszawie у Варшаві we Lwowie у Львові grać w tenisa грати в теніс w ciągu dnia п

W

Англо-русский словарь редакция bed

n. ватт (единица измерения мощности)

W

Большой испанско-русский словарь

fбуква, употребляемая в некоторых словах иностранного происхождения уве добле

W

Англо-русский словарь страховых терминов

• Displacement weight• Winter freeboard markEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

W

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвадцать третья буква норвежского алфавита, встречается только в словах иностранного происхожденияНорвежско-русский словарь.2013.

W

Англо-русский металлургический словарь

weldАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

W

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Вольфрам (W)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

W

Новый большой англо-русский словарь

[ʹdʌb(ə)lju:] n (pl Ws, w's [ʹdʌb(ə)lju:z])23-я буква английского алфавитаНовый большой англо-русский словарь.2001.

W

Немецко-русский геологический словарь

[Westen ]западDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

W

Португальско-русский словарь

скр от watt, uóte эл ваттPortuguese-russian dictionary.2013.

W

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [wall] — стенка трубы2. [watt] — ватт3. [West] — запад* * *• with• ватт• запад• стенка трубыАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

W

Итальяно-русский автомобильный словарь

(Watt) ватт, ВтDizionario italiano-russo Automobile.2013.

W

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. electric energy - электрическая энергия;2. energy - энергия; мощность;3. flux density - плотность потока;4. free moisture content - содержание свободной влаги

W

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от énergieэнергияII сокр. от travailработаIII сокр. от wattватт, ВтIV сокр. от wolframвольфрамDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

W

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = WБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

W

Англо-русский словарь Мюллера

W, w [ˊdʌblju:] n (pl Ws, W's [ˊdʌblju:z]) 23-я буква англ. алфавита Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

W

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от watt ватт II сокр. от West запад

W

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. сущ. разг. туалет2. авто flood vehicle (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2

W

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = w23-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

W

Польско-русский словарь

(we) предлог. 1. с В в; иногда не переводится; skręcić w lewo повернуть влево; przejść w bród перейти вброд; pokroić w plasterki нарезать ломтиками; wysadzić w p

W

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

n =, = двадцать третья буква немецкого алфавитаБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

W

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвадцать третья буква норвежского алфавита, встречается только в словах иностранного происхожденияНорвежско-русский словарь.2013.

W

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [water] — вода 2. [week] — неделя 3. [weight] — вес * * *• with • ватт • запад • стенка трубы Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

W

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от triptophaneтриптофан* * *triptophaneEnglish-russian biological dictionary.2013.

W

Англо-русский словарь по машиностроению

сокр. от weld; = wсварной шовАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

W

Новый большой англо-русский словарь

W [ʹdʌb(ə)lju:] n (pl Ws, w‘s [ʹdʌb(ə)lju:z]) 23-я буква английского алфавита

W

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`dʌbljʊ(:)]ваттзападАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

W

Англо-русский словарь по машиностроению

= WАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

W

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от waste1) пустыня; пустошь || пустынный 2) отходы, отбросы II сокр. от waterводаIII сокр. от weatherпогода || погодный, метеорологическийIV сокр. от wei

W

Англо-русский словарь Мюллера

W, w [ˊdʌblju:] n (pl Ws, W's [ˊdʌblju:z])23-я буква англ. алфавитаАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

W

Экология человека. Понятийно-терминологический словарь

См. Число Вольфа.Экология человека. Понятийно-терминологический словарь. — Ростов-на-Дону.Б.Б. Прохоров.2005.

W

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от width ширина 2) сокр. от workpiece обрабатываемая деталь; заготовка

W%

Англо-русский словарь технических аббревиатур

weight percent - весовой процентАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

W.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

неделяженассмотрительдиректор; ректордеканвесширинаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

W.

Энциклопедия культурологии

W. Wien Культурология. XX век. Энциклопедия.1998. .

W.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от week неделя II сокр. от wife жена III сокр. от with с IV сокр. от warden 1) смотритель 2) директор (школы); ректор (колледжа) 3) декан V сокр. от weig

W.

Португальско-русский словарь

геогр скр от OesteзападPortuguese-russian dictionary.2013.

W.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от Wales Уэльс II сокр. от Welsh валлийский, уэльский III сокр. от Wednesday среда

W.

Англо-русский словарь Мюллера

w. I week noun неделя II wife noun жена III with noun с IV тж. W. - wardennoun 1) смотритель 2) директор (школы); ректор (колледжа) 3) декан V тж. W. -weight n

W.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от WilliamВильгельм, Уильям (имя английских королей)Англо-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

W.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

Уэльсваллийский, уэльскийсредаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

W.130

Англо-русский словарь страховых терминов

Worldscale 130English-Russian insurance dictionary.2014.

W/

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. with — сАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

W/

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. with — сАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

W/

Англо-русский вспомогательный словарь

(сокр.) 1. с; 2. запад; западный; 3. ватт; 4. белый; 5. работа; 6. писать

W/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[with] — с Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

W/0

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [without] — без2. [west offset] — соседний к западуАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

W/2

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[west half] — западная половина* * *западная половинаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

W2 FORM

Англо-русский экономический словарь

гос. фин., амер. форма "W-2" (содержит информацию о зарплате работника, удержанных подоходном налоге и взносах в социальные фонды; составляется работодателем и п

W2L

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от wired-OR, wired-AND logic логические схемы типа монтажное ИЛИ - монтажное И

W2L

Англо-русский словарь компьютерных терминов

wired-OR, wired-AND logic логические схемы типа монтажное ИЛИ - монтажное И

W2WAVES

Англо-русский геологический словарь

поверхностные сейсмические волны, обогнувшие поверхность земного шараEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

W2РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Математическая энциклопедия

- см. "Омега-квадрат" распределение. Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.И. М. Виноградов.1977—1985.

W3

Англо-русский словарь по компьютерам

world wide web - интернет, всемирная паутина

W3

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от World Wide Web всемирная паутина

W3

Англо-русский словарь технических аббревиатур

World Wide Web - всемирная сеть ИнтернетаАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

W3C

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

- WWWC (World Wide Web Consortium) Консорциум World-Wide Web во главе W3C, образованной в 1994 г, стоит её основатель Тим Бернерс-Ли (Tim Berners Lee). В консорц

W3C

Словарь SEO терминов

- расшифровывается как World Wide Web Consortium, что в переводе с английского означает Консорциум мировой паутины. Это организация, которая разрабатывает и вне

W3WAVES

Англо-русский геологический словарь

поверхностные сейсмические волны, обогнувшие поверхность земного шара полтора разаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

W4 FORM

Англо-русский экономический словарь

гос. фин., амер. форма "W-4" (подготавливается работником для работодателя и перечисляет все обстоятельства налогового статуса человека, влияющие на возможные ль

W4W

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(Word for Windows) текстовый процессор корпорации Microsoft. Иногда используется аббревиатура WFW

W85

Энциклопедия стрелкового оружия

        Крупнокалиберный пулемет W85 (КНР) Крупнокалиберный пулемет W85 Солдаты НОАК с крупнокалиберным пулеметом W85 Калибр: 12.7х108 ммВес: 18.5 (тело пулемета

W8ING

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сленг= waitingАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

W9

Англо-русский экономический словарь

"дубль-в 9": форма Службы внутренних доходов США, которая должна заполняться клиентами финансовых учреждений; содержит номер социального страхования или индивиду

W9 FORM

Англо-русский экономический словарь

гос. фин., амер. форма "W-9" (заполняется клиентами финансовых учреждений и содержит номер социального страхования или индивидуальный налоговый номер клиента и д

WA

Суахили-русский словарь

1) быть, существова́ть2) быть, находи́ться;alikuwa nyumbani — он был до́ма;wa nyuma — быть позади́3) быть, явля́ться (чем-л., кем-л.),walikuwa wanafunzi — они́ б

WA

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от WärmeaustauscherтеплообменникII сокр. от Wasseraufnahmevermögenводопоглощающая способностьDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

WA

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. wave analyzer - волновой анализатор; анализатор спектра;2. wide-angle - широкоугольный;3. wire-armored - в металлической оплётке;4. work area - рабочая област

WA

Англо-русский экономический словарь

док.1) общ., амер. сокр. от Washington2) межд. эк. сокр. от Wassenaar Arrangement* * *включая аварию.with average.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-ру

WA

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

ВашингтонАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

WA

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Wohnungsamtжилищное управление, жилищный отделII = Wirtschaftsabkommenэкономическое соглашениеБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

WA

Англо-русский терминологический словарь МИД России

см. Wassenaar AgreementТерминологический словарь МИД России.EdwART.2011.

WA

Новый большой англо-русский словарь

wa'1> _шотл. = wallНовый большой англо-русский словарь.2001.

WA

Англо-русский словарь по машиностроению

сокр. от wire-armoredв металлической оплётке (о проводе)Англо-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

WA

Англо-русский словарь страховых терминов

сокр. от with averageEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

Время запроса ( 1.646492146 сек)
T: 1.65281742 M: 1 D: 0