Найдено 50+ «W»

WAIVE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. відмовлятися (від права/ вимоги) 2. утримуватися від чогось 3. уникати, ухилятися - to ~ ceremony не дотримуватися церемонії, без церемоній - to ~ a cla

WALK

Англо-український дипломатичний словник

n життєвий шлях, сфера діяльності; громадське становище- people from all ~s of life представники всіх верств суспільства

WALL STREET

Англо-український дипломатичний словник

1. Уолл-стрит (діловий центр Нью-Йорка)2. перен. американський фінансовий світ, фінансова олігархія

WAR

Англо-український дипломатичний словник

n 1. війна, бойові дії 2. боротьба, ворожнеча, ворожість - accidental ~ випадкова війна; війна, яка вибухнула внаслідок непередбаченого інциденту - aggressive

WAR FOOTING

Англо-український дипломатичний словник

n воєнне становище, бойова готовність- to put on a ~ переводити на воєнне становище, приводити в бойову готовність

WARD

Англо-український дипломатичний словник

n 1. мандатна/ підопічна територія 2. (міський) виборчий округ - ~ heeler амер. знев. дрібний політикан

WARHEAD

Англо-український дипломатичний словник

n військ. бойова головка, бойова частина; головна частина з зарядом- independently targetable ~ бойова головка з незалежним наведенням на ціль - land-based ~

WATERGATE

Англо-український дипломатичний словник

n Уотергейтська справа, Уотергейтський скандал

WAY

Англо-український дипломатичний словник

n 1. метод, засіб, спосіб дії 2. звичай, особливість, спосіб життя 3. перен. рух вперед, хід, поступ 4. становище, стан - sophisticated ~ витончений прийом/

WEAK

Англо-український дипломатичний словник

adj слабкий, непереконливий; необґрунтований, хиткий- ~ argument слабкий/ непереконливий доказ

WEDGE

Англо-український дипломатичний словник

I n клин- to drive a ~ забивати клин - to force a ~ забивати клин - entering ~ початок важливих подій II v утискувати; заганяти (в тісне приміщення); укли

WELCOME

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. прийом (гостя), гостинність; гостинний/ щирий прийом 2. привітання - cold ~ холодний прийом - hearty ~ сердечний прийом - qualified ~ стриманий прийо

WELFARE

Англо-український дипломатичний словник

n благополуччя, добробут; достаток- economic ~ економічне благополуччя - social and economic ~ соціальний і економічний добробут - social ~ соціальне забезпеч

WELLDEFINED

Англо-український дипломатичний словник

adj чіткий, виразний; цілком певний

WELLGROUNDED

Англо-український дипломатичний словник

adj обґрунтований- ~ fears обґрунтовані побоювання

WELLKNIT

Англо-український дипломатичний словник

adj міцний, надійний, згуртований- ~ argument струнка система доказів - ~ organization міцна/ згуртована організація

WESTEND

Англо-український дипломатичний словник

Уест-Енд; західна частина Лондона (аристократична)

WESTENDER

Англо-український дипломатичний словник

n мешканець Уест-Енду (аристократичної частини Лондона)

WESTMINSTER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. Вестмінстер (район Лондона) 2. англійський парламент

WHEREAS

Англо-український дипломатичний словник

conj (в преамбулах офіційних документів, контрактів, законів тощо) тоді як, у той час як, а; хоч, незважаючи на те, що; оскільки, беручи до уваги; через те, що

WHIP

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. парламентський партійний організатор 2. повістка партійного організатора про необхідність бути присутніми на засіданні парламенту - to withdraw the ~ f

WHIPPINGBOY

Англо-український дипломатичний словник

n перен. "хлопчик для биття"; козел відпущення

WHITE ENSIGN

Англо-український дипломатичний словник

військово-морський прапор Великої Британії

WHITE HOUSE

Англо-український дипломатичний словник

1. Білий дім (резиденція президента США)2. перен. уряд США - ~ Office особиста канцелярія президента США

WHITECOLLAR

Англо-український дипломатичний словник

n канцелярський, конторський, "чистий" (про роботу); який належить до інженерно-технічних працівників, службовець- ~ jobs конторські посади; служба в установі;

WHITEHALL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. Уайтхолл (вулиця в Лондоні, де розташовані урядові установи) 2. перен. британський уряд

WHO IS WHO

Англо-український дипломатичний словник

"Хто є хто" (назва біографічного довідника)- ~ ballot амер. виборчий бюлетень з короткими біографічними відомостями про кандидата

WIDE

Англо-український дипломатичний словник

adj великий, обширний, широкий- ~ connections численні зв'язки - ~ difference велика різниця - ~ generalizations широкі узагальнення - ~ interests різносторо

WILD

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. необдуманий; безглуздий, навіжений 2. пустельний, незаселений, незайманий 3. бурхливий, буйний; шалений, невгамовний, нестямний, несамовитий - ~ accusa

WILDCAT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. ризикована/ непевна справа 2. неофіційний страйк без санкції профспілки II adj 1. ризикований 2. незаконний, недозволений, несанкціонований; що не в

WILL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. воля, сила волі 2. бажання, воля; хотіння; твердий намір - collective ~ of the states колективна воля держав - free ~ of the states in the conclusion of

WIN

Англо-український дипломатичний словник

v (won)1. вигравати, перемагати, здобувати перемогу 2. заслужити, здобути, дістати; досягти, добитися, домогтися; завоювати - to ~ a battle перемогти у битві

WINDSOR CASTLE

Англо-український дипломатичний словник

Віндзорський замок (одна з офіційних заміських резиденцій англійських королів в м. Віндзор)

WIRETAPPING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. перехоплювання телефонних повідомлень; підслуховування телефонних розмов 2. шпигунство, стеження шляхом перехоплювання телефонних розмов/ телеграм

WISDOM

Англо-український дипломатичний словник

n мудрість; розсудливість, здоровий глузд

WISHFUL

Англо-український дипломатичний словник

adj бажаний, жаданий- ~ thinking сприйняття бажаного за дійсне

WISHWASH

Англо-український дипломатичний словник

n перен. балаканина; пусті слова/ балачки

WITHDRAW

Англо-український дипломатичний словник

v (withdrew, withdrawn)1. відкликати, відводити, брати назад 2. відмовлятися; скасовувати, відміняти; анулювати; знімати (пропозицію) 3. відходити, піти; поки

WITHDRAWAL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. відмова (від обіцянки тощо) 2. скасування, відміна, анулювання; знімання, зняття 3. відвід військ (з чужої території чи бою) - complete ~ повний відвід/

WORD

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. часто pl мова, розмова, слова 2. тільки sing. звістка, повідомлення 3. тільки sing наказ, розпорядження 4. пароль, перепустка - concluding ~s заключ

WORK

Англо-український дипломатичний словник

I n робота, праця- finish ~ завершальні роботи - general ~ загальні роботи - health ~ санітарія і гігієна, санітарне обслуговування - jointly initiated ~ сп

WRECK

Англо-український дипломатичний словник

I n перен. загибель, крах (надій тощо)II v перен. пропасти, зазнати краху (про плани тощо) - to ~ negotiations зірвати переговори

WRIT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. повістка, розпорядження, наказ; позовна заява; судовий документ; постанова суду/ судді 2. королівський рескрипт шерифу про проведення виборів до парламенту

COLD WAR

Англо-український дипломатичний словник

холодна війна- ~ record історія холодної війни; дані/ факти про холодну війну

NEW WORLD

Англо-український дипломатичний словник

1. Новий Світ, Америка2. амер. західна півкуля

NEWS WRITER

Англо-український дипломатичний словник

n репортер, газетний кореспондент

WA

Суахили-русский словарь

1) быть, существова́ть2) быть, находи́ться;alikuwa nyumbani — он был до́ма;wa nyuma — быть позади́3) быть, явля́ться (чем-л., кем-л.),walikuwa wanafunzi — они́ б

WAA

Суахили-русский словарь

Свети́ть, сия́ть, сверка́ть, блесте́ть (о небесных светилах, звёздах)стат. -wakaстат.-заст. -washa(ma-)1) пятно́, пя́тнышко; кра́пинка2) кля́кса3) мн. пестрота́,

WAHI

Суахили-русский словарь

1) быть во́время; прибыва́ть во́время и́ли заблаговре́менно2) успева́ть3) де́лать (какое-л.) де́ло в до́лжное вре́мя4) быть гото́вым (наготове)5) удава́ться;amew

WAIDHI

Суахили-русский словарь

Чита́ть про́поведьвзаимн. -waidhianaзаст. -waidhishaнаправ. -waidhiaпас. -waidhiwaстат. -waidhika

WAJIBU

Суахили-русский словарь

в осн. ф. ре́дко1) быть до́лжным (надлежащим) и́ли необходи́мым2) быть вы́нужденнымнаправ. -wajibiaпас. -wajibiwaстат.-заст. -wajibisha;aliwawajibisha wafike huk

WAKA

Суахили-русский словарь

1) горе́ть; загора́ться, воспламеня́ться; прям. и перен. вспы́хивать;taa inawaka — ла́мпа гори́т;waka kwa hasira — вспы́хнуть гне́вом2) быть раскалённым;mchanga

WAKATI

Суахили-русский словарь

(nyakati)1) тж. грам. вре́мя; пери́од вре́мени, срок; моме́нт;wakati wa mavuno — вре́мя сбо́ра урожа́я;wakati wa [ki]sasa — настоя́щее вре́мя;wakati uliopita — п

WAKILI

Суахили-русский словарь

в осн. ф. ре́дко быть представи́телем, представля́ть (что-л., кого-л.)заст.-взаимн. -wakilishanaзаст.-направ. -wakilishiaзаст.-направ.-взаимн. -wakilishianaзаст.

WAMBA

Суахили-русский словарь

1) обтя́гивать и́ли обива́ть (мебель), натя́гивать (что-л. на что-л.);wamba ngoma kwa ngozi — обтя́гивать бараба́н ко́жей;wamba kitanda kwa mashupatu — плести́ с

WANA

Суахили-русский словарь

уст.1) боро́ться2) отста́иватьзаст. -wanishaнаправ. -wania;waliwania jambo la kuimarisha amani — они́ боро́лись за укрепле́ние ми́ра;wania ubingwa wa mchezo — сп

WANGA

Суахили-русский словарь

(-)1) бот. арроуру́т (Marantа arundinacea)2) крахма́л (из корней растения арроурут),tia wanga nguo — крахма́лить бельё3) сла́дости (из растения арроурут)4) мн. о

WARAKA

Суахили-русский словарь

(nyaraka)1) письмо́; посла́ние;andika waraka — писа́ть письмо́;waraka ni nusu ya kuonana — посл. письмо́ — э́то полсвида́ния2) докуме́нт; акт; гра́мота; циркуля́

WARANTI

Суахили-русский словарь

(-)1) о́рдер; предписа́ние2) разреше́ние (на что-л.), выдава́емое госуда́рственными о́рганами (напр. на бесплатный проезд в транспорте)

WASILI

Суахили-русский словарь

Прибыва́ть, достига́ть ме́ста назначе́ния; появля́ться;waliwasili kwetu jana — они́ при́были к нам вчера́взаимн. -wasiliana обща́ться, контакти́ровать, вступа́ть

WASIWASI

Суахили-русский словарь

(ед.; -)1) беспоко́йство, трево́га, волне́ние;fanya wasiwasi — беспоко́иться, трево́житься2) нереши́тельность, неуве́ренность, сомне́ние, колеба́ние;tia wasiwasi

WAZA

Суахили-русский словарь

1) ду́мать, размышля́ть, обду́мывать; сообража́ть;waza moyoni — ду́мать про себя́2) полага́ть, предполага́ть, счита́ть;aliwaza ana hakika — он счита́л, что он пр

WAZI

Суахили-русский словарь

1) откры́тый (незапертый, непокрытый и т. п.),aliacha mlango wazi — он оста́вил дверь неза́пертой;dirisha lilikuwa wazi — окно́ бы́ло откры́то;kichwa wazi — обна

WEKA

Суахили-русский словарь

1) класть, помеща́ть;weka kitabu mezani — класть кни́гу на стол;weka mkono wa simu chini — класть телефо́нную тру́бку;weka chombo cha simu sikioni — подноси́ть т

WENZO

Суахили-русский словарь

(nyenzo)1) рыча́г;mti huu hauendi ila kwa wenzo — э́то де́рево мо́жно сдви́нуть то́лько с по́мощью рычага́2) ро́лик; вал3) сырьё, материа́л;nyenzo za kutengeneza

WEZA

Суахили-русский словарь

1) мочь, быть спосо́бным (в состоянии) (что-л. сделать),hawezi kusimama — он не мо́жет стоя́ть;kitambaa kisichoweza kujikunja — немну́щаяся ткань2) с отрица́нием

WIA

Суахили-русский словарь

1) станови́ться тёплым, тепле́ть2) быть горя́чим; нагрева́ться; раскаля́ться3) перен. разгорячи́ться4) кипе́ть, бить ключо́м1) тре́бовать своё (у кого-л.);ananiw

WIKA

Суахили-русский словарь

1) крича́ть кукареку́, петь (о петухе),jogoo likiwika lisiwike kutakucha — посл. прокричи́т пету́х и́ли не прокричи́т, а рассве́т насту́пит2) перен. задава́ть то

WIMA

Суахили-русский словарь

1) держа́ться пря́мо (стоя)2) быть вертика́льным (перпендикулярным)3) быть круты́м (отвесным); быть обры́вистым (о спуске)(ед.) пребыва́ние в вертика́льном (перп

WINDA

Суахили-русский словарь

1) охо́титься;anapenda kuwinda wanyama — он лю́бит охо́титься на живо́тных2) выи́скивать, высле́живать; следи́ть; пресле́довать;перен. охо́титься;nitamwinda mpak

WINGI

Суахили-русский словарь

(ед.)1) большо́е коли́чество, мно́жество2) большинство́;wingi wa watu — большинство́ люде́й;kwa wingi — в большинстве́3) грам. мно́жественное число́;pambanua umo

WIVU

Суахили-русский словарь

(ед.)1) ре́вность2) подозри́тельность3) за́висть;ona wivu juu yake — зави́довать кому́-л.1) ревни́вый;mume wake ni mwivu sana — её муж о́чень ревни́в2) подозри́т

CUT OFF SOMEONE'S WATER

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr AmE sl It's high time we cut off his water — Пора заткнуть ему рот

DEAL WITH

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

phrvi infml You bad boy, I'll deal with you later! — Я с тобой поговорю потом, негодник I'll deal with him — Я им еще займусь

DINK AROUND WITH

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

phrvi AmE infml Stop dinking around with the shit — Хватит тебе заниматься ерундой, блин

DINK WITH

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

phrvi AmE infml Some strawhead was dinking with it after hours — Один придурок возился с этой штукой после работы и сломал ее

DIP ONE'S WICK

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr vulg sl The reason why he comes here is that there's a chance of dipping his wick — Он сюда приходит, главным образом, потому, что тут есть возможность ког

DIRTY WORD

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n infml 1) Some kid got the mike and yelled a dirty word into it — Один пацан подошел к микрофону и проорал в него матерное слово 2) In red China "bonus" is

DIRTY WORK

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n infml There's been some dirty work with the accounts and some money is missing — Кто-то подделал счета, и мы никак не можем найти концы в отношении определенн

DIRTY WORK AT THE CROSSROADS

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n infml esp BrE 1) There musl have been dirty work at the crossroads for all that amount of tainted meat to have found its way into the market — Такое количест

DO ONESELF WELL

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml He does himself well — Он ни в чем себе не отказывает The restaurant was full of lunchers all doing themselves exceedingly well — В ресторане было п

DO WELL FOR ONESELF

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml Now's the time when you can do well for yourself — Сейчас именно то время, когда ты можешь поправить свое материальное положение

DON'T YOU WISH

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr interrog infml Don't you wish you may get it? — Ишь, чего захотел

DONE WITH MIRRORS

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

adj infml esp AmE The whole thing is done with mirrors — Все эта сделано так, чтобы намеренно ввести нас в заблуждение

DONKEY WORK

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n infml And who does the donkey work? Yours truly! — А кому приходится горбатиться? Да мне же!

DOWN SOMEONE'S WAY

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

adv infml esp AmE What's happening down your way? — Как жизнь в ваших краях? There was a fire down your way, I hear — Я слышал, у вас там был пожар

DOWNHILL ALL THE WAY

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

adj infml That job was downhill all the way — С этой работой они справились шутя

DRIVE SOMEONE WILD

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml I spent the time thinking about you and it's always driving me wild — Я постоянно думаю о тебе и хожу сам не свой

FAN WITH

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

phrvi AmE sl He was standing around fanning with other guys — Он стоял здесь неподалеку, болтая с чуваками

FEEL WITH IT

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml He doesn't feel with it — Он не чувствует себя своим

FLIP ONE'S WIG

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr AmE sl When he started mumbling I was sure he'd flipped his wig — Когда он начал что-то невнятно бормотать, я подумал, что он рехнулся

FOOFOO WATER

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE infml Don't use so much of that foo-foo water — Не лей на себя столько лосьона

ДОБЕЛА MPAKA KWEUPE, MPAKA WEUPE

Русско-суахили словарь

Добива́ться-pata, -fikilia;добива́ться успе́ха — -fuzu, -diriki, -faulu, -fora, -idilika, -pata maendeleo;добива́ться благослове́ния — -tabaruku;добива́ться обра

ОСКАР УАЙЛЬД. OSKAR WILDE БИОГРАФИЯ.

Сводная энциклопедия афоризмов

Оскар Уайльд. Oskar Wilde Биография. Уайльд, Уайлд Оскар Фингал О'Флаэрти Уилс (Wilde, Oskar) (1854 - 1900) Оскар Уайльд. Oskar Wilde Биография Английский писате

СТАНДАРТ WSS

Русско-английский словарь по электронике

(в операционной среде Windows) Windows Sound System вчт.

Время запроса ( 0.81820963 сек)
T: 0.82114392 M: 1 D: 0